'

 

De brief van de apostel Paulus

aan de Kolossensen

door J.W.Weeda

 

                                                                                                          Inleiding:

De brief aan de gelovigen te Kolosse is geschreven door de apostel Paulus. Waarschijnlijk is de brief geschreven vanuit Rome waar Paulus in zijn eerste gevangenschap zat. In Handelingen 28:30 lezen wij het volgende: “En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning; en ontving allen, die tot hem kwamen; predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van den Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd”

De Efezebrief, de Filippensenbrief en de brief aan de Kolossensen behoren als brieven bij elkaar als een groep. Het thema in al deze brieven is Christus en de Gemeente welke zijn lichaam is. Het grote thema van de Kolossensenbrief is Christus, welke Hij nu is. Hij is het Hoofd van het Lichaam en Hij is in de hemel nu. De basis in deze brief is Christus en wat Hij heeft gedaan voor ons aan het kruis.

Paulus had nooit de gelovigen te Kolosse gezien, hij had hen nooit bezocht. Hij had alleen van hen gehoord en hij schreef deze brief naar hen.

Hij had hun niet gezien maar Paulus bleef bidden voor hen. Dit kunnen wij lezen in Kolossensen 1:3 “Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende.”

Het probleem met de gelovigen te Kolosse was dit: onder deze gelovigen heerste een Joodse leer die ketterij veroorzaakte onder de gelovigen en hen bracht onder allerlei ceremonies. Een soort menselijke filosofie die de mensen van de waarheid probeerde af te houden. Kolossensen 2: 16: “Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk van de feestdag of van de nieuwe maan, of van de sabbatten” Er waren blijkbaar gelovigen in Christus die zich door deze dingen lieten afleiden naar iets wat niet de waarheid was en zo werkt de duivel, de tegenstander van God altijd. Het is soms heel subtiel hoe hij te werk gaat. Ook wij als gelovigen in Christus en die de waarheid van genade van God kennen behoren ons net als de gelovigen te Kolosse niet ons te laten afleiden door de trucs van onze tegenstander namelijk satan.

 

De plaats Kolosse:

Wat was Kolosse voor een plaats? Kolosse(Grieks: Κολοσσαί,Latijn: Colossae) was een oude stad in Phrygië, een streek in Klein-Azië, het huidige Turkije. De stad lag zo'n kleine 200 km ten oosten van de havenstad Efeze en was vooral bekend door de wolhandel. Twee redelijk bekende plaatsen die op zo'n 10 km van Kolosse liggen, zijn Laodicea en Hierapolis.

 

Indeling van de brief:

 

Hoofdstuk 1 en 2: Doctrine: Dat je mag vervuld worden met de leer der genade.

Vers 15-18: Christus is de volheid van God in de schepping

Vers 19-23: Christus is de volheid van God in redding

Vers 24-2:7: Christus is de volheid van God in de Gemeente

Hst 2:8-23 : Christus is de volheid van God tegen ketterij

 

Hoofdstuk 3 en 4: Praktijk

Het nieuwe leven en de gelovigen individueel Hoofdstuk 3: 1-11

Het nieuwe leven en de gelovigen wederzijds Hoofdstuk 3:12-17

Het nieuwe leven en de binnenlandse relaties Hoofdstuk 3: 18-21

Het nieuwe leven en de verplichtingen Hoofdstuk 3: 22 t/m Hoofdstuk 4: 1

Het nieuwe leven en de mensen die buiten zijn Hoofdstuk 4: 1-6

images-3.jpg

 

             

Kolossensen 1: 1-3

 

“Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder, Aan de heilige en gelovige broeders in Christus, die te Kolosse zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus”

 

Vers 1: Paulus, hier begint de brief mee naar de Kolossensen. Wie was Paulus. Paulus was de apostel van Jezus Christus voor de heidenen door Gods wil. Paulus is niet 1 van de 12 apostelen die de Heere Jezus Christus koos toen Hij op aarde was. In Handelingen 7:58 lezen wij voor het eerst over Paulus toen nog Saulus genoemd. Hij kwam uit Tarsen en hij had geleerd onder leiding van Gamaliel. Hij was een Farizeeer uit de Farizeeen. In 1 Timotheus 1:13 lezen wij het volgende: “Die te voren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, daar ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid” In de Filippensenbrief in hoofdstuk 3 vers 4-6 lezen wij het volgende: “Hoewel ik heb, dat ik ook in het vlees betrouwen mocht; indien iemand anders meet te betrouwen in het vlees, ik nog meer; Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israel, van de stam van Benjamin, een Hebreeer uit de Hebreeen, naar de wet een Farizeeer; Naar de ijver een vervolger der gemeente; naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, zijnde onberispelijk” Ook in Handelingen 8:3 lezen wij het volgende: “En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen; en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis.” Paulus was een Joods man. We lezen in Handelingen 22:3 nogmaals: “Ik ben een Joods man, en te Tarsen in Cilicie geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de nauwgezetste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijk gij allen heden zijt” Tegelijkertijd was Paulus ook een Romein. In Handelingen 16:37-38 lezen wij: “Maar Paulus zeide tot hen: Zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeseld, en in de gevangenis geworpen, en werpen zij ons nu heimelijk daaruit? Niet alzo: maar dat zijzelf komen, en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden weer aan de hoofdmannen; en zij werden bevreesd, horende, dat zij Romeinen waren” Lees Handelingen 22: 24-28 voor uzelf en daar kunt u ook lezen over het feit dat de apostel Paulus van geboorte Romein was.

Door Gods wil werd Paulus de apostel voor de heidenen met een speciale boodschap namelijk de boodschap van genade Handelingen 20:24,32. Romeinen 16:25,26. God redde hem op de weg naar Damaskus en door Gods genade door het geloof Efeze 2:8,9 mocht nu de man die de grootste vijand op aarde was van God, nu een dienaar worden van God! Paulus mocht Gods Naam dragen voor de heidenen, koningen en de kinderen van Israel Handelingen 9: 15. De weg naar Damaskus staat dus symbool voor degene die zonder God leeft en op een doodlopende weg loopt en het einde daarvan is de eeuwige dood!

Paulus werd dus de apostel voor de heidenen. Wat is een apostel? Een apostel is iemand die rechtstreeks gezonden werd van God met een speciale boodschap. Dit kan zijn de boodschap van het koninkrijk zoals de 12 apostelen dit deden. Zij waren speciaal uitgekozen om dit verkondigen aan het volk Israel of de boodschap van genade te verkondigen wat de apostel Paulus deed en dit aan de heidenen (niet Joden) dus de volkeren individueel. De apostel Paulus kreeg zijn boodschap rechtstreeks van de Heere Jezus Christus vanuit de hemel. Door de val van Israel lees Romeinen 11: 11 en 25 koos God een nieuwe apostel uit en gaf hem de boodschap van genade te verkondigen voor iedereen individueel. Lees Galaten 1:11,12, Galaten 2:2!

Vers 2: De apostel Paulus schrijft aan de heilige (apart gezette) en gelovigen in Christus  die te Kolosse zijn. In al zijn brieven begint de apostel met Genade en vrede van God. Ten eerste schrijft Paulus naar de gelovigen te Kolosse en ook inclusief naar ons die ook leden zijn van het Lichaam van Christus. Het is nu onder de Bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3 nog steeds Genade en Vrede van God. Hij is een God van Genade en van Vrede. Dit biedt God mensen nu aan onder deze huidige bedeling. door de Heere Jezus Christus Die Zijn leven gaf voor ons! Laten wij lezen II Korinthe 5 vers 19-21: Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. zo wijn wij dan gezanten (ambassadeurs) van Christus, alsof God door ons bade: wij bidden van Christus wege, laat u met God verzoenen. Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem"

Kolossensen 1 vers 3

Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende

Vers 3: De apostel Paulus was en is echt een voorbeeld voor ons om na te volgen. Niet alleen in leer maar ook in gebed! Hij dankte altijd God de Vader en bad altijd voor zijn medebroeders en zusters in het Lichaam van Christus. Dit behoren wij ook te doen mijn broeders en zusters! Voor elkaar bidden en ook danken. Wij hebben vrije toegang tot God Efeze 2:18 en het is de wil van God dat wij ook bidden en danken I Thessalonicensen 5: 16-18!                                                 

Kolossensen 1:4-6

Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies; Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt”

Vers 4: In dit vers en in vers 5 staan belangrijke woorden die we ook ergens anders tegenkomen in de brieven van de apostel Paulus namelijk: geloof, liefde en hoop. In I Korinthe 13:13 lezen wij het volgende: “En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde” Via Epafras had Paulus gehoord over hun geloof in de Heere Jezus Christus. Ten eerste hun vertrouwen in Christus voor de eeuwigheid door Hem aan te nemen als persoonlijk Verlosser. Ten tweede hadden zij ook dagelijks vertrouwen of geloof in de Heere Jezus Christus. Dit ging de wijde wereld door en de apostel Paulus kwam dit te weten via Epafras (vers 7 van Hoofdstuk 1). Zij, de gelovige broeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Kolosse hadden niet alleen hun geloof in Christus maar ook de liefde tot al de andere broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Wat voor liefde is dit. Dit is Gods liefde, agape. Dit is geen liefde die mensen kennen waarbij eigenbelang een grote rol speelt. Deze liefde gaat veel verder. Dit is liefde wat je geeft aan mensen zonder er iets terug van te verwachten. Zonder dat een ander jou die liefde teruggeeft of er iets voor teruggeeft! Dit is een mooi voorbeeld voor ons beste mensen. Zo behoren wij ook ook te leven. Elke dag weer het vertrouwen in God stellen door middel van de Heere Jezus Christus en ook Zijn liefde door ons heen laten werken zodat wij andere gelovigen ook kunnen liefhebben.

Vers 5: In dit vers lezen wij over de hoop die ons is weggelegd in de hemel. Wat voor hoop is dit? In de wereld waarin wij leven is er geen hoop. Er heerst wanhoop, ellende, oorlog, ziekten, geweld, corruptie en noem maar op wat te maken heeft met de zondeval. Deze wereld kent geen hoop. Maar wij die Christus hebben aangenomen als persoonlijk Verlosser kennen wel een hoop namelijk de verlossing van ons lichaam met de opname van de Gemeente. Lees Filippensen 3:20-21, Titus 2:13, I Thessanolicenzen 4:13-18, I Korinthe 15:51-53. Bij de opname van de gemeente zullen wij allen veranderd worden. Wij zullen een nieuw lichaam krijgen, een geestelijk lichaam waarin geen ziekte en zonde meer aanwezig is. Filippensen 3:20 en 21 zegt ons het volgende: “Maar onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen” Beste lezer, over deze hoop, wat onze hoop is, kunt u alleen lezen in de brieven van de apostel Paulus. Nergens anders kunt u lezen over deze hoop. Wij hebben een hemelse hoop, geen aardse hoop zoals het volk Israel die had. Wij leven al bijna 2000 jaar onder de bedeling van genade Efeze 3:1-3 en daarbij hoort het Evangelie van Genade Handelingen 20:24 en dit is het Woord der Waarheid. Gods genade is de waarheid voor ons onder de bedeling van genade waaronder wij leven. Wij leven dus onder de administratie van God die genade heet!

Vers 6: Dit Evangelie of goed nieuws: het volbrachte werk aan het kruis door de Heere Jezus Christus of de prediking van het kruis was gekomen tot de gelovigen te Kolosse en ook tot ons die ongeveer 2000 jaar later leven. De gehele wereld. Wat wordt hiermee bedoeld? In vers 23 van hetzelfde hoofdstuk lezen wij dat het Evangelie van genade wat zij (de gelovigen te Kolosse) hadden gehoord was gepredikt onder al de kreatuur die onder de hemel is. Dus is het heel de wereld. Dit Evangelie van genade is wereldwijd bekend. Zeker nu met al de moderne communicatiemiddelen en toen ging het van mond tot mond en God bracht door mensen de boodschap van genade overal in deze wereld. Heel bijzonder is het om dit te lezen! En dit Evangelie van genade brengt vruchten voort. Men wordt opgebouwd door de genade van God. Het versterkt mensen in hun geloofsleven en dagelijks leven. Dit is een oproep aan u beste mensen, lezers: leer de boodschap van genade kennen en neem het aan als Gods Woord en uw persoonlijke brieven (Romeinen t/m Filemon)! Dit zijn de brieven van de apostel Paulus en het evangelie wat hij mocht verkondigen van de opgestane Heere Jezus Christus is het Woord der waarheid en God wil dat wij dit leren kennen en ook voor gaan staan. I Timotheus 2:3,4 zegt ons: “Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker; Die wil,dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen” Als u deze boodschap leert kennen dan brengt het ook vruchten voort in uw leven zoals ook bij de gelovigen te Kolosse. U leert dan Gods genade kennen en leert begrijpen wat Christus voor u heeft gedaan: dat wij door Zijn genade zonder onze werken gered zijn voor eeuwigheid. Door Zijn geloof zijn wij gered, bevrijd van de macht van de zonde omdat Hij stierf in onze plaats aan het kruis! Hij nam onze zonden op Zich en stierf onze dood. Hij is gestorven en begraven en na 3 dagen opgestaan en Hij geeft het leven, het eeuwige leven aan ons. Wat geweldig om dit te weten en geloven!!! Dit is de kern van Gods genadeboodschap! Nogmaals leer deze geweldige boodschap kennen en u zult gaan groeien in uw geestelijk leven en door deze boodschap te leren kennen en voor te staan leert u ook God te gehoorzamen. Lees Romeinen 16:25,26!  Het heeft indertijd mijn leven veranderd en het kan ook uw leven veranderen, daar ben ik van overtuigd. Door verkeerde leringen, mixed evangelies zijn de meeste mensen in de zogenaamde Christelijke wereld verward en onzeker. Door de boodschap van genade te leren kennen en te onderscheiden van de rest van de Bijbel kunt u zekerheid krijgen!

Kolossensen 1:7-8

Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die een getrouw dienaar van Christus is voor u; Die ons ook verklaard heeft uw liefde in de Geest”

Vers 7: Van Epafras hadden ze de boodschap van genade gehoord en hadden de waarheid van God bekend. Zij hadden dit aangenomen via Epafras. Wie was Epafras? Hij was een geliefd medebroeder en mededienstknecht van Paulus. Hij was een getrouw dienaar van Christus. In Kolossensen 4:12 lezen we nog een keer over hem: “U groet Epafras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te allen tijde strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al de wil van God. Want ik geef hem getuigenis, dat hij grote ijver heeft over u en hen, die in Laodicea zijn, en hen, die in Hierapolis zijn” Aan de geliefde broeder in de Heere Jezus Christus Filemon schrijft de apostel Paulus dit in vers 23: “U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus” Wat we uit deze verzen kunnen leren is dat Epafras een leider was van de gemeente te Kolosse. Hij had een grote ijver voor hen en niet alleen over hen maar over al de gelovigen in de buurt ook zoals Laodicea en in Hierapolis.

Vers 8: Epafras ging Paulus te Rome opzoeken en vond hem in de gevangenis en werd medegevangene en vertelde Paulus alles over de gelovigen te Kolosse en anderen in de buurt van Kolosse zoals de gelovige broeders en zusters in Laodicea en Hierapolis. Hij, Epafras verklaarde Paulus de liefde die zij de medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus hadden te Kolosse. Dit is geen menselijke liefde maar de liefde die van God komt door middel van Zijn Geest. Liefde is ook een vrucht van de Geest. Galaten 5:22: “ Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid” Het eerste woord naar voren komt in dit vers is liefde en dat is een vrucht van de Geest van God. Daarmee behoren wij vervuld te zijn als wij ons laten leiden door Gods Geest. De gelovigen te Kolosse hadden zich laten leiden door Gods Geest en daarom hadden zij ook liefde voor de medebroeders en zusters waarschijnlijk in Laodicea en Hierapolis. Een mooi voorbeeld voor ons om na te volgen!

Kolossensen 1:9-11

Waarom ook wij, van de dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; Opdat gij de Heere waardig moogt wandelen, om Hem in alles te behagen, in alle goede werken vrucht dragende, en opwassende in de kennis van God; Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap”

Vers 9: Toen de apostel Paulus hoorde van de gelovigen te Kolosse over hun geloof in Christus, de liefde die zij hadden voor de medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus en de hoop die in hun hart was en weggelegd was voor hen in de hemel bad hij zonder ophouden voor hen en hij begeerde dat deze mensen vervuld mochten worden met de kennis van Gods wil. Dat zij dus Zijn wil mochten leren kennen. Ten eerste de waarheid het evangelie van genade en verder de gehele wil van God. Wijsheid krijg je door Gods Woord te lezen, herlezen en bestuderen en vragen of God je inzicht mag geven in Zijn Woord. Daardoor krijg je meer en meer geestelijk verstand. Dit geldt niet alleen voor de gelovigen te Kolosse: het geldt zeker ook nu voor ons die 2000 jaar later leven en leden zijn van het Lichaam van Christus. Dit is ook de wil van God dat wij Zijn waarheid leren kennen en daardoor ook de kennis van Zijn wil leren kennen. Heel belangrijk is dat wij lieve mensen zijn geroepen om de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid of geheimenis, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest bekend te maken. Romeinen 16:25. Dat wij als ambassadeurs van God bekend maken aan mensen dat ze een Redder nodig hebben en dat zij zich kunnen verzoenen met God. II Korinthe 5: 19-21. Nu is de dag van redding! II Korinthe 6: 1,2: “En wij als medearbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben. Want Hij zegt: In de aangename tijd heb Ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!”

