'

De Tweede brief van de

apostel Paulus aan Timotheus

 

vers bij vers studie

door J.W.Weeda

 

Introductie:

 

Dit is tweede en tevens de laatste brief van de apostel Paulus in zijn leven hier op aarde. Deze brief van hem is net voor zijn executie geschreven vanuit de gevangenis te Rome aan Timotheus zijn dierbare zoon in het geloof. De omstandigheden waren veranderd in Paulus zijn leven. In deze brief schrijft de apostel Paulus niet meer dat hij spoedig vrij zou komen. Waarschijnlijk is hij voor een tijdje vrij man geweest totdat de Romeinen hem weer gevangen namen. In Handelingen 28:30 lezen wij het volgende: “En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning: en ontving allen, die tot hem kwamen” Paulus had in die tijd een grote mate van vrijheid. Hij had zijn eigen gehuurde woning en er kwamen veel mensen naar zijn woning tot en hij predikte over de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid en het was ongehinderd. In deze brief in II Timotheus 4:13 lezen wij het volgende: “Breng de reismantel mee, die ik te Troas bij Karpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten” De omstandigheden waaronder de apostel Paulus verkeerde waren erg slecht. In vers 6 van ditzelfde hoofdstuk lezen wij het volgende: “Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande” De apostel Paulus wist dat zijn einde naderde van zijn leven. De apostel Paulus had buitengewoon door Gods kracht zo veel werk verricht in de Heere Jezus Christus door het Evangelie van Genade van God bekend te maken aan iedereen die hij tegenkwam. De tegenstand werd groter en groter. Mensen verlieten de boodschap van genade massaal en er waren velen die tegenstonden. Zelfs Demas, een medestrijder had hem verlaten. Vers 10 bevestigt dit: “Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgehad en is naar Thessalonica gereisd” Door al deze ontmoedigingen en lijden voor Christus spoort de apostel Paulus en ook ons die de boodschap kennen en voor dit staan het volgende: “Maar gij,wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij” II Timotheus 4:5. Aan het einde van zijn leven kon de apostel Paulus met een gerust hart het volgende zeggen: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geindigd, ik heb het geloof behouden” De apostel Paulus had altijd voor Gods waarheid , de boodschap van Genade gestaan en daarmee gestreden en had dit niet verlaten en zijn geloof in Christus behouden. Oh mochten wij dit ook kunnen zeggen aan het einde van ons leven deze zelfde woorden als de apostel Paulus.

 

II Timotheus 1: 1-2

 

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, naar de belofte des levens, dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon: genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader, en Christus Jezus onze Heere”

 

Vers 1: Paulus een apostel van Jezus Christus. Het was Gods wil dat Paulus een apostel werd. God had hem geroepen op de weg nabij Damascus. Van de grootste vijand op aarde werd Paulus een dienstknecht van Jezus Christus en een apostel. In I Timotheus 1:16 lezen wij het volgende: “Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld van hen, die in Hem geloven zullen ten eeuwige leven” Van een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker van de gemeente te Jeruzalem tot een apostel. Lees ook I Timotheus 1:13! Paulus zou een levend voorbeeld worden van Gods Genade. Hij was de eerste die gered werd door genade door het geloof onder de bedeling van Gods Genade. Efeze 3:1-3 en onder de bedeling van Gods Genade mocht hij het Evangelie van Genade van God verkondigen. Handelingen 20:24. Naar de belofte des levens dat in de Heere Jezus Christus is. God maakte die belofte voor de grondlegging der wereld dat mensen als zij in de Heere Jezus Christus zouden gaan geloven ook het leven, het eeuwige leven in Hem zouden krijgen. Dit was het doel wat Hij met Zichzelf had afgesproken voor de grondlegging der wereld. En over dit eeuwige leven in Christus heeft de apostel Paulus zoveel te vertellen aan ons door al zijn brieven! In Christus Jezus de belofte van eeuwig leven Die de prijs betaalde om ons vrij te kopen met Zijn bloed van de eeuwige dood. Door genade door het geloof gered Efeze 2:8-9 voor de eeuwigheid. Laten wij in naar aanleiding van dit vers ook vers 9-10 lezen in II Timotheus 1: “Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen; Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze Zaligmaker Jezus Christus, Die de dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie” Geweldig! God heeft dit door Zijn Zoon Jezus Christus allemaal voor ons mensen gedaan. En deze belofte van God maakte Hij met Zichzelf voor de grondlegging der wereld. Ver voor de zondeval van de mens!

Vers 2 Aan Timotheus was en is deze brief van de apostel Paulus gericht. Timotheus was Paulus zoon in het geloof. Paulus had van nature geen zoon. Hij was niet getrouwd. Hij had wel een geestelijke zoon en dat was Timotheus. Niet alleen richt de apostel Paulus zijn brief tot Timotheus. Ook wij, leden van het Lichaam van Christus, ook tot ons is deze brief geschreven. Al de brieven de apostel Paulus zijn ook geschreven tot ons persoonlijk. Het zijn onze persoonlijke brieven omdat wij leden zijn van hetzelfde Lichaam, het Lichaam van Christus, de GEMEENTE. Timotheus was een geliefde zoon. Als we in vers 4 lezen dan lezen wij het volgende: “Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden” Wat een liefdeband hadden die twee met elkaar! Een heel sterke band laat dit vers ook zien aan ons en ook mijn ervaring is als ik met iemand praat die ook de boodschap van Genade kent dit voelt als familie van mij. Zo heb ik een band met een broeder en een zuster in de Heere Jezus Christus in Spanje. Dit jaar gaan wij (mijn vrouw en ik) hen bezoeken in Spanje en dit zal zeker een gezegende tijd zijn!

Net zoals Paulus zijn geliefde zoon had in het gemeenschappelijk geloof in Christus.

Wat een geweldige aanhef heeft de apostel Paulus hier in dit vers: Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Al deze woorden komen van God. God geeft Genade, nog steeds, barmhartigheid: Gods ontferming over ons en Zijn vrede. Lees Romeinen 5:1. Wij hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus.

I Timotheus 1:3-4

 

Ik dank God, Wien ik dien van mijn voorouders aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag; Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden”

 

Vers 3: De apostel Paulus dankte heel vaak God want hij diende God als een dienstknecht en apostel door Christus Jezus. Zijn leven was/is met Christus. In Galaten 2:20 lezen wij het volgende: “Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu inhet vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft” Voor de apostel Paulus was er alle reden om te God te danken. Van de grootste vijand op aarde en een vervolger van de gemeente te Jeruzalem voor zijn bekering, hij geroepen werd nabij Damascus door de opgestane Heere Jezus Christus (Lees Handelingen 9, 22, 26) een dienstknecht des Heeren en een apostel. Wien ik dien van mijn voorouders aan in een rein geweten. Wat betekenen deze woorden? In het vooruitzicht dat de apostel wist dat hij zou gaan sterven schreef hij deze woorden aan Timotheus. In Paulus gebeden tot God en zijn danken kwam natuurlijk Timotheus naar voren en Paulus bid dag en nacht voor Timotheus! Wat een voorbeeld voor ons om te volgen en ook te doen in onze dagelijkse gebeden: bidden voor onze medebroeders en zusters in onze Heere Jezus Christus waarmee wij een goed contact mee hebben zoals Paulus dat had met Timotheus! Deze mannen hadden samen een bijzonder goed contact. We bestuderen daarom ook het volgende vers.

 

Vers 4: Paulus wilde graag, zo graag Timotheus weer zien. Paulus zat gevangen voor de tweede keer te Rome en leefde in een barre omstandigheid. Hij zat vastgeketend en in een kerker opgesloten in Rome en wachtte op zijn lichamelijk dood. Hij zou geexecuteerd worden door Nero, de keizer van het Romeinse Rijk. Des te meer was Paulus begerig om Timotheus weer te zien. Hij hoopte dat Timotheus nog op tijd was om hem nog te zien voordat de executie zou plaatsvinden. We lezen 2 Timotheus 4:9”Benaarstig u haastig tot mij te komen” Er was spoed bij want Paulus leven was ten einde als hij dit zegt. Timotheus moest met haast naar hem toekomen. Of dit nog is gebeurd weten wij niet. De Schrift vertelt ons dit niet. Timotheus was Paulus geestelijke zoon en was zeer geliefd. Dit vers laat ook zien dat Timotheus ook emoties had. Het was een zware taak die Timotheus had als hoofd van de gemeente te Efeze met alle moeilijkheden van dien. (Zie I Timotheus). Hij kreeg ook vaak last van zijn maag en darmen en nu ook de tranen en Paulus zou zich verblijden als hij hem weer zou zien voor de laatste maal van zijn leven!

II Timotheus 1:5

 

Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, en in uw moeder Eunice; en ik ben verzekerd dat het ook in u woont”

 

Vers 5: Dit is wel een opmerkelijk vers wat de apostel Paulus hier schrijft aan Timotheus. Timotheus had van kindsbeen de Heilige Schriften leren kennen door zijn grootmoeder en zijn moeder. In II Timotheus 3:15 lezen wij: “En dat gij van kinds af de Heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Het ongeveinsd geloof. Een eerlijk geloof en het geloof in Christus Jezus en door Gods Genade is ook een eerlijk geloof, dat is ongeveinsd. Dit woonde in Timotheus zijn grootmoeder die Lois heette en dit geloof ging verder door naar zijn moeder Eunice. Zij hadden Timotheus verteld en ook de Schriften geleerd en laten lezen van kinds af aan. Timotheus was ermee opgegroeid. Toen Paulus hem vond in Klein Azie was hij al een leerling in de Schriften, Gods Woord. Lees Handelingen 16:1-8. In dat gedeelte lezen wij dat Timotheus een goed getuigenis had van de broeders in Lystre en Ikonium. Zijn vader was een Griek maar zijn moeder was een Joodse en Paulus besnijd hem vanwege de Joden die daar waren. Timotheus heeft Paulus heel lang vergezeld op zijn reizen door Klein Azie daarna. Nu toen deze brief aan hem geschreven werd was Timotheus de leider van de gemeente te Efeze. Het ongeveinsd geloof van zijn grootmoeder en moeder woonde ook in Timotheus en de apostel Paulus is er van overtuigd en zelfs verzekerd dat het ook in hem, Timotheus, woonde. Dit was zonder twijfel. Oh lieve medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus: laten wij het voorbeeld van Paulus en Timotheus volgen en dat ook het ongeveinsd geloof in de Heere Jezus Christus in ons is!

 

II Timotheus 1:6

 

Om welke oorzaak ik u indachtig maakt, dat gij opwekt de gave Gods, die in u is, door de oplegging mijner handen”

 

Vers 6: Wat betekenen deze woorden die de apostel Paulus schreef aan Timotheus, zijn zoon in het geloof? Het was voor Timotheus een heel moeilijke tijd in Efeze. Veel mensen verlieten de boodschap van Gods Genade en het was voor hem Timotheus natuurlijk dat hij ontmoedigt zou raken door dit. Dit behoorde niet te gebeuren. In het Engels staat er Stir up. Wakker het aan betekent dit in het Nederlands. Timotheus had jaren daarvoor de pastorale gave door de oplegging van Paulus handen gekregen. In I Timotheus 4:14 lezen wij het volgende: “Verzuim de gave niet, die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen van het ouderlingschap” Deze gave , de pastorale gave die Timotheus ontvangen had mocht hij niet verzaken maar daar juist mee doorgaan. Door de zware omstandigheden waarin Timotheus verkeerde in Efeze was het moeilijk waarschijnlijk voor hem om door te gaan met het leiderschap en te blijven staan voor de boodschap van Genade. Hij, Timotheus had veel te verduren en had regelmatig last van zijn ingewanden waarvoor hij wijn behoorde te drinken. I Timotheus 5:23: Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw menigvuldige zwakheden” Ondanks al zijn zwakheden mocht Timotheus niet opgeven en niet bang zijn voor de tegenstand die er overal heerste waar hij zich bevond. Wij als leden van het lichaam van Christus hebben niet zo'n gave zoals Timotheus had. Wij als gelovigen in Christus zijn ook zwak net als Timotheus maar wij kunnen echter wel net als hij het werk doen als een evangelist en de boodschap van Genade als wij die kennen en daarvoor staan ook doorgeven aan andere mensen en daarmee ook doorgaan. Laten wij die de boodschap kennen en er voor staan er voor blijven staan net zoals Paulus dat deed in zijn leven en tot het einde toe van zijn leven de boodschap van Genade verkondigde aan iedereen die het wilde horen.

