'

 

 

De eerste brief van de apostel Paulus

aan

TIMOTHEUS

 

door J.W. Weeda

 

 

Inleiding:

 

De eerste brief of epistle van de apostel Paulus aan Timotheus behoort tot de pastorale brieven die Paulus schreef aan personen te weten Timotheus en Titus. Dit is de eerste brief persoonlijk aan Timotheus geschreven. Ook de eerste pastorale brief ! De brief is waarschijnlijk in het jaar 67 na Christus geschreven door Paulus aan Timotheus. We weten niet waar de apostel Paulus toen hij de eerste brief schreef aan Timotheus was, waar hij zich bevond op dat moment.

 

De persoon Timotheus:

Wie was Timotheus? Hij was de zoon van een Griekse vader en hij had een gelovige Joodse moeder en grootmoeder. In Handelingen 16 lezen wij in de eerste verzen van dit hoofdstuk het volgende: “En hij (Paulus) kwam te Derbe en Lystre. En ziet aldaar was een zeker discipel , met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Aan wie goede getuigenis gegeven werd van de broeders te Lystre en Ikonium. Paulus wilde, dat deze met hem zou reizen; en hij nam en besneed hem, en de Joden , die in die plaatsen waren; want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was” De vader van Timotheus is verder niet meer vernoemd in de Bijbel dan alleen in dit gedeelte. De naam weten wij niet van Timotheus vader, alleen dat hij een Griek was. Zijn moeder en grootmoeder worden wel genoemd. Laten wij lezen in 2 Timotheus 1:5 het volgende: “Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, en in uw moeder Eunice; en ik ben verzekerd, dat het ook in u woont”

Timotheus was een erg jonge man als de apostel Paulus hem meeneemt op zijn zendingsreizen. Later als de apostel deze brieven schrijft aan Timotheus was hij al wat ouder en had in het geheel meer ervaring in leiderschap.

 

Doel van deze pastorale brieven:

Het doel was om instructies te geven voor een ordelijk verloop en organisatie van de plaatselijke gemeente waarover Timotheus en Titus pastors van waren. Timotheus was pastor en tevens leider van de plaatselijke gemeente te Efeze en Titus was later pastor of leider op Kreta om daar oudsten aan te stellen voor de plaatselijke gemeenten aldaar. Deze instructies zijn nu onder deze bedeling van genade Efeze 3:1-3 waaronder wij leven, nog steeds geldig voor als wij een plaatselijke gemeente hebben of die willen oprichten, om die op te volgen zoals Timotheus en Titus ze opvolgden. We kunnen heel wat leren over leiderschap en wie daartoe bekwaam is, aan wat voor eisen iemand moet voldoen om een pastor of opziener te worden of diaken etc. En ook hoe gaat men om met veel mensen die de waarheid, de boodschap van genade Romeinen 16:25,26, de rug toekeren en zich wenden tot fabels etc.

 

Indeling brief:

 

Hoofdstuk 1 : 1-17 : Inleiding en uitleg

18-20: De vermaning of aansporing tot

het vasthouden van het geloof in Christus

 

Hoofdstuk 2 en 3: De gemeente en haar gedrag

Mannen in publiek gebed Hoofdstuk 2:1-8

Vrouwen en haar voorkomen binnen de gemeente 9-15

 

Kwalificaties voor oudsten Hoofdstuk 3: 1-7

Kwalificatie voor diakenen Hoofdstuk 3: 8-14

 

Hoofdstuk 4- 6 : De pastor/ leider en zijn gedrag
Een goede pastor/leider in juiste leer Hoofdstuk 4: 1- 11

Een goede pastor als levend voorbeeld dagelijks Hoofdstuk 4: 8-14

 

Individuele mensen :

Oude en jonge mensen Hoofdstuk 5: 1-2 Weduwen : 3-16

Oudsten 17-25 Dienaren 6: 1-6 Rijke mensen 6: 9-19

 

Laatste woorden Hoofdstuk 6: 20-21

 

Hoofdstuk 1

 

I Timotheus 1: 1-2

Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze Zaligmaker, en de Heere Jezus Christus, Die onze Hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onze Vader, en Christus Jezus, onze Heere.”

 

Vers 1: Paulus, een apostel van Jezus Christus. In Galaten hoofdstuk 1 vers 1 lezen en leren wij het volgende: “Paulus, een apostel, (geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft” De apostel Paulus werd door de Heere Jezus Christus vanuit de hemel geroepen toen hij op weg was naar Damaskus. Laten wij lezen Handelingen 9:1-6 “ En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester, En begeerde brieven van hem naar Damaskus aan de synagogen, opdat zo hij enigen die van die weg waren, vond, hij ze, beide mannen en vrouwen, gebonden naar Jeruzalem zou brengen. En toen hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen schielijk een licht van de hemel; En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide Ik ben Jezus , Die gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij bevende en verbaasd zijnde, zie de Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet” Dus op de weg naar Damaskus werd hij, Paulus, geroepen van God door de Heere Jezus Christus. Van een moordenaar, een hater van God werd hij een dienstknecht van God, een apostel van Jezus Christus op bevel van God, onze Zaligmaker. Hij is de apostel van de Heidenen (niet Joden) Lees voor uzelf Handelingen 9:15, Romeinen 11:13. Paulus was niet 1 van de 12 apostelen zoals veel mensen geloven. Nee, hij was een aparte apostel geroepen vanuit de hemel door de Heere Jezus Christus Zelf. Hij is onze Zaligmaker want Hij stierf onze door aan het kruis en stond op uit de doden voor onze rechtvaardigmaking Romeinen 4:25. En Hij is ook onze Hoop Kolossensen 1:27: Aan wie God heeft willen bekend maken, welke de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid is onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid.”

 

Vers 2: De apostel Paulus noemt Timotheus zijn oprechte zoon in het geloof. Het gezamenlijk geloof in de Heere Jezus Christus. Dit laat zien wat een geestelijke relatie Paulus had met Timotheus! Hij beschouwde Timotheus als zijn eigen zoon, een zoon in het geloof. We hebben in de inleiding kunnen lezen wie Timotheus was en is. In 2 Timotheus 1:3-4 lezen wij het volgende: “Ik dank god, Wien ik dien van mijn voorouders aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden u gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag. Zeer begerig zijnde om u te zien als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden” Dit laat u en ik zien dat Paulus een hechte band had met Timotheus. Zo hecht dat hij hem een oprechte zoon in het geloof noemt. Zoals een vader zijn zoon liefheeft zo had Paulus Timotheus lief, zijn zoon in het geloof in Christus. Timotheus was niet zomaar een gelovige in Christus maar een oprechte gelovige in Christus en ook volwassen in Christus in handel en wandel, in het dagelijks leven. Natuurlijk had Timotheus ook zwakheden net zoals Paulus en net zoals wij die 2000 jaar later leven en ook leden zijn van het Lichaam van Christus, De GEMEENTE. Paulus heeft niet alleen Timtheus besneden, hij heeft hem ook de handen opgelegd. In 2 Timotheus 1:6 lezen wij: “Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods, die in u is, door de oplegging mijner handen”

Hierna komen de woorden Genade, barmhartigheid en vrede. Al deze dingen komen van God, niet van mensen. Een mens kent geen genade, barmhartigheid en vrede van nature.  Dit komt door de zondeval Romeinen 5:12. Mensen kennen juist oorlog, ongenade, onbarmhartigheid etc. Genade het eerste woord: Wat betekent dit? Antwoord: onverdiende vergevingsgezindheid. Iets wat je niet verdient maar toch krijgt en dat is genade en dat is een cadeau! Lees Efeze 2:8-9. Door genade door het geloof zijn wij gered en dat niet uit onszelf!!! Barmhartigheid betekent mededogendheid en komt ook van God. Het betekent medelijden. Vrede en dat spreekt vanzelf. God heeft dit ons allemaal gegeven en Hij alleen bezit deze eigenschappen. Hij is een geweldige God, Die ons liefgehade heeft en nog steeds liefheeft! Hij schenkt ons Zijn genade in Christus, Zijn barmhartigheid in Christus en Zijn vrede in Christus! Dus van God staat hier, onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Het is de opgestane Heere Jezus Christus Die wij nu kennen en naar Zijn hemelse plan en niet het aardse plan. Lees 2 Korinthe 5:16-17

 

I Timotheus 1: 3-4

 

Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zoudt blijven, toen ik naar Macedonie reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren; Noch zich te begeven tot fabels en eindeloze geslachtsrekeningen, welkde meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is.

 

Vers 3 In dit vers lezen wij dan Paulus Timotheus vermaand of aangespoord had om te Efeze te blijven. Timotheus werd een leider/pastor van Efeze, de gemeente aldaar. Paulus had hem gezegd om daar te blijven toen hij daarna naar Macedonie reisde en hij vermaant/spoort Timotheus nog steeds aan om te Efeze te blijven want in Efeze waren veel andere leringen (verkeerde). Er was waarschijnlijk veel tegenstand wat je nu na 2000 jaar Christendom nog steeds ziet in deze wereld. Heel veel tegenstand tegen de waarheid, de boodschap van Genade Handelingen 20:24, Kolossensen 1:5-6. Blijkbaar hadden in Efeze mensen zich afgekeerd van de waarheid, de boodschap van genade en hadden zich begeven tot de leugen. Voor Timotheus was de taak om de mensen bij de gezonde leer te houden zoals een herder zijn schapen bij elkaar moet houden, zo moest Timotheus de mensen, medebroeders en zusters in onze Heere Jezus Christus blijven vertellen van de waarheid opdat zij niet zouden afwijken daarvan. Hij was echt hun pastor en dat behoort een pastor ook te doen: de waarheid, de boodschap van genade verkondigen dat ze dit geloven en daarvan niet afwijken dus de mensen aansporen om alleen voor de waarheid en het rechtsnijden te staan. Herhaling en nog eens

herhaling is erg belangrijk in deze. Het bevel was om sommigen te bevelen geen andere leer te leren. Blijkbaar was dit al gebeurd omdat de apostel Paulus dit zo nadrukkelijk zegt tegen Timotheus.

Vers 4: Noch zich te begeven tot fabels. Wat zijn fabels? In het Engels staat er neither give heed to fables. Wat is een fabel? Dit is een verzinsel. Dat betekent dus dat het is verzonnen door mensen. Mensen kunnen alleen dit bedenken voor andere mensen. Vaak spreken dieren in fabels en treden daarin ook op. Het is wel bedoeld om mensen op te voeden maar het is niet geloofwaardig. Ook dit stak de kop op in de gemeente te Efeze dus Timotheus behoorde de gelovige broeders en zusters uit de gemeente daarvoor te behoeden en te waarschuwen zodat zij niet deze leugens zouden gaan geloven of daarin op te gaan. Het tweede woord wat we hier tegenkomen is geslachtsrekeningen. Wat is dit? In het Engels staat er: genealogies=geslachtsrekenkunde oftewel stambomen. Er zijn nu nog veel mensen bezig met stambomen uitzoeken van bepaalde families. Waarom is dit niet goed zou u zich afvragen. Je doet toch niemand daarmee kwaad? Het antwoord hierop lezen wij verder in dit vers: dit brengt voort vragen die leiden tot ruzie, discusies en dat is niet tot stichting Gods die in het geloof is. Het is beter om je als gelovige niet bezig te houden met stambomen maar je bezig te houden met Gods Woord rechtgesneden 2 Timotheus 2:15 en Romeinen 16:25-26 de boodschap van Gods Genade. Dat geeft meer vrede en voldoening dan eindeloze stambomen om te weten wie je verre voorouders waren en wat die deden en wanneer zij leefden. Persoonlijk in mijn familie waren ook mensen daarmee bezig in het verleden. Op grond van dit vers kan ik zeggen dat dit niet tot opbouw is van ons geestelijk leven in Christus. Het sticht dus niet en u en ik willen opgebouwd worden in het Woord van God! Stambomen verleiden mensen om alleen daarmee bezig te zijn en houden mensen van Gods Woord af.

 

I Timotheus 1: 5-6

 

Maar het einde van het gebod is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof. Waarvan sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdel spreken”

 

Vers 5: De wet van Mozes kan geen liefde produceren beste mensen/lezers! Door de wet kan je andere mensen niet liefhebben. God is echter liefde. Zijn Genade in Zijn Zoon Jezus Christus laat zien wat echte liefde is! Hij stierf voor onze zonden aan het kruis en is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. Romeinen 5:8: “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren” En Christus is het einde der wet! Romeinen 10:4: “Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder, die gelooft”

Deze grote liefde van God behoren wij eigen te maken in ons hart beste lezer/broeder/zuster! Deze liefde van God is het einde van het gebod, het einde van de gehele wet. Uit een rein hart, uit een goed geweten, uit een ongeveinsd geloof. In Christus beste lezer hebben wij dit. Onze oude natuur bezit deze dingen niet. Alleen in Hem hebben wij een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof omdat het Zijn geloof is door Zijn Geest Die in ons werkt. En dat is door Gods Genade! Laten wij ons vasthouden aan Gods Genade en het Evangelie van Genade Romeinen 16:25,26 want dat is tot gehoorzaamheid aan God. De wet kon dit niet geven. Door de wet leerden wij zonde kennen en het gebod maakte niet levend maar bracht de zonde meer en door de zonde de dood. In Galaten 3: 12-13 lezen wij het volgende: “Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt” Beste lezer: ga niet terug naar de wet of wetten van mensen maar luister naar Gods Genade, in de brieven van de apostel Paulus en bestudeer deze brieven want dit zijn uw en mijn persoonlijke brieven voor ons vandaag omdat wij niet onder de wet maar onder de Genade van God leven!

Vers 6: Sommigen waren van het geloof in Gods Genade afgeweken te Efeze. In Handelingen 20:29-30 lezen wij het volgende: “Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen (mensen die de Genade boodschap leerden kennen) af te trekken achter zich. Er waren mensen opgestaan onder de broeders daar te Efeze waar Timotheus de pastor of leider van was, die verkeerde dingen zeiden tegen de andere broeders en zusters en hen terugbrachten naar de wet van Mozes. Dit waren ijdelheidsprekers. Tevergeefs, onnuttig, vruchteloos brachten zij verkeerde dingen ten gehore. Het was dus niet tot geestelijke opbouw voor de gelovige broeders en zusters in de gemeente te Efeze. Later in II Timotheus 1:15 lezen wij het volgende: “Gij weet dit, dat allen, die in Azie zijn, zich van mij afgewend hebben; onder welke is Fygellus en Hermogenes” Dit gebeurde ten tijde dat Paulus leefde: iedereen die hij had ontmoet in Azie (Turkije nu), al de gemeenten daar, de leden (broeders en zusters in Christus) daarvan, hadden zich afgewend van de boodschap van genade. Zij hadden zich gewend tot de wet of tot fabels en konden de gezonde leer niet meer verdragen II Timotheus 4:3

Nadat Paulus niet meer leefde raakte de boodschap van Genade Handelingen 20:24 helemaal op de achtergrond. Men was helemaal afgeweken van de waarheid en de apostel Paulus waarschuwde al in de Handelingenperiode hiervoor zoals we net hebben kunnen lezen. De meeste mensen gingen weer terug naar de wet, de wet van Mozes en later gingen zij ook dingen mixen met elkaar: een beetje wet en een beetje genade bij elkaar en dat begon al tijdens het leven van de apostel Paulus. Zoals wij in het vorige vers hebben kunnen lezen en leren in Galaten 3:12-13 is dat de wet niet uit het geloof is maar de mens die de dingen van de wet doet zal daardoor leven. Beste lezer: Christus is het einde van de wet Romeinen 10:4 bevestigt dit! Hij heeft die wet aan het kruis genageld en wij leven niet meer onder de wet! Lees Romeinen 6:14. Dus de apostel Paulus waarschuwt niet alleen Timotheus en degenen die in Efeze zijn maar hij waarschuwt ons ook die 2000 jaar later leven!!!Want wij zijn ook leden van het Lichaam van Christus en wij leven nog steeds onder de bedeling van Genade Efeze 3:1-3. Zolang deze bedeling er is, leven wij onder Gods Genade, en behoren wij niet af te wijken van het geloof in Gods Genade! Beste mensen: in de zogenaamde Christelijke wereld is er veel verwarring. Waarom? Omdat de meeste mensen zijn afgeweken van de boodschap van Genade en het rechtsnijden van Gods Woord II Timotheus 2:15, Romeinen 16:25,26. In plaats van dat de waarheid verkondigd wordt, het Woord van het Kruis, wordt er over het algemeen een gemixed Evangelie (wet en genade door elkaar) of een sociaal Evangelie verkondigd in de gemeenten/kerken en dit brengt enorme verwarring teweeg. Men kent het Evangelie der Genade Gods niet!

Oh beste mensen, laten wij als wij de boodschap van genade kennen, hiervoor blijven staan of gaan staan zoals Timotheus ook door de apostel Paulus vermaand werd om dit te doen! Laten wij lezen II Timotheus 4:5: “Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij” Dat mensen niets kwaads kunnen zeggen van ons die wel de waarheid vasthouden! We kunnen allemaal het werk van een evangelist doen als leden van het Lichaam van Christus, de Gemeente!

 

 

I Timotheus 1: 7-8

 

Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, nocht wat zij bevestigen. Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettig gebruikt”

 

Vers 7: De waren dus mannen opgestaan tussen de gemeenteleden te Efeze die leraars der wet wilden zijn en een heleboel mensen van de waarheid aftrokken. Zij dachten dat dit goed was voor de gelovigen te Efeze van de gemeente aldaar waarvan Timotheus een leider was. Paulus had via Timotheus van deze moeilijkheden die ontstaan waren, gehoord. In Titus 1:10-11 lezen wij het volgende: “Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn; Die men de mond moet stoppen, die gehele huizen afkerig maken, lerende wat niet behoort, om vuil gewin” U ziet beste lezer ook op Kreta waar Titus een leider was van de geestelijke gemeenschap was dit zelfde probleem.

 

En de apostel Paulus zegt hier: zij willen leraars der wet zijn maar weten niet waar zij het over hebben en nog minder wat zij zeggen of wat zij proberen hiermee te bevestigen. Dit laat zien dat de wet waaronder wij nu niet meer leven geen kracht meer heeft. Beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: de wet heeft nu geen kracht meer, want Christus is het einde der wet en Hij heeft die wet der geboden aan het kruis genageld! In Kolossensen 2:14 lezen wij het volgende: “Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende” Het handschrift was en is de wet! Beste lezer misschien gaat u elke zondag naar een kerkdienst en u hoort daar de wet voorgelezen (de 10 geboden). Dan mag u samen met mij begrijpen en geloven dat wij als leden van het Lichaam van Christus niet meer onder de wet (dat was niet 10 geboden maar 613 geboden) leven! Dus de bevestiging of wat iemand probeert over te brengen van Gods wet werkt niet meer en de persoon die u dit probeert over te brengen (pastor/dominee) nogmaals weet niet wat hij zegt noch wat hij bevestigt! Wij leven onder Gods Genade en niet onder Gods wet! Romeinen 10:14. Weet en geloof dit beste lezer: Christus is het einde der wet, tot rechtvaardigheid een ieder die gelooft

 

Vers 8: De wet is heilig en dat is apart en het gebod is heilig of apart. De wet is rechtvaardig en goed. Daar is niets mist mee. De wet is geestelijk maar de mens, u en ik zijn vleselijk en verkocht onder de zonde van nature. Wij zijn zondaars en van nature niet rechtvaardig en goed. Als iemand de wet wettig gebruikt dan is de wet goed. Lees Romeinen 7: 12-14! Maar niemand kon en kan de wet houden. Niemand kan 613 geboden houden, zelfs niet 1! Daarom kwam God naar deze aarde in de Persoon van Zijn Zoon Jezus Christus om voor ons aan het kruis te sterven voor onze zonden en de wet aan het kruis te nagelen. Hij is het einde der wet tot rechtvaardiging een ieder die gelooft. Het is nu onder Gods Genade leven en niet onder de wet! Lees met mij mee Romeinen 8:3 het volgende: “Want hetgeen voor de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest”

Beste lezer: u bent bevrijd van de wet, de wet van Mozes door Christus! Wij, u en ik leven nu onder Gods Genade en wij zijn gered door genade door het geloof. Efeze 2:8-9: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme” God heeft ons gered, beste lezer! Niet dat wij iets kunnen doen om God te bereiken. Hij heeft ons bereikt, Hij kwam naar ons toe in Christus en het is Zijn gave, Zijn kado! Niet onze werken of werken der wet! Geloof dit Woord van God en uw geestelijk leven zal veranderen! U zal gaan groeien in het geestelijk leven en u zult ervaren in uw leven dat u vrij bent, dat Christus u echt heeft vrijgemaakt! 

 

I Timotheus 1:9-10

 

En hij dit weet, dat de rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardigen en de halstarrigen, de goddelozen en de zondaars, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, De hoereerders, hun, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is;”

 

Vers 9: Beste lezer, beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: de wet is niet voor ons! Wij zijn bevrijd van de wet (van Mozes). Wij zijn echter nog niet bevrijd van de aanwezigheid van zonde en elke dag merken wij de strijd tussen het vlees en de geest. Wij zijn echter wel bevrijd van de wet die tegen ons was want Christus heeft ons daarvan verlost! In Hem zijn wij gerechtvaardigd door Zijn volbrachte werk aan het kruis! De wet is niet voor ons staat er hier in dit vers. De wet is voor de onrechtvaardigen, de ongelovigen. Zij zijn onder de toorn van God, onder de wet. Wij zijn zondaars doch gered door genade door het geloof Efeze 2:8-9, Romeinen 5:8. Christus stierf onze dood aan het kruis en heeft al onze zonden in Zijn lichaam gedragen! Wij leven onder Zijn genade. De ongelovige leeft zonder God en hij is goddeloos want hij heeft Gods Geest niet in hem doch hij is in zijn zonden. Wat zijn halstarrigen? Dit zijn koppige mensen die God niet willen leren kennen en niet de noodzaak zien om gered te worden voor de eeuwigheid. En dat zijn er erg veel in deze wereld. Kijkt u maar om u heen. Vadermoorders en moedermoorders en doodslagers. We horen hier elke dag van: elke dag worden mensen vermoord , mannen, vrouwen, kinderen etc. Niet alleen ver weg maar ook dichtbij huis hier in Nederland. Zolang wij, leden van het lichaam van Christus, hier op aarde zullen leven zal dit gebeuren! Voor deze moordenaars is de wet gesteld. Als deze mensen gepakt worden krijgen ze gevangenisstraf en in sommige landen zelfs de doodstraf.

Wij mogen door genade door het geloof leven beste broeder/zuster in de Heere Jezus Christus. Wij leven niet in duisternis zoals de ongelovigen maar in het licht van God in Christus. Zolang wij hier op aarde leven laten wij ons bezighouden met Gods Woord van Genade Romeinen 16:25-26 en het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15 en laten wij gericht zijn op God!

Kolossensen 3: 1-3 zegt ons het volgende: “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God” Dit zijn geweldige woorden voor ons en ook een aansporing om dit gestalte te krijgen in ons leven samen met God. Hem uw leven laten leiden door Zijn Woord Romeinen 10:17!

Vers 10: Er was in Efeze in Paulus zijn tijd veel hoererij. Nu 2000 jaar later is er nog veel meer hoererij dan toen omdat er meer mensen wonen op aarde. Efeze was een stad vol van deze praktijken. Daar leefde de stad van en met name de godin van de liefde waar een tempel was gebouwd voor deze godin Diana of Artemis. Demetrius de zilversmid kon het niet hebben dat Paulus de ware God verkondigde en het geloof in Christus en bracht de stad in rep en roer. Hij zag zijn inkomsten en van velen uit de stad teruglopen. Lees Handelingen 19:24-40!

Hoeren: hun die bij mannen liggen. Dan kunnen vrouwen zijn maar ook mannen die bij mannen liggen zoals homosexualiteit en dat bedrijven. Lees Romeinen 1:27-32!

Mensendieven (allerlei dieven). Ook mensenhandel wat nu nog gebeurd vandaag de dag. Leugenaars spreekt voor zich. Meinedigen: mensen die valse eed afleggen in rechtzaken. Een verklaring die vals is waarbij wel vaak God als getuige wordt aangeroepen.

Of iets anders wat tegen de gezonde leer is: De gezonde leer! Wat is dit? Dit is de boodschap van genade wat de apostel Paulus ten eerst verkondigde en ontvangen had van de opgestane Heere Jezus Christus vanuit de hemel. Lees Romeinen 16:25-26 en Handelingen 20:24!

 

I Timotheus 1: 11-12

 

Naar het Evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij toebetrouwd is. En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende;”

 

Vers 11: Het Evangelie der heerlijkheid! Wat een mooie en geweldige benaming voor het Evangelie van Genade wat de apostel Paulus was toebetrouwd! Deze geweldige boodschap kreeg de apostel Paulus rechtstreeks van de Heere Jezus Christus vanuit de hemel! Laten wij nogmaals de woorden lezen die de apostel Paulus in Galaten 1: 11 en 12 tot de gelovigen te Galatie en tot ons zegt: “Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus” De apostel Paulus predikte de boodschap die hij rechtstreeks van de Heere Jezus Christus ontvangen had door middel van voortschrijdende openbaringen (bekendmakingen). De boodschap van Gods Genade werd niet in zijn geheel bekend gemaakt maar elke keer weer een deel werd bekend gemaakt aan de apostel Paulus en hij kon dit doorgeven aan de mensen toen en ook nu aan ons doordat wij de brieven in het geheel hebben die hij door Gods Genade mocht schrijven. Er zijn een aantal teksten om te laten zien dat de apostel Paulus zijn openbaringen voortschrijdend kreeg:

2 Korinthe 12:1: “Te roemen is mij waarlijk niet nuttig; want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren”

 

Galaten 2:2: “En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen; en in het bijzonder aan hen, die in achting waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben”

 

Handelingen 26:16: “Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen”

 

Beste lezer: door deze heerlijke boodschap van genade Handelingen 20:24 worden u en ik behouden! Behouden of gered voor de eeuwigheid! Lees Efeze 2:8-9!

Dit is de prediking van het kruis. Alles concentreert zich in de Bijbel, Gods Woord, op het kruis van Christus! In I Korinthe 1:17-18 lezen wij het volgende: “Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, dwaasheid maar ons, die behouden worden is het een kracht Gods”

Wij als leden van het Lichaam van Christus, de GEMEENTE, worden niet gered door de wet (Mozes)! Romeinen 3:19-22 bevestigt dit namelijk: “Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.”

En in vers 23 en 24 van ditzelfde hoofdstuk lezen wij: “Want zij hebben allen (alle mensen inclusief u en mij) gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.” Dit is het goede nieuws beste lezer, broeder of zuster! Geen ander Evangelie is zo heerlijk als dit Evangelie. Als u dit Evangelie nog niet kent dan kunt u het nu leren kennen. Neem het aan zoals het er staat en leer het Evangelie der heerlijkheid of Genade of Waarheid kennen en maak het u eigen. Dit is de enige goede boodschap voor ons vandaag omdat wij leden zijn van het Lichaam van Christus en wij nu leven onder de bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3!

