De derde brief van de apostel Johannes

Deze derde brief van de apostel Johannes is gericht aan een broeder die Gajus heet en die hij in de waarheid liefheeft

3 Johannes vers 1

De ouderling aan den geliefden Gajus, welken ik in waarheid liefheb.

Vers 1: De ouderling: dit is hoe Johannes zichzelf noemt zoals ook in de tweede brief.  De apostel Johannes richt zijn brief tot Gajus. Misschien is dit de Gajus zoals in Handelingen 19 vers 29 genoemd wordt. Het kan ook een andere Gajus zijn, we weten het niet want Johannes verwijst niet naar Paulus die Gajus kende. In ieder geval de apostel Johannes had deze Gajus lief in de waarheid namelijk het Evangelie van het Koninkrijk, het Evangelie van de besnedenen. Dit is de waarheid waar Johannes het over heeft of de leer van Christus. 

3 Johannes vers 2

Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.

Vers 2: Geliefde! De apostel Johannes noemt Gajus geliefd. Dit is de tweede keer dat hij hem zo noemt. Johannes en Gajus hadden een speciale band door Gods Woord. Zij hadden geestelijke gemeenschap in Christus met elkaar. Voor alle dingen wens ik zegt de apostel Johannes. Wat bedoelt hij hiermee? Hij bedoelt hiermee in alles dat hij Gajus wenst dit: dat Gajus wel vaart en gezond is. Dit betekent dat  Gajus ook genoeg heeft om te leven maar ook dat hij lichamelijk gezond blijft ondanks alle problemen die er waren, verdrukkingen etc. Ook deze brief zal gelezen en bestudeerd worden in de Grote Verdrukking waarin de gelovigen het erg moeilijk zullen hebben. Wat erg belangrijk is dat de ziel welvaart hier bij Gajus. Gajus is een gelovige in Christus en gelijk hij een gezonde ziel heeft hij ook een gezond lichaam mag hebben wenst de apostel Johannes hem toe. 

3 Johannes vers 3

Want ik ben zeer verblijd geweest, als de broeders kwamen, en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt.

Vers 3: De apostel Johannes was zeer verblijd hier in dit vers over het feit dat broeders van hem kwamen vertellen dat Gajus in de waarheid was en daarnaar ook wandelde. Gajus wandelde oprecht en dat deed de apostel Johannes heel goed en dit vervulde hem ook met blijdschap, echte blijdschap in God.  Zoals wij al in de vorige brief een zelfde tekst bestudeerd hebben met elkaar namelijk: Ik ben zeer verblijd geweest, dat ik van uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van den Vader. 2 Johannes vers 4. De waarheid hier in dit vers is wandelen naar het Evangelie van het Koninkrijk of de leer van Christus naar Zijn aardse bediening, het Evangelie der besnedenen. 

3 Johannes vers 4

Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

Vers 4: De apostel Johannes had niet meer blijdschap dan dit dat hij hoorde dat de mensen die hij het Evangelie van het Koninkrijk had verteld en geleerd, dat zijn zijn discipelen, zijn leerlingen. Door die prediking van het Evangelie van het Koninkrijk waren zij gaan geloven in Christus en in de waarheid gaan wandelen zoals deze Gajus die hij aanspreekt in deze brief en natuurlijk ook andere gelovige Joden in Christus. 

3 Johannes vers 5

 Geliefde, gij doet trouwelijk, in al hetgeen gij doet aan de broederen en aan de vreemdelingen,

Vers 5: Hier spreekt de apostel Johannes weer tot Gajus die hij geliefde noemt. Waarom? Omdat Gajus trouwelijk is in alles wat hij doet aan de broeders en aan de vreemdelingen. Trouwelijk: Dat is, een getrouw uitdeler der goederen, die u de Heere daartoe verleend heeft, betaamt. In al hetgeen betekent: dat hij Gajus hen in uw huis ontvangt, herbergt en onderhoudt. Dat zijn die broeders en vreemdelingen. De vreemdelingen hier betekent dit: behalve dat zij broeders en gelovigen zijn, ook om des Evangelies wil in vreemde landen zich moeten ophouden.

3 Johannes vers 6

Die getuigd hebben van uw liefde, in de tegenwoordigheid der Gemeente; welken indien gij geleide doet, gelijk het Gode waardig is, zo zult gij weldoen.