II Timotheus 1:7-8

 

Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, noch voor mij, die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods”

 

Vers 7: In eerste instantie schreef de apostel Paulus tot Timotheus deze woorden. Ook naar ons is het geschreven! Wij zijn ook leden van het Lichaam van Christus want wij leven nog steeds onder de Bedeling der Genade Gods. Lees Efeze 3:1-3. God heeft ons Zijn Geest gegeven. Laten wij lezen Efeze 1:13-14: “In Wie ook gij zijt, nadat gij het Woord der Waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Wie gij ook, nadat gij gelooft hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid” Broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: op het moment dat u de Heere Jezus Christus aannam in uw leven werd u verzegeld met Gods Geest, Zijn Heilige Geest. Deze Geest woont in u! En God heeft ons niet een Geest gegeven om weer te vrezen of bang te wezen! Laten wij Romeinen 8 vers 15 en 16 lezen: “Want gij hebt niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid weer tot vreze, maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen, door Wie wij roepen: Abba Vader! Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn! Lieve broeders en zuster in het Lichaam van Christus: Wij zijn niet meer in ADAM maar in CHRISTUS! Wij zijn verzegeld met Gods Geest. Hij woont in ons! Waarom zullen wij bang zijn en waarvoor? Waarom zouden wij ons schamen dat wij gelovigen in Christus zijn? Degene die ons dit probeert te doen geloven is de duivel, Gods tegenstander. Hij probeert ons teneer te drukken en ons bang te maken voor alles. Wij als wij Gods Genade kennen en de boodschap van Genade Handelingen 20:24 behoeven niet bang te zijn en hoeven ons ook niet te schamen voor het Goede Nieuws van de Genade van God. Gods Geest is geen Geest van vrees maar van kracht en liefde, agape en hier staat in het Nederlands gematigdheid. In het Engels staat er sound mind. Dit betekent gedisciplineerd, correcte gedachte, denken. Dit door het Evangelie van Genade. Het betekent ook gecontroleerde denken, gedachte. Self control. Dit kan alleen door het Evangelie van Genade . Lees Romeinen 16:25-26. Lieve broeders en zusters in het Lichaam van Christus: Als u deze boodschap leert kennen, het Evangelie van de Genade van God welke de apostel Paulus ons overgedragen heeft via zijn brieven Romeinen t/m Filemon dan zult u ook deze verzen kunnen begrijpen en ook gaan groeien in het geestelijke leven. Doet u dit niet en kiest u nog steeds voor ongezonde leringen, valste leringen dan zult u geen groei merken in uw leven en de vreesachtigheid/bangheid zal u parten spelen in uw leven.

Timotheus en ook wij worden met dit vers weer op de feiten gedrukt dat wij geen Geest hebben van bangheid of vreesachtigheid. Door alle verdrukkingen die Timotheus moest ondergaan als leider van de gemeente te Efeze werd hij waarschijnlijk ontmoedigd. Daarom werd hij door Paulus met deze woorden aangespoord om door te gaan met het Evangelie van Genade. In I Thessalonicensen 3:3 lezen wij het volgende waar Paulus tegen de gelovigen (en ook ons) te Thessalonica het volgende schrijft: “Opdat niemand bewogen worde in deze verdrukkingen; want gij weet zelf, dat wij hiertoe gesteld zijn” Lieve broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: als u de boodschap van Genade nog niet kent leer deze boodschap kennen in uw leven en er ook voor staan! Dit is de boodschap voor ons vandaag: de brieven van de apostel Paulus Romeinen t/m Filemon. Door dit Evangelie van Genade wordt u behouden Efeze 1:13-14 en wordt u verzegeld met Gods Geest. Dit Evangelie versterkt u en houdt u af van valse leringen die de tegenstander gebruikt van God om u af te houden van Gods waarheid namelijk Zijn Genade in Christus! 

 

Vers 8: Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere! Wat betekenen deze woorden?

Dit betekent dat Timotheus die de leider was van Efeze zich niet behoefde te schamen! En wij die leden zijn van het Lichaam van Christus 1 Korinthe 12:13. Wij die door 1 Geest tot 1 Lichaam gedoopt zijn, wij die in Christus zijn behoeven ons ook niet te schamen. De apostel Paulus spoort Timotheus om moedig te zijn en te blijven en ook indirect wij. De Heere Jezus had voor de stadhouder Pilatus het goede getuigenis beleden. In Johannes 18: 36-37: “Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik de Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik aan de waarheid getuigenis geven zou. Een ieder, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem.” Ook hoefde Timotheus zich niet te schamen voor de apostel Paulus die in de gevangenis zat voor de waarheid: namelijk het Evangelie van Genade. Voor de waarheid het Evangelie van Genade Handelingen 20:24 behoeven ook wij ons niet te schamen. Laten wij lezen Romeinen 1:16 en zien wat de apostel Paulus schrijft hier: “Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet: want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder die gelooft” De apostel Paulus zat dus gevangen in de kerker in Rome voor het Evangelie van Genade Romeinen 16:25-26 en hij schaamde zijn hele leven niet voor de waarheid. Dit behoren wij ook te doen. Wij behoren net als hij verdrukkingen te lijden met het Evangelie. Wij behoren dus te staan voor het Evangelie van Genade. Niet alleen geloven maar ook dit doorgeven aan andere mensen met alle consequenties van dien. De apostel Paulus werd ervoor geexecuteerd! Hij werd na deze laatste brief onthoofd onder keizer Nero te Rome. Ook in Efeze 3:1 lezen wij het volgende: “Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt”. Lieve broeders en zusters: als u voor dit Evangelie van Genade staat en er voor blijven staan dan zult u ook behoren te lijden. Hier in Nederland is het meer geestelijk lijden dan lichamelijk lijden wat de apostel Paulus ondervond maar ook hij ondervond veel geestelijk lijden. Het hoort erbij. In 2 Timotheus 2: 3 lezen wij: Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus” In Romeinen 12:12 lezen wij: “Verblijdt u in de hoop. Weest geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed” En ook mogen wij weten de volgende woorden die de apostel Paulus in deze brief ook schrijft niet alleen naar Timotheus maar ook aan ons: “En ook allen, die Godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden” Hierbij komt ook lichamelijk als geestelijk lijden om de hoek steken. Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: Laten wij niet ontmoedigd raken of ons schamen maar doorgaan met de boodschap van Genade door te geven aan andere mensen, aan een verloren wereld die dit hard nodig heeft! Romeinen 16:25-26, I Timotheus 2: 3-4, Handelingen 20:24.

II Timotheus 1:9

 

Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen”

 

Vers 9: Het is God die ons zalig maakt, ons redt in de Heere Jezus Christus. Laten wij Efeze 2: 8-9 lezen in het verband met dit vers: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme”

Door Gods Genade door het geloof. Het is niet door ons geloof, niet onze werken waardoor wij gered zijn maar door het geloof van Jezus Christus, de Zoon van God, Die Zichzelf gaf voor ons aan het kruis voor onze zonden. Romeinen 5:8 zegt ons het volgende: “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren” In de Filippensenbrief in Hoofdstuk 2: 5-9 lezen wij het volgende: “Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in de gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen Naam is”

Beste broeder en zusters en beste mensen: God heeft/had ons mensen zo lief dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gaf om voor ons mensen aan het kruis te sterven en Hij is ook opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. Romeinen 4:25! Hij heeft ons geroepen met een heilige (aparte) roeping. Niet naar onze werken wat wijgedaan zouden hebben. Wij hebben niets gedaan en wij kunnen ook niets doen om Zijn genade te verdienen. Hij heeft alles voor ons gedaan en wij behoren dit aan te nemen! Naar Zijn eigen voornemen en genade heeft Hij dit gedaan. Hij wilde de mensheid, ons, door middel van Zijn Zoon redden van de eeuwige dood en dit plan had Hij met Zichzelf afgesproken voor de grondlegging der wereld! Het is Zijn gave, gift, cadeau: Zijn Zoon Jezus Christus. Hij zonder zonde voor ons zondaars, in de plaats van ons aan het kruis gestorven. Voor de gehele wereld. Met onze menselijke verstand kunnen wij hier niet bij. Daarom nemen wij het ook aan wij zijn daardoor ook gered van de eeuwige dood, de geestelijke dood!

 

II Timotheus 1:10

 

Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze Zaligmaker Jezus Christus, Die de dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie”

 

Vers 10: Wat bij God voor de grondlegging der wereld was namelijk Gods doel en genade door de Heere Jezus Christus, om Hem te laten sterven aan het kruis voor de gehele wereld, was alleen bij God bekend. Dat Hij de wereld zou redden door Christus door genade door het geloof van Hem. Dit was voor de grondlegging der wereld bekend bij God en God heeft dit voor de grondlegging der wereld met Zichzelf afgesproken. En Hij heeft het pas bekend gemaakt aan de apostel Paulus door middel van openbaringen. De eerste verschijning van de opgestane Heere Jezus Christus vanuit de hemel was aan Paulus op de weg nabij Damascus. Laten wij Handelingen 9: 3-6 lezen: “En toen hij reisde is het geschied, dat hij nabij Damascus kwam, en hem omscheen schielijk een licht van de hemel; En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die to hem zeide: Saul, Saul! Wat vervolgt gij Mij?

En hij zeide: Wie zijt Gij Heere/ En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Die gij vervolgt, Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde zeide Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet” En het volgende vers Handelingen 26: 16 zegt ons: Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen”

De apostel Paulus lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus heeft door de verschijning van onze Zaligmaker Jezus Christus door meerdere openbaringen de gehele boodschap van Genade Lees Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26, leren kennen en die ook doorgegeven aan allen die dit willen/wilden horen. Hoe? Door middel van al zijn brieven en dat zijn er 13! Romeinen t/m Filemon.

Dus de Genade van God, Zijn boodschap van Genade is door de Heere Jezus Christus vanuit de hemel bekend gemaakt aan de apostel Paulus. Lees Galaten 1:1! Paulus had het niet van een mens ontvangen, noch door de 12 apostelen maar rechtstreeks door de Heere Jezus Christus vanuit de hemel zelf. Hij, Christus heeft de dood te niet gedaan! Hij heeft de eeuwige dood overwonnen. Hoe? Hij is opgestaan en Hij leeft en Hij is als eerste opgestaan uit de dood! De dood te niet gedaan. De tegenstander van God dacht met de kruisiging dat hij Christus had overwonnen maar hijzelf werd overwonnen doordat Christus opstond! Romeinen 6:9 getuigt van dit feit: “Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode”

De dood is verslonden! Te niet gedaan! Wat er voor in de plaats is gekomen is het leven en onverderfelijkheid! Dit is aan het licht gekomen door het Evangelie, ja het Evangelie van Genade, want u kunt het nergens anders lezen dan in de brieven van de apostel Paulus! Dit Evangelie redt u of heeft u gered. Dit Evangelie geeft kracht en hoop. Beste broeder en zuster in Christus: er is geen ander Evangelie voor ons vandaag dan dit Evangelie! Het Evangelie van het Koninkrijk gemixed met het Evangelie van Genade brengt verwarring bij u te weeg en is krachteloos, het bouwt u niet op en u zult niet groeien hierdoor! Alleen het Evangelie van Genade en laten wij lezen Romeinen 16:25-26 nog een keer: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid (geheimenis), die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt”

Door dit Evangelie, het Evangelie van Genade gaat u God gehoorzamen, niet door een beetje van wet, genade en koninkrijk! Dat werkt niet. Alleen door Gods Genade Evangelie

gaat u God leren kennen en Hem gehoorzamen! Leer deze boodschap kennen in uw leven en u zult in uw geestelijke leven gaan groeien tot een volwassen persoon. !!!!

