Behoudenis

Een Bijbelstudie

door

J.W.Weeda

In deze Bijbelstudie zullen de volgende 4 onderwerpen behandeld worden:

- Wat is de mens zonder God? 

- Gods oplossing voor de zonde: verzoening d.m.v. Zijn Zoon Jezus Christus

- Hoe wordt een mens behouden? 

- De eeuwige zekerheid die elke gelovige in Christus heeft

 

Wat is de mens zonder God? 

We lezen Romeinen 3 vers 9 t/m 18: Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn;  Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;  Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.  Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.  Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.  Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;  Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;  En den weg des vredes hebben zij niet gekend.  Er is geen vreze Gods voor hun ogen.

We lezen dus in deze verzen dat de mens van nature niet rechtvaardig is, dat er niemand verstandig is, niemand God zoekt. Hoe komt dit dat de mens niet rechtvaardig is, niet verstandig is en niet God zijn of haar Schepper zoekt? Het antwoord moeten wij zoeken in  Genesis 3 vers 6, Romeinen 5:12-14, Psalm 51 vers 7, I Korinthe 15: 21. 

In het verleden en dat kunnen wij in Romeinen 3 vers 19 en 20 lezen, gaf God de wet met als doel dat door de wet de mens de zonde leerde kennen. De wet was ten eerste aan Israel gegeven maar had ook gevolgen voor de gehele wereld want de gehele wereld werd verdoemelijk voor God Romeinen 5 vers 20, Galaten 3: 19. We kunnen hieruit leren dat niemand door de wet gerechtvaardigd kon worden. 

Zonder God is de mens: 

Krachteloos en goddeloos Romeinen 5 vers 6

Dood voor God door de misdaden en zonden  Efeze 2 vers 1

Kinderen des toorns Efeze 2 vers 3

Derven de heerlijkheid van God Romeinen 3 vers 23

Alreeds veroordeeld Johannes 3 vers 18

God's oplossing voor de zonde: verzoening d.m.v Zijn Zoon Jezus Christus

God zond Zijn Zoon Jezus Christus in de wereld om zondaren zoals u en ik te redden. Hij stierf voor onze zonden aan het kruis. Niet alleen voor ons maar de gehele mensheid stierf Hij op Golgotha  Romeinen 5: 6-8, II Korinthe 5:19-21, Romeinen 3:21-24, I Timotheus 1:14-15 en I Petrus 3 vers 18

Christus werd overgeleverd voor zonde zonden en opgewekt voor onze rechtvaardigmaking Romeinen 4 vers 25. 

Hoe wordt een mens behouden? 

In Romeinen 10 vers 9 lezen wij het volgende: Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

Dit betekent dat je moet aanvaarden(geloven) wat God door middel van Jezus Christus voor jou en voor de gehele mensheid heeft gedaan namelijk dat Hij stierf in jouw en mijn plaats aan het kruis. Dat Hij al onze zonden in Zijn lichaam heeft gedragen aan het kruis. Hij heeft voor ons betaald met Zijn bloed op Golgotha. Hij stierf voor jou en mij terwijl wij nog zondaars waren. Daar bleef het niet bij. Hij stond op uit de doden voor onze rechtvaardigmaking. Hij leeft en Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en bidt en pleit voor ons. Hij stond op uit de doden om jou en mij levend te maken met Hem Efeze 2:4-6, II Timotheus 1:9, Titus 3:5, II Korinthe 5 vers 15. 

U behoort dus te aanvaarden wat Hij heeft gedaan voor u I Korinthe 15: 3-4. Door God's Genade en liefde d.m.v. Jezus Christus, door het geloof van Hem wordt iemand  behouden Efeze 2:8-9. U en ik worden dus niet behouden uit onze eigen werken, gevoelens, werken der wet. Ook niet door kerkgang, waterdoop of andere religieuze gebruiken en gewoonten.  Van wat wordt je dan behouden als je gelooft in Christus? Van de toorn van God I Thessalonicenzen 1:10, van de eeuwige straf Openbaring 20 vers 15. 

Wat gebeurt er met iemand die Christus niet aanneemt in zijn of haar leven nu? Dan wacht hem of haar het oordeel van God en zal hij of zij Hem als Rechter ontmoeten en zelf moeten betalen voor de zonden Openbaring 20:11-15, II Thessalonicenzen 1: 8-9. Het is een kwestie van eeuwig leven of eeuwige dood. Er is geen tussenweg! En nu is de welaangename tijd, nu is het de dag der zaligheid 2 Korinthe 6 vers 2. 

De eeuwige zekerheid die elke gelovige in Christus heeft. 

De eeuwige zekerheid die elke gelovige in Christus heeft bestaat uit het volgende:

- Vergeving van zonden. Dit lezen wij in Efeze 1:7, Kolossenzen 1:14

- Verlost van de zondemacht: Romeinen 6 vers 14

- Getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde Kolossenzen 1:13

- Je wordt een zoon/dochter van Hem Efeze 1:5

- Je wordt verzegeld met de Heilige Geest  Efeze 1:13-14, Romeinen 8 vers 15-16

- Je bent door God verlost van het oordeel  Romeinen 5: 9-10 en Romeinen 8 vers 1

- Vrijgemaakt van de Wet van Mozes Romeinen 8 vers 2, Romeinen 6 vers 14

- Eeuwige hoop Titus 2 vers 13, I Thessalonicenzen 4: 13-18, 

- Verlossing van dit sterfelijke lichaam en een nieuw lichaam Romeinen 8 vers 23, Filippenzen 3:20-21

Nogmaals beste lezer/vriend. Als u de Heere Jezus Christus nog niet hebt aangenomen in uw leven doe het dan nu op dit moment. Erken dat u een zondaar bent van nature. Zo bent u geboren en neem de Heere Jezus Christus aan. Hij stierf voor u aan het kruis op Golgotha voor uw zonden en om u het eeuwige leven te geven!  Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden Handelingen 16 vers 31.