Vers 12: Paulus dankte God voor het feit dat hij was gered door genade door het geloof! Lees Efeze 2:8-9! Op de weg naar Damaskus dichtbij deze stad werd Paulus, eerst Saulus genoemd, gered door genade door het geloof. Hij was tevoren de grootste aardsvijand op aarde. Zoals wij dat in het volgende vers kunnen lezen: een godslasteraar, een vervolger van de gemeente te Jeruzalem, een verdrukker. In Handelingen 9, 22 en 26 kunnen over deze gebeurtenis lezen en bestuderen. We lezen en zien nergens in de Bijbel, Gods Woord, 3 keer over iemand die gered werd op een wonderbaarlijke wijze! In Handelingen 9 vers 15 lezen wij het volgende: “Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israels” Ondanks dat Paulus daarvoor de grootste aartsvijand was zag God in hem toch een uitverkoren vat om Zijn Naam te gaan dragen voor de heidenen, koningen en de kinderen van Israel. God achtte Paulus getrouw en heeft hem in de bediening gesteld om Zijn Wonderbare boodschap van Genade te verkondigen aan alle mensen! Zoals God Paulus zo lief had en zoveel vertrouwen er in had dat Zijn boodschap van Genade en vrede zou verkondigd worden door Paulus. Zoveel vertrouwen heeft God ook in ons,  om dezelfde boodschap, de boodschap van Gods Genade Romeinen 16:25-26 te leren kennen, die helemaal compleet is, dit ook door te geven aan andere mensen. Paulus zag zijn eigen zwakheden en slechtheden die hij in het verleden gedaan had en vond genade en hulp in Christus die hij voor zijn bekering haatte en vervolgde. Paulus was de eerste die gered werd door God in Christus door middel van genade door het geloof Efeze 2:8-9. Paulus was de eerste zondaar die gered werd door Gods genade en hij was de eerste in het Lichaam van Christus, de GEMEENTE.

 

I Timotheus 1:13

 

Die te voren een godslateraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, daar ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid”

 

Vers 13: Voordat Paulus tot bekering was gekomen nabij Damaskus (Lees Handelingen 9, 22 en 26) was hij een godslateraar, een vervolger der Gemeente te Jeruzalem en een verdrukker. In Handelingen 22 lezen wij in vers 3 dat hij Paulus een Joods man was en te Tarsen in Cilicie geboren en opgevoed aan de voeten van zijn leraar Gamaliel. Paulus was een Farizeeer en erg nauwgezet in de Schriften en in de wet van God en een ijveraar voor God. Alleen niet met verstand want hij kende Christus voor zijn bekering niet. Hij dacht dat hij moest zijn tegen Christus en dat de mensen die Christus aanhingen uitgeroeid moesten worden. Handelingen 22: 4: “Die deze weg vervolgd heb tot de dood, bindende en in de gevangenissen overleverende beiden mannen en vrouwen.” Voor zijn bekering zat Paulus op dood spoor! Het was dus een weg die tot de eeuwige dood leidde en dat is precies het leven van een ongelovige, ook nu vandaag de dag. Eigenlijk is de weg naar Damaskus zoals Paulus, toen Saulus genoemd, ging om daar ook mannen en vrouwen te vangen en gevangelijk mee te nemen naar Jeruzalem om ze ter dood te brengen, een dode weg. Gelukkig redde God in Christus hem nabij Damaskus (lees Handelingen 9: 3-9)! God was en is zo barmhartig. Hij redde Paulus door genade door het geloof Efeze 2:8-9 en zo redde Hij ons ook door genade door het geloof! Paulus deet alles voor zijn bekering onwetend in ongelovigheid en wij ook voordat wij Christus in ons leven leerden kennen/ aannamen als onze Heiland en Redder!

 

 

I Timotheus 1: 14-15

 

Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus.

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben”

 

Vers 14: De genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest. Wij zijn door genade door het geloof zalig(gered) geworden. Laten wij lezen in Efeze 2:8-9: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme” De apostel Paulus roemde in de genade van God! Het is God genade, Zijn gave of gift in Christus voor ons. Er is geen enkel werk of werken wat wij kunnen doen om bij God te komen. Hij kwam namelijk Zelf naar ons toe in Zijn Zoon Jezus Christus en stierf voor ons persoonlijk aan het kruis op Golgotha voor onze zonden. Wij konden onze eigen straf niet dragen. Dat kon Hij wel omdat Hij zonder zonde was en is en heeft al onze zonden in Zijn lichaam gedragen. Van de gehele wereld. Denkt u dat eens in en sta hier bij stil! Waarom heeft God dit gedaan? Omdat Hij ons liefheeft. Hij heeft de mensheid lief, de gehele wereld. Laten wij Romeinen 5: 6-8 nogmaals lezen: “Want Christus, toen wij noch krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren” Wij waren zondaars en vijanden van God en toch stierf Hij voor ons, in onze plaats. Wat een liefde en geloof had Hij. Hij bleef getrouw tot aan de dood, tot de dood van het kruis! Hij heeft onze schuld betaald waarvoor wij hadden moeten betalen maar wij konden dat niet omdat wij zondaars zijn van nature Romeinen 5:12. Hij gaf Zijn leven en betaalde met Zijn eigen bloed en Hij is ook opgestaan voor onze rechtvaardigmaking I Korinthe 15:3-4. Romeinen 4:25! Wij hebben door Zijn bloed nu de vergeving Kolossensen 1:14 en hebben de positie in Christus. Wij zijn nieuwe mensen/schepselen in Hem! 2 Korinthe 5:17. O wat geweldig: het is overvloedige genade van God en niet van ons. Het is niet onze verdienste of wat wij gedaan zouden hebben. In Christus hebben wij alles door Zijn geloof en liefde! Wat geweldig om dit te weten en te geloven en u als lezer maak dit ook uw eigen zodat het diep geworteld raakt in uw hart! Wij behoren net als de apostel Paulus in alle nederigheid roemen in Christus en in het kruis en niet in onszelf. O wat vergeten wij dit gauw en dan roemen wij in onszelf. Laten wij dit in de praktijk proberen af te leren om in onszelf te roemen omdat wij niets zijn uit onszelf. In Hem hebben wij alles, overvloedige genade!

 

Vers 15: Christus Jezus kwam naar deze wereld om zondaren te redden! Dit is één van de mooiste tekstsen uit Gods Woord of de Bijbel! Dit is een getrouw Woord. Wat is een getrouw Woord? Dat Hij kwam naar deze aarde om voor de vijanden, ja voor u en mij te sterven aan het kruis. In het vorige vers hebben wij ook al Romeinen 5:8 aangehaald en dit doen wij weer: “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren” Denkt u zich in: wij mensen zijn zondaren en vijanden van God van nature! Hij had ons zo lief en wilde ons redden door genade door het geloof en dat heeft God gedaan door middel van Zijn Zoon naar deze aarde te sturen om mensen zoals u en ik te redden en het eeuwige leven te geven. Lees Johannes 3:16!  Door te sterven voor u en mij aan het kruis op Golgotha! Dit is de ontmoetingsplaats tussen zondaren en God: het kruis!  Daar draait het om in de Bijbel ! Het kruis van Christus staat centraal!

Paulus noemde zich de voornaamste der zondaren. In de Engelse King James vertaling staat er of whom first I am. Hij, Paulus zegt hier dat hij de eerste van alle zondaren was die door genade door geloof gered werd en is. Efeze 2:8-9 en wij zijn ook nu zo gered zoals hij gered was. Voornaamste is dus de eerste!

 

I Timotheus 1:16-17

 

Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld van hen, die in Hem geloven zullen ten eeuwige leven.

De Koning der eeuwen nu, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.”

 

Vers 16: Het doel van de Heere Jezus Christus te zenden naar deze aarde zo hebben wij kunnen lezen in het vorige vers was en is om zondaren te redden! Hij stierf voor onze zonden aan het kruis.

In I Petrus 3:18a lezen wij het volgende: “Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen” Hij, zonder zonden stierf voor ons zondaren aan het kruis! God was en is zo barmhartig. Hij alleen bezit barmhartigheid! Wat betekent dit woord barmhartig? In het woordenboek vinden het woord medelijdend, mededogend. Het Engelse woord is mercy. Barmhartigheid komt van God. Niet van mensen. Mensen kennen van nature geen barmhartigheid. Aan de apostel Paulus is barmhartigheid geschied. Paulus en toen nog Saulus van Tarsen was de grootste vijand van God op aarde. Hij was een godslasteraar, een vervolger van de Gemeente te Jeruzalem, een verdrukker en hij deed dit al in ongelovigheid. Hij kende de Heere Jezus Christus niet. Op de weg naar Damaskus nabij Damaskus redde de Heere Jezus Christus hem en Paulus werd een dienstknecht van de Heere Jezus Christus in plaats van een vijand! Hij, Paulus, was de eerste in het Lichaam van Christus, de GEMEENTE. Hij was en is gered door genade door het geloof (Lees Efeze 2:8-9). Niet door zijn werken maar door Gods barmhartigheid en volbrachte werk aan het kruis door Jezus Christus. Voornaamste hier betekent de eerste. In het Engels in me first. In mij ten eerste. Dat in Paulus als eerste Jezus Christus al zijn lankmoedigheid zou betonen. Zou kunnen laten zien. Wat is lankmoedigheid? Lankmoedigheid houdt ook een houding van vergevingsgezindheid in. Geduld betekent dit ook. God had zoveel geduld met de apostel Paulus en in hem kon Hij al zijn liefde en vergevingsgezindheid tonen tot een voorbeeld voor ons! Want wij zijn degenen die in Hem geloven na de apostel Paulus. Wij leven bijna 2000 jaar verder onder dezelfde bedeling van Genade van God die nog steeds voortduurt! Van de apostel Paulus zijn leven kunnen wij veel leren en hem volgen daarin zoals hij Christus volgde. I Korinthe 4:15-16, I Korinthe 11:1. In de boodschap van Gods Genade Romeinen 16:25-26 en Handelingen 20:24. Wij zijn net als Paulus in Christus en hebben in Hem eeuwig leven. Wat geweldig om dit te geloven en ook te ervaren in ons leven! Zoals God zoveel geduld had met de apostel Paulus in zijn leven, zo heeft Hij dat ook met ons! Laten wij dan ook elke dag God hiervoor danken en dat Hij door ons heen mag werken naar onze medemensen hier op aarde zodat mensen kunnen zien dat God met ons is!

Vers 17 Hier staat het beste lezer, broeder, zuster in onze Heere Jesus Christus!!! God is de Koning der eeuwen. Hij is Koning en Hij heeft alles in Zijn hand! God is onverderfelijk. Wat betekent het woord onverderfelijk? Onvergankelijk. Wij mensen zijn met ons huidige lichaam verderfelijk. God niet. Hij is zonder zonde. Hij leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid!!! God is onzienlijk. Wij kunnen Hem niet zien. Hij ziet ons geheel en al. In I Timotheus 6: 15 en 16 lezen wij het volgende: “Die te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en Heere der heren; Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; die geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welke zij eer en eeuwige kracht. Amen”

Nu komt er nog wat moois over God. Hij is de alleen wijze God. Hij bezit alle wijsheid. Hij is wijzer dan wie dan ook! Wat prachtig om dit te lezen en dit tot ons door te laten dringen! Hij is een enig God. Buiten Hem zijn er geen goden! In Deuteronomium 6:4 zegt Hij tegen het volk Israel en ook indirect tegen ons, al zijn wij niet Israel, deze woorden: “Hoor, Israel! De Heere, onze God, is een enig Heere”

Hem zij de eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Aan Hem komt alle eer toe. Niet aan onszelf want wij zijn niets uit onszelf! Gelukkig zijn wij in Hem, in Christus en wij kunnen roemen in God door onze Heere Jezus Christus!

 

I Timotheus 1: 18-20

 

Dit gebod beveel ik u, mijn zoon, Timotheus, dat gij naar de profetieen, die aangaande u voorafgegaan zijn, daarin de goede strijd strijdt; Houdende het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebbende, aangaande het geloof schipbreuk geleden hebben; Onder wie is Hymeneus en Alexander, die ik de satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren”

 

Vers 18: Een gebod voor Timotheus! Hij Timotheus was de geestelijke zoon van de apostel Paulus! De zoon in het geloof. Heel erg jong was Timotheus nog toen hij Paulus vergezelde op vele reizen in Klein Azie, Europa. Wat moest de jonge Timotheus doen? Aan de hand van de profetieen die over hem aan voorafgegaan waren moest hij de goede strijd strijden. In I Timotheus 6:12 lezen wij het volgende: “Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, waartoe gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen” Wat is de goede strijd des geloofs wat hij, Timotheus moest strijden? Toen de apostel Paulus deze woorden aan zijn jonge geestelijke zoon in het geloof in Christus schreef waren de profetieen afgedaan. Gods Woord, het Evangelie van Genade was helemaal compleet dus er was geen noodzaak meer voor profetie. In het verleden voor dit waren er profetieen over Timotheus uitgesproken en er werd veel verwacht van Timotheus dat hij ook betrouwbaar was in het werk van de Heere Jezus Christus. Hij was dus een ware man van God en zou ook door God gebruikt worden in het werk van Hem. Hier in dit vers wordt Timotheus aangespoord om de profetieen die in het verleden waren uitgesproken die niet te verachten maar acht op te slaan. Waarschijnlijk had Timotheus een beetje de moed verloren in de strijd. Hij mocht en natuurlijk ook wij die 2000 jaar later leven, weten dat de strijd is niet tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, machten in de hemelse gewesten (satan en zijn machten). Met Gods Woord, het Genade Evangelie, is Timotheus en ook ons wapen en het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15 tegen alles wat vals is wat behoort tot satan en zijn machten. Timotheus moest niet opgeven, al was hij zwak in het vlees. En ook wij behoren niet op te geven als wij voor de boodschap van genade staan. Wij behoren ervoor te blijven staan en ook die goede strijd strijden net als de apostel Paulus dat deet en dit ook tot het einde van zijn leven heeft volgehouden. II Timotheus 4:7: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geeindigd, ik heb het geloof behouden” Het is voor ons als leden van het lichaam van Christus ook een aansporing van de apostel Paulus aan ons om door te gaan met Gods Genade Evangelie en dat andere mensen een goede indruk krijgen van ons omdat God door ons heen werkt. Samen met Hem kunnen wij die strijd aan tegen de satan en zijn trawanten. Met Hem zijn wij meer dan overwinnaars Romeinen 8: 37! Wij kunnen net als Paulus en Timotheus de goede strijd strijden! Je ziet de tekst van II Timotheus 4:7 nog wel eens in een rouwadvertentie staan. De vraag die dan bij mij naar boven komt is of mensen wel weten wat de goede strijd is? Bedoelen zij daarmee dat zij voor de boodschap van Genade van God stonden en door genade door het geloof ook leefden of dat ze bedoelen dat ze lichamelijk en geestelijk gestreden hebben tegen een ziekte tot het einde van hun leven? Mijn vraag is aan u beste lezer: Kent u de goede strijd van het geloof en strijd u ook de goede strijd van het geloof? Het is het geloof van de Heere Jezus Christus in ons leven! 

Vers 19 Houdende het geloof. Vasthouden aan het geloof. Het geloof van Jezus Christus. Zijn geloof heeft ons behouden en dagelijks betekent dit vertrouwen blijven houden in Hem want wij zijn in Hem. Blijven geloven in de geweldige boodschap van Gods Genade en het rechtsnijden van Gods Woord der Waarheid Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26, II Timotheus 2: 15. Daarvoor blijven staan. Dit behoorde Timotheus te doen ondanks alle moeilijke omstandigheden waarin hij verkeerde. De zwakheden die Timotheus had hebben wij ook net zo goed. Soms vallen wij ook en zijn wij zwak. O lieve mensen, laten wij met al onze zwakheden naar God gaan in gebed en dat Hij ons mag versterken door Zijn Woord! Tegen Timotheus zegt de apostel later nog deze woorden: “Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen van het ouderlingschap” I Timotheus 4: 14. Wij hebben niet deze gave door profetie gegeven. Ook is ons niet de handen opgelegd naar profetie maar we mogen weten dat God ons heeft geroepen vanuit Zijn Woord dat compleet is en speciaal geroepen heeft tot Zijn Genade Evangelie. Laten wij blijven staan voor deze geweldige boodschap van Genade en daarvan niet afwijken want veel gelovigen in Christus wijken af van de boodschap van Genade. Sommigen van hen hebben de boodschap wel gekend net zoals gelovigen in de tijd van Timotheus. Zij hebben dit verstoten zoals ook de mensen 2000 jaar geleden deden. Zij houden zich niet aan het geloof en een goed geweten! Want beste broeders en zusters de boodschap van Genade geeft ons een goed geweten. Een geweten niet vanuit onszelf maar vanuit God d.m.v. Zijn Geest Die in ons woont Efeze 1:13-14 en waarmee wij verzegeld zijn tot de dag der verlossing. Efeze 4:30.

Ondanks alles, tegenslag etc laten wij ons vasthouden aan dit Woord: “Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij” II Timotheus 4:5

Vers 20: Sommige mensen hebben het geloof verstoten. Natuurlijk kennen wij ook mensen die het geloof verstoten hebben of vaarwel gezegd hebben. Hier in dit vers komen 2 namen naar voren van mannen die het geloof verstoten hadden en ook tegenstonden zodanig dat zij ook lasterden. Wat is lasteren? Het is kwaadspreken, roddelen over iemand en in dit geval de apostel Paulus. Er waren dus mannen die kwaad spraken of roddelden over Paulus. Hier worden 2 namen genoemd. De eerste is Hymeneus. Waarschijnlijk kwam deze man uit Efeze omdat Timotheus ten tijde van de brief die van Paulus is geschreven aan hem te Efeze is. Zie 1 Timotheus 1:3. Waarschijnlijk was deze man Hymeneus ook bij de opstand tegen het geloof in Christus te Efeze. Leest u voor uzelf Handelingen 19:32-40. Hoe het ook zij het was een man die tegen de boodschap van Gods genade was een veel kwaad sprak evenals Alexander de kopersmid. Laten wij lezen 2 Timotheus 2:16-17: “Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel-roepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymeneus en Filetus” Hun woord gaat snel door gelijk de ziekte kanker. We weten allemaal dat kanker een sluipende en moordende ziekte is: een sluipmoordenaar. Zo ook het woord van deze mensen die zich verheffen tegen God en Zijn Woord. Er wordt hier niet gesproken over gelovigen die de boodschap van Gods Genade tegenstaan maar juist over ongelovigen. En dan Alexander. In 2 Timotheus 4:14 lezen wij het volgende: “Alexander de kopersmid heeft mij (Paulus) veel kwaad betoond; de Heere vergelde hem naar zijn werken” De Heere zal deze man oordelen! Heel opmerkelijk wat Paulus doet met deze 2 mannen. Hij geeft deze 2 mannen over aan de satan. Aan onze tegenstander met de bedoeling dat deze 2 mannen zouden leren niet meer kwaad te spreken over Gods Genade boodschap en over Paulus. Hier is het in verband met Gods Genade boodschap tegenstaan en degene die de boodschap brengt Paulus. We hebben in de Bijbel nog een zelfde tekst en wel in I Korinthe 5:5. We behoren dan ook de context, dus het gehele hoofdstuk in I Korinthe 5 te lezen. Het gaat hier over hoererij/overspel dat iemand hoererij pleegt met de vrouw van zijn vader en dat de mensen nog opgeblazen/trots zijn opzichzelf ondanks deze feiten. Dit was binnen de gemeente te Korinthe. Deze mensen behoorden zij, de broeders en zusters, in de gemeente, uit de gemeente te zetten en over te geven aan de satan tot verderf van het vlees opdat de geest behouden mocht worden in de dag van de Heere Jezus. I Korinthe 5:5. Duidelijke richtlijnen en dit zijn niet de woorden van een mens maar van God die het ook rechtstreeks tegen ons zegt. Ook vandaag de dag hebben wij vele tegenstanders zoals Hymeneus en Alexander en Filetus. Wat belangrijk is voor ons die Gods Genade boodschap kennen en daarvoor ook staan dat wij net als Paulus geen discusie met zulke mensen aangaan want dit leidt tot ruzie en kwaadheid van misschien wel beide kanten. Wij behoren net als Paulus deze mensen links te laten liggen en over te geven aan de tegenstander zodat de tegenstander niet kan winnen in dit conflict en ook dat deze mensen leren om niet meer kwaad te spreken. Dit behoort met vriendelijkheid gepaard te gaan en dat is een kunst die wij als mensen van nature niet hebben. Wij behoren ons dan ook te laten leiden door God door Zijn Geest Die meer doet dan wij bidden of beseffen naar de kracht die in ons woont.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Timotheus 2: 1-2

 

Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.”

 

Vers 1 Hier is een vermaning van de apostel Paulus, hij spoort Timotheus, zijn zoon in het gemeenschappelijk geloof in de Heere Jezus Christus, aan. Vermanen is iemand aansporen tot beter. Het betekent niet negatief maar positief. De apostel Paulus spoorde zijn medebroeders en zusters in Christus altijd aan op een positieve manier. Wat behoorde Timotheus te doen en ook anderen in Efeze? Dat gedaan werd smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen. Ook voor ons, leden van het Lichaam van Christus, geldt dit nog steeds want wij leven nog steeds onder de bedeling van Gods Genade! Lees Efeze 3:1-3! Ja beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus, wij worden hier aangespoord om te bidden, te smeken en te dankzeggen tot God voor alle mensen. Niet voor 1 mens die in onze gedachten is maar voor al de mensen in deze wereld. Er zijn 7 miljard mensen op deze aarde! Het is belangrijk dat mensen zalig of behouden worden in Christus (zie vers 4 van dit hoofdstuk). Dit behoren wij elke dag te doen: voor al onze medebroeders en zusters te bidden dat ze Gods genade evangelie mogen leren kennen als ze het nog niet kennen (Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26)! Voor degenen die de boodschap kennen dat ze ervoor mogen blijven staan! Voor de ongelovigen dat ze tot het geloof in Christus mogen komen, dat ze mogen gaan geloven dat Hij ook voor hen is gestorven aan het kruis en dat ze Zijn offer ook voor hen mogen aannemen en dat Hij is opgestaan om hen het eeuwige leven te geven. Hij Die ook hen ook heeft gemaakt!

 

Vers 2: Voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Dus ook onze koning, koningin, leden van het koninklijk huis, regering etc en u lezer/broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus kan nog veel mensen opnoemen waarvoor wij behoren te bidden. Dit is ook met een reden en die reden is het volgende: dat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Dat wij rustig God dagelijks kunnen dienen door Zijn Woord!

God heeft niet voor niets het principe van regeringen in landen van de wereld ingevoerd. Het komt van Hem, niet van ons mensen. Dit wil niet zeggen dat God dictators in deze wereld heeft aangesteld om mensen te onderdrukken en andersdenkenden (die in Christus geloven op te sluiten in gevangenissen of te doden!

Dank God dat wij in een land als Nederland wonen waar de vrijheid van godsdienst is. Wij mogen en kunnen hier in dit land geloven in Christus en anderen daarvan vertellen en doorgeven. Gelukkig hebben wij deze vrijheid hier. Er zijn echter veel landen in de wereld waar dit niet kan. Waar mensen vervolgd en opgesloten worden in bijvoorbeeld concentratiekampen of in containers omdat ze in Jezus Christus geloven. Wij zitten hier in Nederland in een bevoorrechte positie als gelovigen en daarvoor mogen wij God elke dag voor danken.

 

I Timotheus 2:3-4

 

“Want dat is goed en aangenaan voor God, onze Zaligmaker; Die wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.”

 

Vers 3: Wat is goed en aangenaam voor God onze Zaligmaker? Het antwoord zit in vers 2 dat wij bidden voor mensen die in hoogheid zijn, voor koningen. Voor alle mensen bidden dat wil God dat wij dit doen. En dat is aangenaam voor Hem want dat is ook met een reden en die reden kunnen wij lezen in het volgende vers.

Vers 4: God wil dus dat alle mensen behouden of gered worden. God wil elke zondaar redden. Lees Romeinen 10:13 . Hij heeft Zichzelf voor de mensheid gegeven door de Heere Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis voor u en mij, ja voor alle mensen stierf Hij daar op Golgotha! In Romeinen 5:8 lezen wij het volgende: “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren” Denkt u dit eens in en sta hier even bij stil! God is liefde en Hij heeft ons zo liefgehad dat Hij Zichzelf in Christus voor ons, in onze plaats stierf aan het kruis. Aan het kruis hangen tot de dood was de meest gruwelijke executie wat een mens kon overkomen. Je ziet het nu weer dat mensen gekruisigd worden. God heeft dit uit liefde voor ons gedaan om ons te redden! De mens behoort deze gift, of cadeau van God te aanvaarden in zijn leven en hij is gered. Handelingen 16:31 zegt ons: “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden” Ten tweede God wil nog meer: niet alleen behouden worden maar dat de mens ook tot de kennis der waarheid komt.

De vraag is nu: u die behouden bent: wilt u groeien in het geloof dus verder Gods Woord leren kennen of net als de Korinthiers een baby blijven en geen vast voedsel kunnen verdragen dan alleen melk. Hoe komt het nu dat zo weinig mensen in deze wereld de waarheid niet kennen?

Het volgende kan geconcludeerd worden:

1 Veel mensen willen het alleen bij redding houden en vinden het leven best zo zoals zij leven.

2 Veel mensen zijn onwetend over het feit van groeien in het geloof.

3 Het kan misschien ook wel luiheid van de mens zelf zijn om niet te willen leren

4 Veel mensen zijn zich niet bewust dat ze niet groeien.

5 Door de vele moderne vertalingen van de Bijbel in het Nederlands kunnen mensen bijna niet.

meer of nauwelijks meer tot geloof komen.

6 De duivel, Gods tegenstander probeert op slinkse manieren mensen af te houden van Gods Woord en hij brengt in plaats van de waarheid de leugen. Hij laat mensen heen en weer slingeren zodat zij niet tot die Waarheid kunnenkomen.

De vraag komt nu naar voren: Wat hindert u of ons als gelovige om de waarheid in Gods Woord niet te leren kennen en dit eigen te maken en later hier ook voor te staan? Misschien is het wel ons eigen hart en dat is van nature arglistig of zelfs dodelijk. Lees Jeremia 17:9.

Wat is waarheid? Wat is die kennis van de waarheid? De Romeinse stadhouder Pilatus voor zich ook af wat waarheid was door te zeggen wat is waarheid? Een teken dat hij het niet wist. Leest u dit in Johannes 18:33-38. Wat is dan die kennis der waarheid waarover in dit vers gesproken wordt?

