'

 

 

 

 

De brief van Paulus

aan

de Galaten

door

J.W.Weeda

Introductie: 

De apostel Paulus schreef deze brief aan de gelovigen in de gemeenten van Galatie. Galatie, waar lag dat? De Brief van de apostel Paulus aan de Galaten is een brief aan de gelovige broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. De brief telt zes hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Grieks.

De brief is ongeveer rond het jaar 50 na Christus geschreven, in ieder geval rond de tijd dat er in Jeruzalem een belangrijk concilie of vergadering werd gehouden: het zogenaamde concilie van Jeruzalem of de vergadering te Jeruzalem. Deze vergadering ging over het al of niet vasthouden aan de joodse wetten van de Thora of oude testament. Waarschijnlijk is de brief vanuit Antiochië geschreven. De Galatenbrief behandelt genade versus wet van Mozes, dit was ook de kwestie. Hoofdstuk 2 van deze brief gaat samen met deze vergadering te Jeruzalem.

Waar lag Galatie? Galatie was onder Romeins bestuur, het behoorde tot het Romeinse Rijk ten tijde dat de apostel Paulus de brief naar de gelovige broeders en zusters schreef. Het lag in Klein-Azie in het centrale gedeelte wat nu Turkye is. Galatie lag midden tussen Cappadocie in het oosten en Asia in het westen in.

Wie waren de gelovigen te Galatie?

De Galaten werden vaak Gallo-Grieken genoemd en veel van de inwoners van Galatie waren oorspronkelijk Grieks. De apostel Paulus introduceert het Evangelie van genade en bezoekt hen in eigen persoon. Na zijn vertrek komen mensen uit Judea, Joden of Jodengenoten die de mensen iets anders gingen vertellen namelijk dat zij zich moesten laten besnijden. Dit was nodig wat zij geloofden om te groeien in het geloof in Christus. Dit bracht de gelovigen aan het twijfelen aan de boodschap van genade en zij begonnen af te wijken van de boodschap van genade wat de apostel Paulus net daarvoor hen had uitgelegd en zij dit aannamen als de boodschap voor hen persoonlijk.De boodschap van de brief aan de Galaten

Deze brief van de apostel Paulus aan de gelovigen te Galatie bevat zijn grote verdediging van het Evangelie van Genade Handelingen 20:24 tegen wettische verdraaiing of perversie of besmetting. De gelovigen van Galatie hadden weinig religie van hunzelf en zij namen heel makkelijk het bijgeloof en de mythologie van de Grieken aan. Paulus introduceert de boodschap van genade en komt naar hen toe. Dit kunnen wij lezen o.a in Handelingen 16:6, 18:23 en in Galaten 1:6 en 4:3. Het waren dus meerdere gemeenten in dat gebied van Galatie. De apostel Paulus gebruikt sterke taal tegen hen omdat zij de genade van God de rug toegekeerd waren en teruggegaan waren naar de wet van Mozes. Hoofdstuk 3: 1,2 vertelt ons het volgende: “O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, voor wier ogen Jezus Christus tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?”

Het thema van de brief

Het thema van de brief is in een paar woorden uit te leggen namelijk Genade versus wet.

 

Galaten 1: 1-3

 

Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft, En al de broeders, die met mij zijn, aan de gemeenten van Galatie: Genade zij u en vrede van God de Vader, en onze Heere Jezus Christus.”

 

Vers 1 Deze brief schreef de apostel Paulus aan de gelovigen te Galatie. Paulus was en is een apostel. Wat betekent het woord apostel? Het komt van het Griekse woord Apostolos wat letterlijk betekent 1 die gezonden werd met het goede nieuws of evangelie van God. Wat we hier zien in dit eerste vers is het volgende: de apostel Paulus werd niet geroepen van mensen, noch door een mens maar door de Heere Jezus Christus Zelf en God de Vader. In Handelingen 9:3-15 lezen wij over de bekering van de apostel Paulus en hoe hij werd geroepen op de weg naar Damaskus. Paulus werd geroepen van de Heere Jezus Christus vanuit de hemel en hij mocht het goede nieuws van genade, de glorie van het kruis verkondigen aan de heidenen (niet Joden), koningen en allen die in hoogheid waren en aan de Joden. In Handelingen 26:16 lezen wij het volgende: “Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen” Lees ook Titus 1:3 en Romeinen 1:1!

God had Paulus op de weg naar Damascus geroepen door Zijn genade om hem als een voorbeeld te stellen voor degenen die na Paulus tot geloof in de Heere Jezus Christus kwamen. Paulus was de leider van degenen die de gemeente te Jeruzalem vervolgde. In I Timotheus 1:12-16 lezen wij: “En ik dank hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende; Die te voren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, daar ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade van onze Heere si zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten eeuwige leven”

 

In het tweede gedeelte van dit vers staat er dat God de Vader de Heere Jezus Christus, Zijn Zoon, uit de doden opgewekt. In Handelingen 13:37-39 lezen wij het volgende wat Paulus tegen de Joden zegt: “Maar Hij, Dien God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien; Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Deze u vergeving der zonden verkondigd wordt; En dat van alles, waarvan ghij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Deze u vergeving der zonden verkondigd wordt” Beste mensen, lezers: hier staat iets heel belangrijks: God heeft Hem, Christus, uit de doden opgewekt en Hij heeft geen verderving gezien. Waarom niet zult u zich afvragen? 2 Korinthe 5:21 geeft een goed antwoord op deze vraag: “Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voro ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.” Hij was en is zonder zonde. De dood kon Hem niet houden omdat Hij zonder zonde was en is. Hij is God Zelf ! In Romeinen 6: 9 en 10 lezen wij: “Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode” Christus heeft de dood te niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie (van genade). Lees II Timotheus 1:10

Vers 2 En al de broeders die met mij zijn. Wie waren met Paulus op het moment dat hij die brief schreef aan de gemeenten te Galatië? Waarschijnlijk Barnabas en anderen die niet bij naam genoemd worden. Het waren in ieder geval broeders in de Heere Jezus Christus die te Antiochie woonden en deel uitmaakten van de gemeente te Antiochie. Aan de gemeenten te Galatie. In het Engels staaat er assemblies. Het woord assembly komt van het woord ekklesia, congregation. Een vergadering van mensen en in dit geval een vergadering van gelovigen in Christus die bij elkaar komen. Dit was in Antiochie in Syrie. Tegenwoordig kan je je nauwelijks meer voorstellen dat in Syrie gemeenten waren van gelovigen die ook de boodschap van genade geloofden en daar ook voor stonden net als de apostel Paulus. Wat je nu hoort in het nieuws is alleen maar ellende wat daar gebeurt in Syrie. Een oorlog die al 4 tot 5 jaar voortduurt. De gelovige mensen in Christus te Antiochie werden door andere mensen voor het Christenen genoemd. Paulus schrijft dus naar deze brief van 6 hoofdstukken aan al deze gemeenten in plaatsen zoals Ikonium, Derbe en Lystra en Antiochie Pisidie. De gelovigen in deze plaatsen hadden gehoord en geloofd de boodschap van genade. Door ingekropen of ingeslopen valse broeders met name Joden uit Judea werden zij misleid en keerden zij weer terug naar de wet van Mozes.

 

Vers 3: Paulus begint in al zijn zendbrieven met de woorden Genade en Vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus. Lees Romeinen 1:7, I Korinthe 1:3, II Korinthe 1:2, Efeze 1:2, Filippensen 1:2, Kolossensen 1:2, I Thessalonicensen 1:1, II Thessalonicensen 1:2, I Timotheus 1;2, II Timotheus 1:2, Titus 1:2. Dit zijn de standaard woorden die in al zijn brieven naar voren komt. Een soort merkteken. Genade en vrede komen van God en van de Heere Jezus Christus. Niet van mensen want mensen kennen geen vrede en dat komt door de zondeval. In deze wereld is er geen vrede en zolang deze wereld voortduurt komt er ook geen vrede. Door de Heere Jezus Christus hebben wij vrede met God Romeinen 5:1 en Hij geeft ons genade en vrede beste mensen en dat voor niets!

Galaten 1: 4-5

Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader; Wien zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.”

 

Vers 4: Christus heeft Zichzelf gegeven voor onze zonden. In I Korinthe 15:3,4 lezen wij het volgende: “Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften” De reden was dat wij zelf niet voor onze zonden konden betalen daarom heeft Hij Die zonder zonde was lees II Korinthe 5:21 onze zonden gedragen in Zijn lichaam aan het kruis. Hij onschuldig voor ons schuldige mensen. Met een reden ook dat Hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld naar Gods wil, naar de wil van God en de Vader. Beste mensen dit is Gods liefde voor ons. Door de val van Adam, de eerste mens, verloor de mens het contact met God volledig. Hij werd een zondaar en de zonde is doorgegaan tot alle mensen want allen hebben gezondigd. Lees Romeinen 5:12-14. In Efeze 2: 4-6 lezen wij over Gods liefde voor ons want daar staat geschreven het volgende: “Maar God Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt, en heft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus” Beste mensen wij zijn als wij gelovig geworden zijn mede opgewekt en mede gezet in de hemel in Christus. Wij zijn in Hem! Wij zijn nu alreeds in de hemel! Dit is onze positie. Het was de wil van God en Vader dat dit zou gebeuren! Wat een geweldige God hebben wij!!! Beste lezer: Christus stierf voor u en voor mijn zonden. Dit heeft Hij gedaan voor u en voor mij door met Zijn eigen bloed betalen voor ons mensen. Als u nog niet de Heere Jezus Christus hebt aangenomen als persoonlijk Verlosser doe het dan nu, op dit moment! Erken dat u een zondaar is en dat Christus voor u persoonlijk ook aan het kruis is gestorven en is opgestaan om u het eeuwige leven te geven. U gaat dan van de eeuwige dood naar het eeuwige leven!

 

Vers 5: Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid amen! In Efeze 3:21 lezen wij een soortgelijke tekst: “Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen” God en Vader komt deze eer toe! Ons komt geen eer toe! Het is Zijn genade door de Heere Jezus Christus! Hij behoort centraal te staan in ons leven, niet onszelf. Laten wij Galaten 2:20 nogmaals lezen met elkaar: “Ik ben met Christus gekruisigd, en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft” Beste mensen in veel Charismatische gemeenten staat de mens zo centraal en de emotie! Door veel zogenaamde aanbiddingsmuziek te spelen en te zingen vergeet men God want Die wordt verdrongen. Nogmaals God door de Heere Jezus Christus behoort centraal te staan en geen mens of emotie of muziek. Dat komt pas op een tweede of derde plaats!

Galaten 1: 6-7

Ik verwonder mij, dat gij zo haastig afwijkende van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen, die u beroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien”

 

Vers 6 De gelovigen van al die gemeenten te Galatie hadden de boodschap van genade Handelingen 20:24 gehoord en gingen dit ook geloven. Wat was het probleem? Zij lieten zich overbrengen naar een ander Evangelie. Waarschijnlijk het goede nieuws wat voor de boodschap van genade al bekend was. Zij hadden de genade van Paulus gehoord en ook geleerd en werden verleid tot een andere boodschap en zij keerden terug tot de wet van Mozes! Zij lieten zich ompraten. Zij hadden de Heere Jezus Christus als de opgestane Heere leren kennen en dat zij door genade door het geloof gered waren Efeze 2:8,9, door het bloed van Christus. Na Paulus vertrek van hen die hen in de genade geroepen had, kwamen er ingekropen valse broeders uit de Joden en vertelden hun dat het niet waar was dat ze door genade door het geloof gered waren en begonnen hen de wet van Mozes te verkondigen en ook dat zij zich moesten bensnijden. Paulus kwam het te horen en zend hun deze brief en deze brief of epistle is niet alleen voor de gelovigen te Galatie, deze brief is ook voor ons als leden van hetzelfde lichaam van Christus die ook door genade door het geloof gered zijn en niet uit werken der wet Efeze 2;8,9. Paulus verwonderde zich over het feit dat ze terugkeerden naar een andere/vorige bedeling waar de wet van Mozes gold. Het evangelie wat hierover gesproken wordt is het Evangelie van het Koninkrijk! Daar gingen ze naar terug. In Galaten 3:1-2 lezen wij het volgende: “O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; voor wier ogen Jezus Christus tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?” Wat deze gelovigen deden in Galatie door de genade van God te verlaten en terug te keren tot de wet en religie is na Paulus sterven te Rome verder gegaan door de gehele kerkgeschiedenis. Vandaag zien we heel veel religie in het Christendom en de waarheid waarvan de apostel Paulus spreekt namelijk het Evangelie van genade Handelingen 20:24 en Romeinen 16:25, 26 wordt niet gehoorzaamd en wordt ook niet geloofd. Waarom niet zou u zich afvragen. Wel de tegenstander haat de waarheid want door de genade van God is hij verslagen. Daarom haat hij het en hij zet alles in het werk om de waarheid tegen te houden. Hij houdt mensen in zijn strik gevangen en juist gelovigen in Christus door ze af te houden van de waarheid door de leugen te geloven en daarin te laten blijven. Daarom ook een oproep aan u beste lezer: als u de waarheid, het Evangelie van Genade Handelingen 20:24, 32 nog niet kent. Leer deze boodschap kennen maar niet alleen kennen, ook er voor staan zoals de apostel Paulus dat deed tot het einde van zijn leven! En beste lezer als u deze waarheid wel kent: blijf vasthouden aan de boodschap van genade en het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15! Ga niet als de gelovigen van Galatie terugkeren tot een ander Evangelie wat geen Evangelie is!!!! Kortom laat u niet misleiden tot een ander Evangelie! Wat we zien in deze wereld is een gemixed Evangelie wat bestaat uit de wet van Mozes, Koninkrijk en een beetje genade. Dit is geen Evangelie wat de apostel Paulus ook zegt in het volgende vers 7

Vers 7 Er is geen ander Evangelie! Er is geen ander Evangelie dan het Evangelie van genade wat de apostel Paulus predikte: “Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en de dienst, welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods” Door dit Evangelie of Goed Nieuws zijn wij als gelovigen gered! Voor eeuwig gered! Is dit niet geweldig nieuws beste mensen! Wij zijn uit genade zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme” Efeze 2:8,9. Beste lezer: maak dit u eigen en ga niet als de gelovigen in Galatie u laten beroeren en u laten leiden naar een leugen zoals daar gebeurde! Er waren dus mensen. In Handelingen 15:1 lezen wij het volgende: “En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broeders, zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden” Deze valse broeders die de satan gebruikte, leerden de mensen weer dat ze terug moesten gaan naar de wet, zich laten besnijden omdat zij geloofden dat de wet van Mozes nog geldig was en dat je door besnijdenis en de wet houden zalig kon worden. Tegenwoordig gebruikt de tegenstander de volwassen waterdoop en een mix van genade en koninkrijks evangelie. Het gaat dus in het moderne Christendom niet om besnijdenis zoals in Paulus dagen maar om waterdoop waardoor wij 1 zijn met Christus en in veel kringen over de gaven van de Geest. Beste mensen laat u niet misleiden door deze leringen van mensen maar teruggaan naar Gods Woord, wat zegt de Schrift! Satan is altijd bezig om de waarheid te verdraaien en hij is een meester in dit, hij verandert zich in een engels des lichts zodat het lijkt dat het waar is wat hij zegt maar het is niet waar! Zo gebruikte de duivel deze mensen (valse broeders/Joden) om de mensen in al die gemeenten te Galatie om te praten en te misleiden naar een ander Evangelie daar er geen ander is dan het Evangelie van Genade waardoor wij bekrachtigd/ gesterkt worden. Lees Romeinen 16:25,26.

Galaten 1:8-9

Doch al ware het ook, dat wij of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij u te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Indien iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt”

 

Vers 8: Dit zijn harde woorden van de apostel Paulus aan de gelovigen in Galatië maar het is ook aan ons gericht die 2000 jaar later leven want wij zijn leden van hetzelfde Lichaam van Christus. De “professionele kerk” (en dat zijn er duizenden in de wereld) kent veel ceremonies, rituelen, regels naar de wet van Mozes en ook eigen wetten. De professionele kerk verkondigt nog steeds de wet van Mozes (10 geboden) en bergrede en koninkrijksevangelie gemixed met een beetje genade. Alleen de boodschap van genade Handelingen 20:24, wordt niet verkondigd! De grote waarheden van de brieven van de apostel Paulus worden achterwege gelaten. Het gaat in het Christendom in het algemeen niet om Christus wat Hij voor ons gedaan heeft maar veel meer eigen ik en wat kan ik doen voor God. En mensen scharen zich achter leraars en zijn kittelachtig van gehoor en dit neemt alleen maar toe. Ook door de vele vertalingen om het mensen makkelijker te maken kunnen mensen niet meer of bijna niet meer tot de waarheid van Gods genade komen. Er rust een vloek op dit en je ziet het ook er rust geen zegen op. In het algemeen is men in het Christendom de weg kwijt tot God!

Het komt er eigenlijk op neer dat door het Evangelie van genade wat Paulus verkondigde en wat u kunt lezen in al zijn brieven het Evangelie is waardoor u behouden kunt worden. Er is geen ander Evangelie waardoor u behouden kunt worden en een ander Evangelie prediken is de dood van Christus en het volbrachte werk van golgotha ontkennen en krachteloos maken! Dus beste mensen leer de wonderbare boodschap van genade kennen en u zult merken als u dit gaat geloven en er ook voor gaat staan, dat u leven met Christus een stabieler leven wordt en dat er orde in uw geestelijk leven komt en u zult ook gaan groeien in het geestelijk leven! Zonder dit Evangelie van genade is er geen geestelijke groei! Lees Romeinen 16:25,26 in de Statenvertaling! U wordt dan niet opgebouwd. Het lijkt dat u wordt opgebouwd maar dat is het niet! Dwaalleer leidt tot chaos. En dat zie je in het Christendom!

Vers 9: Dit vers is nogmaals een herhaling van vers 8 maar dan dat iemand anders een Evangelie verkondigt buiten hetgeen zij, de gelovigen te Galatie, ontvangen hadden, die zij vervloekt. Er rust dus geen zegen op maar verwarring en chaos! Lieve mensen: dit is echt serieuze taal en het is het Woord van God. Het maakt dat wij door deze woorden gaan sidderen. Toen ik persoonlijk deze woorden van God hoorde en het ook ging verstaan deed het mij heel erg veel want het is ook als jezelf iets verkeerds verkondigt of doorgeeft aan anderen dan rust er ook geen zegen op! We weten dat de tegenstander, de satan, komt met valse leer in deze wereld. Lees II Korinthe 11:13-15! Nogmaals zij (satan en zijn ministers/valse broeders) hebben hun eigen boodschap van redding maar het is niet Gods rechtvaardigheid wat Hij geeft aan zondaars. Het is eerder de mens iets maken van hemzelf en de mens centraal te zetten. Laat u niet misleiden beste lezer. Leer de boodschap van genade kennen en ga daar voor staan en gaat over van chaos naar orde in uw geestelijk leven!

Galaten 1:10

Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus”

 

Paulus predikte God en hij predikte niet mensen. In I Thessalonicensen 2:4 staat geschreven: “Maar gelijk van God beproefd zijn geweest dat ons het Evangelie zou toebetrouwd worden , alzo spreken wij, niet als mensen behagende maar God , Die onze harten beproefd” Hij , Paulus predikte Christus, de opgestane Heere en ging niet mensen behagen. Hij zocht ook geen compromis met mensen want het Evangelie van genade wat hij van de Heere Jezus Christus ontvangen had was rechtstreeks vanuit de hemel door openbaringen. Als hij compromissen ging sluiten met andere mensen dan was hij geen dienstknecht van Christus. Het was in Gods kracht en niet in zijn eigen kracht dat Paulus Christus en Die gekruisigd predikte Lees 1 Korinthe 1:17 en 2: 1-5. Wij als leden van het lichaam van Christus behoren Paulus hierin te volgen. Wij gaan geen mensen behagen. Dat betekent dat vasthouden aan de boodschap van genade Handelingen 20:24 en dat wij ons niet laten ompraten door mensen en ook mensen niet tegemoet komen in hun boodschap die zij geloven. Het is Gods verlangen dat mensen de boodschap van genade leren kennen en het is aan ons die het kennen dit zo zuiver aan mensen door te geven.

Galaten 1:11-12

Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus”

 

Vers 11 en 12: Het Evangelie, het Evanglie van genade Handelingen 20:24. Het goede nieuws van het kruis wat Paulus de apostel verkondigde aan de mensen en ook aan ons wat niet naar de mens. Hij, Paulus, had het goede nieuws niet van een mens, van de 12 apostelen gekregen. Niemand had hem het goede nieuws van het kruis uitgelegd dan Jezus Christus alleen. Paulus kreeg zijn openbaringen van de opgestane Heere Jezus Christus en dat rechtstreeks. Voorbeelden hiervan zijn in Efeze 3:3: “Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb” en een ander vers om dit te bewijzen vinden wij in Handelingen 22:17 t/m 21: En het gebeurde mij.............want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden” Lees dit gedeelte in het geheel! En in Handelingen 26:16,17 kunnen wij nog een keer lezen en leren dat Paulus zijn openbaringen kreeg van de Heere Jezus Christus. De opgestane Heere Jezus Christus.

Galaten 1: 13-14

 

Want gij hebt mijn wandel gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde, en haar verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen”

 

Vers 13 Voor zijn bekering wandelde Paulus, toen Saulus genoemd, een doodlopende weg. Hij kende de Heere Jezus Christus niet en hij was een vervolger van de gemeente te Jeruzalem. Hij was een moordenaar en verwoestte de gemeente door mannen en vrouwen die geloofden in de Heere Jezus Christus om te laten brengen. In Handelingen 8:3 lezen wij het volgende: “En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen, en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis.” En in Handelingen 9:1-2 lezen wij: "En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester, en begeerde brieven van hem naar Damaskus, aan de synagogen, opdat, zo hij enigen, die van de die weg waren, vond, hij ze, beide mannen en vrouwen, gebonden naar Jeruzalem zou brengen" In I Timotheus 1:13 lezen wij : "Die tevoren een godslateraar was, en een vervolger, en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, daar ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid" Paulus wist toen niet dat hij streed tegen de Heere Jezus Christus. Hij was aartsvijand nummer 1 in die tijd voor God. Ook in Handelingen 22:4 lezen wij hierover: "Die deze weg vervolgd heb tot de dood, bindende en in de gevangenissen overlevende beiden mannen en vrouwen" Lees ook Filippensen 3: 4-7 (zie ook de brief aan de Filippensen onder rubriek boeken!) Paulus liep toen op een doodlopende weg en die weg leidde uiteindelijk naar Damaskus waar hij door de Heere Jezus Christus vanuit de hemel gered werd en apostel werd: van vervolger van de Heere Jezus Christus naar een diensknecht van Christus en een verkondiger van de blijde boodschap namelijk het Evangelie van genade en de bedeling der genade Handelingen 20:24 en Efeze 3:1-3!

Vers 14: Paulus wat toegenomen in het Jodendom boven velen van zijn leeftijd. Paulus was overvloedig ijverig voor zijn vaderlijke inzettingen. In Handelingen 22:3,4 lezen wij het volgende: "Ik ben een Joods man, en te Tarsen in Cilicie geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt; Die deze weg vervolgd heb tot de dood, bindende en in de gevangenissen overleverende mannen en vrouwen." Paulus had een ijver voor God maar hij deed dit niet met verstand. I Timotheus 1:13 zegt ons: "die te voren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, daar ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid" In Filippensen 1: 5,6 lezen wij: "Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israel, van de stam van Benjamin, een Hebreeer uit de Hebreeen, naar de wet een Farizeeer; Naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, zijnde onberispelijk" Paulus toen nog Saulus genaamd, was een geleerd man. Aan de voeten van Gamaliel in Jeruzalem onderwezen. Hij kende de wetten heel goed en hij was een Farizeeer naar de wet van Mozes. Alleen dacht hij dat en dat deed hij ook met ijver strijden tegen God en tegen Christus en hij wist het niet. Nu op aarde lopen nog veel mensen rond die net als Paulus op een doodlopende weg zitten. Zij geloven niet in God Die hen liefheeft en ook door middel van de Heere Jezus Christus voor hen is gestorven aan het kruis, voor hun zonden en is opgestaan om hen ook het eeuwige leven te geven. Als u beste lezer 1 van deze mensen bent neem dan vandaag nog de beslissing. Erken dat u een zondaar bent en dat Christus voor uw zonden stierf aan het kruis, dat Hij al uw zonden op Zich nam en dat Hij is opgestaan om u het eeuwige leven te geven. Neem Hem aan als persoonlijk Verlosser en u zult gered worden voor altijd! "Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig (behouden) worden"

Galaten 1:15-16

 

"Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade, Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed"

 

Vers 15: God heeft het behaagd om Paulus van zijn moeders lijf af te zonderen en geroepen door Zijn genade. Op de weg naar Damaskus werd Paulus, toen nog Saulus geheten, geroepen door de Heere Jezus Christus vanuit de hemel. God koos Zijn grootste vijand op aarde om Zijn genade bekend te maken aan de mensen. In Handelingen 9: 3 en 4 lezen wij het volgende: "En toen hij reisde , is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam en hem omscheen schielijk een licht van de hemel; En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide Saul, Saul! Wat vervolgt gij mij?" In Handelingen 9 vers 3 t/m 16 kunt u dit in het geheel lezen! God koos Paulus uit om Zijn boodschap van genade en de bedeling der genade uit te delen aan deze wereld! God had dit plan al klaarliggen van voor de grondlegging der wereld. Zijn plan, Zijn hemels plan, maakte Hij bekend aan de apostel Paulus door middel van openbaringen. In meerdere openbaringen werd alles bekend gemaakt. In Handelingen 26:16 lezen wij: "Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen" In Galaten 2: 2 lezen wij: "En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor........"