 

II Timotheus 1: 11

 

Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen”

 

Vers 11: Tot wat was de apostel Paulus gesteld? Tot het Evangelie van Genade was Paulus gesteld tot een prediker, een apostel en een leraar der heidenen. God had de apostel Paulus tot het Evangelie gesteld. Hij was de boodschapper van God om het goede Nieuws van Gods Genade overal te verkondigen. God redde Zijn grootste vijand, de leider van rebellie die toen in de wereld was tegen Christus! De zonde was toen gestegen tot het allerhoogste en toen ging God de leider van de rebellen tegen Hem redden door genade door het geloof nabij Damaskus. Paulus was dus een prediker, een apostel en een leraar der heidenen in 1 persoon! Paulus was niet 1 van de 12 apostelen. Hij heeft/had een aparte bediening. In Galaten 2: 8 lezen wij het volgende: “Want Die in Petrus krachtig werkte tot het apostelschap der besnijdenis, Die werkte ook krachtig in mij onder de heidenen.” In Romeinen 11:13 lezen wij: Want ik spreek tot u, heidenen, voro zover ik de apostel der heidenen ben; ik maak mijn bediening heerlijk” Ook in I Timotheus 2:7 lezen wij de volgende woorden en laten wij lezen vanaf vers 6: “Die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; Waartoe ik gesteld ben een prediker, een apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid”

Paulus is dus niet 1 van de 12 apostelen die alleen naar de Joden gingen om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Hij is de apostel van de Heidenen, van het Lichaam van Christus waartoe wij behoren. Hij is onze apostel!  Wij waren van origine heidenen maar nu door dit Evangelie van Genade zijn wij gelovigen in Christus geworden doordat de apostel Paulus dit Evangelie van Genade bekend heeft gemaakt door al zijn brieven en dat zijn er 13. Wij zijn net als de apostel Paulus door genade door het geloof gered! Het is het geloof van de Heere Jezus Christus! Hij stierf onze dood aan het kruis en stond op voor onze rechtvaardigmaking Romeinen 4:25. Wij zijn gerechtvaardigd door Hem en wij hebben de vergeving door Zijn bloed wat gevloeid heeft op Golgotha voor ons! Lees Romeinen 5:8, Efeze 2:8-9! 

 

II Timotheus 1:12

 

Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijd, maar word niet beschaamd; want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag”

 

Vers 12: Waarom moest de apostel Paulus zoveel lijden en had hij zoveel vijanden. Niet alleen Joden maar ook de meeste Romeinen en andere heidenen waren vijanden van hem. Waarom was dit. Hij Paulus was de verkondiger van het Evangelie van Genade, een nieuw Evangelie of
goed Nieuws. Door dit Evangelie was en is satan verslagen en daarom haat hij dit Evangelie en hij haatte Paulus omdat hij dit Evangelie van Genade Handelingen 20:24 bekend maakte. Satan haatte dit Goede Nieuws en was erg agressief net als Farao van de oude tijden. Satan dacht dat hij de Heere Jezus Christus had verslagen op Golgotha. Hij dacht dat Hij dood was en niet weer levend werd en na 3 dagen hoort hij dat Christus is opgestaan en dat Hij leeft! Dit Evangelie brengt juist het Goede Nieuws niet alleen van het sterven maar juist ook van het opstaan aan de orde en dat mensen die in Christus geloven gestorven zijn met Hem, begraven in Zijn dood en opgestaan met Hem. Dat is uniek. U kunt dit allemaal nog een keer lezen in Romeinen 6:1-14!

Lees dit nog eens goed door en ga hierover denken en ga dit geloven als u dit nog niet hebt aangenomen! Door dit is satan gevallen en verslagen en daarom haat hij de boodschap van genade en haatte hij ook Paulus omdat hij de eerste was die dit verkondigde aan de heidenen, de niet Joden, de Joden en zelfs de Koningen en Keizer. Paulus had ondanks alle lijden geen schaamte over de waarheid die hij verkondigde en waarvoor hij stond want hij wist in Wie hij geloofde, ja in Christus Zelf. En hij was verzekerd dat God machtig is het pand, bij Hem weggelegd te bewaren tot dit dag. Totdat wij een nieuw lichaam zullen krijgen. Dit was Paulus hoop. Ook al moest hij sterven erg snel hij was niet bang integendeel de apostel had zijn hoop gevestigd op Christus en wist dat hij verzegeld was met de Heilige Geest der belofte en dat de Heilige Geest het onderpand is en was van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid. Efeze 1:13-14 en Efeze 4:30! Lees deze teksten goed door!!!

II Timotheus 1: 13

 

Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is”

 

 Vers 13: Wat zijn de gezonde woorden die Paulus Timotheus meegaf en waar Timotheus zich aan behoorde te houden? Het antwoord hierop is het Evangelie van Gods Genade die Paulus aan Timotheus doorgaf. Romeinen 16:25-26: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus , naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt” Ja lieve broeders en zusters in Nederland:  in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hoensbroek, Enkhuizen, Haarlem, Utrecht, Nieuwegein, Kruiningen, Hardinxveld-Giessendam en nog meer plaatsen in Nederland waar mensen deze website lezen: Dit zijn de gezonde woorden en Paulus verkondigde die aan Timotheus maar ook aan ons en door zijn brieven te lezen en bestuderen weten wij wat deze gezonde woorden betekenen. Timotheus had de gezonden woorden aangenomen en nu was het aan hem om dit niet te verlaten in geloof en in liefde die in Christus Jezus is. En dat geldt ook voor ons lieve broeders en zusters: het is dus niet alleen het aannemen van deze boodschap van Genade maar daar ook dagelijks vanuit te leven en u zult ook kracht daaruit ontvangen! Het Evangelie van Genade waardoor wij gered zijn redt ons niet alleen, het bevestigt, het verstevigt ons geloof in Christus dagelijks. Alle zekerheden in Christus kunnen wij via het Evangelie van Genade wat de apostel Paulus verkondigde vinden en ook eigen maken. Dan wordt het pas een redelijke godsdienst, een godsdienst die niet menselijk is zoals in de wereld maar het wordt echt een relatie met God door de Heere Jezus Christus. Het houdt ons ook af van ongezonde woorden en leer.  Laten wij nog een keer de beroemde woorden van de apostel Paulus aan Timotheus lezen: "Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wie gij het geleerd hebt" II Timotheus 4:14

 

II Timotheus 1:14

 

Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is , door de Heilige Geest, Die in ons woont”

 

Vers 14: Wat betekenen deze woorden bewaar het goede pand? In het Engels precious deposit. Het antwoord hierop is het geloof welke de apostel Paulus doorgaf aan Timotheus en ook aan ons. Het is het geloof van Efeze 4 vers 5 waar staat geschreven: “Een Heere, een geloof, een doop! Het geloof in Gods Genade! Het geloof in het volbrachte werk van onze Heere Jezus Christus aan het kruis volbracht voor ons! Dit is het goede pand en dat is net als bij Timotheus ons ook toebetrouwd. Dat wij dit verdedigen en bewaren ons hele leven lang nu we hier nog op aarde zijn en daarvan niet afwijken en geen enkel compromis sluiten met valse leringen die proberen het tegendeel te bewijzen.

De Heilige Geest woont in ons! Laten wij lezen Efeze 1:13-14: “In Welke (Christus) ook gij zijt, nadat gij het Woord der Waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welke gij ook , nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid” Op het moment dat wij Christus als Verlosser aannamen lieve broeders en zusters, werden wij verzegeld met de Heilige Geest! God woont met Zijn Geest in ons! Wij zijn van Hem! Wij zijn nu in Christus! Niet meer in Adam! Dit is onze positie.

Voor de dagelijke praktijk houdt het dus in: “En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de dood opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in ons woont. Zo dan, broeder, wij zijn schuldenaars niet naar het vlees, om naar het vlees te leven” Romeinen 8: 11-12.

Lees en bestudeer voor uzelf Romeinen 8!

 

II Timotheus 1:15

 

Gij weet dit, dat allen, die in Azie zijn, zich van mij afgewend hebben; onder dewelke is Fygellus en Hermogenes”

 

Vers 15: Allen hadden Paulus verlaten die in Klein Azie woonden. Rond de plaats Efeze. Hij had daar 3 jaar ge-evangeliseerd onder de mensen. Het was de provincie Azie binnen Klein Azie, nu Turkije! Timotheus wist waar Paulus het over had in deze brief die naar hem gericht was. Op het einde van Paulus leven waren maar een paar getrouwe medebroeders in het geloof o.a. Lukas, Onesiforus, Timotheus. In Handelingen 19:19-20 lezen wij het volgende: “Velen ook dergenen, die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen, en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid; en berekenden de waarde derzelve, en bevonden vijftig duizend zilveren penningen. Alzo wies het Woord des Heeren met macht, en nam de overhand” Op het moment dat Paulus deze brief schrijft aan Timotheus gebeurt het tegenovergestelde. Mensen verlaten hem, Paulus. Waarom eigenlijk? De eerste reden is waarschijnlijk omdat Paulus voor Gods Genade en voor het Woord van Genade Handelingen 20:24 veel moest lijden en uiteindelijk dan in een kerker in Rome gevangen zat hiervoor. Men ging zich schamen voor Paulus omdat hij met ketenen vastzat en waren tenslotte ook zelf bang dat als zij met hem medestrijders waren gebleven, zij ook opgepakt zouden worden voor de boodschap van Gods Genade. Zij wilden niet hetzelfde lijden tegemoet gaan als de apostel Paulus zelf. Fygellus en Hermogenes waren leiders, waarschijnlijk te Efeze en omgeving, die de mensen influisterden om Paulus te verlaten en hem alleen te laten daar in Rome. Uiteindelijk verlaat bijna iedereen Paulus aan het einde van zijn leven behalve Lukas die tot het einde bij Paulus blijft. Voor de meeste mensen was het te moeilijk om een medestander van Paulus te blijven. Paulus had hen zo nodig nu hij in die kerker verbleef te Rome en zijn einde zag naderen. Het moet voor de apostel Paulus een heel moeilijke tijd geweest zijn. Desondanks bleef hij hopen op God en wist hij zich geborgen in Christus!

De tweede reden is dat de satan de verkondiging van de waarheid, het Evangelie van Gods Genade enorm haatte en nog steeds haat omdat hij door dit Evangelie verslagen is door God in Christus. Daarom zal hij er alles aandoen om mensen weg te houden van de boodschap van Genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26. Daar slaagde hij in aan het einde van Paulus leven in Rome en ook nu slaagt hij daar erg goed in want er zijn maar een handjevol mensen die staan voor de waarheid die ten eerste van de apostel Paulus in deze wereld verkondigd werd meer dan 1900 jaar geleden. 

Daarom een oproep aan de gelovigen hier in Nederland: Leer het Evangelie van Gods Genade kennen! Ga de brieven van de apostel Paulus lezen, bestuderen en over nadenken! 

 

II Timotheus 1:16

 

De Heere geve het huis van Onesiforus barmhartigheid; want hij heeft mij dikmaals verkwikt, en heeft zich mijner keten niet geschaamd”

 

Vers 16: Hier lezen wij over een medebroeder in het Evangelie van Genade, een medebroeder van de apostel Paulus. Onesiforus had Paulus ook gediend in het Evangelie van Genade wat de apostel Paulus verkondigde in Efeze. Onesiforus was waarschijnlijk weer in Efeze omdat de apostel hier schrijft dat de Heere het huis van Onesiforus barmhartigheid geeft. Wat had Onesiforus gedaan? Hij had Paulus opgezocht in de gevangenis te Rome en had hem dikmaals verkwikt. Wat betekent dit woord verkwikken? Hier betekent het opbeuren. Hij had Paulus heel wat keren opgebeurd. Paulus op het einde van zijn leven leefde onder barre omstandigheden daar in de kerker te Rome en zat vastgeketend waarschijnlijk aan de muur in zijn cel. Vreselijk als je bedenkt wat dit met zich meebrengt. Je kan geen kant op en soms zou je de moed laten zakken en dat gebeurde ook en Onesiforus beurde hem dan op en Onesiforus schaamde zich niet dat Paulus daar gevangen was in ketenen. Hij ging juist door om te geloven in de boodschap van Gods Genade. Wat een voorbeeld voor ons om na te volgen als broeders en zusters in de Heere Jezus Christus die ook gered zijn door genade door het geloof Efeze 2:8-9! Andere medebroeders en zusters opbeuren, bemoedigen dat is ook 1 van onze taken die wij als gelovigen te doen hebben. En hier hebben wij een groot voorbeeld! Andere mensen schaamden zich voor Paulus daar in Efeze en sommigen verlieten daardoor ook de boodschap van Genade. Laten wij ondanks alles als wij de boodschap van Genade kennen Romeinen 16:25-26 hiervoor altijd staan en daarvan niet afwijken en ermee doorgaan en ons ook niet schamen voor het Evangelie noch voor de apostel die daardoor in de gevangen is terecht kwam en later de marteldood stierf.