Laten wij lezen in Kolossensen 1:5: “Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, dan welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies.” Het Woord der Waarheid namelijk het Evangelie. Welk Evangelie wordt hier gesproken? Het antwoord hierop is het Evangelie der Genade. Handelingen 20:24. In Kolossensen 1:6 lezen wij nog zo'n mooi vers: “Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dei dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt” Ook belangrijk zijn de verzen in Kolossensen 1: 9-10: “Waarom ook wij, van de dag af dat wij gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; Opdat gij de Heere waardig moogt wandelen, om Hem is alles te behagen, in alle goede werken vrucht dragende , en opwassende in de kennis van God.”

Beste lezer, broeder en zuster in de Heere Jezus Christus dit gebed is erg belangrijk wat de apostel Paulus ten eerste deed voor de medebroeders en zusters in Kolosse. En het geldt ook voor ons! Lees Efeze 1:15-20! De conclusie is: niet alleen de Heere Jezus Christus aannemen als persoonlijk Verlosser wat het allerbelangrijkste is. Dan begint het pas in het nieuwe leven met Christus: groeien in het geloof. Geworteld en opgebouwd worden in Hem, Christus Kolossensen 2:6-7! We worden opgebouwd door dit Evangelie het Genade Evangelie wat ten eerste bekend werd gemaakt aan de apostel Paulus. Dus beste lezer, broeder en zuster: lees de brieven van de apostel Paulus (Romeinen t/m Filemon) !!!! En u zult de waarheid leren kennen! Door dit Evangelie weten wij ten eerste wat onze positie in Christus is, hoe we gered zijn, wat het volbrachte werk inhoudt en nog veel meer!

I Timotheus 2:5

 

Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; ”

 

 

Vers 5: Er is één God!

In Deuteronomium 6:4 lezen wij het volgende wat tegen Israel, toen Gods volk gezegd werd: “Hoor, Israel, de Heere , onze God is een enig Heere. In Efeze 4:6 lezen wij het volgende: Een God en Vader van allen. Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen”

Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus. Wij hebben inderdaad maar één God.

In I Korinthe 8:6 lezen wij nog een mooie tekst over dit namelijk: “Nochtans hebben wij maar één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar één Heere, Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn, en wij door Hem” Buiten God lieve mensen is er geen God. Mensen maken goden, er zijn er genoeg in deze wereld,maar er bestaat maar één God. Ook in de tijd dat Paulus, onze apostel op aarde leefde waren er heel veel goden. De Romeinen hadden goden maar ook de Grieken hadden goden. Denk hierbij aan Artemis, de godin van Efeze, de godin van liefde. Nu komen wij tot het tweede hier in dit vers en dat is dat er één Middelaar is tussen God en mensen. Wat is een Middelaar? In het Engels staat er Mediator. Wat betekent dit woord nu eigenlijk? Het komt van het Griekse woord Mesitis= intercessor in het Engels wat betekent een tussenpersoon. Christus is de Tussenpersoon tussen ons mensen en God. De Rooms Katholieke kerk heeft daarbij gevoegd Maria omdat zij de moeder des Heeren is. Dit is erg vreemd want Maria was net als u en ik een zondaar. Zij kan daarom geen tussenpersoon zijn tussen God en mensen. Christus wel want Hij is de Zoon des mensen en Hij was en is zonder zonde en heeft onze zonden op Hemzelf genomen op het kruis. Hij heeft al onze zonden gedragen op het kruis op Golgotha en Hij is opgestaan. Daarom is Hij de Middelaar of Tussenpersoon tussen God en mensen. Romeinen 4:25. Hij alleen kan de Middelaar zijn en is dat ook!

In Galaten 3:19-20 lezen wij het volgende in verband met de wet: Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtredingen daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, die het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand van de middelaar. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één”

 

I Timotheus 2:6

Die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;”

 

Vers 6: Door middel van Jezus Christus gaf God Zichzelf tot een rantsoen, ja tot een losprijs voor allen! Nu komt de vraag wie zijn die allen? Dit zijn alle mensen die voor het kruis leefden, tijdens het lijden aan het kruis en na het kruis leefden tot nu toe en die nog in de toekomst zullen leven!

Hij gaf Zichzelf, Hij gaf Zijn leven voor ons, voor onze zonden en voor onze schuld die wij hadden moeten betalen maar dat niet konden en niet kunnen! Hij, zonder zonde stierf voor ons zondaren aan het kruis en door Zijn bloed hebben wij de vergeving van al onze zonden! Laten wij lezen I Korinthe 15:3-4: “Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage , naar de Schriften” In Romeinen 4:25 lezen wij een soortgelijke tekst te weten: “Die overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking” . Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: wij hebben nu de vergeving van zonden door Zijn bloed en wij zijn gerechtvaardigd door Hem! Wat een zegening die wij hebben gekregen van God! Beste mensen: nu is het de welaangename tijd, nu is het de dag der behoudenis/zaligheid! Lees 2 Korinthe 6:2! Beste lezer: misschien kent u nog niet de Heere Jezus Christus in uw leven. Neem vandaag nog de beslissing om Hem te aanvaarden als persoonlijk Verlosser. U kunt dit nu op dit moment doen waar u zich ook begeeft. Stel niet uit tot morgen want dan kan het te laat zijn! We weten niet of morgen nog de dag der behoudenis is. Dit kan plotseling eindigen met de opname van de GEMEENTE I Korinthe 15:51-53.

Zijnde de getuigenis te zijner tijd. Op Gods tijd wordt dit verteld aan mensen door middel van Zijn Woord. Romeinen 10:17. Het doel van Christus op aarde was dit: Hij sprak: Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen, om gediend te worden maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen” Mattheus 20:28

I Timotheus 2:7

 

Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel ( ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid”

 

Vers 7: Waartoe was Paulus gesteld als prediker en apostel? Om de glorie van het kruis te prediken en het Evangelie van Genade te verkondigen Handelingen 20:24! In Handelingen 9: 15 lezen wij het volgende: “Maar de Heere zeide tot hem (Ananias): Ga heen; want deze (Saulus of Paulus) is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen en de kinderen Israels” Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: Paulus is de apostel der heidenen (niet Joden) om hen de wonderbare boodschap van Gods Genade te verkondigen. Dus hij is ook onze apostel. Hij is de enige die wij behoren na te volgen zoals hij Christus navolgde I Korinthe 4:14-16, I Korinthe 11:1. Wat betekent het woord Apostel? Het komt van het woord apostolos want betekent degene die gezonden wordt. De 12 apostelen werden gekozen door de Heere Jezus Christus en zij werden later gezonden met de boodschap van het Koninkrijk! Dit was het goede nieuws voor het volk Israel. Zij werden alleen gezonden naar de Joden om hen dit goede nieuws te brengen. Paulus, hoewel hij nooit de Heere Jezus Christus op aarde had gezien werd ook een apostel en hij werd gezonden tot de niet Joden, de Heidenen om hen te wonderbare boodschap van Gods Genade te verkondigen. Lees Handelingen 20:24!

Paulus zegt hier de waarheid in Christus. Hij loog daar niet om want God is zijn Getuige en wist dat Paulus niet loog! God kan niet liegen! De Heere heeft Paulus in voortschreidende openbaringen alles bekend gemaakt. In Handelingen 26:16-17 lezen wij het volgende: “Maar richt u op, en sta op uw voeten: want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige de dingen, beiden die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen. Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot welke Ik u nu zend”

Een leraar der heidenen in geloof en waarheid. In 2 Timotheus 1:11 lezen wij: “Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen” In het Engels staat er teacher, instructor en komt van het Griekse woord didaskalos. Paulus gaf dus ondericht in de leer der genade. Hij, Paulus, had deze wonderbare boodschap van Genade wat Gods waarheid is voor vandaag, zelf ontvangen van de opgestane Heere Jezus Christus vanuit de hemel om dit te verkondigen Galaten 1:11,12: “Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk doro mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus”

 

I Timotheus 2:8

 

Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting”

 

Vers 8: Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus. Vanaf dit vers gaat de apostel Paulus instructies ten eerste geven aan Timotheus hoe het behoort te gaan in de plaatselijke gemeente. In dit geval de gemeente te Efeze wat een onderdeel was en is van het Lichaam van Christus, DE GEMEENTE. Hij begint met dat hij wil dat mannen bidden in alle plaatsen. Waarom alleen de mannen? Geen vrouwen? In het openbaar behoren mannen te bidden met de volgende reden dat de man eerst geschapen is en daarna de vrouw. Lees vers 13. Blijkbaar waren in Efeze problemen dat vrouwen gingen bidden bij officiele bijeenkomsten en dat vrouwen graag de baas wilden spelen omdat de mannen niet daadkrachtig waren of in de minderheid waren. Daarom geeft de apostel Paulus hier een aantal regels zoals het behoort te gaan in de plaatselijke gemeente of in Bijbelstudiegroepen. Het gaat hier echt om gebed in het openbaar. Dit moet worden gedaan door mannen of 1 man die de leiding heeft van een groep gelovigen. Heel veel Evangelische gemeenten en ook tradionele kerken kennen deze regels niet of negeren deze regels , dus bidden hier vaak ook vrouwen in het openbaar wat ingaat tegen dit vers wat van God komt. Het is dus Gods wil dat de mannen het gebed doen in het openbaar en niet de vrouwen. In het algemeen wil vaak de vrouw de baas spelen over de man, dit zit in de natuur en daarom schrijft de apostel Paulus ook deze dingen voor de plaatselijke gemeente. Wat betekent opheffende heilige handen? Opheffende heilige handen was een gewoonlijke houding in gebed in Paulus zijn dagen. De handen behoren heilig te zijn en niet vol met toorn en twisting dus ruzie. Kwaaheid en wantrouwen of achterdocht behoren geen plaats te hebben in onze gebeden naar God toe. In Jesaja 1:15 staat geschreven het volgende: “En als gij uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed” Dit in verband met Gods volk indertijd Israel. Opheffen van de heilige handen betekent niet dat wij onze handen en armen letterlijk omhoog behoren te doen. Dat staat hier ook niet. De handen behoren heilig te zijn en zonder toorn of bloed en kwaadheid.

 

I Timotheus 2:9

 

Evenzo ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met zedigheid en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen van het haar, of goud, of paarlen, of kostbare kleding”

 

Vers 9: Broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: hier in dit vers geeft de apostel Paulus instructies voor de vrouwen in de gemeente, de lokale gemeente. In dit geval was dit de gemeente waar Timotheus een opziener van was namelijk Efeze en het geldt ook voor ons die bijna 2000 jaar later leven. Wat betekent een eerbaar gewaad? In het Engels staat er that women adorn themselves in modest apparel. Het komt van het Griekse woord kosmios: een geordende decoratie. Dat betekent niet met veel versieringen dus sober. Met zedigheid en matigheid zichzelf versieren: eerbaar en met mate zichzelf versieren. Niet overdreven veel versieringen! Dus sober. Het mag wel dat vrouwen aandacht geven aan hun uiterlijk maar men moet niet gaan overdrijven en daar alle aandacht aangeven dus het haar, of heel veel met goud omhangen of aan iedere vinger een gouden ring of alleen maar bezig zijn met kleding. Daar behoort niet alle aandacht op gevestigd te zijn. Het hoeft dus ook niet te zijn dat een vrouw in oude kleding en in lompen gaat lopen. Persoonlijk denk ik dat de vrouw wel netjes en geordend voor de dag behoort te komen en zeker aan haar uiterlijk wel aandacht zal schenken maar overdrijven is ook een vak. Waarschijnlijk is dit het wat de apostel Paulus bedoelde hoe het behoort te zijn voor de vrouwen in de plaatselijke gemeente of in het Lichaam van Christus.

 

I Timotheus 2:10

 

Maar hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden door goede werken”

 

Verse 10: Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus. De aandacht van vrouwen in de plaatselijke of in het lichaam van Christus behoort niet alleen te zijn voor het uiterlijk. Daar hoeft niet alle aandacht naartoe te gaan. Integendeel godvruchtigheid is belangrijk. Wat is godvruchtigheid? In het Engels staat er professing godliness. Dit is God vrezend, met Gods Woord bezig zijn. Zich daarmee bezighouden. Dus Zijn Woord lezen, bestuderen en wandelen in de werken die God heeft voorbereid. De boodschap van Genade Handelingen 20:24 en Romeinen 16:25-26 aannemen en daarvoor staan en ook doorgeven aan andere medezusters/broeders, kinderen en andere mensen die dit niet kennen en wel willen leren kennen. Ook in wandel is vriendelijkheid en geduld met andere mensen vanuit Gods Woord erg belangrijk en dat zijn die goede werken. Dan is het niet alleen maar theorie maar komt het ook in de praktijk naar voren. Dat kan andere mensen tot nadenken zetten. Lees Efeze 2:10 in verband met de werken!

 

I Timotheus 2:11-12

 

Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert, noch over de man heerst, maar wil dat zij in stilheid is.”

 

Vers 11: Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus. Dit is de positie van de vrouw vanuit Gods Woord gezien. Dat een vrouw niet mag leren in een locale gemeente of kerk , ook al heeft zij Theologie gestudeerd, komt niet vanuit een Christelijke traditie of dat sommige kerken daartegen zijn. Nee het komt rechtstreeks uit Gods Woord. Wat staat er? Een vrouw laat zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Dit wil niet zeggen dat ze niets mag zeggen in een huwelijk tussen man en vrouw. Dit betekent in verband met Gods Woord leren. In een plaatselijke gemeente of Bijbelstudiegroep voor vrouwen kan een vrouw de vrouwen leren vanuit Gods Woord. In de plaatselijke gemeente kan de vrouw ook de kinderen Bijbels onderwijs geven. Dit deden wij vroeger in de gemeenten waar wij deel vanuit maakten ook. De vrouwen gaven de kinderen zondagsschool. De vrouwen hielden zich ook bezig met de kleinere kinderen en babies in de gemeente. Laten wij lezen Titus 2:3-4: De oude vrouwen evenzo, dat zij in hun dracht zijn, gelijk de heiligen betaamt, dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede; Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, hun mannen lief te hebben” Vooral de wat oudere vrouwen in de plaatselijke gemeente hebben meer ervaring en kunnen de jongere vrouwen in de gemeente leren hoe zij behoren te wandelen en hoe het zit in het huwelijk, wat hun rol daarin is. Dit is tot opbouw en dit is Gods Woord, Gods wil beste broeder en zuster in Christus!

 

Vers 12: Dit volgende vers gaat daar dus ook over. In I Korinthe 14: 34 lezen wij het volgende: “Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is hun niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat ze thuis hun eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de gemeente spreken” Hier in dit vers laat de apostel Paulus niet toe dat vrouwen de mannen leren in de gemeente. Blijkbaar waren er vrouwen in de gemeente die het roer in handen wilden nemen en wilden gaan spreken tot de mannen in de gemeente. In de Christelijke wereld zien we dit veel: vrouwen die op de kansel of achter de catheder staan en preken geven. Zij hebben Theologie gestudeerd en zijn dominee of zijn pastor geworden en leren de mensen. Dit laat zien hoever mensen zijn afgedwaald van Gods Woord en dit niet zo nauw nemen. Natuurlijk is er ook veel onwetendheid. Misschien kunnen vrouwen makkelijker spreken dan mannen van nature. Het is niet erg dat vrouwen leren en een Theologie opleiding volgen of Bijbelsschool volgen. Dat kan allemaal maar de Schrift zegt heel duidelijk dat de vrouw niet de man gaat leren. Het laat niet alleen zien dat men Gods Woord niet kent als dit gebeurt maar ook dat de mannen in dit opzicht erg zwak zijn en over zich heen laten rulen. Waarom kunnen vrouwen niet mensen leren vanaf de kansel/catheder in de gemeente of kerk? Om dit te beantwoorden gaan we het volgende vers lezen.

I Timotheus 2:13-14

 

Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest”

 

Vers 13: Toen God de mens schiep schiep Hij eerst de mens Adam, de man. In Genesis 2:18 lezen wij het volgende: “Ook had de Heere God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulp maken, die als tegen hem over zij” En in vers 21-25 lezen wij over de schepping van Eva, de vrouw van Adam. Zo is de volgorde. De mens werd geschapen en de Heere God vond het niet goed dat hij alleen zou zij, daarom schiep Hij uit Adam de vrouw als hulp voor de man, zij is uit de man genomen. Het doel was en is van God het volgende: “Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn” God schiep niet Adam and Steve (2 mannen) , ook niet 2 vrouwen! Man en vrouw schiep God hen en zij zijn voor elkaar geschapen om de aarde te vermenigvuldigen zodat er meer mensen op aarde zouden komen! Dus de volgorde is eerst man en daarna vrouw die als een hulp tegenover de man staat. Zo heeft God ons geschapen broeder en zuster in de Heere Jezus Christus. Dit is de reden dat de man de eindverantwoording heeft en ook als eerste het iniatief neemt. Zo is het ook met spreken in de gemeente. De mannen hebben van God de autoriteit gekregen om dit te doen en niet de vrouwen.

 

Vers 14: Adam is niet als eerste verleid geworden. De vrouw werd verleid door de satan en is in overtreding geweest. Zij gaf echter de verboden vrucht aan Adam en Adam wist precies wat hij deed toen hij daarvan at. Hij zondigde tegenover God. Dit was de eerste zonde en door hem is de zonde in de wereld gekomen. Lees Romeinen 5:12! Satan was slim. Hij wist het verschil van de 2 naturen man en vrouw dus hij ging hij niet direct naar Adam toe maar door zijn vrouw. Adam zondigde met zijn open wijd open, voor de liefde voor zijn vrouw nam hij ook van de verboden vrucht. Adam was verantwoordelijk, niet zijn vrouw dus daarom kwam er door hem de zonde in de wereld en werden alle mensen zondaars. I Korinthe 11:8,9 zegt ons het volgende :”Want de mans is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man” Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: dit zijn duidelijke woorden en neemt dit serieus aan als Gods Woord en kijk niet wat andere mensen zeggen of denken maar wat zegt Gods Woord en houdt u hier aan! Dit is Gods wil en niet anders voor de plaatselijke gemeente en in het lichaam van Christus, de GEMEENTE.

I Timotheus 2: 15

 

Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde en heiligmaking, met matigheid”

 

Vers 15: Wat betekent dit vers, deze woorden: zalig worden in kinderen te baren? In het Engels staat er she shall be saved= preserved wat betekent bewaard worden. We behoren hier toch in de context te lezen. De apostel Paulus leert ons wat een vrouw in de plaatselijke gemeenten en in het Lichaam van Christus niet kan doen en wat wel. Haar plaats is in de gemeente en thuis en in het Lichaam van Christus. Zij zal haar plaats vinden in het huis waar zij met haar man woont en samen met haar man in geloof, liefde en heiligheid met matigheid wonen, een leven leiden samen met onze Heere. De gelovige vrouw zal bewaard worden van de valkuilen die veel levens van vrouwen hebben gesloopt als zij blijft in het geloof en liefde heiligmaking en matigheid.

Dit wil niet zeggen in deze tijd anno 2016, 2000 jaar later, dat een vrouw niet buitenshuis mag werken en bepaalde functies mag uitoefenen, integendeel zij kan natuurlijk werken! Mijn mening is dat een vrouw, die getrouwd is, niet voor 100% hoeft te werken buitenshuis. Zij kan gerust part-time werken en haar man kan 100% werken mits hij gezond is of 50% -50%. (De man werkt parttime en de vrouw werkt parttime) Je hebt natuurlijk in deze gebroken wereld veel gebroken gezinnen met 1 ouder. Dan is het natuurlijk dat de man of vrouw voor 100% werkt voor zijn of haar gezin mits zij kinderen hebben. Je hebt ook veel alleenstaanden (mannen en vrouwen) die ook werken voor 100% (mits gezond). Het lijkt natuurlijk dat een man en vrouw kinderen krijgen maar soms is het niet zo wat vaak pijnlijk is voor een echtpaar. Toch behoort de gelovige vrouw ook in die omstandigheden goed naar deze verzen te kijken en ook te weten wat haar plaats is naast haar man. Als zij blijft in het geloof van Christus, de Genade van God wordt zij bewaard van allerlei verkeerde leringen die beweren dat een vrouw mag heersen over de man en ook mag preken etc, wat ook de emancipatie naar voren brengt. Dit was waarschijnlijk het geval in Efeze in de plaatselijke gemeente waar Timotheus pastor van was. Deze ongehoorzaamheid t.a.v. Gods Woord is groter geworden omdat er nu ook meer mensen op aarde zijn dan ten tijde van de apostel Paulus.

 

I Timotheus 3:1-3

 

Dit is een getrouw woord: zo iemand tot het ambt van een opziener lust heeft, die begeert een voortreffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn, de man van een vrouw, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren; Niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig”

 

Vers 1: In dit hoofdstuk gaat de apostel Paulus het hebben over opzieners en diakenen en hoe de vrouwen in de plaatselijke gemeenten zich zouden moeten gedragen.

Het verlangen kan er inderdaad zijn bij een man om het ambt van een opziener of oudste te willen worden. Het is niet zomaar een taak van dat doe je zo maar 1, 2, 3. Er komt heel wat bij kijken. In Titus 1:5 lezen wij het volgende: “Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak, voorts in orde zoudt brengen, end at gij van stad tot stad ouderlingen zoudt stellen, gelijk ik u bevolen heb” Titus, de medegelovige broeder van Paulus kreeg de taak om oudsten aan te stellen. Dit verlangen moet vanuit binnen komen: het moet een echt verlangen zijn en iemand moet ook bij zichzelf te rade gaan of hij wel aan de eisen kan voldoen die eraan gesteld zijn. Het is een taak met een grote verantwoordelijkheid. Ik kom met een voorbeeld wat een beetje hetzelfde is: mijn opa was dijkgraaf of dijkopzichter in Zeeland. Hij moest er onder andere op toezien dat de dijken sterk genoeg waren om de zee te weren. Een dijk moest in goede conditie blijven en als er zwakke plekken in de dijk waren met een oplossing te komen dat dit zo snel mogelijk gerepareerd kon worden. Best wel verantwoordelijk werk maar het is een voortreffelijk werk! Zo is het ook met een opziener. Hij heeft het overzicht over de plaatselijke gemeente. Hij ziet naar de mensen om in de gemeente en behoort ook de mensen te kennen die hij onder zijn hoede heeft. Dit is net als een schaapsherder. Het is ook erg belangrijk dat een opziener de mensen bij elkaar houdt. Ze ook in goede geestelijke conditie houdt. Dit betekent dat ze voor het Evangelie van Genade blijven staan en daarin verder zullen groeien. Hij heeft grote geestelijke verantwoordelijkheid in de plaatselijke gemeente. Dat het een voortreffelijk werk is is zeker waar. Het moet ook iemand zijn die het niet alleen begeert maar dat dit ook al een beetje in hem zit van nature. Natuurlijk kan je veel aanleren en hoe je met mensen moet omgaan maar het behoort ook natuurlijk al in de man te zijn: hoe hij overkomt.

Vers 2: Dit zijn de eisen waaraan een opziener (bisshop) in een plaatselijke gemeente aan behoort te voldoen. Ten eerste onberispelijk. Wat betekent het woord onberispelijk? Niet te beschuldigen van iemand. Zonder fout. Iemand behoort keurig over te komen in gedrag. Hij behoort de man te zijn van 1 vrouw. Als een opziener getrouwd is, dan is hij getrouwd met de vrouw voor het leven en blijft haar liefhebben. Hij zoekt geen andere vrouw wat overspel heet. Hij blijft bij zijn vrouw zoals het ook hoort. In I Korinthe 7:2 lezen wij: “Maar vanwege de hoererijen zal iedere man zijn eigen vrouw hebben, en iedere vrouw zal haar eigen man hebben” Dus een opziener behoort het goede voorbeeld te geven aan de gemeente en de leden daarvan. Als hij overspel zou plegen is dit een schande en hij is gelijk te beschuldigen en geen voorbeeld meer voor de gemeente. Als hij niet getrouwd is behoort hij ook niet te beschuldigen zijn van hoererij of andere sexuele uitspattingen: pornografie etc. Hij kan daarna nooit meer geloofwaardig overkomen als hij dit doet. Het derde is hier wakker: wakker omdat hij het overzicht moet hebben over de leden van de gemeente. Ook de boodschap van genade behoort hij te kennen en voor te staan en daar dagelijks ook kracht vandaan haalt zodat hij wakker kan blijven. Dat hij mensen kan waarschuwen voor valse leringen die binensluipen en ook mensen kan beschermen daarvoor. Matig: betekent niet te veel. Dus geen drinker (dronkaard). Alles behoort in het leven van de opziener in balans te zijn. Eerbaar is iemand die bescheiden is. Gaarne herbergende: dit is iemand die een liefhebber is van mensen die hij niet kent. Gastvrij is voor mensen, zelfs vijanden van God. Bekwaam om te leren: Dit heeft ook met groei te maken. In het eerste vers haalde ik al aan dat je niet zomaar een opziener wordt. Je behoort wel een “opleiding”te volgen om andere mensen te leren vanuit de Bijbel. Persoonlijk kon ik de afgelopen jaren Bijbelsschool volgen waar men de boodschap van Gods Genade kent en ook het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15, Handelingen 20;24, Romeinen 16:25-26. Nog steeds ben ik bezig met de Bijbelsschool en dit is erg fijn om te doen. Je behoort ook heel wat ervaring te hebben in het geven van Bijbelstudie zodat je bekwaam wordt om te leren. Dit hoort allemaal bij de opziener en in vers 3 staan nog meer dingen waaraan een opziener moet voldoen.

Vers 3: Niet genegen tot de wijn. Dit wil niet zeggen dat gelovigen in Christus geen wijn mogen drinken. In I Timotheus 5:23 wordt wijn zelfs genoemd als een soort medicijn: “Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn om uw maag en uw menigvuldige zwakheden” In Efeze 5:18 staat geschreven: “En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest”. Persoonlijk denk ik dat het niet slecht is om af een toe 1 wijntje te drinken maar daar moet je het dan ook bij laten. Meer drinken leidt tot dronkenschap en dan kan men niet meer helder denken. Veel alcoholische dranken drinken is slecht voor het lichaam. Het gevolg kan zijn verslaving en daar is moeilijk van af te komen net als roken. Een lange tijd geleden had je de reclame op TV over drank dat drank meer kapot maakt dan je lief is. We moeten niet vergeten beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus, dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in ons woont. In 1 Korinthe 6: 19-20 staat geschreven het volgende: “Of weet

gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt? Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn”

Geen smijter. Wat betekent een smijter? Het is een vechtersbaas. Een opziener kan zeker geen vechtersbaas zijn. Gauw boos worden is ook niet op en dat doen vechtersbazen!

Geen vuil-gewinzoeker: wat betekent dit? Dat iemand alleen maar de eer aan zichzelf geeft en niet aan een ander. Eigenlijk is het iemand die alleen maar opschept over zichzelf en de aandacht gaat alleen maar uit naar hem. Dit is natuurlijk ook niet de bedoeling dat een opziener zich zo opstelt. Hij behoort de aandacht te geven een aan de ander in de gemeente.

Hij behoort ook bescheiden te zijn, zich bescheiden op te stellen. In het Engels staat er patient wat betekent geduldig zijn. Dit behoort een oudste of ouderling of opziener te doen. Het behoort zo wie zo in de mens die dit gaat doen al in hem te zitten, al deze eigenschappen.