Vers 6: De broeders en vreemdelingen hebben getuigd van de liefde van Gajus in de tegenwoordigheid van de Gemeente. Welke liefde is dit hier in dit vers? Antwoord  de milddadigheid, die Gajus uit liefde aan hen betoond heeft. In de tegenwoordigheid der Gemeente betekent dit: openlijk in de vergadering der gemeente. Welke gemeente wordt hiervan gesproken? Dit is de gemeente welke Christus het over had toen Hij op aarde was. Op deze petra  (rots) die bestaat uit gelovige Joden in Christus zal Christus Zijn Gemeente bouwen. De gemeente te Jeruzalem was een onderdeel hiervan. Geleide doet: Dat is, niet alleen hen uitgeleide doet, een eind van den weg met hen gaande, maar hen ook verzorgende van hetgeen hun tot de reis zal nodig zijn.  Gelijk het Gode. Dit is God waardig. Hij zal weldoen Gajus als hij dit blijft doen. 
3 Johannes vers 7

Want zij zijn voor Zijn Naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen.

Vers 7: Wat betekent dit want zij zijn voor Zijn Naam uitgegaan. Dit waren broeders die naar vreemde landen gingen. Zij werden uitgeleide gedaan van de gemeente te Jeruzalem. Deze broeders zijn naar hun vaderland gegaan. Dit zijn de  vreemde landen, om daar het Evangelie van het Koninkrijk daar te prediken.  Zij namen dan ook niets aan net als de apostel Paulus van geld of goederen. Deze gelovigen uit de besnedenen hebben uit Naam van God alleen het Evangelie van het Koninkrijk verkondigd aan mensen in vreemde landen. 

3 Johannes vers 8

Wij dan zijn schuldig de zodanigen te ontvangen, opdat wij medearbeiders mogen worden der waarheid.

Vers 8: De apostel Johannes vermaant of stimuleert de gelovigen waarnaar hij schrijft dat zij inclusief hemzelf verplicht zijn deze gelovige broeders en zusters te ontvangen. Hen met de liefde van God te ontvangen zodat zij en hijzelf medearbeiders zouden mogen worden in de waarheid namelijk het Woord van God naar het Evangelie van het Koninkrijk. Ontvangen is niet alleen het Woord van God delen maar meer dan dat namelijk: namelijk in hun huizen, herbergen en de lichamelijke nooddruft: lichamelijke verzorging, kleding en voedsel. Dus gastvrijheid is erg belangrijk. Bij hen ook in de toekomst onder de Grote Verdrukking. Ook voor ons is dit echt belangrijk als gelovigen in Christus dat wij gastvrij zijn naar onze naaste wie de persoon ook is. 

3 Johannes vers 9

Ik heb aan de Gemeente geschreven; maar Diotrefes, die onder hen zoekt de eerste te zijn, neemt ons niet aan.

Vers 9: De apostel Johannes schrijft aan een gemeente. Welke gemeente schrijft hij deze brief? We weten zeker dat hij aan Gajus schrijft (zie vers 1) Waarschijnlijk maakte Gajus deel uit van deze gemeente waarnaar Johannes schrijft. Misschien was Gajus wel de leider van deze plaatselijke gemeente. Het kan ook zijn dat Johannes schrijft aan de gemeente die te Jeruzalem was. We weten het niet zeker want het wordt verder niet verteld. Wat wel duidelijk is dat Johannes schrijft naar de besnedenen en zijn bediening onder hen had (zie Galaten 2 vers 7). De apostel gaat verder en heeft het in dit vers over Diotrefes. Deze Diotrefes  streefde naar de eerste plaats in de gemeente en had veel invloed. Hij hield ook de gastvrijheid met betrekking van reizende evangelisten tegen en verminderde zelfs dit. Hij stelde zich zozeer tegenover de apostel Johannes en met zulk een verzet dat hij Gods Woord dat via Johannes kwam niet aannam. Het was Diotrefes die er op uit was om uit eergierigheid boven zijn medebroeders zich te verheffen. 

3 Johannes vers 10

Daarom, indien ik kom, zo zal ik in gedachtenis brengen zijn werken, die hij doet, met boze woorden snaterende tegen ons; en hiermede niet vergenoegd zijnde, zo ontvangt hij zelf de broeders niet, en verhindert degenen, die het willen doen, en werpt ze uit de Gemeente.

