'

 

De Tweede brief van de Apostel Paulus

aan de

Thessalonicensen

 

Introductie:

 

In deze tweede brief aan de gelovigen te Thessalonica kunnen wij lezen dat hun geloof in de Heere Jezus Christus gegroeid was (Lees 2 Thessalonicensen 1: 3). Dit was te merken omdat hun liefde naar elkaar toe overvloediger was geworden, dat zij meer lijdzaam waren geworden in hun geloofsleven door al de vervolgingen en verdrukkingen die zij meemaakten in hun levens. Zij leden voor de Heere Jezus Christus net als wij lijden voor Hem. Het meeste wat wij lijden is geestelijk lijden en niet zozeer lichamelijk lijden wat de apostel Paulus en meer mensen in die tijd in hun levens hadden. Hier in Nederland lijden wij voornamelijk geestelijk. Wij hebben hier in Nederland de vrijheid van godsdienst zodat wij niet bang hoeven te zijn dat wij in de gevangenis terecht komen net zoals Paulus die stond voor de boodschap van genade Handelingen 20:24.

Thema: Het thema van deze brief is is de hoop van de Gemeente namelijk het Lichaam van Christus! Waarom is dit het thema van deze brief? Het antwoord hierop is dat er ingekropen valse broeders in de gemeente te Thessalonica waren gekomen en een andere/verkeerde leer gebracht hadden om te zeggen dat de opstanding der doden alreeds geschied was. Daardoor was er verwarring ontstaan binnen de gemeente te Thessalonica en waren sommige gelovigen afgedwaald van de gezegende hoop die voor ons weggelegd is in de hemel I Thessalonicensen 4:13-18, Filippensen 3:20,21 en Titus 2:13. En dezen wilden niet meer werken met hun eigen handen maar zij gingen tevergeefse dingen doen

 

II Thessalonicensen 1: 1-2

 

Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de gemeente der Thessalonicensen, welke is in God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus; Genade zij u, en vrede, van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus”

 

Vers 1: Net zoals in de eerste brief groet de apostel Paulus de gelovigen te Thessalonica met ten eerste zijn naam, dan Silvanus of Silas en Timotheus. Het is dus dezelfde aanhef als in de eerste brief aan de gelovigen te Thessalonica. Waarom vermeldt Paulus ook hier niet in de aanhef zijn apostelschap. Dit doet hij wel naar de Korinthiers. Wel beste lezer. Hier zijn een aantal redenen waarom hij dit niet doet. Ten eerste: er waren geen serieuze problemen binnen de plaatselijke gemeente te Thessalonica. Ten tweede: Paulus was samen met de gelovigen te Thessalonica bitter vervolgd en ten derde was er een hechte band/vriendschap tussen Paulus en de gelovigen te Thessalonica. Silvanus of Silas was zijn metgezel, medestander in de genade van God en de boodschap van Genade die de apostel Paulus verkondigde. In Handelingen 17 vers 1- 4 lezen wij over Paulus en Silas die Thessalonica waren. Lees dit gedeelte en u ziet dat Silas dezelfde is als Silvanus. En Timotheus. Wie was hij? In Handelingen 16 lezen wij voor het eerst over Timotheus. Timotheus was een zoon van een gelovige Joodse vrouw maar van een Griekse vader. Van hem Timotheus was een goed getuigenis bekend bij de broeders te Lystre en Ikonium. Paulus wilde hem meenemen op al zijn reizen en besneed hem vanwege de Joden omdat die ook wisten dat zijn vader een Griek was. Zodoende ging Timotheus mee op al de reizen van de apostel Paulus. De plaatselijke gemeente (genade gemeente) was in God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Natuurlijk was dit zo omdat de gelovigen allemaal leden waren van het lichaam van Christus. Ook aan ons is deze brief gericht omdat wij leden zijn van hetzelfde Lichaam van Christus namelijk de GEMEENTE waarvan Christus het Hoofd is. Wij, die 20 eeuwen later leven!

 

Vers 2 Genade en vrede: de apostel Paulus begint al zijn brieven met deze woorden. Wij zijn gered door genade door het geloof, het geloof van Christus. Efeze 2:8,9: “Want uit genade  zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme” Genade en vrede komen van God, niet van mensen! God geeft Genade en vrede, Hij alleen geeft dit! 

  De mens kent van nature geen genade en vrede. Dit komt door de zondeval want iedereen wordt met een zondige natuur geboren in deze wereld. Hij of zij stamt af van Adam. Kijk maar in deze wereld: er is geen vrede maar oorlog! Als u het nieuws volgt dan hoort of ziet u veel over oorlog, aanslagen door terrorisme, veel mensen die vermoord worden, mislukte staatsgreep bijvoorbeeld in Turkije dit afgelopen weekend! Krijgen de mensen die zich overgegeven hebben aan de overheid in Turkije genade? Het antwoord hierop is nee.  Waarschijnlijk een zware gevangenisstraf. Misschien wel martelingen etc. Ze willen zelfs de doodstraf weer invoeren zodat mensen die dit doen de doodstraf krijgen!  

Maar hoe ervaar je als mens vrede en genade? Genade en vrede komt pas op het moment dat iemand de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser aanneemt!  Wij als gelovigen in Christus hebben deze genade vrede door Hem gekregen! Dit is de innerlijke vrede die wij hebben in onze Heere Jezus Christus!  Romeinen 5:1 laat dit duidelijk aan ons zien: “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus”

 

II Thessalonicensen 1:3-4

 

Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer opwast, en dat de liefde van een ieder van u allen jegens elkander overvloedig wordt; Alzo dat wijzelf van u roemen in de gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt”

 

Vers 3: Er is iets opmerkelijks gebeurd! De gelovigen te Thessalonica waren al voorbeelden voor andere mensen! Als wij nog een keer I Thessalonicensen 1:7 lezen, lezen wij het volgende: “Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt voor al de gelovigen in Macedonie en Achaje” En wat was ondertussen gebeurd? Paulus dankte God! Waarom? Omdat hun geloof, hun geloofsleven in de Heere Jezus Christus aan het groeien was, op aan het wassen was! Zo ziet God het liefste dat mensen niet alleen gered worden maar ook de waarheid kennen en in de waarheid, in de boodschap van Genade gaan groeien en er ook voor staan! Het is niet alleen theorie wat je hier ziet. Ze waren niet alleen in kennis gegroeid. Het had ook zijn uitwerking in de praktijk: de liefde die zij tot elkaar hadden werd alleen maar groter en overvloediger.

Vers 4: Ondanks alle verdrukkingen die zij moesten lijden voor het Evangelie van Genade waren zij zeer lijdzaam en bleven zij vertrouwen in God. Zij verdroegen het lijden en de verdrukking. Waarschijnlijk niet alleen geestelijk lijden en verdrukking maar ook lichamelijk. Je hoort nu vandaag de dag veel over lijden van gelovigen/Christenen in deze wereld. In heel veel landen worden worden gelovigen in de Heere Jezus Christus vervolgd en moeten zij veel lijden door martelingen en velen bezwijken onder de verdrukkingen. Een organisatie die zich daar veel mee bezig houdt is Open Doors. Kijkt u maar eens op de site van Open Doors! De vraag is of deze gelovigen ook de boodschap kennen en daar voor staan? In ieder geval de gelovigen in Thessalonica wel en zij worden een voorbeeld genoemd voor anderen. Er werd zelfs geroemd over hun geloof in andere gemeenten. Onder andere in de gemeenten in Macedonie en Achaje! In I Thessalonicensen 2:19 en 20 lezen wij het volgende: “Want welke is onze hoop, of blijdschap, of kroon des roems? Zij gij die ook niet voor onze Heere Jezus Christus in Zijn toekomst? Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap” Dit zeide de apostel Paulus al in de eerste brief. Laten wij dit voorbeeld van de gelovigen te Thessalonica goed tot ons laten doordringen en net zo te gaan leven in de praktijk van alle dag! Niet alleen theorie want kennis maakt opgeblazen, er zit een gevaarlijke kant aan. Maar juist ook de praktijk zodat mensen het gaan bemerken aan ons dat wij anders zijn! En dit kunnen wij met behulp van God door Zijn Geest Die in ons woont Efeze 1:13,14!

 

II Thessalonicensen 1:5-6

 

Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, waarvoor gij ook lijdt; Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden aan hen, die u verdrukken”

 

Vers 5: Het geloof en de lijdzaamheid wat de gelovigen in Thessalonica hadden ondanks hun lijden voor Christus en de verdrukkingen die zij hadden is een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel. God achtte hen waardig het Koninkrijk waarvoor zij leden en zo is het ook met ons. Het meest lijden wij geestelijk hier op aarde waar wij wonen beste lezer. God ziet ons waardig Zijn Koninkrijk. Dit is het hemelse Koninkrijk en niet het Koninkrijk wat op deze aarde zal komen! Deze teksten laten zien dat degene die vervolgd en verdrukt worden beter af zijn dan degenen die hen verdrukken. In het kader van dit gedeelte wil ik graag met u de volgend verzen delen: “En dat gij in geen ding verschrikt wordt door hen, die tegenstaan; hetwelk hun wel een bewijs is van het verderf, maar u van de zaligheid, en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden”Filippensen 1: 28,29

Vers 6: Het is aan God om recht te doen aan degenen die de gelovigen te Thessalonica verdrukten. Dit zal zijn in de toekomst. Hij zal deze mensen verdrukken die eerst de gelovigen te Thessalonica verdrukten. De ongelovigen zullen veel moeten lijden tijdens deze verdrukking die van God komt. Wij als gelovigen die bijna 2000 jaar verder leven en ook leden van het Lichaam van Christus zijn leven onder Gods genade die al bijna 20 eeuwen nu voortduurt. Wij worden ook verdrukt door andere mensen. Hier in Nederland is dit geestelijke verdrukking/lijden. Wij mogen echter God elke dag danken dat wij onder Zijn genade mogen leven in deze boze wereld die met de dag bozer wordt! Want de boodheid in deze wereld neemt toe beste lezer. Laten wij bidden dat veel mensen nog de boodschap van genade Handelingen 20:24 en Romeinen 16;25-26 mogen leren kennen in hun levens. Dit is de waarheid: Gods Genade en nu is de dag van behoudenis!

II Thessalonicensen 1:7-8

 

En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met de engelen Zijner kracht; Met vlammend vuur wraak doende over hen, die God niet kennen, en over hen, die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.”

 

Vers 7: De apostel Paulus zegt tegen de gelovigen te Thessalonica die verdrukt worden in ook indirect tegen ons gelovigen in het Lichaam van Christus dat er na deze verdrukking verkwikking komt. In Romeinen 12:12 lezen wij het volgende: “Verblijdt u in de hoop. Weest geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed” En in 2 Timotheus 1:8 lezen wij: “Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, noch voor mij, die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods.” Nog een tekst die we behoren te lezen in dit verband is in Romeinen 8:18:Want ik houd het daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden” Als wij opgenomen zullen zijn en in de hemel dan zullen wij de volledige heerlijkheid ervaren en de verkwikking. Jezus Christus zal vanuit de hemel terugkeren met Zijn engelen en met Zijn kracht! Dan zal Hij gaan richten, rechtvaardig spreken en oordelen. Wij zullen dan verkwikking hebben omdat wij dan in de hemel zullen zijn! Voor ons is er geen verdrukking, geen grote verdrukking. Wij mogen daar naar uitzien als gelovigen in Christus, als nieuwe mensen in Hem want wij zijn door Hem gered voor eeuwig!!! Geen toorn die over ons komt van God.