 

II Timotheus 1:17-18

 

Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naarstiglijk gezocht, en heeft mij gevonden, De Heere geve hem, dat hij barmhartigheid vind bij de Heere , in dien dag; en hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel.”

 

Vers 17: Onesiforus had Paulus gediend in het Evangelie van Genade te Efeze op een goede manier zoals God het ook verlangde. De band der liefde in de Heere Jezus Christus was met de apostel erg groot. Dat kan je uit deze verzen wel halen. Hij had een speciale band met Paulus en schaamde zich niet voor het Evangelie van Genade maar ook niet voor de apostel Paulus die gevangen zat met ketenen in Rome. Hij, Onesiforus ging vanuit Efeze Paulus opzoeken in Rome in de gevangenis en vond hem uiteindelijk in de gevangenis. Ook daar zal hij Paulus opgebeurd hebben. De omstandigheden waren erg slecht voor de apostel Paulus in de gevangenis te Rome tijdens zijn tweede gevangenschap onder keizer Nero. Hij had het erg moeilijk en deze ontmoeting met Onesiforus was erg fijn en opbouwend! Het is ook echte naastenliefde wat deze man, Onesiforus had, voor de apostel Paulus, zijn medebroeder in de Heere Jezus Christus! Een voorbeeld voor ons als gelovigen die meer dan 1900 jaar later leven!

Wat betekent precies het woord naarstig? Het ging met grote inzet van Onesiforus kant. Het zal niet meegevallen zijn om de apostel Paulus te vinden in de onderaardse kerker waar hij gevangen zat. Maar Onesiforus gaf niet op voordat hij hem, Paulus gevonden had. Rome had in die tijd duizenden gevangenen. Hij riskeerde zijn leven om Paulus te zien in het Rome van toen maar hij vertrouwde op de Heere Jezus Christus. Onesiforus volgde niet het slechte voorbeeld zoals anderen om Paulus te verlaten vanwege zijn gevangenschap en zijn ketenen maar hij bemoedigde hem. Laten wij dit ook doen als wij de boodschap van Genade kennen. Laten wij elkaar bemoedigen met Gods Woord van Genade. Hier in Nederland worden wij nog niet zo vervolgd zoals de apostel Paulus. Wij lijden wel en dat is hoofdzakelijk geestelijk lijden.

Ook nu vandaag de dag zijn er mensen die van het Evangelie van Genade gehoord hebben en er zijn er die dit kenden maar toch weer hebben verlaten omdat zij zich schamen hiervoor. In ieder geval is het voor ons gelovigen en leden van het Lichaam van Christus inspirerend om over deze mens Onesiforus te lezen hier in Gods Woord.

 

Vers 18: Onesiforus had zoveel barmhartigheid aan Paulus betoont en had hem meerdere keren bemoedigd en was zelfs zoals wij in vers 17 hebben kunnen lezen bij Paulus in de gevangenis geweest. Hij had hem opgezocht tussen al die gevangenen die gevangen zaten te Rome. Hij had zich niet geschaamd voor de ketenen die de apostel Paulus droeg voor het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20:24. Dit gaf de apostel Paulus weer zonneschijn in de donkere kerker waar hij gevangen zat te Rome. Dat Onesiforus ook barmhartigheid zal ontvangen van de Heere Jezus Christus in die dag. Welke dag? De dag van de opname en bij de Bema. Dit was de hoop van de apostel Paulus en ook van Onesiforus en van ons ook die Gods Genade Evangelie kennen en voor staan en het is ook de hoop voor alle gelovigen of ze het wel of niet willen geloven of onwetend hierover zijn. Het zal toch gebeuren de opname van de Gemeente. Het is erg jammer dat zo weinig mensen hier in Nederland deze waarheden kennen en eigengemaakt hebben. Daarom een oproep aan alle lezers: Leer het Evangelie van Genade kennen Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26 en ga voor dit Evangelie staan! Lees de brieven van de apostel Paulus: Romeinen t/m Filemon. Dit zijn uw persoonlijke brieven. Een gemixed Evangelie zoals Evangelie van het Koninkrijk met het Genade Evangelie kan niet! Hier rust geen zegen op. Het enige waar zegen op rust is de waarheid: Het Evangelie van de Genade van God! Lees Kolossensen 1:5-6

Onesiforus had Paulus gediend in het Evangelie toen Paulus 3 jaar lang in Efeze was om het Evangelie van Genade te verkondigen en dat deed Onesiforus heel goed. Laten wij als gelovigen en leden van het Lichaam van Christus dit voorbeeld overnemen in ons dagelijks leven dus eigenmaken en ook doen naar de kracht van de opstanding die in ons leeft!

 

II Timotheus 2:1-2

 

Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is; En hetgeen gij van mijn gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren”

 

Vers 1: Een heel belangrijk vers is dit. Paulus schrijft deze brief vanuit de kerker in Rome aan Timotheus en hij weet heel goed hoe moeilijk Timotheus het heeft in Efeze. De meeste mensen hadden zich geschaamd voor Paulus omdat hij gevangen zat met een keten en hadden hem verlaten. Hij Paulus spoort Timotheus aan om vooral gesterkt te worden in de genade van God. Om door te gaan met het Evangelie van Genade hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. De Genade van God is in Christus Jezus onze Heere. Lieve broeders en zusters in Nederland en ook buiten Nederland zoals Belgie, Duitsland, de Verenigde Staten, Canada, Suriname: het is soms lastig als er zoveel tegenslag is zoals Timotheus had ondervonden om door te gaan met die Genade van God in de Heere Jezus Christus. De moed had hij soms verloren omdat er maar een paar mensen waren overgebleven zoals Onesiforus die zich niet geschaamd had voor Paulus ketenen. Timotheus was de leider van de gemeente te Efeze. Hij stond min of meer alleen in Christus in een meerderheid die niet meer wilde geloven in de Genade van God. Toch wordt hij hier aangemoedigd om ermee door te gaan en het is iets wat ik zelf ook herken persoonlijk in mijn leven. De meerderheid van gelovigen in deze wereld geloven een gemixed Evangelie en kennen de waarheid Kolossensen 1: 5-6 niet en velen willen het ook niet kennen. Zij blijven baby's in het geloof en kunnen geen vast voedsel verdragen. Zij zien de noodzaak er ook niet van in. Zo zijn de omstandigheden op dit moment. Lieve broeder en zuster in de Heere Jezus Christus. Blijf niet een baby in het geloof! Ga de waarheid ontdekken door de brieven van de apostel Paulus te leren kennen en te bestuderen en ga hiervoor staan en inzien dat dit het Evangelie voor ons vandaag is! Het Genade Evangelie is het enige Evangelie dat nu telt onder de bedeling van Genade waaronder wij bijna 2000 jaar leven. Efeze 3:1-3. Wordt ook gesterkt door Zijn genade en ga met vreugde Gods Woord van Genade lezen! Dit is mijn gebed voor u. De waarheid kent de grote meerderheid in deze wereld niet maar doe niet mee met de grote meerderheid en leer de waarheid kennen want dit is Gods wil voor u en mij vandaag!

I Timotheus 2: 3-4: “Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker; Die wil, dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen” Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: het is Gods wil. Niet omdat ik het zeg. Geloof en vertrouw op God en Zijn Woord!

Vers 2: Wat Paulus aan Timotheus leerde of geleerd had. Wat had de apostel Paulus Timotheus zijn zoon in het geloof geleerd? Het antwoord hierop is het Evangelie van Genade en gehele raad van God. Alles wat bekend was van Gods Woord. Dat had de apostel Paulus Timotheus bekend gemaakt t/m het moment dat hij Paulus deze brief schrijft aan Timotheus. Timotheus was de leider van de gemeente te Efeze. Hij was de pastor en elke pastor ook vandaag de dag zou een promotor behoren te zijn van de waarheid van God. De waarheid waarvan wij in I Timotheus 2:3-4 hebben kunnen lezen. Laten wij Kolossensen 1: 5-6 lezen: “Om de hoop, die u weggelegd is in de hemel, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der Waarheid namelijk het Evangelie. Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt” Alleen er zijn vandaag weinig mensen die de waarheid, het Evangelie van Gods Genade kennen en daar ook voor staan.
De meeste mensen zijn afgedwaald tot fabels. Timotheus wordt juist in de niet ideale omstandigheden hier aangemoedigd om het Evangelie van Genade te verkondigen. Laten wij nog een tekst lezen: “Ik betuig dan voor god en de Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn koninkrijk: Predik het Woord, houd aan tijdig, ontijdig, weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer” II Timotheus 4:1-2. Mag God ons helpen vandaag als pastors die de waarheid kennen, deze wonderbare boodschap van Genade door te geven aan andere mensen die deze waarheid ook leren kennen en ook weer bekwaam zijn om dit door te geven aan anderen. Dit behoren dan wel getrouwe mensen te zijn in Christus waaraan je het toevertrouwt.

Mijn gebed en verlangen voor u als lezer en broeder/zuster in de Heere Jezus Christus is dit dat u ook het Genade Evangelie leert kennen in uw leven en dat ook eigen zult maken in uw eigen geestelijke leven en daar ook voor gaat staan. Het is de enige boodschap voor ons vandaag! Galaten 1: 6-9. Lees dit gedeelte nogmaals goed door!

 

II Timotheus 2:3

 

“Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus”

 

Vers 3: In het vorige vers spoorde Paulus Timotheus aan om als een steward wat hij geleerd had van de apostel dit door te geven aan mensen die bekwaam zouden zijn om ook anderen te leren. In dit vers heeft de apostel Paulus het over een krijgsknecht, een goed krijgsknecht of soldaat van Jezus Christus. Een soldaat heeft moed en zelf discipline. Deze 2 eigenschappen wat een soldaat moet hebben zijn erg belangrijk. Het is niet wat de soldaat kan geven maar wat hij kan verdragen en hoe lang het duurt voordat hij pas opgeeft, dat hij niet verder meer kan verdragen. Het is verdrietig dat veel van Gods kinderen simpel weg geen soldaten willen zijn. Weinig mensen willen verdrukkingen meemaken in hun levens want dat doet pijn en verdriet en dat wil men niet. In Efeze 6: 10-20 lezen wij over de soldaat in de geestelijke strijd die hij elke dag behoort te voeren. In vers 10 lezen wij: “Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte Zijner macht” En verder verteld de apostel Paulus ons precies wat dit inhoudt in de volgende verzen t/m 20. “Doet de gehele wapenrusting aan” (vers 11). Lieve broeders en zusters in onze Heere. Onze strijd, geestelijke strijd is niet tegen vlees en bloed, tegen mensen maar tegen de listige omleidingen van de duivel. Daar is onze strijd met Christus tegen. En lijden van verdrukkingen horen daarbij. Kijk naar het leven van de apostel Paulus. Hij moest zelfs de marteldood sterven voor het Evangelie van Genade Handelingen 20:24. In 2 Timotheus 3:12 lezen wij: “En ook allen, die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden” Deze mensen zullen verdrukt worden. Niet alleen Timotheus behoorde als een goed soldaat voor Christus verdrukkingen te lijden. Ook wij die meer dan 1900 later leven en leden zijn van het Lichaam van Christus behoren ook te lijden als goede soldaten van Jezus Christus onze Heere. Hoe kunnen wij goede soldaten zijn van Christus? Door het Evangelie van Genade wat de apostel Paulus ten eerste verkondigde aan deze wereld die verloren gaat aan te nemen en daar ook voor te staan net als de apostel Paulus die aan het einde van zijn leven zeide de volgende woorden: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geeindigd, ik heb het geloof behouden” Wilt u ook een goed krijgsknecht van Jezus Christus zijn? Dan zult u de boodschap van Gods Genade behoren te leren kennen! Romeinen 16:25-26.