 

Vers 16: God heeft door middel van de apostel Paulus Zijn Zoon Jezus Christus geopenbaard (bekend gemaakt) door het Evangelie=het goede nieuws van genade Handelingen 20:24. Dit mocht de apostel Paulus doorgeven aan de heidenen (niet Joden)/de gehele wereld. Van een vijand van God werd Saulus een apostel van Jezus Christus naar de genade van God. In Efeze 3:8 lezen wij: "Mij de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus" Paulus werd en is de apostel der heidenen Galaten 2:8, Romeinen 11:13: "Want ik spreek tot u heidenen, voor zover ik de apostel der heidenen ben; ik maak mijn bediening heerlijk". Laar u niet misleiden beste lezer: Paulus is de apostel van de heidenen (de niet Joden). Hij is niet 1 van de 12 apostelen maar een aparte apostel, apart gezet door God om Gods bedeling van genade te verkondigen Efeze 3:1-3 en Gods genade evangelie te verkondigen Handelingen 20:24, Romeinen 16:25,26! Paulus ging niet te rade met vlees en bloed. Hij ging het niet navragen bij andere gelovigen. Hij, Paulus kreeg zijn openbaringen van de opgestane Heere Jezus Christus. "Wie zijt Gij Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Die gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij Saulus bevende en verbaasd zijnde zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet" Handelingen 9: 5-6. De apostel Paulus deed dit onmiddelijk, hij volgde het bevel op van de opgestane Heere Jezus Christus vanuit de hemel aan hem verschenen op de weg naar Damaskus.

Galaten 1:17-18

"En ben niet weer naar Jeruzalem gegaan, tot hen, die voor mij apostelen waren; maar ik ging heen naar Arabië, en keerde weer naar Damaskus. Daarna kwam ik na drie jaren weer te Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef bij hem vijftien dagen"

 

Vers 17: De apostel Paulus ging na zijn bekering op de weg naar Damaskus niet gelijk weer terug naar Jeruzalem. Hij ging ook niet naar de apostelen, de 12 apostelen die door de Heere Jezus Christus op aarde waren uitgekozen om Zijn Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. In plaats van naar Jeruzalem gaan ging de apostel Paulus naar Arabië en keerder daarna terug naar Damaskus. Er staat hier niet hoe lang hij, Paulus, in Arabië was. Waarschijnlijk was de tijd in Arabie een tijd van bezinning en om veel te leren over Gods genade. We kunnen er naar gissen maar weten doen wij het niet. Het staat er dat hij naar Arabie ging en daarna weer terugkeerde naar Damaskus. Precies na Paulus bekering predikte hij Christus in de synagogen van Damaskus. De Joden echter wilden hem doden en discipelen/leerlingen van Paulus namen hem des nachts en lieten hem in een mand over de muur neerdalen zodat hij kon ontsnappen Lees Handelingen 9: 20-23-24-25!

Vers 18 Pas na 3 jaar kwam Paulus weer te Jeruzalem en hij bezocht alleen Petrus en maar voor 15 dagen. Het was dus een korte periode dat de apostel Paulus, de apostel der heidenen weer te Jeruzalem was. In Handelingen 9 vers 26 t/m 30 lezen wij het volgende: "Saulus nu, te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen: maar zij vreesden hem allen, niet gelovende, dat hij een discipel was. Maar Barnabas, hem tot zich nemende , leidde hem tot de apostelen, en verhaalde hun, hoe hij op de weg de Heere gezien had, en dat Hij tot hem gesproken had; en hoe hij te Damaskus vrijmoedig gesproken had in de Naam van Jezus. En hij (Saulus) was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem; En vrijmoedig sprekende in de Naam van de Heere Jezus, sprak hij ook, en handelde tegen de Griekse Joden; maar deze trachtten hem te doden. Doch de broeders , dit verstaande, geleidden hem tot Cesarea, en zonden hem af naar Tarsen" Dit was de eerste keer dat Paulus weer in Jeruzalem was na zijn bekering en dit wordt hier in Galaten 1:18 bevestigd. De discipelen waren erg bang van hem want hij was natuurlijk de vervolger geweest en een moordenaar en nu een gelovige in Christus. Dit was niet te geloven. Het zou net zoiets zijn als een bekende moordenaar nu tot geloof komt in Christus! Mensen kunnen dit moeilijk begrijpen. Zo was dit ook in Jeruzalem. Saulus werd in het verleden voor zijn bekering echt gevreesd door de gelovige mensen in Jeruzalem. Barnabas, zijn medegelovige en later ook apostel, nam Paulus, toen nog Saulus, mee naar de apostelen te Jeruzalem en vertelde wat er was gebeurd op de weg naar Damaskus en hoe de Heere Jezus Christus met Saulus had gesproken en hem had gered door genade door het geloof. Toch werd het gevaarlijk voor de apostel Paulus want nadat hij tot de Griekse Joden had gesproken wilden zij hem doden en broeders van Paulus hebben hem meegenomen naar Cesarea en van daaruit zonden zij Saulus naar Tarsen. In zijn geboortestad Tarsen is Paulus een tijd gebleven. Pas in Handelingen 11: 25 lezen wij dat Barnabas naar Tarsen ging om Paulus te zoeken en vond hem en bracht hem naar Antiochie (Syrie). Wat bracht de apostel Paulus in Jeruzalem? Natuurlijk de boodschap van genade wat de Heere hem al in openbaringen bekend had gemaakt. Om de mensen te laten zien en te doen verstaan dat God een nieuw plan was begonnen: de bedeling van genade Efeze 3:1-3.

Galaten 1: 19-20

"En zag geen ander van de apostelen , dan Jakobus, de broeder des Heeren. Hetgeen nu ik u schrijf, ziet, ik getuig voor God, dat ik niet lieg"

 

Vers 19: Tijdens het bezoek van Paulus aan Jeruzalem, 3 jaar na zijn bekering, was hij 15 dagen bij Petrus. Petrus was de leider van de 12 apostelen. Petrus was de man in achting voor de Joodse gelovigen in Christus. Hij was de vertegenwoordiger van de 12 apostelen. Tijdens dat bezoek zag Paulus alleen Petrus en Jakobus, de broeder des Heeren. Dit is een andere Jakobus dan Jakobus die 1 van de 12 apostelen was. Dit is degene die de brief aan de gelovige Joden heeft geschreven. De brief van Jakobus aan de 12 stammen, die in de verstrooiing zijn. Zie Jakobus 1:1! Deze Jakobus was de halfbroeder van de Heere Jezus Christus! Jozef en Maria hadden later nog kinderen gekregen nadat Maria haar eerste Kind de Heere Jezus Christus had gebaard. In Mattheus 12: 46-50 lezen wij iets wat tot nadenken zet: "En toen Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende Hem te spreken. En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daar buiten, zoekende U te spreken. Maar Hij, antwoordende, zeide tot hem, die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders? En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. Wat zo wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder, en zuster, en moeder." Op dat moment geloofden de broeders van de Heere Jezus Christus niet en deden niet de wil van God de Vader! Blijkbaar later kwam Jakobus wel tot geloof en verkondigde hij Gods Woord tot de Joden en was samen met Petrus en Johannes de belangrijkste vertegenwoordigers van de vergadering te Jeruzalem en van de plaatselijke gemeente te Jeruzalem. Hij, Jakobus werd ook later een apostel genoemd. Hij ontving deze titel hoewel hij in eerste instantie geen apostel was net als Barnabas. Dit was dus Paulus eerste bezoek weer aan Jeruzalem na 3 jaar en dat hij na dit bezoek met allerijl werd weggezonden naar Tarsen, zijn geboortestad.

Vers 20: Wat Paulus schreef was niet gelogen. God was Paulus getuige. God wist en weet dat de apostel Paulus niet loog. Als het leugen was geweest wat Paulus vertelde, dan zou God een leugenaar zijn geweest. Gods Woord, de Bijbel is geinspireerd door God Zelf. Hij heeft van kaft tot kaft alles door middel van mensen het laten opschrijven maar het is geinspireerd door Zijn Geest. Dus alles wat de apostel aan de gelovigen van Galatie schreef is en was waarheid en het is ook aan ons die 2000 jaar later leven en ook leden zijn van het lichaam van Christus 1 Korinthe 12:13, geschreven! Lees de teksten Romeinen 1:9, 9:1, II Korinthe 1:23, 11:31, I Thessalonicensen 2:5, I Timotheus 5:21, 2 Timotheus 4;1. God is getuige dat de apostel Paulus niet liegt en dit lezen wij allemaal in deze verzen!

Galaten 1: 21-24

 

"Daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrie en van Cilicie. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea, die in Christus zijn. Maar zij hadden alleen gehoord, dat men zeide: Hij, die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, dat hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij"

Vers 21: Paulus moest dus vluchten vanuit Jeruzalem en zij zonden hem naar Tarsen in Cilicie. Daar bleef hij een tijd en in Handelingen 11:25 lezen wij het volgende:"En Barnabas ging uit naar Tarsen, om Saulus te zoeken: en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochie" Dit was Antiochie in Syrie en zij vergaderden daar een heel jaar in de gemeente en een grote groep van mensen werden door het Woord van God onderwezen lees Handelingen 11:26.

Vers 22: Opmerkelijk is dat de gelovigen in Christus te Judea Paulus niet herkenden want hier staat dus heel duidelijk dat hij onbekend was. Blijkbaar was het te lang geleden dat of helemaal niet dat mensen Saulus van Tarsen nog gezien hadden.

Vers 23 en 24: Ze hadden hem waarschijnlijk nooit gezien maar wel hadden zij gehoord van hem dat hij voor zijn bekering de leider was van de Farizeeen en dat hij de gemeente te Jeruzalem vervolgde en verwoestte en zeker het geloof in Christus. Dat hij op de weg nabij Damaskus tot geloof was gekomen in de opgestane Heere Jezus Christus en de boodschap van genade mocht verkondigen nu aan allen die het wilden horen en geloven. En dat deed de apostel Paulus ook: het geloof in Christus en Die gekruisigd verkondigen aan een verloren wereld. De mensen gingen God vereren in hem. Kennelijk waren zij heel erg blij met de boodschap van genade en met de apostel Paulus.

Einde van Hoofdstuk 1 aan de gelovigen van Galatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Galaten Hoofdstuk 2:1-3

 

"Daarna ben ik, na veertien jaren, weer naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus meegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen, en in het bijzonder aan hen, die in achting waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden"

 

Vers 1: Inleiding: Dit hoofdstuk gaat samen met Handelingen 15 en gaat over de vergadering te Jeruzalem waar Paulus en Barnabas en ook Titus naar toegingen Handelingen 15: 1-2 om het een en ander duidelijk te maken omtrent Gods Genade Evangelie en over de besnijdenis en de wet van Mozes te praten met de andere apostelen zoals Petrus, Johannes en Jacobus, de broeder des Heeren die Paulus de eerste keer na zijn bekering na 3 jaar in Jeruzalem ontmoette bij Petrus. Hij is ook degene die de brief heeft geschreven aan de 12 stammen in de verstrooiing, aan de Joden dus.

Dit is dus de tweede keer na zijn bekering dat Paulus naar Jeruzalem afreist. Wie was Barnabas? Oorspronkelijk heette hij Joses. In Handelingen 4:36-37 lezen wij al over hem: "En Joses, door de apostelen toegenaamd Barnabas dat is overgezet zijnde zoon der vertroosting, een Leviet, van geboorte uit Cyprus, Alzo hij een akker had, verkocht die, en bracht het geld, en legde het aan de voeten der apostelen" Barnabas was dus een Jood, een Leviet en deed hier precies wat God van hem verlangde onder de voorgaande bedeling, onder het Koninkrijksevangelie. Later in Handelingen 9:27 lezen wij over hem: "Maar Barnabas, hem (Saulus) tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen, en verhaalde hun, hoe hij op de weg de Heere gezien had, en dat Hij tot hem gesproken had; en hoe hij te Damaskus vrijmoedig gesproken had in de Naam van Jezus" In Handelingen 11: 25 lezen wij weer over Barnabas: "En Barnabas ging naar Tarsen, om Saulus te zoeke; en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochie" Barnabas werd een medebroeder van Paulus en een medestrijder voor het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20:24 en werd zelfs in Handelingen 14:4 (lees dit voor uzelf) een apostel genoemd. Paulus en Barnabas gingen dus naar Jeruzalem om over o.a de besnijdenis te spreken met de anderen daar en namen ook Titus mee. Wie was Titus? Hij was een Griek, een niet-Jood dus een heiden. Titus werd later een voorganger/leider op Kreta voor het Evangelie van Genade en Paulus schrijft persoonlijk een brief aan hem. 

Vers 2 Paulus had voor deze reis weer een openbaring van de Heere Jezus Christus gekregen. In Handelingen 26: 16 lezen wij het volgende: "Maar richt u op , en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige de dingen , beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen" De apostel Paulus kreeg zijn openbaringen van de opgestane Heere Jezus Christus niet allemaal tegelijk. In verschillende openbaringen werd hem alles bekend gemaakt van Geheimenis wat hij mocht prediken aan de mensen Dus elke keer dat hij een openbaring kreeg van Christus dan wist hij weer meer dan daarvoor! Hij vertelt hen dat hij het Evangelie van Genade onder de heidenen (niet Joden) verkondigde. Lees Handelingen 20:24! Kolossensen 1:26,27! Die in achting waren. Wie zijn dit? Dit zijn de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus de broeder des Heeren. Juist de leiders van de gemeente te Jeruzalem moest de apostel Paulus vertellen over de boodschap van genade die hij van de opgestane Heere Jezus Christus ontvangen had en verkondigde aan de niet Joden (heidenen). Als hij Paulus, niet de leiders kon vertellen wat God aan hem gegeven had was het allemaal voor niets geweest om naar Jeruzalem te gaan. De leiders moesten eerst overtuigd worden dat God Zijn plan met Israel had stopgezet en een nieuwe bedeling was begonnen met de apostel Paulus en dit mocht Paulus verkondigen Efeze 3:1-3. Paulus is de apostel der heidenen. Dit bevestigt Romeinen 11:13: "Want ik spreek tot u, heidenen, voor zover ik de apostel der heidenen ben: ik maak mijn bediening heerlijk" Als de leiders van de gemeente te Jeruzalem het zouden accepteren, dan zou de rest ook volgen dat het waar was dat God een andere bedeling was begonnen.

 

Vers 3 Het thema van de vergadering te Jeruzalem was: besnijdenis en de wet van Mozes. Handelingen 15: 3,4: "En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij (Paulus, Barnabas, Titus) ontvangen door de gemeente, en de apostelen, en de ouderlingen; en zij verkondigden, wat grote dingen God met hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van dei van de sekte der Farizeeen, die gelovig zijn geworden, zeggende, dat men hen moet besnijden, en gebieden de wet van Mozes te onderhouden" Na dit gezegd te hebben ontstond er een twisting onder de mensen en Petrus staat dan op en verteld de menigte/ vergadering dat God hem eerst uitverkoren had om het Evangelie van het Koninkrijk aan de heidenen ook bekend te maken. Hij erkent dat er geen onderscheid meer was tussen Jood en niet Jood. Dat God dit had weggedaan. Handelingen 15:7-11. Titus was met Paulus en Barnabas meegegaan naar deze vergadering te Jeruzalem en hij was een niet Jood , een Griek. Hij liet zich niet besnijden want Titus zag zichzelf niet genoodzaakt.  Het was en is ook niet nodig meer omdat wij in Christus besneden zijn Kolossensen 2: 11. Lees deze tekst. Wie was Titus? Hij was een medebroeder in de Heere Jezus Christus . Hij had een sterk karakter en dit had Paulus echt nodig II Korinthe 7:15 en II Korinthe 2:12-13

 

Galaten 2: 4-6

"En dat om de ingekropen valse broeders die van terzijde ingekomen waren, om onze vrijheid te verspieden, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons tot dienstbaarheid zouden brengen. Voor wie ook geen uur zijn geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou blijven. En van hen, die geacht waren, wat te zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet; God neemt de persoon des mensen niet aan; want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht"

 

Vers 4: Ingekropen valse broeders. Wie waren deze valse broeders die door bedrog en veinzing leugens verspreiden?  In Handelingen 15:24 lezen wij het volgende: "Aangezien wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden worden, en de wet onderhouden; aan wie wij dat niet bevolen hadden" Dit zegt Jacobus, de broeders des Heeren tegen de menigte op de vergadering te Jeruzalem. En dit wordt ook in een brief vanuit Jeruzalem geschreven aan de broeders en zusters te Antiochie. Deze broeders waren gelovigen uit de Joden en vertelden de mensen in Antiochie (heidenen) dat zij zich moesten besnijden en de wet van Mozes weer moesten onderhouden. De apostelen hadden hen dit niet bevolen wat je hier leest in het bovenstaande vers. Verder lezen wij in vers 19 van ditzelfde Handelingen 15 het volgende: "Daarom oordeel ik, dat men hen, die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroere" Hieruit concludeer ik weer dat de apostelen met Jacobus nooit de opdracht gegeven hadden om de heidenen om te praten en hen weer onder de wet van Mozes te brengen en dat zij zich weer moesten besnijden. Deze valse broeders, afkomstig dus uit de Joden, waren de gemeente te Antiochie ingeslopen en hadden verkeerde dingen gezegd: dat de heidenen zich moesten gaan besnijden en dat de gelovigen uit de heidenen zich moesten houden aan de wet van Mozes. Ook wilden zij Paulus en de medebroeders tot dienstbaarheid daardoor brengen. Wat betekent dit tot dienstbaarheid brengen? Het juk weer van de wet Titus 1:9-10 -handreiking hiermee om te gaan. 

 

Vers 5: Paulus, Barnabas en Titus die met hem streden voor het Evangelie van Genade weken geen enkel ogenblik van de boodschap van genade. Zij gehoorzaamden God en stonden voor de waarheid. Lees Romeinen 16:25,26. Doordat Paulus, Barnabas en Titus en meerderen stonden voor de waarheid en een voorbeeld waren van standvastigheid was met een reden dat de andere gelovigen inclusief de gelovigen in de gemeenten te Galatie bij de genade van God zouden blijven. I Korinthe 16:13: Waakt: tegen de listen en lagen van de satan. Staat: blijft standvastig I Korinte 15:58. Houdt u mannelijk: kloekmoedig overwinnen de gevaren, de aanvallen van de satan. Romeinen 8:37. Sterk 2 Timotheus 2:1 Dit laat zien dat het zeker invloed op andere gelovigen heeft die eenmaal ook de waarheid hebben gehoord van Bijbelleraars die standvastig de waarheid gehoorzaamden (zamen). Voorbeeld broeder Stam. Wat gebeurde met de gelovigen van Galatie is dat ze afweken van de waarheid en weer terugkeerden naar de wet van Mozes. Als wij nu kijken in deze wereld 2000 jaar verder zien wij dat de "professionele kerk"zover is afgeweken van de waarheid die ten eerste aan de apostel Paulus bekend was gemaakt. Men beweert dan men nog onder de wet van Mozes leeft en aan de andere kant wil men toch wat van de genade van God. Het is een mix van wet en genade wat men in de Christelijke wereld over het algemeen ziet en hoort. Dit is erg jammer. Het is genade of wet, niet allebei!!! Het allerbelangrijkste is beste lezer als u de boodschap van Gods genade kent, hier ook voor staat, niet afwijkt van de waarheid die dit Evangelie of Goed Nieuws van God ons vertelt. 

Vers 6: Degenen die geacht waren waren de apostelen die voor Paulus apostelen waren te Jeruzalem en die Christus op aarde had uitgekozen namelijk de 12 apostelen waarvan Petrus de leider was en bij de vergadering te Jeruzalem ook Johannes en Jacobus. Zij waren de pilaren van de gemeente te Jeruzalem (lees vers 9 van ditzelfde hoofdstuk!) Zij waren niet meer of minder dan de apostel Paulus. Paulus was en is ook niet 1 van de 12 apostelen. Door de genade van God was en is er geen verschil in Christus meer. Voor God is iedereen gelijk. We lezen in Romeinen 2:11 het volgende: "Want er is geen aanneming des persoons bij God" Het betekent dat voor God niet de ene mens boven de andere geplaatst wordt, Hij ziet geen verschil tussen de ene mens en de andere mens. Nogmaals voor God zijn alle mensen gelijk. Jacobus, dit is niet de Jacobus hier die de apostel was, want wij kunnen lezen in Handelingen 12:2 dat de apostel Jacobus was omgebracht door koning Herodes. Deze Jacobus waarvan in Galaten 2 gesproken wordt is de broeder des Heeren. Omdat hij de broer van de Heere Jezus Christus was had hij menselijker wijze een streepje voor of was misschien groter en geestelijker dan Paulus. Voor God niet! Deze Jacobus was voor de opstanding van de Heere Jezus Christus geen gelovige in onze Heere. Na de opstanding werd Jacobus, de broeder des Heeren en gelovige in Christus. Paulus noemt de 12 apostelen degenen die geacht waren in dit vers. Niets hadden deze mannen Paulus toegebracht. Wat betekent dit? Ze hadden hem geen nieuwe dingen vanuit de Schriften kunnen leren/vertellen want de apostel Paulus kende deze Schriften die zij ook kenden.Wat konden deze eerdere apostelen Paulus nog vertellen over Gods Oude Testament, profetie en hun programma? Zij brachten hem geen nieuwe dingen maar de apostel Paulus bracht naar hen wel nieuwe dingen die hij van de opgestane Heere Jezus Christus vanuit de hemel had ontvangen namelijk Zijn genade en de boodschap van genade Handelingen 20:24 wat hij predikte onder de heidenen (niet Joden).

Galaten 2: 7-10

"Maar daarentegen, toen zij zagen dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis; Want Die in Petrus krachtig werkte tot het apostlschap der besnijdenis, Die werkte ook krachtig in mij onder de heidenen; En toen Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan; Alleen, dat wij de armen zouden gedenken; hetwelk ik zelf ook benaarstigd heb te doen"

 

Vers 7: De apostelen zagen en hoorden dat de apostel Paulus het Evangelie der voorhuid was toevertrouwd van de opgestane Heere Jezus Christus. De apostel Paulus had dit rechtstreeks vanuit de hemel gehoord door de Heere Jezus Christus. Paulus had de genade van God ontvangen om uit de delen Efeze 3:1-3. De bedeling van genade was Paulus toebetrouwd om uit te delen aan de heidenen. Deze staan voor voorhuid! Heel opmerkelijk is hier dat Paulus Petrus noemt dat Petrus het Evangelie der besnijdenis was toebetrouwd. Paulus noemt niet Jacobus. Waarom niet. Paulus erkende dat Petrus de leider was van de 12 apostelen en Jacobus was niet de leider, hij was de broeder des Heeren en was pas na Christus opstanding tot geloof gekomen. Het Evangelie van besnijdenis: Abraham was gegeven de besnijdenis om zo zich te kunnen onderscheiden, hij en zijn nazaten van de heidense volkeren. Israel was het zaad van Abraham, de fysieke nazaten. Zij waren genoemd de circumcisie of de besnedenen. In Handelingen 3:25 en 26 lezen wij het volgende: "Gij zijt kinderen van de profeten, en van het verbond, dat God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Hem eert tot u gezonden dat Hij us zegenen zou, daarin dat Hij een ieder van u afkere van uw boosheden" Dit vertelde Petrus aan het volk Israel ten tijde van de Pinksterdag te Jeruzalem. Het goede nieuws is hier dat de naties van de aarde zouden gezegend worden door Israel, de besnedenen en daarom was Petrus het Evangelie van de besnedenen toebetrouwd door God. Israel daarentegen weigerde de Koning en Zijn Koninkrijk. Lees Handelingen 3:19-21!