Vers 8 Alleen vlammend vuur over degenen die God niet kennen en het Evangelie van Genade niet gehoorzaam zijn. Die niet geloven in God en Hem door Christus niet aannemen in hun levens. Zij zullen geoordeeld worden naar het Evangelie van Genade Handelingen 20:24! Lieve mensen/beste lezers: Als u de Heere Jezus Christus nog niet kent in uw leven dan kunt u Hem nu leren kennen! Erken dat u een zondaar bent van nature Romeinen 5:12 en  Christus voor uw zonden stierf in uw plaats aan het kruis en dat Hij is opgestaan om u het eeuwige leven te geven!  Romeinen 5:8 en I Korinthe 15:3-4.

Nu is de welaangename tijd......Nu is het de dag der behoudenis!!! II Korinthe 6:2: "Want Hij zegt; In de aangename tijd heb ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid"

Het kan zijn beste lezer, dat de huidige bedeling van Genade waaronder wij nu leven, morgen er niet meer zal zijn, dus geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden net als de gevangenbewaarder te Filippi!

Handelingen 16:31!  

 

II Thessalonicensen 1: 9

 

Zij zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte”

 

Vers 9: God gaat de ongelovigen oordelen naar het Evangelie van Genade in de toekomst. Handelingen 20:24. Het Evangelie of goede Nieuws wat de apostel Paulus als eerste mocht verkondigen aan deze wereld wat wij alleen kunnen lezen in Zijn brieven. Dit zal een verschrikkelijk oordeel worden: zij zullen tot straf lijden het eeuwig verderf. We kunnen het ons niet indenken hoe erg dit zal zijn!

In deze wereld zijn er veel ongelovigen. Het grote deel der mensen is ongelovig. Voor ons als gelovigen is de taak de mensen het goede nieuws te vertellen dat God nu onder Zijn Genade en onder de bedeling van Genade Efeze 3:1-3 van hen houd en wil dat zij ook behouden worden door de Heere Jezus Christus! Ja God houd van u beste lezer want Hij gaf Zichzelf d.m.v. Zijn Zoon Jezus Christus voor ons, ja voor onze zonden en nam de straf op Zich wat wij hadden moeten dragen. Aanvaard dit als u dit nog niet hebt gedaan en u zult gered worden. In Romeinen 5:8 lezen wij het volgende: “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren” Wat een liefde! Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen (elk mens zoals u en ik) Nu is het de welaangename tijd....nu is het de dag der behoudenis!!! II Korinthe 6:2. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered/behouden worden voor eeuwig en u hoeft niet straf te lijden het eeuwig verderf!!!

Eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid van Zijn sterkte. Dit gaat gebeuren in de toekomst! Het zal een rechtvaardig oordeel zijn. Lees Openbaring 20:11-15 wat dit nogmaals bevestigt!

Gelukkig is het nog niet zover. We leven nog onder de bedeling van Gods Genade! Deze bedeling van Genade waaronder wij nu leven zal niet eeuwig doorgaan. Hij zal een keer stoppen. Hij bestaat al bijna 2000 jaar! Het is nu: Genade en vrede. Dan zal het zijn: Oordeel en oorlog verklaren aan deze aarde.

Laten wij als broeders en zusters van het Lichaam van Christus de niet geredde mens vertellen van Gods liefde en daarbij zijn de Verzen van II Korinthe 5:20-21 erg belangrijk omdat dit onze opdracht is namelijk: Hij heeft al vrede gesloten met deze wereld. Alleen de individuele mens moet nog vrede met Hem sluiten!

II Thessalonicensen 1:10

 

Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven (aangezien ons getuigenis onder u is geloofd geworden) in die dag”

 

Vers 10: In het vorige vers konden we lezen dat degenen die Christus niet aanvaarden als persoonlijk Verlosser eeuwig straf zullen lijden. Hier in dit vers lezen over Zijn komst en de Zijn verheerlijking in Zijn heiligen en wonderbar te worden in allen die geloven! Waarom? Omdat de gelovigen en ook wij die geloven op Zijn Woord vertrouwd hebben en vertrouwen! Wij, de Gemeente, die Zijn lichaam zullen die dag meemaken beste lezers en Hij zal verheerlijkt en wonderbaar worden in ons die geloven! In Efeze 2:6-7 lezen wij het volgende: “En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus; Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van Zijn genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus” Beste lezer: als u gelooft in de Heere Jezus Christus dan bent u in positie al in de hemel in Christus. Dat is onze positie in Hem! Alleen zijn wij nog niet lijfelijk in de hemel. Wij dienen de Heere Jezus Christus nog op deze aarde en merken elke dag de aanwezigheid van de zonde. Op de dag van de opname zullen wij letterlijk in de hemel zijn en dan zal de Heere Jezus Christus verheerlijkt en wonderbaar worden in Zijn heiligen: al de leden van het Lichaam van Christus, De GEMEENTE. Oh wat een geweldige dag zal dit wezen en wij mogen hier naar uitkijken! Nu leven wij ondertussen nog op aarde met al de verschrikkelijke dingen om ons heen zoals oorlogen, terrorisme, aanslagen elke dag maar laten wij onze hoop stellen op God en op Zijn Woord. In Hem zijn wij meer dan overwinnaars. We lezen in dit verband Romeinen 8:37: “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, die ons liefgehad heeft!”

 

II Thessalonicensen 1:11-12

 

Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte de roeping, en vervulle al het welbehagen van Zijn goedheid, en het werk des geloofs met kracht. Opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, naar de genade van onze God en de Heere Jezus Christus.”

 

Vers 11: Paulus, Silas en Timotheus baden altijd voor de gelovigen in Thessalonica. Wat een voorbeeld voor ons is dit! Dit behoren wij ook te doen: meer te gaan bidden voor andere gelovigen en juist degenen die ook de genade van God hebben leren kennen of in aanraking zijn geweest met de Genade van God! Ondanks alle lijden die zij hadden in Thessalonica was het God die hen waardig achte Zijn roeping. Zij werden geroepen om in Zijn werk, Zijn volbrachte werk te gaan wandelen! U ziet het beste lezer Hij, God vervult al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk des geloofs met kracht in u en mij zoals ook in de gelovigen te Thessalonica!

In II Timotheus 1:9 lezen wij het volgende: “Die ons (dat is God) heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen”

Zoals God de gelovigen in Thessalonica riep zo roept Hij ons ook met de heilige roeping om in Zijn werk te gaan wandelen en daarvoor te gaan staan!

In dit verband lezen wij ook Efeze 4: 1-3: “Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping, met welke gij geroepen zijt; Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde. U benaarstigende te behouden de eenheid des Geestes door de band des vredes” Dit was het gebed van de apostel Paulus voor hen te Thessalonica maar het is ook voor ons die 20 eeuwen later leven en leden zijn van het Lichaam van Christus I Korinthe 12:13!

Vers 12: Wat tegen de gelovigen te Thessalonica hier gezegd wordt van de apostel Paulus geldt ook voor ons als leden van het Lichaam van Christus, De GEMEENTE. Op de dag van de opname van de Gemeente zal onze Heere Jezus Christus verheerlijkt en wonderbaar worden in ons die in Hem zijn! Nu nog op aarde zal Zijn Naam in ons verheerlijkt worden! Dit was de reden waarom Paulus met zijn medestanders voor hen bad maar ook inclusief ons! Het is naar Zijn Genade en de Heere Jezus Christus. Dit ook in de praktijk zodat andere mensen dit mogen merken in deze wereld dat wij in Christus zijn en Hij in ons, deze Goddelijke invloed en vanuit Zijn Woord. Het is de Goddelijke invloed op ons hart en de weerspiegeling in ons leven! Laten wij ons daarom verblijden in Hem wat ook in Filippensen 4: 4-5 staat: “Verblijdt u in de Heere te allen tijd, weer zeg ik: Verblijdt u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij!” In het Engels staat er rejoice! Het heeft te maken met vreugde, verheugen! Hiermee eindigt het eerste hoofdstuk van de 2e Thessalonicensenbrief! Zoals wij hebben kunnen leren is dat de gelovigen in Thessalonica ondanks vervolgingen en lijden toch geroeid waren in het geloof en dat kon alleen door het wonderbaar Evangelie van Gods Genade. Ook wij gelovigen die 20 eeuwen later leven kunnen door dit Evangelie van Genade groeien, niet alleen in kennis maar juist ook in praktische zin! Laten wij dit Evangelie van Genade leren kennen en ook gehoorzamen en dit onderscheiden van de rest van de Bijbel II Timotheus 2:15. Beste lezer, medebroeder en zuster: lees de brieven van de apostel Paulus en begin bijvoorbeeld met de brief aan de Romeinen omdat daar zo'n opbouw in zit! Laten wij Romeinen 16:25 en 26 nogmaals lezen: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt”

 

II Thessalonicensen 2: 1-2

 

En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, Dat gij niet haastig bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande was”.

 

Vers 1: Dit tweede hoofdstuk gaat over de verwarring die in de gemeente te Thessalonica was ontstaan door ingekropen valse leringen die mensen hen lieten geloven. De duivel gebruikte en gebuikt nog steeds mensen om zijn doel te bereiken namelijk Gods Woord verdraaien! Daar is hij erg goed in en hij wil ook zoveel mogelijk mensen die valsheid dus leugen laten geloven. Paulus had hen de waarheid verteld wat betreft de opname of toevergadering tot Hem. We lezen in dit verband I Thessalonicensen 4: 13-18: “Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van hen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal God ook hen, die ontslapen zijn in Jezus weerbrengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen hen, die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levende overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden” Dit had de apostel Paulus naar de gelovigen in Thessalonica in zijn eerste brief geschreven! Dit gaat over de toevergadering tot Hem. Wat een geweldige dag zal dit wezen want deze dag komt nog! Paulus dacht dat het in zijn tijd nog zou komen toen hij op aarde was en deze woorden van God mocht doorgeven. Inmiddels zijn leven wij 20 eeuwen verder en deze dag is nog niet gekomen. Dit is onze hoop in Christus. Wij zijn in Hem net als de gelovigen in Thessalonica in Hem waren. Dit vers is een voortzetting van het gebed wat Paulus met Timotheus en Silas voor hen doet vanaf vers 11 van het vorige hoofdstuk!

Ten eerst zegt en bidt hij dat de gelovige broeders en zusters waardig hun roeping zullen wandelen in het dagelijks leven met God en dat zij ook in Zijn ,Gods, goedheid of genade en in het werk des geloofs zouden wandelen. Ook voor ons geldt dit zeker! Met het resultaat dat de Naam van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt mag worden in hen en ook in ons en zij en wij in Hem naar Zijn genade! En dan gaat hij hier in vers 1 verder met zijn gebed. Het is smeken bij God want zij waren in de war gebracht door ingekropen valse dingen die mensen gezegd hadden tegen hen.