Vers 10: De apostel Johannes was van plan om te komen naar de gemeente waarnaar hij schrijft. Hij wilde deze gelovige Joden . Om hen ook te versterken met Gods Woord en en ook hen te vertellen van deze Diotrefes wat hij allemaal deed: de werken die hij doet! Dat hij met bozen woorden kletste tegen Johannes en die met hem waren om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Het waren bozen lasterlijke woorden die Diotrefes uitte naar Johannes en degenen die met hem waren. Dit was niet alleen wat Diotrefes deed want hiermee was hij niet tevreden want hij ontving de broeders die het Woord van God brachten niet en verhinderde uit alle macht degenen die dit wel deden. Hij probeerde alles tegen te houden wat betreft Gods Woord en joeg de broeders die het Woord brachten weg uit de gemeente. Hij wierp ze uit de gemeente. Dit waren gemeenteleden . Ze mochten er niet meer inkomen. Zover ging deze man. Dit moest de apostel Johannes hen nog wel vertellen en duidelijk maken wat deze man allemaal te weeg bracht. 

3 Johannes vers 11

Geliefde, volgt het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God; maar die kwaad doet, heeft God niet gezien.

Vers 11: Een dringende oproep van de apostel Johannes aan Gajus en andere mensen met hem: volgt het kwade niet na. Doe niet gelijk Diotrefes! Die goed doet, is uit God.: in het algemeen goed doen en in het bijzonder de weldadigheid die Gajus deed jegens zijn broeders. De gastvrijheid die hij beoefende. Dus die goed doet is uit God. Die kwaad doet heeft God niet gezien. Die kwaad doet. Wat betekent dit? Dat is dat iemand werk maakt van kwaaddoen. Ook onder die tijd kunnen mensen ook kwaad  doen uit zwakheid maar dit hier is erger zoals Diotrefes en die mensen hebben God niet gezien. Hebben God niet recht gekend. In I Johannes 3 vers 6 hadden wij reeds dit gelezen: Een ieder, die in Hem blijft, die zondigt niet; een ieder, die zondigt, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend. 

3 Johannes vers 12

 Aan Demetrius wordt getuigenis gegeven van allen, en van de waarheid zelve; en wij getuigen ook, en gij weet, dat onze getuigenis waarachtig is.

Vers 12: Alle gelovigen die hem kenden getuigden over deze man Demetrius. Johannes heeft het over Demetrius. Wie was hij?  Hij was een gelovige en werd aanbevolen door Johannes in deze derde brief. Waarschijnlijk was hij de overbrenger van deze derde brief van Johannes. Het getuigenis is dit: van bijzondere godzaligheid, liefde en getrouwheid die deze man had. Van de waarheid zelve: Dat is, dit getuigenis is waarachtig, daar hij het ook met de daad en waarheid dagelijks betoont. De apostel Johannes en die met hem waren getuigen ook . Gij weet. Dat is een zeker weten dat het getuigenis van Johannes en die met hem zijn waarachtig is. Waarachtig is echt! Het is dus echt waar!

3 Johannes vers 13

Ik had veel te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen;

Vers 13: Ook in deze brief had de apostel Johannes veel te schrijven maar deed dit niet. Waarom niet? Waarschijnlijk omdat hij dit te onpersoonlijk vond en liever zoals in het volgende vers Gajus graag wilde zien onder vier ogen zodat hij heel veel van Gods Woord: Het Evangelie van het Koninkrijk kon doorgeven aan hem. We hebben vandaag de dag internet, media waarin we dingen kunnen doorgeven aan andere mensen. Toch blijft dit onpersoonlijker dan dat we face to face met mensen praten en hen dingen kunnen doorgeven en dit is ook met Gods Woord. Dus de apostel Johannes wilde Gajus niet schrijven met inkt en pen. Het antwoord zien we in het volgende vers. 

3 Johannes vers 14

Maar ik hoop u haast te zien, en wij zullen mond tot mond spreken.

Vers 14: Johannes hoopte Gajus snel te zien. In ieder geval hem gauw op te zoeken en bij deze Gajus aanwezig te zijn en dat ze met elkaar konden spreken. Niets is duidelijker in communicatie met andere mensen dan dat je praat met elkaar van gezicht tot gezicht. Veel onduidelijkheden worden duidelijker in een echt gesprek als dit. Zowel verbale als non verbale communicatie zie je dan. 

3 Johannes vers 15

Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden met name.

Vers 15: De apostel eindigt deze korte brief met: Vrede zij u! Dit was de gewone wijze van groeten onder de Joden of Hebreën. Shaloom. Veel Israeliers vandaag de dag zeggen dit nog steeds. De Heere Jezus zei dit ook in Johannes 20 vers 19:Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! De Heere gebruikte deze woorden ook! De vrede van God wordt hiermee bedoeld. De vrienden groeten u. Dit zijn de mensen, broeders en zusters die met Johannes waren aan deze Gajus. Groet de vrienden met name. Dit zijn degenen die met Gajus waren. Met name: Een ieder van hen in het bijzonder