 

II Timotheus 2:4

 

Niemand, die in de krijg dient, wordt verwikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij hem moge behagen, die hem tot de krijg aangenomen heeft”

 

Vers 4: Het gaat in dit vers nog steeds over de krijgsknecht of soldaat in Jezus Christus. Wat betekenen deze woorden van dit vers nu eigenlijk? Zoals wij al in vers 3 hebben kunnen leren is dat de soldaat moed en zelfdiscipline heeft. Deze zijn erg belangrijk voor een soldaat want anders gaat het niet goed. Dat hij veel kan verdragen voordat hij opgeeft. Hier staat ook dat de soldaat van Christus zich niet met behoort bezig te houden met aardse dingen. Hij laat zich leiden door Gods Geest door Zijn Woord en focused zich op geestelijke dingen die te maken hebben met eeuwig leven. Dus zoek de dingen die boven zijn, niet de dingen die beneden zijn, aardse dingen. Zodat de dienstknecht of soldaat van Christus Hem mag behagen en niet de wereld. Dus de wereld niet liefhebben en daar komt het op neer. Maar ook niet op dingen ingaan en in verwarring gebracht worden door de wereld omdat de wereld zo anders is dan het leven met Christus. Conclusie: als gelovigen in Christus behoren wij ons te laten leiden door Gods Woord Romeinen 10:17 wat samengaat met Gods Geest Die in ons woont. Laten wij niet meedoen met deze wereld met al zijn begeerlijkheden

II Timotheus 2:5

En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettig heeft gestreden”

 

Vers 5: Dit vers gaat over de atleet. Hij behoort zich aan de regels te houden om de strijd, de wedstrijd te winnen. Hij mag dus niet eerder beginnen dan het signaal dat aangeeft dat hij mag beginnen. Een voorbeeld kan ik geven toen mijn zoon aan hardloopwedstrijden mee deed. Hij zat toen nog op atletiek en heeft een aantal wedstrijden gelopen. Hij moest altijd wachten op het signaal voordat hij kon beginnen met tientallen andere mensen die zijn concurenten waren.

Bij elke vorm van sport zijn de regels weer anders maar het komt hierop neer dat iemand die daar aan meedoet altijd zich aan de regels houdt. Stel dat hij de eerste prijs behaald en zich heeft gehouden aan de regels dan wordt hij gekroond dat betekent hij krijgt een prijs.

Zo is het ook in het geestelijk leven mijn broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus. We behoren te bouwen op het fundament wat al gelegd is Jezus Christus. Welke bouwstenen gaan

we gebruiken? In I Korinthe 3:10 lezen wij het volgende: “Naar de Genade Gods, die mij gegeven is , heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een ieder zie toe, hoe hij daarop bouwt en in vers 12 en 13 lezen wij: “En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stoppels; Eens ieders werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren daar het door vuur geopenbaard wordt; en hoedanig een ieders werk is, zal het vuur beproeven”

Wij als gelovigen in Christus behoren te bouwen met de bouwstenen volgens het Genade Evangelie wat de apostel Paulus predikte. Als wij bouwen met andere bouwstenen zoals de Wet van Mozes of Koninkrijks Evangelie op het fundament dat zal verbrand worden! Je zal dan schade hebben lees vers 14-15! Het is dit Evangelie van Genade wat wij als gelovigen behoren te kennen en met de bouwstenen volgens dit Evangelie ook bouwen. Dan kunnen wij ook strijden en een kroon ontvangen. Anders niet!  Lees Romeinen 16:25-26!  Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: leer het Evangelie van Genade van God kennen en daar ook voor te gaan staan! Door dit te doen kan u de kroon ontvangen!  Dan bent u een goede atleet van Christus! 

 

II Timotheus 2:6

 

De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten”

 

Vers 6: Wat betekenen deze woorden in dit vers wat wij nu lezen? De landarbeider, de boer. De boer moet ten eerste veel tijd en aandacht schenken aan het veld waarom hij werkt. Het is ploegen, zaaien en maaien. Hij moet ook als eerste de vruchten als hij die verbouwd ten eerste zelf proeven. In geestelijke zin is het zo de gelovige die Gods Woord van Genade kent en ook Gods Woord rechtsnijdt moet eerst zelf alles op een rijtje hebben voor zichzelf en zijn positie en wandel in de praktijk helemaal begrijpen en eigenmaken voordat hij het Woord van Genade van God aan anderen kan uitleggen. 2 Timotheus 2:15. Dus hier wordt de diensknecht van God vergeleken met de landman, de boer. Boeren eten dus ook eerst van het veld wat ze verbouwen voordat zij het doorgeven aan andere mensen die vruchten of groente willen kopen.

Het is natuurlijk ook voor de gelovige in Christus die Gods Woord der Waarheid namelijk het Evangelie van Genade kent en daarvoor staat en doorgeeft aan anderen, dat hij of zij ontmoedigd raakt en het wel wil opgeven om te evangeliseren omdat er zoveel weerstand in deze wereld is naar het Genade Evangelie toe Handelingen 20:24. Timotheus had ook bijna de moed verloren en toch spoort de apostel Paulus vanuit de kerker te Rome hem aan om door te gaan. Waarom? Laten wij lezen I Korinthe 15:58 waar staat geschreven: “Zo dan, mijn geliefde broeders! Weest standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel (tevergeefs) is in de Heere.” Dus je arbeid in de Heere Jezus Christus is niet tevergeefs dus we worden hier aangespoord om standvasstig te blijven in Christus en in de boodschap van Gods Genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26.

 

II Timotheus 2:7

 

Merk, hetgeen ik zeg: doch de Heere geve u verstand in alle dingen”

 

Vers 7: Als wij als gelovigen de brieven van de apostel Paulus blijven bestuderen en dit ook scheiden van de rest van de Bijbel (rechtsnijden 2 Timotheus 2:15) dan geeft de Heere ons verstand in alle dingen. Wat een belofte van God! Wij behoren ook Paulus na te volgen zoals hij Christus navolgde in het Evangelie van de Genade Gods! Lees I Korinthe 4:16, I Korinthe 11:1. Als gelovigen behoren wij geen andere apostel of iemand anders na te volgen dan de apostel Paulus! Hij zei dit niet alleen tot Timotheus maar aan het gehele Lichaam van Christus. Nog een tekst in deze is de volgende tekst: "Want al hadt hij tienduizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld" I Korinthe 4:15.  Uit de brieven van de apostel Paulus leren wij alles wat met Gods wijsheid te maken heeft en worden wij ook wijzer want het is de waarheid Kolossensen 1:5-6!

Koning Salomo vroeg de Heere om wijsheid en die kreeg hij. Wij kunnen Gods wijsheid leren kennen door de Bijbel want die is compleet! In Spreuken 2:6 lezen wij: “Want de Heere geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en waarheid”

    Als wij als gelovigen meer wijsheid en verstand willen krijgen dan zullen wij Gods Woord verder behoren te bestuderen en alles in het licht van de Paulinische waarheid lezen en bestuderen! Wij behoren dan ook als een kind Gods Woord aannemen,  dan kan God ook in ons werken en dan geeft Hij ons verstand in alle dingen! Wat een geweldige God hebben wij Die ons verstand wil geven en meer en meer door Zijn waarheid! 

 

II Timotheus 2:8

 

Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit het zaad van David, naar mijn Evangelie”

 

Vers 8: Jezus Christus is uit de doden opgewekt! Dit is een feit! Hij is opgestaan uit de doden!

In Romeinen 4:25 lezen wij het volgende: “Die overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking”. In Romeinen 6:9-10 lezen wij de volgende teksten: “Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, leeft Hij Gode” Na 3 dagen en 3 nachten in het graf gelegen te hebben werd de Heere Jezus Christus uit de doden opgewekt. God heeft Hem uit de doden opgewekt! Dit is gebeurd. Daar valt niet aan te tornen. Hij leeft en zit aan de rechterhand van de Vader en bidt en pleit daar voor ons! Als Hij niet was opgestaan hadden wij geen hoop in ons leven en waren wij zonder God in deze wereld! Dit moeten wij ook in onze gedachten blijven houden dat Hij is opgestaan en dat Hij leeft. We hebben net de Paasdagen gehad waar dit feit elk jaar herdacht wordt. In feite is het elke dag Pasen voor ons gelovigen in onze Heere Jezus Christus! Wij zijn ook met Hem opgestaan, samen met Hem! Romeinen 6 (lees het hele hoofdstuk! ) Christus is uit het zaad van David! Lees het geslachtsregister van Mattheus 1 helemaal door. Hij wordt daar genoemd de Zoon van David! Het is naar de mens Davids zaad!

Naar mijn Evangelie! Welk Evangelie? Het Evangelie wat de apostel Paulus predikte en dat is het Evangelie van Genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26. Naar de Genade van God, naar Zijn Evangelie van Genade wat Hij doorgaf aan de apostel Paulus om dat te prediken!

II Timotheus 2:9

 

Om hetwelk ik verdrukkingen lijd tot de banden toe, als een kwaaddoener; maar het

Woord van God is niet gebonden”

 

Vers 9: De apostel Paulus leed verdrukkingen voor dit Evangelie, het Evangelie van de Genade van God die hij mocht verkondigen aan koningen, keizers, Israel en Heidenen. Als hij dit schrijft zat hij als een kwaaddoener in de kerker in Rome als gevangene van Keizer Nero. Keizer Nero haatte gelovigen in Christus en gaf hen de schuld toen er een grote brand woedde in Rome. Door het Evangelie van Genade waren zelfs mensen van de Keizerlijke garde tot geloof gekomen in Christus. Het Woord van God, Gods Genade is niet gebonden. Zowiezo is Gods Woord niet gebonden. Ook al moeten wij lijden en verdrukkingen ondergaan Gods Woord blijft tot in eeuwigheid! Ook al zouden Bijbels verbrand worden dan nog blijft Gods Woord tot in eeuwigheid. Gods Woord is niet gebonden aan omstandigheden. De apostel Paulus leed heel erg in die kerker in Rome. De 2e Timotheusbrief is ook zijn laatste brief voordat hij stierf in Rome. In II Timotheus 3:12 lezen wij het volgende: “En ook allen, die Godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden” Dit is niet te vermijden. De apostel Paulus werd het hardste vervolgd voor de boodschap van Genade zowel geestelijk als lichamelijk. Wij leven hier in Nederland in een vrij land. Wij mogen geloven in Christus en in Zijn Genade en het Genade Evangelie leren kennen en daarvoor staan en vertellen aan andere mensen. Wij lijden wel geestelijk als wij hier voor staan: voor Gods waarheid! Toch behoren wij door te gaan. Laten wij lezen wat Gods Woord zegt: “Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering bedaan is, wetende, van wie gij het geleerd hebt”

Zoals Timotheus hier wordt aangespoord aan het einde van Paulus leven zo behoren wij dit ook van harte te doen en doorgaan met de boodschap van Genade door te geven aan andere mensen.

 

II Timotheus 2:10

 

Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid”

 

Vers 10: Wat een liefde wat uit dit vers spreekt!  De apostel Paulus had alle lijden ervoor over om Gods Genade door te geven door het Genade Evangelie! In Handelingen 20:24 lezen wij: “Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengenen de dienst, welke ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der Genade Gods” Hij, Paulus, had zijn leven ervoor over! De liefde en Genade van God werkte op een wonderlijke manier door de apostel Paulus. Het was Gods liefde wat hem Paulus drong om andere mensen het heerlijke nieuws van Gods Genade te verkondigen en zelfs in de gevangenis ging hij door met verkondigen van Gods liefde voor ons mensen in Christus! Denkt u eens in hij, Paulus zat daar gevangen in de kerker te Rome onder barre omstandigheden met ketenen vast! Hij wist dat hij het met zijn leven moest bekopen: dat hij zou sterven voor Ceasar in Rome! Wat zo belangrijk is dat het niet ging om hemzelf maar om die ander! Dat de andere mens ook de zaligheid zou verkrijgen in Christus Jezus met eeuwige heerlijkheid!