Vers 8 God werkte krachtig door en in Petrus. Hij was en is de apostel der besnijdenis en was de leider van de apostelen. We kunnen hierover lezen in Handelingen 2: 14-38: de toespraak van Petrus voor de Joden op de Pinksterdag te Jeruzalem. In Handelingen 15:7-12 lezen wij het volgende: "En toen daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide to hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord van het Evangelie zouden horen en geloven. En God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, zoals ook ons; En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op de hals der discipelen te leggen, dat noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen? Maar wij geloven, door de genade van de Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij" In Mattheus 16:17-19 kunnen wij ook lezen over Petrus en zijn apostelschap die hij kreeg van de Heere Jezus Christus op aarde. God werkte door en in Petrus met Zijn Woord krachtig en dat deed Hij ook in Paulus tot het apostelschap onder de heidenen. Lees Handelingen 9:15, 13:2, 22:21. Paulus is en was de apostel van de heidenen. Dit kunnen wij onder andere lezen in Romeinen 11:13, Efeze 3:8 en Romeinen 15:16. Lees deze teksten! In 2 Timotheus 1:11 lezen wij het volgende: "Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen"

Vers 9: Jacobus, Petrus (Cefas) en Johannes waren pilaren van de gemeente te Jeruzalem, de Joodse gemeente voor de gelovige Joden in Christus. Zij waren de apostelen voor de besnedenen! Opmerkelijk is wel dat niet eerst Petrus maar Jacobus, de broeder des Heeren, genoemd wordt hier. In Handelingen 15:13 lezen wij het volgende: "En nadat deze zwegen, antwoordde Jakobus zeggende: Mannen broeders, hoort mij" Jakobus was geen apostel maar kreeg toch de autoriteit van God om te spreken en vanaf Handelingen 15:13 neemt hij het woord over van Petrus die de leider van de apostelen was. Het laat zien dat er verandering plaats had gevonden. Wat erg belangrijk is dat deze 3 mannen, pilaren van de gemeente te Jeruzalem, Paulus en Barnabas de rechterhand der gemeenschap gaven. Zij zagen in dat God een nieuwe bedeling, de bedeling van genade, was begonnen en hadden dus van de apostel Paulus gehoord dat hij de apostel was en is van de heidenen en dat hij de boodschap van genade predikte in de wereld. Zij erkenden het en gaven Paulus en Barnabas de rechterhand. Zij waren het ermee eens dat het Evangelie van het Koninkrijk en het Evangelie der besnijdenis niet verder in de wereld bekend zou gemaakt worden dan alleen aan de gelovige Joden. Er werd dus een overeenkomst gesloten tussen Jakobus, Petrus en Johannes aan de ene kant en Paulus en Barnabas aan de andere kant. Jakobus, Petrus en Johannes zouden alleen nog naar de besnedenen gaan en Paulus en Barnabas naar de heidenen, de onbesnedenen. Het Evangelie van het Koninkrijk werd daarna minder terwijl de boodschap van genade steeds meer werd. Dit zie je na Handelingen 15 gebeuren. Gods plan met Israel werd aan de zijkant gezet voor een tijd en de bedeling van genade werd een feit en onder deze bedeling leven wij nog steeds beste lezers! Lees Efeze 3:1-3.

 

Vers 10 Met het akkoord werd ook besloten om de armen altijd te gedenken. Paulus heeft dit ook uitvoerig gedaan. Hij is diverse keren nog naar Jeruzalem gegaan, naar de armen die daar waren in de gemeente. Hij heeft ook geld en goederen verzameld voor de armen daar en spoorde ook mensen aan om dit te doen voor de armen te Jeruzalem omdat zij onder een andere bedeling van God waren terechtgekomen.  Lees Handelingen 24:17 en I Korinthe 16:1-3!

Galaten 2:11-15

"En toen Petrus te Antiochie gekomen was, weerstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mee met de heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende voor hen, die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem; alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzen. Maar toen ik zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: Indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen"

 

Vers 11 en 12: Petrus was te Antiochie en dit was na de vergadering te Jeruzalem en voordat Paulus en Barnabas scheidden van elkaar. Hier komt Petrus in de problemen. Jeruzalem was het hoofdkwartier van de Joodse gemeente en Antiochie was het hoofdkwartier van de Heidense gemeente. Denk u eens in: de eerste Heidense gemeente in Christus begon in Antiochie Syrie. De boodschap van genade werd daar gepredikt door de apostel Paulus. Van hieruit waren Paulus en Barnabas uitgezonden voor hun eerste zendingsreis! Wat is er nu over van de gemeente te Antiochie? Van die oorspronkelijke gemeente niets meer! De orthodoxe kerk van Syrie (wat nu nog over is vanwege de oorlog) baseert zijn oorsprong op de gemeente te Antiochie en door Petrus gesticht. Zij gelooft net als de Rooms Katholieke kerk dat Petrus de sleutelfiguur is voor de kerk. Wat we hier in dit vers zien is dat Petrus in Antiochie is en eet met niet Joden dus Heidenen. Dit had hij al eerder gedaan met Cornelius. Dit kunnen wij lezen in Handelingen 11:3 want Petrus wordt hierom ondervraagd door mensen uit de besnijdenis: "Zeggende ; Gij zijt ingegaan tot mannen, die de voorhuid hebben, en hebt met hen gegeten" En Petrus legt uit waarom hij dit gedaan had: dat God hem dat bevolen had om te doen Lees Handelingen 11:12! En in Handelingen 11:18 lezen wij: "En toen zij dit hoorden, waren zij tevreden, en verheerlijkten God , zeggende: Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven!" Hier in Antiochie in tegenstelling tot Handelingen 10 en 11 met Cornelius, was Petrus te bestraffen. Hij at met de heidenen maar toen leerlingen en medebroeders van Jakobus te Antiochie kwamen werd Petrus bang en scheidde zich gauw af van de heidenen waarmee hij at. Hij was bang dat de gelovigen uit de besnijdenis hem daarover zouden aanspreken, dat hij bestraft zou worden. Hij was in zijn handelen verkeerd want hij had niet moeten stoppen met eten bij de heidenen en geestelijke gemeenschap hebben met hen. Er was geen onderscheid meer tussen Joden en heidenen op dat moment al. Toch was Petrus bang voor de andere Joden en met name de Joodse gelovigen die met Jakobus waren. Zij waren in staat om de overige apostelen te intimideren met hun woorden en regels. Wat Petrus in Antiochie deet was hypocriet want zijn omgang met heidenen werd alreeds door God aangenomen. God had hem zelf naar Cornelius gestuurd.

Vers 13 Niet alleen Petrus deet dit, ook andere gelovigen uit de Joden deden met hem mee en zelfs Barnabas die nota bene met Paulus de boodschap van genade predikte in Antiochie en andere plaatsen werd medegetrokken door hun hypocriete houding. Het woord veinzen zie je hier staan. Wat betekent dit? In het Engels staat er dissimulation=hypokrisis. Dus hypocriet = huichelaar, schijnheiligheid. Het lijkt heilig maar is het verre van dat. Het is oneerlijk, stiekum dingen doen. Zich beter voordoen dan wat het in werkelijkheid is. Dingen ook verbergen voor anderen. Dit is natuurlijk geen goede wandel en misschien ook mede door dit stiekeme gedoe ook van Barnabas kwam er later een breuk tussen Paulus en Barnabas. Barnabas was voor het werk van de Heere Jezus Christus en Zijn genade (Evangelie) niet geheel meer betrouwbaar. Dit kan dus mede een oorzaak zijn geweest dat Paulus niet meer verder wilde met Barnabas. Iemand en dat geldt ook voor ons als wij de boodschap van genade kennen en er ook voor staan en preken/doorgeven aan andere mensen, moet wel betrouwbaar zijn naar andere mensen toe, ook naar de buitenwereld. 1 Korinthe 4:1-2 zegt ons het volgende: "Alzo houde ons een ieder mens voor dienaars van Christus, en uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden wordt" Wij zijn als gelovigen in het lichaam van Christus niet beter dan Petrus! Ook wij kunnen vallen net als hij en hypocriet zijn en dat gebeurt soms in ons leven. Laten wij daarvan leren en verder zoveel mogelijk ons laten leiden door Gods Geest wat samengaat met Gods Woord!

 

Vers 14: Paulus zag dat Petrus en andere mensen uit de Joden waaronder Barnabas niet goed wandelden. Hij ging dit niet achter hun rug om vertellen tegen andere gelovigen die in Antiochie aanwezig waren zoals gelovigen uit de Heidenen. Nee hij sprak Petrus erop aan in tegenwoordigheid van alle mensen die daar bij hem waren. Dit is een mooi voorbeeld voor ons om na te volgen. Altijd rechtstreeks als er wat is tegen de persoon iets zeggen als je iets niet in de haak vindt. Dit deet de apostel Paulus. Wat zei de apostel Paulus eigenlijk tegen Petrus? Wel hij zei: Petrus jij bent een Jood en jij wilt naar Heidense wijze leven en niet meer als een Jood leven maar je vraagt van Heidenen (niet Joden) dat zij leven naar Joodse gebruiken en als Joden zullen leven. Dat kan niet en gaat ook niet. Dit werd heel duidelijk aan Petrus in alle tegenwoordigheid verteld door de apostel Paulus.

 

Vers 15 En daarbij voegt de apostel Paulus hierbij en dat vertelt hij ook aan Petrus dat hij en Petrus van nature Joden zijn en geen zondaars uit de Heidenen. De heidenen zoals we kunnen in Efeze 2: 11-12 hadden niets met God. Toen God nog met Zijn volk Israel bezig was waren de heidenen zonder God in deze wereld. "Daarom gedenkt, dat gij, die eerstijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd wordt door hen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt. Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld"

Galaten 2:16-17

"Doch wetende , dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre."

 

Vers 16: Een mens wordt niet gerechtvaardigd uit de werken der wet. Romeinen 3: 19 en 20 zegt ons het volgende: "Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daar zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde" Lieve mensen, beste lezers, de wet van Mozes (van God) kan mensen zoals u en ik niet redden. Door de wet wisten mensen wat zonde was. Door de wet kan geen mens gerechtvaardigd (recht worden met) voor God. Romeinen 7:14 leert ons het volgende: "Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde" De wet die God gaf was goed en rechtvaardig. Alleen wij mensen van nature zijn zondaars en niet goed en verkocht onder de zonde. Daarom kunnen wij niet door Gods wet gerechtvaardigd worden. Wat heeft God gedaan? Hij zond Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde om voor onze zonden te betalen met Zijn eigen leven aan het kruis. Dit heeft Hij gedaan voor ons. Hij stierf voor onze zonden. Hij rechtvaardig voor ons mensen onrechtvaardig. Hij gaf Zichzelf, Hij gaf Zijn leven voor ons en nu worden wij als mensen als wij ons geloof stellen in Hem, als wij Hem als persoonlijk Verlosser aannemen, gerechtvaardigd door Zijn geloof. Galaten 3: 21-26: "Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen (zonen) Gods door het geloof in Christus Jezus"Ook Romeinen 10:4 vertelt ons dat het einde der wet Christus is tot rechtvaardigheid een ieder die gelooft. Het is Christus geloof, lees Filippensen 2:6-9, wat ons rechtvaardigd =recht maakt voor God. Wij hebben geen schuld meer voor God. God heeft in Christus onze zonde en schuld vergeven door het bloed wat gevloeid heeft op Golgotha! Dit werd na een lange en donkere tijd in de kerkgeschiedenis in de 15e eeuw door Maarten Luther herontdekt. Lieve mensen: vertrouw niet op uw zogenaamde werken of werken der wet (regels) of opgelegde regels die u zijn opgelegd door mensen. Vertrouw op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus!

Vers 17: Nu wij als gelovige mensen zoeken in Christus gerechtvaardigd te worden omdat wij zondaars zijn zegt de apostel hier: is dan Christus een dienaar der zonde? Absoluut niet. Christus is geen dienaar der zonde. Christus is God Zelf en Mens. Hij rechtvaardig, Hij zonder zonde, kon sterven voor ons mensen die zondaars zijn. Hij in de gelijkenis van de mens stierf in de plaats van de mens. De mens had moeten sterven (alle mensen hadden moeten sterven). God is liefde en heeft de mens zo lief dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus opofferde in onze plaats en dat deed Hij door te sterven aan het kruis. Beste lezer: lees Romeinen 5:6-9 eens goed door!

Galaten 2:18-19

"Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, dat weer opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou"

 

Vers 18 Dit vers spreekt over de wet. Als Paulus die weer zou oppikken dan zou hij weer een overtreder van de wet zijn omdat hij net als wij een zondaar is. De wet van God (Mozes) kon ons niet rechtvaardigen. Het laat zien als je je weer daaronder stelt dan ben je een overtreder want wet doet zonde kennen. In Romeinen 7:7 staat geschreven: "Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre, Ja ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik niet geweten dat de begeerlijkheid zonde is, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren" Wij hoeven ons niet meer te stellen onder de tuchtmeester of de wet zegt de apostel hier tegen ons. Waarom niet?

 

Vers 19 Omdat wij net als Paulus door de wet der wet gestorven. Dit vers gaat samen met Romeinen 7:4 waar staat geschreven: "Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus opdat gij zoudt worden van een Ander, namelijk van Hem, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden" Wij als gelovigen zijn in Christus en wij leven niet meer voor onszelf. Wij behoren Hem toe en zijn niet meer onder de tuchtmeester namelijk de wet. In Jezus Christus hebben wij nu de wet des Geestes des levens. Wij leven onder de wet van de Geest en maakt ons levend met Hem. Dit is gebeurd als wij dit vers goed lezen. Het was met de bedoeling om voor God te leven. Daarom stierf Hij voor onze zonden en is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking lees Romeinen 4:25. Hij heeft ons levend gemaakt met Hem.

Galaten 2:20-21

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven"

 

Vers 20: Dit zijn de laatste verzen van Hoofdstuk 2 van de Galatenbrief. Ik ben met Christus gekruisigd! Wat betekent dit nu eigenlijk? Voor dit gaan wij naar Romeinen 6 vers 6 waar staat geschreven: "Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen" Onze oude mens, beste lezer, is gekruisigd met Christus aan het kruis! Dit is een feit als wij in Christus zijn. Op het moment dat wij Christus aannamen als persoonlijk Verlosser werden wij nieuwe mensen in Hem. Onze oude mens is verdwenen. Je oude ik is voorbij, je bent nu nieuw in Hem, een nieuwe mens! De oude mens leeft niet meer, bestaat niet meer. Wij zijn dus nieuwe mensen in Christus en Christus leeft in ons. Dit is een realiteit beste mensen en dit is elke dag! Hoe leeft Hij in ons? Antwoord hierop is dat Zijn Geest in ons woont en daarmee zijn wij verzegeld tot de dag der verlossing. Totdat wij een nieuw lichaam zullen krijgen dus tot de opname van de Gemeente. Lees Efeze 1:13,14, Efeze 4:30, I Thessalonicensen 4:13-18, I Korinthe 15:51-54! Beste mensen: dit is onze positie in Christus en dit is werkelijkheid! Dit is dus niet iets wat we nog zullen krijgen, dit hebben wij al! Wat een grote God hebben wij dat Hij in ons wilt wonen! Dit is Zijn grote liefde voor ons! Hetgeen ik nu in het vlees leef. Wat betekent dit? Beste mensen, zolang wij hier op aarde leven hebben wij nog te maken met dit zondige lichaam en de aanwezigheid van de zonde. We hebben dus nog te maken met dit lichaam en dat wordt hier bedoeld. Wij leven door het geloof van de Zoon van God. Niet ons eigen geloof maar Zijn geloof wat ons heeft behouden. Hij gaf Zichzelf voor ons aan het kruis en stierf onze dood en stond op uit de doden en Hij leeft en omdat Hij leeft kunnen wij ook leven en hebben wij in Hem eeuwig leven, als nieuwe mensen in Hem!! Lees Filippensen 2:5-11 nogmaals door! Beste mensen, wij hadden dit niet verdiend want wij verdienden de eeuwige dood en straf! Hij heeft voor ons betaald, eens voor altijd aan het kruis op Golgotha. De straf was op Hem en Hij heeft het gedragen en dat heeft hij vrijwillig voor ons gedaan! Waarom? Omdat Hij ons zo liefheeft en om de reden dat wij als mensen weer een relatie met Hem zouden krijgen die verbroken was door de zondeval. Wij lezen met elkaar nogmaals Romeinen 5: 6-8: "Want Christus, toen wij noch krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren." Beste mensen, dit is goed nieuws! Werkelijk goed nieuws en ook iets om over na te denken en daar dagelijks bij stil te staan. Wij zijn niet meer van onszelf maar van Hem die ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons overgegeven heeft. En Hij heeft ons nog steeds lief, dit verandert niet! We mogen als gelovigen in Christus ons verblijden en dankbaar zijn! 

Vers 21: De rechtvaardigheid is niet uit de wet. Als de rechtvaardigheid wel uit de wet was dan was Christus tevergeefs gestorven. In Hoofdstuk 3 van Galaten lezen wij in vers 13 het bekende vers: "Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt" De wet kon niemand rechtvaardigen want door de wet was en is de kennis der zonde! Lees Romeinen 3:19-20!

Met dit vers eindigt Hoofdstuk 2 van de Galatenbrief!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Galaten 3: 1-3

"O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn voor wier ogen Jezus Christus tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren; hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met de Geest begonnen zijt , voleidigt gij nu met het vlees?"

 

Inleiding van dit hoofdstuk

De apostel Paulus vermaant de gelovigen van Galatie, geinspireerd door Gods Geest. De gelovige Galaten hadden Gods waarheid, de boodschap van genade Handelingen 20;24 en I Timotheus 2:3,4 gehoord, geloofd maar door ingekropen valse broeders uit de Joden lieten zij zich ompraten en vielen weer terug naar de wet van Mozes. Zij lieten zich misleiden en verlieten de waarheid zodat zij God niet meer gehoorzaam waren. Lees ook Romeinen 16:25,26!

 

 Vers 1: Wat betekent het woord uitzinnig? Dit betekent onbesuisd, onbeheerst. In het Engels staat er senseless wat onverstandig betekent en dat is een beter woord. Zij waren dus onverstandig. Wie heeft u betoverd? De waarheid was de boodschap van genade: dat ze door het geloof door genade gered waren zonder eigen werken of werken der wet. Alleen het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus had hen gered en dat heeft ook ons gered beste lezer! Lees Efeze 2;8,9. De apostel Paulus had hen het allemaal verteld. Zij hadden dit gehoord en ook geloofd maar lieten zich ompraten door valse broeders die vertelden dat ze weer terug moesten gaan naar de wet en dat zij zich moesten besnijden. Dit waren Joodse broeders. In Galaten 5:7 wordt ons het volgende verteld: "Gij liept wel, wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn?" Christus was gestorven voor hen om hen ook volledig te rechtvaardig te maken. Toch gingen zij terug naar de wet of naar eigen werken om dit te doen. Heel veel mensen zijn het ook nu ermee eens dat je gered wordt door genade alleen zeggen velen tegen je dat wij ook ons deel nog moeten doen. Maar wat is ons deel? Wij zondigen elk moment van de dag omdat wij zondaars zijn! Wij zondigen in onze gedachten, woorden en daden! Denkt u echt dat als u een paar "goede dingen" doet, dat we dan iets bereiken en iets toevoegen aan het volbrachte werk van onze Heere Jezus Christus? Iets terugdoen aan God? Het antwoord hierop is dat wij niets terug kunnen doen, zelfs niet 1 werk van onszelf of van de vorige bedeling van de wet! De gelovige Galaten waren betoverd. Wat is betoveren? Aantrekkelijk maken voor iemand zodat die het gaat geloven dat het waar is, aanlokken. Het is schijn en schijn bedriegt. Zij waren dus ongehoorzaam en deze ongehoorzaamheid is nadat de apostel Paulus gestorven was en zijn co werkers er niet meer waren doorgegaan tot alle gelovigen, Christenen. Pas aan het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw ontdekte men weer de boodschap van genade die de apostel Paulus gepredikt had naar de Heidenen. Zijn brieven werden herontdekt en ook het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15: het sleutelwoord tot de Bijbel! 

Vers 2 De gelovigen te Galatie hadden de Geest van God ontvangen op het moment dat zij Christus hadden aangenomen als persoonlijk Verlosser door Gods genade. Zo ook wij als gelovigen in het lichaam van Christus hebben ook de Heilige Geest van God ontvangen op het moment dat wij ons vertrouwen in Christus stelden. Efeze 1:13 leert ons het volgende: "In Wie ook gij zijt, nadat gij het Woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte." Beste mensen/lezers: wij zijn net als de gelovigen van Galatie verzegeld met de Heilige Geest. Die Geest van God woont in ons! Zij, de Galaten hadden de Geest van God ontvangen en nu is de vraag: hadden zij die Geest van God ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?

Het antwoord hierop is dus het laatste. Zij en ook wij ontvingen de Geest van God uit de prediking des geloofs. Door de wet van Mozes ontvingen de Galaten niets. Wet doet alleen zonde kennen dus de Geest van God konden zij nooit ontvangen uit de werken der wet. Lees ook Romeinen 10:9-10!

 

Vers 3 De Galaten (gelovigen) waren echt onverstandig. Zij begonnen in de Geest van God dingen te begrijpen en ook te geloven en zich ook door Gods Geest te laten leiden maar door ingekropen valse broeders (Judeeers) lieten zij zich ompraten en vielen weer terug naar vleselijke dingen wat de werken van het vlees voortbrengen. Lees Galaten 5: 19-21. Zij begonnen elkaar te benijden en werden onrustig in hun leven. In Galaten 5: 7 en 8 lezen wij wat de apostel Paulus tegen hen zegt: "Gij liept wel, wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept" Wat deze mensen deden kunnen wij ook doen, wij kunnen ook van de genade vallen. Laat ons beste mensen sterk blijven in Gods genade en in Zijn boodschap van genade wat ons opbouwt en waardoor wij gered zijn voor de eeuwigheid.Lees Romeinen 16:25,26 en Efeze 1:13.

 

Galaten 3-4-5

"Hebt gij zoveel tevergeefs geleden? Indien maar ook tevergeefs! Die u dan de Geest verleent, en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? "

 

Vers 4: De gelovigen van Galatie hadden geestelijk en misschien ook lichamelijk geleden voor de Heere Jezus Christus en Gods boodschap van genade die zij van de apostel Paulus hadden gehoord en zij stonden voor dit totdat de Judese valse broeders kwamen en hen omturnden naar een ander Evangelie en naar de wet van Mozes zodat zij naar hen gingen luistern in plaats van God. Was het dan toch tevergeefs geweest vraagt de apostel Paulus zich af. In deze woorden komt de twijfel naar voren.

 

Vers 5: God geeft Zijn Geest op het moment aan de mens als hij of zij gaat geloven in de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser. Die Geest waarmee wij verzegeld zijn Efeze 1:13,14 tot de dag der verlossing! Nu is de vraag: geeft Hij zijn Geest door middel van werken der wet of door de prediking des geloofs? Dat Hij krachtig door Zijn Geest kan werken in mensen: gaat dit door werken der wet of door het geloof dat God door mensen heen kan werken. Dit laatste is waar. Heer eerst niet. De wet liet en laat zonde zien en hoe meer wetten hoe meer zonde en het laat ook de hopeloosheid van de mens zien. De wet liet en laat ook zien dat mensen een Verlosser nodig hebben om hen te bevrijden van wet en zonde en eeuwige dood. Dit heeft God gedaan door de Heere Jezus Christus. Lees Romeinen 4:25, Romeinen 5:8!

 

Galaten 3: 6-7

"Gelijk Abraham God geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; Zo verstaat gij dan, dat zij, die uit de het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn"

 

Vers 6: Abraham geloofde God. Abraham had een Godsvertrouwen. In Genesis 15:5 en 6 lezen wij het volgende: "Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar de hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn! En hij geloofde in de Heere; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid" Abraham geloofde, vertrouwde op God. Hij twijfelde niet zoals zoveel mensen vandaag de dag twijfelen aan het bestaan van God. God was Degene waarop hij kon vertrouwen. Aan hem, Abraham, werden de sterren aan het heelal getoond door God. Zoveel sterren! Abraham kon ze niet tellen en als je 's avonds op een plek staat (open veld)en het is helder weer, dan kan je veel sterren zien. Nu in de winter kan je de 3 sterren van Orion goed zien als het helder weer is! Het werd Abraham allemaal getoond. In die tijd van Abraham had men geen verlichting buiten zoals lantaarnpalen, licht van huizen, auto's etc. Abraham stond toen hij het zag in het open veld! Hij vertrouwde God dat zijn nageslacht net zoveel zou zijn als de sterren aan de hemel. Miljoenen dus! Romeinen 4:3-5 vertelt ons het volgende: "Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, enhet is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu hem, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch hem, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid." Uit Romeinen 1:16-17 leren wij (lezen!) dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. Het is het geloof in Christus, in Zijn volbrachte werk! Zoals Abraham in God zijn vertrouwen stelde, geloofde in God, zo kunnen wij ook ons vertrouwen in God stellen. Geloven betekent vertrouwen wat God zegt in Zijn Woord, de Bijbel. En specifiek Zijn Woord van genade wat ons opbouwt en ons sterk maakt. Romeinen 16:25,26. Nog een paar teksten om te lezen: Galaten 3:11 en Hebreeen 10:38!

 

Vers 7: Degenen die uit het geloof zijn. Uit welk geloof? Uit het geloof van Christus. Wij zijn door genade door het geloof gered, gerechtvaardigd. Efeze 2:8,9 zegt ons: "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme" Abraham leefde ver voor Paulus en hij is het voorbeeld van geloof. In Romeinen 4:8-10 lezen wij: "Zalig is de man, die de Heere de zonden niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis, of ook over de voorhuid? Want wij zeggen, dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij in de besnijdenis was, of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid." Wij zijn heidenen, niet Joden uit de voorhuid. Net als Abraham wordt de rechtvaardigheid toegerekend in de voorhuid. Door het geloof, het geloof van Christus. Doordat wij vertrouwden op Hem die voor ons stierf aan het kruis en is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking Romeinen 4:25

Galaten 3:8-9

"En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen it het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham."