Vers 10: Dit vers volgt op het vorige vers. Het woord opdat betekent met een reden. Vervuld te worden met de kennis van Gods wil naar Zijn genade en niet naar de wet van Mozes of wat werd verkondigd onder het Evangelie van het koninkrijk! Het is dus echt volgens het Evangelie van genade wat Paulus predikte Handelingen 20:24 en Romeinen 16:25,26. Daardoor leert u Gods wil kennen en door die kennis van Gods wil kunt u ook de Heere waardig wandelen en Hem in alles behagen. Het is u onderwerpen aan Zijn wil en niet uw eigen wil of wat u heeft gehoord in gemeenten of kerken of leringen der mensen. Het gaat om Gods wil en dit staat in Zijn Woord en precies in de brieven van de apostel Paulus. Als u God gehoorzaamt in deze, kan God door u heen werken en wast u ook op in de kennis van Hem. Lieve mensen: ga de boodschap van genade leren kennen en laat u leiden door Zijn Woord van genade! Het woord van genade is de waarheid voor ons vandaag want wij leven onder de bedeling(administratie) van genade Efeze 3:1-3! In Efeze 2:10 lezen wij het volgende: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” De goede werken komen van God en Hij heeft ze voorbereid met het doel dat wij in die goede werken van Hem zouden wandelen elke dag!

Vers 11: Met alle kracht bekrachtigd zijnde. Wat een geweldige woorden! Hier komt het Griekse woord naar voren namelijk dunamis. Dit is een wonderbaarlijke kracht! Deze kracht komt niet van onszelf lieve mensen maar van God en door Zijn Woord! Hebreeen 4:12 zegt ons het volgende: “Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en van de geest, en van de samenvoegselen, en van het merg, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten” Naar de sterkte Zijner heerlijkheid! Het is niet onze sterkte of onze heerlijkheid. Het is Gods sterkte en het is naar Zijn heerlijkheid! Tot wat? Tot alle lijdzaamheid en dat is geduld. Lankmoedigheid is ook geduld met een lange adem dus heel lang geduld hebben met blijdschap. Het is natuurlijk een kwestie van tijd en het duurt misschien ons hele leven met Christus. We mogen vertrouwen op Hem als wij zijn wil gaan doen in ons leven en onze eigen wil aan zoveel mogelijk aan de kant zullen doen. Het zal nooit 100 procent zijn in dit leven, maar we mogen er wel naar streven, naar verlangen! Alleen geduld, lankmoedigheid en blijdschap kent God. Uit onszelf kennen wij dit niet van nature. Als God door ons heen gaat werken door middel van Zijn Woord van genade, merken wij dit in ons dagelijks leven met Hem!

Kolossensen 1: 12-14

Dankende de Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde; In Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden”

Vers 12: De apostel Paulus dankte God de Vader en wij kunnen samen met de apostel Paulus God de Vader danken. Waarom? Het antwoord hierop is dat Hij ons bekwaam gemaakt heeft. Uit onszelf zijn wij niet bekwaam. Wij stammen af van Adam en de natuur van Adam hebben wij namelijk de zondige natuur waarmee wij in deze wereld geboren worden. Romeinen 5:12 zegt ons: “Daarom, gelijk door een mens de zonden in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan, in welke allen gezondigd hebben” Daardoor zijn wij uit onszelf niet in staat iets goeds te doen of ergens bekwaam voor in te zijn. Lees Romeinen 3: 9-18! God echter heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben in de erfenis van de heiligen in het licht. Als wij de Heere Jezus Christus hebben aangenomen in ons leven als persoonlijk Verlosser hebben wij dit gekregen van God. Bekwaam om deel te hebben in deze erfenis die voor al de heiligen geldt. Wij zijn Zijn maaksel en wij zijn deelnemers in die erfenis. Wat geweldig om dit te weten en te geloven! Dit is iets om elke dag dankbaar voor te zijn! Efeze 1;17,18 zegt ons het volgende: “Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; Namelijk verlichte ogen van uw verstand opdat gij moogt weten, welke de hoop van Zijn roeping is, en welkde de rijkdom der heerlijkheid van Zijn erfenis is in de heiligen.” Het is vanwege deze bevrijding dat de meest nederige gelovigen kan roepen met de apostel Paulus: “En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en de reuk van Zijn kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen.” en “Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. I Korinthe 15:57. In alle behoren wij God te danken (I Thessalonicenzen 5:18) Meest van alles is dit: Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave” 2 Korinthe 9:15. Wat hebben wij als leden van Zijn lichaam, de Gemeente veel gekregen in Hem! Die erfenis hebben wij al en dat is in de Heere Jezus Christus.

Vers 13: Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Hij, God Zelf heeft ons uit de macht van de satan getrokken want de satan leeft in de duisternis. Wij waren eerst ook in de duisternis. Van nature waren wij in Adam en in de duisternis. Efeze 5:8a leert ons: “Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere” En I Thessalonicenzen 5:4,5 zegt ons: “Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou overvallen. Gij zijt allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag; wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis” Lieve mensen God heeft ons uit de macht der duisternis getrokken en overgezet in het Koninkrijk. Dit is het hemelse koninkrijk! Van de Zoon Zijner liefde. Wij zijn in Christus geplaatst op het moment dat wij de Heere Jezus Christus aannamen in ons leven als persoonlijk Verlosser. Wat geweldig! In Efeze 2: 5-6 lezen wij het volgende: “Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus” U ziet beste lezer, wij die dood waren door de misdaden en zonden zijn levend gemaakt met Christus. Dit heeft God allemaal gedaan. Het is Zijn werk en niet ons werk!

Vers 14: In Wie is Christus. In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed. Christus heeft voor ons verlossing te weeg gebracht door voor ons te sterven aan het kruis in onze plaats. Wij hadden daar moeten hangen maar wij konden dit niet en Hij zonder zonde stierf in onze plaats daar op Golgotha! Hij stierf de gruwelijke dood aan het hout voor ons. Hij gaf Zichzelf voor onze zonden daar op het kruis! I Petrus 2:24: Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, aan de zonden afgestorven zijnde, voor de gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt” Deze tekst is in eerste instantie voor het volk Israel. Het is ook een algemene waarheid wat hier staat. Dat Christus voor ons stierf aan het kruis en al onze zonden op Zichzelf nam is verleden tijd. Het is gebeurd! In Efeze 1:7 lezen wij het volgende: “In Wie (Christus) wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade” Lieve mensen: wij hebben de vergeving door Zijn bloed! Wij hoeven niet meer om vergeving te vragen want de vergeving hebben wij! Wij behoren God te danken voor de vergeving die wij in de Heere Jezus Christus hebben. Dus “vergeef ons onze zonden” behoren wij als gelovigen in de Heere Jezus Christus niet meer te vragen aan God! Het is vergeven door het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus! Dat is genade van God!

Kolossensen 1:15-17

Die het Beeld is van de onzienlijke God, de Eerstgeborene van alle kreaturen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem”

Vers 15: Christus is het Beeld van God. God kunnen wij niet zien beste mensen. God is onzienlijk. Christus echter is het Beeld van Hem. Door Christus kunnen wij zien wie God is en wat God heeft gedaan voor ons namelijk: Hij stierf onze dood aan het kruis, is begraven en na 3 dagen weer opgestaan uit de doden I Korinthe 15:3,4! In Johannes 1:10 lezen wij het volgende: “Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend” Christus is de eerstgeborene van alle creaturen. Het betekent dat Hij, Christus, het hoofd is van schepping! Niemand kan scheppen behalve God. Alleen Hij kan scheppen, iets maken uit het niets.

Vers 16:In Efeze 3:9 lezen wij het volgende: “En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus” En Johannes 1:3 zegt ons: “Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen dingen gemaakt, dat gemaakt is.” Dit vers doelt dus ook op Christus. Deze verzen laten zien dat Christus in de eeuwigheid naast Zijn Vader bestaat en toch 1 zijn! Openbaring 4:11 zegt ons: “Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen” God de Vader heeft alles in de hemelen en op de deze aarde geschapen door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Ze zijn geschapen door Hem en tot Hem. Tot Hem betekent tot Zijn eer!

Vers 17: Hij is voor alle dingen! God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij was er voor de wereld bestond, voordat het heelal er was, voor dat de hemelen er waren. Hij heeft geen begin en geen einde! Hij leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid en Christus is het Hoofd van de eeuwigheid. Alles wat geschapen is door Hem houdt Hij bij elkaar. Hij is voor alles wat geschapen is. Dit is God en wij weten door het evangelie van Johannes dat onze Heer en Heiland de Heere Jezus Christus kwam naar deze aarde nadat Hij had laten zien dat Hij het hele universum bij elkaar kan houden. Hij kwam naar deze aarde om uw en mijn zonden op Zijn schouders te nemen door te sterven aan het kruis op Golgotha zodat wij gerechtvaardigd en aangenomen werden als kinderen van Hem.

Kolossensen 1 vers 18 en 19

En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk de Gemeente, Hij, Die het Begin

is , de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn

Vers 18: Hij, Christus is het Hoofd van het Lichaam, het Lichaam van Christus : De Gemeente. In Efeze 1 vers 22 lezen wij het volgende: En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn Lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. Hij, Christus is de Enige die uit de doden is opgestaan met een verheerlijkt lichaam. Hij is in alles de Eerste. In  vers 15 lazen wij al dat Hij de Eerstgeborene is van alle kreaturen! Hij is voor alles! Door Hem is alles geschapen dus Hij was voor de gehele schepping. Hij is ook het begin! 

Kolossensen 1 vers 19
Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou

Vers 19 Het is het welbehagen van de Vader dat in Hem, dat is Christus, al de volheid wonen zou! De apostel Paulus maakte dit allemaal bekend aan ons door de brieven en bad ook voor de gelovigen en ook voor ons dat wij het mochten begrijpen namelijk de liefde van Christus en vervuld te worden met de volheid van God en dit voor het dagelijks leven met de Heere Jezus Christus.

In Efeze 3:17-19 lezen wij het volgende: “Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en de lengte en diepte en hoogte is. En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods”

Kolossenen 2:9: “Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk”.

Beste lezer, leer deze waarheden kennen want dat is de wil van God voor u persoonlijk! Lees I Timotheus 2; 3,4!

Kolossensen 1: 20-21

En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelf, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend”

Vers 20: God heeft vrede met deze wereld gemaakt door middel van de Heere Jezus Christus, Zijn Zoon. God de Vader heeft Zijn Zoon de Heere Jezus Christus opgeofferd voor deze wereld door te sterven aan het kruis en het bloed wat vloeide was voldoende voor de verzoening der wereld. 2 Korinthe 5:19 zegt ons: “Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd” Hij gaf Zijn leven voor deze wereld/voor ons. Nam al onze straf op Zichzelf aan het kruis en het bloed was en is voor de verzoening van de gehele wereld en verzoening van de hemelen! Mensen kunnen nu van daag de dag alleen verzoend worden met God door de Heere Jezus Christus! Door de zondeval was de relatie tussen God en de mens verbroken. Degenen die nu verzoend zijn met God, als ze nu op aarde leven, bewonen zowel de aarde en zij zijn ook hemelburgers. God heeft de wereld met Zichzelf verzoend. Hij heeft de vrede al gemaakt. Hij heeft de weg open gemaakt tot Hem.

Als u nog niet vrede met God heeft in uw leven beste lezer erken dat u een zondaar bent en neem de Heere Jezus Christus als uw persoonlijk Verlosser want Hij stierf ook persoonlijk voor uw zonden aan dat kruis op Golgotha! Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden voor de eeuwigheid. Handelingen 16:31!

Vers 21: Wij als mensen waren dus vervreemd van God en vijanden van Hem door onze zondige natuur en om die reden was ons verstand verdorven! Wij konden alleen maar boze werken doen. De macht van de zonde was in ons werkzaam. Efeze 2:1 zegt ons: “En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden” Voordat wij de Heere Jezus Christus kenden hadden wij geen hoop en zonder God in deze wereld. Efeze 2:12! “Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus” Zijn bloed aan het kruis heeft ons verzoend met God. Wij hebben nu vrede met God door het bloed. Door het bloed zijn wij ook gerechtvaardigd dus rechtgemaakt met God. Lees Romeinen 5:9. Beste mensen wat een geweldig goed nieuws voor ons: wij die vijanden waren zijn nu gerechtvaardigd door het bloed van Golgotha door de Heere Jezus Christus Die stierf daar voor onze zonden. De weg naar God is vrij door Hem, Christus!

Kolossensen 1: 22-23

In het lichaam Zijns vleses, door de dood, opdat Hij u heilig en onberispelijk en onbestraffelijk voor Zich zou stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop van het Evangelie, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreatuur, die onder de hemel is, van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben;”

Vers 22: Verzoening in het lichaam Zijns vleses door de dood! Wij zijn verzoend met God door de dood van Christus, doordat Hij stierf onze dood. Dit deed Hij lichamelijk voor ons aan het kruis op Golgotha. Lieve mensen: de ontmoetingsplaats tussen God en mensen is altijd het kruis van Golgotha. Dit is het centrale punt van Gods Woord, de Bijbel. De verzoening die God teweeg bracht door Zijn Zoon te sturen naar deze wereld en dat Hij stierf in onze plaats aan dat kruis. Dit is de enige manier die God gedaan heeft om ons te kunnen redden van de eeuwige dood. Wij hadden moeten betalen voor onze zonden maar wij konden dat niet omdat wij krachteloos zijn van nature. Dit is door de val van Adam en wij stammen allemaal af van Adam. God kon dit wel en deed dit door de Heere Jezus Christus. Omdat God ons zo liefhad betaalde Hij met Zijn eigen bloed voor de gehele wereld. Hij betaalde voor u en mij met Zijn eigen bloed! Het bloed wat vloeide was het leven en we hebben geleerd vanuit Hebreeen 9:22 het volgende: “En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving” Hij alleen kon dit doen omdat Hij zonder zonde was. I Petrus 3:18 vertelt ons het volgende: “Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest” Hij stierf voor ons aan het kruis met de reden dat wij heilig= apart gezet, onberispelijk= niet te berispen en niet te bestraffen zouden zijn voor Hem. Dus zonder schuld voor Hem zouden zijn.

Vers 23: Dit is een vers voor alledaagse praktijk. Wij zijn behouden en hebben de eeuwigheid van God gekregen. Dit kan ons niet meer afgepakt worden. Wij blijven behouden en hebben eeuwig leven in Christus! Dit staat vast. Wat betekent dan deze woorden in dit vers? Het is een oproep naar ons toe van de apostel Paulus dat wij behoren te blijven in het geloof. Gefundeerd en vast. Hoe kan je gefundeerd en vast in het geloof zijn? Dit kan alleen door de boodschap van genade te leren kennen beste mensen. Romeinen 16:25,26. Het evangelie van genade wat de apostel Paulus mocht doorgeven aan deze verloren wereld. Door de brieven van de apostel Paulus te bestuderen en leren worden wij gefundeerd en vast. Anders niet. Een gemixed evangelie wat je hoort en ziet in deze wereld bouwt niet op. Mensen worden daardoor heen en weer geslingerd en worden niet gefundeerd en vast in het geloof. Wat is de hoop van het Evangelie? De hoop is Christus. Romeinen 4:25 leert ons: “Die, dat is Christus, overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking” Dat gij gehoord hebt. Hoe hebben wij het gehoord? Romeinen 10:17 zegt ons dit:”Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” Wij hebben het gehoord via de Bijbel, Gods Woord en wij hebben het geloofd. Wij hebben het aangenomen als Gods Woord.. Het Evangelie van Genade Handelingen 20:24 wat Gods Woord is is gepredikt onder al de kreatuur. Wat is het woord kreatuur? In het Engels staat er creature. Alle mensen onder de hemel dus op de aarde hebben hiervan gehoord. Christus en Die gekruisigd voor de zonden van gehele wereld. Het goed nieuws van Golgotha en de prediking van het kruis! Dit is echt geweldig. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Hij werkt heel anders dan dat wij denken of beseffen. Wij hebben maar een beperkt verstand. God is Almachtig en Hij kan alles behalve liegen. Het Evangelie van genade is over de gehele wereld gegaan en iedereen hier op aarde kan het geloven en aannemen en dit goede nieuws eigen maken in zijn of haar leven. Dus ook u beste lezer. Leer het kennen en ga die brieven lezen en bestuderen. U zult daardoor opgebouwd worden en gefundeerd en vast worden in het geloof! Paulus was een dienaar geworden van dit Evangelie van genade. Hij mocht als eerste mens deze wonderbare boodschap van God doorgeven!