Ver 2: Daarom vermaant de apostel Paulus hen en ook indirect ons het volgende: dat wij niet haastig bewogen worden van verstand of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van hen geschreven: hen is Paulus met Timotheus en Silvanus aan de gemeente te Thessalonica. Zie vers 1 van hoofdstuk 1! Waar werden de mensen in Thessalonica bang over? Antwoord hierop is alsof de dag van Christus aanstaande was. Wat is de dag van Christus? Dit is de dag des Heeren! In het Engels oorspronkelijk Day of judgment. En dat is de dag des Heeren. Sommigen hadden hen verteld dat we allemaal deze dag zouden meemaken: het oordeel des Heeren, de dag des Heeren. Paulus had hen uitgelegd in I Thessalonicensen 1:10 dat zijn en wij door Hem verlost zouden worden van de toekomende toorn! Christus zal ons verlossen van de toekomende toorn. De vraag en die stelden de broeders en zusters zich ook af in Thessalonica wanneer dit zou plaatsvinden? Het antwoord hierop kunnen wij lezen in de volgende verzen 3 en 4.

II Thessalonicensen 2: 3-4

Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd , of als God geeerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is.”

 

Vers 3: Dit is een rechtstreekse waarschuwing van de apostel Paulus aan de gelovigen te Thessalonica en het is ook gericht aan ons die bijna 20 eeuwen verder leven. De boodschap luidt: laat u niet verleiden. Hoe verleiden? Dat mensen met andere leer naar hen toekwamen alsof de dag des Heeren of de dag van Christus aanstaande was. De gelovigen te Thessalonica waren daardoor in de war gebracht. Er staat niet dat ze allemaal in de war gebracht waren maar het was een waarschuwing en vermaning voor alle gelovigen en het geldt nu nog steeds voor ons ook! De tegenstander van God, de satan verleid mensen door mensen en door het Woord van God te verdraaien. Daar is hij erg goed in en dat doet hij al van het begin met de zondeval. Lees Genesis 3:1-5 voor uzelf. Hier wordt duidelijk uitlegd dat die dag niet komt voordat er iets anders daarvoor gaat gebeuren! Dus de dag des Heeren, de dag van toorn komt nu ook nog niet. Wat moet er dan gebeuren voordat deze dag zal komen? Eerst de afval dit is het antwoord hierop. Wat betekent dit woord afval? In het Engels staat er falling away first. Falling away komt van het Griekse woord Apostasy= divorcement/scheiding. Het betekent letterlijk vertrek meer niet! Het vertrek! Wat voor een vertrek, van wat? Dus voordaty de mens der zonde, de zoon des verderfs komt of geopenbaard is zal eerst het vertrek plaatsvinden! De conclusie is dat eerst de GEMEENTE , het Lichaam van Christus zal vertrekken om met Christus te zijn! I Korinthe 15:51-53, I Thessalonicensen 4:13-18, Titus 2:13, Filippensen 3:20 (lees deze teksten) voordat deze mens des verderfs zich kan openbaren.

Dus nogmaals eerst de opname van de GEMEENTE, dan de zoon des verderfs en dan de dag des Heeren of de dag van Christus na 7 jaar grote verdrukking. Voor ons, leden van het Lichaam van Christus, geldt geen toorn want Hij, Christus, zal ons verlossen van de toekomende toorn! I Thessalonicensen 1:10, Romeinen 8:1. En dat doet Hij voordat de zoon des verderfs hier op aarde zal komen/geopenbaard zal worden. Dit zal de anti-Christus zijn!

 

Vers 4: Deze zoon des verderfs, de anti-Christus zal zich tegen God stellen, verzetten tegen God en zich verheffen boven al wat God genaamd wordt of als God geeerd wordt. Het zal een echte dictator zijn hier op aarde. Nu zult u zeggen dat er al zoveel dictators zijn geweest en op dit moment er zijn. Van Hitler werd ook gezegd dat hij de anti-Christus was. Toch was hij dit niet omdat de zoon des verderfs nog moet komen. Waarom? Om de volgende redenen: hij zal zich verzetten tegen God en God tegenstaan en zal zich verheffen boven God alsof hij God zelf is. Ten tweede: de GEMEENTE moet dan al opgenomen zijn en met Christus zijn in de hemel. Dit was niet in de Tweede Wereldoorlog toen Hitler aan de macht was in Duitsland en vele landen had overwonnen. Ten derde is dat hij, de zoon des verderfs zal zitten in de tempel van God. Er zal dus weer een tempel zijn in Jeruzalem. Het zal ook een Jood moeten zijn die als dictator over de wereld zal regeren en in de tempel zal zitten in Jeruzalem en laten zien dat hij God is. In Mattheus 24:15-28 lezen wij over deze tijd die nog zal komen. Als de anti-Christus op aarde zal zijn zal er een schijnvrede zijn van 3,5 jaar en na deze jaren zal de tempel weer herbouwd worden en zal er een verschrikkelijk tijd komen die ook 3,5 jaar zal duren en dit zal eindigen met de komst van Christus Die op aarde zal komen: de dag des Heeren Lees Mattheus 24:29-31! Maar nu, lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus, deze tijd is nog niet want dit laat nog op zich wachten. Wij leven nog steeds onder de bedeling van Genade Efeze 3:1-3. Nu is het de welaangename tijd, nu is het de dag van behoudenis.

II Korinthe 6:2! Mensen kunnen nu nog steeds door genade door het geloof gered worden zolang wij nog onder de bedeling van genade leven en wij zijn als gelovigen ambassadeurs van God en wij hebben de volgende opdracht van God gekregen om de ongelovigen te vertellen: Laat u met God verzoenen. Neem de Heere Jezus Christus aan als uw persoonlijk Verlosser en u zult gered worden. II Korinthe 5:19-21 en Handelingen 16:31. Dit is onze taak van God gekregen. Laten wij verheugen in het feit dat wij nog steeds onder de bedeling van Genade leven, onder Gods administratie van Genade!

 

II Thessalonicensen 2:5-6

 

Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem weerhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde op zijn eigen tijd”

 

Vers 5: Toen de apostel Paulus bij de gelovigen was in Thessalonica had hij alles verteld over de opname en over de soort schijnvrede en grote verdrukking en de dag des Heere die achter elkaar zullen volgen. Laten wij met elkaar I Thessalonicensen 5: 1-5 lezen: “Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders hebt gij niet van node, dat men u schrijft. Want gij weet zelf zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenzins ontvluchten. Maar gij broeders, gij zijt niet in de duisternis, dat u die dag als een dief zou overvallen. Gij zijt allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag; wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis.” Dit had de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de broeders en zusters in de Heere Jezus Christus in Thessalonica geschreven. En dit geldt nu nog steeds voor ons als leden van het Lichaam van Christus want dit is nog niet geschied! Voor ons geldt net als de broeders en zusters in de gemeente te Thessalonica dat wij kinderen van het licht zijn en niet in de duisternis zijn. Daarom zullen wij die dag, de dag des Heeren niet meemaken! Deze dag kan ons niet overvallen als een dief. Wij zijn niet van de duisternis! Dit is een zekerheid waarmee wij elke dag mogen leven en ons rust geeft. Na de grote verdrukking zal de Heere Jezus Christus terugkomen op aarde en dat zal de dag des Heeren zijn! Lieve mensen/broeders en zusters: God heeft ons niet gesteld tot toorn. Wij gaan de grote verdrukking niet meemaken! Als andere mensen ons dat proberen wijs te maken dan hebben zij het mis en behoren wij ons niet te laten verleiden door zulke onwaarheden maar met Gods Woord dit gedeelte van de Bijbel laten zien aan de mensen. Dus de onwaarheid bestrijden met de waarheid wat hier staat in I Thessalonicensen 5: 1-11. Er staat niet voor niets in vers 11: Daarom vermaant elkander, en sticht de een de ander, glijk gij ook doet” Dit behoren wij te doen: Elkaar opbouwen met de boodschap van Genade Romeinen 16:25-26 en vermanen/waarschuwen voor valse leringen die binnensluipen!  Het advies voor u als lezer: blijf in de Genade van onze Heere Jezus Christus en lees en bestudeer de brieven van de apostel Paulus en ga voor de waarheid staan en blijf staan! 

 

Vers 6: Wie houdt wat tegen? Wat weerhoudt hem? En wie is die hem? Die hem is de anti-christus. De mens des verderfs die zich verheft boven God en gaat zitten in de tempel in Jeruzalem en laat zien dat hij God is. Velen zullen in hem gaan geloven omdat hij zich als een god manifesteert en hij brengt ook een soort van schijnvrede met zich mee. In vers 10 en 11 van ditzelfde hoofdstuk lezen wij het volgende: “En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in hen, die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hen zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven”

In die tijd van de grote verdrukking zullen mensen ook het merkteken krijgen van het beest. Het getal 666 op hun voorhoofd of op hun hand en zonder dit teken kunnen mensen niet kopen of verkopen. Lees Openbaring 13:16-18. Wie houdt de anti-christus en het beest wat later komt tegen? Dat is de GEMEENTE, het Lichaam van Christus waardoor God nu nog werkt door middel van Zijn Geest, de Heilige Geest. Dat weerhoudt hem, de anti-christus! De Gemeente moet dus eerst opgenomen worden de Heere tegemoet, de toevergadering tot Hem eer deze mens, de mens des verderfs zich kan gaan manifesteren op aarde. Hij wordt dan pas op zijn tijd geopenbaard! De conclusie is dat hij, de mens des verderfs nu nog niet op aarde is en dat kan ook niet want het Lichaam van Christus is nog op aarde vertegenwoordigd. Zolang de GEMEENTE nog hier op aarde is kan de mens des verderfs niet op aarde zijn. Sommige mensen geloven wel dat we nu al in de eindtijd leven en zien allerlei dingen nu gebeuren die gaan wijzen op de grote verdrukking. Beste lezer: wij leven in de laatste dagen van de bedeling der Genade van God. We leven niet in de eindtijd zoals veel mensen geloven of ons willen doen geloven want met eindtijd bedoelen zij dat wij al bijna in de grote verdrukking leven of voor een deel daardoor heen moeten als gelovigen.

Nogmaals beste lezer geloof dit niet want dit is niet waar. We leven inderdaad in de laatste dagen van de Genade van God. Onder de bedeling van Genade leven wij niet met tekenen. De wonderen en tekenen waren voor het volk Israel. Tekenen en wonderen zijn niet voor de GEMEENTE. Wij leven onder een tekenloze administratie of bedeling van God. Wat we wel zien is dit: “Er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels”II Timotheus 4:3-4. Wij leven nu in die tijd. Dit zien wij veel gebeuren in deze wereld: mensen die zich afwenden van de waarheid, de boodschap van Gods Genade Handelingen 20:24 en alleen maar fabels geloven. Door de sociale media zoals mobieltjes, tablets (internet), vernieuwde vertalingen van de Bijbel waarin veel is weggelaten of verdraaid is geloven mensen nu eerder de leugen dan dat ze naar de waarheid gaan luisteren van Gods Genade. Het wordt steeds moeilijker om mensen te bereiken met de waarheid, de boodschap van Genade Handelingen 20:24 en Romeinen 16:25-26! Daarom vermaant of spoort de apostel Paulus Timotheus aan en ook inclusief ons die geloven in Christus het volgende: “Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij”

 

II Thessalonicensen 2: 7-8

 

Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewerkt; alleen, Die hem nu weerhoudt, Die zal hem weerhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, die de Heere verdelgen zal door de Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst”

 