 

Vers 8: God wist van voor de grondlegging der wereld dat Hij de Heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen net als Hij Abraham rechtvaardigde en God vertelde aan Abraham het Evangelie (goede Nieuws): In u zullen al de volken gezegend worden" Lees ook Genesis 12:3. In Christus zullen al de volken gezegend worden. Vers 14 bevestigt dit nogmaals van Galaten 3: "Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof" Dus alleen door het geloof van de Heere Jezus Christus en omdat wij op Hem ons vertrouwen hebben gesteld zijn wij gerechtvaardigd.

Vers 9: Degenen die geloven: dit zijn wij als leden van het lichaam van Christus lees 1 Korinthe 12:13 worden door God gezegend met de gelovige Abraham. In Efeze 1:3 lezen wij: "Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus" Beste lezer: denkt u eens over dit na: u bent al gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dit is onze positie. God heeft ons gezegend in Hem en wij zijn gezegend met de gelovige Abraham. Die werd net als wij gerechtvaardigd door het het geloof. Niet door onze werken of wat wij gedaan hebben maar door het geloof van Christus en in Zijn bloed wat gevloeid heeft op Golgotha.

Galaten 3:10-11

"Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven."

 

Vers 10 en 11: Iedereen die wil teruggaan naar de wet zoals de gelovigen van Galatie deden en zich wil houden aan de wet zijn onder de vloek. Vanuit Romeinen 3:20 leren wij het volgende: "Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde" Beste lezers/mensen: de wet kan u niet rechtvaardigen! Misschien heeft u of hoort u vaak zondags in uw kerk of gemeente de 10 geboden voorgelezen worden! De 10 geboden zijn een onderdeel van de 613 geboden wat de gehele wet is! De wet kan u niet redden! Als u zich onder de wet stelt dan bent u ook onder de vloek want niemand kan die wet houden! Dit komt omdat wij zondaars zijn. De wet is goed en door de wet leren wij wat zonde is. Door de wet proberen te houden kunt u God niet bereiken! U zult moeten accepteren dat de rechtvaardigheid van God is door het geloof van Jezus Christus tot allen en oever allen die geloven en er is geen onderscheid. Romeinen 3:22!! Geloven in Zijn volbrachte werk, voor u volbracht!

In Romeinen 3:24-25 lezen wij het volgende: "En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is. Die God voorgesteld heeft, tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods"

 

Galaten 3: 12-13

" Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt"

 

Vers 12: Het wordt nu duidelijk: de wet is niet uit het geloof. Wet doet zonde kennen en hoe meer wetten hoe meer overtredingen. Als de mens die onder de wet leeft de dingen doet wat de wet zegt dan zal hij leven. Overtreed hij of zij de wet dan zal hij overtreder der wet genoemd worden en wordt hij of zij geconfronteerd met zonde en door de zonde de dood. We lezen in Romeinen 10:4-5 het volgende: "Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder, die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende: De mens, die deze dingen doet, zal daardoor leven" Lees Leviticus 18:5! De wet is goed maar de mens is niet goed en zondig omdat hij een zondaar is. Daarom kon de wet van God de mens niet redden! Mensen onder de wet leefden onder de vloek van de wet. Vandaag de dag wordt er in heel veel kerken nog de wet van Mozes gepredikt of voorgelezen d.m.v. de 10 geboden! U als gelovige mag weten en geloven dat wij niet meer onder de wet leven maar onder de genade van God door de Heere Jezus Christus! Romeinen 6:14

Vers 13: Christus heeft ons verlost/vrijgekocht van de vloek der wet! Hijzelf werd een vloek en dat deed Hij voor ons om ons te bevrijden van de wet. Hij stierf aan het kruis, aan het hout, en dat was een vloek als iemand aan het hout hing! Christus deed dit vrijwillig. Hij gaf Zichzelf, Hij gaf Zijn leven voor u en mij en dat betaalde Hij met zijn leven/ met Zijn bloed wat vloeide op Golgotha aan het kruis. Wat een wonderbare liefde van God! In Romeinen 8:3 lezen wij het volgende:

"Want hetgeen voor de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees." In 2 Korinthe 5:21 lezen wij nog zo'n mooie tekst: "Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hj zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem" Christus was en is zonder zonde! Hij kwam naar deze aarde in de gelijkheid van het zondige lichaam en heeft onder ons geleefd meer dan 2000 jaar geleden. Het doel was om voor de mensheid, voor u en mij te sterven aan het kruis zodat onze zonden zouden vergeven worden en wij door Hem gerechtvaardigd zouden worden. Hij rechtvaardig stierf voor ons onrechtvaardige mensen. Wij hadden het niet verdiend! Wij hadden de eeuwige dood verdiend. Hij heeft ons verlost aan het kruis van de eeuwige dood! Nu hebben wij het leven in Hem doordat Hij leeft! Lees ook I Korinthe 15:3,4. In Romeinen 4:25 lezen wij: "Die overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking" In Handelingen 13:39 komen wij door Christus gerechtvaardigd voor het eerst tegen in de Bijbel: "En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes door Dezen een ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt."        Wat een geweldige God hebben wij!

Beste lezer: als u nog niet in Christus gelooft, doe het dan nu! Geloof dat u een zondaar bent en dat Christus voor uw zonden stierf aan het kruis en dat Hij is opgestaan uit de doden om u het eeuwige leven het geven. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden voor eeuwig!!!  Handelingen 16:31!

Galaten 3: 14

"Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof"

 

Vers 14: God had Abraham gezegend. Abraham leefde voor de wet van Mozes. Hij was niet alleen een fysieke vader van de natie Israel maar ook de geestelijke vader van alle gelovigen. Wat betekent de zegening van Abraham? Toen Abraham God geloofde, vertrouwde en God rekende het hem tot rechtvaardigheid. Kunt u een grotere zegen indenken dat God niet alleen ons heeft gratie heeft gegeven maar ook heeft gerechtvaardigd doordat er voor onze zonden is betaald aan het kruis door de Heere Jezus Christus. Wij hebben de belofte des Geestes verkregen door het geloof, het geloof van de Heere Jezus Christus want wij zijn in Hem. Niet uit onze zogenaamde goede werken die wij gedaan hebben maar door het volbrachte werk van Christus! Romeinen 3:24 zegt ons het volgende:
"En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is" Beste lezer: als u Christus heeft vertrouwd als persoonlijk Verlosser ziet God u in Christus zonder schuld! Er is niets wat tegen ons is, God is voor ons! Christus stierf voor ons en betaalde de schuld voor ons met Zijn leven aan het kruis. Dit is geen ongeval! Hij is opgestaan en leeft en geeft ons het eeuwige leven! Hij heeft Zijn Geest gegeven aan ons. Wij zijn met Zijn Geest verzegeld Efeze 1:13,14. Die Geest van God woont in ons zodat wij de waarheid van  Hem mogen leren kennen en mogen delen met andere gelovigen.  Dit staat in de brieven van de apostel Paulus!

Galaten 3:15

"Broeders, ik spreek naar de mens: zelfs het verbond van een mens, dat bevestigd is, doet niemand te niet, of niemand doet daartoe"

 

Vers 15: Een contract tussen mensen wat gemaakt wordt kan niemand teniet doen. Dit staat vast. Het verbond dat God sloot met Abraham kan ook niemand teniet doen, zelfs de wet van Mozes niet. In vers 17 van ditzelfde hoofdstuk lezen wij het volgende: "En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren door God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderd dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen" We weten dat de wet van Mozes of de wet die aan Mozes werd gegeven van God voor het volk, niemand kon redden. De belofte van God aan Abraham bleef vaststaan. De wet was gegeven om de overtredingen te laten zien, te laten zien wat zonde was en is. Het laat zien dat mensen een Verlosser nodig hebben om hen van hun zonden te verlossen. En dit is Christus!

Galaten 3:16

"Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En aan de zaden, als van velen; maar als van een; En aan uw zaad, hetwelk is Christus"

Vers 16 Dit vers komt overeen met vers 8 wat wij al gelezen hadden namelijk: "En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden" De beloftenissen van God zijn tot Abrahamen zijn zaad gesproken. God beloofde Abraham aangaande Christus. Dit was het goede nieuws voor Abraham. Abraham wist niet dat God hem Christus zou beloven en dat een ieder die gelooft in Christus gerechtvaardigd zou worden. Dit was hem niet bekend. Dat God hem een belofte deed daar was Abraham van op de hoogte en geloofde dit ook. Nu wij gelukkig de gehele Bijbel hebben kunnen wij dit hier in deze verzen lezen en bestuderen. De enige manier om gerechtvaardigd te worden is door Christus en dat geldt nu nog steeds want wij leven nog steeds onder de bedeling van genade Efeze 3:1-3. Zolang deze bedeling nog bestaat dan geldt dit! Een ieder mens kan nu door Christus gered en gerechtvaardigd worden! Alleen is het aan de mens of hij of zij dit wil!

Galaten 3:17

"En dit zeg ik: Het verbond dat te voren door God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderd dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen."

 

Vers 17 De wet van God of de wet van Mozes kwam 430 jaar nadat God het verbond met Abraham had gesloten omtrent Christus die zou komen en de mensheid zou verlossen. Een verbond wat God sloot met Abraham wordt door de wet van Mozes niet krachteloos gemaakt. Dit staat en stond vast. Romeinen 4:13 zegt ons het volgende: "Want de belofte is niet uit de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs"

Beste lezer Abraham werd gerechtvaardigd door het geloof en zo ook wij indien wij Christus hebben vertrouwd als persoonlijk Verlosser. Romeinen 4:14-16 zegt ons: "Want indien zij, die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden, en de beloftenis te niet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij; opdat de belofte vast zij al het zaad, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen" Door de wet beste lezer wordt niemand gerechtvaardigd. Door de wet is de kennis der zonde! Niemand kan door de wet behouden worden. Dit is alleen door de Heere Jezus Christus!

Galaten 3:18

"Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadig gegeven"

 

Vers 18: De erfenis die God gegeven had aan Abraham door Zijn belofte aan hem was niet uit de wet. De wet was om de overtredingen daarbij gesteld staat er in het volgende vers. Er is geen enkele erfenis uit de wet. De wet kon en kan mensen niet levend maken. Hier wordt de stelling gezegd dat als de erfenis uit de wet zou zijn dan zou het niet meer uit de belofte van God aan Abraham zijn! Het woordje maar is in dit vers heel belangrijk want dat geeft aan dat het eerste of wat daarvoor geschreven staat niet geldig is. Door genade gaf God de erfenis aan Abraham via Zijn belofte. Dit was en is in ditzelfde hoofdstuk vers 16: "Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En aan de zaden, als van velen; maar als van een: En aan uw zaad, hetwelk is Christus"

Galaten 3:19

"Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtredingen daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, die het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand van de middelaar"

 

Vers 19: De vraag in dit vers wordt gesteld: waartoe is dan de wet gegeven? Het antwoord is hierop gelijk gegeven: om de overtredingen wil daarbij gesteld. Romeinen 7: 7-8 zegt ons het volgende: "Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik niet geweten dat de begeerlijkheid zonde is, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewerkt; want zonder de wet is de zonde dood" Lieve mensen: wet doet zonde kennen want hoe meer geboden hoe meer zonde er zichtbaar wordt en hoe meer mensen dan gaan zondigen. De wet is geestelijk en goed. Waar ligt dan het probleem. We lezen in Romeinen 7:14 het volgende: "Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde" Van nature zijn wij zondaars en komen wij van 1 mens namelijk Adam Romeinen 5:12. Wet doet zonde kennen en zonder de wet wisten wij niet als mensen wat zonde (overtreding) is. In Romeinen 5:13 lezen wij: "Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. De wet (van Mozes) was gegeven om de overtredingen/ zonde te laten zien totdat het zaad zou gekomen zijn. Dat is Christus, want die was beloofd van God en God had dit Abraham al beloofd. Door de engelen is de wet besteld in de hand van de Middelaar. De Middelaar is Christus. Hij is de mediator (Engels) en in het Grieks Mesites en dat betekent letterlijk a go between. De middelaar is 1 die bemiddeld tussen twee partijen met het oog om vrede te maken tussen die partijen. Zo is Christus de Middelaar. Tussen welke partijen is Christus Middelaar? Het antwoord hierop kunnen wij vinden in I Timotheus 2: 5,6: "Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd"

God heeft onze schuld, die wij niet konden dragen, gedragen door middel van Zijn Zoon Jezus Christus,  doordat Hij stierf voor ons aan het kruis op Golgotha, voor onze zonden, voor onze schuld. Wij hadden schuld verdiend vanwege de zondeval, maar Hij Die zonder zonde was en is, heeft die schuld op Golgotha gedragen aan het kruis. Hij heeft voor onze schuld betaald met Zijn leven, met Zijn bloed! Wij hebben nu de vergeving van al onze zonden en schuld! Efeze 1:7, Kolossensen 1:14. Hij, Christus,  is de Middelaar tussen God en de mens. De wet die niemand kon rechtvaardigen is door engelen besteld in de hand van de Middelaar. Christus is het einde van de wet. Hij heeft die wet aan het kruis genageld. Wij leven nu niet meer onder de wet van God maar onder de genade van God. Lees Romeinen 6:14, Kolossensen 2:14, Efeze 2:8,9, Efeze 3:1-3

Galaten 3:20

"En de middelaar is niet middelaar van een, maar God is een"

Vers 20: God is één! Heel lang voordat de wet gegeven was aan Mozes maakte God al onvoorwaarlijke beloftenissen aan Abraham, Izaak en Jacob. Deze contracten of beloften kwamen van God en niet van de mensen. Voor dit was geen middelaar nodig. God is een! Het is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in één! De wet was anders. God zei tegen het volk in Exodus 19:5: "Nu dan , indien gij naarstig Mijn stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is van Mij" Door de wet ziet u waren 2 partijen bij betrokken in het contract: God en Israel. Mozes was de middelaar tussen het volk en God. Hij ging de berg op om te praten met God en Mozes ging de berg weer af om met het volk te praten.

Galaten 3:21-23

"Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld , en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden."

 

Vers 21: De vraag wordt hier gesteld of de wet (wet van Mozes) tegen de beloftenissen van God is? Dat zij verre is meteen het antwoord. In het Engels staat er God forbid. In vers 16 lazen wij dat God naar Abraham sprak over beloftenissen die Hij deed aan hem. Dit was ver voor de wet kwam. De wet is niet tegen deze beloftenissen. De wet was zo hebben wij geleerd uit vers 19 daarbij gesteld om de overtredingen te laten zien totdat het Zaad zou gekomen zijn. Det wet kon niet mensen levend maken. Wet doet alleen zonde kennen. Het laat alleen zien dat de mens hulpeloos is en straf verdiend t.o.v. God. De wet is goed en geestelijk Romeinen 7: 14, maar de mens is niet goed en rechtvaardig van nature vanwege de zondige natuur, de Adam's natuur. Romeinen 3:19-20 zegt ons het volgende: "Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij daty spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem, want door de wet is de kennis der zonde" De conclusie van dit is dat de mens op een andere manier gerechtvaardigd en levend kon worden. Dit is door het geloof van de Heere Jezus Christus.

 

Vers 22: God in Zijn Woord heeft het alles onder de zonde besloten. Romeinen 3:9 zegt ons het volgende: "Wat dan? Zijn wij uitnemder? Zeker niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn; Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig,ook niet een" Alle mensen werden onder de zonde besloten door God in Zijn Woord. Waarom was dit? Opdat de belofte die God deed aan Abraham aangaande Christus door het geloof mensen gerechtvaardigd zouden worden, door Hem. Dus alleen door het geloof beste mensen worden wij gerechtvaardigd. Niet ons eigen geloof maar het geloof van de Heere Jezus Christus, wat Hij voor ons gedaan heeft. Dat Hij stierf in onze plaats aan het kruis op Golgotha voor onze zonden en dat Hij is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. Romeinen 4:25.

Nog een mooi vers om te lezen is Romeinen 11:32-33: "Want God heeft hen (alle mensen) onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen barmhartig zou zijn. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!"

Vers 23: Doch eer het geloof kwam. Welk geloof en van wie? Antwoord hierop is het geloof van Jezus Christus. Tot de tijd dat Christus Zichzelf gaf aan het kruis waren de mensen (voornamelijk Joden) onder de wet in bewaring gesteld. De wet van Mozes had deze functie: mensen onder bewaring houden. Zoals wij in het volgende vers 24 kunnen lezen was de wet een tuchtmeester. Wat is een tuchtmeester? Tot Christus en Zijn volbrachte werk en toen dat pas bekend werd gemaakt door de apostel Paulus waren de mensen onder de wet gehouden. Bewaakt door de wet en helemaal omgeven door wetten. Er was geen vrijheid voor de mensen want de wet deed alleen maar meer zonde kennen en de zonde nam toe. Het volk Israel leefde nog onder de wet. Het volk Israël in het Oude Testament was onmondig, was gebonden aan de schaduwendienst, omgeven door de ceremoniën en voorschriften. Wij, zegt Paulus. Hij bedoelt het voorgeslacht, de vaderen. Paulus is één met hen omdat hij ook een Jood is van geboorte. Tot het geloof van Christus kwam en dat werd geopenbaard. Dank God hiervoor! In Romeinen 1:17 lezen wij het volgende: “Want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dit werd door Maarten Luther na een heel donkere periode van Middeleeuwen weer herontdekt in 1517! De rechtvaardige zal uit het geloof leven en niet door de wet van Mozes of wetten van mensen! Beste mensen laat dit goed tot u doordringen. U wordt gerechtvaardigd door het geloof van Christus, alleen door Hem. Niet door zogenaamde goede werken of wet van Mozes of door kerkgang etc. Alleen door het volbrachte werk van Christus te geloven wordt men gerechtvaardigd (recht met God). Beste lezer: als u het volbrachte Werk van Christus nog niet heeft vertrouwd in uw leven doe het dan nu op dit moment: geloof in de Heere Jezus Christus en u zult ook behouden worden! Handelingen 16:31!

Galaten 3: 24-25

Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester”

 

Vers 24: De apostel Paulus vertelt ons hier de conclusie over de wet die onze tuchtmeester is geweest totdat Christus alles volbracht had. Christus is het einde der wet voor een ieder die gelooft. Voor die tijd waren mensen onder de wet. Tuchtmeester vertaald in het Engels is schoolmaster. Het was geen kennis vergaren maar discipline en training. De wet was een supervisor over de mens en hield de mens onder allerlei regels (613 geboden). In Handelingen 13:38 en 39 lezen wij: “Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Deze (dat is Christus) u vergeving der zonden verkondigd wordt; En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Deze een ieder, die gelooft, gerechtvaardigd wordt” In Kolossensen 2:14 lezen wij dat Christus de wet aan het kruis heeft genageld. Lees deze tekst goed door! Nu zijn wij niet meer onder de wet van Mozes!!! Want de zonde zal over ons niet meer heersen want wij zijn niet meer onder de wet maar onder Gods genade leven wij nu! Romeinen 6:14!

 

Vers 25: Het geloof, Christus Die Zichzelf gaf aan het kruis voor onze zonden en heeft de wet aan het kruis genageld is het einde der wet. Wij leven nu niet meer onder de tuchtmeester, schoolmaster. Wij zijn vrij van de wet van Mozes! Laten wij dan niet meer teruggrijpen naar de wet en net doen alsof wij onder die wet nog leven! Romeinen 10:4 “Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder, die gelooft” Oh, beste mensen, laten wij dit geloven, vertrouwen dat wij onder de genade van God leven, in vrijheid. De wet van Mozes of menselijke geboden kon en kan ons die niet geven die vrijheid. Laat u niet misleiden door andere mensen en teruggaan naar geboden van mensen of naar de wet van Mozes. Leef vanuit de genade van God en leef daardoor in vrijheid!

Galaten 3: 26-27

Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan”

 

Vers 26: Wij zijn allemaal kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Nadat wij de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser hadden aangenomen werden wij kinderen van God! Kinderen komt van het Griekse woord huioi en dat betekent zonen. Wij zijn in Christus meer dan een kind. Wij zijn zonen van God in Hem! Een zoon is een volwassen persoon. Een kind niet. In positie zijn wij die geloven en leden zijn van Zijn lichaam, het lichaam van Christus, zonen van God door Hem. God heeft ons in Hem geplaatst als zonen. Wij zijn nieuwe mensen in Christus! Efeze 1:5 zegt ons: “Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen (zonen), door Jezus Christus, in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil” En in Romeinen 8:15-16 lezen wij het volgende: “Want gij hebt niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid weer tot vreze, maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen-zonen-, door Wie wij roepen: Abba Vader! Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen-zonen Gods zijn”

 

Vers 27: Beste mensen/lezers: dit vers spreekt over onze eenwording met Christus, onze identificatie met Hem. Wij zijn in Hem gedoopt, in Zijn dood. Wij zijn gestorven met Hem aan het kruis, zijn wij met Hem begraven in de rotsen en met Hem opgestaan in het nieuwe leven met Hem! Dit is waarlijk gebeurd. Dit is geen doop met water beste mensen! Dit is onze geestelijke doop met Hem. Onze oude mens is medegekruisigd en begraven met Hem en wij zijn ook met Hem opgestaan uit de doden. Wij zijn nieuwe mensen in Hem! Wij zijn in Christus, in Hem!!! Leest u voor uzelf Romeinen 6:3-11. Christus woont nu door Zijn Geest in ons. Dit is die ene doop wat u ook kunt lezen in Efeze 4:5! Dit is onze positie in Hem. Wij hebben Hem aangedaan. Het is gebeurd! In Hem zijn wij nieuwe mensen en leden van het lichaam van Christus waarvan Christus het Hoofd is! Lees I Korinthe 12:13! In Hem hebben wij alles, alle geestelijke zegeningen. Wij zijn volmaakt in Hem Lees Kolossensen 2:10-16 eens aandachtig door en ziet wat voor rijkdom wij hebben in Hem en wat Hij heeft gedaan voor ons! Dit is de waarheid beste mensen, de waarheid in Christus! Dit is de enige doop die u redt! Waterdoop kan u niet redden en u zal door de waterdoop geen ander mens worden. Als u de Heere Jezus Christus aangenomen hebt dan bent u een ander mens en bent u een deel van Hem! Het is waar dat God in de vorige bedeling onder het Koninkrijk Evangelie tesamen met geloof en bekering waterdoop vereiste. Geachte lezer, vertrouw niet op waterdoop, kerk lidmaatschap of uw goede werken om u naar de hemel te brengen. Vertrouw het volmaakte en volbrachte werk van Christus hetgeen Hij tot stand bracht door Zijn dood aan het kruis en toen Hij voor uw zonden stierf. Deze Goddelijke verlossing wordt geheel door het geloof toegeeigend. Dit is het werk van de Heilige Geest van God. Het was deze waarheid die Paulus aan de Galaten bekend maakte toen hij de bovenstaande verzen schreef aan hen. En nu de vraag beste lezer: hebt u Christus aangedaan, hebt u zich met Christus bekleed? Als u dit nog niet gedaan heeft kunt u dit nu doen door eenvoudig uw geloof in de Heere Jezus Christus te plaatsen Die is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking Romeinen 4:25

Galaten 3:28-29

 

Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen”

 

Vers 28: Wij hebben geleerd in het vorige vers dat wij in Christus gedoopt zijn en wij hebben Christus aangedaan. Wij zijn één geworden met Christus. In Christus zijn alle mensen gelijk. Of je nu Nederlander, Amerikaan, Duitser, Afrikaan of Israeliet, man of vrouw bent. Als je Christus als persoonlijk Verlosser hebt aangenomen is er geen verschil meer. Voor God zijn alle mensen gelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Wij behoren allemaal tot hetzelfde lichaam, het lichaam van Christus. God maakt geen onderscheid meer tussen mensen op grond van het volbrachte werk van Golgotha. Daar stierf Christus voor de gehele wereld aan het kruis. Dit is onze positie beste mensen voor God! Voor Hem zijn wij allemaal gelijk. In het dagelijks leven is er natuurlijk verschil tussen man en vrouw en is er verschil tussen een Afrikaan die donker is of een Aziaat die er anders uitziet of een Nederlander die blond is. God ziet de innerlijke mens en die verschilt niet van een ander. Wat fijn dat God ons niet ziet in onze arme zondige natuur maar als gelovigen in Zijn eigen gezegende Zoon Jezus Christus! Wij als gelovigen, leden van het lichaam van Christus zijn compleet in Christus! Wat een zegen om dit te weten en te geloven en eigen te maken in ons leven!

 

Vers 29: Wij zijn van Christus en wij zijn van Abraham's zaad. Dit brengt ons terug naar de verzen 6 en 22. Door Gods genade die ons gegeven is hebben wij als heidenen (niet Joden) een positie in Christus. Wij zijn geen lichamelijk zaad van Abraham. Wij stammen niet af van Abraham. Wij zijn zijn geestelijk zaad in Christus. Christus was en is Abraham's Zaad en God door Zijn Geest heeft ons in Christus gedoopt, een gemaakt met Hem. Kolossensen 2:9-10 zegt ons het volgende: “Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofdt is an alle overheid en macht”

 

En zo eindigt dit hoofdstuk met de zekerheid dat wij in Christus zijn en geestelijk Abraham's kinderen (zonen) en erfgenamen zijn!