Kolossensen 1: 24-26

Die mij nu verblijd in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de gemeente; Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods; Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;”

Vers 24: God verblijde Paulus in zijn lijden voor de Gemeente, het lichaam van Christus. Paulus leed als een dienstknecht voor Christus. In II Korinthe 11:22-33 kunnen wij lezen wat dit lijden allemaal was. Een voorbeeld van lijden wat de apostel Paulus overkwam lezen wij in Handelingen 16:22-23: “En de schare stond gezamenlijk tegen hen op; en de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geselen. En toen zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden de stokbewaarder, dat hij hen zorgvuldig bewaken zou” De apostel Paulus moest ook lijden voor hetgeen hij verkondigde aan de mensen. Dit was hem ook voorspeld! In Handelingen 9:15 en 16 lezen wij: “Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; wand deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israels. Want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijn Naam.” De apostel Paulus was en is ons prototype en het lijden wat hij leed was wat er over was gebleven van de verdrukkingen. Tenslotte moest de apostel Paulus zijn leven ermee moeten bekopen omdat hij Gods waarheid, Gods genade vertelde aan de mensen. Toch kon de apostel Paulus ondanks alle lijden blij zijn in de Heere Jezus Christus. In Filippensen 4: 4 worden wij aangespoord om ook blij te zijn in de Heere Jezus Christus. Hij is ons leven en wij zijn van Hem! Filippensen 4:4: “Verblijdt u in de Heere te allen tijd; weer zeg ik: Verblijdt u!”

Vers 25: De apostel Paulus was een dienaar of dienstknecht geworden van de Heere Jezus Christus.God had hem de bedeling van Zijn genade gegeven. Laten wij dit lezen in Efeze 3:1-3: Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb” Dit mocht de apostel Paulus uitdelen en wij leven nu nog steeds onder deze bedeling van de genade van God! Een bedeling is een administratie van God. In deze bedeling van genade handelt God anders met mensen dan dat Hij deed onder de vorige bedeling. Toen handelde Hij met het volk Israel en nu handelt Hij met individuele mensen. Er is nu geen verschil meer tussen Jood of niet Jood. Voor God zijn onder deze bedeling van genade alle mensen gelijk. Hij gaf Zijn leven door de Heere Jezus Christus aan het kruis voor iedereen individueel! God maakte aan de apostel Paulus de gehele bedeling van genade en de boodschap van genade bekend aan hem en Paulus mocht het laatste deel daarvan vervullen of bekend maken aan de mensen. Nu is Gods Woord compleet want wij hebben nu de gehele Bijbel te weten 66 boeken waarvan de brieven van de apostel Paulus onze persoonlijke post is! Dus met de laatste openbaring die de apostel Paulus van de Heere Jezus Christus ontving voor de Gemeente, het lichaam van Christus was Gods Woord compleet. Paulus ontving de hoogste openbaringen van God. We kunnen niets maar dan ook niets meer aan Gods Woord toevoegen. Als mensen nu denken en zeggen dat ze een openbaring of een visioen krijgen/kregen van God om iets bekend te maken aan de mensen komt dit niet van God want Gods Woord is compleet! Dus beste mensen, laat u niet misleiden door wat mensen soms zeggen. Vertrouw op Gods Woord want het horen is door Gods Woord te lezen en daardoor geloven wij ook Romeinen 10:17.

Vers 26: De verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen. Deze verborgenheid die ten eerste aan de apostel Paulus bekend werd gemaakt kan je niet terugvinden in de andere Bijbelboeken. Alleen kan je dit terugvinden in zijn brieven. Het werd bekend gemaakt door de apostel Paulus. In het Grieks staat er apokalupto=reveal=blootleggen/bekend maken. In Efeze 3:8 en 9 lezen wij: “Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid si, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus” Nu geopenbaard aan Zijn heiligen. De apostel Paulus was dus de eerste die dat bekend mocht maken en wij hebben in de Bijbel al zijn brieven. Door Gods Woord te lezen en te bestuderen kunnen wij dit allemaal te weten zien te komen. Beste mensen, nogmaals, ga de brieven van de apostel Paulus lezen en bestuderen en kom ook tot de conclusie dat dit de enige boodschap voor ons vandaag is.Verlaat de verkeerde leringen en het gemixt evangelie wat de Christelijke wereld u leert of geleerd hebt. Lees Romeinen 16:25,26!

Kolossensen 1:27-29

Aan wie God heeft willen bekend maken, welke de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid is onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, vermanende een ieder mens, en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij een ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus; Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht”


Vers 27: Aan Zijn heiligen heeft God willen bekend maken Zijn rijkdom der heerlijkheid. Wie zijn die heiligen? Dit zijn de broeders en zusters die te Kolosse waren en alle mensen die toen leefden in het Lichaam van Christus en ook wij die 2000 jaar later leven en ook leden van het Lichaam van Christus zijn. God heeft het willen bekend maken. Dit heeft Hij bekend gemaakt via de apostel Paulus: Zijn rijkdom der heerlijkheid van het geheimenis of verborgenheid en dat is Christus. In Christus is alle rijkdom en heerlijkheid. Hij is de Hoop der heerlijkheid. Christus heeft de weg open gemaakt tussen God en mensen. Hij heeft de brug gelegd zodat mensen vrij tot God konden komen. I Timotheus 1:1 zegt ons: “Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze Zaligmaker, en de Heere Jezus Christus, Die onze Hoop is.” Waarom is Christus onze Hoop?

Antwoord is dat Hij nam al onze zonden op Zich en stierf onze dood aan het kruis op Golgotha. Romeinen 4:25 zegt ons: “Die overgeleverd si om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking” Hij stierf niet alleen onze dood aan het kruis, Hij stond ook op uit de doden na 3 dagen in het graf te hebben gelegen. I Korinthe 15:3,4 bevestigt dit : “Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften.Omdat Hij leeft en ons het eeuwige leven geeft hebben wij een levende Hoop en Hij zal ons ook verlossen van de toekomende toorn. I Thessalonicenzen 1:10, I Thessalonicenzen 4:13-18, Titus 2:13, Filippenzen 3:20!  Beste mensen lees deze bovenstaande teksten en u zult begrijpen waarom Christus onze eeuwige en enige Hoop is! 

Vers 28: De apostel Paulus verkondigde de Heere Jezus Christus omdat Hij de Hoop was van de broeders en zusters van de apostel. Niet alleen gold dit voor hen maar ook voor ons die 2000 jaar verder leven en leden zijn van het Lichaam van Christus 1 Korinthe 12:13. Overal waar de apostel Paulus kwam verkondigde hij Christus en vermaande= spoorde hij mensen aan en leerde Paulus en de zijnen zoals Timotheus en Epafras in verband met de gelovigen te Kolosse de boodschap van genade Handelingen 20:24. De reden hiervan zien we nu in het laatste stukje van dit vers: omdat een ieder mens die het zou horen en geloven zou volmaakt worden in Christus Jezus. Dit is de dagelijkse wandel met God. Beste mensen de boodschap van genade wat de apostel Paulus is tot opbouw en ook tot gehoorzaamheid van het geloof/ van uw geloof! Als u deze boodschap in uw leven leert kennen bent u gehoorzaam aan God! Lees Romeinen 16:25,26! Oh mens, als u deze boodschap nog niet kent, leert deze wonderbare boodschap van genade kennen en het rechtsnijden Lees 2 Timotheus 2:15! Daardoor zult u groeien in uw geloofsleven en volwasen worden in Christus. Er is onder deze bedeling van genade leven maar één Evangelie namelijk het Evangelie wat de apostel Paulus verkondigde: het Evangelie van de genade van God of het Evangelie van Christus. In Galaten 1: 6-7 lezen wij het volgende: “Ik verwonder mij, dat gij zo haastig afwijkende van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u beroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien” Opgebouwd worden door Gods Woord gaat alleen door dit Evangelie, anders niet. In het tweede hoofdstuk van de Kolossensen lezen wij in vers 6 en 7 het volgende: “Gelijk gij dan Christus Jezus , de Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijk gij geleerd zijt, overvloedig zijnde daarin met dankzegging

Vers 29: De apostel Paulus was na zijn bekering alleen maar bezig om mensen te leren in alle wijsheid, de wijsheid van God, opdat een ieder mens volmaakt zou worden in Christus Jezus. Dit was zijn arbeid voor God en hij werd gesterkt door God door de opstandingskracht die sterk in Paulus werkte. De genade van God had kracht in zijn leven waardoor hij zoveel mensen kon vertellen en kon leren zodat zij ook sterk zouden worden in de Heere Jezus Christus net als de apostel Paulus. Gelukkig hebben wij nu de gehele Bijbel en wij worden door de brieven van de apostel Paulus enorm opgebouwd en krijgen ook daardoor zekerheid in het geloof. Met dit vers eindigt het eerste Hoofdstuk van de Kolossensenbrief!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolossensen 2: 1-3

Want ik wil dat gij weet , hoe grote strijd ik voor u heb, en voor hen, die te Laodicea zijn, en zo velen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus; In Wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn”

Vers 1: De apostel Paulus had een grote strijd voor de gelovige broeders en zusters te Kolosse en ook degenen die te Laodicea waren. Paulus had veel geestelijke strijd. Er was veel tegenstand , de boodschap van genade werd vaak niet geloofd en nu nog niet. Mensen willen liever geen waarheid horen en zeker niet de waarheid van God. In plaats van dat luistert men liever naar de leugen. Paulus is nooit in Kolosse of in Laodicea geweest. Hij had ze nog nooit ontmoet, alleen van hen gehoord door Epafras. Die had hem alles verteld terwijl hij in de gevangenis zat. Waarschijnlijk was Epafras de leider van de gemeente te Kolosse. In Filippensen 1:29,30 lezen wij het volgende: “Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden; Dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt, en nu in mij hoort De apostel Paulus streed ook voor hen met de bedoeling hen te bewaren voor verkeerde leringen of menselijke leringen, verleidingen of filosofie van mensen.De strijd van de apostel Paulus was niet tegen vlees en bloed maar tegen de tegenstander van God namelijk satan. De satan probeert mensen altijd af te houden van Gods Woord en ook in al die gemeenten in Klein Azie waar de apostel veel gereisd heeft. Op het einde van Paulus leven had iedereen van de gemeenten van Klein Azie hem verlaten vanwege het feit dat zij de boodschap van genade hadden verlaten.

Vers 2 De apostel Paulus had een grote strijd te strijden voor de gelovige broeders daar in het voormalige Klein Azie.Er waren grote conflicten met de mensen die tegenstonden, die Christus verwierpen en hem, Paulus, vervolgden.Dit was met een reden en de reden hiervoor was dat hun harten getroost mochten worden en zij samengevoegd= eenheid zijn in de liefde. Welke liefde? De liefde van God en dat is agape! De liefde van de Heere Jezus Christus. In Hem is alle rijkdom tot volle verzekerdheid des verstands. In Hem hebben wij ook alle rijkdom en als wij dit door laten dringen tot ons verstand wordt het eigen. Tot kennis der verborgenheid. Dit is de waarheid. Het geheimenis wat God pas openbaarde aan de apostel Paulus toen Hij hem redde van de eeuwige dood op de weg naar Damaskus. Lees Romeinen 16:25,26 nogmaals! Daarom predikte Paulus dit Evangelie van genade, het geheimenis zodat de mensen opgebouwd zouden worden in Christus en ook met elkaar een eenheid zouden vormen en dit geldt nog steeds, ook voor ons. Het is diepere kennis, epignosis van God leren kennen. In I Timotheus 2:3,4 leren wij wat Gods wil is voor ons vandaag! In dit vers merken wij ook op dat God de Vader en de Heere Jezus Christus één zijn! Het is de kennis van Christus wat mensen zoals u en ik opbouwt in ons geestelijk leven Lees Filippensen 3:8. Dit is de rechte kennis volgens Gods genade evangelie.

Vers 3 In Wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn is Christus. Alle schatten der wijsheid en kennis zijn verborgen in God door de Heere Jezus Christus! Laten wij lezen I Korinthe 2:7 en 8: “Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Welke niemand van de oversten van deze wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben” En in I Korinthe 1:24 lezen wij het volgende: “Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods” Gods wijsheid in Christus is wijzer dan alle menselijke wijsheid. Door één Geest zijn wij allen tot 1 lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken en wij zijn allen tot 1 Geest gedrenkt. I Korinthe 12:13. Dus alle gelovigen zijn leden van het lichaam van Christu en wij hebben een positie in Christus in de hemel! Wij zijn hemelburgers in de Heere Jezus Christus. Wat geweldig om dit te weten en te geloven! Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegening zegt Efeze 1:3 ons. Het is een gebed van de apostel Paulus dat de mensen, de medebroeders en zusters in het Licaam van Christus dit mochten leren kennen. Ook aan ons die 2000 jaar verder leven zijn deze waarheden geschreven.

Kolossensen 2: 4-5

En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening, en de vastheid van uw geloof in Christus.”

Vers 4: Het grote gevaar bij de gelovigen te Kolosse was dat zij zich lieten leiden door beweringen en filosofieen van mensen. Daarom vermaant de apostel Paulus hen met deze woorden. Dit gold voor de gelovigen te Kolosse en het geldt nog steeds dus ook voor ons die 2000 jaar later leven en leden van het Lichaam van Christus zijn. Vaak zijn het aanlokkelijke woorden waar andere mensen mee aankomen en wij zijn allemaal geneigd daar in mee te gaan en dan is het juist belangrijk zich aan Gods Woord te houden. In Efeze 5:6-8 lezen wij in dit verband het volgende: “Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo weest dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere; wandelt als kinderen des lichts” Het zijn nuttelozen woorden en deze woorden brengen geen vruchten! Oh mensen laten wij alert zijn en ons niet laten verleiden door dit! Het zijn niet alleen ongelovigen die ons met hun nutteloze woorden kunnen verleiden, er zijn ook gelovigen in deze wereld die ons dingen op onze mouw kunnen spelden. We lezen in verband hiermee Kolossensen 2:18: “Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses” Hoe vaak komen wij niet verhalen van mensen tegen die beweren dat ze een engel van God of de Heere Jezus Christus echt gezien hebben en die hen een opdracht of boodschap gaven of dat mensen een stem hoorden die wat tegen hen zei. Lieve mensen, wij leven onder de bedeling van genade Efeze 3:1-3 en onder deze administratie van God werkt God niet meer door tekenen en wonderen. Zolang God met Zijn volk Israel bezig was onder de vorige bedeling waren er tekenen en wonderen en openbaarde Hij zich aan mensen d.m.v gezichten, visioenen, engelen etc. Deze bedeling is tekenloos dus laten wij niet verleiden door deze beweringen van mensen. Laten wij ons vasthouden aan het getrouwe Woord, het Evangelie van Genade van God en daarvan niet afwijken! lees Romeinen 16:25,26

Vers 5: Toen Paulus deze brief schreef aan zijn medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus was hij niet bij hen. Hij had nog nooit hen bezocht. Van Epafras, de geliefde broeder had hij alleen van hen gehoord over hun geloof in de Heere Jezus Christus en de liefde die zij hadden naar andere mensen toe. Hoewel hij niet bij hen was, in zijn geest was de apostel Paulus wel bij hen. Dit kunnen wij net als Paulus ook hebben. Persoonlijk heb ik contact met pastor Owsley in St Louis Missouri in de VS. Heb echter hem nog nooit ontmoet maar met mijn geest kan ik wel bij hem zijn als hij op zondag preekt in zijn gemeente. Dit kan ik live horen op de computer. Zo ben je toch betrokken met een broeder of met broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. De apostel Paulus, hoewel afwezig letterlijk maar met zijn geest bij hen verblijdde zich over hen. Waarom? Hij zag hun ordening en vastheid in het geloof in Christus. Hoe krijg je ordening en vastheid in je persoonlijk leven met God? In het Engels staat er order and firmness. Dit betekent standvastig en trouw. Er was dus standvastigheid en trouw bij de gelovigen te Kolosse. Hoe krijg je dit? Dit kan alleen als je de boodschap van genade leert kennen Romeinen 16:25,26. Ook het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15 speelt hierbij een grote rol (zie Bijbelstudie over het rechtsnijden van Gods Woord op deze site onder rubriek Bijbelstudies!) Door de boodschap van genade aan te nemen als de boodschap voor u vandaag gaat u groeien. Dit zijn de brieven van de apostel Paulus te weten Romeinen t/m Filemon. De genade van God sticht ons mensen! Het bouwt ons op. Nog een vers om dit een beetje duidelijk te maken lezen wij in I Korinthe 15 vers 1 en 2: “Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie (goed Nieuws), dat ik u verkondigd heb,hetwelk gij ook aangenomen hebt, waarin gij ook staat (voor staat). Waardoor gij ook zalig (gered) wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij datn dat gij tevergeefs geloofd hebt.” Beste mensen, het Evangelie van genade bouwt ons op en geeft ons vastheid in het geloofsleven samen met God. Door dit Evangelie te leren kennen en er ook voor te staan komt er orde in uw geloofsleven.

Kolossensen 2: 6-7

Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijk gij geleerd zijt, overvloedig zijnde daarin met dankzegging”

Vers 6: De broeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Kolosse (en ook wij) hadden de Heere Jezus Christus aangenomen. Als wat? Als persoonlijk Verlosser. Ook wij als gelovigen hebben Hem, de Heere Jezus Christus aangenomen in ons leven als persoonlijk Verlosser. Voor behoudenis is dit het allerbelangrijkste in een mensenleven: de Heere Jezus Christus aannemen. Dus geloven wat Hij heeft gedaan voor jou en mij! Wat gebeurt daarna. Er zijn veel mensen onder gelovigen die hier bij blijven, dus blijven steken, niet verder gaan. Maar God wil dat wij verder gaan als gelovigen. Er staat wandelt alzo in Hem! Hoe kunnen wij wandelen in Hem? En hoe weten wij dat we goed wandelen? Als je goed wilt gaan wandelen samen met God heb je het Evangelie wat Paulus predikte en in al zijn brieven naar voren kwam namelijk het Evangelie van Genade. Lees nogmaals Romeinen 16:25,26! Dit is de rechte leer wat ons gelovigen in Christus opbouwt. De boodschap van genade is machtig ons te bevestigen. De wandel met God is dagelijks en je behoort ook de leer van genade te kennen want anders kan je niet wandelen in Hem. Een ander evangelie wat je ziet in de zogenaamde Christelijke wereld wat een mix is van Koninkrijksevangelie en genade evangelie bouwt ons niet op. Je kan ook met zo'n Evangelie dagelijks niet goed wandelen met God.