Geen vechter. Dit is hetzelfde als de smijter. Niet gauw boos worden maar geduldig zijn met andere mensen.

Niet geldgierig: dus altijd wat over hebben voor een ander. Niet het geld voor zichzelf houden maar graag willen geven aan anderen.

 

I Timotheus 3: 4-5

 

Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid; Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen?

 

Vers 4: Een oudste of opziener behoort zijn eigen huis wel te regeren. Als hij een gezin heeft dan kan hij dit. Hij is dan ook eindverantwoordelijke voor zijn gezin en hij behoort zijn gezin goed te regeren dat het geen chaos wordt of is. Dat alles ordelijk verloopt. Hij behoort ook regelmatig te zijn in zijn gedrag. Dit betekent dus niet dat hij een tiran in huis behoort te zijn maar hen opvoed met discipline, wijselijk en standvastig en liefhebbend net zoals God de Vader ons liefheeft. In Efeze 6:4 staat niet voor niets geschreven: “En gij vaders verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren” Een man, vader is gauw geneigd om zijn kinderen tegen zich in het harnas te jagen. Opvoeden met Gods genade is erg belangrijk en hen aansporen om ook zo te gaan leven zoals God het bedoeld heeft: door genade door het geloof in Christus met alle geduld en liefde. In ieder geval meegeven Gods genade en het Evangelie van Genade. Wat kinderen later met dit doen is dan op een gegeven moment hun eigen keuze. Je kan als ouder niet een keuze voor je eigen kind maken. Je kan hem of haar uit Gods Woord voorleven maar ieder mens is verantwoordelijk voor zichzelf. 

 

Vers 5: Als een man zijn eigen huis niet weet te regeren en zijn vrouw gaat over hem regeren dan is er echt iets mis en als hij als een tiran regeert in huis is het ook niet goed. Hij behoort dus met alle stemmigheid zijn huis te regeren. Als hij zijn eigen huis, eigen gezin, niet weet te regeren dan kan hij ook niet voor de plaatselijke gemeente zorgen. Hij kan dan ook niet die verantwoordelijkheid aan. Een opziener moet zich verantwoordelijk voelen thuis maar ook in de plaatselijke gemeente. Het verantwoordelijkheidsgevoel moet er dus in zitten anders wordt het een puinhoop, chaos en onze tegenstander de duivel kan daar heel goed mee omgaan om het nog erger te maken. Niet iedereen kon een opziener worden ook al had hij het verlangen om het te worden.  Kortom een heleboel mensen zijn er niet geschikt voor. Ook nu 2000 jaar later zijn maar enkele mensen geschikt voor deze taak. Een opziener behoort ook de boodschap van Genade Handelingen 20:24 kennen en er ook voor staan en daarvan niet afwijken naar een ander Evangelie daar er geen ander is. 

 

I Timotheus 3: 6-7

 

Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde en in het oordeel des duivels valle. En hij moet ook een goed getuigenis hebben van hen, die buiten zijn, opdat hij niet valle in smaadheid, en in de strik des duivels”

 

Vers 6: Wat betekent dit geen nieuweling? Voordat wij deze vraag gaan beantwoorden, hebben we tot nu toe alleen gezien waar een opziener aan moet voldoen. Wat hij wel en wat hij niet mag doen. Hier zien we dat een nieuweling niet geschikt is voor deze taak. Deze taak is niet weggelegd voor de jonge en onervaren gelovige die ook nieuw is in de boodschap van Gods Genade. Handelingen 20:24.  Het gevaar bij de jonge man is dat hij valt in het oordeel van de duivel doordat hij trots is en te weinig ervaring heeft in de omgang met mensen. Daarom moest Titus oudsten (oudere mannen) aanstellen op Kreta Titus 1:5-7. Dit waren mannen met ervaring. Het is ook verstandiger om mensen met meer ervaring aan te stellen als oudste. Over het algemeen zijn het oudere mannen die aangesteld werden! Zij hebben de ervaring in omgang met mensen en met veel situaties. Een plaatselijke gemeente heeft deze mannen nodig in hun midden die de gemeente kunnen regeren en het overzicht hebben. Jonge mannen hebben dit nog niet en zeker niet mensen die pas de boodschap van Gods Genade kennen. Deze behoren nog veel te leren, niet alleen in kennis maar ook dit toe te passen in de praktijk en nog veel mee te maken. Als ze jong worden aangesteld kan dit heel wat problemen veroorzaken in de plaatselijke gemeente en duivel heeft hier baat bij. Wat mijn advies zou zijn voor de jonge mannen is ten eerste verder leren van Gods Woord, Gods Genade Evangelie kennen en daarvoor staan en het rechtsnijden begrijpen en ook toepassen. Ten tweede laten ze een Bijbelsschool doen. Dit kan ook op afstand (Correspondentie). Ten derde laten ze een aantal jaren eerst gaan werken zodat ze ook ervaring kunnen opdoen hoe zij met mensen kunnen omgaan.  

Vers 7: Hij moet een goed getuigenis hebben van hen die buiten zijn. De opziener moet niet alleen een voorbeeld zijn voor de gelovige broeders en zusters in de plaatselijke gemeente en in het Lichaam van Christus. Hij moet ook een voorbeeld zijn voor hen die buiten zijn. Wat betekent dit buiten zijn? Voordat wij deze vraag beantwoorden gaan we eerst naar Spreuken 22:1 waar staat geschreven het volgende: “De naam is uitgelezener dan grote rijkdom, de goede gunst dan zilver en dan goud” Beste broeder en zuster: de mensen die buiten zijn zijn de mensen die zonder God leven en vervreemd zijn van het leven met God. Het is belangrijk dat een gelovige een voorbeeld mag zijn voor ongelovigen en zeker een opziener behoort hier aan te voldoen. Als hij een slechte reputatie heeft dan kunnen mensen kwaadspreken over hem en de duivel speel je hiermee in de kaart. Tegen Timotheus, die zelf jong was, zegt de apostel Paulus het volgende: “Niemand verachte uw jonkheid, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid” Dit behoort een bishop, opziener, te doen zodat er niets kwaads van hem te spreken valt of opgemerkt kan worden. In Handelingen 22:12 lezen wij het volgende over Ananias: “En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden, die daar woonden” Er viel op Ananias niets aan te merken dan alleen lof. En zo behoort het ook te zijn met de oudste. Hij moet aan deze eisen die hiervoor genoemd zijn voldoen anders kan hij geen oudste of voorganger zijn. In de zogenaamde Christelijke wereld zien we een hoop corruptie en het is verdrietig als wij daar aan denken. Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: laten wij proberen eerlijk te wandelen naar Gods Genade Evangelie en dat vast te houden en daarvan niet af te wijken zodat wij in Christus een voorbeeld mogen zijn net zoals de apostel Paulus en zijn co werkers voorbeelden waren en nog voorbeelden zijn!

I Timotheus 3:8-9

 

De diakenen eveneens moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijn begeven, geen vuil-gewinzoekers; Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten.”

 

 

Vers 8: Vanaf dit vers gaat het over de diakenen in de plaatselijke gemeente. Wat is een diaken? In het Engels staat er deacon wat van het Griekse woord Diakonos komt. De diaken is de dienaar in de plaatselijke gemeente. Het laat zien de dienaar in relatie tot het werk in de gemeente. Hij is de helper.

We gaan nu kijken waar een diaken aan moest voldoen in de plaatselijke gemeente. Ze moeten ook eerbaar zijn net als een oudste of ouderling. Dus er moet niets kwaads gesproken worden over hem. Niet tweetongig: wat betekent dit? In het Engels staat er met dubbele tong. Dit betekent dat de diaken niet de ene keer dit zegt en de andere keer weer wat anders. Dan komt het niet geloofwaardig meer aan bij mensen en zeker niet bij mensen die God niet kennen.

Niet die zich tot veel wijn begeven: geen dronkaard of iemand die te veel drinkt. Geen alcoholist. Hij kan dan ook geen voorbeeld zijn in de plaatselijke gemeente voor de andere mensen die er komen en ook voor de buitenwereld is het schande als iemand zo leeft binnen een plaatselijke gemeente en met weet ervan. Het wil niet zeggen dat iemand die diaken is niet wijn zou mogen drinken. Integendeel want in I Timotheus 5;23 lezen wij dat de apostel Paulus Timotheus aanraadt om wijn te drinken voor zijn maag en menigvuldige zwakheden. Te veel wijn leidt tot zwakte en een onverantwoordelijkheid en dat past niet bij de helper in de plaatselijke gemeente.

Geen vuil-gewinzoeker: wat betekent dit? Soms worden diakenen ingezet om de financien te beheren van de plaatselijke gemeente. Dan kan de verleiding groot zijn om over sommige financien te gaan zwijgen of er omheen te draaien. Fraude zou een voorbeeld in deze zijn. Als iemand dit doet binnen de gemeente dan kan hij geen diaken meer zijn en kan in het vervolg nooit meer geloofd worden.

 

Vers 9: Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Wat betekenen deze woorden?

Het geloof in dit vers is het geloof van Efeze 4:5 waar staat geschreven: “Eén Heere, één geloof, één doop” De diaken behoort dit vast te houden: het geloof in Christus. Hij behoort een duidelijk begrip hebben over de leer van het Ene Lichaam met zijn ene doop, Een Heere, Een God en Vader, Een Geest. Dit behoort hij goed te begrijpen en te geloven en ook hiervoor te staan en dagelijks hiernaar te leven. De vereisten voor een diaken zijn bijna hetzelfde als een opziener. Als een diaken aan deze dingen houdt en ook in de gemeente een goede reputatie heeft dan kan hij later ook opziener worden.

In het eerste hoofdstuk in vers 19 lezen wij het volgende: “Houdende het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebbende, aangaande het geloof schipbreuk geleden hebben” Helaas komt dit heel veel voor onder gelovigen. Er zijn maar weinig mensen die deze waarheden van Efeze 4: 3-7 kennen en hiervoor ook staan en dit hebben eigengemaakt in hun levens.

Een dringende oproep is aan u beste broeder, zuster, lezer waar u ook woont in Nederland : leer deze 7 eenheden kennen, geloven en eigen te maken en er ook voor te staan!!!

Voor meer dan 30 jaar sta ik voor deze waarheden omdat ik weet en geloof dat dit de waarheid van God is. Het is niet zelf verzonnen of een mening maar het komt puur uit Gods Woord!!! U kan ook voor deze waarheden gaan staan als u zich openstelt voor dit en dan kan u samen met mij voor deze waarheden staan en dit ook weer doorgeven aan andere mensen (medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus) Toen ik deze waarheden leerde kennen meer dan 30 jaar geleden vielen de schellen van mijn ogen en was mijn blindheid weg. Alles viel als een puzzel op zijn plaats en dat is het nog steeds en dit kan ook met u gebeuren. Deze waarheden beschermen u voor valse leringen en u wordt naarmate u meer gaat begrijpen sterker in het geloof in Christus!

 

 

I Timotheus 3:10-11

 

En dat deze ook eerst beproefd worden, en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen eveneens moeten eerbaar zijn, geen lasteraarsters, wakker, getrouw in alles”

 

Vers 10: Voordat iemand diaken kan worden moet hij eerst beproefd worden. Hij behoort eerst een goed getuigenis hebben van mensen in de gemeente en ook daarbuiten. Niet alleen behoort hij het Evangelie van Genade te kennen en de waarheden zoals de 7 waarheden en daarvoor te staan. Ook behoort hij overeenkomstig het Genade Evangelie te wandelen met God. Dus de praktijk is erg belangrijk. Hij moest niet te beschuldigen zijn van iets wat verkeerd was gegaan in zijn leven of wat hij nog verkeerd deed, doet. Als er niets op hem was aan te merken kon hij gaan dienen in de plaatselijke gemeente als diaken. Een diaken kon de taak van financien op zich nemen. Een soort penningmeester/boekhouder van de plaatselijke gemeente. Of de zorg van de ouderen en zwakken in de gemeente op zich nemen en dat goed doen zodat er niets op aan te merken valt.

Voorbeelden van helpers waren Timotheus en Titus die eerst dienden in de boodschap van Genade samen met Paulus. Zij waren helpers van de apostel Paulus en co -werkers. Later werden zij Timotheus en Titus leiders, pastors, van de plaatselijke gemeente te Efeze en in Kreta.

Vers 11: Heel belangrijk zijn ook de vrouwen van de diakenen in dit verband. Zij behoren ook een goede getuigenis te zijn voor de buitenwereld en binnen de plaatselijke gemeente. Geen lasteraarsters= geen roddelaarsters, geen vrouwen die kwaad spreken over hun mannen die diaken zijn. Zij behoren ook oprecht te wandelen met de Heere volgens het Evangelie van Genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26. Zodat er aan hen ook niets valt te op te merken.

Wakker: dus niet slapend maar met de waarheid van Gods Genade altijd wakker zijn. Dus zien wat er gebeurt. Staan voor de waarheid. In het Engels staat er sober in de plaats van wakker. Het wordt vertaald met discreet wat betekent bescheiden en ook dingen die vertrouwd zijn geheimhouden voor derden. Getrouw in alles. Dit betekent ook dat deze vrouwen achter hun mannen staan door gebed en hen ook helpen in alles om de plaatselijke gemeente goed te kunnen leiden. Niet alleen hun mannen helpen maar ook in alles getrouw zijn. Haar taak kan zijn om de kindercreche te leiden in de plaatselijke gemeente of de zondagsschool te doen of secretaresse te zijn van de pastor en dit vol overgave als voor de Heere.

I Timotheus 3:12

 

Dat de diakenen mannen van een vrouw zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren”

 

Vers 12: Net als de opzieners behoort een diaken dus 1 vrouw hebben en niet geneigd zijn om meerdere vrouwen te begeren. Hij behoort ook niet te echtscheiden want dan kan hij ook geen diaken zijn en is hij geen voorbeeld voor de gemeente en daarbuiten, de mensen die buiten zijn want die spreken daar schande van en daarmee speel je je de duivel in de kaart. Dus de vrouw die hij heeft behoort hij mee getrouwd te zijn heel zijn leven. Als hij kinderen heeft dan behoren die kinderen overeenkomstig Gods Genade Evangelie opgevoed te worden en niet dat dat de man die diaken is een tiran of dictator in huis is. Alles behoort volgens Gods Genade Evangelie te lopen in het leven van de diaken. Zijn kinderen verteld en uitlegt over Gods Genade en daarin voorleeft zodat zij mogelijk later zijn voorbeeld gaan volgen en ook Gods Genade Evangelie gaan kennen.

Het kan zijn dat een diaken alleen een vrouw heeft en geen kinderen. Dan behoort hij ook wel te regeren. Hij is ook de eindverantwoordelijke thuis. Hij zorgt voor zijn vrouw, niet alleen in voedsel, kleding en voldoende geld maar ook voor het welzijn van zijn vrouw. Vooral het geestelijk welzijn. Met haar ook regelmatig de Bijbel bestuderen, haar verder te helpen in het geestelijke leven, te groeien in de Genade van God. Haar ook beschermen tegen valse leringen. Het behoort geen man te zijn die onverantwoordelijk bezig is in zijn gedrag, onverschillig is , die niet kan omgaan met geld (geld over de balk smijten). Zijn eigen vrouw verwaarloosd etc. Eigenlijk behoort hij dezelfde dingen te doen en aan de dezelfde eisen te voldoen wat ook een opziener aan moet voldoen. Lees nogmaals de verzen 2 t/m 7! Beste broeders in het Lichaam van Christus: natuurlijk zijn wij allemaal zondaars en doen wij ook genoeg verkeerde dingen. We hadden graag dingen anders willen doen achteraf gezien als de kinderen bijvoorbeeld niet meer thuis wonen. Je kan het niet meer terugdraaien. Wat we dan behoren te doen is dat wij de dingen die niet goed gingen achter ons laten net zoals de apostel Paulus dat ook deed. Laten wij in dit verband lezen Filippensen 3:14: “Maar een ding doe ik, vertegende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doelwit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.”

 

Vers 13: De diaken die goed dient in de plaatselijke gemeente krijgt veel respect van de mensen waarmee hij omgaat in de gemeente. Hij kan daardoor veel groeien in het geloof in Christus en veel vrijmoedigheid krijgen in het geloof. Een voorbeeld van een diaken kunnen wij vinden in Handelingen 6:10: “En zij konden niet weerstaan de wijsheid en de Geest, door Wie hij sprak” Dit werd gezegd van Stefanus. Hij was 1 van de diakenen van de gemeente te Jeruzalem. In Handelingen 8:6 lezen wij over Filippus die ook een diaken was: “En de scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen doro Filippus gezegd werd, omdat zij hoorden en zagen de tekenen, die hij deed.” Een getrouw diaken kan later pastor of oudste worden van een plaatselijke gemeente. Bijbels gezien werkt de diaken nauw samen met de oudste en pastor in de plaatselijke gemeente. Door veel training en als hij dat ook zelf wilt kan hij zelf pastor worden. De instructies voor een oudste en diaken in dit hoofdstuk behoren wij erg serieus te nemen als wij zelf graag deze taken op onszelf willen nemen of het verlangen hebben om deze taak te gaan doen. Beste broeder in onze Heere Jezus Christus: u behoort alvorens dit verlangen te hebben eerst de boodschap van genade leren kennen en het rechtsnijden 2 Timotheus 2:15, Romeinen 16:25-26 en daarvoor een aantal jaren voor te staan en te geloven en te delen met anderen. Door deze site kunt u het Evangelie van Genade leren kennen en ook door de link naar de Berean Bible Society.

 

I Timotheus 3:14-15

 

Deze dingen schrijf ik u , hopende zeer spoedig tot u te komen; Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid der waarheid”

Vers 14: De regels voor een oudste, opziener of pastor hoe hij zich zou moeten gedragen in de plaatselijke gemeente en ook de diaken had de apostel Paulus aan zijn geliefde zoon Timotheus net tevoren geschreven als richtlijn. Hij, Timotheus, was de leider van de gemeente te Efeze geworden en moest net als Titus opzieners en diakenen aanstellen en die behoorden te voldoen aan de maatstaven die God had gesteld door de apostel Paulus en ook hoe het met de vrouw in de gemeente was, waar zij aan moest voldoen. Wat zij wel en wat zij niet mocht doen. Paulus vertrouwde zowel Timotheus als Titus deze verantwoordelijkheid toe. Zij waren beiden pastors in de gemeente. Zij hadden het overzicht en zij waren zo ver gegroeid in het geestelijke leven dat ze dit ook konden. De apostel Paulus geeft hen dan ook richtlijnen om hun taak goed uit te voeren. Vandaar dan dat de brieven aan Timotheus en Titus de pastorale brieven worden genoemd. Het kan zijn dat de apostel Paulus toen hij deze brief schreef aan Timotheus niet in gevangenschap was. Hij hoopte in ieder geval spoedig tot Timotheus te komen, hem te bezoeken in Efeze. Timotheus was zijn geliefde zoon in het gemeenschappelijke geloof. In 1 Timotheus 1:2 lezen wij het volgende: “Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof; genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader, en Christus Jezus, onze Heere.”  De apostel Paulus had Timotheus erg lief in de Heere Jezus Christus en wilde ook dat het ordelijk zou verlopen in de gemeente te Efeze en dat opzieners en diakenen zich goed zouden gedragen in de gemeente. 

Vers 15 De apostel Paulus hoopte spoedig Timotheus te ontmoeten in Efeze want hij wilde naar hem toekomen. Zo ik vertoef. Wat betekenen deze woorden? In het Engels staat er But if I tarry long. Wat betekent dat? Blijkbaar hield de apostel Paulus zich ergens op. Hij was ergens op of in een plaats. Er wordt hier niet verteld waar hij was en hijzelf vertelde het ook niet maar het was ergens en vanuit daar schrijft hij deze woorden aan zijn zoon in het geloof Timotheus die hij zeer lief had in de Heere Jezus Christus. Hij had de dingen over de gemeente, over de vrouwen in de gemeente, de opzieners hoe die zich moest opstellen binnen de gemeente en wat voor iemand die moest zijn en dat goldt ook voor de diaken. Ook hoe men zich moest gedragen binnen de plaatselijke gemeente wat een onderdeel is van de die Grote Gemeente, het LICHAAM VAN CHRISTUS die een pilaar is van vastigheid der waarheid. Als mensen zich konden gedragen binnen de plaatselijke gemeente dan konden zij dat ook binnen het Lichaam van Christus hetwelk is de GEMEENTE. Beste lezer, broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: het is niet het gebouw, het fysieke gebouw, het kerkgebouw op aarde, want dit kan niet het huis van God genaamd worden. Het gaat hier om de GEMEENTE met grote letters. De ware KERK, waarin Gods Geest in woont in al de gelovigen die tot het Lichaam van Christus toebehoren. Lees Kolossensen 1:24-27. In Efeze 2:21-22: “Op Welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere; Op Welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.”

 

I Timotheus 3:16

 

En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid”

 

 

Vers 16: De verborgenheid der godzaligheid is groot. Er staat hier niet in dit vers de vleeswording van de Heere Jezus Christus of Zijn Goddelijkheid. Nee er staat hier godzaligheid. Sommige interpreteren dit vers met de vleeswording van de Heere Jezus Christus en Zijn Goddelijkheid maar daar gaat dit vers niet over. Het gaat over iets heel anders. In vers 9 lazen wij al over de verborgenheid des geloofs en hier over de verborgenheid der godzaligheid. Het geheimenis of verborgenheid van de wetteloosheid werkt alreeds. Dit kunnen wij lezen in II Thessalonicensen 2:7! Dus ook de verborgenheid van de godzaligheid.

God is geopenbaard in het vlees. Natuurlijk was onze Heere Jezus Christus vlees geworden en heeft onder ons gewoond en Zijn glorie en Goddelijkheid werd toen gezien toen Hij op aarde was samen met Zijn werken en woorden die Hij sprak. Maar dit vers gaat niet over Zijn vleeswording. Waar gaat dit dan wel over? Het gaat hier over het Lichaam van Christus, de GEMEENTE. God is geopenbaard in het vlees, in de leden van de GEMEENTE, het Lichaam van Christus. Is gerechtvaardigd in de Geest. Wij als leden van de GEMEENTE zijn gerechtvaardigd, is gezien van de engelen. In Efeze 3:10 lezen wij het volgende: “Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden end e machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods

De engelen observeren ons en zien wat wij als Lichaam van Christus bekend maken van God door Zijn Woord. Is geloofd in de wereld. De wereld herkent het Lichaam van Christus, de GEMEENTE, en weet dat dit bestaat en gelooft dit ook. Is opgenomen in heerlijkheid. Dit lijkt voltooid alleen dit moet nog komen. Wij zullen opgenomen worden als Lichaam van Christus.

Lees I Thessalonicensen 4:13-18!

We lezen de volgende verzen: “Ziet ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, end e doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aan doen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. I Korinthe 15:51-53

Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: de toevergadering tot Hem, Christus, zal heel snel gaan! Wij zullen veranderd worden en wij zullen letterlijk naar de hemel gaan en krijgen een nieuw lichaam waarin geen ziekte meer zal zijn, geen achteruitgang meer. Helemaal nieuw zal dit zijn. Een lichaam met een nieuwe samenstelling. We kunnen ons dit niet voorstellen hoe mooi dit zal zijn. Laten wij elkaar met deze woorden uit Gods Woord troosten en bemoedigen!

I Timotheus 4:1-2

 

Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, Door de geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid”

 

Vers 1 Gods Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden. Welke laatste tijden bedoelt de apostel Paulus hier? In de Profetische geschriften lezen we vaak over dagen en tijden. Tegenwoordig hoor je veel over de eindtijd. Wordt hierover in dit vers geschreven over de eindtijd? De apostel Paulus heeft het hier niet over het einde der tijden volgens de Profetie. Het einde der tijden begon op de Pinksterdag te Jeruzalem. We lezen in dit verband hierover in Handelingen 2: 16-17 het volgende: “Maar dit is het, wat gesproken is door de profeet Joel: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen”

Beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: zien wij de tekst hierboven nu werkelijkheid worden? Nee is het antwoord hierop. De laatste tijden heeft te maken met iets anders! De laatste tijden heeft te maken met de laatste dagen van de huidige administratie van God, de bedeling van Genade Efeze 3:1-3. In de laatste dagen sommige mensen zullen afvallen van het geloof. Afval betekent weggaan van het geloof. Van het Griekse woord apostasy. Sommigen zullen van het geloof afdwalen naar verleidende geesten en leringen der duivelen. Wat zijn verleidende geesten en leringen der duivelen? Het gaat de tegenstander van God niet om de dronkaard of degene die heks is of zich bezighoudt met gokken of tarotkaartspelletjes speelt of in de pornografie zit. Nee de satan gaat veel verder want dit zit al in zijn rijk. Hij is juist de degene die Gods Woord verdraaid! Hij deed dit al vanaf het begin van de mensheid en zo heeft hij de mens ook verleid om eerder naar hem te luisteren dan naar God en Zijn Woord. Het is juist met de verkeerde boodschap komen. Dat doet hij door mensen te gebruiken zodat andere mensen juist de leugen gaan geloven in plaats van de waarheid van God lees Romeinen 16:25-26. Schriften verdraaien is de tacktiek van de duivel. Gaat u maar eens de nieuwste vertaling van de Bijbel lezen (de Bijbel in de gewone taal) en vergelijk dit eens met de Statenvertaling of de King James Bible dan zult u merken dat er veel is weggelaten en dat is hem juist om te doen: mensen weghouden van Gods Woord door hen te verleiden naar leugens die hij zelf bedenkt. Hij is daar een master in. In dit verband lezen wij in 2 Korinthe 11:14: “En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts” Mijn advies voor u broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: lees de Statenvertaling en blijf die lezen en leer het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15 en de boodschap van Genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26 welke is de waarheid en de waarheid, het Evangelie van Genade, zal u vrijmaken van alle valse leringen. U zult sterker worden in Christus en met Gods Woord kan u de tegenstander tegemoet gaan want onze strijd is niet tegen vlees en bloed maar tegen de satan en zijn machten!

Vers 2: Door de geveinsdheid der leugensprekers. In 2 Korinthe 11:13 lezen wij het volgende: “Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van wie het einde zal zijn naar hun werken” Zo werkt de satan beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus. Hij werkt door andere mensen, ongelovigen die zich voordoen als zijn zij erg religieus maar hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Heel veel gelovigen in deze wereld kennen niet de waarheid zo zij weten ook niet wat leugen is waarnaar zij luisteren. Zij luisteren graag naar wat de prediker of predikant te zeggen zonder erbij na te denken of dit waar is wat hij zegt. Zij toetsen dit niet aan de hand van de Schrift. In veel Evangelische gemeenten gaat de Bijbel niet meer open omdat alles digitaal is dus het is niet meer nodig om het op te zoeken vinden zij. Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: laten wij net als de gelovigen te Berea zijn ! Laten wij lezen Handelingen 17:11: “En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het Woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren” Als wij dit doen broeder en zuster in Christus, dan zullen wij ook weten wat vals is en wat niet. We zullen dan weten wat de leugensprekers zijn en hoe satan werkt door hen heen om ook ons te verleiden.