 

Galaten 4: 1-2

 

Doch ik zeg, zo lange tijd als de ergenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles; Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd door de Vader te voren gesteld”

 

Vers 1 en 2: Wij als gelovigen in Christus zijn geadopteerd door God als zonen. Wij kunnen dit lezen in Efeze 1:5: Die ons tevoren verordineerd heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde” Dit betekent dat wij volwassen zonen en dochter zijn in Christus. Deze verzen duiden op het volk Israel

Toen God met het volk Israel handelde in de vorige bedeling, was Israel een eerstgeborene Exodus 4:22 maar dit wil niet zeggen dat Israel een volwassen positie had net zoals wij in Christus hebben. Zij waren verre van dat . Israel was geplaatst onder als een kind onder voogden en verzorgers toen God nog met het volk handelde/bezig was. Zij verschilden niets van een dienstknecht. Die heeft ook niets van zichzelf en kan nog niet erven. Zij moesten doen wat hen gevraagd werd en zij leefden onder de wet van Mozes. Er zal een tijd komen en dat is bepaald van de Vader in de hemel dat ook Israel de adoptie van zonen zal bereiken, dat positie. Nu niet onder deze bedeling van genade want Israel als volk is gevallen en God is nu niet bezig met het volk Israel. Romeinen 11:25. Israel was in rebellie t.o.v. God en heeft God in totaliteit verworpen!

 

Galaten 4: 3-5

 

Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat Hij hen, die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden”

 

Vers 3: De apostel Paulus spreekt hier tegen gelovigen uit de Joden in Christus inclusief hemzelf. Toen slaat op het verleden en is niet meer! De apostel legt ons hier uit dat degenen die onder de wet van Mozes waren zij dienstbaar gemaakt waren onder de eerste beginselen van deze wereld. Kinderen: in het Grieks nepios wat betekent geen volwassene. Zij waren onder de wet en onder de verbonden van God. Er was onder de wet totaal geen vrijheid, alleen dienstbaarheid. Je kan het vergelijken met slavernij. In het Engels staat er held in bondage en dat betekent gehouden in slavernij. De wet was een tuchtmeester zoals wij al in Galaten 3:24 hebben kunnen lezen: “Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden” Wet deed en doet zonde kennen. De wet is geestelijk maar mensen zijn vleselijk en verkocht onder de zonde! Romeinen 7:14!

Wij heidenen waren eertijds, toen Israel onder de wet van Mozes leefde, zonder God en vervreemd van het burgerschap van Israel, zonder beloften van God en zonder God in deze wereld.

Lees Efeze 2:11-12!

 

Vers 4 en 5 God zond Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde om ten eerste degenen die onder de wet van Mozes waren en slaven waren der zonde vrij te kopen. Dit heeft Hij gedaan door aan het kruis voor de mensheid te sterven en op te staan uit de dood! Hij zonder zonde was onder de wet toen Hij hier op aarde leefde! In Hebreeen 2: 9 lezen wij het volgende: “Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor alleen de dood smaken zou” Daarom kwam Hij naar deze aarde. Hij stierf niet alleen voor degenen die onder de wet waren maar voor iedereen, ja voor u en mij stierf Hij ook! Hij kwam naar deze aarde, werd Mens en is geboren uit een maagd genaamd Maria. Lees Lukas 1:35 aandachtig door! Hij was volkomen gehoorzaam aan de wet van God. Hoe kon dit? Hij was zonder zonde en daardoor kon Hij volkomen gehoorzaam zijn aan de wet. Hij was de Enige die dit kon en daarom kon Hij ook degenen die onder de wet waren verlossen met Zijn eigen bloed wat Hij heeft vergoten op Golgotha! In Johannes 3:16-17 lezen wij het volgende: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld doro Hem zou behouden worden” Het doel was ons verlossen van onze zonden, van onze schuld ten opzicht van God door onze zondige natuur! Wat een wonderbare God hebben wij en wij kunnen elke dag God hiervoor danken! Ook een doel was en is dat wij volwassen personen in Christus zouden worden en niet meer een kind dat onder de wet/tuchtmeester zou leven maar in vrijheid in Christus zouden leven als mensen! Geweldig is dit en dit is iets om dankbaar voor te zijn: een volwassen zoon/dochter in Jezus Christus en God ziet ons in Hem zonder schuld!!! Dit geeft ons blijdschap en met dit besef kunnen wij elke dag leven, leven in Hem!

Galaten 4:6-7

 

En aangezien gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus”

 

Vers 6: In het Engels staat er zonen en zo is het ook. In Christus zijn wij zonen en dochters! God heeft ons uitverkoren en aangenomen door de Heere Jesus Christus en Die woont in ons door middel van Zijn Geest. Hij heeft ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld met een doel. Wat was dat doel dan? Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde! Efeze 1:4 en in vers 5 staat er: “Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen (zonen), door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.” In Christus hebben wij dus een volwassen positie en zijn wij ook erfgenamen tesamen met Hem. Wij hebben ook Gods Geest en door die Geest hebben wij een vrije toegang tot de Vader en noemen wij Hem ook Abba Vader. Gods Geest hebben wij ontvangen op het moment dat wij de Heere Jezus Christus in ons leven aannamen als persoonlijk Verlosser. Lees Efeze 1:13-14, 4:30

 

Vers 7: Wij zijn geen slaven of diensknechten meer. Slaven en dienstknechten erven niets. Zij zijn eigendom van een meester. In dit geval de tuchtmeester was de wet. Wij waren slaven, slaven van de zonde en Israel wat onder de wet was, was ook een diensknecht en de wet was een tuchtmeester voor hen. Wet een zogenaamde goede werken kunnen ons niet redden voor de eeuwigheid. Een zoon en dat zijn wij nu ook kan erven. Een zoon stelt een volwassen positie voor. Een kind niet en erft nog niet, kan ook niet erven. Romeinen 8:17 laat ons zien het volgende: “En indien wij kinderen (zonen) zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; indien wij tenminste met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden” Wat een geweldige God Die wij hebben!!!! Hij ziet ons in Christus als zonen en dochters van Hem!!!!!

  

Galaten 4:8-11

Maar toen, als gij God niet kende, diende gij hen, die van nature geen goden zijn;En nu, als gij God kent, ja veelmeer weer tot de zwakke zijt, hoe keert gij u weer tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij weer van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden en jaren. Ik vrees voor u, dat ik enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb.”

 

Vers 8: De apostel Paulus spreekt hier rechtstreeks tot de gelovigen te Galatie. Toen zij God nog niet kenden (ook wij kenden God eerst niet!)dienden en dienden wij ook goden die van nature geen goden zijn. In Efeze 2:12 lezen wij het volgende: “Dat gij in dien tijd waart zonder Christus vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.” Dit was in het verleden wanneer God nog bezig was met het volk Israel onder de vorige bedeling en onder het Evangelie van het Koninkrijk. In I Korinthe 8:4 lezen wij iets opmerkelijks: “dat een afgod niets is in de wereld, en dat er geen ander God is dan één” En in vers 5 gaat het verder met: “Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden en vele heren zijn).” Wij dienden dus goden die van nature het niet zijn. Dit kan ook geld zijn, zucht naar geld of naar meer en meer kan ook een afgod zijn. Er zijn veel goden: idolen als goden zien. Muziek kan ook een afgod zijn voor veel mensen. Natuurlijk beelden van goden en die dienen zoals Israel dat deed in het verleden zijn ook afgoden.

 

Vers 9 De gelovige Galaten hadden God leren kennen en Zijn genade en de boodschap van genade Handelingen 20:24. Door ingekropen valse broeders keerden zij zich af van de boodschap van Gods genade en gingen weer terug naar de zwakke en arme beginselen. Die wilden zij weer gaan dienen omdat zij meer naar mensen luisterden dan naar God en naar degene die hen had geroepen in de genade van God. De vraag van de apostel is waarom zij, de gelovigen te Galatie weer terugkeren naar allerlei regels en wetten: doe dit en doe dit niet! Zij kenden eerst God niet en dienden goden die helemaal geen goden zijn. Waarom weer terug om die goden weer te dienen terwijl je God hebt leren kennen en Zijn genade? Toch gebeurt dit vandaag de dag ook nog vaak dat gelovigen in Christus dit doen. Oh, mensen, laten wij ons vasthouden aan de boodschap van genade wat ons opbouwt en ons sterk maakt en ons niet als de gelovigen van Galatie ons laten ompraten door onze tegenstander satan die met halve waarheden naar ons toekomt en de woorden van God verdraaid!

 

Vers 10: De gelovigen van Galatie verlieten de genade van God en Zijn boodschap van genade en gingen weer dagen en maanden onderhouden, tijden en jaren. Dit betekent dat zij weer terugkeerden naar deze wereld met al zijn regels en geboden van dit mag je en dit mag je niet etc. Zij, de Galaten, waren meer met aardse dingen bezig zoals feestdagen en sabbatten en niet met de dingen die boven zijn! Lees Kolossensen 2:16, Kolossensen 3:1-3! Laten wij als gelovigen nu ook wakker zijn en niet als zij doen en de genade van God en Zijn boodschap van genade de rug toekeren en weer terug gaan naar de wet en allerlei geboden en religieus gaan leven!

Vers 11: Paulus was bang : ik vrees voor u. Hij was bang voor de mensen, zijn medegelovigen in Christus te Galatie, omdat zij de genade van God hadden verlaten en teruggegaan waren naar wetten en geboden van mensen en daardoor weer teruggekeerd waren naar zwakke en eerste beginselen der wereld. Hij was bang dat wat hij hen verteld en geleerd had omtrent de genade van God en Zijn boodschap van genade Handelingen 20:24 voor niets was geweest. Hier spreekt de apostel een grote twijfel uit omdat zij weer dagen, maanden , tijden en jaren gingen onderhouden. Met aardse gewoonten en geboden gingen zij zich weer mee bezig houden in plaats van met de dingen die boven zijn. Kolossensen 3:1-3 roept ons beste mensen het volgende op: “Indien gij datn met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God” Zijn wij als leden van het Lichaam van Christus, de Gemeente, beter dan deze gelovigen die in Galatie woonden? Volstrekt niet. Wij hebben allemaal de neiging door de aanwezigheid van zonden nog in ons leven terug te keren naar de zwakke en eerste beginselen van deze wereld. Oh, mensen, laten wij ons focussen op Gods Woord en het Woord van Genade wat ons opbouwt en sticht en daarmee verder gaan en niet Gods genadeboodschap de rug toekeren!

 

Galaten 4:12-14

Weest gij als ik, want ook ik ben als gij; broeders, ik bid u; gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet, dat ik u door zwakheid des vleses het Evangelie de eerste maal verkondigd heb; En mijn verzoeking, die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht nocht verfoeid; maar gij naamt mij aan als een engels Gods, ja als Christus Jezus.”

 

Vers 12: Paulus vermaant de medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus dat ze zouden zijn als hij. Eigenlijk roept hij indirect ook ons op om hem na te volgen en hem als voorbeeld te hebben in ons leven. Niet alleen de woorden van God maar ook in de praktijk, de wandel!  Paulus vertelt hier in dit vers ook dat hij net zo is als zijn medebroeders en zusters te Galatie. Hij was net zo zwak als zij. Alleen hij vertrouwde meer op de Heere dan op zichzelf. In Filippensen 4:13 zegt de apostel Paulus ons het volgende: “Ik vermag alle dingen door Christus Die mij kracht geeft” De apostel Paulus gebruikte de kracht van Zijn opstanding in zijn leven en in 2 Korinthe 12:9-10 in verband met de doorn in zijn vlees: “En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig” Laat dit doordringen ook tot ons beste mensen dat wij zwak zijn maar machtig in Christus!   Zij, de gelovigen te Galatie, hadden hem geen ongelijk gedaan. Zij hadden hem niet slecht behandeld integendeel want zij namen hem aan als engel, ja als Christus zelf.

 

Vers 13: Dit vers laat zien hoe zwak Paulus was in Christus. Waarschijnlijk kwam hij met angst en beven naar hen toe met het goede Nieuws of Evangelie van genade in al zijn eenvoud door zwakte in zijn vlees die hij had. Hij had ook slechte ogen want dat vertelt hij pas in vers 15. Die slechte ogen had hij waarschijnlijk gekregen vanwege al de openbaringen van God vanuit de hemel aan hem. In I Korinthe 2:3-5 lezen wij: “En ik was bij u in zwakheid, en in vreze en in veel beving. En mijn rede, en mijn prediking was niet bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning van geest en van kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods”

 

Vers 14: De verzoeking die in Paulus vlees geschiedde. In het Engels staat er temptation wat betekent testing. Vanwege het probleem dat Paulus had in het vlees wat hem veel parten speelde was voor de gelovigen te Galatie toen zij hem voor de eerste keer meemaakten geen enkel probleem geweest. Zij hadden daar geen moeite mee en verachten dat niet. Verachten betekent minachten. Dus zij minachten of verachschuwden Paulus helemaal niet wat hij had als handicap in zijn leven. Integendeel toen zij Paulus ontmoetten voor de eerst keer namen zijn hem aan als een engel van God! Zij hadden juist een diep respect voor Paulus want door de apostel Paulus bediening bij hen waren ze zo gezegend geworden in de Heere Jezus Christus want zij namen hem aan als Christus zelf omdat Paulus zo getrouw de Heere Jezus Christus hen presenteerde/vertegenwoordigde. Dit doet mij denken beste mensen aan de eerste keer dat ik de Verenigde Staten bezocht en pastors die het Genade evangelie verkondigden en het rechtsnijden. Het maakte op dat moment een hele diepe indruk op mij en net als de Galaten had ik een diep respect voor hen en heb dat nog steeds. Ondanks hun zwakheden heb ik heel veel van hen kunnen leren en ook een diep respect voor hen gekregen. God werkt juist door al die zwakheden heen en ik heb kunnen leren dat Gods genade genoeg is! Persoonlijk heb ik ook mijn zwakheden maar God werkt door je heen en helpt je erdoor! Daarom zijn de woorden: “Ik vermag alle dingen door Christus Die mij kracht geeft”! Zo hebben wij allemaal onze zwakheden en misschien wel doornen in het vlees (lichaam) maar God werkt door ons heen beste mensen. Vertrouw op Hem!

Galaten 4:15-16

 

Waarin achttet gij uzelf gelukkig? Want ik geef u getuigenis, dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven, en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende?

 

Vers 15: De gelovigen in Galatie waren zo gelukkig in Christus en wat de apostel Paulus hen leerde over de genade van God. Hij predikte hun Christus. Zij hadden de zegeningen ervaren in hun levens. Ondanks Paulus zwakheden hadden ze hem aangenomen als Christus zelf. Hij vertegenwoordigde Christus zo getrouw en dat konden ze ook goed zien aan Paulus. Dit was allemaal veranderd nadat Paulus hen had verlaten en verder was gegaan met het Evangelie van Genade. Zij hadden zelfs alles voor hem over. Ze zouden hun eigen ogen gegeven hebben aan Paulus omdat hij slechte ogen had vanwege de voortschrijdende openbaringen van God aan hem. De gelovigen te Galatie waren omgeturnd door de Joden uit Judea en luisterden naar een ander evangelie en gingen dat gehoorzamen. Ze keerden terug naar de wet, naar de vorige bedeling. Dit zie je ook in de professionele kerk hier op aarde! Het is raar maar mensen willen liever wetten/regels en traditie zoals kerkgang, waterdoop, zichtbare dingen in plaats van naar Gods Woord te luisteren en Gods Genade evangelie te leren kennen en daarvoor te gaan staan! De rofessionele kerk kan je in veel opzichten vergelijken met de gelovigen te Galatie.
Beste mensen: leer de boodschap van genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26, kennen! Ga de brieven van de apostel Paulus lezen en bestuderen en leer het rechtsnijden van Gods Woord II Timotheus 2:15! Dit zal u bevrijden van religie, allerlei regels/wetten, tradities door mensen opgelegd!

Beste mensen wordt eindelijk eens wakker en kom uit die strik die u gevangen houdt net als de Galaten die teruggingen naar riten en ceremonies en allerlei geboden die met een vorige bedeling te maken hebben en niet met onze huidige bedeling waaronder wij leven Efeze 3:1-3!!!!

Galaten 4 vers 17 en 18

 

Zij ijveren niet recht over u; maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede te allen tijde te ijveren is goed, en niet alleen, als ik bij u tegenwoordig ben;”

 

Vers 17: Zij ijveren: wie wordt met die zij bedoeld in dit vers? Dit waren de ingekropen valse broeders van Joodse zijde. Zij hadden de gelovigen te Galatie van de waarheid afgeleid naar een vals Evangelie wat geen Evangelie is. Zij, degenen die hen verleiden, de Joodse ingekropen valse broeders waren onrechtvaardig bezig omdat zij de leugen vertelden en de gelovigen te Galatie de leugen lieten geloven. Zij verwierpen de waarheid van God, Gods genade en de Galaten gingen dit ook geloven door hun leugens en zodoende werd Paulus met zijn medestanders verworpen, aan de kant gezet. Het kwam erop neer dat de Galaten dingen gingen doen die de valse broeders hen vertelden dus weer terug naar de wet en zijn geboden en een religieus leven leiden.

Beste lezer: u ziet als u de genade van God en Zijn boodschap van genade Handelingen 20:24 verlaat en u zich keert naar de wet en naar vorige bedelingen wat daarvan terechtkomt. Het leidt tot corruptie en een heleboel ellende! Het brengt ook veel onzekerheid in het geloof met zich mee.

 

Vers 18: Daarom zegt de apostel Paulus is het belangrijk om voor het goede te allen tijd te ijveren= strijden. Hij deed dat ook en tot het laatste moment. In II Timotheus 4:7 lezen wij het volgende: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geeindigd, ik heb het geloof behouden”. Paulus bleef tot het laatste moment van zijn leven voor de boodschap van genade strijden en voor het rechtsnijden van Gods Woord en hij maant ons hier aan en niet de Galaten, om dit ook te doen net als hij deed. Want dit is goed. Zij, de Galaten deden dit toen Paulus nog bij hen was maar hij vermaant dit ook te doen als hij afwezig is. In I Korinthe 15:1-2 lezen wij het volgende wat de apostel Paulus aan de Korinthiers schreef en ook aan ons: “Voorts, broeders ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, waarin gij ook staat; Waardoor gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt”

 

 

Galaten 4:19-20

 

Mijn kinderkens, die ik weer arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Doch ik wilde, dat ik nu bij u tegenwoordig was, en mijn stem mocht veranderen; want ik ben in twijfel over u.”

 

Vers 19: De apostel Paulus noemt de gelovigen van Galatie zijn kinderen in het geloof! Kleine kinderen in het geloof zoals het Engels zegt little children. In de praktijk waren de Galaten dus teruggegaan naar de wet, ze hadden zich laten ompraten door ingekropen valse broeders uit Judea en waren van de boodschap van genade gevallen. Zij hadden zich gewend tot een ander evangelie daar er geen ander is onder de bedeling van genade Efeze 3:1-3 waaronder wij leven als gelovigen. Paulus had hun Christus Jezus door het Evangelie van genade geteeld zoals hij dat ook beschrijft in I Korinthe 4: 15: “Want al hadt gij tienduizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld” De apostel Paulus wilde het hen weer uitleggen hoe het precies zit: wat hun positie in Christus is en dat ze door genade door het geloof gered waren en dat ze in die vrijheid zouden behoren te wandelen omdat Christus hen had vrijgemaakt en zodat zij konden groeien in het geloof en dat Christus in hen gestalte zou krijgen. Dus teruggaan naar Gods genade dat behoorden zij te doen. De professionele kerk in de wereld heeft het voorbeeld van de gelovigen te Galatie helemaal overgenomen. Door zich te stellen onder de wet en allerlei wetten en regels is zij de weg kwijt tot God! Dit is erg jammer en het wordt alleen maar moeilijker omdat de laatste decennia zoveel meer Bijbelvertalingen erbij gekomen zijn zodat mensen niet meer de oorspronkelijk teksten lezen. Het is grotendeels in het Christendom een “sociaal evangelie” wat niets meer lijkt op het Evangelie van genade. Beste lezer: nogmaals leer het Evangelie van genade kennen! Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26. Ga de waarheid die in Christus is leren kennen en verlaat de leugen die de tegenstander van God, satan, u laat geloven!

 

Vers 20: De apostel Paulus verlangen was om bij hen te zijn in levende lijve zodat hij hen weer kon vertellen van Gods genade en de boodschap van genade. Romeinen 16:25-26 zodat zij weer gehoorzaan zouden worden t.o.v. God. Paulus was in twijfel over hen omdat zij Gods genade hadden verlaten naar een ander evangelie daar er geen ander is. Wat de Galaten deden is doorgegaan in veel gelovigen na hen en tot op de dag van vandaag zie je veel oprechte Christenen die zo leven als de Galaten. Ze denken dat ze God een plezier doen om henzelf onder de wet van Mozes te plaatsen en zoveel meer andere wetten terwijl God de wet aan het kruis genageld heeft door Jezus Christus en Hij is het einde der wet! God heeft zijn Genade openbaar gemaakt door de apostel Paulus aan ons mensen door middel van zijn brieven aan ons. De tegenstander van God, satan, haat dit dus probeert alles in het werk te stellen om te verhinderen dat mensen deze boodschap van genade leren kennen.

 

Galaten 4:21-22

 

Zegt mij, gij, die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije”

 

Vers 21: Het probleem met de gelovigen van Galatie was dat zij zich onder de wet stelden. Zij als gelovigen en ook wij zijn vrij van de wet. Waarom keerden zij terug naar de wet. Waarom uberhaupt denken veel gelovigen nu nog vandaag dat wij onder de wet van God leven en willen dat graag terwijl wij als gelovigen vrij zijn van de wet? Dit is raar! Wij leven onder de genade van God! Romeinen 6:14 bevestigt ons dit : “Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade” Christus is het einde der wet beste mensen. Vertrouw de Schrift en niet de mens zoals de Galaten deden! Zij wilden onder de wet zijn maar hoorden zij de wet wel? Er klinkt in deze zin twijfel die de apostel Paulus hen stelt! Persoonlijk denk ik niet. De wet kan niemand redden van zijn of haar zonden. Religie en wetten kunnen mensen niet redden. Al gaat u elke zondag naar de kerk, laat u zich dopen en geeft u zogenaamd tienden het zal u niet redden voor de eeuwigheid. De enige is de Heere Jezus Christus en als u gelooft wat Hij heeft gedaan voor u, dat Hij stierf in uw plaats aan het kruis, dat Hij uw en mijn zonden op Zich nam aan het kruis. Ja Hij stierf voor de zonden van de gehele wereld! Wat het met de wet is kunnen we lezen in het volgende vers: “Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens, die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven; Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt” Beste mensen nogmaals, doe niet zoals de Galaten die terugkeerden naar de wet en naar geboden van mensen. We leven onder de genade van God en ga in die Genade van God staan! Wij zijn niet meer onder de tuchtmeester! Galaten 3:25. Ga in de vrijheid staan met welke ons Christus heeft vrijgemaakt en wordt niet weer bevangen onder de wet waaronder geen vrijheid is! Galaten 5:1

Vers 22: Abraham had 2 zonen van 2 verschillende vrouwen. Abraham's vrouw heette Sara. Zij was eigenlijk alleen de vrouw van Abraham. Nu had Sara een slavin die Hagar heette. Abraham en Sara was beloofd dat zij een zoon zouden krijgen. God had het hen beloofd. In Genesis 16:1-4 lezen wij het volgende: “Doch Sarai, Abrams vrouw, baarde hem niet; en zij had een Egyptische dienstmaagd, wier naam was Hagar. Zo zeide Sarai tot Abram: Zie toch, de Heere heeft mij toegesloten, dat ik niet bare; ga toch in to mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrams vrouw, de Egypische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van tien jaren, die Abrham in het land Kanaan gewoond had, en zij gaf haar aan Abram, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar, en zij ontving. Toen zij nu zag, dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen” Het geduld bij Sarai, Abrams vrouw was op en zij dacht niet meer dat God haar nog een zoon zou geven dat zij baren zou op een hoge leeftijd. In plaats van op God te vertrouwen gaf zij haar man Abram Hagar haar Egyptische slavin hem tot vrouw zodat het kind dat geboren zou worden hun kind zou worden. Abram lees je hier hoorde naar de stem van zijn vrouw in plaats van naar God te luisteren. Van dit kwam natuurlijk ellende. Hagar baarde Abram een zoon Ismael. Ismael was dus de zoon van Hagar en Abram maar hij was de zoon van de dienstmaagd, de slavin. Dus hij was een slavenzoon en niet vrij zoals later Izak die wel uit Sara geboren werd op hoge leeftijd en vrij was. Niet onder een slavenjuk zoals Ismael. Izak erfde dus alles en Ismael erfde dus niets en werd later ook verbannen samen met zijn moeder. Zoals Izak geboren was uit de vrije kunnen wij als gelovigen in Christus nu ook zeggen dat wij vrij zijn, bevrijd zijn van de zondemacht die ons in slavernij hield. Wij zijn niet langer onder slavernij zoals Ismael uit de dienstmaagd/slavin. Nee wij zijn vrijgekocht door het kostbaar bloed van onze Heiland Jezus Christus op het kruis voor ons vergoten!