Vers 7:  Geworteld en opgebouwd. Je bent een gelovige in Christus. Je hebt al de zegeningen waarmee je gezegend bent Efeze 1:3. Nu wil God dat je geworteld en opgebouwd wordt. Hoe kan je als gelovige geworteld en opgebouwd worden zou u zich misschien afvragen. In de zogenaamde Christelijke wereld lijkt het of mensen opgebouwd en geworteld worden maar is dit zo? Kan je door een gemixed Evangelie: een beetje van de genade van God met het Koninkrijksevangelie gemixed (dus door elkaar) echt geworteld en opgebouwd worden? Persoonlijk lijkt mij dit niet. In de tijd dat ik de boodschap van genade Handelingen 20:24 en het rechtsnijden (2 Timotheus 2:15) niet kende in mijn leven was mijn geloofsleven een puinhoop. Ik had in die tijd geen zekerheid in het geloof. Ik merkte dat ik niet geworteld en maar weinig opgebouwd was in de Heere Jezus Christus. Toen ik de waarheid, de boodschap van Genade leerde kennen Kolossensen 1:5 merkte ik dat ik opgebouwd werd en later ook geworteld.

Beste mensen: u kunt jarenlang een mix horen van genade en wet of koninkrijksevangelie maar het bouwt u niet verder op en u raakt ook niet geworteld want het Evangelie wat mensen meestel prediken in de zogenaamde Christelijke wereld is niet het Evangelie van Genade. Het is dus een mix van genade, wet, koninkrijk, sociaal evangelie. Veel is gebaseerd op gevoel en emotie maar het brengt mensen niet dichter bij God. Zo is de tegenstander, satan, in deze wereld bezig: Gods Woord verdraaien, mensen weghouden van Gods Woord door bijvoorbeeld de laatste 10 jaren veel vertalingen van de Bijbel op de markt te brengen: de Bijbel in de gewone taal. Door deze vertaling kunnen mensen nauwelijks of niet meer tot geloof in Christus komen! Deze vertaling is zo afgedwaald van de oorspronkelijke tekst. Daarom raad ik u aan beste lezer om de Statenvertaling te lezen! Deze staat het dichtst bij de oorspronkelijke tekst.

Wat u dus opbouwt en waardoor u geworteld raakt in uw geloofsleven in de Heere Jezus Christus is de prediking van de Heere Jezus Christus naar de openbaring van het geheimenis. Lees Romeinen 16:25 en 26. Het Evangelie of goed nieuws wat de apostel Paulus bracht en brengt door al zijn brieven van Romeinen t/m Filemon. Handelingen 20:32 zegt ons het volgende: “En nu, broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en een erfdeel te geven onder al de geheiligden” Beste mensen: dit is de boodschap voor ons vandaag! Met de apostel Paulus zeg ik: Er is geen ander Evangelie dan het Evangelie van Genade. God wil ten eerste dat mensen behouden worden dus gered worden en dat ze tot de kennis der waarheid komen. Kolossensen 1:5, I Timotheus 2:4! Lees deze teksten en bestudeer ze!

De gelovigen te Kolosse hadden de boodschap van Gods Genade leren kennen door o.a. Epafras en meerdere broeders. Zij behoorden in hun dagelijkse wandel ook te danken voor alles wat ze hadden ontvangen van God. Zo behoren wij dit ook te doen en zeker als wij de waarheid hebben leren kennen. De volgende teksten zijn ook belangrijk voor u als lezer om die goed te lezen en te begrijpen: “Opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens; Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welkde de breedte en lengte, en diepte en hoogte is, En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods” Efeze 3:16-19. Beste mensen die kan alleen als wij Gods Woord van Genade leren kennen en ook aannemen en eigen maken in ons leven. Dan gaat hetgeen in de teksten staat ook echt werken!

Kolossensen 2: 8-9

Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus; Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk”

Vers 8: Het probleem van de gelovigen te Kolosse was dat zij zich makkelijk lieten verleiden door filosofieen en leringen der mensen en naar dingen die in de wereld van groot belang een rol spelen en dat zij zich niet lieten leiden door de Heere Jezus Christus. Dus zich niet lieten leiden door Gods Woord van genade. Wij als gelovigen die 2000 jaar verder leven dan deze gelovigen waaraan deze brief is gericht zijn allemaal geneigd om mee te gaan in deze wereld met wijsbegeerten wat mensen ons vertellen. Dit zijn allemaal verleidingen. Door de aanwezigheid van de zonde laten wij ons soms verleiden door deze wereld. We weten dat menselijke wijsheden of filosofieen of eerste beginselen der wereld ons niet opbouwt. Het brengt ons verder weg van het Woord van God, de Bijbel en Woord van Genade. Daarentegen behoren wij ons te laten leiden door Gods Woord en het Woord Zijner genade wat ons opbouwt. Hieraan behoren wij ons vast te houden. De tegenstander, satan is altijd bezig om ons te verleiden en ons te laten afdwalen van Gods Woord. Daarom ook deze waarschuwing van de apostel Paulus. Wat gold voor de gelovigen te Kolosse waaraan hij dit schreef geldt zeker ook voor ons die zoveel jaar later leven. Onze tegenstander satan probeert altijd ons te verleiden en dat doet hij ook door mensen heen. Een tekst hiervoor is Romeinen 16:17: “En ik bid u, broeders, neemt acht op hen, die tweedracht en ergenissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt, en wijkt af van hen” Dit behoren wij te doen ook al valt dit niet altijd mee om te doen maar wij moeten dit doen om ons vast te houden aan het Woord Zijner genade!

Vers 9: Buiten Christus is er niets in deze wereld wat waard is. We hebben in Hem vergeving van zonden door Zijn bloed, wij zijn in Hem gerechtvaardigd, door Hem hebben wij vrede met God, Echte vreugde hebben wij in Hem. Zekerheid voor de toekomst, Wij zijn in Hem in de hemel. Christus is God in het vlees. God kwam door middel van Christus naar deze aarde en het doel was om ons mensen te redden en dat heeft Hij gedaan om voor onze zonden te sterven aan het kruis en Hij is ook opgestaan want de dood kon Hem niet houden. Lees Romeinen 4:25. Doordat Hij leeft leven wij ook en zijn wij recht in de ogen van God, dus rechtgemaakt! Lees ook 2 Korinthe 5:19-21!

Kolossensen 2: 10-11

En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; In Wie gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus”

Vers 10: Wij zijn als gelovigen in Christus volmaakt! Wat betekent volmaakt? Dit betekent perfect, goed. In Christus zijn wij dus perfect en goed. God ziet ons in Christus aan zonder zonden, zonder schuld. Alhoewel wij elke dag zondigen en ons leven verre van perfect is zijn wij geredde zondaars en voor God zonder schuld. Het is vergeven door het bloed van Christus op Golgothat voor ons vergoten. Hij gaf Zichzelf daar voor onze zonden Efeze 1:7, Kolossensen 1:14, Romeinen 5:8. Christus is ook het hoofd van alle overheid en macht. Hij is boven alles. Lees Efeze 1:20-23! Hij is ook het Hoofd van de Gemeente die Zijn lichaam is lees I korinthe 12:13,17. Wat kan ik als mens nog meer hebben dan wat ik nu al heb in Christus? Niets dus. Wij hebben de hoogste positie wat je maar kan bedenken. Wij zijn hoger als gelovigen in Christus geplaatst dan de meest hooggeplaatste mens in deze wereld naar menselijke begrippen.

Vers 11: In Christus zijn wij besneden. Dit is een besnijdenis niet zoals de besnijdenis was voor het volk Israel dat alle jongetjes zich moesten laten besnijden met de 8e levensdag en wat Israel zich onderscheidde van andere volkeren of Heidenen. Romeinen 4:11 zegt ons het volgende: “En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel van de rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend; opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, opdat ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde” God gaf dit teken aan Abraham! Wij als gelovigen in Christus zijn op een geestelijke wijze besneden. Een besnijdenis die niet met handen is geschied. Besneden dus in Christus en in Hem alleen. Dit is onze identificatie met Hem. Wij zijn dus ter dood gebracht in Christus dat is waarom God ons nu ziet in Hem zonder fout en in Hem perfect. Door genade ziet Hij ons aan! Onze oude mens is met Hem aan het kruis gekruisigd en begraven. Onze zonden zijn vergeven door Zijn bloed wat op Golgotha gevloeid heeft! Alhoewel wij nog elke dag zondigen en telkens struikelen mogen wij geloven en weten dat wij in Christus perfect zijn!  Wat geweldig dat wij in Hem, in Christus perfect/volmaakt zijn! Dit geeft ons ook rust in ons geloofsleven!

Kolossensen 2:12-13

Zijnde met Hem begraven in de doop, in welke gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, toen gij dood waart in de misdaden , en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende”

Vers 12: Met Hem, dat is Christus, begraven in de doop in Zijn dood! Onze oude mens is met Hem begraven in de doop in Zijn dood! Het is al gebeurd! Was Christus begraven in een watergraf? Nee absoluut niet! Christus was niet begraven in water maar in een rotsgraf. Waterdoop wat veel Evangelische gemeenten in geloven kan onmogelijk een begrafenis met Christus zijn. Ook niet symbolisch! Waterdoop verandert u niet mensen ! Als gelovigen in Christus horen wij nadrukkelijk verklaard begraven te zijn! Wij zijn nu nieuwe mensen in Christus en onze oude mens is met Hem begraven en in het graf achtergelaten! De oude mens behoren wij daar te laten in het graf! In Romeinen 6: 1-4 staat geschreven het volgende: “Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. In het Engels staat er God forbid! Wij , die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in haar leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Jezus Christus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden” Wij zijn met Hem, met Christus, opgewekt door het geloof. God heeft Christus uit de dood opgewekt! En wij met Hem! Lees Efeze 2:1-10! Romeinen 6; 8,9 bevestigt dit ook! Lees deze verzen aandachtig door! Christus stond op uit de doden en dit ook letterlijk gebeurd!  En wij met Hem! 

Vers 13: Wij waren geestelijk dood door de val van Adam. Wij waren in onze misdaden en zonden en ook als heidenen in de voorhuid van ons vlees. Efeze 2:1 zegt ons het volgende: “En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en zonden” In Jezus Christus zijn wij levend gemaakt. Al onze zonden zijn vergeven door het bloed wat gevloeid heeft op Golgotha doordat de Heere Jezus Christus daar voor ons stierf, in onze plaats. Hij betaalde voor ons, Hij gaf Zichzelf, Hij gaf zijn leven voor ons met Zijn eigen bloed!! Efeze 1:7,8: “In Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade, Met welke Hij overvloedig is geweest, over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid.” Hij kon alleen dit doen want Hij is/was zonder zonde. Daarom wordt Hij ook wel genoemd de Zoon des mensen. Onze zonden zijn vergeven door het bloed. Wij hoeven dus in ons dagelijks leven niet meer om vergeving te vragen aan God. Dit is ééns voor altijd voor ons gedaan. Wij mogen God elke dag danken voor de vergeving. Wij leven nu niet meer onder de macht van de zonde waaronder wij leefden voordat wij de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser hadden aangenomen.

Kolossensen 2: 14-15

Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk zeg ik , enigerwijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft erdoor over hen getriomfeerd”

Vers 14: Het handschrift dat tegen ons was. Wat voor handschrift heeft de apostel Paulus het hier over in dit vers? Wat was tegen ons? Dit was de wet, de wet die als eerste aan Mozes gegeven was om uit te delen aan het volk Israel. De wet was ons tegen. De wet had veel regels en inzettingen, precies te zijn 613 geboden. Door de wet leerden wij wat zonde was. In Galaten 3:19 lezen wij het volgende: “Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtredingen daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, die het beloofd was, en zij is door de engelen besteld in de hand van de Middelaar” En in vers 24 van hetzelfde hoofdstuk leren wij het volgende: “Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.” In Romeinen 3:19,20: “Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor Hem, want door de wet is de kennis der zonde” Beste mensen, door de wet werd/wordt niemand gerechtvaardigd. De wet van God is goed maar wij zijn van nature niet goed omdat wij zondaars zijn en het gebod laat zien, het houdt ons een spiegel voor hoe wij als mensen van nature slecht zijn. Dus de wet kon ons niet redden. Wat heeft God gedaan door middel van Christus? Hij heeft door middel van Christus de wet aan het kruis genageld. Romeinen 10:4 bevestigt het nogmaals: “Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid een eider die gelooft” Beste mensen dit is echt gebeurd aan het kruis!!! Christus is voor ons gestorven aan het kruis om ons te verlossen van de vloek der wet door Zelf een vloek te worden! Galaten 3:13 zegt ons: “Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die aanhet hout hangt” In vers 25,26 van hetzelfde hoofdstuk uit Galaten lezen wij : Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen(zonen) Gods door het geloof in Christus Jezus” De wet is aan het kruis genageld en Hij Christus heeft ons vrijgemaakt van de wet wat het handschrift was. Door Zijn geloof zijn wij nu gerechtvaardigd door God. Wat een zekerheid mensen en wij mogen elke dag daar dankbaar voor zijn!

Vers 15: De overheden en machten: Wie zijn dit? Dit is satan en zijn machten. Satan dacht toen hij Christus kruisigde dat hij over Hem triomfeerde maar het tegendeel was waar. Christus stond op uit de doden en heeft daardoor over satan getriomfeerd. Uitgetogen betekent toetakelen. Christus is de overwinnaar! Hij heeft de satan en zijn machten overwonnen, uitgetogen en hen in het openbaar tentoongesteld. Gods kracht en macht is veel groter dan de kracht van satan en zijn trawanten! Satan is de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Lees Efeze 2:2. In Hebreeen 2:14-15 staat heel wat moois: “Aangezien dan de kinderen het vlees en bloed deelachtig zijn, zo is Hij ook eveneens die deelachtig geworden, opdat Hij door de dood te niet doen zou degene, die het geweld des doods had, dat is de duivel; En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, gedurende heel hun leven, aan de dienstbaarheid onderworpen waren”

Kolossensen 2: 16-17

Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk van de feestdag, of van de nieuwe maan, of van de sabbatten; Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus”

Vers 16: Vanaf dit vers t/m het einde van dit hoofdstuk gaat het over de dagelijkse praktijk: het nieuwe leven met Christus, de wandel. Wij behoren ons niet te laten oordelen door andere mensen wat wij moeten eten of wat voor drank wij mogen drinken. Een ieder van ons als gelovigen is verantwoordelijk voor zijn eigen wandel met Christus en wij behoren ons te laten leiden door Gods Woord van genade en het Woord der Waarheid rechtgesneden. Mensen kunnen niet over ons oordelen en wij behoren ook anderen inzake dit niet te oordelen. Wij hebben de vrijheid in Christus. Dit betekent niet dat wij alles mogen doen. Wij behoren ons onder geen enkele macht te stellen dan alleen onder Gods macht! In I Korinthe 10 vers 23 lezen wij het volgende: “Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet nuttig; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet” Als dus iemand een bepaalde dag als feestdag beschouwt en daar in gelooft behoren wij hem niet te oordelen daarin en aan de andere kant kan hij/zij ons niet opleggen dat wij hetzelfde moeten doen als hem of haar. Dit geldt niet alleen voor feestdagen. In de Christelijke wereld bestaan ook feestdagen. In de Joodse traditie bestonden feestdagen maar ook nieuwe maan en sabbatten. De Christelijke wereld kent feestdagen en zondagen als “rustdagen”. Romeinen 14: 5 en 6 zegt ons: “De een acht wel de ene dag boven de andere dag; maar de ander acht al de dagen gelijk. Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar de Heere; en die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar de Heere. Die daar eet, die eet zulks de Heere, want hij dankt God; en die niet eet, die eet zulks de Heere niet en hij dankt God.” Wij als gelovigen hebben de vrijheid in Christus dus beste mensen laat u niet overheersen door andere mensen! Tuurlijk mogen wij als gelovigen wel rekening houden met andere mensen die wel een bepaalde dag aanhangen zoals de zondag of andere dag of feestdag. Alleen wij hoeven niet hetzelde te doen wat anderen doen. Er is dus vrijheid.

Vers 17: De Joodse feestdagen, sabbatten, nieuwe maan waren allemaal schaduwen van wat er later zou komen onder deze bedeling van genade. Christus is het beeld van al deze schaduwen. Christus heeft de wet aan het kruis genageld! De feestdagen, sabatten, nieuwe maan zijn verdwenen onder deze bedeling van genade. Dit behoorde bij de vorige bedeling en bij het volk Israel. God is nu niet bezig met het volk Israel, Zijn handelen met het volk is tijdelijk opzij gezet zodat Hij individuele mensen kon redden op basis van het dierbaar bloed van Zijn Zoon Jezus Christus voor ons vergoten aan het kruis op Golgotha. Het is nu Christus het Hoofd en wij de leden van het lichaam van Christus wat geldt. Dit is de Gemeente.