I Timotheus 4:3-5

 

Verbiedende te huwen, gebiedende zich van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed”

 

 

Vers 3: Verbieden te huwen en gebieden zich van spijzen te onthouden. Het celibaat en het vasten komt hier naar voren. Jaren nadat de apostel Paulus gestorven was, stelde de Rooms Katholieke kerk het celibaat in voor priesters, kardinalen , monniken en nonnen. Ook de paus kan dus niet getrouwd zijn. Zij mogen niet trouwen in principe volgens het celibaat. De apostel Paulus schreef hier dus al over wat jaren later pas een feit werd. Dit werd ook in het verleden hier in Nederland onder de Rooms Katholieken toegepast. De priester en/of kapelaan waren niet gehuwd. Zij gingen wel bij de mensen thuis die lid waren van de parochie vertellen dat zij veel kinderen ter wereld moesten brengen. Daarom waren de Rooms Katholieke gezinnen vroeger groot (soms wel 10 tot 12 kinderen per gezin). Wel vreemd als je bedenkt dat de priester zelf niet een gezin mocht hebben vanwege het celibaat.

Het vasten is ook zo'n regel die onder andere de Katholieke Kerk gepromoot heeft. Wat is vasten nu eigenlijk? Antwoord: Vasten is het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten of drinken of van bepaalde spijzen voor een bepaalde periode bijvoorbeeld na de Carnaval. Althans zo was het vroeger. De beweegredenen om te vasten kunnen divers zijn, maar de belangrijkste motieven zijn religieuze. In de grote godsdiensten is het vasten gewoonlijk aan bepaalde dagen of perioden gebonden. De vraag komt nu is vasten goed om te doen? Als u mij het persoonlijk vraagt dan ga ik nooit vasten. Het lijkt weer op een wet of regel die door mensen is ingesteld. Beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: wij als leden van het Lichaam van Christus, hebben de vrijheid in Christus. Wij hoeven ons niet onder een wet te gaan leven die ons bepaalde dingen verbied. Wij leven door genade door het geloof van Christus. Waarom zouden wij teruggaan naar wetten terwijl wij daarvan bevrijd zijn door Christus? De Heere God heeft de spijzen geschapen. Wij mogen alles eten als het maar met dankzegging genomen wordt want wij leven juist onder de Genade van God! Hij heeft ons die de waarheid kennen, alles gegeven in Christus en ook voedsel om te eten elke dag weer.

 

Vers 4 en 5 : Alle schepsel van God is goed. Het is goed om dit te eten. Laatst werd mij gevraagd of ik ook slangenvlees zou eten. Hier heb ik op geantwoord dat ik dit niet zal eten. Natuurlijk kan ik alles eten wat vlees betreft maar ik lust persoonlijk niet alle vlees. Wij eten hier thuis weinig vlees de laatste tijd. Niet omdat wij het niet lekker vinden maar veel vlees eten is ook weer niet goed en ook niet gezond. Het is ook belangrijk om groente, peulvruchten en fruit te eten en daar kunnen wij God ook voor danken als wij dit eten. Er is niets verwerpelijk want als je als gelovige voor elke maaltijd dankt voor het eten dan wordt dat eten geheiligd door het gebed en ook door Gods Woord.

Laten wij de volgende verzen over eten en regels daarover eens lezen in Romeinen 14:14-15: “Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf; die dan acht iets onrein te ziejn, die is het onrein. Maar indien uw broeder om de spijs gedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar de liefde. Verderf die niet met uw spijs, voor wie Christus gestorven is.”

 

I Timotheus 4:6

 

Als gij deze dingen de broeders voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij nagevolgd hebt”

 

Vers 6: Timotheus kreeg van de apostel Paulus de opdracht om door te geven aan broeders (zusters) in de Heere om het eten met dankzegging te eten en te vertellen en uit te leggen dat onder deze administratie van God, onder deze bedeling van Genade Efeze 3:1-3 alle schepsel van God goed is mits het met dankzegging genomen wordt. Er is dus niets verwerpelijk wat God heeft geschapen. Dit mocht hij, Timotheus doorgeven aan de broeders in de gemeente te Efeze en als hij dit deed hij een goed dienaar zou zijn van Jezus Christus. Kennelijk wist de apostel Paulus wat er zou gaan gebeuren in de toekomst (zie vers 1-3 en lees deze verzen nogmaals) en hij wil dat Timotheus de mensen gaat vertellen dat gelovigen in Christus alles mogen eten mits het met dankzegging genomen wordt. Timotheus was opgevoed in de woorden van het geloof, het geloof van Christus wat ook in hem werkte. De goede leer welke hij , Timotheus, nagevolgd had. Wat is die goede leer, doctrine? Later in de 2e brief aan Timotheus schrijft de apostel Paulus het volgende aan Timotheus: “Maar gij hebt nagevolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde en lijdzaamheid” II Timotheus 3:10 en in vers 14 het volgende: “Maar blijft gij in het geen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wie gij het geleerd hebt” Wat is die leer/doctrine beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus waar de apostel Paulus over schrijft. Hij schrijft dat die leer goed is. Zijn er dan ook slechte leringen? Ja natuurlijk heb je ook slechte leer als er een goede leer is. De leer waarvan hier gesproken is is de boodschap van Genade! Handelingen 20:24. Laten wij nogmaals Romeinen 16:25-26 lezen en bestuderen: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt” Het Evangelie of goed Nieuws wat Paulus had ontvangen van de opgestane en verheerlijkte Heere Jezus Christus vanuit de hemel aan hem gegeven/toevertrouwd om dit bekend te maken aan mensen zodat mensen hierdoor kunnen gaan groeien in het geloof in Christus. Dit is die goede leer waarvan de apostel Paulus hier spreekt tot Timotheus door middel van deze brief. De apostel schrijft hier niet alleen aan Timotheus maar ook aan ons, leden van het Lichaam van Christus, die 2000 jaar later leven in een gebroken wereld die niets met God wil te maken hebben en doorgaat met oorlog voeren, God negeren/weigeren. Beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: als u deze boodschap kent: blijf deze goede leer vasthouden zoals Timotheus het moest vasthouden en wijk niet af naar andere leringen of geboden van mensen die u afhouden van de waarheid Kolossensen 1: 6! Als u als gelovige deze wonderbare boodschap van Gods Genade niet kent: leer deze boodschap kennen. Ga de brieven van de apostel Paulus lezen en leren/bestuderen en ga geloven dat dit uw persoonlijke boodschap voor u voor vandaag is. We leven al bijna 2000 jaar onder Gods Genade en het Evangelie van Gods Genade hoort daarbij! Wij mogen dus net als Timotheus mensen vertellen dat ze onder deze bedeling van Genade alles kunnen eten mits ervan te voren wordt dankgezegd voor het eten.

 

I Timotheus 4:7

 

Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabels; en oefen uzelf tot godzaligheid”

 

Vers 7: In Hoofdstuk 1:4 lezen wij al dat de apostel Paulus Timotheus vermaant met de volgende woorden maar ook ons: “Noch zich te begeven tot fabels en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die inhet geloof is” Wat zijn fabels? Dit zijn onwaarheden die niets te maken met Gods Woord en door de tegenstander naar voren wordt gebracht. De duivel houdt van de leugen want hij is de vader der leugen en hij is een mensenmoordenaar van de beginne. Hij alleen spreekt de leugen en wij als dienstknechten van God net als Timotheus behoren onwaarheden uit de weg te gaan. Ze gelijk te verwerpen en er verder niet op in gaan. In 2 Timotheus 2:16 lezen wij het volgende en dit zie je heel veel rondom je: “Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel-roepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen” Beste broeder en zuster: wij hebben Gods Woord en met het Woord van Gods Genade + het rechtsnijden van Gods Woord kunnen wij ons tegen het ongoddelijke stellen. Wij zijn dan gewapend met de waarheid! Lees 2 Timotheus 2:15, Romeinen 16:25-26. In de tijd dat Paulus en Timotheus leefden had je het Romeinse Rijk met zijn verhalen en die verhalen bewezen niets. Nu vandaag de dag heb je in de wereld ook onzinverhalen die niets bewijzen en wij behoren deze verhalen te weigeren. Wij behoren ons niet met deze verhalen in te laten maar juist onzelf te oefenen in de godzaligheid. Onszelf ertoe dwingen om Gods Woord te leren, te bestuderen, met God in contact te zijn d.m.v gebed door de Heere Jezus Christus.

I Timotheus 4:8

 

Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven”

 

Vers 8: Lichamelijke oefening heeft te maken met gymnastiek. In de tijd dat Paulus leefde waren er veel mensen die bezig waren met gymnastiek en atletiek. Natuurlijk is het goed om in beweging te blijven. Elke dag lopen of fietsen of een sport is goed om te doen. Persoonlijk fiets ik altijd naar mijn werk: een half uur heen en een half uur terug. Daar is niets mis mee. Alleen voor ons als leden van het Lichaam van Christus is dit niet het allerbelangrijkste. Natuurlijk behoren wij te bewegen anders worden wij stijf en stram en is dat is niet goed voor onze gezondheid. Maar helemaal in de sport te gaan en daarvoor alles opzij te zetten is niet goed om te doen. Het behoort ons niet te overheersen. Alle dingen zijn nuttig maar niet alle dingen stichten. Wat tot stichting leidt is Gods Woord van Genade en dat bouwt ons op. Daarmee bezig zijn elke dag heeft meer nut. Natuurlijk kunnen wij niet 24 uur tijd besteden aan Gods Woord. Wij moeten werken, eten, slapen soms reizen. Het betekent in het algemeen dat wij opgebouwd worden door Gods Genade Evangelie welke Paulus ons heeft doorgegeven door middel van zijn brieven. Lees nogmaals Romeinen 16;25-26. Dit kan ons werkelijk versterken in geestelijke zin en wij kunnen dan ook een rustig leven met Christus elke dag hebben. Discipline in godzaligheid geeft ons brede hoop voor het leven hier op aarde samen met God en ook voor het toekomende leven in de hemel. In I Timotheus 6:6 lezen wij het volgende: “Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging” Wat betekent het woord vergenoegd zijn? Een tevredenheid. Dit geeft ook rust in ons leven met God omdat wij de rust in Christus volbrachte werk hebben. Omdat wij in Hem zijn beste broeder en zuster! Lichamelijke oefeningen is prima maar het geeft je geen tevredenheid. Je kan elke dag naar de fitness gaan en veel oefenen om sommige doelen te bereiken. Toch geeft dit je niet genoeg vergenoeging. Je wilt steeds verder. Je legt steeds verder de lat hoger. Het gaat je ook je leven beheersen en dat is voor een gelovige in Christus niet goed. Gods Woord van Genade bouwt ons op en versterkt ons.

 

I Timotheus 4:9-10

 

Dit is een getrouw Woord, en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden gesmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een Behouder is van alle mensen, maar allermeest van de gelovigen”

 

 

Vers 9: Wat is een getrouw Woord en alle aanneming waardig? Het antwoord hierop is wat al gezegd is in het vorige vers namelijk dat de lichamelijke oefening weinig nut heeft maar de godzaligheid is tot alle dingen nut hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven!

 

Vers 10: De apostel Paulus had zijn hoop gevestigd op de levende God. In Christus is Hij een Behouder van alle mensen, maar allermeest van de gelovigen. Christus stierf voor een ieder mens aan het kruis en een ieder mens kan Hem aanvaarden als zijn of haar persoonlijk Verlosser. Het betekent niet in dit vers dat God alle mensen behoud. Een mens heeft de vrije keuze om voor of tegen Hem te kiezen. Christus betaalde de prijs voor alle mensen. Hij gaf Zichzelf, Hij gaf Zijn leven voor alle mensen. Tegen de ongelovige mens kan gezegd worden: De Heere Jezus Christus heeft ook voor u, voor uw zonden betaald op het kruis. Wilt u dit geloven en de Heere Jezus Christus aanvaarden als Redder en Verlosser van uw leven? In dit verband lezen wij II Korinthe 5:20-21: “Zo zijn wij dan gezanten (ambassadeurs) van Christus wege, alsof God door ons bad; wij bidden van Christus wege: Laat u met God verzoenen. Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem” Beste vriend: als u de Heere Jezus Christus nog niet kent in uw leven erken dat u een zondaar bent van geboorte en dat Christus in uw plaats stierf aan het kruis voor uw zonden en dat Hij is opgestaan om u het eeuwige leven te geven. Aanvaard Hem als persoonlijk Verlosser nu voordat het te laat is en morgen kan het te laat zijn!

 

I Timotheus 4:11-12

 

Beveel deze dingen, en leer ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid”

 

Vers 11: Beveel deze dingen en leer ze. Timotheus moest anderen bevelen om zich te richten op godzaligheid wat nut heeft en niet hoop stellen op de lichamelijke oefening wat weinig nut heeft. Ja lichamelijke beweging is wel goed maar we hoeven niet al onze hoop daarop te stellen. Dit moest Timotheus de broeders en zusters in Efeze leren en ook bevelen en het is ook een oproep aan ons dat wij dit ook doorgeven aan anderen die de boodschap van genade willen leren kennen dat de godzaligheid nut heeft en dat mensen zich mogen concentreren op de levende God en op Zijn Woord wat kracht geeft. Laten wij Hebreeen 4:12 lezen: “Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling van de ziel, en van de geest, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten”

 

Vers 12: Toen de apostel Paulus deze brief schreef aan zijn geliefde zoon in het geloof Timotheus was deze nog een jonge man. Wat betekent verachten? Het betekent minachten. Het betekent dat anderen jouw minderwaardig vinden dan henzelf. Dit zien we genoeg in deze wereld met al die oorlogen die er nu zijn. Veel mensen worden vandaag de dag veracht, geminacht omdat ze bijvoorbeeld gelovigen in Christus zijn. Ze worden daardoor ook vervolgd en in gevangenissen gezet. Denk aan een land als Noord-Korea waar dit veel gebeurd met gelovigen in Christus. Persoonlijk heb ik daar de nodige lectuur over gelezen en het gebeurt vandaag nog steeds. Paulus zegt hier tegen Timotheus laat niemand u minachten. Wees een voorbeeld voor andere gelovigen in woord, wandel, liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Houding is erg belangrijk. Een goede houding in Christus is erg belangrijk. Nu ken ik de boodschap van Gods Genade al meer dan 30 jaar en toen ik voor het eerst mensen sprak die ouder waren dan ik was had ik soms wel eens een het idee dat mensen dachten van daar heb je die jonge man die mij iets wilt vertellen maar wat weet hij nu eigenlijk, hij komt nog maar net kijken. Zo zou Timotheus zich ook kunnen hebben gevoeld toen hij daar in Efeze mensen moest vermanen en in de plaatselijke gemeente het overzich moest houden. Als Christus door ons heen werkt dan kunnen wij ook een voorbeeld zijn/worden voor andere gelovigen en ook niet gelovigen in onze omgeving. In woord: dat Gods Woord door ons heen mag werken en dat wij ook betrouwbaar over mogen komen. In wandel: dat er niets op ons zal aangemerkt worden. In liefde: dit is de liefde van God door ons heen agape. Niet menselijke liefde want dit is altijd egocentrisch. In Geest. Dit gaat samen met Gods Woord. In Geloof: het geloof van Christus in ons. Niet ons eigen geloof. In reinheid. Zuiver, schoon. Ook daar een voorbeeld in te zijn dat mensen geen aanstoot zullen hebben aan ons. U ziet het broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: het gold niet alleen voor Timotheus maar ook voor ons en het maakt niet zoveel uit of we nu jong of ouder of erg oud zijn: dat God het door ons heen mag werken door Zijn Woord wat ons is gegeven. Wij behoren daarvoor open te staan en wij behoren dat ook zelf te willen anders kan God Zijn werk niet in ons doen. Filippensen 2:13: “Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen”

 

I Timotheus 4:13

Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom”

 

Vers 13: De apostel Paulus zijn plan was om Timotheus in Efeze weer te ontmoeten. Tijdens het schrijven van de brief zat de apostel Paulus waarschijnlijk niet gevangen meer dus daarom zegt hij hier ook in dit vers totdat ik kom. Wat moest Timotheus, de geestelijk leider van Efeze nu doen tijdens de afwezigheid van Paulus? Ten eerste: houd aan in het lezen! Het lezen van Gods Woord. U als lezer moet zich voorstellen dat de Bijbel toen in de tijd van Paulus en Timotheus nog niet compleet was en alles was te lezen in boekrollen. (Denk hierbij aan de dode zeerollen). Wij hebben de complete Bijbel. Vanuit Romeinen 10:17 kunnen het volgende leren: “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” We moeten het eerst horen voordat wij het gaan geloven dus Gods Woord behoort gelezen te worden! Het houden aan lezen in Gods Woord is niet alleen een aansporing voor Timotheus. Ook voor ons geldt deze aansporing.

Het tweede wat hier gezegd wordt is het vermanen. Wat betekent dit woord vermanen? Het betekent in positieve zin aansporen. De broeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Efeze hadden aansporing nodig en ook wij die bijna 2000 jaar later leven en ook leden zijn van het Lichaam van Christus hebben aansporing nodig. Aansporing over wat? Niet alleen het lezen maar ook te blijven staan voor Gods Genade Evangelie of deze boodschap te leren kennen! Ook in wandel aan te sporen tot betere wandel

Ten derde lezen wij hier het leren. Dit moest niet gestopt worden. We weten allemaal dat stilstand achteruitgang bevordert. Houd dus aan in het leren van Gods Woord van Genade, rechtsnijden, dat moest Timotheus doen en ook wij behoren dit te doen. Elke dag weer opnieuw! 2 Timotheus 2:15, Romeinen 16:25-26 zodat wij ook gehoorzaam zijn aan God.

 

I Timotheus 4:14

 

Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen van het ouderlingschap”

 

Vers 14: Verzuim de gave niet, die in u is. Wat voor gave had Timotheus gekregen? In de 2e brief aan Timotheus schrijft de apostel Paulus het volgende in hoofdstuk 1: “Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden; Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, en in uw moeder Eunice; en ik ben verzekerd, dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods, die in u is, door de oplegging mijner handen” 2 Timotheus 1: 4-6 Welke gave gaat het hier om. Het is een gave van God en die is door oplegging der handen aan Timotheus gegeven. Het was het feit dat Timotheus, deze man door God gebruikt zou worden voor Zijn doel. De missie waarin Timotheus stond. Hij was hoofd over de gemeente te Efeze en was leraar van Gods Woord van Genade en het rechtsnijden. Paulus stond achter hem en vermaant hem dan ook niet deze gave te verzuimen maar er juist mee door te gaan. In de tijd van de Handelingenperiode toen Paulus voor het eerst Timotheus ontmoette was handoplegging nog steeds van kracht. In die tijd leefde men nog steeds onder de Profetie. Het was een soort van bevestiging dat God iemand ging gebruiken voor Zijn doel. Nu Paulus niet bij Timotheus was vermaant hij hem des te meer om deze gave niet te vergeten. Waarschijnlijk liet Timotheus wel eens de moed zakken door de vele tegenstanders van Gods Woord en de tegenstand die hij ondervond. Daarom lees je veel in de brieven van de apostel aan hem gericht veel vermaningen. Dit is niet negatief maar juist positief tot beter en Timotheus moest juist niet stoppen. Ook voor ons is dit een leerles. Wij behoren ook niet te stoppen om Gods Woord te lezen, bestuderen, rechtsnijden 2 Timotheus 2:15. Laten wij ook ons laten leiden door God en door Zijn Woord en net als Timotheus ons te laten gebruiken door God voor Zijn doel: dat Zijn Genade en het Evangelie van Zijn Genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26 en het rechtsnijden mag bekend gemaakt worden ten eerste hier in Nederland en ook buiten Nederland!

Beste lezer in Nederland: Leer de boodschap van Genade vandaag nog kennen en ook het rechtsnijden van Gods Woord. Uw leven als gelovige in Christus zal daardoor veranderen ten goede!

 

I Timotheus 4: 15-16

 

Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer; volhard daarin; want dat doende, zult gij en uzelf behouden, en die u horen”

 

Vers 15: Timotheus moest deze dingen bedenken en daarmee bezig zijn. Van welke dingen wordt hier gesproken? Wat tevoren geschreven is aan hem door de apostel Paulus namelijk: houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren totdat ik komen verzuim de gave niet die in u is. Dat hij, Timotheus een missie had en aan het hoofds stond van die missie en dat met de handen opgelegd als bevestiging dat God hem daarvoor zou gebruiken en voor Zijn doel namelijk: het Evangelie van Genade en het rechtsnijden van Gods Woord bekend maken te Efeze. Timotheus stond aan het hoofd van de gemeente daar! Als hij hiermee zou doorgaan en elke dag mee bezig zou houden dan werd zijn toenemen openbaar in alles. Zijn wandel in de Heere Jezus Christus werd meer en meer zichbaar. Dat hij zou uitgroeien tot een volwassen persoon/geestelijk persoon in Christus. Vanaf vers 12: Niemand verachte uw jonkheid, maar wees een voorbeeld t/m opdat uw toenemen openbaar zij in alles waren allemaal praktische punten die Timotheus behoorde te leren en toe te passen in zijn leven want een leider van een kerk of gemeente behoort verantwoordelijkheid te nemen en ook getrouw zijn. Dit is de basis voor geestelijke autoriteit. Deze geestelijke autoriteit ontlenen wij van het Woord van God, van Gods Genade Evangelie. Het is dus belangrijk als wij onder een missie zijn/werken dat ook met grote verantwoordelijkheid doen en altijd getrouw mogen zijn en zeker net als Timotheus die verantwoordelijk was voor een heleboel mensen wij ook verantwoordelijkheidsbesef hebben en dat ook uitdragen, daarmee bezig zijn.

 

Vers 16: Heb acht op uzelf en op de leer. De apostel Paulus vermaant Timotheus en ook ons dat wij acht slaan op onszelf. Dat we sterk zullen blijven in Christus en in Zijn Genade en ook in de leer der Genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26 wat Timotheus en ook ons opbouwt en versterkt en dat we door dit Evangelie ook God dienen. Daarin moest Timotheus zich bezighouden/volharden en wij ook als wij deze wonderbare boodschap van Genade kennen en begrijpen. De leer der genade bouwt ons niet alleen op maar wij worden daardoor ook behouden Efeze 2:8-9: door genade door het geloof en door dit Evangelie van Genade en het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15 worden wij ook behouden van allerlei valse leringen die veel onzekerheid met zich meebrengen. Door de boodschap van Genade hebben wij de zekerheid en de rust in Christus elke dag weer. Nogmaals beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: leer deze wonderbare boodschap van Gods Genade kennen en u zult samen met mij deze zekerheid en rust vinden in Christus elke dag weer opnieuw! Als wij deze boodschap kennen en ook doorgeven aan anderen dan houden wij andere mensen ook af van valse leringen mits die andere mensen ervoor openstaan. Dit moest dus Timotheus doen en wij behoren dit ook te doen: in de voetstappen van de apostel Paulus en Timotheus te staan en hen na te volgen als voorbeeld in ons geestelijke leven met Christus.

 

I Timotheus 5:1-2

 

Bestraf een oude man niet hard, maar vermaan hem als een vader; de jonge als broeders; De oude vrouwen als moeders; de jonge als zusters, in alle reinheid”

 

Vers 1: Dit hoofdstuk gaat over hoe Timotheus de gemeenteleden, broeders en zusters moest benaderen als hoofd van de gemeente te Efeze. Dit kan ook toegepast worden als wij een plaatselijke gemeente zouden hebben. Oude man hier in dit vers is een oudste in een plaatselijke gemeente (presbuturos). In ieder geval een oudere man, een senior. Iemand die meer ervaring heeft in het besturen van een plaatselijke gemeente. Rebuke-chastise betekent verbeteren/

onderrichten. Dit behoorde Timotheus te doen als de oudste niet goed wandelde of handelde in de gemeente. Onderricht geven om het in de toekomst beter te doen. Niet te hard. Het is meer vermanen en dat betekent geen berisping maar onderricht/les geven hoe het dan wel moet. De jonge als broeders: dus met broederlijke liefde. Met Gods liefde moest hij de mensen benaderen en zo ook wij als wij een gemeente hebben of als we geen gemeente hebben behoren we veel geduld met andere broeders en zusters hebben en dat God door ons heen mag werken naar anderen toe. Het heeft toch te maken met respect/ontzag oudere mannen te benaderen. Ook ben je niet in een gemeente dan kan dit ook werken! En dit zijn aanwijzingen voor ons leden van het Lichaam van Christus hoe we behoren om te gaan met andere broeders.

 

Vers 2: De oudere vrouwen als moeders. Het betekent in ieder geval weer met respect en ontzag omgaan met de oudere mens (zowel man als vrouw) in de plaatselijke gemeente en daarbuiten want het Lichaam van Christus is overal individueel. De jonge vrouwen als zussen in Christus in alle reinheid. Wat betekent dit laatste woord in alle reinheid? Timotheus en ook wij mannen behoren de jonge vrouwen ten eerste te zien als zussen in Christus, te respecteren en ook respectvol mee om te gaan. Niet als een lustobject te zien zoals in de wereld het geval is met veel jonge vrouwen die vaak als lustobject gezien worden. We behoren hen te zien als ook schepselen van God, respectvol en hen ook te onderwijzen zodat zij kunnen groeien in het geestelijke leven zodat zij ook volwassen mogen worden in het geloof in Christus net als de jonge broeders en de oudere mannen.

I Timotheus 5: 3-4

 

Eer de weduwen, die waarlijk weduwen zijn. Maar zo enige weduwe kinderen heeft, of kindskinderen, dat die leren eerst aan hun eigen huis godzaligheid te oefenen, en de voorouders wedervergelding te doen; want dat is goed en aangenaam voor God”

 

Vers 3: Wat is een weduwe die echt weduwe is? In Efeze 6: 2 staat geschreven het volgende:
Eert uw vader en moeder hetwelk het eerste gebod is met een belofte”

In vers 9-10 van dit hoofstuk lezen wij het volgende: “Dat een weduwe gekozen worde niet minder dan van zestig jaren, die de vrouw van één man geweest is; Getuigenis hebbende van goede werken; zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij gaarne heeft geherbergd, zo zij de voeten der heiligen heeft gewassen, zo zij de verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagevolgd heeft”

Blijkbaar waren in de plaatselijke gemeente te Efeze een heleboel vrouwen weduwe. Een echte weduwe was iemand die boven de 60 jaar was en maar één man had gehad en verder ook moest voldoen aan de bovenstaande verzen (9 en 10) zodat men zag dat ze Godzalig ( tot eer van God) had gewandeld in haar leven.

Eren is meer dan respect tonen naar iemand. Het is iemand prijzenswaardigheid in het daglicht stellen.