Galaten 4:23-24

 

Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de vrije was, door de beloftenis; Hetwelk dingen zijn, die andere betekenis hebben; want deze zijn de twee verbonden; het ene van de berg Sinai, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar.

 

Vers 23-24: Ismael was geboren naar het vlees want hij was uit de dienstmaagd Hagar. Het was niet de beloofde zoon die Abraham en Sara was beloofd door God. In Genesis 17: 18-21 lezen wij het volgende: “En Abraham zeide tot God: Och, dat Ismael mocht leven voor Uw aangezicht! En God zeide: Voorwaar, Sara, uw vrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izak; en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond voor zijn zaad na hem. En aangaande Ismael heb ik u verhoord; zie, Ik heb hem gezegend, en zal hem vruchtbaar maken, en hem gans zeer vermenigvuldigen; twaalf vorsten zal hij gewinnen, en Ik zal hem tot een groot volk stellen; Maar Mijn verbond zal Ik met Izak oprichten, die u Sara, op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal” Dit was niet eerder dat Abraham 100 jaar was en Sara 90 jaar en zij baarde hem een zoon. Izak is de zoon die uit de vrije, uit de beloftenis was. Dit gedeelte van Galaten 4 laat ons zien als voorbeeld voor ons dat Hagar de slavin spreekt tot ons over de wet en de gebondenheid aan de wet en dit representeert Jeruzalem die dag: gebonden aan de wet en onder de wet! Hagar kon alleen een zoon voortbrengen namelijk Ismael van een slavin, gebonden dus. Sara zoals wij later kunnen lezen is de vrouw die vrij is en baarde Izak, de zoon der belofte. De conclusie van deze verzen kunnen wij lezen in vers 31 van dit hoofdstuk: wij zijn als gelovigen in Christus niet de kinderen van de dienstmaagd maar van de vrije.

Galaten 4:25-26

Want dit, namelijk Agar, is Sinai, een berg in Arabie, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder”

 

Vers 25 en 26: Dienstbaar (Hagar) spreekt hier over de wet en haar gebondenheid daaraan. De wet deed zonde kennen want zonder de wet was er geen kennis van zonde. Agar is Sinai en een berg en die komt overeen met Jeruzalem van die dag wat ook dienstbaar was toen Paulus erover sprak met de Galaten.

Sara daarentegen spreekt over genade van God en representeert het Jeruzalem wat boven is, wat vrij is, wat de moeder van ons allemaal is omdat wij vertrouwd hebben in de Heere Jezus Christus als ons persoonlijk Verlosser. Veel religieuze mensen in deze wereld denken dat de wet grotere resultaten produceert dan de genade van God. Dit is echter niet waar.

Nogmaals lieve mensen: laten wij niet als de gelovigen te Galatie teruggaan naar de wet of net zo gaan leven als de religieuze mensen op deze aarde. Laten wij gaan leven door de genade van God en daarin gaan staan en blijven staan! Wij zijn ook gered zijn door genade door het geloof Efeze 2:8,9! Dan kunt u samen met mij ervaren wat vrijheid is in Christus! Lees Galaten 5:1!

 

 

Galaten 4:27-28

 

Want er is geschreven: Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan van haar, die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was.”

 

Vers 27: De apostel Paulus haalt hier Jesaja de profeet uit het Oude Testament aan. In Jesaja 54:1 staat deze tekst. De onvruchtbare die niet baart slaat op Sara en staat voor genade. Degene die de man heeft is Hagar en is niet vrij maar gebonden aan de wet en gaf Abraham de zoon van een slavin. Sara is de vrouw die vrij is en Abraham een zoon schonk: de zoon der belofte.

 

Vers 28: Maar. Dit betekent er is verandering gekomen! Wij broeders zegt de apostel Paulus. Wij leden van het lichaam van Christus zijn kinderen (zonen) der belofte zoals Izak de zoon der belofte was zijn wij erfgenamen. Door wat? Door de Heere Jezus Christus, door Zijn Genade waardoor wij gered zijn! Lees Efeze 2:8,9! Daarom zijn wij erfgenamen geworden. Romeinen 9:7 en 8 zegt ons het volgende: “Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden. Dat is, niet de kineren van het vlees (zoals Ismael), die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend”.

 

Galaten 4:29-31

 

Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar de Geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije”

 

Vers 29: Voor dit vers gaan wij terug naar Genesis 21: 9,10 waar staat het volgende geschreven: “En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spottende. En zij zeide tot Abraham: Drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit; want de zoon dezer dienstmaagd zal met mijn zoon, met Izak, niet erven” Ismael de zoon van de Egyptische Hagar, de slavin van Sara was aan het spotten met Izak. Ismael was de zoon van de slavin, die naar het vlees geboren was. Hij had niets met God en kon ook niet erven omdat hij niet de zoon van de belofte was. Zo ook nu indien een mens Christus niet als persoonlijk Verlosser heeft aangenomen in zijn of haar leven is ten eerste geestelijk dood en erft nietswant hij of zij is nog in zijn of haar zonden en in het vlees. In Romeinen 8:8 lezen wij het volgende: “En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen” In plaats van God te behagen vervloekt degene die Hem niet kent Hem. Hij spot met God en ook met degenen die in Christus zijn net zoals Ismael deed tegenover Izak. Dit is wat wij als gelovigen in Christus elke dag meemaken: gevloek, spotternij. Dit horen wij elke dag en zien wij gebeuren door onze medemensen die niet gelovig zijn.

 

Vers 30: Wat zegt de Schrift? De dienstmaagd samen met haar zoon moest gaan. Die mocht niet meer wonen in 1 van de tenten die behoorde tot Abraham. In Genesis 21: 12-13 staat geschreven: “Maar God zeide tot Abraham: Laat het niet kwaad zijn in uw ogen, over de jongen, en over uw dienstmaagd; al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem; want in Izak zal uw zaad genoemd worden. Doch Ik zal ook de zoon dezer dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is.” De zoon van de vrije, van Sara, wat staat voor genade, kan niet samengaan met de zoon die uit het vlees geboren is, deze staat voor slaaf, gebonden! Zij staan tegenover elkaar en hebben met elkaar niets. Er zit een grote kloof tussen hen in.

 

Vers 31: De conclusie hebben wij in dit vers: wij zijn geen kinderen/zonen van de dienstmaagd. Wij zijn niet meer gebonden aan de wet der zonde en des doods. Lees Romeinen 8:2! zoals Ismael die naar het vlees geboren was. Wij zijn vrijgekocht door het bloed van Christus en daarom zijn wij kinderen/zonen van de vrije. Wij zijn door genade door het geloof gered Efeze 2:8,9. Niet door onze werken of zogenaamde goede daden!

 

Galaten 5: 1-2

 

Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn”

 

Vers 1: “Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft” Christus heeft ons vrijgemaakt. Maar waarvan zult u zich afvragen?

1e Christus heeft ons vrijgemaakt van de zondemacht. Wij zijn geen slaven meer van de zonde maar wij zijn dienstknechten der gerechtigheid. Romeinen 6:18 zegt ons het volgende: “En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid”

2e Christus heeft ons vrijgemaakt van de wet, ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Galaten 3:13: “Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt”

Doordat Christus ons heeft vrijgekocht met Zijn eigen bloed dat vergoten is voor ons op Golgotha behoren wij ook in vrijheid te leven elke dag weer! We behoren niet terug te gaan naar ons oude leven voordat wij tot geloof kwamen en de zonde weer dienen en ook behoren wij niet terug te gaan naar de wet en allerlei geboden van mensen om die na te leven. Onder de wet leefden mensen onder een juk der dienstbaarheid: De mens die deze dingen doet zal daardoor leven! De gelovigen van Galatie nadat Paulus daar was vertrokken gingen weer terug naar de wet en allerlei geboden van mensen. Paulus had hen zo duidelijk de boodschap van genade uitgelegd. Door ingekropen valse broeders onder andere uit Judea werden zij verleid en gingen terug naar de wet waarvan zij vrijgekocht waren van Christus. De meeste gelovigen in het lichaam van Christus volgen het voorbeeld van de Galaten en stellen zich onder de wet en onder allerlei wetten en regels van mensen. Zij weten niet wat Gods genade inhoudt jammergenoeg! Laten wij die de boodschap van genade kennen er ook voor staan en in vrijheid blijven leven. Oh, mensen, volg niet het voorbeeld van de Galaten maar blijf bij de genade van God en blijf in de vrijheid wandelen elke dag! Wij leven door genade en leven niet onder de wet. Lees Romeinen 6:14  Een vraag aan u broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: U bent vrij van de wet (wet van Mozes) wat onze schoolmeester was. Christus heeft ons vrijgemaakt van de Wet. Waarom doet u net als de Galaten en keert u terug naar die Wet die u niet kunt behouden? U hebt alle rijkdom in Christus en waarom wordt u weer arm en gaat u weer terug naar de arme beginselen van deze wereld? Laten wij Galaten 4:9 lezen waar staat geschreven: "En nu, als gij God kent, ja veelmeer door God gekend zijt, hoe keert gij u 

weer tot de zwakke en arme beginselen , welke gij weer van voren aan wilt dienen"  Als je hierover nadenkt is het natuurlijk wel vreemd  als je rijk bent en dan weer terugkeert naar armoede! 

 

Vers 2: De besnijdenis was een ritueel geworden voor de Galaten. De valse broeders van Judea hadden hen dit doen geloven dat door de besnijdenis zij echt een volk van God werden. De apostel Paulus is heel duidelijk dat als iemand zich laat besnijden (ritueel), dat Christus geen nut heeft voor zo'n persoon. In Handelingen 15:1 lezen wij het volgende: “En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen,z eggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden” De besnijdenis was een onderdeel van de wet maar ten eerste had God de besnijdenis als teken gegeven van het verbond wat Hij met Abraham gesloten had. Lees voor u zelf Genesis 17:9-14 en in Handelingen 7:8 lezen wij het volgende: “En Hij gaf hem het verbond der besnijdenis; en alzo gewon hij Izak, en besneed hem op de achtste dag; en Izak gewon Jakob, en Jakob de twaalf patriarchen”

In Romeinen 4:11 en 12 lezen wij dat Abraham het teken der besnijdenis ontvangen heeft tot een zegel van de rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, opdat ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde; En een vader der besnijdenis, hun namelijk; die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham, dat in de voorhuid was” De besnijdenis, de rite of ritueel of plechtigheid nad een morele betekenis. Lees Exodus 13:48, Leviticus 12:2-3. Waarom heeft de besnijdenis geen nut meer? Omdat Christus het einde der wet is! Romeinen 10:4. Hij Christus heeft de wet aan het kruis genageld Kolossensen 2:14 en alle gelovigen die tot het lichaam van Christus behoren zijn besneden in Hem! Lees Kolossensen 2:11. Waarom zouden wij ons laten besnijden omdat wij al in Hem besneden zijn? “In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus” Met de komst van het Christendom en met name het Katholicisme (Rooms) werd de leer van de kinderdoop ingevoerd. In plaats van de besnijdenis werden nu de kinderen gedoopt met water (besprenkeling).

Kinderdoop staat nergens in de Bijbel en is een ritueel geworden in alle Katholische kerken/gemeenschappen en de traditionele Protestantse kerken. Waarschijnlijk hebben mensen Handelingen 16: 31 gebruikt om dit rechtvaardigen. In dit vers als wij het goed lezen lezen wij Geloof in de Heere Jezus Christus! Niet geloof en u moet u en uw huis laten dopen!

Nergens in de Bijbel kunnen wij lezen dat de kinderdoop in de plaats van de besnijdenis is gekomen!

Mensen in de 4 evangelien, onder de prediking van het Koninkrijk, werden ten eerste besneden (Joden) als baby en later als volwassenen gedoopt. Zij werden niet gedoopt als zij kind of baby waren!

Christus is Zelf ook besneden ten achtste dage en alter gedoopt als volwassene Mattheus 3:13-17.

De doop met water was een onderdeel van de wet en de opdracht die de 12 apostelen meekregen om dat te doen Mattheus 28:18,19, Markus 16:15-18

Onder de 4 evangelien werd zowel besnijdenis als doop allebei uitgevoerd.

Alleen het mannelijk geslacht werd besneden. Meisjes werden niet besneden terwijl in de traditionele kerken zowel jongens als meisjes gedoopt worden. Dit is wel heel apart vindt u ook niet?

 

Galaten 5:3-4

"En ik betuig weer aan een ieder mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen"

 

Vers 3 Paulus betuigt weer aan de gelovigen te Galatie maar ook naar een ieder mens die zich wil laten besnijden dat hij dan ook schuldig is om de gehele wet te onderhouden. Dus alle 613 geboden onderhouden. Besnijdenis was een heet hangijzer toen in die tijd. De gelovigen van Galatie waren terug gegaan naar de wet nadat zij zich hadden laten verleiden door ingekropen valse broeders uit Judea die hen vertelden dat als ze behouden wilden worden zij niet alleen moesten geloven maar ook zich moesten laten besnijden. Voor mensen die onder de wet wilden leven was deze tekst geldig en dat is het nog steeds: “Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen” Galaten 3:10. Mensen behoren dan de gehele wet te gehoorzamen wat onmogelijk is en zeker onder deze bedeling van genade. Als je gehoorzaam wilt zijn aan de wet dan kan je niet een deel kiezen wat je prettig lijkt om te gehoorzamen. Ook Jakobus bevestigt dit in Jakobus 2:10 waar staat geschreven: “Want wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle” Beste mensen u ziet dat het niet gaat om zich aan de wet te houden! Het is niet de ene wet wel en de andere niet zoals de tegenstander, satan, u het wilt influisteren. Nee zo werkt het niet! In Romeinen 2:25 lezen wij nog een tekst: “Want de besnijdenis si wet nut, indien gij de wet doet: maar indien gij een overtreder van de wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden”

 

Vers 4: Beste lezer als u zich onder de wet (wet van Mozes, 10 geboden) stelt en denkt dat u gerechtvaardigd wordt door de wet dan is Christus tevergeefs gestorven! Christus is het einde der wet voor een ieder die gelooft. Het is nu onder de bedeling van genade: door genade door het geloof alleen! Daardoor kunnen wij gerechtvaardigd worden. Niet door werken der wet!!! De meeste mensen in het lichaam van Christus keren of stellen zich onder de wet (wet van Mozes) met een beetje genade. Wet en genade gaan niet samen. Of het is wet of het is genade maar niet allebei!! Als u zich onder de wet wilt stellen net als de gelovigen van Galatie die zich lieten ompraten door ingekropen valse broeders uit Judea, dan bent u van de genade van God gevallen/vervallen. Het betekent dat u niet op God vertrouwt Die alles maar dan ook alles voor u al gedaan heeft door de Heere Jezus Christus! Lees Romeinen 3:21-22 want daar staat geschreven: “Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten; Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid”

 

Galaten 5: 5-6

Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende”

 

Vers 5: Beste lezer het is door het geloof door genade dat wij gered zijn. In Efeze 2:8,9 lezen wij het volgende: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit werken, opdat niemand roeme” Door Gods Geest, Die in ons woont en waarmee wij verzegeld zijn tot de dag der verlossing lees Efeze 1:13,14 verwachten wij uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Wij, beste lezer, u en ik, willen dat wij meer rechtvaardiger zouden zijn maar Gods Woord zegt ons dat wij rechtvaardig zijn in Christus Jezus onze Heere. God zegt alreeds dat wij compleet en perfect zijn in de Heere Jezus Christus. Kolossensen 2: 10!

Zo staat dan ook in de vrijheid waarmee wij zijn vrijgekocht door Christus en ga niet terug naar de wet (van Mozes)!

Vers 6: Wij zijn nu in Christus. Wij beste lezer zijn in Zijn dood gedoopt. Onze oude mens is met Hem gekruisigd, begraven en wij zijn met Hem opgestaan uit de dood. Romeinen 6:3-5. Wij zijn een geworden met Hem!. Daarom heeft besnijdenis of voorhuid nog enige kracht maar het geloof door liefde werkende heeft kracht! Wij zijn een nieuwe schepping in Hem, Christus! In Kolossensen 2:11 staat geschreven: “In Wie (dat is Christus) gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus” Beste mensen: wij zijn dus besneden in Hem! Een lichamelijk ritueel is niet meer nodig net zoals de doop nu niet meer nodig is omdat wij al gedoopt zijn in Zijn dood en wij zijn ook met Hem opgestaan door het geloof! Het geloof van Hem heeft ons behouden en wij zijn als leden van het Lichaam van Christus geborgen in Christus! In Hem hebben wij alles al, al de zegeningen en daarmee zijn wij gezegend Efeze 1:3. Waarom dan rituelen doen die waren bedoeld voor de vorige bedeling en onder de prediking van het Koninkrijk? Waarom dan willen leven onder een vorige bedeling en proberen net als de Galaten onder de wet te leven terwijl wij onder de bedeling der genade leven? Beste mensen, ga hier eens over nadenken en leer de boodschap van genade kennen!!! (Handelingen 20:24, Romeinen 16:25,26)

In 2 Korinthe 5:17 staat geschreven: “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.”

 

Galaten 5:7-8

Gij liept wel, wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept.

 

Vers 7: De gelovigen van Galatie liepen goed. Toen Paulus hen de boodschap van genade verkondigde hadden zij dit aangenomen als Gods Woord. Zij hadden zelfs ervoor over gehad om hun eigen ogen eruit te halen en die aan de apostel Paulus te geven omdat hij zo slechte ogen had waarschijnlijk vanwege de openbaringen van de Heere Jezus Christus aan hem geopenbaard. Ze stonden voor de waarheid en wie had hen nu verhinderd om van de waarheid, de boodschap van genade, af te dwalen naar een boodschap van wet en werken? Dit waren de ingekropen valse broeders vanuit Judea, Joden, die hen onder de wet en de geboden wilden brengen. Zij hadden hen verteld dat zij zich moesten besnijden. Handelingen 15:1 zegt ons het volgende wat ook gebeurde onder deze gelovigen: “En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broeders, zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden”

Zij, de gelovigen van Galatie gingen luisteren naar deze mensen in plaats naar Gods Woord der waarheid te luisteren en waren dus afgedwaald van de waarheid. Het begon toen al: afwijken van de waarheid en de waarheid van Gods genade niet gehoorzamen. Vandaag de dag zijn veel mensen afgeweken van de genade van God en dus van de waarheid. De meeste professionele kerken verkondigen de mensen niet de waarheid omdat ze ten eerste het niet kennen en ook ontkennen. De meeste mensen zitten in een dwaalleer, op dood spoor! In veel gemeenten staat God niet centraal maar de mens en allerlei activiteiten dan het meer lijkt op clubs. De boodschap die de apostel Paulus had ontvangen van de opgestane Heere Jezus Christus wordt in het algemeen niet verkondigd. Lees Romeinen 16:25,26. Het wordt over het algemeen moeilijker om de waarheid van Gods genade nog te leren kennen omdat men tegenwoordig zoveel verschillende vertalingen van de Bijbel heeft in Nederland. Ten tweede door de vele media hebben mensen geen behoefte meer aan Gods Woord en Zijn genade! Degene die daar achter zit is de satan die alles in het werk stelt om de waarheid niet aan het licht te brengen maar om te verhinderen. Een oproep voor u beste lezer: leer de waarheid, Gods Woord van genade kennen en gehoorzamen! Lees Handelingen 20:24 en Romeinen 16:25 en 26 en lees en bestudeer de brieven van de apostel Paulus en leer het Woord van God rechtsnijden 2 Timotheus 2:15!!!

 

Vers 8 Dit gevoelen. In het Engels staat er persuasion= overtuiging. Dit is beter vertaald dan gevoelen. Het is geen gevoelen maar overtuiging. Het is niet God's overtuiging om de waarheid niet te gehoorzamen. Laten wij nogmaals de verzen uit Romeinen 16:25-26 een keer lezen: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt ” God roept ons tot de genade beste mensen! Het is een bevel van de eeuwige God tot gehoorzaamheid van het geloof en dit is bekend gemaakt door Zijn Woord in de brieven van de apostel Paulus. Dit Evangelie wat de apostel Paulus mocht prediken, het Evangelie van Genade is machtig ook u te bevestigen! Alleen u behoort deze boodschap aan te nemen als de boodschap voor ons vandaag. Het zijn uw persoonlijke brieven, mail! In Kolossensen 1: 5 en 6 lezen wij het volgende: “Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies; Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt” Beste mensen: het Woord der waarheid namelijk het Evangelie van Genade wat de apostel Paulus verkondigde brengt vruchten voort. Door dit Evangelie wordt u opgebouwd en bevestigd en door dit Evangelie van genade Handelingen 20:24 kunt u ook groeien. Zonder dit Evangelie met een gemixed Evangelie in de wereld kunt u niet groeien! U denkt dat u door een gemixed Evangelie wat u altijd heeft gehoord in de Christelijke wereld kunt groeien maar dat is niet zo. Lieve mensen God roept u en het is Zijn overtuiging dat de boodschap van genade de boodschap is voor ons persoonlijk waardoor wij mogen groeien en waardoor wij mogen staan in het geloof! Neem deze boodschap aan en laat u niet misleiden door een gemixed evangelie wat geen evangelie is! Lees Galaten 1: 7,8!!!!

 

Galaten 5:9-10

Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij”

 

Vers 9: I.v.m. De gelovigen uit Galatie die van de boodschap van genade afweken naar een ander Evangelie zegt de apostel hier dat een weinig zuur het gehele deeg zuur maakt. Het is dan niet meer zuiver en dat klopt ook. Zij waren de waarheid ongehoorzaam geworden, zij waren afgeweken van de leer van genade van God. Dit vers komt nog een keer voor in de brieven van de apostel Paulus en wel in I Korinthe 5:6 waar staat geschreven: “Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? ”. Dit schreef de apostel Paulus aan de gelovigen van Korinthe. Bij hen was het probleem van hoererij in de plaatselijke gemeente en dat brengt je ook verder weg van Gods genade en hier is het afwijken van de boodschap maar het is allebei niet zuiver. Als wij kijken naar de “Christelijke wereld” met al zijn kerken en gemeenten dan zien wij dat het zuur het gehele deeg zuur gemaakt heeft. Er is geen zuiverheid van Gods genade te bespeuren! Dit is echt een treurige situatie waaronder wij leven als gelovigen. Daarom ook nu weer voor degenen die dit lezen: verlaat de dwaalleer en leer de waarheid, Gods genade boodschap kennen zodat u kunt opgebouwd worden en sterk worden in Christus! Dan wordt het zuiver en niet troebel in uw leven met God!

Vers 10: De gelovigen van Galatie hadden zich laten ompraten, laten ontroeren zodat zij niet meer dezeflde gedachten/gevoelen hadden dan de apostel Paulus. Maar hij vertrouwd in de Heere Jezus Christus dat zij niet anders zouden voelen/denken als hij. Dit is ook een oproep voor ons beste mensen: wij mogen hetzelfde denken/voelen wat de apostel Paulus had en daarvan niet afwijken want hij is ons voorbeeld om na te volgen in de boodschap van genade en in dagelijkse wandel I Korinthe 4:16, I Korinthe 11:1. Die hen omgepraat hadden, de broeders uit Judea, zouden het oordeel dragen en er is geen aanneming des persoons voor God. Voor Hem zijn alle mensen gelijk!

Galaten 5:11-12

Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken”

Vers:11: Als de apostel Paulus de besnijdenis zou preken dan zou hij niet vervolgd worden want dan geloofde hij hetzelfde wat de false broeders uit Judea de gelovigen van Galatie hadden doen geloven: als u zich niet laat besnijden naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet behouden worden Handelingen 15:1. Dan was er ook geen ergernis aan het kruis want die was vernietigd. Maar in I Korinthe 1:23-24 lezen wij het volgende: “Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde, de Joden wel een ergernis, en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.”. U leest het goed Paulus predikte juist Christus, de kracht van God en de wijsheid van God en hij predikte niet de besnijdenis maar het kruis! Daarom werd hij, Paulus, vervolgd!

Vers 12: Afgesneden: In het Engels staat er cut off wat het volgende betekent: afbreken. De mensen die de gelovigen van Galatie in verwarring brachten, de Joden van Judea, die zouden weg moeten gaan of uit de weg moeten gaan! De apostel Paulus wenste dit en terecht! Zij zouden de gelovigen van Galatie niet meer lastig moeten vallen want zij waren helemaal door de valse broeders in verwarring gebracht. Natuurlijk brengt een valse boodschap verwarring en onrust met zich mee. De tegenstander van God , satan is alleen maar bezig om verwarring te brengen met zijn valse boodschappen, leugens, onwaarheden etc en hij lacht als hij daarin slaagt. Hij brengt mensen met zijn leugens altijd in verwarring zoals hij ook deed in het paradijs met de eerste mensen! Hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin! Lieve mensen wij behoren deze brief aan de Galaten goed door te lezen en te bestuderen en als wij de waarheid, de boodschap van genade kennen en er ook voor staan toe moeten zien dat wij niet net als de Galaten zullen vallen van de genade van God en terugkeren naar de wet van Mozes of een gemixed Evangelie van verschillende Evangelien!