Kolossensen 2: 18

Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses”

Vers 18: Als gelovige in de Heere Jezus Christus behoren wij ons niet te laten overheersen naar de wil van een ander. Die ander ziet bepaalde dingen die hij in werkelijkheid niet gezien heeft. Er zijn mensen die zeggen dat ze engelen zien vandaag de dag en hen ook aanbidden. Het zijn mensen die zeggen dat ze dromen of visioenen hebben gehad en zelfs openbaringen. Lieve mensen: God openbaart u niets meer onder deze bedeling van genade. Het laatste visioen of gezicht dat God duidelijk maakte aan de apostel Paulus was de man die zei tegen Paulus in de droom: “kom over en help ons” zodat het Evangelie van genade ook in Europa kwam. Dus zogenaamde gezichten of visioenen of openbaringen die mensen schijnen mee te maken komen nu niet van God dus laten wij ons niet laten meeslepen in deze onwaarheden. In Romeinen 10:17 staat geschreven: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord Gods.” Lieve mensen de tegenstander van God, de duivel, zit duidelijk achter deze zogenaamde gezichten, visioenen of “openbaringen”. Hij is de engel des lichts! Lees II Korinthe 11:14. Hij gebruikt mensen om verwarring te zaaien en ook mensen opgeblazen te houden. Deze mensen zijn ook ten volle overtuigd van hetgeen zij gezien hebben en kunnen niet luisteren naar wat andere mensen zeggen dat het misschien niet waar is. Dit is ook een vorm van hoogmoed. Ze vergeten waar het allemaal om draait en dat is de Heere Jezus Christus. In plaats van Hem zijn zij geheel gefocused op hetgeen zij zien in zogenaamde dromen, visioenen, een stem, gezichten etc. Je hoort tegenwoordig wel eens over mensen die dan Christus of een engel hebben meegemaakt en daarmee gepraat hebben of dat die zogenaamde persoon iets tegen hem of haar zei. Beste mensen laten wij ons niet inlaten met dit. God werkt niet meer zo. Zolang Hij met Israel bezig was waren er visioenen, wonderen en tekenen en openbaringen. Onder deze bedeling van genade werkt Hij niet meer zo. De bedeling van genade waaronder wij nu leven is tekenloos dus zonder tekenen. Wat we wel zien is dat mensen in grote getallen niet willen geloven in de Bijbel en in God. I Timotheus 4:1 zegt ons het volgende: “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen” Dit is wat we zien in deze wereld en dit is wereldwijd. Denk aan de Rooms Katholieke kerk die wereldwijd kerken heeft met beelden waarvoor mensen bidden en kruisjes slaan maar ook in de “evangelische wereld”zien wij ook mensen die ons vertellen dat ze bepaalde visioenen, dromen, stemmen, of God zegt mij dit of dat. Laten wij hier voorzichtig mee zijn en ons niet laten meeslepen met deze mensen.

Kolossensen 2:19-23

"En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld  zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen; Die wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst, en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn net in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees"

Vers 19: Sommigen van de gelovigen te Kolosse hadden zich laten leiden door verkeerde leringen van mensen en van verleidende geesten en leringen van de duivel. Zij hielden zich niet aan het Hoofd, namelijk Christus Jezus. Zij lieten zich leiden door deze verkeerde leringen. Elke gelovige behoort te weten dat de Heere Jezus Christus ons Hoofd is en dat wij als gelovigen leden zijn van Zijn lichaam namelijk de Gemeente! Net als ons eigen lichaam gehoorzaam is aan ons hoofd zullen wij ook als leden van het lichaam van Christus gehoorzaam zijn aan ons Hoofd namelijk Christus. Ons laten leiden door Hem en door Zijn Woord door de Heilige Geest, lees Romeinen 10:17!  Dit is vasthouden aan het Woord der Genade Gods Romeinen 16:25,26 en het Woord rechtsnijden II Timotheus 2:15! Dan zult u als gelovige groeien in uw eigen geloofsleven in de Heere Jezus Christus! 

Vers 20: Wij als gelovigen beste lezer zijn met Christus de eerste beginselen der wereld afgestorven! Galaten 5:24 zegt ons het volgende: "Maar die van Christus zijn hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden" Onze oude mens is gestorven met Christus aan het kruis en begraven met al zijn begeerlijkheden. Daarom behoren wij ons niet meer te laten leiden door de inzettingen en geboden die in deze wereld zijn en die zijn gemaakt door mensen. We zien deze inzettingen en geboden veel terug in de zogenaamde Christelijke wereld. De gelovigen te Galatie wilden weer terug naar de wet van Mozes om zich daar onder te stellen en sommigen van de gelovigen hier in Kolosse wilden weer terug tot de arme beginselen van deze wereld. Dit zien wij ook duidelijk in kerken met hun regels en geboden. Wij hoeven als gelovigen niet terug te gaan naar deze dingen beste mensen!  Romeinen 6:14 zegt ons duidelijk: "Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade"

Vers 21: Wat zijn die inzettingen of geboden? Dit is namelijk raak niet, smaak niet en roer niet aan. Dit mag je niet en dat mag je niet. Maar beste mensen wij zijn bevrijd van deze dingen en wij behoren ons niet te laten overheersen door deze geboden van mensen. Wij behoren ons vast te houden aan het Woord van Zijn genade Handelingen 20:32, Romeinen 16:25,26. 

Vers 22: Dit zijn dingen die ingevoerd zijn door mensen. Een paar te noemen zijn bijvoorbeeld in de zogenaamde Christelijke wereld: niet op zondag boodschappen doen, winkelen of auto wassen. Waar staat dat wij dit niet mogen doen? Geeft u mij 1 tekst die zegt dat dit niet goed is en verboden is! Wij hebben de vrijheid in Christus. Natuurlijk als iemand de zondag wilt houden dan is hij of zij daar vrij in maar zij mogen jou als gelovige dit niet opleggen of jou daarop oordelen als je wel op zondag gaat winkelen of een boodschap gaat doen in de supermarkt. Iedereen is vrij in Christus om een dag waar te nemen in de Heere en een ander is vrij om elke dag gelijk te stellen. Zie Romeinen 14:5,6!  Als u zich laat leiden door deze geboden zult u niet groeien in de Heere Jezus Christus en door Zijn Woord. De zondag is niet in de plaats gekomen van de Joodse Sabbat. Die was en is nog steeds op zaterdag. 

Vers 23: Deze geboden en leringen der mensen lijken erg godsdienstig en is dat ook uiterlijk maar het is een menselijke godsdienst! Met dit dien je niet God maar je eigen vlees, dus om je eigen vlees tevreden te stellen. Het heeft niets met jouw relatie met God te maken. God wil helemaal niet dat we hier mee bezig zijn maar dat we met Zijn Woord van genade en het Woord der waarheid zullen rechtsnijden. 2 Timotheus 2:15. Het moet geen religie worden en angst op gaan leveren. Wij hebben geen Geest van angst meer. 2 Timotheus 1:7 zegt ons: "Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid" De conclusie van dit alles is dat wij ons niet laten overheersen door geboden en verboden of oordelen van andere mensen!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolossensen 3: 1-3

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God”

Vers 1: Dit hoofdstuk gaat namelijk over onze dagelijkse wandel met God , de praktijk! Wij als gelovigen in Christus zijn met Hem opgewekt. Wij hebben een nieuw leven in Hem en zijn nieuwe mensen. Wij waren dood in onze misdaden en zonden. Efeze 2:1: “En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden” Wij waren inderdaad dood, eeuwig dood! Denkt u dat eens in! Iemand die niet gelooft zou kunnen zeggen ik leef toch. Ja u leeft maar voor eeuwig bent u dood voor God. Degene die niet gelooft in Christus is dood, eeuwig dood. Als hij of zij de Heere Jezus Christus aanneemt als persoonlijk Verlosser dan krijgt hij of zij eeuwig leven! Christus stierf voor onze zonden aan het kruis en wij (onze oude mens) met Hem. Nadat Christus voor onze zonden was gestorven werd Hij begraven in een rotsgraf en wij (onze oude mens) met Hem. Na 3 dagen stond Hij op uit de doden en wij met Hem. Wij zijn in Hem en nieuwe mensen in Hem. Hier worden wij in dit vers aangespoord om de dingen boven te zoeken waar Christus is Die zit aan de rechterhand van God. Dit vers is een gevolg van de vorige versen. Als wij dan met Christus opgewekt zijn waarom laten wij ons dan leiden door geboden en leringen der mensen en ons weer dingen opleggen vraagt de apostel Paulus zich af aan de gelovigen te Kolosse. Sommigen uit hen waren weggegleden van de genade van God en teruggegaan naar de eerste beginselen van deze wereld met smaak niet, raak niet en roer niet aan. Beste mensen hiervan kunnen wij leren en zien wat wij dit niet behoren te doen. Wij leven niet meer onder ceremoniale gewoonten en wij behoren niet meer te kijken naar de schaduwen (wetten, religieuze rituelen) maar wij behoren naar Christus en Zijn Woord van genade te kijken en te bestuderen. Handelingen 20:32.

Vers 2: Waarom kijken we in het algemeen meer naar de dingen die hier op aarde zijn in plaats van naar de eeuwige toekomst het eeuwige leven in Christus te kijken en daar op gefocused zijn. Vaak komt het dat wij de dingen die ons zijn geschonken door God geloven maar nog niet eigen gemaakt zijn. De apostel Paulus vermaant ons hier om die dingen wel eigen te maken in ons leven. We zijn met Hem opwekt en wij zitten met Christus aan de rechterhand van God. Beste mensen maak het u eigen zodat dit gaat leven in uw leven en de aardse dingen minder worden zoals allerlei dingen willen hebben hier op aarde. Dit is natuurlijk erg moeilijk omdat wij nog de aanwezigheid van de zonde hebben en dit zondige vlees. Tijdelijke en fysieke dingen hier op aarde trekken vaakt meer aan dan het eeuwige leven met Christus in de hemel. Dat klinkt in de oren van ons vaak ver weg. Toch wil God dat wij ons dat meer en meer gaan eigen maken wat wij in Hem hebben zodat wij stabiele gelovigen worden in ons leven.

Vers 3: Wij zijn gestorven. Inderdaad de oude mens is gestorven met Christus aan het kruis, is begraven en wij zijn met Hem opgestaan in nieuwheid des levens. Wij zijn ook geborgen in Hem. Ons leven is met Hem verborgen in God. Geweldig om dit goede nieuws elke dag te realiseren!!

Galaten 2:20 zegt ons het volgende: “Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft.” Christus leeft nu in ons beste mensen nadat wij Hem vertrouwd hebben als persoonlijk Verlosser. De conclusie van deze verze is dat wij als gelovigen in Hem zijn en dat wij meer en meer gaan groeien in het geestelijk leven zodat wij sterke gelovigen zullen worden. Dit is de wil van God. Dit kan alleen als wij de brieven van Paulus als het dagelijks geestelijk eten zien en geloven en dat scheiden van de andere Bijbelboeken van de Bijbel.

 

Kolossensen 3: 4-6

Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid.”

Vers 4: Wanneer Christus geopenbaard zal zijn. Dit is onze toekomst, beste mensen! Dit zal zijn op het moment dat wij als gelovigen opgenomen worden Hem tegemoet naar de hemel. Oh wat een heerlijk moment zal dit zijn!! In I Korinthe 15:51-53 lezen wij het volgende: “Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.” Christus is ons leven en dat hebben wij ook gelezen in Galaten 2:20. Lees dit nogmaals voor uzelf door. Op het moment dat wij opgenomen worden bij de opname, zullen wij ook met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid! In een nieuw lichaam! Filippensen 3:20-21 zegt ons: “Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen” Dat is die heerlijkheid waarover hier gesproken wordt: het nieuwe lichaam wat wij zullen krijgen en waarin geen zonde meer heerst. Het zal een geestelijk lichaam zijn wat niet meer kan zondigen en de aanwezigheid van de zonde zal dan ook weg zijn. Oh wat een geweldige hoop hebben wij als gelovigen in Christus. Maakt dit u eigen beste mensen en dit zal u ook motiveren om de tijd dat u op aarde bent uw wandel meer en meer in overeenstemming te brengen met uw positie in Christus.

Vers 5: Van onze toekomst met de Heere naar nu het leven hier op aarde wat in dit vers en de volgende verzen wordt beschreven. Onze hoop staat vast. Het gaat nu om wat we hier op aarde doen in het dagelijks leven. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest Efeze 1:13 en Gods Geest woont in ons. In hoeverre laten wij Hem het werk in ons doen. Het gaat altijd samen met onze eigen wil. Als wij niet willen kan God ook niet ons werken door middel van Zijn Geest wat samengaat met Zijn Woord. Lees Romeinen 10:17. Wij behoren Gods Woord tot ons door te laten werken en ook ons eigen maken. Wat staat hier? Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn. Dit zijn dingen van ons vlees, van onze zondige natuur waarmee wij geboren zijn. Met het vlees dienen wij de wet van de zonde. Dit zegt Romeinen 7:26. Lees dit! Wat zijn dan die dingen van het vlees? Hier komen ze op een rij: hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid welke is afgodendienst zegt Gods Woord hier. Blijkbaar hadden de gelovigen te Kolosse heel veel moeite met deze dingen afdoen zoals wij dit ook hebben als gelovigen. Daarom werden zij en worden wij hier vermaant om deze dingen uit ons leven te bannen. Dit kan alleen als wij ons laten leiden door Gods Geest met Gods Woord. Ten eerste het woord hoererij. Het komt van het Griekse porneia wat vertaald wordt met porno: lust voorof andere vrouwen (publieke vrouwen, hoeren). Dit kan zich uiten in sexblaadjes, sexcontact advertenties, internetsex met webcams, pornografie (internet), naar de hoeren gaan maar ook een zwak hebben voor “mooie”vrouwen. Het is allemaal verleidelijk maar het leidt tot ellende in ons leven. Het kan ons gaan beheersen of slaven maken als wij daar aan toegeven.

In I Thessalonicenzen 4: 4 en 5 lezen wij het volgende: “Dat een ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer; Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, zoals de heidenen, die God niet kennen” In Efeze 5:3 lezen wij een bijna zelfde tekst dan deze tekst in Kolossensen: “Maar laat ook onder u hoererij en alle onreinheid, of gierigheid niet genaamd worden, gelijk het de heiligen betaamt.” Wat je vaak hoort bij mensen die hier aan toegeven is dat het een bepaalde leegte die in hun leven is opvult. Beste mensen wij zijn nieuwe mensen in Christus! Laten wij als gelovigen wegvlieden of vluchten van deze begeerlijkheden! Laten wij lezen I Korinthe 6: 15-20 lezen: “Weet gij niet, dat uw lichamen (vat) leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen, en ze leden van een hoer maken? Dat zij verre! (God forbid)Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot een vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is een geest met Hem. Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt? Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn” Het is belangrijk in ons dagelijks leven dat wij niet aan deze begeerlijkheden toegeven en daar mee inlaten. Het tweede woord wat volgt op hoererij is onreinheid. Beste mensen: God heeft ons niet geroepen tot onreinheid maar tot heiligmaking I Thessalonicenzen 4:7, lees dit! Het derde woord hier is schandelijke beweging. Het voorbeeld in de Bijbel kunnen wij lezen in de eerste Korinthebrief. Ondanks dat zij gelovig waren en in Christus waren deden ze in hun dagelijks leven schandelijke dingen. Dit is voor ons als voorbeeld en hoe het niet behoort te zijn. Wij behoren dagelijks hier niet aan toe te geven maar ons te laten leiden door Gods Geest en door Zijn Woord. Kwade begeerlijkheid en gierigheid. Laten wij niet als de heidenen die God niet kennen dit doen. In I Thessalonicenzen 4:5 lezen wij nogmaals: “Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, zoals de heidenen, die God niet kennen” Laten wij hier van wegvluchten in ons dagelijks leven! Ons niet laten beheersen door dit. Breng dit ook in gebed tot God de Vader en vraag Hem om je te helpen van dit weg te vluchten en je te laten leiden door Zijn Woord van genade! Gierigheid. In het Engels staat er covetousness wat betekent dat je niet tevreden bent met wat je al hebt. Je wilt steeds meer en meer. Het heeft een element van wetteloosheid en het is zondig omdat het leidt tot vertrouwen in onzekere rijkdommen en het is de liefde voor de wereld in plaats van je naar God richten. Hebreeen 13:5 zegt ons en dit is ook algemene waarheid: “Uw wandel zij zonder (geld)gierigheid; en weest vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.” Hetzelfde woord covetousness in de Engelse Bijbel komt hier naar voren. Het leidt tot wereldse begeerlijkheden en het leidt ons af van God. Natuurlijk probeert de tegenstander van God, satan, ons tot deze dingen te verleiden. Laten wij dit proberen in ons leven niet te doen beste mensen en in plaats van dit meer en meer ons te laten leiden door Gods Woord en door Zijn Geest Die ons leeft. Bedroeft de Heilige Geest niet waarmee wij verzegeld zijn! Efeze 4:30. Ook al is het soms moeilijk. We kunnen alles in gebed brengen bij onze Hemelse Vader.