Laat wij als gelovigen in Christus dit voorbeeld van onze apostel Paulus volgen en doorgaan met Gods Woord van Genade te verkondigen en door dit Woord Gods liefde door te geven aan alle mensen die willen luisteren en dit aannemen!

 

II Timotheus 2:11

 

Dit is een getrouw Woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven”

 

Vers 11: Een getrouw Woord: God is getrouw, daarom is Zijn Woord ook getrouw! Wij zijn met Hem gestorven! Beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: dit is gebeurd! Op het moment dat wij de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser ontvingen is dit gebeurd!!!

Wij zijn gestorven met Hem! Romeinen 6:3-4 bevestigt dit: “Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Jezus Christus gedoopt zijn, wij in Zijn doopt gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden”

Wij als gelovigen in Christus geloven dat Christus onze dood stierf en onze oude mens is met Hem gestorven. Wij leven nu met Hem. Wij leven niet meer voor onszelf beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus! Kolossensen 3:3 zegt ons het volgende: “Want gij zijt gestorven, enuw leven is met Christus verborgen in God”. Christus is nu ons leven!!! Laten wij nogmaals lezen het woord van Galaten 2:20: “Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft”. Wij leven als gelovigen in Christus uit de doden opgestane mensen. De eeuwige dood die ons gevangen hield is heerst niet meer over ons! Wij hebben nu het eeuwige leven in Christus! Denk hierover na!

 

II Timotheus 2:12

 

Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen”

 

Vers 12: Wat betekenen deze woorden? In ieder geval hebben deze woorden niets met onze behoudenis te maken. Het heeft meer te maken hoe wij als gelovigen ons gedragen en hoe ons getuigenis is t.o.v deze wereld. Hoe gaan wij om met Gods Woord! Laten wij ons volgens de juiste boodschap, de boodschap van Genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25 lijden? Verdragen wij daarbij alle kwaad wat ons aangedaan wordt en dat geestelijk veel moeten lijden. Staan wij echt voor de waarheid van God in Christus? Dat is wat het hier om gaat! Het heeft echt te maken met I Korinthe 3 :14 en 15: “Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur” Het werk hier gaat over met welk Evangelie of goed nieuws bouwen wij op Christus Die het fundament is. Bouwen wij volgens het Genade Evangelie, dan zullen wij ook lijden voor Christus en ons zal in de hemel een heerlijke taak gegeven worden namelijk dat wij met Hem zullen heersen!

Wat dat precies inhoudt weten wij niet precies. Wat we wel weten is dat wij over engelen zullen oordelen! Lees I Korinthe 6:3!

Als wij Christus verloochenen en zeggen dat wij Hem niet kennen (net als Petrus deed) en ook de boodschap verloochenen dan zullen wij schade lijden! Het zal in die dag dat wij behoren te verschijnen voor Christus, voor de Bema, een pijnlijk iets zijn als wij Hem en de boodschap van Genade verloochend hebben! Wat vast staat is onze behoudenis! Dit vers heeft met ons loon te maken wat wij in de hemel zullen krijgen. Broeders en zusters in de Heere Jezus Christus laten wij ons vasthouden aan Gods Woord van Genade en daarvan niet afwijken als wij het kennen! Laten wij nu lijden voor Christus en weten dat wij later beloond zullen worden! Het is staan in Zijn werk! Niet ons eigen werk! Efeze 2:10! Lees dit!!!!

 

II Timotheus 2:13

 

 

Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen

 

Vers 13: God kan niet liegen!!! In Titus 1:2 lezen wij nogmaals het volgende: “In de hoop van het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd” In Romeinen 3: 4 lezen wij: “ Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; zoals geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden en overwint, wanneer Gij oordeelt” God is geen mens dat Hij liegen zou. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. In het Engels staat er If we believe not: als wij niet geloven of vertrouwen in Hem stellen Hij blijft getrouw. Eenmaal kind van God altijd kind van God. Onze positie in Christus zal niet veranderen als wij ontrouw zijn dus niet geloven op een moment. Wij blijven van Hem en in Hem. Al maken wij er een potje van Hij blijft getrouw. Hij houdt ons vast door middel van Zijn Geest Die in ons woont en waarmee wij verzegeld zijn tot de dag der verlossing Efeze 1:13-14, Efeze 4: 30!!!! Laten wij nogmaals Efeze 2:8-9 lezen: “Want uit Genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme” Dit blijft, wij zijn gered door Christus bloed, doordat Hij Zichzelf gaf voor ons, in onze plaats voor onze zonden en is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. Dit verandert niet. Ook al plegen wij zonden elke dag weer en zijn wij niet getrouw. Hij is getrouw!

 

II Timotheus 2:14

 

Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor de Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot afkering der toehoorders”

 

Vers 14: De apostel Paulus vermaant Timotheus hier in dit vers dingen in gedachtenis te brengen. Wat precies bedoelt de apostel Paulus hiermee? Hetwelk hij tevoren geschreven had aan Timotheus dat indien wij verdragen wij ook met Hem zullen heersen of regeren. Indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen en indien wij ontrouw zijn Hij getrouw blijft. Dit waren dingen die Timotheus zijn toehoorders te Efeze behoorde te vertellen en dat deze woorden hen ook inprent zouden worden. Tegelijkertijd dat er geen woordenstrijd zou komen binnen de gemeente te Efeze hetwelk geen nut heeft. Dit geeft juist verwijdering in de zin dat de mensen die het horen zullen weggaan. Een dienstknecht des Heeren behoort niet te twisten en woordenstrijd te hebben met andere mensen. Je ziet dit veel nu in deze wereld: woordenstrijd en vooral onder gelovigen in Christus dat de ene mens de andere beschuldigd of zwart maakt. Dan laat je je leiden door je eigen vlees, door je zonden. Wij hoeven en behoren niet de zonde te dienen en woordenstrijd of discusies die uitmonden in ruzie uit te lokken.

In 2 Timotheus 2:23 t/m 25 lezen wij hoe wij als dienstknechten van God, van Christus hier mee om behoren te gaan: “En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende, dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen; Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of God hun te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid” Dit is soms erg moeilijk en lastig en wij hebben hier hulp bij nodig van God. Wij kunnen dit niet alleen. Wij behoren ons te laten leiden in dit door Gods Geest. Gebed is ook erg belangrijk in deze situaties dat we alles bekend maken bij God Lees Filippensen 4: 6-7! Woordenstrijd en twisting brengt onbetrouwbaarheid met zich mee en het is geen tactiek. Mensen zullen daardoor het Evangelie van Genade verlaten of niet tot de waarheid komen wat God graag wilt I Timotheus 2:3-4 en een afkeer krijgen van het geloof in God, in Christus! Dit behoren wij ten alle tijde voorkomen net als Timotheus!

 

 

II Timotheus 2:15

 

Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der Waarheid recht snijdt”

 

Vers 15: Dit is het sleutelwoord tot de Bijbel.

 

Voordat we beginnen aan deze studie gaan we eerst nog een keer deze tekst lezen:

Benaarstig u om u zelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.” (2 Timotheűs 2:15)

 

Degene die dit vers begrijpt en ook toepast in zijn of haar dagelijks leven en er ook voor staat bij het bestuderen van de Bijbel, Gods Woord, heeft de sleutel tot de Bijbel.

We lezen de volgende verzen in dezelfde brief van Paulus aan Timotheűs. In 2 Timotheűs 3:16,17 lezen wij: “Heel de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust”.

Zijn deze teksten van 2Timotheűs 2:15 en 2Timotheűs 3:16,17 in tegenstelling tot elkaar? Nee, ze vullen elkaar juist aan. Laten we eens nader bestuderen wat 2Timotheűs 2:15 betekent.

 

1e Wij behoren ons te benaarstigen/beijveren. Dit betekent dat we ons met ijver behoren toe te leggen op, er ernst mee te maken.

2e We behoren ons God beproefd voor te stellen. Beproeven betekent testen.

3e We behoren een arbeider te zijn.

4e We behoren ons niet te schamen

5e Die het Woord der waarheid recht snijdt.

 

Zonder dit vers of het negeren van dit vers wordt de mens in Christus niet volmaakt en tot alle goed werk volmaakt toegerust. Zonder het recht snijden leert men de waarheid niet kennen. De waarheid komt zonder dit vers niet naar voren. Zonder dit vers zit je als het ware op een dwaalspoor.

2Timotheűs 2:15 is het sleutelvers tot Gods Woord, de Bijbel! We weten van 2 Timotheűs 3:16 dat al de Schrift van God is ingegeven. Dit betekent dat alle Schrift door God is geїnspireerd. Het is Zijn Woord en Hij gebruikte mensen (schrijvers) om het op te schrijven! Dus de gehele Bijbel kunnen wij lezen. Is alles wat we in de Bijbel lezen ook tot ons persoonlijk geschreven? We behoren als wij de Bijbel lezen en bestuderen het volgende af te vragen:

1e Wat staat er letterlijk te lezen in het gedeelte wat we lezen/bestuderen? Waar gaat het over?

2e We behoren alles in de context te lezen (dus in z’n geheel). Het hele hoofdstuk lezen.

3e Tot wie en over wie wordt er geschreven?

4e Is dit vers persoonlijk tot mij geschreven of spreekt God tegen andere mensen?

 

Ook behoren wij onszelf af te vragen onder welke bedeling van God leef ik nu?

Voordat wij deze vraag beantwoorden volgt eerst een stukje geschiedenis en daarna gaan we de vraag over bedeling beantwoorden. Snel na het overlijden van de apostel Paulus te Rome en zijn medearbeiders zoals Timotheűs, Titus en Lukas , medearbeiders in de boodschap van genade, werd het evangelie van genade en het recht snijden van Gods Woord der waarheid terzijde gedaan. Men ging daarvan afwijken. Dit leidde tot een periode waarin deze waarheden niet meer verkondigd werden. Dit bracht verwarring en vele sekten en scheidingen met zich mee in het zogenaamde Christendom. Pas in de 16e eeuw ontdekte Maarten Luther een deel van de genade van God in Gods Woord. Hij ontdekte dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof in Christus en niet door zijn eigen werken. Romeinen 5:1. Hij zette 95 stellingen op papier en prikte ze vervolgens aan de slotkapel in Wittenberg. Deze daad bracht de hervorming in Europa en er volgden door dit vele scheuringen, vervolgingen, oorlogen etc. Wat Luther niet ontdekte was het volledige geheimenis, wat te lezen is in de brieven van de apostel Paulus en het recht snijden van Gods Woord der waarheid. Pas aan het einde van de 19e eeuw en begin 20e eeuw herontdekte men deze waarheden opnieuw! Mensen als Sir Robert Anderson, J.C. O’Hair en C.R.Stam (Berean Bible Society) hebben deze waarheden herontdekt en doorgegeven aan ons als gelovigen en door hun boeken, commentaren en preken etc.