 

Galaten 5: 13-15

Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij door elkander niet verteerd wordt. ”

 

Vers 13: Wij zijn als gelovigen en leden van het Lichaam van Christus zijn geroepen tot vrijheid. Christus heeft ons vrijgemaakt van de macht van de zonde, Hij heeft ons vrijgemaakt van de wet! Lees Romeinen 6: 6-12! In Romeinen 6:14 lezen wij echter het volgende: “Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade” In onze dagelijkse wandel hier op aarde behoren wij deze vrijheid die wij hebben gekregen niet te misbruiken om weer vleselijk bezig te zijn. Romeinen 8:6 zegt het ons heel duidelijk en mooi: “Want het bedenken van het vlees is de dood; maar het bedenken van de Geest is het leven en vrede! ” Kennelijk was er iets goeds mis bij de gelovigen van Galatie. Het probleem was dat zij zich hadden laten ompraten door ingekropen valse broeders uit Judea en teruggegaan waren naar een ander Evangelie daar er geen ander is. Zij waren teruggegaan naar de wet, de wet van Mozes en zij waren daardoor weer onder een juk der dienstbaarheid gekomen. Een vermaning naar hen toe was op zijn plaats omdat er veel ruzie was ontstaan tussen de gelovigen onderling en ook dit is een leerles voor ons gelovigen die 2000 jaar later leven en leden zijn van het Lichaam van Christus, de Gemeente. Dient elkaar door de liefde! Welke liefde wordt hier beschreven? Dit is de liefde van Christus. Deze liefde gaat veel verder dan menselijke liefde! Deze liefde is geven en niets terug verwachten. Dat is Gods liefde en dit behoren wij aan te doen als nieuwe mensen in Christus!!! In Romeinen 13:10 hebben nog zo'n belangrijk vers: “De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet! Wat wij moeten doen in het dagelijks leven is dit: De Heere Jezus Christus aandoen en ons vlees niet verzorgen tot begeerlijkheden. Laat het oude leven, je oude ik, je oude mens met het vlees in het graf en wandelt als nieuwe mensen in Hem!!

 

Vers 14: De gehele wet in 1 woord vervuld namelijk: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. In Romeinen 13 vers 8 lezen wij het volgende: “Weest niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die de ander liefheeft, die heeft de wet vervuld.” Wij als gelovigen in Christus behoren andere mensen en elkaar lief te hebben. Dit is niet de liefde van onszelf want vanuit onszelf kunnen wij niet elkaar en andere mensen liefhebben. De moeder houdt van haar kind. Waarom? Niet omdat de wet dit zegt want dit werkt niet, dit werkt zelfs averechts. Ze houdt van haar kind omdat het haar kind is. Dit is haar motivatie en het is natuurlijk. Zo behoort het ook voor ons te zijn dat wij elkaar en onze naaste (buren) liefhebben. Het is de liefde van Christus die ons dringt en die houding is erg belangrijk in ons dagelijkse leven met Christus. Deze houding behoren wij dagelijks te hebben zodat wij juist ongelovigen tot nieuwsgierigheid en tot jaloersheid kunnen wekken om ook Christus te leren kennen. Het is God Die ons daartoe roept om dit te doen! Lieve mensen laten wij daaraan gehoor geven! In I Timotheus 1:5 lezen wij het volgende: “Maar het einde van het gebod is liefde uit een rein hart, en uit een goede geweten, en uit een ongeveinsd geloof” Het komt er dus op neer dat wij ons laten leiden door Gods Geest Die in ons woont en waarmee wij verzegeld zijn tot op de dag van de verlossing Efeze 1;13,14 wat samengaat met Gods Woord, Zijn Woord van genade wat ons opbouwt. Romeinen 10:17 en Romeinen 16:25,26

 

Vers 15: Net als bij de gelovigen van Korinthe waren er ook twisten, ruzies onder de gelovigen van Galatie! Zij beten en vraten elkaar bijna op door de meningsverschillen die zij met elkaar hadden. Dit was verre van de liefde van God en daarom vermaant de apostel Paulus hen om het beter te gaan doen in de Heere Jezus Christus en een keer te gaan luisteren naar Gods Woord. Het voorbeeld van de Galaten heeft zich in al die eeuwen voortgezet in de Christelijke wereld. Over het algemeen heeft de professionel kerk alle valsheid overgenomen wat de satan had ingefluisterd en is ver, heel ver weg van de genade boodschap van God. Door Romeinen 16:25 en 26 niet te gehoorzamen wat Gods wil is voor vandaag zijn er zoveel verschillende gemeenten en kerken in deze wereld en een hoop ruzies en twisten wat dit met zich meebrengt. Je hoort en kan veel lezen over eenheid onder gelovigen of pogingen die ondernomen worden om kerken weer bij elkaar te brengen maar dit komt er niet tenzij mensen teruggaan naar de basis van de eenheid van de Geest om die te bewaren wat wij kunnen lezen in Efeze 4:3-7 en de ware betekenis leren wat dit inhoudt. Zoals er onder de Galaten veel twist en nijd (haat) was onder elkaar zo is het nu nog en dat laat zien dat er niets nieuws is onder de zon. De apostel Paulus roept ook hier en ook ons als gelovigen in het lichaam van Christus het volgende: dat wij niet door elkaar verteerd worden. In het Engels staat er consumed en dit betekent opgegeten, vernietigen zodat een ander niets meer te zeggen heeft. Dit gaat maar al te gemakkelijk als wij ons niet laten leiden door Gods Geest wat samengaat met Zijn Woord. Nogmaals een oproep aan alle lezers: leer de boodschap van genade kennen en het rechtsnijden en daarvoor te staan zodat de verschillen en de ruzies ook over mogen gaan! 2 Timotheus 2:15!

 

Galaten 5: 16-18

 

En ik zeg: Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerlijkheid van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, wat gij wildet. Maar indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.”

 

Vers 16: Vanaf dit vers t/m het einde van dit hoofdstuk gaat het over wandelen door de Geest en over het wandelen naar het vlees en de werken van het vlees. Als gelovigen in Christus hebben wij de Geest van God in ons wonen. Efeze 1;13,14 bevestigt dit: “In Wie ook gij zijt (dat is Christus), nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Wie gij ook, ndadat gij geloofd heb, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte” Lieve mensen, wij zijn in Christus en Gods Geest woont in ons waarmee wij verzegeld zijn toen wij de Heere Jezus Christus aannamen als persoonlijk Verlosser alleen wij hebben nog echter de aanwezigheid van de zonde hier op aarde en wij hebben nog steeds de zondige natuur in ons wonen. Wij kunnen kiezen als gelovigen in Christus. Een ongelovige kan niet kiezen! Wij wel dus de vermaning of aansporing hier is: “wandelt door de Geest en volbrengt de begeerlijkheid van het vlees niet” In Romeinen 13:14 lezen wij het volgende en het is bijna dezelfde tekst: “Maar doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden” Laten wij dus door Geest wandelen omdat wij de Geest van God hebben. Het is je laten leiden door Zijn Geest wat samengaat met Zijn Woord. Het Woord van genade wat ons opbouwt! In Kolossensen 3:1-3 staat geschreven: “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.” Als wij ons laten leiden door Zijn Geest wat samengaat met Zijn Woord en ons in Zijn Woord verder verdiepen in ons laten leiden door Gods Woord dan hoeven wij geen aandacht te schenken aan ons vlees met de vleselijke gedachten etc. Het vlees is onze menselijke (oude) natuur die nog in ons zit en de aanwezigheid van de zonde in ons dagelijks leven. Romeinen 8:12-13 bevestigt die ook nogmaals: “Zo dan broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven” Naar het vlees leven betekent sterven. Het betekent dat je dan de rust niet ervaart in je dagelijks leven, de rust van God door Zijn Geest die in ons woont. Je laat je dan leiden door de zonde en geniet niet van de vrucht van de Geest van God. In plaats van rust komt er dan onrust in jouw leven wat we ook verderop in vers 19 t/m 21 kunnen lezen!

 

Vers 17: Gods Geest staat tegenover ons vlees en ons vlees begeert tegen de Geest. Met ons vlees, onze zondige natuur willen we ons eigen leven leiden en Gods Geest buiten sluiten. Ons vlees is nooit tevreden. We willen altijd maar meer en meer. Dit zijn begeerten en dit kunnen allerlei begeerten zijn. Daarom zegt God in Zijn Woord we kunnen niet allemaal dingen doen wat we maar willen. Tenslotte als wij ons laten leiden door ons vlees, onze zondige natuur dan bedroeven wij de Heilige Geest Die in ons woont en God kan dan op dat moment niet door ons heenwerken met Zijn Woord.

 

Vers 18: Wij behoren ons te laten leiden door Gods Geest Die in ons woont wat samengaat met Gods Woord en dan zijn wij niet onder de wet. Welke wet wordt hier gesproken? Dit is de wet der zonde en wij kunnen dit lezen in Romeinen 7: 26: “Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde” Lieve mensen, beste lezers: het is een dagelijkse strijd en die behoren wij ook te ervaren en gelukkig kunnen wij kiezen: ons door Gods Geest laten leiden of ons laten leiden door de zonde. Met de apostel Paulus zeg ik het volgende: laten wij ons leiden door Gods Geest en niet door onze zonden en begeerlijkheden!

Galaten 5: 19-21

De werken van het vlees nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke, vanwelke ik u te voren zeg gelijkik oof te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.

 

Vers 19: De werken van het vlees zijn openbaar. Dit betekent dat het toegankelijk is. Iedereen kan de werken van het vlees doen. Ook gelovigen kunnen deze werken ook doen als zij zich door hun eigen vlees laten leiden in plaats van door Gods Geest wat samengaat met Gods Woord. Elke dag hebben wij met deze werken te maken en wij behoren als gelovigen in Christus er op toezien dat wij zelf niet vallen en deze werken doen! Elke dag vallen wij weer want ons vlees is zwak, erg zwak. De werken van het vlees zijn allemaal zonden.

Het eerste wat wij tegenkomen is overspel: het is sexueel contact met een andere man of vrouw. In deze wereld gebeurd het maar al te vaak en daarom gaan zoveel huwelijken of relaties ook kapot. Zo'n 2000 jaar geleden toen de apostel Paulus deze brief schreef waren er mensen in de plaatselijke gemeenten van Galatie die deze dingen deden. Hoererij: dit kwam niet alleen voor bij de Galaten maar ook bij de Korinthiers. Onreinheid: hier verstaan wij vandaag de dag onder: pornografie, cyberseks etc. Ontuchtigheid: ontucht plegen is als een volwassene met een minderjarige sex heeft. Hier hoor je veel over de laatste tijd, helaas ook veel binnen de Rooms Katholieke kerk.

Vers 20:  Afgoderij: in vroegere tijden hadden mensen beelden om te aanbidden zoals Astarte, Baal. Ook nu heb je ze nog: denk aan de grote beelden in Noord Korea van de grote leiders die daar geregeerd hebben en die aanbeden moeten worden. Afgoderij kan ook voorkomen in de popmuziek: een popidool bijvoorbeeld  Ook al de beelden in de Rooms Katholieke Kerken zoals Maria of Petrus etc en die ook aanbeden worden. Venijngeving: dit is boosaardigheid (heel erg scherp)! Vijandschappen: dit woord spreekt vanzelf. Het begint in het klein en eindigt in grote ruzies of oorlogen. Twisten is ruzie maken met elkaar en dit kan tot erger leiden! Afgunstigheden: jaloersheden. Mensen zijn vaak jaloers op elkaar omdat ze ook datgene willen hebben wat een ander heeft. Toorn: boosheid. Gekijf: ruzie dat gepaard gaat met schreeuwen en schelden. Tweedracht: onenigheid, twist. Ketterijen: bewuste afwijkingen.

Vers 21: De mensen die deze dingen doen zullen het Koninkrijk van God niet beerven. Wat betekent dit. Komen zij die dit doen dan niet in de hemel? Tegen de gelovigen te Korinthe schrijft de apostel Paulus het volgende: “Dwaalt niet, noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigen, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven. En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus, en door de Gees van onze God” 1 Korinthe 6: 9-10. Ja een gelovige in Christus kan ook deze dingen doen als hij of zij zich niet laat leiden door Gods Geest wat samengaat met Zijn Woord en daardoor zich laat leiden door zijn eigen vlees. Een gelovige verliest nooit zijn of haar positie in Christus maar hij of zij ondervind in het dagelijks leven wel veel schade als hij of zij deze dingen doet. Deze schade kan wel zover oplopen dat iemand ziek wordt en ten gevolge daarvan sterft. (Denk aan alcoholisme, drugsgebruik etc)  In de praktijk komt het er op neer dat iemand niet meer de vrucht van de Geest ervaart in zijn of haar leven want God kan dan niet werken in de persoon. Hij of zij ervaart een hoop ellende en onrust in zijn of haar leven. Daarom waarschuwt de apostel Paulus de gelovigen in Galatie maar ook de Efeziers en inclusief wij die 2000 jaar verder leven ook. Nog een tekst in verband met dit kunne wij lezen in Efeze 5: 3-7: “Maar laat ook onder u hoererij en alle onreinheid of gierigheid niet genaamd worden, gelijk het de heiligen betaamt, Noch oneerbaarheid, noch zot geklap of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo weest dan hun medegenoten niet” 
Wij behoren dus als gelovigen in Christus zo niet meer te wandelen voordat wij de Heere Jezus Christus kenden in onze ongelovige staat. Wij zijn nieuwe mensen lieve mensen/beste lezers. Laten wij de nieuwe mens aandoen en afstand doen van deze werken van het vlees! 

 

Galaten 5: 22-24

 

Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden”

 

Vers 22: Na de werken van het vlees gaat de apostel nu de vrucht van de Geest ons vertellen en dit is veel en veel mooier dan de werken van het vlees. Het eerste wat wij tegenkomen is liefde. Wat is dit voor liefde? Is dit menselijke liefde? Het antwoord hierop is dat het geen menselijke liefde kan zijn waarvan hier gesproken wordt. Deze liefde komt van het Griekse woord Agape. Het is dus Gods liefde in de gelovige door middel van Zijn Geest want het is de vrucht van de Heilige Geest Die in ons woont. Vanuit onszelf hebben wij geen liefde. Wij kennen geen liefde vanuit ons eigen ik want dat is allemaal eigenbelang wat wij hebben. Daarom zie je zoveel ruzies en egocentrisch denken rondom ons in deze wereld. Dit mond uit op oorlogen etc. Het is anderen liefhebben zoals je jezelf liefhebt zonder iets terug te verwachten van een ander. Het tweede woord wat wij hier tegenkomen is blijdschap. In het Engels staat er joy. Van het Griekse woord chara cheerfulness. Het is meer dan alleen maar blij zijn. Delight= genot. Het is eindeloos genot. Geen genot zoals de wereld kent in het drinken van iets zoals koffie of alcohol! Het is veel meer dan dit. Vrede is het derde woord hier in dit vers: wij hebben vrede met God Romeinen 5:1 door de Heere Jezus Christus. Wij als gelovigen ervaren niet altijd de vrede van God in onze levens en dat is precies wat hier vrede mee bedoeld wordt. Als wij ons laten leiden door Gods Geest wat samengaat met Gods Woord dan bemerken of ervaren wij die vrede van God in onze levens. Het vierde woord is lankmoedigheid. Dit betekent heel veel kunnen verdragen net zoals God het bedoeld voor ons! Nogmaals wij behoren ons te laten leiden door Zijn Geest Die in ons woont. Efeze 1:13,14. Goedertierenheid het vijfde woord komt alleen van God door middel van Zijn Geest. Dit betekent genadig/barmhartig. In het Engels staat er gentleness wat vriendelijkheid betekent. Goedheid spreekt voor zich en als volgend woord geloof. Geloven komt door het horen en horen door het Woord van God Romeinen 10:17. Zachtmoedigheid betekent vriendelijkheid. Een ander geen kwaad doen etc. Matigheid = niet overdreven veel (als voorbeeld) eten of drinken of iets anders. Alles met mate en geen overheersing van iets (van de oude mens, van je vlees)

Vers 23: Tegen de zodanigen is de wet niet. Wat betekent dit? Over welke wet gaat het hier in dit vers om? Het betekent dit dat wij als gelovigen ons laten leiden door Gods Geest Die in ons woont Efeze 1:13 wat samengaat met Gods Woord Romeinen 10:17 dan zijn wij niet onder de zonde. Wij laten ons op dat moment of in die periode niet leiden door ons vlees en onze vleselijke gedachten. Het is de wet der zonde! Romeinen 7:23. In positie beste mensen, zijn wij niet meer onder de wet van God maar onder Zijn genade! Laten wij Romeinen 7: 5-6 lezen: “Want toen wij in het vlees waren, werkten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn (Wet van Mozes), in onze leden, om voor de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, daar wij dien gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes, en niet inde oudheid der letter” Als gelovigen kunnen wij kiezen! Wij kunnen de zonde nog dienen of wij dienen God door Zijn Geest Die in ons woont en waarmee wij verzegeld zijn tot de dag der verlossing! Efeze 1:13-14. Beste mensen, laten wij ons laten leiden door Gods Geest elke dag weer! Natuurlijk is er elke dag die strijd tussen het vlees en de Geest. Het is soms moeilijk en het gaat niet altijd zoals het behoort te gaan. Het is echter goed dat die strijd er is zodat wij elke dag weer kunnen kiezen: ons laten leiden door de zonden of ons laten leiden door Gods Geest wat samengaat met Gods Woord, de Bijbel. Inderdaad mensen wij kunnen kiezen! Een ongelovige die Christus niet heeft aangenomen in zijn of haar leven leeft in zonde en de macht van de zonde is hij of zij niet van bevrijd! 

Vers 24: Die van Christus zijn. Wij zijn als gelovigen van Christus en wij zijn met Christus gestorven aan het kruis. Onze oude mens is medegekruisigd met Hem. Dit is gebeurd, het is verleden Laten wij Galaten 2:20 lezen waar staat geschreven: “Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft.” Nogmaals wij als gelovigen hoeven de zonde niet meer te dienen. Wij kunnen kiezen! Wij kunnen wandelen in de Geest, ons laten leiden door Gods Geest wat samengaat met Gods Woord! Gods Woord van Genade! De oude mens is in het graf begraven en wij zijn nieuwe mensen in Christus. Laten wij ons niet laten leiden door onze oude natuur maar ons laten leiden door Christus, door Zijn Geest Die in ons woont!

 

Galaten 5: 25-26

Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende”

 

Vers 25: Beste mensen/lezers: Als u de Heere Jezus Christus heeft aangenomen als persoonlijk Verlosser dan woont Gods Geest in u. Romeinen 8:15-16 zegt ons het volgende: “Want gij hebt niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid weer tot vreze, maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn” Wij leven door de Geest van God. Wij zijn in Christus en Zijn Geest woont in ons en daarmee zijn wij verzegeld zoals ook staat in Efeze 4:30: “En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing” Lees ook Efeze 1:13-14!!

Dus wij leven door de Geest en wat behoren wij te doen? Antwoord: laat ons door de Geest wandelen en dit is de dagelijkse praktijk. Elke dag weer opnieuw en elke dag ervaren wij die strijd van binnen tussen de Geest en het vlees (onze vleselijke gedachten). Maar wij kunnen kiezen en wij worden aangespoord om ons te laten leiden door Gods Geest wat samengaat met Zijn Woord want het geloof komt door horen en horen door Gods Woord Romeinen 10:17-lees dit!!! Zonder de boodschap van genade Handelingen 20:24, de brieven van de apostel Paulus en het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15 kunnen wij niet goed wandelen want dan weten wij niet onze positie in Christus. Daarom nogmaals beste lezer: Ga de brieven van de apostel Paulus lezen en bestuderen en ontdek al de rijkdommen en genade van God waarmee u gezegend bent! Lees Romeinen 16:25-26 nogmaals!!!! Dit is tot gehoorzaamheid van ons geloof als wij het Evangelie van genade leren kennen en er ook voor staan/vasthouden!!!

 

Vers 26: Wat betekent dit zoekers zijn van ijdele eer? Ijdel betekent vruchteloos, ledig, onnut. De eer gaat naar God toe, niet naar onszelf. Als wij te veel met onszelf zijn ingenomen dan kan God niet door ons heenwerken beste mensen. Laten wij dus niet op zoek zijn naar zulke eer die erg gericht is naar onszelf. Dit leidt af van Gods Woord en van Gods wil. Als wij ons door Gods Geest laten leiden dan zoeken wij ook niet deze eer op.

Het tweede en dat kwam misschien wel veel voor in de gemeenten van Galatie dat mensen elkaar gingen tergen. Wat betekent dit woord tergen eigenlijk? Tergen betekent sarren wat tot woede kan leiden. Het is dus erger dan plagen. Het is echt uitlokken tot ruzie.

Het derde woord hier is benijden. Benijden is jaloers zijn op elkaar. Het niet kunnen hebben dat een ander iets heeft wat jij niet hebt. Dit kan erg ver gaan, zelfs zo ver dat er bijvoorbeeld een moord voor gepleegd wordt. Wij beste mensen zijn anders, gij geheel anders in Christus! Wij zijn in Hem en laten wij ons door Zijn Geest laten leiden zodat deze gedachten zoveel mogelijk uitgeband wordt in ons leven met Hem.

 

Galaten 6: 1-2

 

Broeders, indien ook een mens overvallen waren, door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.”

 

Vers 1: Dit is het laatste hoofdstuk van deze mooie brief geschreven door de apostel Paulus aan de gelovigen van Galatie. De Galatenbrief. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk gaat over de praktijk.

Indien een mens overvallen was door enige misdaad. Waar denken we dan aan? Wat voor misdaad zou iemand dan gepleegd moeten hebben? In het Engels staat er be overtaken in a fault. Dus als iemand een fout maakt of een misdaad pleegt. We weten dat wij nu onder Gods Genade leven en niet meer onder de wet van God. Dit hoofdstuk gaat over geestelijke omgang met elkaar. Dus misdaad of fout kan zijn dat iemand steelt, vloekt etc. Degene die geestelijk onder ons is kan de persoon in kwestie: een broeder of zuster terechtwijzen. Dat betekent niet wettisch zoals onder de wet maar onder Gods genade terechtwijzen. Laten zien in wat voor situatie de ander is terechtgekomen en wat dit voor gevolgen heeft en hoe hij of zij dit in de toekomst kan voorkomen/verbeteren zodat dit niet meer voorkomt. Dit alles onder zachtmoedigheid, dus in vriendelijkheid, niet in boosheid want dit werkt averechts en heeft helemaal geen zin. Het is dus dingen vertellen vanuit de Schrift zodat de ander er wat aan heeft en daarvan kan leren. Lees Romeinen 15:1-2. Als je geestelijk sterk bent dan behoor je ook te kijken naar jezelf dat jezelf niet verzocht wordt tot fouten of misdaden. Het komt erop neer dat je de ander vermaant= naar beter leiden. Maar doe niet dezelfde dingen als wat de ander die je vermaant doet want je komt niet geloofwaardig over op de ander. De echte test van geestelijkheid kunnen wij lezen in Efeze 4:32: “Maar weest jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijk ook God in Christus u vergeven heeft” Zo behoort onze houding te zijn t.o.v. Een broeder die in de fout gaat of een misdaad doet. Toch behoort dit onze houding te zijn dagelijks ook in ons werk of waar wij ons bevinden, ook naar anderen toe die niet gelovig zijn.

Vers 2 Draagt elkanders lasten! Laten wij in verband met dit vers de verzen lezen in Filippensen hoofdstuk 2 de verzen 3 en 4 waar staat geschreven: “Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen van de anderen is” Dit betekent dat je niet alleen met jezelf moet bezig zijn maar juist gericht behoort te zijn op de ander en juist de andere broeder of zuster in het Lichaam van Christus waarmee je contact hebt. Dat je daarvoor bidt maar ook als een broeder of zuster bij je aanklopt voor hulp dat je ook daadwerkelijk kan helpen. Dit is ook een bepaalde houding die je behoort te leren en die je niet van jezelf hebt. Dit leer je door Zijn Woord en als je je laat leiden door Gods Geest!

 

Galaten 6:3-5

 

Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een ieder beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben, en niet aan een ander. Want een ieder zal zijn eigen pak dragen.”

 

Vers 3: Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is. Het is niet onze verdienste of onze werken of je eigen trots, eigen ik. Als je denkt dat je heel wat bent dan bedrieg je jezelf want alles hebben wij dankzij God in Christus! Wij zijn vanuit onszelf niets. In Romeinen 7 vers 24 lezen wij het volgende: “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Als je in jezelf roemt beste lezer/ medebroeder of zuster dan bedrieg je jezelf in je eigen gemoed/denken want zonder de Heere Jezus Christus kan je niets! Het leven wat je nu leid is in de Heere Jezus Christus en wij zijn Zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen Efeze 2:10  De werkelijk geestelijke mens realiseert zich dat het heel veel heeft gekost wat God in Christus voor hem of haar heeft gedaan door te sterven in zijn of haar plaats aan het kruis en de zonden op Zich nam voor hem of haar en dat wij door Zijn bloed de vergeving van zonden hebben. Efeze 1:7, Kolossensen 1:14. Dus de geestelijke mens is barmhartig, vergevingsgezind en sympathiek ten opzichte van zijn broeder of zuster in de Heere Jezus Christus omdat God hem/haar heeft vergeven in Christus. Efeze 4: 32. Trouwens zo zou onze houding behoren te zijn naar alle mensen of ze nu gelovig of ongelovig zijn.