Vers 6: Om al deze bovenstaande dingen komt de toorn van God. Zijn toorn is op de kinderen der ongehoorzaamheid: de ongelovigen in deze wereld. Zij zijn vervreemd van het leven van God. Zij kennen God niet en Zijn toorn blijft op hen zolang zij Hem niet aannemen als persoonlijk Verlosser. Efeze 5:6,7 zegt ons: “Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo weest dan hun medegenoten niet” Tuurlijk leven wij in deze wereld en hebben wij dagelijks met ongelovigen te maken maar laten wij niet hetzelfde doen als zij doen: kwade begeerlijkheden en andere schandelijke bewegingen. Houdt mensen op een afstand. Het betekent niet dat je niet omgang mag hebben met mensen die niet geloven in Christus, niet met hen kan praten. Dagelijk moet ik ook werken met mensen die niet in Christus geloven alleen vlucht ik zoveel mogelijk weg van wat zij doen zoals rare praat (op sex gericht of vloeken etc). Doe daar dus niet mee mee. Ga daar niet in mee!

 

Kolossensen 3: 7-10

In welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij daarin leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lasterin, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, omdat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Hem, Die hem geschapen heeft”

Vers 7:Voordat wij de Heere Jezus Christus in ons leven als persoonlijk Verlosser kenden leefden wij/wandelden wij in deze gebroken wereld. Wij waren ongelovig en deden alleen zonden. Wij wandelden in de ijdelheid van ons gemoed. Wij waren toen in ons vlees en wandelden daarnaar. Romeinen 6:20 en 21 zegt ons: “Want toen gij dienstknechten waart van de zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van de dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde daarvan is de dood” Achteraf kunnen wij zeggen dat wij ons schamen voor wat wij gedaan hebben in onze ongelovige staat waarin wij verkeerden. Wij deden toen net als de apostel Paulus voor zijn bekering dingen in ongeloof en wij waren daar ook onwetend over. Wij waren dood door de misdaden en zonden. Wij wandelden naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid Efeze 2:1-2. En in Titus 3:3 staat geschreven: “Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende” Zo waren wij maar door Christus zijn wij veranderd omdat wij Hem als persoonlijk Verlosser hebben aangenomen in ons leven.

Vers 8 Omdat wij in Christus zijn en nieuwe mensen zijn in Hem behoren wij af te leggen en dat is dagelijks namelijk gramschap=toorn, toornigheid= boosheid en dat blijvend, kwaadheid=driftigheid, lastering= onware kwaadsprekerij, vuil spreken uit uw mond= denk aan vloeken of andere lelijke taal zoals schuttingtaal. Dit kunnen wij in Christus stoppen omdat wij zijn verzegeld met Gods Geest Die in ons woont en ons helpt m.b.v. Gods Woord dit te stoppen zodat ons leven meer en meer in overeenstemming wordt met Gods wil. In Efeze 4:21-22 staat geschreven: “Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding.”

Vers 9: Liegt niet tegen elkaar. In Efeze 4:25 lezen wij het volgende: “Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een ieder met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden” Zeker tegen medebroeders en zusters in het lichaam van Christus behoren wij niet te liegen maar de waarheid te spreken. Soms is dat best wel lastig omdat wij de zondige natuur nog in ons hebben wonen en de aanwezigheid van de zonde elke dag merken in ons leven. Wij zondigen nog elke dag maar wij kunnen God danken voor de vergeving die er is in Christus Jezus. Wij hebben uitgedaan de oude mens met zijn werken. Lees Romeinen 6: 6. De oude mens is met Hem gekruisigd en in het graf. Wij zijn nu nieuwe mensen in Hem.

Vers 10: Wij hebben aangedaan de nieuwe mens. Wij zijn nieuwe mensen in Christus! Wij worden elke dag vernieuwd door Zijn Woord van genade als wij daar ons voor open stellen. We gaan dan meer en meer ook nieuwe mensen in Christus in de praktijk worden. Onze wandel wordt dan meer en meer in overeenstemming met onze positie in Christus. God heeft de nieuwe mens geschapen in Hem. Geweldig om dit te weten. Lees Romeinen 6:4 en II Korinthe 5:17!

Kolossensen 3: 11-13

Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, Barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; verdragende elkander, en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijk Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo”

Vers 11: In Christus is er geen verschil voor God. Of je nu Jood of niet Jood bent, besneden of niet besneden. Het maakt voor God onder deze bedeling van genade niets uit. Efeze 3:1-3. Waarom niet? In Efeze 2: 14-15 lezen wij dat door het kruis het volgende is gebeurd: “Want Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaatk, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende” Aan het kruis heeft Hij, Christus, de muur die tussen Jood en niet Jood stond weggebroken. Die muur was de wet met al zijn geboden en heeft die wet aan het kruis genageld. Nu is er geen verschil meer tussen Jood en niet Jood of besneden te zijn of onbesneden te zijn. Hij trekt geen mensen voor. Op basis van het kruis van Christus zijn wij allemaal gelijk. Christus is dus alles en in allen die leden zijn van het lichaam van Christus, de Gemeente! Niemand van ons is beter of heeft een bevoorrechte positie bij God. Christus woont door middel van Zijn Geest, de Heilige Geest in ons en daarmee zijn wij verzegeld Efeze 1:13,14, Efeze 4:30.

Vers 12: Wij zijn uitverkoren door God! Efeze 1:4: “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld, opdatwij heilig en onbesrispelijk zouden zijn voor hem in de liefde” In het dagelijks leven behoren wij aan te doen dat wij als uitverkorenen van God wandelen zullen. Wat houdt dat dan in? Wel dat staat dus hier aansluitend in dit vers: barmhartig zijn, goedertieren zijn, ootmoedig zijn, zachtmoedig en lankmoedig zijn. In Galaten 5: 22 lezen wij: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid” Als wij ons laten leiden door Gods Geest waarmee wij verzegeld zijn in ons leven tot de dag der verlossing Efeze 4:30 dan volgen die vruchten vanzelf. Wat is barmhartigheid? Dit is medelijdend, mededogend. Goedertierenheid is welwillend, genadig, ootmoedigheid is nederigheid, zachtmoedigheid= barmhartig, lankmoedigheid is veel kunnen verdragen. Dit zijn dus vruchten van de Heilige Geest en door de Heilige Geest kunnen wij deze dingen allemaal doen. Zonder God kunnen wij dit niet vanuit onszelf.

Vers 13: In het lichaam van Christus behoren wij elkaar te verdragen en ook te vergeven want wij zijn in Christus vergeven door Zijn bloed wat gevloeid heeft aan het kruis voor ons, voor onze zonden. Zo kunnen wij ook andere mensen vergeven. Als je dus een klacht hebt tegen een ander probeer hem of haar te vergeven in plaats om boos of toornig op hem of haar te zijn. Eerder te zeggen dat het niet geeft en dat het is vergeven door het bloed van de Heere Jezus Christus. Het heeft ook te maken met onze persoonlijke groei in hoeverre wij geduld hebben met andere mensen in het lichaam van Christus maar ook hoe gaan wij met ongelovigen om. In hoeverre hebben wij geduld met deze mensen. Ook naar hen toe behoren wij lankmoedig, goedertieren, barmhartig, zachtmoedig te zijn zodat zij kunnen merken dat wij anders zijn en door onze houding zij gaan nadenken over het leven hoe het ook anders kan. Onze houding t.o.v andere mensen is erg belangrijk!

Kolossensen 3: 14-15

"En boven dit alles doet aan de liefde, welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welke gij ook geroepen  zijt in een lichaam; en weest dankbaar"

 

Vers 14: Boven hetgeen wij hierboven hebben kunnen lezen en leren behoren wij de liefde aan te doen. Welke liefde spreekt de apostel Paulus hierover in dit vers? Is dit menselijke liefde? Nee beslist niet. Menselijke liefde kan ook niet leiden tot de band der volmaaktheid. Menselijke liefde is altijd egocentrisch. Dit is liefde om zelf beter van te worden. Er wordt hier in dit vers gesproken over Gods liefde. In I Korinthe 13 vanaf vers 3 t/m vers 5 lezen wij over deze liefde die komt van God:"En al ware het , dat ik al mijn goederen tot onderhoud van de armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen; Zij handelt niet ongeschikt, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad"  Dit is wat hier in dit vers over gesproken wordt dat wij deze liefde behoren aan te doen. Maar zult u zeggen hoe kunnen wij dit doen? Wel het is u te laten leiden door Gods Geest Die in ons woont en waarmee wij verzegeld zijn Efeze 1:13, 14 en Efeze 4:30. Dit gaat altijd samen met Gods Woord en het is Gods Woord van genade wat rijkelijk in ons behoort te wonen Handelingen 20:32, Romeinen 16:25,26. Het zijn de brieven van de apostel Paulus wat Gods Woord is voor ons vandaag en wij behoren ons door dit Woord van genade laten leiden. De liefde van Christus is een liefde die niets terugverwacht. Als wij die liefde in ons leven laten zien aan andere mensen met behulp van Gods kracht en macht dan gaan andere mensen dit ook merken aan ons. De liefde van God door de Heere Jezus Christus is de band der volmaaktheid en wij mogen die liefde van God aandoen in ons leven!

Vers 15: De vrede van God heerse in uw harten. Dit gaat over ons dagelijks leven! Onze dagelijkse wandel met de Heere! In positie hebben wij vrede met God! In Romeinen 5:1 lezen wij het volgende: “Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (met) God, door onze Heere Jezus Christus. Beste mensen, dit hebben wij al nadat wij de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser hebben aangenomen! In Kolossensen 2:6 hebben wij het volgende geleerd namelijk: “Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere , hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem.” Het komt nu neer op de dagelijkse praktijk van elke dag. Het is een vermaning van de apostel Paulus ook naar ons toe die leden van het lichaam van Christus zijn: laat de vrede van God heersen in ons hart. In Galaten 5:22 lezen wij het volgende: “Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.” We zien hier dat vrede een vucht van de Geest is net zoals liefde en blijdschap en al die andere die er staan. Wij behoren ons te laten leiden door Gods Geest Die in ons woont en waarmee wij zijn verzegeld lees Efeze 1;13,14 en 4:30. En in Galaten 5: 18 lezen wij : “Maar indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet” Dit is de wet van de zonde! Dus beste mensen als wij ons door Gods Geest laten leiden komt die vrucht van de Geest vanzelf in ons leven en daar is vrede er 1 van! Wij als leden van het lichaam van Christus zijn geroepen tot dat ene lichaam. In I Korinthe 12:13 lezen wij: “Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt” Wij behoren Christus toe Die ons Hoofd is en wij zijn allen familie van elkaar als wij leden van het lichaam van Christus, de Gemeente zijn. Wij vormen die ene Gemeente en deze is wereldwijd en bestaat allemaal uit individuele mensen. Weest dankbaar. Hoe kunnen wij dankbaar zijn? Soms zult u zeggen zijn er situaties waarvoor je niet dankbaar kan zijn. Natuurlijk, als wij naar onze omstandigheden hier op aarde kijken zijn er inderdaad situaties die niet leuk zijn en erg moeilijk, maar we moeten daar niet naar kijken, ons daardoor niet laten beinvloeden of teneer laten slaan. Wij kijken naar de positie die wij hebben in Christus en onze heerlijke toekomst die we met Hem mogen gaan doorbrengen in de hemel als wij opgenomen zullen worden! Lees I Thessalonicenzen 4:13-18, I Korinthe 15:51-53! Dan kunnen wij God danken en dit kunnen wij elke dag doen, zelfs elk moment van de dag! Beste mensen, laten wij God danken voor elke situatie waarin wij ons bevinden of die nu moeilijk of makkelijk is, in vreugde, pijn of verdriet en in lijden (geestelijk en/of lichamelijk)."Want het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden" Romeinen 8:18.

Kolossensen 3: 16-17

Het Woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem.”

Vers 16: Het Woord van Christus wone rijkelijk in u. Zijn Woord van genade, de boodschap van genade mag rijkelijk in ons wonen. Het is een wens, een verlangen van de apostel Paulus wat hij had naar de medebroeders en zusters in de Heere in Kolosse maar ook voor ons die 2000 jaar later leven is het een wens. Als het Woord van Christus rijkelijk in ons woont staan we sterk, sterk in Hem. In I Korinthe 1:18 leren wij het volgende: “Want het Woord des kruises is wel dengenen die verloren gaan dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods” Wat hier als tweede staat is dit: leert en vermaant (spoort aan) elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Het is heel belangrijk om met elkaar als leden van het lichaam van Christus te zingen. Dit is ook om elkaar te bemoedigen en aan te sporen en ook door dit van elkaar te leren en elkaar te leren. Kerkvader Augustinus vond het erg belangrijk om te zingen. Zo behoort het bij ons ook te zijn. Het maakt ons ook vrolijk en blij en ook in ons hart zodat wij God met aangenaamheid in ons hart ook kunnen toezingen. Het is bij zingen niet alleen dat de melodie mooi klinkt maar juist wat zing je, dat je er over nadenkt wat je zingt dus met verstand zingen overeenkomstig Gods genade evangelie.

Vers 17 Al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Heere Jezus.Wij zijn in de Heere Jezus Christus en wat we ook doen, of het nu werk is of als wij spreken we behoren het zo goed mogelijk te doen en ook in Christus want Hij is ons Hoofd en wij behoren Hem toe. Het is nu “He died for me, I live for Him” Galaten 2:20 lees dit goed door! In vers 23 en 24 van Kolossensen 3 lezen wij: “En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heere, en niet de mensen. Wetende , dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dien de Heere Christus” Beste mensen, wij zijn dus in Hem en wij behoren als gelovigen alles in de Naam van de Heere Jezus Christus te doen en dingen ook van harte te doen zonder mopperen. Dit is de praktijk van alle dag. Het tweede wat wij behoren te doen is het volgende: dankende God en de Vader door Hem Christus. In I Thessalonicensen 5:18 lezen wij: “Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u” En in Efeze 5:20 lezen wij: “Dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader, in de Naam van de Heere Jezus Christus” Zo mogen wij elke dag leven en u beste lezer zult merken dat er meer vreugde en blijdschap in uw leven met God zult komen en ook rust in uw leven. Dit behoort u eerst eigen te maken voordat dit gaat werken in de praktijk van iedere dag.

Kolossensen 3: 18-19

Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, en wordt niet verbitterd tegen hen”Vers 18: Dit vers en vers 19 gaat over de situatie in een huwelijk tussen man en vrouw. In Efeze 5: 22 hebben we een vergelijkbare tekst te weten: “Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere.”. Van nature is het logisch dat de vrouw de man onderdanig is. De meeste vrouwen willen hun mannen behagen in veel opzichten. Als we naar vers 18 van Genesis 2 kijken lezen wij het volgende: “Ook had de Heere God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulp maken, die als tegen hem over zij” En in vers 21 en 22 van hetzelfde hoofdstuk lezen wij het volgende: “Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot de plaats daarvan tot met vlees. En de Heere God bouwde de rib, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam” Zo schiep God de vrouw en het doel was dat zij de man tot hulp was en is. De bedoeling van de vrouw in een huwelijk is dat zij een hulp is voor de man, dat zij staat in deze positie en deze houding houdt en dat zij gelukkig is in deze positie naast de man. Ook deze tekst is erg belangrijk in I Korinthe 11: 8,9: “Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, amar de vrouw om de man” Blijkbaar was er in de plaatselijke gemeente te Kolosse en ook in Efeze hier iets mis mee want de apostel Paulus schrijft dit niet voor niets als een aansporing naar de vrouwen toe hoe zij zich moeten opstellen en ook voor ons is het een leerles. Jammer om te zeggen maar wij leven vandaag de dag in een wereld waarin vrouwen meer en meer hun eigen mannen overheersen. Een voorbeeld: ik heb in mijn leven binnen mijn werk in de gezondheidszorg veel vrouwen gezien die voor hun mannen spraken als er iets gevraagd werd aan de mannen. Zij gaven antwoord en dat is nog maar een voorbeeld maar laat in ieder geval zien dat deze vrouwen niet echt hun plaats kennen binnen het huwelijk of relatie. Het wil niet zeggen dat vrouwen helemaal niets mogen zeggen integendeel. In eerste instantie als de man iets gevraagd wordt, ook al is hij ziek maar kan nog wel praten, dat hij toch zelf een antwoord geeft op de vragen die aan hem gesteld worden. Als we vers 18 goed lezen zal de oprechte gelovige vrouw in Christus haar positie kennen naast haar man. Daarom is het erg belangrijk dat er een basis is in een huwelijk tussen man en vrouw. Wat is die basis zou u zich misschien afvragen? De basis voor een gezegend huwelijk is dat zowel man als vrouw de boodschap van genade kennen en er ook voor staan Handelingen 20:24, 32. Romeinen 16:25,26 en ook het rechtsnijden kennen in hun levens. Deze waarheden behoren beiden te geloven en dan pas weten beiden ook wat hun posities zijn in het huwelijk. Onderdanigheid in het Engels is to yield. Het komt erop neer dat de vrouw meegaand zal zijn met de man in een huwelijk. Hem ook graag wilt helpen. Ook in Titus 2:5 lezen wij over de taak van de vrouw binnen een huwelijk: “Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet geslasterd worde”