 

Voordat we het hebben over bedelingen eerst even dit. In 2Timotheűs 2:15 staat dat we het Woord der Waarheid behoren recht te snijden. Dit is de sleutel tot de Bijbel. Wat betekent dit nu “recht snijden”? Het woord recht snijden komt van het Griekse woord orthotemeo. Je kunt dit woord in 2 gedeelten splitsen en dan heb je de woorden ortho en temno. Ortho betekent recht. Zo heb je de woorden orthodox wat betekent correcte leer, orthografie is correcte spelling, orthopedisch is correctie van afwijkingen in het skelet. Dit kunnen breuken zijn. Een persoon die zich hier mee bezig houdt is een orthopeed of orthopedisch chirurg. Als radiologisch medewerker op een rontgenafdeling heb ik dagelijks met patienten te maken die onder behandeling zijn van een orthopedisch chirurg. Het woord temno komt ook uit het Grieks en vertaald naar het Engels is dit tomie. We hebben wel eens gehoord van tonsillectomie. Een chirurgische ingreep waarbij je amandelen verwijderd worden. Het woord recht snijden is dus scheiding maken. Bijvoorbeeld het tweeledig programma van God is ten eerste voor de aarde, een aards programma via het volk Israël met een aardse hoop, een koninkrijk en Christus als koning gedurende 1000 jaar. Het tweede is een hemels programma via de Gemeente, het lichaam van Christus, Christus als Hoofd van het lichaam, met een hemelse hoop, en een hemels koninkrijk. Deze twee programma’s van God behoren wij als gelovigen niet met elkaar te mixen maar goed van elkaar te scheiden. Dit is recht snijden. We behoren goed te weten wat het aardse programma met Israel inhoudt en dat dit van de grondlegging der wereld begon. We behoren ook goed te weten wat het hemelse programma, wat ten eerste is bekend gemaakt aan de apostel Paulus, inhoudt. Dit programma was al van voor de grondlegging der wereld bekend bij God maar is later aan de apostel Paulus is bekend gemaakt, Romeinen 16:25: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest”. Dus wij behoren de brieven van Paulus te zien als onze persoonlijke brieven en deze brieven te scheiden van alle andere boeken in de Bijbel. Wat voor het volk Israël gold als regels en als waarheden, geldt niet voor de Gemeente die Zijn lichaam is, waartoe wij als gelovigen behoren. We kunnen dus geen regels die het volk Israel betroffen nemen en die gaan toepassen in ons leven als gelovigen. Dan wordt het een mix van verschillende boodschappen. Helaas zien we dit wel in de Christelijke wereld. Daarom zijn er vandaag zoveel dwalingen en valse leringen omdat men het Woord der Waarheid niet recht snijdt.

 

Onder welke bedeling leven wij als gelovigen? Het woord bedeling komt van het woord oikonomia (Grieks) . Het betekent uitdelen. Een bedeling is beslist niet een periode van tijd maar een handeling van uitdelen. We kunnen dit lezen in Efeze 3:2: “Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u” In Johannes 1:17 lezen wij het volgende: “Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden”. Het woord oikonomia betekent huis management of rentmeesterschap. Wij leven nu onder de bedeling van genade of administratie van genade. Gods karakter, principes blijft hetzelfde. Alleen Zijn handelen met mensen (regels) is in elke bedeling weer anders. Wij leven als gelovigen niet onder de wet van Mozes maar onder de genade van God. Romeinen 6:14,15. Wij leven onder de bedeling van genade en niet onder de bedeling van de wet, die gold voor het volk Israël en Gods handelen met hen. Voor het volk Israël, onder de bedeling der wet waren regels geschreven in de wet van Mozes. Voor ons als gelovigen, leden van het Lichaam van Christus die nu onder de bedeling van genade leven zijn er ook regels van God.

 

Conclusie:

Bij het bestuderen van de Bijbel behoren wij 2Timotheűs 2:15 toe te passen tezamen met 2Timotheűs 3:16. We behoren alles wat we lezen in de context lezen, waar gaat het gedeelte over? Telkens behoren wij ons af te vragen is dit schriftgedeelte tot mij persoonlijk geschreven of niet? Natuurlijk zijn er algemene waarheden door heel de Bijbel die ook nu voor vandaag nog gelden. Verder behoren wij te weten onder welke bedeling, oikonomia of administratie wij leven beste broeder en zuster. We behoren ook te weten wat onze persoonlijke brieven zijn, de brieven die specifiek tot ons gericht zijn! Niet alleen weten maar ook bestuderen!!!! Wij behoren Gods Woord net zo te bestuderen als de gelovigen te Beréa deden Handelingen 17:10-11 broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus!!

En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Beréa ; welke , daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden; En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren”.

Tenslotte leer dit vers kennen en toepassen in uw leven beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus en uw leven zal een geordend leven worden in de Heere Jezus Christus!!!

 

2 Timotheus 2:16

 

Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen”

 

Vers 16: Wat betekent dit ongoddelijk ijdelroepen? Timotheus behoorde zich daarvan afstand te houden. Ongoddelijk ijdelroepen is slechte praat wat geen doel heeft. Ook vloeken mist het doel en dat kan hiermee o.a ook mee bedoeld zijn. Hoe vaak horen we niet iemand vloeken. In mijn werk hoor ik het dagelijks en het is belangrijk om daar geen deel van uit te maken. Dit nam niet alleen in Paulus zijn dagen toe maar is nu veel en veel meer toegenomen. Ook onzin geklets en hoe vaak doen wij zelf daar niet aan mee. Maar beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus wij zijn anders en wij kunnen daarvan afstand nemen. Wij behoren ook het volgende te doen: “En verwerp de vragen, die dwaas en zonder lering zijn, wetende, dat zij twistingen voortbrengen” 2 Timotheus 2:23. Net als Timotheus behoren wij dit te doen: ons distantieren van dit gepraat! Dit gepraat is net als de ziekte kanker: het kruipt overal naartoe en voordat wij het weten zijn wijzelf verleid door dit en kunnen wij ook afdwalen van de waarheid. Dus laat ons hiervoor waken en blijven bezig zijn met Gods Woord en het Woord rechtgesneden zoals boven omschreven. Onwaarheden zullen alleen maar toenemen zegt de apostel Paulus met meerdere goddeloosheid en wij leven nu in een tijd dat dit gebeurt. Je ziet het overal om je heen: de leugen en onzinnig gepraat wat niet tot stichting leidt in het geestelijke leven maar afbreuk doet. Als wij de waarheid, het Evangelie van Genade kennen behoren wij daarvoor te staan ons niet laten verleiden naar menselijke redeneringen of gedachten.

 

2 Timotheus 2:17-18

 

En hun woord zal voorteten gelijk de kanker; onder welke is Hymeneus en Filetus.

Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding reeds geschied is, en keren het geloof van sommigen om.”

 

Vers 17 en 18 Hun woord, het woord van onzinnigheid en leugen gaat maar door en dringt overal door. Wie waren Hymeneus en Filetus ? Dit waren mannen die van de waarheid waren afgeweken en onwaarheden verkondigden. In I Timotheus 1:19-20 lezen wij het volgende:
Houdende het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebben, aangaande het geloof schipbreuk geleden hebben: Onder wie is Hymeneus en Alexander, die ik de satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren”

Zij zeiden onder andere dat de opstanding al geschied was wat niet waar was maar keerden wat mensen van de waarheid af. De opstanding heeft waarschijnlijk te maken met de opname van de Gemeente I Korinthe 15:51-53! Dat dit alreeds geschied was!

Nu vandaag de dag zijn er zoveel meer valse leringen en de waarheid wordt niet erkend of gekend. Er zijn nu natuurlijk veel meer mensen op aarde dan in de tijd van Paulus. In de zogenaamde Christelijke wereld is het grote merendeel der gelovigen niet bezig met de waarheid of die te door te geven aan andere medemensen. Men is bezig met een mix van Koninkrijk Evangelie en een beetje genade. De leer der Genade wordt niet gepredikt in kerken en gemeenten hier in Nederland. Men is meer bezig met het oecumene: hoe krijgen we alle gelovigen/kerken weer bij elkaar en men sluit meer en meer compromissen. Hoe krijgen we de geschillen, verschillen weg?

Als wij de waarheid, het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20: 24 en Kolossensen 1:5-6 behoren wij daaraan vast te houden lieve broeders en zusters en laten wij dan niet afwijken van dit maar doorgaan hiermee zoals de apostel Paulus deed tot aan het einde van zijn leven en ook Timotheus aanspoort om dit ook te doen en te blijven doen. Laten wij geen compromis sluiten met mensen die de waarheid niet kennen maar hen dat juist vertellen en uitleggen. Laten wij deze voorbeelden van de apostel Paulus en zijn medelstanders vasthouden en standvastig blijven in Gods Genade en het rechtsnijden van Gods Woord der Waarheid. 2 Timotheus 2:15, Efeze 3:1-3, Romeinen 16:25-26.

 

2 Timotheus 2:19

 

Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een ieder, die de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid”

 

Vers 19: De Heere kent degenen die van Hem zijn! Dit is een vast fundament van God. God kent alles, iedereen en Hij weet wie bij Hem horen en wie niet in verband met de bovengenoemde mannen en nu ook in de wereld met zoveel valse leringen en leringen der mensen. Wij kunnen niet iemand oordelen. Het is ook niet onze taak als gelovigen in Christus om anderen te oordelen. De Heere zal dit doen. Laten wij onszelf beoordelen en hetgene doen wat er staat dat wij die in Christus geloven niet meedoen in ongerechtigheid der mensen maar juist de wil van God doen. Sta af betekent dus afstand bewaren van. De wereld ligt in de boze en veel mensen bedrijven ongerechtigheid in deze wereld. Wij zij anders! Laten wij lezen in dit verband Efeze 4:20-21: “Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is” Broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: laten wij niet meedoen in deze wereld met al zijn ongerechtigheid, vuilheid en verduisterd verstand en vervreemd zijnde van God. Laten wij blijven in de wil van God wat hier staat!

 

2 Timotheus 2:20

 

Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere”

 

Vers 20: Wat betekenen deze woorden? De apostel Paulus heeft het hier over het Lichaam van Christus, de GEMEENTE. Dit wordt vergeleken met een groot huis met leden in dat huis. Een aantal hiervan zijn ter ere en een aantal zijn ter onere. De oprechte zal een vat ter ere willen zijn. Hij of zij verlangt hiernaar. Maar hoe doet zij of hij dat? Hoe kan hij of zij, leden van het Lichaam van Christus een vat ter ere zijn voor God? Het antwoord ligt in het volgende vers hiervoor!

 

2 Timotheus 2:21

 

Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid”

 

Vers 21: Hier is het antwoord. De gelovige die de wil van God kent en daarvoor staat zal zichzelf scheiden van mensen in het Lichaam van Christus die het Woord van God onverantwoord nemen en niet goed lezen en een heleboel mensen meenemen in dit dus dat mensen afkeren van het geloof of in een valse leer terecht komen. De oprechte gelovige zal zich scheiden van deze mensen en staan voor de waarheid en het rechtsnijden van Gods Woord zodat hij of zij apart zij en bekwaam tot het gebruik des Heeren. Hem dienen door middel van Zijn Woord van Genade Romeinen 16:25-26. God kan deze mens gebruiken in Zijn werk wat Hij heeft voorbereid. Laten wij lezen Efeze 2:10: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” Lieve broeder en zusters in de Heere Jezus Christus: laten wij afstand nemen van mensen die onwaarheden vertellen en een gevaar vormen voor de leer der Genade. Dit is Gods wil. Laten wij ons vasthouden aan Romeinen 16:25-26 en aan 2 Timotheus 2:15!!!!

2 Timotheus 2:22

 

Maar vlied de begeerlijkheden der jonkheid; en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degenen, die de Heere aanroepen uit een rein hart”

 

Vers 22: Wat zijn de begeerlijkheden der jonkheid eigenlijk? Waar moest Timotheus voor vluchten precies? In het Engels staat er youthful lusts. Timotheus was nog een jonge man als Paulus hem deze laatste brief schrijft vanuit de gevangenis te Rome waar Paulus als een kwaaddoener in een kerker zat met ketenen vastgeketend. Dit kunnen allerlei begeerlijkheden zijn zoals zucht naar geld, drank, kostbare sierraden , dure auto's. Net als Timotheus behoren wij als gelovigen en zeker de jongere broeders en zusters die dit lezen afstand van te nemen en daarmee niet bezig te zijn maar juist te jagen naar rechtvaardigheid zoals God het zegt in Zijn Woord van Genade, liefde, vrede welke van God komen en wij behoren ook zorgvuldig onze vriendschappen uit te zoeken: juist degenen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Juist diegenen die Gods Woord der Waarheid kennen en dit ook rechtsnijden en oprecht zijn in dagelijkse wandel met God. Daarmee behoren wij ook kontakt te houden! Begeerlijkheden zoals hierboven beschreven brengt vaak onrust met zich mee en veel ellende en je kan als gelovige als je hiermee doorgaat van de boodschap van Genade afraken zodat je allerlei leugens gaat geloven en je geloof verder zwakker wordt. Daarom ook deze oproep aan Timotheus en ook aan ons om dit goed tot ons door te laten dringen!