Het betekent de weduwe ondersteunen met Gods Woord van Genade als eerste en ook financieel steunen als zij geen kinderen of kleinkinderen had/heeft: dan kon (kan) zij gesteund worden binnen de plaatselijke gemeente als zij in geldnood of geen goederen (kleding, voedsel) meer had (heeft). De mensen van de plaatselijke gemeente konden haar dan steunen. Zo behoort het te gaan.

Tegenwoordig zie je hier in de praktijk nu maar weinig van binnen het Christendom. Als mensen hier in Nederland financieel krap bij kas zitten dan kunnen zij bijvoorbeeld voor eten naar de voedselbank gaan om eten op te halen. Als ze gebrek aan kleding hebben kunnen ze naar een kledingbank etc. Deze banken zijn  echter geen initiatief van de kerken of de plaatselijke gemeenten!

 

Vers 4: Als een weduwe van 60 jaar of ouder kinderen en kleinkinderen heeft, dan kunnen die kinderen en kleinkinderen haar ondersteunen met geld of kleding of voedsel als zij geen of nauwelijks voedsel of kleding heeft. De weduwe waarover hier gesproken wordt is een weduwe die zelf kinderen heeft opgevoed, heeft gaarne geherbergd, had dus een liefde voor vreemden, heeft de voeten van de heiligen (medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus) gewassen. Heeft veel hulp geboden aan anderen dus kunnen nu haar kinderen en kleinkinderen haar helpen met voedsel en kleding en ook ondersteunen met Gods Genade Evangelie. De kinderen en kleinkinderen zorgen nu voor haar want dat is aangenaam en goed voor God want dat verlangt God van haar kinderen en kleinkinderen dat zij zullen zorgen en ondersteunen wanneer zij het niet goed meer kan of in slechte financiele toestand leeft. Tegenwoordig zou je dit noemen mantelzorgers en meestal zijn dat de kinderen of kleinkinderen die deze taken doen.

 

 

I Timotheus 5:5

 

Die nu waarlijk weduwe is, en alleen gelaten, die hoopt op God, en blijft in smekingen en gebeden nacht en dag”

 

Vers 5: Die nu waarlijk weduwe is. Dit is iemand boven de 60 jaar en zij heeft 1 man gehad en heeft een goede getuigenis gehad van goede werken: zij heeft mensen liefgehad, een liefhebber geweest van vreemden, de heiligen de voeten gewassen, de verdrukten genoegzame hulp geboden en alle goed werk nagevolgd welke God voorbereid heeft. Laten wij lezen Efeze 2:10: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” Dit doet een weduwe die waarlijk weduwe is. Zij hoopt op God in Christus en niet op de omstandigheden waarin ze nu leeft nu haar man is gestorven. Zij concentreert zich op Hem en is alleen bezig met Gods Woord en in smekingen en gebeden naar God toe nacht en dag. In I Korinthe 7:32 lezen wij het volgende en dit geldt ook voor de weduwe: “In ik wil , dat gij zonder bekommering zijt . De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, hoe hij de Heere zal behagen” Tegenwoordige weduwen ontvangen geld van de overheid AOW of uitkering hier in Nederland en/of vaak nog een weduwenpensioen omdat hun mannen hun hele leven hebben gewerkt. Dus nu zie je weinig meer dat kerken of gemeenten de mensen nog financieel ondersteunen. De overheid geeft geld zodat het niet noodzakelijk meer is dat een plaatselijke gemeente/kerk de weduwe nog financieel ondersteunt. 

De weduwe is weer als de ongetrouwde dus volgens dit Woord van God kan zij zich gaan bekommeren, bezig houden, met Gods Woord en hoe zij vanuit Gods Woord zij de Heere kan behagen dus in Zijn goede werken wandelen die Hij heeft voorbereid.

I Timotheus 5:6

 “Maar die haar wellust volgt, die is levende gestorven”

 

Vers 6: In het Engels staat er die alleen haar plezier (pleasure) volgt. Zelfbevrediging is wat hier bedoeld wordt, brengt iemand experimenteel,  dus in de praktijk, niet naar een leven wat een gelovige in Christus behoort te leven. Dit berokkend alleen maar schade aan iemand en in dit geval een weduwe maar het geldt ook in het algemeen voor mensen die dit regelmatig doen en daarmee alleen bezig zijn. God kan dan niet de persoon werken voor Zijn doel. Het houdt mensen die dit regelmatig doen af van Gods Woord. De persoon is levend gestorven. De plaatselijke gemeenten in de tijd van Timotheus en Paulus konden dan ook geen zorg dragen voor deze personen die zich met dit bezighielden. Weduwen behoorden zich bezig te houden met Gods Woord en in gebed tot God als zij waarlijk weduwen waren.

I Timotheus 5:7

En beveel dit , opdat zij onberispelijk zijn”

 

Vers 7: Paulus vermaant Timotheus hier en geeft hem advies om de gelovigen te Efeze te bevelen dat zij onberispelijk zouden zijn. Dat hun wandel elke dag overeenkomstig Gods Genade zou zijn, zodat er niets kwaads gesproken kon worden van de gelovige broeders en zusters en met name oude mannen en weduwen of oude vrouwen. Dat de weduwe niet haar wellust achterna gaat maar dat zij God mag dienen in gebeden en het Woord van God Genade te bestuderen. Dit bevel moest Timotheus aan de gelovige medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus geven zodat er geen lasterpraatjes over deze mensen verspreid werden . De wereld kijkt er toch na. Dit geldt nog steeds vandaag de dag. Wij behoren zoveel mogelijk als broeders en zusters in de Heere Jezus Christus de Heere waarlijk te wandelen zodat er niets kwaads over ons gezegd kan worden.

 

I Timotheus 5:8

 

Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige”

 

Vers 8: Dit is nogal harde taal die de apostel Paulus richt hier aan Timotheus in eerste instantie en ook aan ons! De wil van God is dat degenen die in Hem geloven ten eeuwige leven hier op aarde zullen werken. Blijkbaar waren er mensen in de gemeente te Efeze die niet wilden werken. Deze mensen, gelovigen, waren onverantwoordelijk bezig voornamelijk ten opzichte van hun huisgenoten en dat is familie, het gezin of familie. Zij hadden het geloof verloochend en waren erger dan een ongelovige. In 2 Thessalonicensen 3: 11-12 zegt de apostel Paulus aan de gelovigen te Thessalonica het volgende: “Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doen. Doch de zodanigen bevelen en vermanen wij door onze Heere Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende, hun eigen brood eten”

Het is erg belangrijk om te werken en om je gezin te kunnen onderhouden. Bent u door een omstandigheid ontslagen (door bijvoorbeeld het bedrijf waar u voor werkte ging failliet) of een andere reden waardoor u ontslagen werd kunt uzelf soms weinig aan doen. Gelukkig hebben we hier in Nederland voor mensen die werkeloos zijn uitkeringen vanuit de overheid geregeld. Als u geen werk hebt probeer in ieder geval te blijven volhouden in solliciteren naar een baan die bij u past en ondertussen kunt u ook vrijwilligerswerk en misschien via het vrijwilligerswerk aan een baan komen. Tijdelijk werk vinden via een uitzendburo is ook goed om te doen. Dit heb ik persoonlijk ook een tijdje gedaan toen ik geen vaste baan had in mijn leven.

Werk hebben is het allerbeste want dat geeft je als persoon een gevoel van eigenwaarde en goede motivatie en je krijgt ook inkomsten zodat je je gezin (vrouw en eventuele kinderen) kan onderhouden. Dat betekent de huisgenoten verzorgen (met voedsel, kleding, scholing, een verzorgd uiterlijk). Dit zijn erg belangrijke dingen.

 

I Timotheus 5:9

 

Dat een weduwe gekozen worde niet minder dan van zestig jaren, die de vrouw van één man

geweest is;”

 

Vers 9: Een weduwe was iemand van 60 jaar of ouder. Dit was een criterium in de tijd van de apostel Paulus en zij moest de vrouw zijn geweest van 1 man. Dan was zij echt een weduwe. Deze weduwe hoopte op God en bleef in de smekingen en gebeden dag en nacht hebben we al gezien in vers 5. Zij is dus bezig met de Bijbel en heeft ook niet meer de behoefte om nog een keer een man te trouwen. Zij blijft dus alleen.

 

 

I Timotheus 5:10

 

Getuigenis hebbende van goede werken: zo zij kinderen opgevoed heeft, zo zij gaarne heeft geherbergd, zo zij de voeten der heiligen gewassen, zo zij de verdrukten genoegzame hulp gedaan heeft, zo zij alle goed werk nagevolgd heeft”

 

Vers 10: Een weduwe die dus waarlijk weduwe heeft een goed getuigenis. Anders is zij geen waardig weduwe. Zoals wij al hebben geleerd en gelezen is dat een echte weduwe boven de 60 jaar is zoals de Schrift zegt. Zij zal alleen zijn en zich bezighouden met Gods Woord. Persoonlijk ken ik een weduwe die zo ook leeft en zij is echt een getuigenis voor de buitenwereld en voor gelovigen. Zij heeft ook kinderen en kleinkinderen en zij is gastvrij ook naar anderen buiten haar eigen familie. Het zijn nogal wat eisen die we hier tegenkomen zodat er ook niets kwaads te zeggen valt over de persoon. Zij houdt zich dus bezig met Gods Woord en staat in de werken die God heeft voorbereid Efeze 2:10.

 

I Timotheus 5:11-12

 

Maar neem de jonge weduwen niet aan; want als zij weelderig geworden zijn tegen Christus, zo willen zij huwen; Hebbende hun oordeel, omdat zij hun eerste geloof hebben te niet gedaan”

 

Vers 11-12: Jonge weduwen waren er ook in Paulus zijn tijd. Zij zijn er nu ook en er is meer gevaar bij jonge vrouwen die weduwe zijn dat zij niet aan de bovengenoemde eisen kunnen voldoen omdat zij graag het verlangen hebben om nog een keer te trouwen. Dit wil niet zeggen dat zij hun geloof in Christus niet meer hebben maar dat zij geheel getrouw zijn in Christus (dagelijkse wandel), hopen op God en in de gebeden en bezig zijn met Zijn Woord want dat kunnen zij vaak niet volhouden. De meeste van deze vrouwen hebben ook kinderen en willen graag toch een weer een man om voor hen en voor hun kinderen te zorgen. Dit is heel natuurlijk en goed en daarom zegt de apostel Paulus ook voor deze vrouwen om weer in het huwelijk te treden voor de 2e keer. Het gevaar is ook nog zelfbevrediging van deze jonge vrouwen dus de oplossing is in vers 14 van ditzelfde hoofdstuk nog een keer trouwen!

 

I Timotheus 5:13-14

 

En meteen ook leren zij ledig rondgaan bij de huizen; en zijn niet alleen ledig maar ook klapachtig, en ijdele dingen doende, sprekende hetgeen niet betaamt. Ik wil dan, dat de jonge weduwen huwen, kinderen baren, het huis regeren, geen oorzaak van lastering aan de tegenpartij geven”

 

 

Vers 13: Deze jonge vrouwen en/of weduwen gingen zonder doel verder door het leven als hun man was overleden. Zij gingen roddelen en kwade dingen bespreken en/of spreken met andere mensen/gelovigen wat niet erg netjes en ook niet goed was. Dit gebeurde in Efeze waar Timotheus aan het hoofd stond van de gemeente. In Titus 2:3 lezen wij het volgende: “De oude vrouwen evenzo, dat zij in hun dracht zijn, gelijk de heiligen betaamt, dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede” Dit voorbeeld behoorden de jonge vrouwen na te volgen.

Het gevaar van jonge vrouwen of weduwen is dat zij graag een relatie willen aangaan ten eerste omdat ze nog jong zijn en nog een leven voor zich hebben dan iemand die al 60 jaar of ouder is en weduwe is. Jonge vrouwen en of jonge weduwen kunnen nog niet volledig God dienen zoals de oudere weduwe die op God hoopt en bidt elke dag en veel van Gods Woord bestudeert. Dit volgens Gods Woord. We zien door de ver vorderende secularisatie in Nederland dat er maar weinig zijn die echt volgens dit Bijbelse principe leven en willen leven.

Soms hebben jonge weduwen kinderen en het gevaar is als zij alleen voor de opvoeding komen te staan die niet aankunnen en ook het verlangen weer hebben van een mannelijke partner, dus de oplossing ligt dan ook in het volgende vers.

 

Vers 14: Hier zegt de apostel Paulus heel duidelijk zijn mening en hij heeft het ook van God Zelf ontvangen wat hij hier voor een oplossing voor moest bedenken. Paulus zegt: jonge weduwen of jonge vrouwen behoren te huwen, weer een relatie te krijgen, kinderen te krijgen, de opvoeding samen met haar partner op zich te nemen en dat er niets kwaads zal gesproken worden over hen zodat de tegenpartij, de duivel, geen voordeel kan halen. Dat ze niet te beschuldigen zijn.

    Dit is de oplossing! Of het ook zo werkt in de praktijk is een tweede. Het wil niet zeggen dat jonge vrouwen/weduwen als ze een relatie beginnen en trouwen kinderen krijgen. Dit is geen must. Het is in ieder geval de oplossing, tegen ledigheid, roddelen, ijdele dingen doen wat niet opbouwt,  in het leven van de jonge gelovige vrouw (weduwe of geen weduwe)

 

 

I Timotheus 5:15-16

 

Want enigen hebben zich reeds afgewend achter de satan. Zo enig gelovig man, of gelovige vrouw weduwen heeft, dat die hun genoemzame hulp doe, en dat de gemeente niet bezwaard worde, opdat zij degenen die waarlijk weduwen zijn, genoegzame hulp doen moge”

 

Vers 15: Er waren dus enige vrouwen (weduwen) die de waarheid van Gods Woord verlaten hadden en achter de satan waren gegaan met al zijn leugens. Hoe gemakkelijk is het niet de leugen te geloven. Als we kijken in deze boze wereld zien we dat mensen leugenachtig zijn door de zondeval. De satan is de vader der leugen en vanaf het begin is hij een mensenmoordenaar en er is in hem geen waarheid, alleen leugen. Voor de mens en zeker voor de gelovige in Christus is het heel gemakkelijk om de leugen te geloven en zich achter de satan te lopen dan God te vertrouwen op Zijn Woord. Satan kan mensen de leugen laten geloven en in zijn strik houden zodat mensen gevangen daarin zitten. Dit kan jaren duren en soms is dit geheel hun leven. Laten wij lezen II Timotheus 2: 26: “En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, waaronder zij gevangen waren tot zijn wil” Door de zondeval koos de mens in plaats van God voor de duivel en veel mensen kiezen graag voor de leugen en geloven ook de leugens van de satan. Dit gebeurde dus ook in Efeze in de gemeente waar Timotheus van deel uitmaakte en waarvan hij pastor, leider en leraar was.

 

Vers 16: Dit is best een ingewikkeld vers en het komt hierop neer dat een echte weduwe hulp behoort te krijgen en dat zij ook hulp kan verwachten omdat zij ook aan de bovengenoemde feiten zoals in vers 10 genoemd worden kan voldoen en voldoet. Zij hoopt op God en in de gebeden en heeft haar kinderen goed opgevoed in het Woord van God en heeft gaarne geherbergd, voeten gewassen etc. Als zij een weduwe is die daar niet aan voldoet omdat zij meer naar wellust dan naar Gods Woord wandelt of achter de leugen van de satan ging wandelen, dan kan die ook niets verwachten van de plaatselijke gemeente. De gemeente moest zich dan ook niet bezwaard voelen omdat zij de vrouw niet kan helpen.

Tegenwoordig in Nederland krijgt een weduwe weduwenpensioen, soms eigen pensioen, AOW etc. De plaatselijke gemeenten zorgen niet meer voor deze weduwen omdat dit niet meer hoeft. De overheid heeft die taak overgenomen. In de tijd van Paulus dagen zorgde een plaatselijke gemeente voor de weduwen die waarlijk weduwen waren.

 

 

I Timotheus 5:17

 

Dat de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het Woord en de leer”

 

Vers 17: Dit vers en de volgende verzen gaat over de ouderling of oudste. In het Engels Bishop of Overseer. Een opzichter is eigenlijk ook een goede naam want hij is eindverantwoordelijke. Mijn opa was vroeger opzichter van de dijken nabij Terneuzen in Zeeland. Hij was dus eindverantwoordelijke over de dijken daar en tegenwoordig heet dit dijkgraaf. In zijn leven heeft hij heel wat mensen opgeleid om hetzelfde werk te doen. Hij had altijd naar zeggen een goed overzicht over de dijken en over de mensen die daar mee bezig waren. Zo is het ook met de oudste in de plaatselijke gemeente. Er waren mensen ook in de tijd van de apostel Paulus die niet goed regeerden binnen de plaatselijke gemeente. Daarom zegt hij ook die wel regeren. Mensen van de plaatselijke gemeente, de leden, broeders en zusters binnen zo'n gemeenschap behoorden dan de oudste die wel regeerde dubbel eren. Dat werd verwacht van de mensen. Wat betekent eren? Iemands prijzenswaardigheid in het daglicht stellen. Het betekent iemand die deze dingen doet en op de manier hoe God het ook wilt respect voor tonen en met respect ook mee omgaan. Die onder u arbeiden in het Woord en de leer. Dus dit zijn gelovigen, oudsten (presbuteros), die Gods Woord heel serieus nemen, er elke dag in lezen en bestuderen en dit ook uitdragen, uitdelen. Gods Woord van Genade verkondigen (leer). Dit is de gezonde leer. II Timotheus 4:3-4. Weinig mensen weten over de leer der Genade Gods Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26, de Paulinische waarheid, de epistles van de apostel Paulus. Weinig mensen zijn op de hoogte van deze leer en willen dit leren. We leven in de tijd van het kittelachtig gehoor! Mensen willen graag veel leraren horen die niet de waarheid verkondigen. Wat is waarheid vragen veel mensen zich af. In het Christendom is die ver te zoeken. Tegenwoordig in deze wereld heb je maar een handjevol mensen die de waarheid, de boodschap van Genade kennen en ook verkondigen naar deze wereld. Kolossensen 1:6. Oh, broeders en zusters als u dit leest leer de waarheid kennen, leer de boodschap van Genade van God kennen in uw leven en u zult gaan groeien in uw geestelijke leven en zult ook kunnen onderscheiden. De schellen zullen van uw ogen afgaan als u Gods Woord der Waarheid leert kennen en aannemen als Gods Woord voor u vandaag!

I Timotheus 5:18

 

Want de Schrift zegt: Een dorsende os zult gij niet muilbanden; en: De arbeider is zijn loon waardig”

 

Vers 18: Een dorsende os zult gij niet muilbanden. In Israel dorstte men het graan meestal door er ossen over te laten lopen. Soms met een slede erachter aan. Het stro diende voor de ossen als voedsel. Daarom mochten zij niet gemuilband worden. In Deuteronomium 25:4 lezen wij dezelfde tekst:”Een os zult gij niet muilbanden, als hij dorst” De arbeider is zijn loon waardig. Iemand die in de plaatselijke gemeente hard voor jou werkt moet je daarvoor belonen. Zowiezo als iemand werkt voor een baas dan moet de baas hem of haar daarvoor belonen met salaris. Zo behoort het ook in de plaatselijke gemeente te zijn. De pastor of oudste die het Woord van God brengt, het Woord van Genade en de waarheid brengt behoort daarvoor beloont te worden. Het is niet alleen respect hebben voor degene die het Woord brengt maar het is meer lieve broeders en zusters. Degene die het Woord van Genade Handelingen 20:24 behoort ook van de plaatselijke gemeente daarvoor beloont te worden. De apostel Paulus nam nooit geld of goederen aan van anderen want hij kon in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Mijn persoonlijke mening is dat je niet geheel afhankelijk behoort te zijn van anderen dus van giften leven!  We behoren allemaal te werken. Natuurlijk mogen mensen van het Evangelie van Genade leven als zij bijvoorbeeld fulltime pastor zijn van een plaatselijke gemeente. Dit zie je veel in de Verenigde Staten dat de plaatselijke gemeente de pastor uitbetaalt of dat van een bestuur van de plaatselijke gemeente uitgaat. 

 

I Timotheus 5:19

 

Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, anders dan onder twee of drie getuigen”

 

Vers 19: Als een oudste of pastor die arbeid in de gemeente wordt beschuldigd van een bepaalde zonde of nalatigheid of uitspraak die hij gedaan heeft. Als hij niet goed functioneert als oudste of pastor en er zijn bewijzen dan kan nooit 1 persoon dit tegen de oudste of pastor zeggen. In Deuteronomium 19:15 lezen wij het volgende: “Een enig getuige zal tegen niemand opstaan over enige ongerechtigheid of over enige zonde, van alle zonde, die hij zou mogen zondigen; op de mond van twee getuigen, of op de mod van drie getuigen zal de zaak bestaan”

1 persoon om te beschuldigen of de waarheid vertellen is te weinig. Onder 2 of 3 getuigen zal de beschuldiging echt goed gelukken. Dit is een algemene regel in de plaatselijke gemeente en deze zal ook toegepast moeten worden als dit aan de orde komt. Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: stel u maakt dit mee in de plaatselijke gemeente waar u zit, lid van bent, dan behoort dit op deze manier te gaan hoe akelig dit ook is. Zonden die een oudste, pastor, doet die niet door de beugel kunnen omdat hij een voorbeeldfunctie heeft moeten worden bestraft en de consequenties daarvan moet hij ook dragen. De meeste professionele kerken hier in Nederland zijn zo ver afgedwaald van Gods Woord dat dit als dit gebeurt niet meer op deze wijze mee omgegaan wordt. Er zijn hier legio voorbeelden van.

 

I Timotheus 5:20

 

Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze moge hebben”

 

Vers 20: Een instructie voor Timotheus die de leider was van de gemeente te Efeze. Hij behoorde de persoon te bestraffen die zondigde. Iemand die hypocriet was binnen de gemeente maar wel vertelde hoe anderen moesten leven, dus Godvrezend en Godvruchtig, maar zelf zondigde wat niet kon bijvoorbeeld overspel, andere zonden zoals Petrus deed in Antiochie. Dus slechte wandel. Het voorbeeld van Petrus in Antiochie wordt hieronder beschreven!

Deze persoon, broeder moest bestraft worden en dat niet onder 4 ogen maar in aanwezigheid van allen, van de gehele gemeente zodat de mensen van de gemeente, de leden, broeders en zusters in de Heere Jezus Christus ook tot nadenken zouden gezet worden en zij ook zouden schrikken van dit. Beste broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. Dit moest op deze manier gebeuren zodat de andere broeders en zusters ook tot nadenken gezet werden en dit voorbeeld niet moesten navolgen in hun dagelijkse wandel. Dat dus ook mensen binnen de plaatselijke gemeente ook ontzag of respect leerden hebben voor Gods Woord.

Een voorbeeld van dit kunnen wij lezen in Galaten 2:11-14: “En toen Petrus te Antiochie gekomen was, weerstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mee met de heidenen; maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende voor hen, die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem; alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzen. Maar toen ik zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: Indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven” Hier zien we dus dat Paulus Petrus bestraft vanwege zijn wandel en hypocriete houding. In plaatselijke gemeenten komt dit voor omdat mensen niet perfect zijn in hun dagelijks leven en iedereen wel wat hypocrisie in zich heeft. Er bestaat natuurlijk geen perfecte gemeente en daarom kreeg Timotheus en wij ook deze instructie van de apostel Paulus als dit gebeurt die ook op deze manier af te handelen. Dit is echt iets om over na te denken broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. Misschien zit u in een plaatselijke gemeente of kerkelijke gemeente en maakt u dit mee, dan kunt u dit naar voren brengen bij de oudsten of pastor in de gemeente. Het ligt er natuurlijk aan wie het betreft. In ieder geval moet iedereen dit weten wat er is gebeurd en hoe dit op deze wijze opgelost wordt.

 

I Timotheus 5:21

Ik betuig voor God, en de Heere Jezus Christus, en de uitverkoren engelen, dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, niets doende naar toegenegenheid”

 

Vers 21: De instructies die de apostel Paulus gaf aan Timotheus die de leider was van de gemeente te Efeze, behoorden door Timotheus zo opgevolgd worden. Wat voor instructies? Alles wat daarvoor beschreven stond. Een voorbeeld dus dat er tegen een ouderling geen beschuldiging kon ingebracht worden dan onder twee of drie getuigen als de ouderling niet recht wandelde. Zie vers 19 van dit hoofdstuk. In het Engels staat er I charge thee en dat betekent iets heel anders dan Ik betuig voor God. Wat de apostel Paulus oorspronkelijk hier eigenlijk zegt is dat hij Timotheus opdracht geeft dus instructies geeft en dat Timotheus deze ook opvolgt en ze ook toepast en blijft toepassen in de plaatselijke gemeente te Efeze. En dat voor het aangezicht van God, de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen! Uitverkoren engelen: Wie zijn dit? Het antwoord hierop is dat dit engelen zijn die door God zijn uitverkoren dus geen gevallen engelen die bij de satan behoren. 2/3 van de engelen zijn uitverkoren door God en 1/3 is met de val van satan met hem meegegaan en die dienen hem. De uitverkoren engelen dienen God en de Heere Jezus Christus als gedienstige geesten.

De instructies zoals hierboven besproken in de vorige verzen die de apostel Paulus gaf aan Timotheus om die toe te passen en te blijven toepassen in de plaatselijke gemeente behoorden zonder vooroordeel te geschieden. Dus als er een beschuldiging was tegen een oudste dan moest dit geschieden onder 2 of 3 getuigen zonder dat er een veroordeling kwam of vooroordeel maar ook niet: dit is een oudste die wij goed kennen of die familie is die zijn taak niet goed doet maar we houden hem de hand boven het hoofd want hij is een familielid van bijvoorbeeld de pastor of de vrouw van de pastor of hij was altijd aardig. Dus in de beschuldiging of beoordeling mocht geen partijdigheid uit voortkomen.  Dit moest niet op deze manier geschieden. Gods Woord behoort heel duidelijk naar voren te komen en op grond van de Schrift moet duidelijk zijn wat er mis is en geen vleselijke aspecten. Als bijvoorbeeld een oudste in de plaatselijke gemeente overspel/vreemdgaan zou plegen dan behoort op grond van de Schrift hier wat van gezegd worden tegen de oudste over dit onder meer ogen dan 4. Onder twee of drie getuigen. Hoe aardig de man ook is in de plaatselijke gemeente of dat hij een goede vriend is van de pastor of de andere oudsten: hij moet de consequenties hiervan inzien en het ambt als oudste neerleggen en overdragen aan een ander binnen de gemeente!  