Vers 19: We hebben in vers 18 gelezen hoe de vrouw zich in een huwelijk of relatie zich moet opstellen ten opzichte van de man en in dit vers gaat het over de man hoe hij zich behoort op te stellen tegenover zijn vrouw. Een man moet een vrouw niet onderdrukken wat je vaak ziet onder menselijke religies waar vrouwen niets te vertellen hebben. Hij zegt hier: mannen hebt uw vrouwen lief. De liefde hier is agape, de liefde van Christus. In Efeze 5:25 lezen wij het volgende: “Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven.” En in vers 28 en 29lezen wij van hetzelfde hoofdstuk: “Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijk ook de Heere de Gemeente” Als wij als mannen in een huwelijk ons laten leiden door Gods Geest wat samengaat met Gods Woord en de bovenstaande verzen tot ons door laten dringen, eigen maken dan zal een huwelijk gezegend zijn en zal er weinig spanning zijn tussen ons mannen en onze vrouwen. Wat betekent verbitterd zijn tegen? Dit is het onaangenaam maken voor de vrouw in je eigen huwelijk zodat de relatie uiteindelijk kapot zal gaan door bijvoorbeeld het onderdrukken van je eigen vrouw, dat ze niets mag zeggen bijvoorbeeld.Kolossensen 3: 20 en 21

Gij kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is de Heere welbehagelijk. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden”Vers 20: Zolang kinderen nog thuis wonen en minderjarig zijn (<18 jaar) behoren zij zich te voegen naar de regels die ouders opgesteld hebben. Als natuurlijk een ouder een kind iets vraagt wat verkeerd of geen gehoorzaamheid aan God is hoeft een kind natuurlijk niet zijn ouders of ouder te gehoorzamen. U ziet in dit vers ouders en dat is meervoud. Voor de goede orde: vader en moeder zoals God het ook bedoeld heeft. Tegenwoordig in deze wereld heb je zoveel gebroken gezinnen (door echtscheidingen), samengestelde gezinnen en dat brengt zoveel onrust met zich mee. Het gaat natuurlijk in dit vers over gelovige ouders die hun kinderen opvoeden en regels stellen aan hen dat die mits in de Heere gehoorzaamd worden. Ook al lijken de regels streng doch rechtvaardig dat behoort een kind deze te gehoorzamen. Uiteindelijk behoort ook een kind de Heere te gehoorzamen want Hij is ook het Hoofd van lichaam van Christus, de Gemeente, waar het kind ook lid van is als hij of zij gelooft. Kinderen behoren getraind worden door Gods Woord van genade Handelingen 20:32, Romeinen 16:25,26. We leven nu in een tijd dat kinderen vaak niet meer hun ouders gehoorzaam en ondankbaaren onheilig zijn Lees 2 Timotheus 3: 2,3. Dit komt ook veel door de sociale media (door smartphones, internet, tablets etc) Kleine kinderen nu vandaag de dag groeien op met dit en bedienen dit al op jonge leeftijd en zien heel veel dingen wat ze eigenlijk nog niet behoren te zien en te doen. Laten wij als gelovige ouders van kinderen onze kinderen laten opgroeien met Gods Woord beste mensen en proberen vanuit Gods Woord van genade en het rechtsnijden onze kinderen het voorbeeld te geven wat God ook wil. Ze zullen later als zij volwassen zijn en op zichzelf wonen terugkijken op de tijd dat ze nog thuis woonden als een gezegende tijd wat nog invloed heeft in hun verdere leven.

Vers 21: Wat betekent dit dat vader hun kinderen niet behoren te tergen? Wat is tergen eigenlijk. Het is gemeen plagen zodat kinderen bood worden op hun vaders. Waarom vaders en niet moeders. Moeders zijn over het algemeen zachtaardiger dan vaders van nature zijn. Vaders plagen graag van nature. Gemeen plagen wekt alleen maar woede op. In het Engels staat er provoke en dat betekent prikkelen, tarten, kinderen boosmaken zodat zij daar moe van worden. Als vader moet je het niet zo ver laten komen. Met behulp van Gods Woord van genade kan je als vader dit proberen te vermijden zodat het kind dat je opvoed in een fijne en gezellige omgeving groot gebracht wordt. Het is ook erg belangrij dat je als vader geen dingen tegen je kinderen gaat zeggen wat veroorzaakt dat ze daar moe van worden en het zover wordt dat ze in opstand komen en ongehoorzaam worden. Spreuken 22:6 zegt ons: “Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis van zijn weg, als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken” Nogmaals mensen en misschien zijn jullie wel vaders en moeders die dit nu lezen: voedt u kind op in de rechte leer van genade Handelingen 20:24, 32, het rechtsnijden II Timotheus 2:15 en net als Timotheus geleerd had als kind van zijn moeder en grootmoeder, leer uw van jongsaf aan Gods Woord te begrijpen II Timotheus 3:16 en Gods genade!

Kolossensen 3: 22-23

Gij dienstknechten, weest in alles gehoorzaam aan uw heren naar het vlees, niet met ogendienst als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heere, en niet voor de mensen”Vers 22: Dit vers gaat over de dienstknecht die gelovig is en zijn aardse heer dient. In de wereld waarin wij wonen zoals in Nederland kennen wij geen dienstknechten meer. In het Romeinse rijk waarin Paulus leefde had je veel dienstknechten of slaven.

Natuurlijk kent deze wereld nog slaven. Denk bijvoorbeeld aan seksslaven of slavinnen. Mensenhandel bestaat nog steeds helaas.

Dit vers gaat dus over de slaaf of dienstknecht die gelovig is. Wat behoorde hij of zij te doen. Ten eerste gehoorzaam zijn aan hun heren. Dienstknechten als zij de Heere Jezus Christus kenden in hun levens behoorden niet hun heren te behagen als mensenbehagers maar hun heren te dienen met eenvoudigheid van het hart en ontzag te hebben voor God.

Als wij ergens werken hebben wij vaak een baas boven ons. Die geeft ons opdrachten/taken wat wij behoren te doen. Als werknemer behoor je datgene te doen wat van je verlangd wordt. Je probeert het zo goed mogelijk te doen en zeker als gelovige in Christus. Je doet het voor God want Hij is jouw opdrachtgever en van Hem heb je ook het werk gekregen wat zo goed mogelijk bij je past. Het is natuurlijk belangrijk werk te hebben wat je aankan zowel fysiek als geestelijk. Het is belangrijk en dat ik merk zelf in mijn werk, dat je je ogen richt tot God want Hij is altijd onze opdrachtgever en wij zijn in Hem. Als wij ons werk goed verrichten en hard werken zonder te mopperen of te weigeren krijgen wij lof van onze bazen want die zien dat. Beste mensen: ook in uw werk bent u nooit alleen want God is nabij en helpt u daarbij. Natuurlijk is gebed ook erg belangrijk en zeker ook in werk dat wij het ook in Zijn handen leggen elke dag weer als wij werken. Nu zal niet iedereen die dit leest een baas boven zich hebben. Tegenwoordig heb je ook veel mensen die zichzelf baas zijn. Ook voor deze mensen is het belangrijk om het werk zo goed mogelijk te doen zoals je het voor God zou doen.

Vers 23: Dit vers sluit aan op het vorige vers. Wat je ook doet, het dagelijks werk of iets anders: alles wat je doet doet het van harte zonder te mopperen en er geen zin in te hebben. In Filippensen 2:14 staat geschreven: “Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken” Beste mensen dit behoren wij ons eigen te maken want wij zijn niet meer van onszelf maar van de Heere. Laten wij ons laten leiden door Gods Geest en deze woorden tot ons door laten dringen zodat wij makkelijker in ons werk of in het werk van de Heere beter kunnen functioneren. Maar ook in ons huwelijk of gezin: laten wij alles met plezier doen want wij doen het voor God want wij dienen Hem en niet mensen. Galaten 1:10: “Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.” De apostel Paulus was en is ons grootste menselijk voorbeeld om dit hem na te volgen zoals hij leefde in Christus. Hij was een dienstknecht van Christus en wij zijn dat ook en daarom behoren wij geen mensen te behagen of te dienen want wij dienen alleen Christus.

Kolossensen 3: 24 en 25

“Wetende, dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des persoons”

Vers 24: Als wij dingen van harte doen als voor de Heere en niet voor de mensen dan zullen wij ontvangen de vergelding der erfenis want wij dienen de Heere Jezus Christus. In werk bijvoorbeeld doen wij als gelovigen ons werk voor de Heere en niet voor onze baas. Alles graag willen doen wat je opgedragen krijgt. Laten wij in ons werk onze baas gehoorzamen omdat wij dan God gehoorzamen en Hij zal ons rijkelijk belonen. Wat een grote en wondervolle God hebben wij en ook als wij werk hebben want Hij zal ons de vergelding der erfenis geven. In het Engels staat er inheritance wat komt van het Griekse woord kleronomia. Wij zullen een erfenis ontvangen van God. Geweldig om dit te weten en dan kunnen wij nog met vreugde hier op aarde Hem dienen! Wij gaan als gelovigen geen dingen doen en ook niet ons werk wat tegen Gods Woord ingaat. Dat behoren wij te vermijden of te weigeren.

Vers 25: Die onrecht doet. Wij kunnen ook onrecht doen zolang wij nog op aarde leven omdat wij nog steeds kunnen zondigen en dat doen wij elke dag. Ook onze bazen kunnen onrecht doen omdat zij zondaars zijn. Een ieder die dit doet zegt Gods Woord hier zal het onrecht dragen wat hij heeft gedaan. Bij God is er geen onderscheid. Voor God zijn alle mensen gelijk! Onrecht doen heeft dus gevolgen dat de persoon die dit doet ook het onrecht zal dragen. Als je kijkt naar de tijd waarin Paulus leefde had je veel slaven en er waren slaven die niet gehoorzaam waren aan hun meester. Sommige meesters waren genadig en begripvol maar er waren ook natuurlijk meesters in die tijd die onrechtvaardig en onredelijk waren en de gevolgen waren er natuurlijk ook naar. Een voorbeeld van zo'n weggelopen slaaf was Onesimus de was weggelopen van Filemon zijn meester. In de brief aan Filemon spreekt de apostel Paulus over deze slaaf en wat Filemon moest doen als de slaaf weer terug was. Filemon : 16: Nu, voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere” Onesimus was naar Rome gevlucht van zijn meester en had Paulus in de gevangenis ontmoet en was tot geloof gekomen in de Heere Jezus Christus. Hij was nu zeer nuttig geworden vers 11 van Filemon. En Paulus zend hem terug naar zijn meester en geeft de meester instructies om met liefde van God zijn weggelopen slaaf en nu ook broeder in de Heere aan te nemen.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolossensen 4: 1-4

Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende, dat ook gij een Heere hebt in de hemelen. Houdt sterk aan in het gebed; en waakt daarin met dankzegging. Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur van het Woord opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben; Opdat ik die moge openbaren, gelijk ik moet spreken”

Vers 1: Dit eerste vers van dit laatste hoofdstuk van Kolossensen gaat over heren die dienstknechten hadden. In de tijd van de apostel Paulus waren veel dienstknechten of slaven. Er was slavenhandel in de wereld. De apostel Paulus spreekt hier tot heren die de Heere Jezus Christus kennen en vertelt hun hoe zij om moeten gaan met hun dienstknechten of slaven. Dat ze hun dienstknechten goed behandelen en geen onrecht aandoen. Want in het vorige hoofdstuk in vers 25 lezen wij ook dat wie onrecht doet hij ook het onrecht zal dragen en bij God is er geen verschil tussen de ene mens of de andere. Ieder mens is voor God gelijk. We lezen in Efeze 6:9 het volgende : “En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij Hem is” In die tijd van Paulus als de heren gelovigen waren behoorden ze zo te wandelen wat Paulus hen hier zegt en het maakte voor God niet uit of iemand diensknecht/slaaf of heer was. De richtlijnen om te wandelen in Hem zijn hier gegeven. In Nederland kennen wij geen slavenhandel meer. We hebben nu welk werkgevers en werknemers. Als je zelf een werknemer bent en gelooft in Christus dan kan je zo wandelen wat in het vorige hoofdstuk in vers 23 en 24 staat geschreven. Je hebt ook nu mensen die leiding geven en gelovig zijn en dan gelden deze woorden van Kolossensen 4:1 en Efeze 6:9.

Vers 2: De apostel Paulus schreef die in eerste instantie aan de gelovigen te Kolosse, zijn medebroeders en zusters. Ook is het tot ons geschreven want wij zijn ook leden van het lichaam van Christus. Het gebed neemt een belangrijke plaats in. Als u precies wilt weten hoe u behoort te bidden leest u dan de studie over gebed onder rubriek Bijbelstudies: Gebed! Wij behoren sterk aan te houden in het gebed. Ook in Romeinen 12:12 wordt ons opgeroepen om te bidden: “Verblijdt u in de hoop. Weest geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. '''. En in Efeze 6:18 lezen wij : “Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd tijd in de Geest, en daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen” Volharden is daarmee door te gaan en niet te stoppen met bidden. Het betekent niet dat wij elk moment van de dag behoren te bidden. Er staat ook niet hoeveel keer per dag of per nacht maar wij behoren niet het bidden te vergeten. Bidden is praten met God en het versterkt ook de relatie met God en in het gebed neemt dankzeggen ook een grote rol in.

Vers 3 Biddende voor ons. De apostel Paulus vroeg aan zijn medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Kolosse dat ze voor hem en voor zijn medearbeiders zoals Timotheus en Epafras zouden bidden. Gebed is erg belangrijk om te doen voor degenen die het Evangelie der genade van God en het rechtsnijden brengen. Handelingen 20:24,32 , Romeinen 16:25,26 en 2 Timotheus 2:15. Dat ze hun mond zouden opendoen en dat de deur van het Woord open mag gaan om inderdaad deze verborgenheden van God te verkondigen. Door het geheimenis was de apostel Paulus gevangen/gebonden. Hij zat gevangen te Rome en vraagt aan zijn medegelovigen die hij nooit heeft ontmoet voor hem te bidden. In 2 Thessalonicensen 3:1 staat geschreven : “Voorts broeders; bidt voor ons opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u” En in Efeze 6:19,20 zegt de apostel Paulus: “En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijn mond met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; Waarvoor ik een gezant (ambassadeur) ben in een keten, opdat ik daarin vrijmoedig moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken” De apostel Paulus was in de gevangenis te Rome en zat vast met een keten (banden). In 2 Timotheus 2:9 zegt de apostel Paulus het volgende: “Om hetwelk ik verdrukkingen lijd tot de banden toe, als een kwaaddoener; maar het Woord Gods is niet gebonden” Gods Woord, de Bijbel en speciaal het Evangelie van Genade is niet gebonden. Het Evangelie van genade is vrij om door te geven. Nooit is Gods Woord gebonden! Al worden Bijbels verbrand nu vandaag de dag of in beslag genomen Gods Woord gaat door! Ondanks zijn banden gaat de apostel Paulus door om het goede nieuws van het kruis te verkondigen en vraagt mensen om voor hem en zijn medearbeiders te bidden. Wat een voorbeeld voor ons om na te volgen. Wij behoren ook nu voor al de voorgangers, leraars of pastors, evangelisten te bidden die deze boodschap van genade kennen en er ook voor staan net als de apostel Paulus deze boodschap met vrijmoedigheid mogen verkondigen en doorgeven aan andere mensen.

Vers 4 Openbaren wat betekent dit? Dit is bekend maken. Efeze 3:1-3 zegt ons dat de apostel Paulus de bedeling van genade mocht uitdelen/dispense aan de heidenen, de koningen en de kinderen Israels. Zo moest hij spreken en dit had hij van God als opdracht voor de rest van zijn leven gekregen van God naar zijn bekering op de weg naar Damaskus.

Kolossensen 4:5-6

Wandelt met wijsheid bij hen, die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een ieder moet antwoorden”

Vers 5: Wandelt met wijsheid. Welke wijsheid wordt hiermee bedoeld? Niet menselijke wijsheid maar de wijsheid van God wordt hier in dit vers bedoeld. Volgens Gods Woord wat wijsheid is, behoren wij te wandelen onder degenen die buiten zijn. Wie zijn degenen die buiten zijn? Dat zij mensen die niet in God en in Christus geloven dus de ongelovigen. In mijn eigen werk kom ik heel wat ongelovigen tegen als collega's of patienten. Het is erg belangrijk om dan met Gods wijsheid onder deze mensen zich te begeven en te wandelen zoals God het bedoeld. Heel belangrijk is het om dingen van harte te doen en opgewekt te zijn maar ook uit te kijken dat je niet hetzelfde doet wat zij doen door bijvoorbeeld weinig gemotiveerd te zijn. Vanuit Gods Woord proberen te wandelen en dat heel voorzichtig te doen. Het valt niet altijd mee want wij zijn natuurlijk niet beter dan anderen, wel beter af. Efeze 5:15 zegt ons: “Ziet dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen” Wat betekent dit de bekwame tijd uitkopen. Het is de tijd goed indelen, goed benutten. Voor mij persoonlijk is het overdag werken in een ziekenhuis en dat 8 uur en 's avonds tijd vrij te maken om Gods Woord te bestuderen, te lezen en ook mensen het goede nieuws van Genade te vertellen.Want nu is de dag van behoudenis nu is het de welaangename dag zolang de bedeling van genade nog voortduurt! Er kunnen vandaag nog mensen tot geloof komen!!! Laten wij die het Woord der Waarheid kennen en het rechtsnijden dit doorgeven aan andere mensen!