Vers 7: Wat betekent dit nu de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewerkt? In de Engelse Bijbel staat er dit: The mystery of iniquity doth already work. Iniquity betekent ongerechtigheid, slechtheid. Dus het geheimenis van de slechtheid kan je overal merken in deze boze wereld. We weten de satan macht heeft en hij kan het werk van wonderen ook doen en mensen verleiden en hen weghouden van Gods Woord. Dit zie je gebeuren beste lezer en we hebben er dagelijks mee te maken. Satan is geen groot figuur met horens, een staart en een grote hooivork. Hij laat mensen dit geloven om de aandacht op hemzelf weg te nemen. De apostel Paulus zegt ons in II Korinthe 11:13-15 het volgende: “ Want zulke vase apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van wie het einde zal zijn naar hun werken” Zo gaat de tegenstander van God aan het werk. Hij verleid mensen met leugens en brengt dit naar buiten en het lijkt dan net echt maar het is het niet. Het meeste waar de satan zich mee bezig houdt is Gods Woord. Persoonlijk geloof ik dat de laatste Bijbelvertaling in Nederland van de Nederlandse Bijbel namelijk de “Bijbel in de gewone taal ”het werk is van satan! Daar staat namelijk niet meer in hoe het komt dat mensen van nature slecht zijn en een Verlosser nodig hebben in hun leven Die stierf in hun plaats aan het kruis en is opgestaan voor hun rechtvaardigmaking. Beste mensen/lezers: dit is een kwalijke zaak dat in zo'n vertaling niet meer de noodzaak van redding beschreven staat en meer dingen die weggelaten of verdraaid zijn. Als u zo'n Bijbel in huis heeft stop met het lezen daarin en ga de Statenvertaling lezen dat is mijn advies als u werkelijk Gods Genade en de boodschap van Genade wilt leren kennen Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26! Dit zie je gebeuren alleen al in Nederland en er gebeuren meer dingen in deze wereld die te maken hebben met de verborgenheid der ongerechtigheid! Alleen, Die hem nu weerhoud. Inmiddels weten we uit de vorige verzen wie de ongerechtige weerhoudt. Dat is het Lichaam van Christus wat nu nog op aarde functioneert: DE GEMEENTE en waarin de Heilige Geest van God werkt! Dat houdt de anti-christus, de ongerechtige tegen! Want eerst moet de opname van de GEMEENTE plaatsvinden eer dat de ongerechtige, de zoon des verderfs zich kan gaan openbaren hier op aarde! Dus verhalen van mensen die vertellen dat wij voor een deel dit gaan meemaken is een leugen en is niet volgens het Evangelie van Genade. Dus mensen/beste lezer laat u niet afschrikken door zulke leugens maar houdt u aan de waarheid vast! 

Vers 8: Na de opname van de GEMEENTE waarin de Heilige Geest van God nu werkt zal de ongerichtige komen op deze aarde. Hij zal zich openbaren! Het zal een man zijn die Jood is en hij zal in de tempel zitten in Jeruzalem. De tempel zal in die tijd weer herbouwd zijn. Dus er moet wel een aanlooptijd zijn tot de dag dat de anti-christus in de tempel zal zitten en zich zal vertonen aan de mensen dat hij een god is. Hij zal heel veel macht hebben hier op aarde want hij zal een wereldleider worden. Zoals wij in het volgende vers 9 kunnen lezen: “Hem, zeg ik, wiens toekomst naar de werking des satans in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen” U weet als lezer dat satan de vader is der leugen en dat hij dit allemaal kan doen en mensen kan verleiden naar de leugen. Daar is hij een meester in: Gods Woord verdraaien en een mensenmoordenaar van den beginne. Mensen die dan leven, de ongelovigen zullen in deze anti-christus geloven. Hij zal er zijn in een korte periode: waarschijnlijk 7 jaar lang en dan zal de Heere Jezus Christus op aarde komen en de anti-christus verdelgen door de Geest van Zijn mond en hem teniet maken door Zijn verschijning en Zijn toekomst namelijk het 1000 jarig rijk wat op aarde zal komen en Christus als Koning over het 1000 jarig rijk. Veel over dit hele gebeuren kunt u in het boek Openbaring lezen en Daniel 9 vanaf vers 24-27

 

II Thessalonicensen 2: 9-10

 

Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen en wonderen der leugen; En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in hen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden”

 

Vers 9: De ongerechtige zal zich pas laten zien op aarde als de Gemeente is opgenomen. Wat ik persoonlijk geloof is dit dat er een aanlooptijd moet zijn tot deze dictator zich echt gaat manifesteren hier op aarde. Hij zal zitten in de tempel van God in Jeruzalem en zal zich vertonen dat hij god is. Er zal dus weer een tempel gebouwd moeten worden. Satan zal volledig in hem (de ongerechtige) werken met alle kracht, tekenen en wonderen der leugen. Mensen zijn in het algemeen erg gevoelig voor krachten, tekenen, wonderen en leugens. De mens is heel makkelijk te verleiden van nature omdat hij van Adam afstamt en satan is een mensmoordenaar vanaf het begin. Hij zal zich volledig manifesteren in deze zoon des verderfs de anti-christus door deze tastbaren dingen zullen velen in hem gaan geloven en denken dat de anti-christus een soor verlosser voor hen zal zijn.

 

Vers 10: De verleiding zal compleet zijn van de satan. Het zal zo lijken dat hij alle macht heeft hier op aarde in die tijd van de grote verdrukking. Dit alles zal in onrechtvaardigheid geschieden want de mensen die verleid worden in die tijd van de grote verdrukking zullen de mensen zijn die verloren gaan, ongelovigen omdat zij de liefde der waarheid niet hebben aangenomen om gered te worden. Wat is de waarheid? Dat Christus ook voor hen stierf aan het kruis voor hun zonden en is opgestaan om hen het eeuwige leven te geven. Dit zullen zij niet aannemen en daarom gaan zij verloren en zullen in plaats van de waarheid de leugen gaan geloven en gaan luisteren naar de anti christus met zijn tekenen en wonderen, krachten en leugens.

Beste lezer: deze tijd is nog niet aangebroken, is nu nog niet op deze aarde! Nu is het nog de welaangename tijd, nu is het de dag der zaligheid, van behoudenis! Als u de Heere Jezus Christus nog niet kent in uw leven erken dan ten eerste dat u een zondaar bent en geloof dat Hij stierf voor u en mij zondaars aan het kruis Romeinen 5:8 en dat Hij is opgestaan om u het eeuwige leven te geven. 1 Korinthe 15:3,4! Aanvaard Hem als uw persoonlijke Verlosser en u zult gered worden! Doe het vandaag nog voordat het te laat is. Wie kan zeggen dat dit morgen nog kan! “Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig/behouden worden” Handelingen 16:32

 

II Thessalonicensen 2: 11-12

 

En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid”

 

Vers 11: God gaat een kracht der dwaling zenden aan degenen die Hem niet willen leren kennen, ongelovigen. Hij zal hen overgeven aan de leugen, aan een verkeerd denken. Omdat zij de waarheid, Gods liefde in Christus Die Hij zond naar deze aarde om voor de mensheid te sterven aan het kruis voor de zonden en op te staan na 3 dagen om het eeuwige leven te geven aan een ieder die dit gelooft. I Korinthe 15:3-4, Romeinen 5:8.

Maar degenen die dit niet willen aannemen en na de opname van de Gemeente hier op aarde zullen achterblijven, zend God een kracht der dwaling , zodat zij de leugen gaan geloven. Wat is die leugen dan? Antwoord: De tegenstander van God, satan, zal zich gaan manifesteren in de anti-christus, de ongerechtige, de zoons des verderfs, die zich verheft boven God en als een god zal zitten in de tempel in Jeruzalem! In deze man gaan mensen geloven en denken dat hij God is. Hij zal allerlei kracht vertonen, tekenen en wonderen doen die allemaal leugens zijn. Bovendien zal hij een soort vrede brengen die de mensen nooit gekend hebben op aarde. Hij zal een wereldleider zijn. Beste mensen/medebroeders en zusters: dit zal een vreselijke tijd zijn en wij als gelovigen zullen hier niet bij zijn! God zal ons verlossen van deze toorn, de grote verdrukking!

Lees : I Thessalonicensen 1:10!!! En vertrouw op Zijn Woord. Zijn Woord is de Waarheid!

Vers 12: Het gaat in dit vers over de ongelovigen, dat zijn die allen, die na de opname van de Gemeente, het Lichaam van Christus, hier op aarde achterblijven en de leugen gaan geloven in plaats van de waarheid: Christus als persoonlijk Verlosser aanvaarden/aannemen. Deze mensen worden in de toekomst met de komst van Christus hier op aarde veroordeeld. Dit moet een vreselijk oordeel zijn. Waarom worden deze mensen veroordeeld? Antwoord: zij nemen Christus niet aan als persoonlijk Verlosser voor hun leven en ten tweede hebben zij een welbehagen in de ongerechtigheid in plaats van de gerechtigheid. In Hoofdstuk 1 vers 8 en 9 lezen wij nogmaals wat er met deze mensen zal gebeuren: “Met vlammend vuur wraak doende over hen, die God niet kennen, en over hen, die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte”

Zij, de ongelovigen zullen veroordeeld worden en zo iemand niet gevonden wordt in het boek des levens die zal geworpen worden in de poel des vuurs Openbaring 20:15.

 

II Thessalonicensen 2: 13-14

 

Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die door de Heere bemind zijt, dat u God van de beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid. Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus”

 

Vers 13: Paulus dankte God altijd voor de broeders te Thessalonica die in Christus zijn. Wat een mooi voorbeeld voor ons om dit ook te doen namelijk te bidden en God te danken voor onze medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus waarmee wij kontakt hebben. Deze gelovigen te Thessalonica waren door God bemind in Christus en God had hen uitverkoren tot behoudenis. Niet alleen deze gelovigen ,ook wij die 2000 jaar later leven, wij zijn ook bemind door God door de Heere Jezus Christus net als de gelovigen te Thessalonica. Wij zijn net als zij ook uitverkoren tot zaligheid en heilig gemaakt door Zijn Geest door het geloof in de waarheid, in Christus. Wat Hij voor ons gedaan heeft namelijk het volbrachte werk aan het kruis. Heilig betekent apart, apart gezet in Christus! Door Zijn Genade door het geloof zalig geworden door het geloof; en dat niet uit onszelf, het is Gods gave. Zijn gift, Zijn cadeau in Christus wat ons zalig heeft gemaakt. Niet uit onze werken wat wij gedaan zouden hebben maar door Zijn volbrachte werk aan het kruis opdat wij niet zouden roemen in onszelf. Efeze 2:8-9. Lees dit Bijbelgedeelte nogmaals.

 

Vers 14: Door wat waren zij door de Heere bemind en van den beginne tot zaligheid, heiligmaking des Geestes en geloof der waarheid? Dit alles werd mogelijk door het Evangelie wat de apostel Paulus predikte. Hij heeft het over ons Evangelie. Welk Evangelie is dit? Het Evangelie van Gods Genade. Lees Handelingen 20:24! Dit is ook het Woord der Waarheid! Het Genade Evangelie. Het goede Nieuws van Gods Genade! Door dit goede Nieuws te geloven en te betrouwen beste lezer ontvangt u ook al deze zegeningen: van de Heere bemind, uitverkoren van den beginnen door God, heiligmaking door Gods Geest Die in ons woont, geloof der waarheid, verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Alles in de Heere Jezus Christus. Oh wat een geweldig iets is dit: zalig, behouden door Hem en geborgen in Hem en bemind in Hem! Beste lezer: nogmaals ga de brieven van de apostel Paulus leren en bestuderen en u zult opgebouwd worden in Hem Die u alles al heeft gegeven in Hem! Het zal een verrijking zijn van uw geestelijke leven en het leven hier op aarde zal meer zin hebben dan daarvoor om voor Hem te leven Galaten 2:20 lees dit!