I Timotheus 5:22

 

Leg niemand haastig de handen op, en heb geen gemeenschap aan de zonden van anderen; bewaar uzelf rein”

 

Vers 22: Nog een instructie van de apostel Paulus aan Timotheus in dit vers. Leg niemand haastig de handen op luidt deze instructie of hoe Timotheus in de plaatselijke gemeente behoorde te arbeiden. Het is een duidelijke waarschuwing van de apostel Paulus aan Timotheus. Timotheus was de leider van de plaatselijke gemeente te Efeze en er waren mensen die graag iets wilden doen binnen de gemeente. Ook nu heb je die mensen als je in een plaatselijk kerkelijke gemeente zit die graag iets willen doen en allerlei dingen beloven aan de pastor of team van oudsten maar niet iedereen is betrouwbaar en serieus. Bij sommigen is al snel te zien dat ze zondigen omdat die openbaar zijn maar dit is het niet altijd. Sommige mensen kunnen dingen heel erg goed verbergen en dan lijkt het dat ze oprecht zijn en het ook menen en later kom je erachter dat ze niet eerlijk en oprecht blijken te zijn. En zo was het ook binnen de plaatselijke gemeente te Efeze. Vandaar dat de apostel Paulus Timotheus deze instructie geeft en dit is tevens ook een waarschuwing. Als iemand wat wil doen als is het kinderwerk doen binnen de gemeente dan behoor je als oudste of pastor erachter te komen wat voor persoon je voor je hebt. Je behoort te weten wat zijn of haar achtergrond is en wat zijn of haar motieven zijn om dit te doen. Dus als Timotheus de handen op iemand legde dan moest hij zeker weten wat voor persoon hij de handen oplegde of die persoon eerlijk en betrouwbaar was en zo behoort het ook binnen de plaatselijke gemeente. Als er een plaatselijke gemeente is met leden. Als de persoon betrouwbaar en eerlijk is dan kunnen dingen ook toevertrouwd worden. Dus het motto is: niet te snel iemand aanstellen voor een taak binnen de plaatselijke gemeente. Eerst weten “wat voor vlees je in de kuip hebt”!

Een pastor of oudste behoort niet mee te doen aan de zonden van anderen. Hij behoort zich daarvan te distantieren en zelf niet te zondigen en dezelfde zonde doen. Timotheus moest zich rein houden, dus niet zondigen en dit is ook een instructie voor ons. Wij behoren ons zo ver mogelijk te houden van andermans zonden.

I Timotheus 5:23

 

Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw

menigvuldige zwakheden”

 

Vers 23: Een opmerkelijk vers. Dit is een instructie voor Timotheus gegeven door de apostel Paulus. De gaven der gezondmakingen die we nog kunnen lezen in de eerste Korinthebrief en ook voor Handelingen 28 zijn verdwenen. Timotheus had problemen met zijn gezondheid net zoals de apostel Paulus die vanwege de openbaringen van God slechte ogen had. Tegen de gelovige Galaten zegt de apostel Paulus het volgende: “Waarin achttet gij uzelf gelukkig? Want ik geef u getuigenis, dat gij, zo het mogelijk waren, uw ogen zoudt uitgegraven, en mij gegeven hebben” Galaten 4:15.

En in II Korinthe 12: 7-9 lezen wij het volgende: “En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone” De apostel Paulus had niet meer de gave der gezondmaking. Het is vanaf deze verzen dat God werkt door middel van Zijn genade en Zijn kracht in ons. Het wil niet zeggen dat God niet kan genezen! Het is echter niet meer de regel dat God onmiddellijk geneest zoals onder het Evangelie van het Koninkrijk en onder de vorige bedeling die voorbij is.

Timotheus had een zware en verantwoordelijke taak als leider van de gemeente te Efeze. Het was niet gemakkelijk om telkens verantwoordelijkheid te nemen binnen de gemeente daar en Timotheus was een zwakke lichamelijke man. Hij had problemen met zijn gezondheid en natuurlijk speelde de zware taak in Efeze ook een grote rol. Hij had vaak last van zijn maag en hij had andere zwakheden. Paulus geeft hem de instructie om wijn te drinken. Het laat zien dat de apostel Timotheus niet beter kon maken want hij had de gift niet meer van gezondmaking. In 2 Timotheus 4:20 aan het eind van de apostel Paulus zijn leven lezen wij het volgende: “Erastus is the Korinthe gebleven; en Trofimus heb ik te Milete krank achtergelaten”
Als jongen weet ik nog goed dat als mijn eigen vader ziek was vanwege een niersteenaanval hij altijd cognac dronk tegen de pijn. Kennelijk verdoofde dit de pijn. Er zijn tegenwoordig natuurlijk ook andere middelen. Tegen niersteenaanvallen of kolieken kan je ook medicijnen slikken of langere tijd cranberrysap drinken. Het wil niet zeggen dat God niet kan genezen, integendeel Hij kan nog steeds mensen genezen op aarde alleen het is geen voorwaarde. Hij werkt niet meer zoals wij kunnen lezen in de 4 Evagelien en in een deel van Handelingen. Een bewijs dat hij geneest is het feit dat ik als kind genezen werd van een voetverlamming. Dat was heel opmerkelijk want als ik ouder was geweest dan had ik een schoen gekregen met een veer erin en had ik nooit meer goed kunnen lopen zoals ik nu doe. We moeten er wel beste broeder en zuster in onze Heere van doordrongen zijn dat God ons geen eeuwig leven hier op aarde geeft maar in de hemel en dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden” Romeinen 8:18! Dit is onze hoop en wij behoren ook onze hoop te vestigen op Christus Die onze hoop is. Wij zullen een nieuw lichaam krijgen beste broeder en zuster en dat zullen wij krijgen als wij allen in de hemel zijn met de opname van de Gemeente I Thessalonicensen 4:13-18, I Korinthe 15:51-53, Filippensen 3:20-21. Laten wij allen met deze woorden elkaar troosten en hier putten wij ook kracht vandaan voor ons leven hier nog op aarde!

 

I Timotheus 5: 24-25

 

Van sommige mensen zijn de zonden te voren openbaar, en gaan voor tot hun veroordeling; en in sommigen ook volgen zij na. Evenzo ook de goede werken zijn te voren openbaar, en die, waarhet anders mee gelegen is, kunnen niet verborgen worden”

 

Vers 24: Zoals wij weten was Timotheus de leider van de gemeente te Efeze. Efeze lag vlakbij de Middelandse Zee en was een havenstad en er was veel zonde in de stad. De mensen in Efeze hadden ook een godin en die heette Diana in het Grieks en de Romeinen noemden haar Artemis. De godin van de liefde. Laten wij lezen in Handelingen 19: 24-29: “Want een met name Demetrius, een zilversmid, dei kleine zilveren tempels van Diana maakte, bracht die van de kunst geen klein gewin toe; Welke hij samenvergaderd hebbende, met de handwerkers van dergelijke dingen, zeide Mannen, bij weet, dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben; En gij ziet en hoort, dat deze Paulus veel volk, niet alleen van Efeze, maar ook bijna van geheel Azie, overreed en afgekeerd heeft, zeggende dat het geen goden zijn, de met handen gemaakt worden. En wij zijn niet alleen in gevaar, dat dit deel in verachting komt, maar dat ook de tempel van de grote godin Diana als niets geacht zal worden, en dat ook haar majesteit zal ten ondergaan, aan welke gans Azie en de gehele wereld godsdienst bewijst. Toen zij nu dit hoorden, werden zij vol van toornigheid, en riepen zeggende : Groot is de Diana der Efeziers” In dit gedeelte lezen wij over Diana de Godin van de Efeziers en van de liefde ook wel genoemd Artemis. Deze Demetrius zag zijn handel en werk in duigen vallen en beroerde een heel volk in Efeze. Het werd een oproer die uiteindelijk gestild werd. Hij Demetrius zondigde en dit was erg duidelijk te zien en te lezen en hij had veel medestanders in Efeze want zij volgden hem na in zijn kwaadheid en kwaadspreken. Dit gebeurde allemaal in Efeze toen Paulus daar was samen met Timotheus. Ook in de plaatselijke gemeente te Efeze waren mensen waarvan de zonden heel duidelijk naar voren kwamen. Het zijn werken van het vlees en die zijn: overspel, hoererij, onreinheid, ontucht, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen Galaten 5:20-21. Al deze zonden kwamen naar voren in Efeze en ook binnen de gemeente te Efeze. Werken van het vlees die openbaar zijn. Galaten 5:19! Timotheus moest daar goed van doordrongen zijn en zich realiseren dat hij net als een ander ook kon vallen en deze zonden kon doen. Ook wij broeders en zusters kunnen deze zonden doen. Wij zijn ook zondaars net als Timotheus en Paulus en kunnen ook in verleiding komen om werken van het vlees na te jagen in plaats van ons te laten leiden door Gods Geest wat samengaat met Gods Woord. Romeinen 10:17! Wij net als Timotheus behoren daar niet lichtzinnig mee om te gaan. Het drukte natuurlijk een stempel, deze zonden op de andere gemeenteleden binnen de gemeente. Timotheus als leider moest daarmee omgaan op een goede manier en het kwade overwinnen door het goede te doen dus in de goede werken van God Die Hij had/heeft voorbereid te wandelen. Het laat zien in dit vers dat een plaatselijke gemeente verre van volmaakt is.

 

Vers 25: Ook de goede werken zijn te voren openbaar. Laten wij teruggaan naar Galaten 5: 22 waar staat geschreven: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid” Ook dit kwam naar voren binnen de gemeente te Efeze en de mensen binnen de gemeente konden deze goede werken ook zien. Ook deze goede werken kan je niet verbergen. Niets is verborgen! Niets is verborgen voor God en dat laat ook dit vers zien.

I Timotheus 6:1-2

 

De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de Naam van God, en de leer niet gelasterd worde. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijnt; maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovige en geliefd zijn, als die deze weldaad mede deelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen.

 

Vers 1: Dienstknecht of slaaf. In de tijd waarin Paulus leefde onder het Romeinse Rijk waren erg veel slaven of dienstknechten. Wat betekent als er onder het juk zijn? We leren vanuit Gods Woord dat iedereen voor God gelijk is en dat God geen Aannemer is des persoons. Alle mensen zijn voor Hem gelijk. In relatie naar elkaar als mensen is niemand van ons gelijk. De man is niet gelijk als zijn vrouw in een huwelijk. Ouders en hun kinderen zijn niet gelijk. De baas en zijn werknemer zijn niet gelijk in werk. Ze hebben allebei verschillende taken. Zo was het ook met de dienstknecht of slaaf in de tijd toen Paulus op aarde leefde. Degenen die onder het juk van werk waren waren de dienstknechten. Zij behoorden hun meesters die boven hen stonden de eer geven in hun houding naar hen toe. Respectvolle benadering was geeist. Dit is ook wat God ook vroeg zodat Zijn Naam niet gelasterd werd. We spreken hier wel over gelovige dienstknechten en Timotheus behoorde hen dit te vertellen en te onderwijzen zodat zij dit ook deden. Een voorbeeld van een slaaf die gehoorzaam was was Jozef onder Potifar. Degene die Jozef vals beschuldigde was Potifar's vrouw zodat Jozef in de gevangenis belandde. Wij kunnen als broeders en zusters in de Heere Jezus Christus hier veel van leren. De meesten van ons hebben werk en zijn werknemers en wij behoren ook degenen die boven ons staan, onze bazen of hoofden hoe je het ook wilt noemen, met respect omgaan met hen en ook gehoorzamen zodat er niets kwaads te zeggen valt over ons maar ook dat de Naam van God en Zijn leer niet gelasterd wordt. Niet dat men kan zeggen daar heb je die Christen weer en hij weigert bepaald werk te doen. Dan krijgen wij een slechte reputatie en God ook. De houding is dat we goed/secuur en hard zullen werken als wij werk hebben zodat er lof over gesproken wordt. Een voorbeeld van een slaaf is Onesimus! Hij was een slaaf van Filemon waar de apostel Paulus een brief naartoe schrijft vanwege deze slaaf: “Ik bid u dan voor mijn zoon, die ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus. Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; die ik weergezonden heb.”Filemon 10-11. Onesimus was eertijds een onnutte slaag omdat hij was weggelopen van zijn meester Filemon. Hij had Paulus in Rome ontmoet en was tot geloof gekomen en ten tijde dat Paulus de brief schrijft aan Filemon was hij wel nuttig voor zowel Filemon als voor Paulus als dienstknecht en als broeder in de Heere Jezus Christus.

Vers 2: Een mooi voorbeeld van een gelovige heer met een gelovige slaaf was Filemon. De slaaf heette Onesimus. Deze was eerst ongelovig en was weggelopen van zijn meester en komt Paulus tegen in Rome en komt tot geloof door genade door het geloof. Gelovige heren behoren hun gelovige dienstknechten aan te nemen als broeders in de Heere Jezus Christus. Laten wij lezen in Filemon 11-12: “Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; die ik weergezonden heb; Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weer aan.”

Hier in dit vers staat dat de slaaf die een gelovige was een gelovige heer had de gelovige heer in acht te nemen en respect te tonen en eer betonen aan hem en met vreugde dienen omdat de heer gelovig en geliefd is. Dit moest Timotheus de mensen daar in Efeze niet alleen vertellen maar zij moesten het ook leren van Timotheus want er waren veel slaven in het Romeinse Rijk en klaarblijkelijk waren er ook slaven die gelovig waren te Efeze. In Kolossensen 3: 22-24 lezen wij het volgende: “Gij dienstknechten, weest in alles gehoorzaam aan uw heren naar het vlees, niet met ogendienst als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende god. En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heere, en niet voor de mensen. Wetende , dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus”

Hier hebben wij een duidelijke instructie die de apostel Paulus ook geeft aan de gelovigen te Kolosse. Slavernij zoals 2000 jaar geleden bestond in Paulus dagen is niet meer in onze Westerse wereld. Wel horen, zien en lezen wij van misbruik van mensen zoals sexslaven etc. Dit is echt een misdaad tegen de mensheid in de huidige wereld waarin wij leven. Het komt helaas veel voor in deze gebroken wereld.

Wat we hier lezen in dit vers is ook een leerles voor ons als gelovigen die nu ergens werken. Als wij nu onder een baas werken dan behoren wij zo goed mogelijk het werk te doen wetende dat wij de Heere Jezus Christus dienen in ons leven en niet de mensen en dingen mogen doen van harte als voor de Heere en niet voor de mensen als mensen te behagen. Zo behoort onze houding te zijn in ons werk wat wij doen als wij onder een baas werken. Zijn wij ons eigen baas dan is de basis nog steeds dat wij de Heere Jezus Christus dienen en geen mensen en ons werk zo goed mogelijk mogen doen als ware het voor God. Beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus. Als wij dit besef hebben in ons leven dat wij Christus dienen en Hem alleen dan is onze motivatie ook anders en dan kunnen wij ook van harte dienen/arbeiden in ons werk.

I Timotheus 6:3-4

 

Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, Die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade verdenkingen”

 

Vers 3. Hier wordt gesproken over een andere leer. We gaan naar Galaten 1: 6-8 en de apostel Paulus zegt tegen de gelovigen te Galatie het volgende: “Ik verwonder mij, dat gij zo haastig afwijkende van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u beroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigen, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt” Wat is een andere leer die geleerd wordt. Om die vraag te beantwoorden behoren wij eerst te kijken wat de gezonde leer is. Wat is de gezonde leer en de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus? De gezonde leer is de leer die de apostel Paulus verkondigde. Wat is die leer dan? Het Evangelie van Genade. Dit is de gezonde leer. Laten wij lezen Romeinen 16:25-26: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt” Beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: HET IS PREDIKING VAN JEZUS CHRISTUS NAAR DE OPENBARING VAN HET GEHEIMENIS, DER VERBORGENHEID” Lees ook Handelingen 20:24. Dit is wat de apostel Paulus predikte en overal bekend maakte, ook later in de gevangenis te Rome! DIT IS DE BOODSCHAP VOOR ONS VANDAAG, UW PERSOONLIJK EVANGELIE en u kunt die allemaal lezen en bestuderen in de brieven van de apostel Paulus ROMEINEN t/m FILEMON! De apostel geeft Timotheus in II Timotheus 4:3-4 het volgend mee: “Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels” Dit gebeurde al ten tijde dat Timotheus de leider was van de gemeente te Efeze. Mensen zullen zich afwenden van Gods Genade en zich keren tot fabels. Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus: De boodschap van Genade is de Waarheid: “Om de hoop, die u weggelegd is in de hemel, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk het Evangelie” HET EVANGELIE VAN GENADE IS DE WAARHEID en de gezonde leer en dit EVANGELIE IS NAAR DE GODZALIGHEID! Het is niet anders! Het zijn niet mijn woorden maar het WOORD van God!

Als iemand dus een andere leer verkondigd. Tegenwoordig is dit een beetje Genade en een beetje Wet en veel over tekenen en wonderen, 4 EVANGELIEN. Conclusie dit is een gemixed Evangelie en dat kan nooit compleet GOED NIEUWS zijn! God is geen God van verwarring maar van orde! Wat we net hebben gelezen in Galaten is dat als iemand een andere leer leert of verkondigd dan is hij of zij vervloekt. Dit betekent dat er geen zegen op rust en het schept behoorlijk wat wanorde in plaats van orde! We zien dit gebeuren in de zogenaamde Christelijke wereld waarin de waarheid van God die naar de Godzaligheid is niet of nauwelijks wordt gepredikt. Kortom er is veel verwarring in de professionele kerk doordat de waarheid niet aan het licht komt maar juist de onwaarheden de overhand hebben. Er rust ook geen zegen op. Je ziet door die vele verwarringen dat mensen kerken verlaten. Nederland is geen kerkelijk land meer. Er is nog maar een kleine minderheid in dit land die gelooft in God en in Christus. Dit komt o.a omdat er geen gezonde leer gepredikt wordt en de mensen zich hebben afgewend van de gezonde leer en zich gekeerd hebben tot fabels. Wat zijn fabels? Dat zijn korte moraliserende verhalen. In een fabel komen meestal pratende dieren als handelende personen voor. Net zoals sprookjes. Mensen geloven eerder onzinverhalen of houden zich daar veel meer mee bezig dan met Gods Woord en zeker het Evangelie van Genade.

Daarom ook een oproep naar u broeder of zuster in de Heere Jezus Christus waar u zich ook bevind in Nederland of daarbuiten: LEER DE GEZONDE LEER KENNEN, HET EVANGELIE VAN GODS GENADE en u zult opgebouwd worden in het geloof en zult gaan groeien in het geloof want dit is het EVANGELIE NAAR DE GODZALIGHEID!

 

Vers 4 Indien iemand u of mij een andere leer leert wat geen waarheid of halve waarheid bevat die persoon is opgeblazen. Wat betekent dit woord opgeblazen? Het zegt iets over de persoon. De betekenis is hoogmoedig of hoogmoed. Wat betekent hoogmoed? Iemand laat zien dat hij of zij een hoge dunk van zichzelf heeft en hij of zij neerbuigend naar anderen is. Iemand die erg trots is of hoogmoedig krijgt vroeg of laat bijbehorende ellende van deze houding. Hij of zij die trots is en een andere leer leert weet niets maar raast en wil alleen maar discusieren omtrent vraagstukken of vragen waarbij dit uitmond in een ruzieachtige sfeer: woordenstrijd. Het wel en niet spelletje. Er komt hier uit voort nijd, twist, laster en kwade verdenkingen. Nijd is boosheid, twist: kwaad zijn op elkaar. Laster: beschamende leugens over iemand vertellen. Kwade verdenkingen: kwaad denken over iemand. Dit is als iemand opgeblazen is en een andere leer leert. Het is altijd belangrijk voor een dienstknecht des Heeren en zeker een dienstknecht die Gods Waarheid kent Kolossensen 1:5-6 dat diegene zich begeeft tot fabels, eindeloze geslachtsrekeningen die twistvragen voortbrengen dn stichting Gods die in het geloof is. Dus het is belangrijk dat als je de waarheid, de boodschap van genade kent niet met deze personen in discussie gaat want dit draait uit op ruzie. 2 Timotheus 2: 23-24 zegt ons het volgende: “En verwerp de vragen, die dwaas en zonder lering zijn, wetende, dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten (ruzie maken), maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen” Deze verzen behoren wij als wij de waarheid kennen ook toe te passen in ons leven en in de omgang met andere mensen die andere leringen leren en daarbij hoogmoedig zijn.

I Timotheus 6:5-6

 

Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de Godzaligheid een gewin is. Wijk af van dezulken. Doch de Godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging”

 

Vers 5: Verkeerde krakelingen! In het Engels staat er perverse disputings. Wat betekent dit nu eigenlijk? Perverse is verdorven en disputings zijn redetwistingen dus bakkeleien of debateren, bekvechten van mensen die een verdorven verstand hebben. Wat betekenen deze laatste woorden: een verdorven verstand. Iemand die een corrupt verstand of gedachte heeft. In 2 Timotheus 3:8 lezen wij het volgende: “Gelijk nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook dezen de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof” Het zijn mensen die de waarheid van Gods Genade verlaten hebben of helemaal niet kennen en daar verre van zijn en menen dat een gemixed Evangelie of een andere religie ook goed is en dat je daarmee ook God kan dienen en dat dit tot opbouw is. Deze mensen zijn er helaas heel veel in deze tegenwoordige boze wereld waarin wij leven. Dit zijn mensen die de schijn ophouden dat zij erg godsdienstig zijn en God dienen hiermee maar hebben geen verstand van wat God zegt in Zijn Woord en dan het Woord van Zijn Genade. Ondertussen proberen ze door mooi te praten een heleboel mensen te verleiden tot een eigengewillige godsdienst. Beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus. Laat u niet meeslepen met zulke mensen. Toets alles wat zij zeggen of beweren aan de hand van de Bijbel en als u niet de waarheid kent ga de Boeken van de apostel Paulus lezen en bestuderen. Dit zijn uw persoonlijke brieven voor vandaag, voor u en mij persoonlijk!

Wijk af van zulke mensen staat er. Wat betekent dit nu in de praktijk? Ga niet in discussie en verlaat ze letterlijk, houdt deze mensen op een afstand want zij zullen jou geen goed doen met hun tijdelijk materalistisch uiterlijk. Het zijn religieuze mensen en zij zitten overal en vooral in de zogenaamde Christelijke wereld (kerken, gemeenten, Christelijke bewegingen). In eerste zin lijkt het erg aantrekkelijk om ernaar te luisteren maar hoe verder u gaat luisteren naar deze leugens hoe gevaarlijker het wordt dus houdt afstand! U dient de Heere Jezus Christus en leeft onder Gods Genade en wij leven onder de Bedeling der Genade Gods Efeze 3:1-3 en onder het Evangelie van Genade Handelingen 20:24, Efeze 1;13-14 waardoor wij ook gered zijn.

 

Vers 6 Doch de Godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Wat betekenen deze woorden. Wat is de Godzaligheid? In Titus 1:1 lezen wij het volgende: “Paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is” Hier hebben wij het antwoord op deze vraag. De kennis der waarheid leidt naar de Godzaligheid. Wat is de kennis der waarheid? Dit is het Woord der Waarheid waar wij als gelovigen kennis van opdoen. Wij kunnen hiervan leren vandaag de dag. Kolossensen 1:5: Om de hoop, die u weggelegd is in de hemel, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk het Evangelie.” Het is het Evangelie der Genade Gods wat ons opbouwt Romeinen 16:25-26 en Handelingen 20:24. De kennis van dit Evangelie leidt tot Godzaligheid met groot gewin en met vergenoeging. Beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: Dit Evangelie van Genade bouwt ons op, versterkt ons en houdt ons wet van allerlei valse leringen die niet naar Godzaligheid leiden. Er is maar 1 Evangelie voor ons vandaag! Lees Galaten 1: 6-9. In Kolossensen 1:6 lezen wij: Hetwelk (dat is het Evangelie van Genade, het Woord der Waarheid) tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt, en de genade van God in waarheid bekend hebt” Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: als de gelovigen in Kolosse of andere gemeenten die Paulus bezocht heeft, opgebouwd werden door dit Evangelie van Genade en de gehele wereld en dat het ook vruchten voortbracht waarom zou dit nu niet kunnen in deze tijd van verwarring in de Christelijke wereld met al zijn dogma's, ruzies, scheidingen. Het Evangelie van Genade is het antwoord voor deze verwarring. Neem dit Evangelie van Genade aan als de boodschap voor u vandaag! U zult opgebouwd en bevestigd worden in het geloof en door het rechtsnijden van Gods Woord zult u de Bijbel goed kunnen begrijpen. Lees nogmaals Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26, Kolossensen 1:5-6! Als u dit leert kennen komt er zeker orde in uw leven als gelovige en begrijpt u ook wat uw positie is in Christus en daar begint het mee.

I Timotheus 6: 7-8

 

Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet iets daaruit kunnen dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn”

 

Vers 7: De gelovige in Christus die inziet dat hij naakt in deze wereld is gekomen en ook naakt deze wereld zal verlaten is gelukkig. Hij is tevreden met wat hij of zij heeft. De zucht naar meer spullen en dit is van nature waar wij allemaal toegeneigd zijn (schatten op aarde verzamelen) kunnen niet mee naar de hemel!

Wij hebben een hemelse hoop I Korinthe 15:51-53! Als gelovigen behoren wij ons te verdiepen in Gods Woord en het Woord Zijner Genade en dit ook doorgeven aan anderen die ook weer bekwaam zijn om het weer door te geven aan anderen. Dit is wat later de Heere Jezus Christus ons gaat vragen als wij moeten verschijnen voor de Rechterstoel. Wat hebben wij met Gods Woord gedaan? Hebben wij dit doorgegeven aan andere mensen en stonden wij ook voor deze boodschap en was ons dagelijks leven ook in overeenkomst met Gods Waarheid: het Evangelie van Genade en stonden wij ook voor het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15, Romeinen 16:25-26!