Vers 6: Wat betekent dit dat ons woord te allen tijde in aangenaamheid en met zout besprengd moet zijn? Dat betekent dat onze woorden altijd prettig in de oren bij andere mensen mogen klinken. Dat wij ook in dat opzicht goede voorbeelden mogen zijn. Met zout besprengd. Dit betekent dat Gods Woord door ons naar buiten mag klinken! Beste mensen: laten wij ons laten leiden door Gods Geest en door Zijn Woord van genade, zodat andere mensen ook bereikt kunnen worden met deze wonderbare genade van God! God behoort door ons heen te werken naar andere mensen toe zodat andere mensen nieuwsgierig worden en graag ook God willen leren kennen in hun levens! Als ons woord samengaat met Zijn Woord wat in ons werkt en dat ook uit ons mond komt dan weten wij ook hoe wij een ieder mens behoren te antwoorden. Niet alleen gelovigen die de boodschap niet kennen maar ook ongelovigen die God helemaal niet kennen. Het Woord der waarheid, het Evangelie van Genade Handelingen 20:24 is enorm krachtig. Wij behoren zoals in Efeze 6: 17 staat de helm der zaligheid op te nemen en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord”

Kolossensen 4: 7-9

Al mijn zaken zal u bekend maken Tychikus, de geliefde broeder, en getrouwe dienaar, en mededienstknecht in de Heere; Die ik tot dat einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken wete, en uw harten vertrooste; Met Onesimus, de getrouwe en geliefde broeder, die uit de uwen is; zij zullen u alles bekend maken, wat hier is”

Vers 7 en 8: Vanaf dit vers t/m het einde van hoofdstuk 4 gaat het om een aantal mensen, medebroeders van Paulus, die Paulus hier noemt. Dit waren mensen die met hem in de gevangenis waren of waren geweest en met hem voor het Evangelie van genade streden. Handelingen 20: 24,32. In dit vers gaat het over Tychikus. Wie was Tychikus? In Handelingen 20:4 komen wij Tychikus tegen: “En hem (Paulus) vergezelschapte tot in Azie Sopater van Berea; en van de Thessalonicensen Aristarchus en Sekundus; en Gajus vn Derbe en Timotheus, en van die van Azie Tychikus en Trofimus”. Tychikus kwam oorspronkelijk uit Klein Azie dus uit de streek waar Kolosse lag. Paulus zend deze medebroeder en dienstknecht terug naar Kolosse om alles aan de medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Kolosse bekend te maken wat geschied is in de gevangenis en hoe het met Paulus en de zijnen ging te Rome. Dus alle ontwikkelingen zouden ze via Tychikus te horen krijgen. In die tijd had je geen multimedia zoals smartphones, computers etc dus alles ging met papierrollen of mondeling werd alles doorgegeven. Wat we weten is dat Tychikus een geliefde broeder was van de apostel Paulus en een getrouwe dienaar van God, van Christus en mededienstknecht in de Heere. Deze getrouwe dienaar van God die ook de boodschap van genade en het rechtsnijden kende zend Paulus dus naar Kolosse en hij zal hun harten behoren te vertroosten en hen ook versterken met Gods Woord van genade.

Vers 9: In vers 9 komen we nog een bekende van de apostel Paulus tegen. Dit is Onesimus. Dit was de weggelopen slaaf van Filemon die te Kolosse woonde en deze slaaf/dienstknecht had. Onesimus was destijds een onnutte slaaf en was weggelopen van zijn meester en was gevlucht naar Rome. In Rome had hij Paulus ontmoet en hij was tot geloof gekomen in de Heere Jezus Christus. Nadat Onesimus de boodschap van genade had geleerd en ook het rechtsnijden van Gods Woord zend Paulus hem terug naar Kolosse, naar zijn meester Filemon! Lees de brief aan Filemon helemaal door voor uzelf. Paulus zend hem terug samen met Tychikus. Onesimus was ook een getrouwe en geliefde broeder geworden en Tychikus en Onesimus konden de mensen te Kolosse alles vertellen wat er in Rome gebeurd was en hoe de boodschap van genade doorging ondanks alle verdrukkingen van de gevangenis en de vervolgingen te Rome. Lees Filemon 10

 

Kolossensen 4:10-11

“U groet Aristarchus, mijn medegevangene; en Markus, de neef van Barnabas, aangaande wie gij bevelen ontvangen hebt; zo hij tot u komt, ontvangt hem; En Jezus, gezegd Justus, die uit de besnijdenis zijn; dezen alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn”

Vers 10: U groet Aristarchus, mijn medegevangene. Wie was Aristarchus? Voor het eerst lezen wij in Handelingen 19:29 over deze man: En de gehele stad werd vol verwarring en zij liepen met een gedruis eendrachtig naar de schouwplaats, met zich trekkende Gajus en Aristarchus, Macedoniers, metgezellen van Paulus op reis” en in 27:2 lezen wij dan dat hij een medegevangene van de apostel Paulus was: “En in een Adramyttenisch schip gegaan zijnde, alzo wij de plaatsen langs Azie bevaren zouden, voeren wij af; en Aristarchus, de Macedonier van Thessalonica, was met ons” Aristarchus was een medegevangene en metgezel van de apostel Paulus afkomstig dus uit Thessalonica. Hij had Paulus vergezeld op zijn derde zendingsreis en was ook gevangen genomen vanwege de boodschap van genade wat de waarheid is! Samen met Paulus zat hij ook te Rome vast. Een tweede man die de apostel Paulus noemt is Markus, de neef van Barnabas en dat is opmerkelijk. In Handelingen 12:12 lezen wij dat hij Markus de zoon is van Maria. Zijn moeder Maria was weer familie van Barnabas. Wij lezen in dit vers het volgende: “En toen hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Markus, alwaar velen samenvergaderd en biddende waren” Petrus was bevrijd vanuit de gevangenis en hij gaat naar het huis daarna van Maria die een zoon heeft en die zoon heet Johannes die ook wel Markus genoemd wordt. Markus vergezelschapte Paulus en Barnabas op hun eerste zendingsreis lees Handelingen 12:25 en 13:5! Maar hij scheidde zich af van Paulus en Barnabas te Perge en reisde terug naar Jeruzalem. Lees Handelingen 13:13! In Handelingen 15 vers 35 t/m 39 ontstaat er tussen Paulus en Barnabas een verbittering want Barnabas wil zijn neef meenemen op de volgende reis maar Paulus wil dat niet. In vers 38 lezen wij het volgende: “Maar Paulus achtte het niet billijk, dat men dien niet zoude medenemen, die van Pamfylie af van hen was afgeweken, en met hen niet was gegaan tot het werk” De wegen scheidden tussen Paulus en Barnabas. Barnabas neemt zijn neef mee en gaat naar Cyprus en Paulus kiest Silas uit om verder te reizen naar Klein Azie. In dit vers lezen wij over deze neef van Barnabas en blijkbaar is hij nu een getrouwe medegelovige van Paulus geworden en staat hij nu ook achter de boodschap van genade en Gods werk. De gelovigen te Kolosse hadden van Markus dus bevelen ontvangen vanuit Rome en als hij hen zou bezoeken te Kolosse zouden zij hem goed moeten ontvangen in de Heere Jezus Christus. Een mooi voorbeeld voor ons om dus ook in de voetsporen van deze mannen verder te gaan en voor de boodschap van genade en het rechtsnijden van Gods Woord te staan!

Vers 11: De volgende persoon en medebroeder van de apostel Paulus wordt hier genoemd. Hij wordt ook Jezus genoemd. Hij, Justus was uit de besnijdenis dus oorspronkelijk een Jood die tot geloof was gekomen in de Heere Jezus Christus. Hij was ook een medarbeider van de apostel Paulus in de boodschap van genade en stond daar ook voor. Deze medebroeder woonde ook in Rome. Zowel Markus als Justus waren uit de besnijdenis. Zij waren Joden uit het volk Israel, net als de apostel Paulus en nu waren zij ook medestrijders tesamen met Paulus voor het Evangelie van Genade wat de waarheid is. Zij bemoedigden en troosten de apostel Paulus en hielpen hem in zijn moeilijkheden en verdrukkingen die Paulus onderging in de gevangenis te Rome. Kortom zij waren tot grote steun voor hem. Een mooi voorbeeld voor ons om elkaar ook zo te bemoedigen zoals deze mannen deden met de apostel Paulus. Het koninkrijk Gods hier is het hemelse koninkrijk waar wij als gelovigen ook toebehoren.

Kolossensen 4:12-13

U groet Epafras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te allen tijde strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al de wil van God. Want ik geef hem getuigenis, dat hij grote ijver heeft over u en hen die in Laodicea zijn, en hen, die in Hierapolis zijn”

Vers 12: We hebben in de Kolossensenbrief al eerder over Epafras gelezen in het eerste hoofdstuk en wel in vers 7,8 waar staat geschreven: “Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde medediensknecht, dewelke een getrouw dienaar van Christus is voor u; Die ons ook verklaard heeft uw liefde in de Geest” De gelovige medebroeders en zusters te Kolosse hadden de boodschap van genade via Epafras geleerd. Epafras kwam uit de stad Kolosse of woonde daar in de buurt omdat hij ook in Laodicea en in Hierapolis mensen tot de boodschap van genade had geleid. Hij was een medediensknecht van Christus tesamen met de apostel Paulus. Hij streed de goede strijd des geloofds en bad altijd voor de gelovigen te Kolosse die hem zeer dierbaar waren. Zijn gebeden voor hen was dat zij volmaakt en volkomen zouden zijn in al de wil van God! Dat zij de waarheid zouden leren kennen en daarin zouden blijven en zouden groeien in het geestelijke leven zodat zij in hun wandel volmaakt en volkomen zouden worden. Dat ze dus geleid zouden worden door Gods Geest wat samengaat met Gods Woord. Je kan uit dit vers concluderen dat hij een pastor en prediker was want hij had een heel grote ijver voor hen allen. In Filemon lezen wij het volgende: U groet Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus” Epafras was dus ook te Rome en bad voor hen en dat deed hij vurig tot God (met een strijd staat er).

Vers 13: Niet alleen bad hij voor de gelovige medebroeders en zusters te Kolosse, hij had ook een grote ijver voor de broeders en zusters te Laodicea en in Hierapolis. De steden (zie kaartje bovenaan) Kolosse, Laodicea en Hierapolis lagen niet ver van elkaar vandaan in een soort driehoek. Het laat zien dat Epafras een getrouwe mededienstknecht van Paulus was en stond voor de boodschap van genade. Oh wat hebben wij zulke mensen als Epafras nu nodig in het lichaam van Christus die staan voor de boodschap en ook ijverig hiervoor zijn en net als Epafras mensen het Evangelie van genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25,26 en het rechtsnijden van Gods Woord bekend maken en mensen onderricht hierin kunnen geven! Beste mensen: leer net als de gelovigen in deze 3 steden de boodschap van genade en het rechtsnijden 2 Timotheus 2:15 kennen en er ook voor staan zodat u ook andere gelovige medebroeders en zusters het kan uitleggen. Dit zal ook uw persoonlijke geloof in de Heere Jezus Christus sterker maken en u bevrijden van de grote verwarring die heerst in de "Christelijke wereld"met al zijn verschillende denominaties met verkeerde leringen!

 

Kolossensen 4: 14-15

U groet Lukas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas. Groet de broeders, die in Laodicea zijn, en Nymfas, en de gemeente, die in zijn huis is.”


Vers 14: Lukas. Behalve dat hij met Paulus op al zijn reizen een metgezel was, was hij ook een dokter. In het Engels staat er beloved physician: geliefde dokter. Lukas is degene die het boek Handelingen schreef in opdracht van God en ook het Evangelie naar Lukas. Hij was degene die Paulus bijstond tot het einde van Paulus zijn leven. In 2 Timotheus 4:11 lezen wij hierover: “Lukas is alleen met mij. Neem Markus mede, en breng hem met u; want hij is mij zeer nut tot de dienst” Lukas was waarschijnlijk een heiden van oorsprong en volgens traditie kwam hij uit Antiochie. In de Handelingenbrief schrijft Lukas vaak over wij. Dat betekent dat hij er ook zelf bij was wat Paulus allemaal als apostel voor Christus allemaal meemaakte: het lijden voor Hem. Lukas is altijd bij Paulus gebleven totdat Paulus waarschijnlijk is onthoofd door de Romeinen in opdracht van de keizer Nero. Niet alleen Lukas wordt hier in dit vers genoemd. Ook Demas wordt hier genoemd. Wie was Demas? Hij was een medearbeider voor de boodschap van genade tesamen met Paulus waarschijnlijk gedurende de twee jaar dat Paulus woonde in zijn eigen gehuurde woning onder huisarrest. Paulus noemt hem hier in deze brief en ook in de brief aan Filemon noemt Paulus hem in het rijtje van Markus, Aristarchus. Hij wordt ook een medearbeider genoemd. Uiteindelijk liet Demas de apostel Paulus in de steek omdat hij de tegenwoordige wereld meer liefhad. In 2 Timotheus 4:10 lezen wij dit: “Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd; Krescens naar Galatie, Titus naar Dalmatie.”

Vers 15: De gelovigen te Kolosse moesten de broeders die in Laodicea woonden ook de groeten overbrengen van de apostel Paulus die vanuit de gevangenis dit schrijft aan hen. Ook groet hij hier Nymfas. Wie was Nymfas? Hij was een gelovige in de Heere Jezus Christus. Waarschijnlijk woonde hij te Laodicea en had hij in zijn eigen huis een plaatselijke gemeente. Een groep van mensen die bijeenkwamen en Gods Woord bestudeerden en dan met name het Evangelie van genade. Handelingen 20:24, Romeinen 16:25,26. Ze stonden daar ook voor. Het is dus zeer Bijbels om een gemeente, een plaatselijke gemeente of ecclesia in je eigen huis te hebben of bijeenkomsten thuis te hebben.

Kolossensen 4:16-18

En wanneer deze zendbrief door u zal gelezen zijn, maakt, dat hij ook in de gemeente der Laodicensen gelezen wordt, en dat ook gij die leest, die uit Laodicea geschreven is. En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt in de Heere, dat gij die vervult. De groetenis met mijn hand, van Paulus. Gedenkt mijn banden. De genade zij met u. Amen.Vers 16: Dit zijn de slotwoorden van de apostel Paulus aan de gelovige broeders en zuster in de Heere Jezus Christus te Kolosse. Deze zendbrief is de gehele brief aan gelovigen te Kolosse. Dat ze deze brief zouden lezen en bestuderen en dat zij deze brief ook zouden geven aan de gelovigen te Laodicea. Dus de brief moest dus ook vanuit Kolosse gestuurd worden naar Laodicea. Blijkbaar was er ook een brief uit Laodicea die de gelovigen te Kolosse zouden moeten lezen en bestuderen. Paulus heeft nooit deze gemeenten Kolosse, Laodicea en Hierapolis bezocht omdat hij gevangen zat te Rome. Wat de inhoud van de brief uit Laodicea is weten wij niet. Kennelijk als wij dit letterlijk nemen wat hier staat was er een brief en die behoorde men ook te lezen en te bestuderen.

Vers 17: Archippus komen wij hier tegen. De laatste persoon die de apostel Paulus hier noemt aan het einde van zijn brief. Wie was Archippus? Hij was een medestrijder en had een gemeente in zijn eigen huis. Filemon 2: “En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente, die te uwen huize is” Een medebroeder van Paulus en die stond voor het Evangelie van Genade. Hij was de leider van zijn eigen huisgemeente. Hij had zijn eigen bediening in de Heere Jezus Christus. Dit had hij op zich genomen en Paulus vermaant de mensen dat zij tegen Archippus moeten zeggend dat hij deze bediening in de Heere wat hij heeft aangenomen ook vervult. Kennelijk was deze man geneigd om het erbij te laten zitten. Zijn motivatie om door te gaan was niet zo groot meer op dat moment. Misschien was er iets gebeurd waardoor hij erg teleurgesteld was geraakt en de bediening wilde stoppen uit zichzelf. We weten het niet precies maar het zou kunnen. Het staat er niet zo maar uit dit vers zou men het er wel uit kunnen halen.

Vers 18 De apostel Paulus eindigt zijn brief aan de gelovigen te Kolosse met deze woorden en van zijn eigen hand. Hij groet hen en vraagt of ze hem niet vergeten zullen in hun gebeden en gedachten omdat hij gevangen zat te Rome: gedenkt mijn banden” De genade zij met u. Dit geldt niet alleen voor hen maar ook voor ons die 2000 jaar later leven en leden van het lichaam van Christus zijn I Korinthe 12:13. In 2 Thessalonicenzen 3 vers 17 lezen wij een soortgelijke tekst: “De groetenis met mijn hand, van Paulus; hetwelk is een teken in iedere zendbrief; alzo schrijf ik. De genade zij met u is ook het einde van deze zendbrief. Amen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'