 

II Thessalonicensen 2:15-17

 

Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, Vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk”

 

Vers 15: Vanaf dit vers t/m vers 17 lezen we de laatste verzen van hoofstuk 2 van de 2e Thessalonicensenbrief geschreven door de apostel Paulus. In dit vers vermaant hij de gelovige medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Hij spoort hen aan en ook inclusief ons die 2000 jaar later leven dan deze broeders en zusters in de Heere Jezus Christus dat ze vast staan in het geloof in de Heere Jezus Christus. In 1 Thessalonicensen 3:8 lezen wij het volgende wat de apostel Paulus hen al schreeft in zijn eerste brief aan hen: “Want nu leven wij, indien gij vast staat in de Heere” Wat betekent dit vast staan in de Heere? In het Engels staat er stand fast van het Griekse woord steko stationary: stil staan, op dezelfde plaats of in dezelfde toestand blijvend. Dus blijven bij de Genade van God en het geloof in de Heere Jezus Christus, hier komt het op neer wat dit betekent. Wij behoren ons vast te houden aan het Woord der Waarheid, de boodschap van Genade en het rechtsnijden van het Woord der Waarheid Romeinen 16:25,26 en 2 Timotheus 2:15 en het geloof in de Heere Jezus Christus. Dit betekent elke dag hiervoor staan, onbewogen!

En het tweede hier is houdt de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. Wat zijn die inzettingen waar de gelovigen te Thessalonica en ook wij behoren vast te houden? In het Engels traditions Grieks paradosis. Het betekent dat de gelovigen zich niet moesten laten verleiden door valse leringen van mensen die hen probeerden zich van de waarheid af te leiden naar onwaarheden zoals de Heere is alreeds geweest en we gaan door de grote verdrukking en we zullen de komst van Christus op aarde ook meemaken. Ook wij die nu 2000 jaar verder leven en leden zijn van het Lichaam van Christus behoren ons ook niet te laten verleiden door zulke valse leringen! Daarom behoren wij ook vast te staan in het feit dat de Heere Jezus Christus komt voor Zijn Gemeente waar u en ik, die gelovig zijn, deel vanuit maken. Hij komt voor de grote verdrukking en voordat de anti-christus hier op aarde komt om ons op te nemen in heerlijkheid in de hemel! Dit behoren wij te geloven en daarvan niet afwijken en valse leringen achterna gaan. Dit had en heeft de apostel Paulus in deze 2 brieven naar voren gebracht: de komst van Christus voor Zijn Gemeente: de Opname, de toevergadering tot Hem. En dit is onze hoop beste mensen. Blijf in deze hoop en mix dit niet met de aardse hoop die het volk Israel heeft met Christus die op aarde komt om te regeren als Koning 1000 jaar lang. Wij hebben een hemelse hoop, geen aardse hoop! Lees Filippensen 3:20, Titus 2:13, I Thessalonicensen 4:13-18, I Thessalonicensen 1:10! 

Vers 16: Als we dit vers 16 lezen dan leren wij dat de Heere Jezus Christus Zelf en God en Vader één zijn. God heeft ons liefgehad door de Heere Jezus Christus Zelf. In Romeinen 5:8 lezen wij nogmaals het volgende: “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren” En Galaten 2:20B zegt ons hetzelfde: “Die mij heeft liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft” Ja beste lezer, broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: dit gebeurde op het kruis! Het kruis is altijd de ontmoetingsplaats en staat centraal in de Bijbel. En bovendien heeft God in Christus ons ook eeuwige vertroosting of bemoediging gegeven. Dus eeuwige bemoediging in Hem door Zijn Woord. In het Engels staat er consolation wat van het Griekse woord paraklesis wat comfort betekent. En goede hoop in genade. De hoop, de eeuwige hoop op Zijn komst voor ons als leden van het Lichaam van Christus. De toevergadering tot Hem. I Thessalonicensen 4:13-18 wat ons eeuwig bemoedigt door Zijn Genade. We hebben dit allemaal gekregen van God en dat is iets om elke dag bij stil te staan en ook te danken voor deze geweldige genade van God. Niet alleen door genade door het geloof gered maar bovendien alle zegeningen in Hem, Christus en ook eeuwig leven en hoop in de hemel!

Vers 17: Hij, dat is God in Christus bemoedigt ons elke dag weer of vertroost ons elke dag. Ons innerlijke hart en daarbij versterkt Hij ons in alle goed woord en werk. Het is het werk wat Hij voor ons heeft voorbereid. Lees Efeze 2:10! Lieve mensen, broeders en zusters: wat een geweldige God hebben wij dat Hij ons eeuwig vertroost en ons bemoedigt elke dag door Zijn Woord van Genade: dat wij niet door de grote verdrukking zullen gaan maar behouden worden van dit omdat wij voor deze verschrikkelijke tijd van 7 jaar opgenomen worden in de hemel en altijd met de Heere Jezus Christus zullen zijn! Zo eindigt het tweede hoofdstuk van 2 Thessalonicensen!

 

II Thessalonicensen 3: 1-2

 

Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u; En opdat wij mogen verlost van de onbehoorlijke en boze mensen; want het geloof is niet aller”

 

Vers 1: Dit hoofdstuk begint gelijk met een verzoek, een bede voor Paulus en zijn naaste medewerkers/broeders zoals Silvanus en Timotheus, aan de gelovige broeders en zusters te Thessalonica. Wat vroeg Paulus aan zijn medebroeders en zusters? Antwoord: dat het Woord des Heeren doorgang mag vinden in alle plaatsen waar hij kwam. Dat de mensen het zouden aannemen zoals de broeders en zuster in Thessalonica Gods Woord, het Woord van Zijn Genade hadden aangenomen als Gods Woord en niet een mensen woord. In I Thessalonicensen 2:13 lezen wij het volgende: “Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, toen gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft” Zij hadden Gods Woord zo op deze manier ontvangen en hadden het gelooft. Want geloven komt door horen en horen door het Woord van God. Lees Romeinen 10:17. Dit werkt nog steeds zo want wij leven nog steeds onder de bedeling van Gods Genade. Dus Paulus vraagt aan hen, zijn medebroeders en zusters te Thessalonica voor hem te bidden dat het Woord van Genade ook zo krachtig als Gods Woord over mag komen tot andere mensen zodat die het ook aannemen als Gods Woord en niet als mensen woord. En dat het Woord van Gods genade verheerlijkt mag worden!

In Efeze 6:19 lezen wij wat de apostel Paulus tegen de gelovigen van Efeze zegt: “Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de Geest, en daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening van mijn mond met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken” Welk Evangelie? Het Evangelie van de Genade van God. Dit is wat Paulus predikte en wij kunnen deze tekst ook nu 2000 jaar later ook toepassen. Wij behoren ook voor elkaar te bidden en voor degenen onder ons die het Evangelie of Goed Nieuws van Genade brengen ook met vrijmoedigheid dit mogen doen.

Het wordt wel moeilijker om Gods Genade Evangelie Romeinen 16:25,26 met veel vrijmoedigheid te verkondigen en door te geven aan andere mensen die het ook weer aannemen als Gods Woord. De reden hiervoor is de vele media die men heeft tegenwoordig. Denk hierbij aan mobiele verkeer (whats app, facebook, e-mail, youtube, spelletjes op mobieltjes etc. De mens is zoveel afgeleid door dit alles. Ook door de vele vertalingen van de Bijbel hier in Nederland is het r moeilijker geworden om mensen te bereiken met Gods wonderbare boodschap van Genade. Veel gelovigen in deze wereld zijn verward door valse leringen en door zoveel andere factoren dat het bijna onmogelijk lijkt om mensen nog te bereiken met het Goede Nieuws van Genade. We moeten echter als gelovigen die de boodschap kennen en voor dit staan niet vergeten, deze woorden die de apostel Paulus aan Timotheus schreef aan het einde van zijn leven: “Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij” II Timotheus 4:5  Dus beste lezer laten wij niet ontmoedigd raken door deze ontwikkelingen in de wereld maar laten wij doorgaan met de wonderbare boodschap van Gods Genade te bestuderen, te lezen en voor dit te staan of te gaan staan!  Handelingen 20:24. Laten wij ons voorbeeld de apostel Paulus in deze navolgen zoals hij ook Christus navolgde in de boodschap van Gods genade! I Korinthe 4:16, I Korinthe 11:1. 

Vers 2: Het gebed wat de apostel Paulus vroeg aan de gelovige medebroeders en zusters was nog niet klaar! Hij vroeg nog meer aan hen en dat is ook erg belangrijk namelijk dit: opdat wij. (Die wij zijn Paulus en Silvanus en Timotheus). Opdat wij verlost worden van de onbehoorlijke en boze mensen; want het geloof is niet aller. In het Engels staat er unreasonable and wicked men. Unreasonable= oorspronkelijk Grieks woord is atopos. Dit betekent onredelijk = onverstandig. Onredelijke of onverstandige mensen kwam de apostel met zijn medebroeders veel tegen.

Deze mensen waren tegen Gods Woord en zeker tegen de boodschap van genade. Laten wij lezen Handelingen 17: 13-14: “Maar toen de Joden van Thessalonica verstonden, dat het Woord Gods ook te Berea door Paulus verkondigd werd, kwamen zij ook daar en bewogen de scharen. Doch de broeders zonden toen van stonde aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee, maar Silas en Timotheus bleven aldaar.” Nadat Paulus, Silas en Timotheus in Thessalonica waren geweest werden zij weggestuurd naar Berea omdat het gevaarlijk werd in Thessalonica en ook in Berea kwam er tegenstand van Joden die uit Thessalonica naar Berea kwamen en het hele volk in beroering brachten.

Vele jaren terug was ik in Jeruzalem en zag op straat een groep Messias belijdende Joden (deze geloven in Christus) het Evangelie of Goed Nieuws verkondigen en het voornamelijk door de muziek die zij speelden en zongen liederen. Een aantal orthodoxe Joden hoorden dit en kwamen er op af en begonnen ruzie te zoeken en probeerden de muziekinstrumenten kapot te maken en dat niet alleen, ze probeerden ook deze groep gelovigen af te tuigen maar gelukkig werd er een stokje voor gestoken. Er stonden een aantal sterke/grote mannen die hen tegenhielden zodat deze fanatieke Joden niet de kans kregen om dit te doen. En aan de andere kant stonden wat sterke mensen deze Messias belijdende Joden te beschermen hiervoor. Ik stond dit gade te slaan en je zag de haat, de haat tegen Christus en het kruis bij deze fanatieke Joden. Het maakte veel indruk op mij en toen begreep ik pas wat de apostel Paulus bedoelde met de woorden dat wij bevrijd mogen worden van de ongelovige en slechte mensen!

Het waren ongelovigen en Paulus vraagt dus met klem dat de gelovige broeders en zusters voor dit wilden bidden dat hij en de zijnen (zie boven) mochten bevrijd worden van deze slechte mensen zodat de boodschap van Gods genade ook doorgang mocht vinden naar andere mensen die wel een luisterend oor hadden. In Romeinen 15:30-31 schrijft de apostel Paulus de gelovige medebroeders en zusters in Rome het volgende: “En ik bid u, broeders, door onze Heere Jezus Christus, en door de liefde des Geestes, dat gij met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. Opdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea, en dat deze mijn dienst , die ik aan Jeruzalem doe, de heiligen aangenaam zijn” De conclusie is dus dat het Evangelie van Genade doorgang mocht hebben in alle plaatsen waar de apostel Paulus met zijn medebroeders zoals Silvanus, Timotheus of Paulus alleen kwam. Dat dit niet gehinderd zou worden door ongelovigen die de boodschap fel tegenstonden en vijanden van het kruis van Christus waren.