Dus als wij ons zoveel mogelijk met de Godzaligheid bezig zijn met tevredenheid dan geeft ons dit al voldoening/vergenoegzaamheid. De apostel Paulus laat in deze verzen zien dat hij in het dagelijks leven met Christus heel tevreden is. Hij had heel veel eigengemaakt van Gods Woord in zijn leven. Laten wij lezen Galaten 2:20: “Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft”

Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: dit leefde in de apostel Paulus en dit ging zijn hele leven door elke dag en zo behoort het ook voor ons te zijn. Wij leven niet meer voor onszelf beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus. Ons leven is in Christus en Hij leeft in ons. Wij kunnen heel veel verzamelen hier op aarde zoals boeken of andere dingen maar als wij sterven kunnen wij het niet meenemen naar de hemel. Alle materialen zijn tijdelijk en vergankelijk. De Egyptenaren dachten dat er een soort hiernamaals was en dat ze daar ook bepaalde gebruiksvoorwerpen en schatten konden gebruiken. Zo gaven ze dan de overleden Farao's in hun graven schatten mee. Deze schatten zijn weer teruggevonden in de piramiden in Egypte. Dit laat zien dat er niets mee gaat als wij sterven als mensen. We kunnen concluderen dat materiele rijkdom maar tijdelijk is en deze rijkdom niet mee gaat het graf in. Wij komen naakt ter wereld en gaan ook naakt deze wereld verlaten als wij sterven. Onze hoop behoort dan ook niet gericht te zijn op de materiele dingen in dit leven maar op Christus Die ons leven is. Wij komen naakt ter wereld en gaan ook naakt deze wereld verlaten als wij sterven. Onze hoop behoort dan ook niet gericht te zijn op de materiele dingen in dit leven maar op Christus Die ons leven is. Dit betekent dat wij in de praktijk van elke dag geen waarde behoren te hechten aan materiële dingen die wij bezitten in ons leven: niet de zucht naar meer en meer geld. Als wij lezen in Job 1:21: “En hij zeide: Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen, en naakt zal ik daarheen weerkeren. De Heere heeft gegeven, en de Heere heeft genomen; de Naam des Heeren zij geloofd” Job, één van de oudste boeken van de Bijbel, Gods Woord, begreep helemaal waar het om draaide toen hem alles werd ontnomen. Hij bleef vertrouwen hebben in God want in het volgende  vers 22 lezen wij: “In dit alles zondigde Job niet, en schreef Gode niets ongerijmds toe”

 

Vers 8: Maar als wij voedsel en deksel hebben. Wat betekenen deze woorden? Als wij elke dag genoeg voeding binnen krijgen dan is dat genoeg. Deksel hier in dit vers: in het Engels staat er raiment wat betekent kleding. Dus genoeg voedsel en kleding elke dag was genoeg voor de apostel Paulus. Hier in Nederland is het belangrijk dat wij ook een huis hebben om in te wonen. We kunnen nu eenmaal niet op straat leven. Dat is hier in Nederland niet echt een gezonde situatie. Tuurlijk heb je hier in Nederland dakloze mensen die door een of andere omstandigheid dakloos (zonder huis) op straat zwerven. Toch is dit geen gezonde situatie dus een huis hier in Nederland is wel belangrijk om in te wonen. De apostel Paulus had in Rome de eeste jaren van zijn gevangenschap ook een woning die hij huurde. Al was hij gevangen want een soldaat bewaakte hem hij had toch een dak boven zijn hoofd. Lees Handelingen 28:30. Zolang wij hier op aarde zijn behoren wij te eten en ook kleding aan ons lichaam te hebben. Dit is al sinds de zondeval van de mens Genesis 3. We behoren hier ook mee tevreden te zijn. Natuurlijk behoren wij ons goed te kleden als gelovigen en dit is een studie op zich. Het gezegde hier in Nederland dat kleren maken de man wel belangrijk is. We behoren natuurlijk als onze kleding kapot is te vervangen voor nieuwe kleding. Dit geldt ook voor schoenen etc. Daarom behoren wij ook te werken om dit allemaal te kunnen bekostigen.

 

I Timotheus 6:9

 

Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in de strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang”

 

Vers 9: De mensen die rijk willen worden ontvangen ook dat zij in verzoeking vallen en in een strik. Dit zijn niet alleen mensen die aan de top van een bedrijf werken of mensen die met een eigen bedrijf bezig zijn en winst willen behalen. Er zijn ook mensen die uit zijn op geld en meer geld en daarvoor alles doen zoals gokken, loterij etc. Dit lijdt tot bijvoorbeeld gokverslaving en dit kan ernstige vormen aannemen. De zucht naar geld brengt mensen in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden en mensen kunnen er niet meer uitkomen. Dat is erg. Dit doet mensen verzinken in verderf en ondergang. Dit geldt zeker voor de ongelovige mens. In Spreuken 11: 28 lezen wij het volgende: “Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen; maar de rechtvaardigen zullen groenen als loof” De zucht naar meer en meer en zeker naar geld is een zonde beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus. Heel veel mensen in deze wereld proberen er alles aan te doen om rijk te worden. In elke reclame op televisie zien we en horen wij over de megajackpot. Veel maanden staat er hij op meer dan 25 miljoen euro's. Mensen kunnen een lot kopen. Dit is nog maar een voorbeeld en zo zijn er vele jackpotten “te verdienen”. Hier in Nederland hebben wij het gezegde dat “geld maakt niet gelukkig”. Veel mensen zeggen wel dat het handig is om geld te hebben. Natuurlijk is het handig en wij hebben het ook nodig om voeding, kleding, een huis, auto, etc te kopen. Laten wij als gelovigen beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus net als de apostel Paulus tevreden te zijn met wat we hebben. We hebben alle zegeningen in de Heere Jezus Christus. Efeze 1:3 zegt ons: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus” Laten wij als gelovigen beste broeders en zusters hier naar kijken en eigen maken en niet mee te doen met deze wereld waarin veel mensen rijker en rijker willen worden en soms ook door oneerlijke praktijken dat doel ook behalen. Al die rijkdom kunnen wij niet meenemen als wij sterven en ons lichaam wordt begraven. We komen naakt ter wereld bij onze geboorte en gaan ook naakt deze wereld weer uit met ons sterven. Rijkdom heeft maar weinig waarde als je het vergelijkt met de eeuwigheid. We mogen weten dat wij meer dan rijkdom bezitten in onze Heere Jezus Christus Die ons leven is! 

 

I Timotheus 6:10-11

 

Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij o mens Gods, vlied deze dingen, en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.”

 

 

Vers 10: De geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. Wat betekent dit nu eigenlijk? In het Engels staat er “for the love of money is the root of all evil” Dus de zucht naar geld, de liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. Dit kan zijn dat mensen blijven gokken om meer geld te verzamelen. Maar ook de meeste overvallers zijn uit op geld en kostbaarheden die geld opleveren die ze stelen van andere mensen (denk ook aan betaalpassen die gestolen worden en waarmee voor duizenden euro's uit betaalautomaten wordt gehaald jaarlijks). Dit is erg kwaad en sommigen hebben daar lust voor. Deze zijn ver afgedwaald van het geloof. Het is ook een soort ziekte wat zich meester maakt van hen want ze doen het niet 1 keer maar vele keren en kunnen daar niet mee stoppen. Niet alleen dus dieven maar ook gokverslaafden of mensen die zich alleen bezighouden met loterijen en het wordt behoorlijk aangewakkerd op televisie om loten te kopen en zo proberen prijzen te winnen. Het gezegde geld maakt niet gelukkig speelt een grote rol want deze mensen hebben zich met vele smarten doorstoken. Ze komen vroeg of laat toch in de problemen die dit met zich meebrengt en worden diep ongelukkig en dat hebben ze zelf vaak niet goed in de gaten. Het brengt mensen op slechte gedachten en brengt alleen de werkingen van het vlees aan het licht. Lees Galaten 5:19-21. Het gaat van kwaad tot erger en dieven of moordenaars die slachtoffers maken door de zucht naar geld zullen vroeg of later toch achter de tralies verdwijnen.

Vers 11: Vlucht van deze dingen o mens van God. Wij behoren net als Timotheus te jagen naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid en zachtmoedigheid. Wij behoren Christus te dienen en niet ons vlees en vleselijke gedachten. Dit behoren wij in het dagelijks leven te doen. God wil niet dat wij bezig zijn met de zucht naar meer en dat kan zeker geld zijn. Maar het kunnen ook andere dingen waar onze aandacht van ons vlees naar uit gaat. Daarom wij behoren ons te laten leiden door Zijn Geest en Zijn Woord zodat de vrucht van de Geest in het algemeen de overhand heeft. 

 

 

 

I Timotheus 6:12

 

Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, waartoe gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.”

 

Vers 12: Wat betekenen deze woorden: de goede strijd des geloofs strijden? De goede strijd des geloofs strijden is wat wij kunnen lezen in Efeze 6:11-12: “Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht” Dit zei de apostel Paulus rechtstreeks aan Timotheus. Door de gehele wapenrusting aan te doen: dus het Evangelie van Genade en het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15

Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26 kon Timotheus ook de goede strijd des geloofs strijden. Dit had Timotheus zich eigengemaakt en wij behoren dit als gelovigen ons ook eigen te maken.

Het tweede is hier grijp naar het eeuwige leven waartoe gij ook geroepen zijt. Wij net als Paulus en Timotheus hebben al het eeuwige leven en wij behoren dit ook goed tot ons door te laten dringen en te begrijpen want wij zijn net als Paulus en Timotheus geroepen tot het eeuwige leven. Lees Kolossensen 1:12-14. Belijden wat betekent dit? Een verklaring hiervan afgeven aan andere mensen. Dit doorgeven aan andere mensen. Dat wij het eeuwige leven hebben, dat wij de boodschap van genade kennen, dat we hiervoor staan, dat we door genade door het geloof gered zijn en dat niet uit onszelf maar door de Heere Jezus Christus. Efeze 2:8-9. Het is Gods gift, Zijn cadeau in de Heere Jezus Christus, waardoor wij gered zijn. Hij gaf Zijn leven voor ons aan het kruis en wij zijn levend gemaakt met Hem Efeze hoofdstuk 2. Lees dit hele hoofdstuk broeder en zuster in de Heere Jezus Christus! Dat we staan voor al de waarheden die staan in de brieven van de apostel Paulus!  Aan het einde van Paulus leven zegt de apostel het volgende: "Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geeindigd, ik heb het geloof behouden" De apostel Paulus kon dit zeggen aan het einde van zijn leven. Het zou fijn zijn dat u en ik  met hem dit ook zouden kunnen zeggen aan het einde van ons leven!

 

 

I Timotheus 6: 13-14

 

Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus”

 

Vers 13: De apostel Paulus zegt in dit vers nogal wat! Ik beveel u voor God! In I Timotheus 5:21 lezen wij: Ik betuig voor God! God droeg de apostel Paulus op om dit te zeggen. Lees 2 Timotheus 3:16! In het Engels staat er I give thee charge in the sight of God. Ik beveel u voor het aangezicht van God. De apostel Paulus zijn woorden waren niet zijn eigen woorden maar de woorden van God. Hij deet niets uitzichzelf laat dit vers dan ook duidelijk zien. God is een almachtig God. Hij kan alles levend maken! Hij heeft ons ook levend gemaakt met Christus! Wat geweldig om dit te weten en te geloven. Laten wij Efeze 2:1 lezen: “En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden” Hij is de God van leven, niet van dood! Ook kan hij u levend maken met Christus als u Hem aanneemt als persoonlijk Verlosser door de Heere Jezus Christus! Christus Jezus. Hij heeft onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd! Wie was Pontius Pilatus? Daarvoor gaan wij naar Lukas 23:1 waar staat geschreven: “En de gehele menigte van hen stond op, en leidde Hem tot Pilatus” In Mattheus 27 vanaf vers 11 lezen wij: “En Jezus stond voor de stadhouder; en de stadhouder vroeg Hem zeggende: Zijt Gij de Koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het. En toen Hij door de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde Hij niets. Toen zeide Pilatus tot Hem: Hoort Gij niet, hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar Hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde” Pilatus was de Romeinse stadhouder op het moment dat de Heere Jezus Christus gevangen genomen werd en mede door de Romeinse stadhouder en de Joden werd de Heere Jezus Christus gekruisigd. In Johannes 18: 35-38 lezen wij nog een opmerkelijk iets: “Pilatus antwoordde: Ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat heb Gij gedaan? Jezus antwoordde: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik de Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot Hem: Zij Gij dan een Koning? Jezus antwoordde : Gij zegt dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik aan de waarheid getuigenis geven zou. Een ieder, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem. Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En toen hij dit gezegd had, ging hij weer uit tot de Joden, en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem” Dit is wat de Heere Jezus Christus tegen de stadhouder Pilatus zeide voordat Hij gegeseld en gekruisigd werd voor onze zonden aan het kruis! Dit is de goede belijdenis van de Heere Jezus Christus! 

 

Vers 14 Dat gij dit gebod houdt. Aan welk gebod moest Timotheus, de geestelijke zoon van de apostel Paulus, zich aan houden? Het antwoord op deze vraag is : Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, waartoe gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor veel getuigen. Vers 12. Dit moest Timotheus zich aan houden. Daarvan niet afwijken en dit dan onbevlekt en onberispelijk. Timotheus moest dus een voorbeeld zijn voor andere gelovigen. Blijkbaar zegt de apostel Paulus dit niet voor niets. Timotheus was niet zo'n sterke man fysiek. Het is niet voor niets dat hij wijn moest gaan drinken voor zijn problemen in zijn maagdarm stelsel. In het eerste hoofdstuk vers 18 lezen wij hetzelfde: “Dit gebod beveel ik u, mijn zoon, Timotheus, dat gij naar de profetieen, die aangaande u voorafgegaan zijn, daarin de goede strijd strijdt” Timotheus behoorde hiermee door te gaan en de apostel Paulus moedigt hem nu in dit vers weer aan om dit te doen. Staan voor de boodschap van Genade en daarmee de strijd aan te gaan met de tegenstander van God. Ook voor ons beste broeder of zuster in de Heere Jezus Christus als wij de boodschap van Genade kennen daar ook voor blijven staan en daarvan niet afwijken zodat wij altijd de geestelijke strijd kunnen strijden zoals ook de apostel Paulus deet.

Tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus. In Titus 2:13 lezen wij het volgende: “Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus” Totdat de Heere Jezus Christus ons opneemt behoren wij de goede strijd te strijden net zoals Timotheus dit moest doen. I Korinthe 15:51-53, I Thessalonicensen 4:13-18. De apostel Paulus dacht dat de opname spoedig en nog in zijn leven zou komen. Hij wist echter niet dat dit al bijna 2000 jaar duurt. Wij als gelovigen nu zijn misschien voor de opname ook ontslapen net als Paulus en Timotheus, Lukas en anderen. De opname kan elk moment gebeuren en tot die tijd: of we nu sterven of we worden levend opgenomen, behoren wij de goede strijd des geloofs strijden. Dus staan voor de boodschap van Genade en daarmee de strijd ingaan elke dag weer opnieuw.

 

I Timotheus 6:15-16

 

Die te Zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen, en de Heere der heren; Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; die geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welke zij eer en eeuwige kracht. Amen”

 

Vers 15: Broeders en zusters in de Heere Jezus Christus in Nederland en buiten Nederland: Wij hebben de zalige hoop dat de Heere Jezus Christus ons zal opnemen op één moment wat zo mooi omschreven is in I Korinthe 15:51-53: “Ziet , ik zeg u een verborgenheid (geheimenis): wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen overderfelijk opgewekt worden, wn wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen” Wat een geweldig moment zal dit zijn! Dan zullen wij ook de Heere Jezus Christus zien: God zal dan de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heer der heren laten zien. Wij zullen Hem zien lieve broeders en zusters in Christus! Wat een gezegende dag zal dat wezen! Nu dienen wij nog als ambassadeurs op deze aarde en vertegenwoordigen wij Christus op aarde. Dan zullen wij Hem echt zien! Wat een vreugde zal dit wezen! En deze dag komt lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus! Lees II Korinthe 5: 19-21! Onze taak hier op aarde is om mensen het Goede Nieuws van Gods Genade te vertellen en dat mensen zich kunnen verzoenen met God door de Heere Jezus Christus. Nu lijden wij voor Hem, of dit nu geestelijk lijden is of geestelijk en lichamelijk: wij mogen weten lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus dat als wij lijden voor Hem wij ook met Hem zullen regeren straks als wij letterlijk in de hemel zijn, als wij opgenomen zijn Hem tegemoet in de lucht 1 Thessalonicensen 4:13-18! 2 Timotheus 2:12.

Dit vers eindig ik met de woorden van Romeinen 8:18: “Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden” Laten wij deze bovenstaande verzen eigenmaken in ons leven hier op aarde en ons verheugen in de hoop op Zijn komst voor ons als leden van het Lichaam van Christus!

 

Vers 16: God alleen bezit onsterfelijkheid! Wij mensen zijn sterfelijk want dat is vanaf de zondeval. Dit is onze erfzonde. Met dit lichaam kunnen wij ook niet komen waar God troont in de derde hemel. Wij kunnen daar niet komen omdat waar God woont ontoegankelijk is voor ons mensen. Hij bewoont een ontoegankelijk licht en wij kunnen dit niet zien. Geen mens heeft ooit dat licht gezien. Alleen God bezit dit licht. God is licht. Het is het zelfde licht wat God zeide toen Hij aan het begin van de schepping zij Er zij licht. Het was en is Zijn licht. De zon die nu licht geeft overdag en wat wij kunnen zien werd later geschapen dan het het licht wat God zeide toen Hij zeide “Er zij licht” Genesis 1:3: En God zeide: Daar zij licht! En daar werd licht” Hij sprak het en het was er! Wonderlijk en wonderbaar! Geen mens kan Gods licht aanschouwen. Wij kunnen naar buiten kijken zodat wij de zon zien schijnen. Alleen behoren wij niet te lang naar de zon staren want dat is niet goed voor onze ogen. Gods licht kunnen wij niet zien en waar Hij nu is kunnen wij met dit lichaam niet komen. Daarom zullen wij ook veranderd worden in een ogenblik en dan zullen wij Hem aanschouwen! Wat een vreugde zal dit wezen broeder en zuster in de Heere Jezus Christus. Hem komt alle eer en eeuwige kracht toe! Amen

 

I Timotheus 6:17-19

 

Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten; Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn, en gemeenzaam; Leggende zichzelf weg tot een schat een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen”

 

Vers 17: Timotheus moest de rijken bevelen dat zij niet hoogmoedig werden van al hun rijkdom zodat zij gingen neerkijken of neerbuigend gingen doen op anderen die arm waren of minder hadden aan geld of goederen. Deze woorden al bijna 2000 jaar geleden gelden nu nog steeds. Ook wij behoren deze woorden van de apostel Paulus van harte te nemen. Over het algemeen hebben wij het hier in Nederland niet slecht. Toch zijn er arme mensen en rijke mensen ook hier in Nederland. Het is dus heel belangrijk voor de rijken onder ons ook hier in dit land dat zij hun hoop niet stellen op de rijkdom want de rijkdom die ze hebben is tijdelijk zolang ze hier op aarde leven. Hun hoop behoren ze te hebben in de levende God, in Christus. Lees Kolossensen 3:1-3. Ook wij als leden van het Lichaam van Christus behoren onze hoop te stellen op Christus en ons in dienst van Hem te stellen in ons leven overeenkomstig Zijn Woord van Genade. God heeft in Christus ons alle rijkdom gegeven. Dat hebben wij al en daarmee zouden wij tevreden behoren te zijn. Onze menselijke natuur die wij van Adam hebben gaat hier echter tegenin. We willen altijd maar meer en meer. Geldzucht loert altijd om de hoek of dingen hebben loert ook altijd om de hoek. Als wij ons richten naar Zijn Woord en Zijn Woord van Genade (de brieven van Paulus: Romeinen t/m Filemon) leren wij hoe wij anders behoren te leven dan de mensen in deze wereld waarvan er zeker ook rijk zijn. Wij mogen berusten in het volbrachte werk van Christus en daarvan genieten wat wij al in Hem hebben. Dat wij niet meer van onszelf zijn maar van Hem Die ons heeft liefgehad heeft en Zichzelf voor ons overgegeven heeft aan het kruis. Hij Die stierf voor onze zonden aan het kruis zodat wij een nieuw leven in Hem zouden krijgen. Geweldig om dit te geloven en daarvan te genieten: eeuwig leven. Sta hier even bij stil als gelovige in Christus! Lees Galaten 2:20 nogmaals voor uzelf door en sta bij dit vers eens stil!

 

Vers 18: Dat de rijken in deze wereld weldadig zijn. Wat betekenen deze woorden van de apostel Paulus die dit aan Timotheus doorgaf en ook aan ons. Dit betekent dat de rijken hartverwarmend zullen zijn en ook liefdadig naar anderen toe die het minder hebben in deze wereld, toen en nu. Want dit geldt nog steeds ook voor ons die als leden zijn van het Lichaam van Christus. Wij behoren ook hartverwarmend over te komen naar anderen toe. Daarbij rijk worden in goede werken. Welke werken worden hier bedoeld? In Efeze 2:10 lezen wij het volgende: “Want wij Zijn Maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”. Dit moesten de rijken gaan doen in Christus wandelen en in Gods werken Die Hij had voorbereid en dit beval de apostel Paulus aan Timotheus maar ook aan ons zijn deze woorden gericht. Niet kijken naar de rijkdom die we hier op aarde bezitten maar kijken naar de rijkdom die wij al hebben in de Heere Jezus Christus en in Zijn werk te gaan wandelen.

Gaarne mededelende zijn. Wat bekent dit? In het Engels staat er distribute. Ook geld geven aan het werk van Gods Genade. Dus dat betekent voor ons dat wij organisaties of gemeenten die de boodschap van Genade en het rechtsnijden ook voorstaan en dit uitdragen ook financieel steunen zodat de boodschap van Genade ook verder verspreid mag worden. Persoonlijk denk ik aan de BereanBibleSociety in de Verenigde Staten en er zijn meer van deze organisaties die geld hard nodig hebben om het Evangelie van Genade uit te dragen. Zonder geld kan dit niet dus het is belangrijk als wij genoeg geld hebben toch wat te geven aan zulke organisaties.

Gemeenzaam: wat betekent dit? Gemoedelijk, familiair betekent dit. Dit heeft alles met vriendelijkheid te maken. Vanuit onszelf kunnen wij dit niet. Laten wij Christus door Zijn Geest in ons laten werken en door middel van Zijn Woord , dat Hij ons leidt door Het Woord van Genade en dat wij dingen mogen eigen maken zodat wij wel zo overkomen in deze wereld waarin wij leven.

 

Vers 19: Dank God voor mannen en vrouwen die hun rijkdom besteden aan Gods glorie en heel veel geld en goederen geven aan het werk van God in Christus. Dus aan geestelijke doeleinden. Zo behoort het ook te gaan lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. Het geld niet alleen voor onszelf houden. We kunnen, als wij genoeg hebben, geven aan organisaties die ook voor de boodschap van Genade staan en dit ook uitdragen zoals ik al in vers 18 heb gezegd de BereanBibleSociety. http://www.bereanbiblesociety.org/. Hiermee wil ik niet zeggen dat u tienden moet geven zoals onder de vorige bedeling, onder de wet. God heeft de blijmoedige gever lief. Er is natuurlijk niets verplicht om te doen. Over het algemeen hebben wij het erg goed hier in Nederland. Als je nu weer ziet in de wereld zoals in Afrika waar een grote hongersnood heerst, de grootste hongersnood sinds de Tweede Wereldoorlog en waarvan 20 miljoen mensen de dupe worden. Ook voor die mensen is het belangrijk denk ik dat zij gevoed en voldoende water krijgen. Het zijn ook onze medemensen en God wil dat ook zij tot geloof komen en tot de kennis van de waarheid. Dan zullen zij ook eerst voldoende eten en drinken moeten hebben/krijgen, anders overleven zij deze catastrofe niet. We kunnen projecten als EO Metterdaad ook steunen die daar ook werkelijk bezig zijn in die gebieden. Met zo'n houding en voorbeeld voor anderen zal God later ook een beloning geven. God zal de getrouwheid van mensen die zo leven niet vergeten en dit zal uitkomen als de tijd van de beloning er is in de hemel, als wij opgenomen worden de Heere Jezus Christus tegemoet in de lucht.

 

I Timotheus 6:20-21

 

O Timotheus, bewaar het pand u toevertrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap; Welke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen”

 

Vers 20: Hier in dit vers lezen wij over een pand wat Timotheus was toevertrouwd en wat hij moest bewaren van de apostel Paulus. Wat is dat pand wat aan Timotheus was toevertrouwd en wat hij behoorde te bewaren. Het is een bevel van de apostel Paulus! In het Engels staat er deposit. De apostel Paulus had aan Timotheus iets gegeven, aan hem iets gedeponeerd en dat moest Timotheus bewaren. Het antwoord hierop is in II Timotheus 1:13-14 waar staat geschreven: “Houdt het voorbeeld der gezonde woorden (sound doctrine), die gij van mij gehoord hebt , in geloof en liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand, dat u toevertrouwd is, door de Heilige Geest, Die in ons woont” . Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus: Timotheus behoorde de zuivere leer, de gezonde woorden die hem waren toebetrouwd te bewaren. Hiervoor te staan en te hiermee te verdedigen Efeze 6:10-20. Dit is de boodschap van Genade Handelingen 20:24 en Romeinen 16:25-26! Lees deze verzen nogmaals! Timotheus had het gehoord van de apostel Paulus en wij hebben dit gehoord via de Bijbel en doordat mensen het ons uit konden leggen. Zoals Timotheus verantwoordelijk was om de gezonde leer, de leer der Genade Gods niet alleen te verkondigen maar ook voor te staan en ook te leven volgens dit Evangelie zoals de apostel Paulus zo behoren wij als wij het kennen ook dit te doen precies zoals Timotheus wat het ons ook zal kosten! Het lijden hoort daarbij Romeinen 8:18. Daarbij en dit geldt niet alleen voor Timotheus maar ook voor ons is het zo dat wij een afkeer zullen hebben van het ongoddelijk ijdel-roepen en allerlei valse leringen die niet overeenkomstig het Genade Evangelie zijn. Laten wij ons niet laten verleiden door deze valse leringen. Laten wij ons vasthouden aan de zuivere woorden van het Evangelie van Genade Handelingen 20:24. En dit ook volhouden dus doorzetten met deze boodschap en daarvoor te blijven staan. Het is tot u en mijn gehoorzaamheid des geloofs in God lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Als u de boodschap van Genade nog niet kent in uw leven of voor een deel, leer deze boodschap volledig kennen en u zult gaan groeien in het geestelijke leven en u zult ook leren hoe u de Bijbel, Gods Woord moet lezen 2 Timotheus 2:15!

Een voorbeeld van een valse leer is de leer der alverzoening. Deze leer beweert dat alle mensen op den duur gered zullen worden dus er is geen noodzaak om te evangeliseren. Nog een voorbeeld die ook vals en gevaarlijk is is de Handelingen 28 leer. Deze leer beweert dat de apostel Paulus zijn bediening pas begon na Handelingen 28. Dat de brieven voor Handelingen 28 geschreven, niet de brieven zijn voor de Gemeente Die Zijn Lichaam is. Dit is een zeer gevaarlijke leer en wij behoren te waken voor zulke valse leringen die in het Christendom verkondigd worden. Laten wij die de boodschap van Genade kennen hiervoor altijd blijven staan en geen compromissen sluiten met andere leringen.

 

Vers 21: Sommige mensen brengen deze valse leringen maar zijn daardoor afgeweken van de gehoorzaamheid des geloofs aan God. Ze zijn God niet gehoorzaam door dit te verkondigen. Oh net als Paulus roep ik een ieder op die dit leest: lieve broeder of zuster in de Heere Jezus Christus: wijk niet af van de waarheid, het Evangelie van Genade, het Evangelie van onze behoudenis wat ons ook behoud voor valse leringen. Laten wij ons vasthouden aan de woorden van Gods Woord van Genade: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard si, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt”. Zoals Paulus al zijn brieven eindigt : De genade zij met u Amen. Het is nu genade waaronder wij leven. Wij leven niet onder de wet! Laten wij juichen en verheugen in Gods Genade waardoor wij ook gered zijn! Amen

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'