Vers 4 Een ieder beproeft zijn eigen werk. Ga niet een andere broeder veroordelen wat hij doet in het Lichaam van Christus. Kijk zelf wat je doet in de Heere Jezus Christus want God wil in een ieder van ons werken door Zijn genade! We staan allemaal alleen voor God. Wij kunnen niet voor een ander geloven of denken. Het Lichaam van Christus is een levend organisme en al die leden werken in dat Lichaam, de Gemeente! Het werk is niet het werk om behouden te worden of religieus werk maar het gaat om het geestelijk leven: hoe wandel jij als lezer met God? Leeft u echt een leven met God volgens Gods genade en Zijn boodschap van Genade? Wandelt u ook beste lezer in het Werk van de Genade van God wat Hij heeft voorbereid Efeze 2:10?

Vers 5: Een ieder mens zal zijn eigen pak dragen. Wij als gelovigen staan straks als wij voor Christus moeten verschijnen allemaal alleen voor Hem! We kunnen niet voor een ander geloven. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen geestelijk leven met Christus!   Een ieder zal rekenschap moeten afleggen voor onze Heere Jezus Christus. Dit zal gebeuren met de opname van de Gemeente, de toevergadering tot Hem.  Dan zal gevraagd worden wat wij met Zijn Woord van Genade gedaan hebben. In 1 Korinthe 3:8 lezen wij het volgende: “En die plant, en die nat maakt, zijn één; maar een ieder zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid”. Als wij voor de Bema zullen verschijnen zal het volgende gebeuren: “En indien iemand op dit fundament (hetwelk is Christus) bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stoppels; Eens ieders werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, daar het door vuur geopenbaard wordt; en hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven” I Korinthe 3:12-13. Beste mensen/lezers: we kunnen allemaal begrijpen dat goud, zilver en kostbaren stenen niet verloren gaan door het vuur. Zij kunnen niet branden!!! Wat wel kan branden is hout, hooi, stoppels. Die zullen verbranden!!! En in vers 14 lezen wij: Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen” Het komt er op neer beste mensen/lezers dat als u met de boodschap van genade Romeinen 16:25-26, Handelingen 20:24, op Christus heeft gebouwd en niet een ander evangelie of gemixed evangelie dus genade en wet en koninkrijk door elkaar heen, dan zal u loon ontvangen. Dat is het werk wat hiervan gesproken wordt in dit vers. Een gemixed evangelie of ander evangelie wat u bouwt op Christus Die het fundament is, zal verloren gaan, verbrand worden, en u zult schade lijden! Alleen en dat is onze grote hoop u blijft behouden in Christus!!!Lees vers 15 van dit Hoofdstuk ook!

 

Galaten 6:6

 

En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen aan hem, die hem onderwijst”

 

Vers 6: Die onderwezen wordt in het Woord. Dit kunnen gelovigen zijn die in een plaatselijke gemeente zitten. Zij worden onderwezen in het Woord en de apostel Paulus bedoelde in de boodschap van Genade, in de rechte leer. Dat mensen door deze boodschap opgebouwd worden. In het Engels staat er dat degene die onderwezen wordt communiceert met degene die hem onderwijst in alle goede dingen volgens het Evangelie van Genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26!

Wat houdt dit dan in communiceren met degene die jou onderwijst? Laten wij lezen in I Korinthe 9: 11-15: “Indien wij u het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak; zo wij het uwe dat lichamelijk is maaien? Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Doch wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het alles, opdat wij niet enige verhindering geven aan het Evangelie van Christus. Weet gij niet, dat zij , die de heilige dingen bedienen, van het heilige eten? En die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen? Alzo heeft ook de Heere geordineerd voor hen, die het Evangelie verkondigen, dat zij van het Evangelie leven. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. En ik heb dit niet geschreven, opdat het alzo aan mij geschieden zou; want het ware mij beter te sterven, dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken” Wat concluderen wij uit deze teksten? Welk Evangelie wordt hier bedoeld? Het komt hier op neer dat als je als persoon de Bijbel onderwijst aan medebroeders en zusters de boodschap van genade en het rechtsnijden van Gods Woord, dan behoor je ook daarvoor loon te krijgen, dus een vergoeding hiervoor! Want je arbeid!

We weten beste mensen/lezers dat dominees, pastors of voorgangers in dit land die fulltime dominee, pastor zijn daarvoor ook betaald worden. Het loon wordt elke maand betaald aan hen net zoals wij loon ontvangen als wij werken elke maand. De kerk of gemeente betaalt zijn dominee of pastor/voorganger! De vraag is: kennen zij het Evangelie van Genade? Handelingen 20:24? en het rechtsnijden van Gods Woord, waar de apostel Paulus het in deze verzen over heeft? Het antwoord hierop is denk ik nee!

Persoonlijk ken ik pastors in de Verenigde Staten die de boodschap van Genade verkondigen en daarvoor ook betaald worden. Toen ik de eerste keer de VS bezocht heb ik verschillende pastors meegemaakt. Één van hen werd half betaald door de gemeente en de andere helft verdiende hij zelf omdat hij nog een baan in New York had! Hij verkondigde de boodschap van Genade Handelingen 20:24 en het rechtsnijden en dat doet hij nog steeds in New York en omstreken. Inmiddels heeft hij wel de pensioenleeftijd. De apostel Paulus is ook in deze ons voorbeeld. Hij heeft nooit gebruik gemaakt van andermans geld of goederen. Paulus wilde nooit iemand tot last zijn en hij kon ook in zijn eigen levensonderhoud voorzien omdat hij tentenmaker was. In Handelingen 18: 3 lezen wij het volgende: “En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen (Aquila en Priscilla), en werkte ; want zij waren tentenmakers van handwerk” De apostel Paulus kon hiervan leven. Hij maakte tenten voor andere mensen en zo kon hij in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Hij wilde verder geen vergoeding of loon hoewel het wel mag. Persoonlijk beste mensen heb ik een fulltime job en volg ik liever het voorbeeld van onze apostel Paulus. 

Laten wij in dit verband nog lezen 1 Timotheus 5:18: “Want de Schrift zegt: Een dorsende os zult gij niet muilbanden; en: De arbeider is zijn loon waardig” Dus het mag wel en het is schriftelijk! Alleen behoort het wel de juiste boodschap te zijn!  Geen valse leer of mixed Evangelie maar het Evangelie van Genade (Handelingen 20:24) dat behoort verkondigd te worden want dat sticht de mensen en bouwt de mensen op en geen andere boodschap!!!!

 

Galaten 6:7-8

 

Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven maaien”

 

Vers 7: Dwaalt niet! Dit is een indringende waarschuwing/boodschap naar de gelovigen van Galatie maar ook tot ons is dit gericht! Er waren gelovigen daar in Galatie die God bespotten. De apostel Paulus zegt hier dat je van God geen ideoot kan maken of dat je God voor de gek kan houden. Je kan niet zomaar doen waar jezelf zin in hebt. Als je als gelovige wilt leven zoals de wereld leeft dan zal je zelf de consequenties ervan ondervinden. Werelds vermaak (drankparties of iets dergelijks) doen God geen plezier. Zowiezo de wereld dienen is niet God dienen en je bedroeft daarmee de Heilige Geest Die in jou woont. Nogmaals de gevolgen daarvan zal je ondervinden in je vlees. Ziekte kan een gevolg zijn van een buitensporig leven wat iemand leidt. Je kan bijvoorbeeld ook hersenafwijkingen krijgen op den duur. Dit kan door drankmisbruik komen. Kortom het leidt tot verderf. Er is nog meer natuurlijk wat leidt tot verderf. Daarom is het goed om te weten dat alles geoorloofd is maar niet alles nuttig is. Laten wij in dit verband lezen 1 Korinthe 6:12: “Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet nuttig; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij onder de macht van geen ding laten brengen” In Efeze 5: 15-18 lezen wij: “Ziet dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, daar de dagen boods zijn. Daarom, weest niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren is. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest” Dit is een dagelijks terugkerend iets. Elke dag kiezen wij. Laten wij ons leiden door ons vlees dan gaan de werkingen van ons vlees werken. Als wij ons laten leiden door Gods Geest wat samengaat met Zijn Woord dan hebben wij ook vrede in ons leven. Beste mensen, in u en mijn leven als gelovige behoort een goede balans te zijn, elke dag weer. We behoren ons niet te laten leiden door ons vlees maar ons in het algemeen te laten leiden door Gods Geest wat samengaat met Gods Woord! Lees Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26 nogmaals!

 

Vers 8: Die in de Geest zaait! Als wij ons laten leiden door Gods Geest wat samengaat met Gods Woord van Genade dan hebben wij innerlijke rust en vrede en ervaren wij ook het eeuwige leven!

Romeinen 8: 3 zegt ons: “Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven (verderf); maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven” Als je naar het vlees leeft dan ervaar je onrust, verderf, onvrede in je leven! Dus mensen laat u leiden door Gods Geest wat samengaat met Zijn Woord van Genade en gij leeft en er is vrede en rust in uw leven!  Dat ervaart u als u dit doet!

 

Galaten 6: 9-10

 

Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs”

 

Vers 9: Laat ons goed doende. We weten dat wij uit onszelf zwak zijn als mensen en dit kan een vertraging veroorzaken zodat wij in het werk van de Heer, in Zijn boodschap van genade niet mee bezig zijn. Daarom ook de vermaning van onze apostel Paulus dat wij ons laten leiden door Gods Geest wat samengaat met Zijn Woord Romeinen 10:17 lees dit! Wij als mensen hebben allemaal de neiging om af te dwalen en dan kan God niet door ons heenwerken en dit wil Hij juist wel. Als wij ons laten leiden in het algemeen door Gods Geest, Die in ons woont dan zullen wij ook maaien, de vruchten van de Geest ervaren in ons dagelijks leven en dan verslappen wij ook niet. Het komt erop neer beste mensen dat wij doorgaan met de boodschap van genade, met Gods Woord en het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15 en ons niet te laten leiden door vleselijke gedachten en doen de wil van ons vlees. Romeinen 6:11-12 zegt ons dit zo mooi: “Alzo ook gij, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam” Beste mensen wij als gelovigen kunnen kiezen en dat behoren wij elke dag te doen. Laten wij in het algemeen ons laten leiden door Gods Geest dat samengaat met Zijn Woord.

Vers 10: Terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen. Wat betekenen deze woorden: goed doen? In het Engels staat er dat wij goed doen naar alle mensen en in het bijzonder naar onze medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Wij behoren liefhebbers van mensen te zijn. Dus alle mensen liefdevol benaderen zoals God het zegt in Zijn Woord hier. Als wij ons laten leiden door Zijn Geest gaat dit zeker lukken want van nature zijn wij geen liefhebbers van mensen. Het is Zijn liefde, Gods liefde die een rol in ons leven behoort te spelen. In Romeinen 12:17-18 lezen wij het volgende: “Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Draagt zorg voor wat eerbaar is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen” En in I Thessalonicensen 5:15 lezen wij zo'n zelfde tekst: “Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt te allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen” Extra zorg en aandacht behoren wij te geven aan onze medebroeders en zusters in de Heere. Dit is hen helpen de Bijbel te leren begrijpen en ook als er problemen zijn daarover te praten en proberen te zorgen voor een oplossing etc. De broeders en zusters in de Heere zijn die huisgenoten des geloofs! Als wij dit zouden doen zou de zogenaamde “Christelijke wereld” er veel beter uit zien dan dat nu het geval is. Overal zie je scheuringen en andere ellende onder gelovigen in Christus. Oh als de mensen eens deze teksten begrepen wat onderdeel is van de boodschap van genade! Leer de boodschap van genade kennen beste mensen. De brieven van de apostel Paulus zijn onze persoonlijke brieven voor ons vandaag! Dit is Romeinen t/m Filemon. Lees deze brieven in de Statenvertaling! Niet in een moderne vertaling zoals het Boek of de Bijbel in de gewone taal. Deze Bijbels hebben de oorspronkelijke teksten verdraaid zodat het allemaal verwarrender is geworden.

 

Galaten 6:11
“Ziet, hoe grote brief ik u geschreven heb met mijn hand.”

 

Vers 11: Uit dit vers kunnen wij dus opmaken dat de apostel Paulus deze brief zelf geschreven heeft aan de gelovigen te Galatie. Hij, Paulus was blij dat hij deze brief zelf schreef want zijn ogen waren heel erg slecht waarschijnlijk tengevolge de openbaringen die hij van de opgestane Heere Jezus Christus ontving omtrent het Evangelie van Genade hetwelk hij verkondigde aan de Heidenen, Joden, koningen en keizer. Laten wij nogmaals lezen Galaten 4: 15: “Waarin achttet gij uzelf gelukkig? Want ik geef u getuigenis, dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven, en mij gegeven hebben” In 2 Korinthe 12: 7-9 lezen wij: “En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone” Doordat Paulus ogen slecht waren dicteerde hij vaak brieven aan een ander zodat die het kon opschrijven omdat het Paulus veel te veel moeite kostte om het allemaal te schrijven vanwege zijn slechte oogfunctie. Denk hierbij aan de Romeinenbrief zie Romeinen 16:22!

 

Galaten 6:12-13

 

Allen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zijzelf, die besneden worden, houden de wet niet; maar zij willen, dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden”

 

Vers 12 De valse broeders en dit waren Joden van Judea , die de Galaten omgepraat hadden zodat zij niet meer naar de boodschap van genade luisterden maar dit verlieten, roemden in hun vlees en de besnijdenis was voor hen van essentiel belang om daarin te roemen. Zij noodzaakten de gelovigen te Galatie om besneden te worden. Zij brachten de mensen weer onder de wet die niet meer geldig was omdat God een nieuwe boodschap door de apostel Paulus had gebracht naar deze wereld vanwege de val van Israel als natie Romeinen 11:11, 25. Dit was met een reden. Als deze broeders die deze valse leer brachten echt gestaan hadden voor de waarheid namelijk de glorie van het kruis, het Evangelied van genade en dat je niet meer besneden hoeft te worden en ook niet meer aan de wet hoefde te houden omdat Christus het einde der wet is, dan werden zij vervolgd en moesten zij lijden voor Christus. Dat wilden zij niet, lijden voor Christus, zij wilden liever roemen in hun eigen vlees in plaats van roemen in Christus! En zo is het heden ten dage nog zo in de zogenaamde Christelijke wereld. Het is nu niet de besnijdenis wat een punt is maar de waterdoop wat nu een heet hangijzer is. Bijna elke Christelijke (Charismatisch of Baptisten) gemeente hier in Nederland hangt de waterdoop aan. Of dit volwassendoop is of kinderdoop (traditionele kerken zoals, Katholieke kerken,  PKN, Christelijk Gereformeerd etc). Van de volwassendoop maken mensen een groot ritueel. Er worden van de plechtigheden films, foto's, youtube filmpjes gemaakt. Het komt in kranten te staan. Laatst zag ik in een krant van duizende mensen in Afrika die werden gedoopt in een rivier. Zo'n waterdoop ontkracht de glorie van het kruis beste mensen/lezers! Het brengt mensen verder van de waarheid af en de tegenstander van God, satan, kan dit heel goed en hij verdraaid alles van Gods Woord en laat mensen de leugen geloven jarenlang door zijn gevaarlijke leringen.

Beste lezer: wij zijn besneden in de Heere Jezus Christus wat zonder handen geschied is! Laten wij in verband hiermee Kolossensen 2: 11 en 12 lezen: “In Wie (dat is Christus) gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus. Zijnde met Hem begraven in de doop, in welke gij ook met Hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.” Hier staat het dat wij besneden zijn in Hem, dat wij gedoopt zijn in Hem, in Zijn dood!! Lees Romeinen 6:3-5!!! Dit is gebeurd!!! Waterdoop en besnijdenis hebben geen kracht meer en is ook niet meer nodig onder deze bedeling van Genade waaronder wij leven! Wij zijn nieuwe mensen in Christus en onze oude mens is met Hem gekruisigd aan het kruis en begraven in het graf.

Beste mensen: laat u niet misleiden door mooie praatjes over waterdoop of dat de waterdoop in plaats van de besnijdenis is gekomen! Waterdoop verandert uw leven niet en het is ook geen getuigenis voor de wereld dat je bij Christus hoort! Het was trouwens nooit als getuigenis verkondigd in Gods Woord. De waterdoop is een onderdeel van de vorige bedeling waaronder wij nu niet leven. Wij leven onder Gods Genade bedeling Efeze 3:1-3!!! Wij als gelovigen zijn al volmaakt in Christus. Daar is niets meer aan toe te voegen!!! Wij kunnen daardoor ook geen opdracht uit een vorige bedeling gaan toepassen in ons leven omdat wij daaronder niet zijn!!!!  Als wij daar wel iets aan toevoegen zoals waterdoop of andere rituelen dan maken wij God uit voor een leugenaar!!!

 Gods Woord is duidelijk in dit en zoals de apostel Paulus de opdracht niet had om te dopen maar om het Evangelie van Genade te verkondigen: de glorie van het kruis. Zo behoren wij hem na te volgen zoals hij Christus navolgde. I Korinthe 4:16, 11:1, I Korinthe 1:17: “Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt”

Vers 13: De mensen die de gelovigen te Galatie omturnden vanwege besnijdenis hielden zelf ook niet de wet. Dit is een hypocriet leven leiden. Dit is huichelen of schijnheilig doen. Net doen alsof. Aan de buitenkant lijkt het heel wat maar ondertussen niet consequent zijn. Zij zouden zich aan de wet moeten houden vanwege besnijdenis etc. Maar dit werkte en dit werkt nog steeds niet. Uiterlijk vertoon was erg belangrijk zoals de besnijdenis en dingen van de wet doen terwijl dit niet werkt(te). Zij wilden dat de gelovigen te Galatie zich zouden besnijden dan konden zij roemen in het vlees van de Galaten. Zo van kijk eens hoe goed we bezig zijn! Ja en nu vandaag de dag horen wij niet meer over besnijdenis maar over waterdoop! Daar kunnen mensen ook in roemen. Al die rituelen zijn ingesteld door mensen en niet door God en zijn tot verzadiging van het vlees. Kolossensen 2:21-23 zegt ons het volgende: “Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen; Die wel een schijnrede van wijsheid in eigengewillige godsdienst, en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees”

Het leidt dus tot vleselijke gedachten en daden en heeft niets met de Genade van God te maken. Nogmaals beste mensen, de wet (van Mozes) is ten einde! Christus heeft de wet aan het kruis genageld en wij leven niet onder de wet maar onder de genade van God. Lees Kolossensen 2:14! Romeinen 6:14. Christus is het einde der wet! Onthoud dit beste mensen en ga in de Genade van God staan, als nieuwe mensen in Christus!

 

Galaten 6: 14-15

 

Maar het zij verre van mij , dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus; door Wie de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid maar een nieuw schepsel”

 

Vers 14: De apostel Paulus roemde niet in zijn eigen vlees maar roemde in het kruis van onze Heere Jezus Christus! Christus heeft alles volbracht voor ons op Golgotha. Hij stierf in uw en mijn plaats daar aan het kruis en droeg al onze zonden in Zijn lichaam op het kruis. Hij stierf voor de geheel wereld. Door Zijn bloed hebben wij voor altijd vergeving van zonden! Wij zijn met Hem gekruisigd, begraven en opgestaan! Romeinen 6: 3-5, Galaten 2:20: “Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Dit mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft” Beste mensen/lezers: in ons dagelijks leven nu als zonen en dochters van de levende God, als nieuwe mensen in Hem, behoren wij te roemen samen met de apostel Paulus in het kruis van onze Heere Jezus Christus en niet te betrouwen op ons vlees want ons vlees is nog zondig! Laten wij Hem de eer geven in ons leven en niet onszelf want vanuit onszelf zijn wij niets en wij kunnen ook niets vanuit onszelf. Handelingen 17:28 zegt ons het volgende: “Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht” Als dit nog niet leeft in uw leven maak het dan u eigen en ervaar ook de zegeningen die hieruit voortvloeien!

 

Vers 15: In Christus Jezus heeft besnijdenis of onbesnijdenis geen kracht. Of je nu Jood bent of Heiden. Voor God maakt het nu niet uit. Wat telt is een nieuw schepsel! Een nieuwe mens in Christus! Efeze 2:14 en 15 vertelt ons het volgende: “Want Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft , en de middelmuur des adscheidsels gebroken hebbende, Heeft hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende” Ook in 2 Korinthe 5:17 lezen wij het volgende: “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden” Onder deze bedeling van Genade Efeze 3:1-3 maakt God geen onderscheid meer tussen Jood en niet Jood (Heiden). Iedereen is gelijk voor Hem. Hij maakt geen onderscheid meer want in Christus is er geen verschil en bij God is er geen aanneming des persoons. Wij, gelovigen in Christus, zijn nieuwe mensen, nieuwe schepselen in Hem. Dit is onze positie. De wet in het verleden maakte onderscheid tussen Jood en niet Jood omdat de wet voor het volk Israel was gegeven. Wij leven nu niet onder die wet maar onder de genade van God! Lees Romeinen 6:14! Kolossensen 3:10-11 zegt ons i.v.m onze wandel elke dat het volgende: “En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Hem, Die hem geschapen heeft; Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, Barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen” Beste lezer: laat dit goed tot u doordringen dat u een nieuwe mens bent in Christus en dat Christus alles in uw leven is!

Galaten 6: 16-18

En zovelen als er naar deze regel zullen wandelen, over hen zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israel Gods. Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen”

 

Vers 16: Dit vers t/m vers 18 zijn de laatste verzen van deze brief aan de Galaten!  Zovelen als er naar deze regel wandelen zullen. Wat betekent dit? Dat mensen willen leven als nieuwe schepselen van God of als nieuwe mensen in Christus willen wandelen. Over hen zal zijn vrede en barmhartigheid. Het resultaat van deze wandel is dat mensen die zo wandelen vrede en barmhartigheid ervaren en die komt van God. Dit is niet vanuit onszelf beste mensen!  Een dringende oproep aan ons allemaal om als zonen en dochters in Christus te wandelen naar de nieuwe mens en niet naar de oude! En te roemen in het kruis van Christus want Hij heeft alles voor ons gedaan! Er is geen verschil tussen Jood en Heiden in Christus! Lees Efeze 2:15-18!

En vrede en barmhartigheid over het Israel Gods!  Wat betekent dit? De apostel Paulus geeft aan vrede en barmhartigheid over hen, dat zijn de gelovige Heidenen en ook over gelovige Joden die de Heere Jezus Christus aangenomen hebben in hun levens en die deze nieuwe weg hebben geaccepteerd/aangenomen dat er geen verschil is tussen Jood en Griek maar een nieuw schepsel in Christus. Zoals Paulus zegt in Romeinen 11:1,2: Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre, want ik ben een Israeliet, uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft Zijn volk niet verstoten, dat Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israel zeggende” Deze Joden zijn het overblijfsel naar de verkiezing der genade waarvan gesproken wordt in Romeinen 11:5,6. die er waren in Paulus dagen en ook nu anno 2016 zijn er oorspronkelijk Joden die door het Genade Evangelie gered zijn. Deze Joden zijn net als de heidenen leden van het lichaam van Christus. Lees dus ook Romeinen 11:5-6!

Vers 17: De apostel Paulus had veel moeten lijden voor de Heere Jezus Christus, voor Gods Genade Evangelie. Hij droeg al die littekens in zijn lichaam. In het Engels staat er let no man trouble me wat betekent in het Nederlands het volgende: niemand doe mij moeite aan! Dus lastig vallen! In II Korinthe 11: 22-29 kunnen wij lezen wat al dat lijden van de apostel Paulus voor de Heere Jezus Christus inhoudt. Lees dit gedeelte en u krijgt een goede indruk dat zijn leven een leven was vol van gevaar. De Heere Jezus Christus had ook tegen Ananias in Damascus gezegd dat Paulus veel moest lijden voor Zijn Naam. “Want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijn Naam” Handelingen 9:16

 

Vers 18 De apostel Paulus eindigt deze brief aan de Galaten zeer teder: “De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest” Bijna al zijn brieven eindige met genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Natuurlijk is dat zo omdat wij onder Gods Genade leven en niet onder de wet wat wij hebben geleerd in deze brief. Beste mensen/lezers: lees deze mooie brief aan de Galaten en leert uit deze brief dat u zelf u niet laat verleiden of misleiden tot geboden en leringen der mensen maar altijd richten op Gods Genade en Zijn boodschap van Genade! Dit Evangelie bouwt u op en maakt u sterk Lees Romeinen 16:25-26 nogmaals en laat dit tot u doordringen! Hier eindigt deze vers bij vers studie over deze mooie brief aan de gelovigen te Galatie!

 

Einde

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

'