Ook nu 2000 jaar later heb je in deze wereld veel onverstandige en boze of ongehoorzame

mensen . Het geloof : dit is het geloof in de Heere Jezus Christus en in Zijn volbrachte werk is wat hier bedoeld wordt. Niet iedereen gelooft dit. De meeste mensen zijn onverstandig en slecht (van nature)omdat zij nog in hun zonden zijn dus in Adam en niet in Christus! Laten wij voor deze mensen bidden dat er velen onder hen nog gaan geloven in de Heere Jezus Christus Handelingen 16:31!

II Thessalonicensen 3:3-5

 

Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren van de boze. En wij vertrouwen van u in de Heere, dat gij, hetgeen wij u bevelen, ook doet, en doen zult. Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God, en tot de lijdzaamheid van Christus”

 

Vers 3: Een heel opmerkelijk vers dit derde vers! In vers 2 hebben wij gelezen dat de apotel Paulus vraagt aan zijn medebroeders en zusters om voor hem en zijn medestanders zoals Silas en Timotheus te bidden dat zij verlost mogen worden van de onverstandige en boze mensen. Hier in dit vers lezen wij dat ten eerste de Heere getrouw is! Hij is getrouw. God is getrouw! Wij mensen zijn van nature ontrouw, niet te vertrouwen maar Hij, Hij is getrouw. In I Thessalonicensen 5:24 lezen wij: “Hij, God, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal” In I Korinthe 1:9 lezen wij weer: “God is getrouw, door Wie gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere” En weer in I Korinthe 10:13 lezen wij: “U heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen”

In 2 Timotheus 2:13 lezen wij het volgende: “Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen” Wij mensen liegen maar Hij, God, kan niet liegen, Hij kan Zichzelf niet verloochenen! Wat Hij zegt dat doet Hij. Oh wat een wonderbare en geweldige Heere hebben wij!! Dit is om blij van te worden en te juichen in Hem!!! Wat staat er als tweede in dit vers 3? Hij zal ons versterken en bewaren van de boze! Hoe doet Hij dit? Door middel van Zijn Woord, Zijn Woord van Genade. Romeinen 16:25,26. Ten eerste was dit geschreven aan de broeders en zusters in Christus in Thessalonica en het is ook geschreven aan ons die 2000 jaar later leven en net als zij leden van het Lichaam van Christus zijn, de GEMEENTE! Beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: laten wij in de boodschap van Genade blijven, hiervoor blijven staan dan blijft God ons versterken en bewaart Hij ons van de boze. Wat is die boze. In de context lezen wij van de ongeschikte/onverstandige en boze mensen ten eerste en ook de verkeerde leringen waarmee wij geconfronteerd worden in deze wereld. Als wij voor deze boodschap van genade blijven staan dan heeft de boze, de satan, geen vat op ons met zijn onverstandige en boze mensen en ook verkeerde leringen waarmee hij ons probeert te verleiden. God versterkt ons hierdoor en bewaart ons van de boze. Het is elke dag voor ons weer een geestelijke strijd die wij moeten strijden maar wij gaan niet alleen de strijd in. Nee, God gaat met ons mee en bewaart, beschermt ons voor de boze. Wij mogen ook weten dat wij in Hem meer dan overwinnaars zijn! Laten wij lezen de volgende tekst: “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, die ons liefgehad heeft” Romeinen 8:37. Wat fantastisch, geweldig denkt u zich in: wij zijn meer dan overwinnaars, door Hem, die ons liefgehad heeft! Meer dan overwinnaars door Hem is meer dan gouden medailles die Nederland wint op de Olympische spelen op dit moment in Rio de Janeiro!

En Hij heeft ons nog steeds lief en Hij houdt ons vast! Wat een geweldige zekerheid in God beste lezer, lieve mensen, hebben wij door de Heere Jezus Christus. En wat een rust hebben wij, eeuwige rust in Hem, ja alles in Hem! 

 

Vers 4: In dit vers zie je wat voor vertrouwen Paulus had in de Heere! Hij vertrouwde in de Heere dat zij zouden doen wat hij aan hen gevraagd had namelijk te bidden voor hem en zijn medestanders zoals Silas en Timotheus dat de boodschap van Genade, Gods Woord mocht doorgaan door hun mond aan andere mensen in de wereld. Dat ze (Paulus, Silas, Timotheus) niet gehinderd zouden worden in de verkondiging van het Evangelie van Genade wat Gods Woord is. Kolossensen 1:5,6 en Handelingen 20:24 (lees deze verzen!). Het was aan de ene kant een verzoek aan de gelovigen te Thessalonica maar hier staat nadrukkelijk geschreven in dit vers: hetgeen wij u bevelen! In het Engels staat er: We have confidence in the Lord touching you! Touching is aanraken! Het is eigenlijk meer dan dat hen aanraken en een taak geven en ook zo'n vertrouwen in God in hebben dat zij die taak goed zouden uitvoeren/doen! Van nature is de mens nooit helemaal 100% te vertrouwen omdat wij altijd mens blijven en, zolang wij hier op aarde zijn, wij te maken hebben met de aanwezigheid van de zonde en de zondige natuur waarmee wij geboren zijn ook al zijn wij natuurlijk zonen en dochters van God! Maar God , de Heere is voor 100% te vertrouwen en Hij doet meer dan wij bidden of beseffen! Efeze 3:20 bevestigt dit: “Hem nu, Die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt” Dus had Paulus een vertrouwen in de Heere dat zijn medebroeders en zusters in Thessalonica ook zouden bidden voor Hem en zijn medestanders/medebroeders. Er staat doet en doen zult. Dus het is niet 1 keer bidden nee het is veel langer het altijd bidden: bidt zonder ophouden! I Thessalonicensen 5:17!

Dit behoorden zij te doen en niet zij alleen, wij ook, die 2000 jaar verder leven en leden van het Lichaam van Christus zijn! Wij behoren ook voor elkaar te bidden en zeker voor degenen die de boodschap van Genade prediken en het Woord rechtgesneden 2 Timotheus 2:15, Romeinen 16:25,26! Dat de boodschap van Gods Genade, Zijn Wonderbare boodschap ook doorgang mag vinden in deze donkere wereld die meer en meer donkerder wordt! Zeker hier in Nederland ten eerste. Er heerst zoveel verwarring onder gelovigen en er zijn zoveel verkeerde leringen of valse lereringen die mensen aanhouden! We weten de tegenstander van God , satan, niet stil zit en probeert van alles en nog wat om deze Wonderbare boodschap tegen te houden door het te verdraaien. Daar is hij erg goed in: mensen zo af te leiden tot leugens zodat zij die gaan geloven en dat doet hij al sinds de val van de mens. Hij is een mensenmoordenaar van den beginne.

Maar God is meer machtiger dan onze tegenstander de satan. Satan is reeds verslagen door het kruis en dat weet hij en daarom haat hij zo de Genade van God! Dus laten wij vertrouwen hebben in God net als de apostel Paulus dat had in God en dat de medebroeders en zusters dit ook zouden doen wat hij hen bevolen had in de Heere. Vergeet niet beste lezer: In Hem zijn wij meer dan overwinnaars Romeinen 8:37. Prijst God hiervoor!

Vers 5: Doch de Heere richte uw harten tot de liefde van God. Niet God liefhebben maar God doet het werk in de medebroeders en zusters van Paulus in de Heere Jezus Christus te Thessalonica! Zoals Hij dat deed in de gelovigen te Thessalonica dat doet Hij vandaag de dag ook in ons die dus 2000 jaar verder leven! God werkt in ons en dat laat dit vers goed zien! In Filippensen 2:13 lezen wij het volgende: “Want het is God, Die in u werkt beide het willen en werken, naar Zijn welbehagen” Hij doet het in ons beste lezer/mensen! Zijn liefde werkt in ons als wij er voor openstaan beste mensen. En er staat nog wat tot de lijdzaamheid van Christus. Wat is dat? In ieder geval een bemoediging! In het Engels staat er iets anders: the patient waiting for Christ. Oorspronkelijk the endurance of Christ. In dit verband kunnen wij het volgende lezen: “Want zijzelf verkondigen van ons, hoedanige ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen; En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn” I Thessalonicensen 1:9-10. Dit is wat bedoeld wordt met tot de lijdzaamheid van Christus! Zoals dat goldt voor de broeders en zusters in Thessalonica geldt het ook voor ons die 2000 jaar later leven en leden zijn van het Lichaam van Christus. De opname is nog niet geweest en wij verwachten ook net als zij toen de Heere Jezus Christus verwachtten vanuit de hemel en Hij zal ons verlossen van de toekomende toorn, de “Grote Verdrukking”. Geweldig om dit niet alleen te kennen maar ook te geloven! Oh, wat een mooie, geweldige dag zal dat zijn als wij opgenomen worden de Heere Jezus Christus tegemoet. Lees I Thessalonicensen 4:13-18 en vertroost en bemoedig elkaar hiermee en andere mensen die dit niet kennen. Geef dit door!

II Thessalonicensen 3: 6-7

 

En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij u onttrekt van iedere broeder, die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting, die hij van ons ontvangen heeft. Want gijzelf weet, hoe men ons behoort na te volgen; want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u”

 

Vers 6: Vanaf dit vers t/m het einde van Hoofdstuk 3 gaat het over wandel. Wandel in Christus als gelovige in Hem. In Efeze 4:17-20 lezen wij het volgende: “Ik zeg dan dit, en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt, zoals de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding van hun hart; Die, ongevoelig zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd” Dus hier naar de gelovigen te Efeze spoort de apostel Paulus ten eerste de gelovigen daar niet meer te wandelen zoals de mensen in de wereld die God niet kennen maar te wandelen zoals God het bedoelt! Hier in de 2e Thessalonicensenbrief in dit vers 6 vermaant de apostel de gelovigen in de gemeente te Thessalonica zich te ontrekken van een iedere broeder die ongeregeld wandelt. Wat is ongeregeld wandelen? Disordely staat er in het Engels wat komt vanuit het Griekse aktakteo of ataktos of slapheid. Er waren in de gemeente te Thessalonica die wel geloofden in de waarheid maar er niet voor stonden of er niets meededen en in plaats van dit erg lui waren en als je verder leest in het hoofdstuk gaat het ook over dat mensen niet werkten of niet wilden werken maar onnutig bezig waren. Ongeregeld heeft ook te maken met geen verantwoordelijkheid te nemen. De gelovigen in de gemeente te Thessalonica kregen valse leringen te horen en dat bracht hen in de war voornamelijk over de toekomst met Christus en dat resulteerde in dit ongeregeld wandelen. Sommigen uit hen hadden gehoord dat de Heere zeer spoedig zou komen dus waarom zouden ze nog verder werken dus gaven zij hun werk op en gingen alleen maar discusieren over de gezegende hoop of dat wel waar was. Hij, Paulus waarschuwt en vermaant de andere gelovigen in de gemeente dat zij afstand bewaren van zulke broeders die dit doen. Ook voor ons is het een leerles al leven wij 2000 jaar later. Wij zijn ook leden van hetzelde Lichaam van Christus en dit is ook voor ons geldig. Wij behoren ook te werken met onze eigen handen zodat wij in ons eigen levensonderhoud en als wij een gezin hebben ook de overige gezinsleden kunnen onderhouden financieel. Werk geeft ook zingeving aan het dagelijks leven is mijn persoonlijke mening. Geen werk betekent verveling op den duur en je onnuttig geestelijk voelen en mensen die lang werkeloos zijn raken ook psychisch in een vicieuze cirkel. Zolang een mens (in Nederland) kan werken en nu tot maximaal 67 jaar dan behoort hij dit te doen tenzij hij werkeloos is. Het is moeilijk tegenwoordig om weer aan werk te komen en zeker voor mensen boven de 45 jaar. Toch is er genoeg vrijwilligerswerk te doen en daarbij kan men zich ook nuttig voelen en nuttig maken. Zelf ben ik in mijn leven ook een paar keer werkeloos geweest en dat is toch een erg vervelende situatie zeker als je jong bent. Via uitzendbureau's kwam ik dan wel weer aan het (tijdelijk) werk. Beste mensen: werk is erg belangrijk en als u al lang werkeloos bent en geen uitzicht hebt op een baan dan kan ik mij voorstellen dat het erg moeilijk is om moed te houden. Mijn advies zou zijn dat u toch probeert om als  vrijwilliger iets te doen of/en misschien toch om te scholen naar iets anders als u voldoende daarvoor gemotiveerd bent . U kunt zeker de Bijbel, Gods Woord leren kennen en Gods Genade Evangelie Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26 en het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15 en daarmee bezig te zijn want dat is een behoorlijke in zinvolle besteding van tijd. 

Vers 7: De gelovigen te Thessalonica wisten hoe zij Paulus, Silas en Timotheus behoorden na te volgen en wij kunnen dit ook leren als gelovigen door ten eerste te lezen wat en hoe de apostel leefde en hoe hij en de medestanders (zie hierboven) zich gedroegen bij anderen als zij werden uitgenodigd door medebroeders en zusters om maaltijd met hen te houden. Zij wisten het! Want in I Thessalonicensen 1:6-7 lezen wij het volgende: “En gij zijt onze navolgers geworden, en van de Heere, Het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes; Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt voor al de gelovigen in Macedonie en Achaje” Zij hadden Paulus, Silas en Timotheus als voorbeelden voor hun eigen leven en waren in hun voetsporen gaan wandelen! Hier in dit vers 7 herinnert de apostel Paulus hen daaraan en ook ons want dit geldt ook voor ons! En hij vermaant hen om dat vast te houden: het voorbeeld! Ook wij behoren de apostel Paulus in de boodschap van Gods Genade en ook in dagelijkse wandel na te volgen zoals hij Christus navolgde I Korinthe 4: 16 en I Korinthe 11:1. Hij Paulus en Silas en Timotheus hadden zich niet ongeregeld gedragen onder hen, de gelovigen van de gemeente te Thessalonica. In 1 Thessalonicensen 2: 5-6 lezen wij het volgende: “Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, noch met enig bedeksel van gierigheid; God is Getuige! Noch zoekende eer uit mensen, noch van u, noch van anderen; hoewel wij u tot last konden zijn als Christus apostelen.” Paulus en Silas en Timotheus werkten met hun eigen handen en Paulus was tentenmaker zodat hij in zijn eigen levensonderhoud kon voorzien. In vers 8 van hetzelfde hoofdstuk lezen wij: En wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn” Niemand tot last zijn en dat deed de apostel Paulus en zijn medestanders. Zo behoren wij ook te leven en hem Paulus daarin te volgen. Het heeft ten eerste ook met onze houding te maken ten opzichte van andere mensen. Hoe gaan wij met onze medebroeders en zusters om en zowiezo hoe gaan wij met mensen om. Laten zien dat je graag wilt werken en niet een luie indruk achter laten. Dit is ook wat God van ons verlangt. Vergeet niet beste lezer/broeder of zuster in de Heere Jezus Christus ; in werk kunt u Gods Woord goed toepassen door de volgende verzen tot u door te laten dringen en toe te passen in uw leven! Laten wij lezen Efeze 6:5-8: “Gij dienstknechten, weest gehoorzaam aan uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus; Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte; Dienende met goedwilligheid de Heere, en niet de mensen.” In ons werk zijn wij wel geen slaven of dienstknechten maar wel werknemers als wij onder een baas of bazen werken tenzij dat u uw eigen baas bent. Deze verzen zijn wel erg belangrijk in ons leven: tenslotte doen wij alles voor God in de Heere Jezus Christus!

 

II Thessalonicensen 3:8-9

 

En wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende , opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn. Niet, dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelf u geven zouden tot een voorbeeld om ons na te volgen”

 

Vers 8: Waarom schrijft de apostel Paulus dit allemaal zult u zich afvragen. Wel in de context lezen wij dat er mensen waren binnen de gemeente van Thessalonica die stopten met werken omdat zij gehoord hadden dat Christus snel zou terugkomen. Zij hadden hun werk neergelegd en ijdele dingen gingen doen. Dingen die niet van nut waren. Paulus laat in dit vers zien wat zijn houding is en dat van zijn medestanders zoals Silas en Timotheus. Hij, Paulus was geen bedelaar en dat wilde hij ook absoluut niet zijn want onder de bedeling van genade behoren mensen te werken met hun handen. Paulus was tentenmaker. We lezen dit in Handelingen 18:1-3: “En na dezen scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe; En vond een zekere Jood met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italie gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, (omdat keizer Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden), en hij (Paulus) ging tot hen; En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen, en werkte; want zij waren tentenmakers van handwerk” En dit deed hij zoals wij in dit vers 8 lezen nacht en dag! Denkt u eens in hij werkte keihard zodat hij in zijn eigen levensonderhoud kon voorzien en niet van andere mensen geld of goederen moest lenen! Hij was niemand tot last. En zo beste lezer, beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus behoren wij ook te wandelen in de voetsporen van de apostel Paulus. Als we werk hebben behoren we dit zo goed mogelijk doen want wij doen het tenslotte voor onze Heere en wij hebben alleen verantwoording af te leggen aan Hem omdat wij van Hem zijn en in Hem zijn! Het geldt ook voor jongeren als zij een opleiding voor een beroep volgen en stage moeten lopen dan behoren zij dit ook zo mogelijk te doen als voor de Heere. Lees Efeze 6: 5-8 nogmaals. Door goede beoordelingen kan men zo snel mogelijk de opleiding ook afronden in 3 of 4 jaar (dit ligt er aan of iemand MBO of HBO doet)! Paulus was dus een harde werker en hij gaf degene die hem uitnodigde voor eten altijd iets in de vorm van goederen of geld. Hij en zijn medestanders wilden niemand tot last zijn en ook niet dat men later zou zeggen dat zij profiteurs waren. Wel de boodschap van genade prediken of verkondigen en ook profiteren van een ander en dat strookt niet. Beste mensen: dit voorbeeld heb ik geprobeerd altijd op te volgen en wij behoren ook de apostel Paulus als voorbeeld hierin te volgen en te blijven volgen. Nogmaals weet ik wat het is om werkeloos te zijn. Heel mijn leven tot nu toe heb ik geknokt om werk te houden en werkzaamheden binnen werk uit te breiden. Je moet werk met plezier doen omdat je weet dat God jouw werknemer is. Persoonlijk werk ik al meer dan 15 jaar binnen de afdeling Radiologie van een groot ziekenhuis en ik heb het naar mijn zin daar. Beste lezer werk met plezier en zo goed mogelijk als voor de Heere!

Vers 9: Tuurlijk mocht Paulus eten om niet bij de mensen maar dat wilde hij helemaal niet. In I Thessalonicensen 2:9 lezen wij het volgende: “Want gij gedenkt, broeders, onze arbeid en moeite; want nacht en dag werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het Evangelie van God onder u gepredikt” Nogmaals Paulus met zijn medestanders wilden geen profiteurs zijn. Het Evangelie van God is het Evangelie van Genade wat God Paulus had bekend gemaakt door middel van voortschrijdende openbaringen. Lees Romeinen 16:25-26! Niet dat Paulus en de zijnen niet mochten leven van het Evangelie maar dat deden zij niet. Zij bleven hun beroep uitoefenen zodat mensen geen kwaad woord konden zeggen over hen. Zij waren echt een voorbeeld om na te volgen en ook voor ons is de apostel Paulus een voorbeeld om na te volgen in wandel en in de boodschap van Gods Genade I Korinthe 4:16, I Korinthe 11:1 en in dit vers! Zoals hij Christus navolgde in de boodschap van Gods Genade die hij, Paulus van de opgestane Heere Jezus Christus in openbaringen had ontvangen!

 

II Thessalonicensen 3:10-11

 

Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat, zo iemand niet wil werken, hij ook niet zal eten. Want wij horen, dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende”

 

Vers 10: Een week of drie of vier was de apostel Paulus bij de medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Dit was de eerste keer en dit kunnen wij lezen in Handelingen 17. Later deed de apostel Paulus nog een keer Griekenland aan en bleef daar 3 maanden. Ongetwijfeld moet hij ook nog Thessalonica bezocht hebben, alleen staat het er niet maar in Handelingen 20: 4 lezen wij over een aantel mensen die hem vergezelden op zijn reist en daar waren bij Aristarchus en Sekundus die van Thessalonica waren. Paulus had de medebroeders en zusters bevolen dat als iemand onder hen niet wilde werken hij ook niet zou eten. Dat was het gevolg. Nu 2000 jaar later krijgen mensen als ze niet werken een uitkering, ook als ze niet willen werken hier in Nederlands. Toen 2000 jaar geleden was dit anders, iemand kreeg niets. Er waren ook onder de broeders en zusters mensen die niet wilden werken en alreeds in vers 6 lazen wij dat een broeder die ongeregeld wandelt (dus niet wil werken) en niet naar het bevel of inzetting van de apostel Paulus wil werken dat je daar afstand van neemt. Want ga je met zo'n iemand om (intensief) dan raak je ook 'besmet' met dezelfde gedachten van die ander en ga je waarschijnlijk hetzelfde doen als hij. Daarom behoorde men daar afstand van te nemen en er eigenlijk niet mee om gaan. Dit geldt nog steeds voor ons, wij die 2000 jaar later leven. Want ongeregeld wandelen leidt tot onverantwoordelijkheid. In het leven van een gelovige behoort orde te zijn omdat de gelovige in Christus is. Het maakt dus wel degelijk uit wat voor gezelschap wij kiezen, met wie wij omgaan en hier vinden wij dus een richtlijn vanuit de Bijbel, Gods Genade Evangelie met wie wij niet behoren om te gaan maar de persoon die dit doet op een afstand te houden.

Vers 11: Via anderen uit Thessalonica, gelovige broeders en zusters, hoorden Paulus, Silas en Timotheus dat sommigen uit de gemeente te Thessalonica ongeregeld wandelden. Deze mensen wilden dus niet werken. Zij hadden het werk neergelegd omdat zij in de war gebracht waren door valse leringen. Zij hadden zich laten verleiden om niet meer te werken. Waarschijnlijk hadden ze gehoord dat hun einde op aarde aanstaande was en dat het geen nut meer was om te werken. Er staat niet bij hoeveel mensen, er staat alleen sommigen. Zoals wij al hebben geleerd is werk hebben een belangrijk iets onder de bedeling van Gods Genade waaronder wij nog steeds leven Lees Efeze 3:1-3. Wij, gelovigen en leden van het Lichaam van Christus, DE GEMEENTE, leven onder deze administratie van de Genade van God die al bijna 2000 jaar duurt. Werken beste mensen is nuttig als wij in staat zijn om te werken (fysiek en geestelijk) en ook de leeftijd nog hebben om te werken. We worden in deze verzen van God vermaand te werken. Deze mensen te Thessalonica werkten niet meer, wilden ook niet meer werken en gingen ijdele dingen doen. Dus onnutte dingen doen die van geen waarde waren. Ijdel betekent tevergeefs. Dus zij gingen tevergeefs dingen doen die niet tot opbouw waren. Zij waren dus onverantwoordelijk bezig. 

II Thessalonicensen 3: 12-13

 

Doch de zodanigen bevelen en vermanen wij door onze Heere Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende, hun eigen brood eten. En gij broeders, vertraagt niet in goed te doen”

 

Vers 12: Er waren sommige mensen die niet meer wilden werken. Zij hadden werk neergelegd en gingen tevergeefse dingen doen die niet tot opbouw waren. De apostel Paulus geeft hier een bevel en een vermaning door de Heere Jezus Christus. Dat gaf hem de autoriteit om de mensen te bevelen en te vermanen: In de Naam van de Heere Jezus Christus! Werk brengt orde en regelmaat in iemands leven en dat is nodig voor de mens. Vanaf de zondeval in Genesis 3 lezen wij dat God de mens beval om te gaan werken. Dit geldt ook onder de bedeling van Gods Genade waaronder wij nu leven. In Genesis 3:19 lezen wij het volgende: “In het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde weerkeert, aangezien gij daaruit genomen zijt;” Dat betekent dat er hard voor gewerkt moet worden om je brood te verdienen. En zo is het al duizenden jaren. Dus met stilheid werken en je eigen brood eten! Dat is de vermaning hier voor degenen die het werk hadden neergelegd omdat zij de noodzaak er niet van inzagen. Dit was onverantwoordelijk en Paulus zegt hier dus dat zij behoren te werken en hun eigen brood ook zullen eten en niet van een ander. Dus erzelf iets voor doen: werken om in je eigen levensonderhoud te voorzien. En dat geldt ook voor ons als leden van het Lichaam van Christus, de GEMEENTE.

 

Vers 13: Dit is ook een vermaning voor de medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus in Thessalonica en het geldt ook voor ons die 2000 jaar later leven: vertraag niet in goed te doen. Het betekent zoiets van stop er niet mee, ga door. Stop niet met werken als je nog niet de leeftijd bereikt hebt van pensioen of als je nog in een goede conditie bent. Kijk ziekte (ernstige), lichamelijke of geestelijke problemen of ziekte kunnen leiden tot afkeuring van werk. Dat is wat anders en zelfs terecht dat mensen dan stoppen of vroegtijdig moeten stoppen.

Ga door met goed te doen. Goed te doen in deze: dus als je kan werken doorgaan met werken. Ben je werkeloos dan probeer je net zolang door te zoeken naar werk en ondertussen misschien vrijwilligerswerk te doen. Als je de geldelijke middelen hebt om dan een opleiding te volgen en je te laten omscholen. Toen ik jaren geleden een paar weken werkeloos was dan merk je dat je lui wordt en weinig zin hebt in dingen te doen. Je bent geneigd ijdele dingen te doen die niet tot opbouw zijn en er is weinig orde in je dagelijks leven. Persoonlijk was ik erg blij dat ik na een paar weken weer kon gaan werken zodat er weer regelmaat en orde kwam in mijn leven. Nu werk ik al meer dan 15 jaar op de afdeling Radiologie van een redelijk groot ziekenhuis en dat bevalt nog steeds goed.

Vertraag niet in goed te doen kan ook een volgende betekenis hebben: doorgaan met de boodschap van Genade, de brieven van de apostel Paulus te bestuderen, andere mensen vertellen van het Goede Nieuws van de Genade van God. Ook goed zijn voor onze naaste, ten eerse onze medebroeders en zusters! In de kontekst gaat het over werk dus goed doen en niet vertragen heeft meer daar mee te maken. Het is dus goed om werk te hebben want werk brengt ook discipline met zich mee.

 

II Thessalonicensen 3: 14-18

 

Maar indien iemand ons woord, door deze brief geschreven, niet gehoorzaam is, tekent die; en vermengt u niet met hem, opdat hij beschaamd worde; En houdt hem niet als een vijand, maar vermaant hem als een broeder.

De Heere nu des vredes Zelf geve u vrede te allen tijde, in allerlei wijze. De Heere zij met u allen.

De groetenis met mijn hand, van Paulus; hetwelk is een teken in iedere zendbrief; alzo schrijf ik. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. ”

 

Vers 14: Wat betekent dit in dit vers dat men iemand moest tekenen en zich niet vermengen moest met iemand die de brief, de zendbrief die Paulus schreef aan de Thessalonicense gelovigen en ook het woord wat tot die persoon gesproken was niet gehoorzaamde? Wat betekent dit voor ons voor de praktijk? In het Engels staat er: note that man and have no company with him. Het maakt voor de gelovigen in Thessalonica zeker wel uit in wat voor gezelschap men zich bevind. Met andere woorden met wie zij omgaan en dit geldt ook zeker voor ons die 2000 jaar later leven onder de bedeling van de Genade van God Efeze 3:1-3. De apostel Paulus was erg blij dat er orde was bij de gelovigen te Kolosse. Laten wij Kolossensen 2: 5 lezen en daar staat geschreven: “Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastheid van uw geloof in Christus”. Er was dus orde in het dagelijks leven in de gelovigen te Kolosse in Christus Jezus. Paulus verblijde zich hierin. Paulus was niet blij met de gelovigen te Korinthe want er was geen orde in hun geestelijk dagelijkse leven. Bij hen waren er twisten, hoererij, allerlei onreinheden, opgeblazenheid onder sommigen van hen en noem maar op. U kunt het allemaal lezen in de 1e Korinthebrief en dat raad ik u aan om dit te doen!

Hier waarschuwt dus de apostel Paulus de gelovigen in Thessalonica dat zij afstand nemen van iemand die niet wandelt volgens Gods Woord en niet gehoorzaam daardoor is. Hij geeft de gelovigen en ook ons instructies hoe wij daarmee om moeten gaan. Wat is company. In I Korinthe 5: 9 lezen wij het volgende: “Ik heb u geschreven in de brief, dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders” In vers 11 van I Korinthe 5 lezen wij dat de apostel Paulus schrijft dat gij met zo iemand ook niet zult eten”! Associate with: metgezel zijn met of kameraad zijn met zo iemand. Dit geldt voor omgang met hoereerders, gierigaards, afgodendienaars, lasteraars, dronkaards, dieven etc maar ook mensen die niet willen werken of geen zin hebben in werk. Dus beste mensen, beste lezer houdt zo'n iemand op afstand en ga er niet mee om! Dit is wat Gods Woord tegen ons zegt door de apostel Paulus! Note betekent hier in dit vers mark for avoidance dus vermijden, ontlopen. Dit is met een reden. Waarom? Opdat degene die dit doet/betreft zich gaat schamen en gaat nadenken over zijn leven en misschien leidt dit wel tot verbetering van zijn geestelijk leven.

 

Vers 15: Wij behoren de persoon die geen orde in zijn leven heeft niet als vijand te zien of te beschouwen. Hij is geen vijand en wij als gelovigen behoren daarmee vriendelijk om te gaan want dit kan een broeder of zuster in de Heere Jezus Christus zijn en die heeft God ook lief en liefgehad. Wij behoren de persoon te vermanen. Dus laten zien wat hij of zij fout doet (zonden) en ook met een oplossing volgens Gods Woord te komen. Dus vermanen is aansporen om het beter te gaan doen in het geestelijke leven. Het vermanden of aansporen behoort dus wel te gaan door de liefde van God en niet door onze eigen liefde want dan wordt het vleselijk en de andere persoon die vermaant moet worden verliest dan zijn vertrouwen in mensen die hem terechtwijzen.

 

Vers 16: Wij hebben een God van vrede! Hij is onze vrede! In Efeze 2:14 lezen wij het volgende: “Want Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende” God door de Heere Jezus Christus is onze vrede en door de Heere Jezus Christus is er geen verschil meer tussen Jood en Griek (niet Jood) onder deze bedeling van Genade omdat door het kruis Hij de vrede gemaakt heeft. En wij hebben als gelovigen, nieuwe mensen, vrede met God. Romeinen 5:1: “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God, door onze Heere Jezus Christus” Vrede met Christus en Hij de God van vrede geeft ons vrede te allen tijd, in allerlei wijze. Wat een rust gaat hiervan uit! Hij geeft ons vrede! Wat een geweldige God hebben wij. Hij is de God van vrede. Niet zoals de (af)goden in deze wereld die alleen maar voor onrust zorgen! In I Korinthe 14:33 lezen wij: “Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de gemeenten der heiligen” Hij is God en bij Hem is vrede en Hij is de God van vrede. Bij Hem is geen verwarring maar alles is duidelijk en in orde. In den beginne schiep Hij de hemel en de aarde en Hij zag erop toe dat wat Hij gemaakt had goed was. Het was perfect geschapen. Onrust, verwarring, oorlog is allemaal een gevolg van de zondeval in deze wereld. Oh, mensen, leer God kennen in uw leven door middel van Zijn Woord Romeinen 10:17 en u krijgt vrede met Hem en u zult zelf in het dagelijks leven de vrede van Hem ervaren in uw leven! De Heere zij met u allen. Geweldig. Hij is er altijd en altijd bij ons en ook bij u als u Hem hebt aangenomen in uw leven als persoonlijk Verlosser. Fantastisch om dit te weten! Hij verlaat ons niet en zal ons ook nooit verlaten. Ook zijn wij ontrouw, Hij blijft getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen! Lees 2 Timotheus 2:13 Lees ook I Thessalonicensen 5:23!

 

Vers 17: De apostel Paulus groet hier met zijn hand. Hij heeft de brief aan de Thessalonicensen zelf geschreven. Paulus heeft zelf al zijn brieven geschreven of laten schrijven dat hij het opnoemde zoals de Romeinenbrief Romeinen 16:22! (Tertius). Het waren echter wel de woorden van de apostel Paulus wat hij van de verheerlijkte en opgestane Heere Jezus Christus vanuit de hemel had ontvangen. Dit is een teken in iedere zendbrief die hij schreef aan medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus.

 

Vers 18: De genade van onze Heere Jezus Christus zij met ons, u , allen. Zolang wij nog onder de bedeling van Genade leven Efeze 3: 1-3. Onder Gods Genade administratie is het nog de Genade van de Heere Jezus Christus. Wij leven nu onder de Genade van God en niet onder de wet ( wet van Mozes). Door de Genade van God zijn wij gered door het geloof van de Heere Jezus Christus! Efeze 2:8-9. En hiermee eindigt deze geweldige brief of epistle van de apostel Paulus niet alleen voor de gelovigen te Thessalonica maar ook voor ons, leden van het lichaam van Christus, de GEMEENTE, die nog steeds de Heere Jezus Christus hier op aarde vertegenwoordigt! Lees deze brief beste lezer, medebroeder en zuster in onze Heere Jezus Christus en u zult opgebouwd worden! Romeinen 16:25-26!

 

Einde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'