 

2 Timotheus 2:23

 

En verwerp de vragen die dwaas zijn en zonder lering zijn, wetende, dat zij twistingen voortbrengen”

 

Vers 23: Hier is een belangrijk vers die Paulus schreef aan Timotheus, zijn geliefde zoon in Christus! Niet alleen aan Timotheus schreef hij dit maar ook aan ons, leden van het Lichaam van Christus! Als wij de boodschap van Genade Handelingen 20:24 leren kennen of kennen en daarvoor staan zoals Paulus en Timotheus en anderen dan krijgen wij veel meer inzicht in Gods Woord, de Bijbel en weten wij ook hoe wij Gods Woord moeten lezen 2 Timotheus 2:15! Het is aan ons om dan vragen of opmerkingen die niet gebaseerd zijn op de waarheid , dus niet overeenstemming zijn met Gods Genade Evangelie wat het Evangelie voor ons vandaag is te vermijden. Hoe doen wij dit. We behoren niet te discussieren over bijvoorbeeld vragen over doop (waterdoop). Dit kan heel wat discussie op gang brengen of vragen over welke plaatselijke kerk ga je nu naartoe of niet. Dit behoren wij niet over te gaan discussieren of ruzieen. Dit is niet tot opbouw. Twistingen monden uit op ruzie en kwaadheid en net als Timotheus behoren wij hiervan afstand te nemen. Wel duidelijk antwoord geven maar een antwoord met verstand vanuit Gods Woord van Genade en rechtgesneden maar niet boos worden of gaan discusieeren hierover. Daarmee win je de ander niet voor Gods waarheid Kolossensen 1:5

 

2 Timotheus 2:24

 

En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen”

 

Vers 24: Dit was geschreven aan de jonge man Timotheus die leider was van de gemeente te Efeze. De apostel Paulus zelf een dienstknecht van Christus leerde van de Heere Jezus Christus hoe hij zich behoorde te gedragen in de omgang met mensen. Zo gaf hij dit niet alleen door aan Timotheus maar ook aan ons als leden van het Lichaam van Christus. Ook wij behoren niet te twisten! Wat betekent twisten? In het Engels staat er strife en het komt van het Griekse woord mache wat betekent ruzie maken in het Nederlands. Als wij een meningsverschil hebben met andere gelovigen in het Lichaam van Christus of met mensen die niet geloven in Christus dan behoren wij daarover niet te ruzieen! Wat belangrijker is is vriendelijkheid. In Filippensen 4:5 lezen wij het volgende: “Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, De Heere is nabij” In het Engels staat er moderation van het Griekse woord epeeikace mild, geduldig. Vriendelijkheid is heel belangrijk in het leven van ons als dienstknechten. Met de vriendelijkheid van de Heere kunnen wij anderen voor Hem winnen en voor Gods Woord van Genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26. We kunnen door onze houding al veel laten zien aan andere mensen. We behoren ons ook hierbij te laten leiden door Christus Die in ons woont door middel van Zijn Geest. Lees Galaten 5:22-26! Hij wil ons dit leren en we weten uit onszelf, uit onze eigen ik dat wij geen geduld hebben, niets kunnen verdragen en gauw ruzie maken. Oh broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: laten wij ons laten leiden door Gods Geest, Die in ons woont en door Zijn Woord van Genade zodat dit wel mogelijk wordt elke dag! Bekwaam om te leren: eerst behoren wij als gelovigen in Christus in Gods Genade Evangelie en het rechtsnijden van Gods Woord der Waarheid opgebouwd worden anders kunnen wij anderen ook niet leren vanuit Gods Woord. Zie 2 Timotheus 2:15! Timotheus behoorde bekwaam te zijn om te leren en hij was ook een leraar, een herder van de gemeente te Efeze. Wij die ook diensknechten zijn behoren ook bekwaam te zijn om te leren en eerst komt dan de kennis, de kennis van Zijn Genade. Dit behoren wij eerst te leren en het gehele Genade Evangelie te kennen en het rechtsnijden: hoe wij de boodschap van Genade kunnen scheiden van de rest van Gods Woord en in dat licht ook de Bijbel lezen! Dan zijn wij bekwaam om te andere mensen te leren. In Filippensen 2:13-15 staat er geschreven: “ Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmereren en tegenspreken; Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld” Beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: dit zijn erg belangrijke verzen en sta hier ook bij stil: God werkt in ons als wij daarvoor open staan! Dan kan Hij in ons werken! En dan kunnen wij door Gods Genade en door Zijn Geest ook lichten in deze wereld zijn! Het is ook kwestie om dit eigen te maken in uw leven en dan dit brengt heel veel vreugde in ons leven als gelovigen in onze Heere Jezus Christus.

Die de kwaden kan verdragen: Dit staat niet in het Engels en toch is dit evenzo belangrijk. Hoe kunnen wij kwaad verdragen? Als wij dit belangrijke vers van God in ons hoofd printen: “Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft de toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere” Romeinen 12:19. Broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: als wij alles aan God overlaten elke dag en ook willen dat Hij ons leidt door middel van Zijn Woord en door middel van Zijn Geest dan gaat dit ook werken in ons leven!!! Laten wij niet ruzie maken om meningsverschillen die wij hebben met andere mensen: laat dit zo en ga niet discusieeren hierover dat heeft geen zin en leidt alleen maar tot verwijdering en grote ruzies. Dit behoort niet onze houding te zijn naar andere mensen toe. Daarom behoren wij God elke dag in ons gebed te vragen om wijsheid hoe wij met andere mensen behoren om te gaan en dat te vinden in Zijn Woord, Zijn Woord van Genade

 

2 Timotheus 2:25-26

 

Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of God hun te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid; En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, waaronder zij gevangen waren tot zijn wil.”

 

Vers 25-26 Met zachtmoedigheid onderwijzen degenen die tegenstaan. Die de boodschap van Genade tegenstaan en het rechtsnijden of dit niet weten. Wat betekent met zachtmoedigheid? Het betekent zachtaardig, vriendelijk. Proberen wel te onderwijzen. Dit moest Timotheus doen te Efeze aan degenen die daar tegen het Evangelie van Genade waren. Nu vandaag de dag heb je zoveel tegenstanders! Mensen die het Evangelie van Genade tegenstaan en/of helemaal daar niets mee te maken willen hebben. Het is een kunst en tact en die kunnen wij alleen via God leren hoe wij daarmee om kunnen gaan. Het belangrijkste is hierbij is dat er geen ruzie van komt. We hebben net geleerd dat een diensknecht des Heeren niet moet twisten maar vriendelijk zijn jegens alle mensen en bekwaam om te leren. Het is in ieder geval geen makkelijk iets om te doen. Toch vraagt God dit van ons als wij zelf het Genade Evangelie kennen en ook het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15, Romeinen 16:25-26. Vriendelijke woorden zullen hierbij een rol behoren te zijn anders worden mensen niet gewonnen voor Gods Genade Evangelie en de waarheid. Verhitte debatten met mensen die de boodschap van Genade tegenstaan bereik je geen mensen mee en zullen zullen wegvluchten hiervan. Een gedwee/zachtmoedige en genadige houding zal hierbij een grote rol behoren te spelen. God geeft de wasdom en het resultaat kan zijn dat mensen uit die strik van de tegenstander van God komen. Nu is het met naaste familie extra moeilijk. Meestal willen die niets aannemen van jou als familielid. Een oplossing kan daarbij zijn dat iemand anders, een medestander (ster) die ook voor het Evangelie van Genade staat en ook het rechtsnijden kent daarbij een rol gaat spelen en probeert om de familie te winnen voor Christus.

Mensen die in de strik van de duivel zitten en gevangengehouden worden door hem weten dat niet en beseffen dit ook niet. Ze denken en geloven dat ze God dienen als het gelovigen in Christus zijn. Het kunnen echter ook ongelovigen zijn. Wat heel erg belangrijk is voor ons is hoe is onze houding daarin: hoe gaan wij daarmee om. Wij behoren vriendelijk te zijn en altijd bereid te zijn om mensen te helpen op wat voor manier ook. Het valt mensen dan wel op dat wij anders zijn omdat wij in Christus zijn en Hij door ons heen gaat werken naar andere mensen toe. Laten wij hierbij lezen Filippensen 2:14-16: “Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken; Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onbestraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld” Beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: laten wij ons laten leiden door Gods Geest zodat deze verzen ook tot uiting mogen komen in de praktijk van alle dag. Of dit nu met familie is of thuissituatie of op het werk of waar dan ook!

 

2 Timotheus 3: 1-2

 

En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen liefhebbers van zichzelven zijn, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig”

 

Vers 1: De apostel Paulus in deze verzen voorspelt iets: er zullen zware tijden ontstaan in de laatste dagen. Als wij het woord laatste dagen lezen behoren wij ons af te vragen welke laatste dagen? In de Christelijke wereld, kerken, gemeenten spreekt men van het einde der tijden net voor de grote verdrukking en dat wij als gelovigen hier en daar op moeten letten etc. En dan worden allerlei zogenaamde tekenen in deze wereld genoemd die dit dan behoren te bevestigen. Maar is dit zo? Behoren wij ons bezig te houden met allerlei scenario's en zogenaamde tekenen in deze wereld? Wij als gelovigen leven nog steeds onder de Bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3: “Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus , voor u die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der Genade Gods, die mij gegeven is aan u; Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;”

Inderdaad wij leven in zwaren tijden en het wordt moeilijker om te leven in deze wereld. God echter is nog steeds bezig met Zijn bedeling van Genade waaronder wij leven. Wij leven in de laatste dagen onder de bedeling van Genade! We zien het om ons heen dat het moeilijker wordt. Mensen zijn inderdaad liefhebbers van zichzelf: als ik het maar goed heb, wat kan mij een ander schelen. Dat is iets wat mensen in het algemeen denken. Natuurlijk zijn er uitzonderingen! Wat de apostel Paulus hier voorspelt aan het einde van zijn leven komt nu uit. Door alle technologie van de laatste 20 a 30 jaar met mobiel verkeer, internet etc wordt het in de wereld er niet vrolijker op. Bijna alles gaat digitaal tegenwoordig en het wordt bestuurd door computers. Van de week hoorden dat een aantal bedrijven in Europa waaronder Nederland getroffen zijn door computervirussen zodat deze bedrijven niet verder kunnen. Een ernstige zaak natuurlijk!

 

Vers 2 Wat gebeurt er in de laatste dagen van de Bedeling van Genade waaronder wij leven? In vers 1 hebben we het al gehad over mensen die egocentrischer worden: liefhebbers meer van zichzelf dan van een ander. Het tweede woord wat we hier vinden is geldgierig. Wat betekent geldgierigheid nu eigenlijk? In het Engels staat er covetous wat betekent hebzucht. Steeds meer willen hebben en wij zijn allemaal geneigd om steeds meer te willen hebben. Dit hebben wij van nature, van de zondige natuur die in ons woont. Wij als gelovigen kunnen kiezen en proberen tevreden te zijn met wat wij hebben in Christus. Als wij sterven kunnen wij geen enkel ding meenemen naar de hemel. Dus wat wij op aarde bezitten kunnen wij tijdelijk van genieten en bewaren maar dit heeft geen waarde voor het leven hierna! Laatdunkend is het volgende woord. Wat betekent dit woord? Kleinerend, minachtend over iemand denken. Dit komt door het volgende vers hovaardig: trots, hoogmoedig, verwaand. Dan het woord lasteraars: kwaadsprekers. Die zijn er genoeg in deze wereld. Ook roddelen hoort hierbij en we zien het helaas heel veel rondom ons heen. Ongehoorzaam aan ouderen. Kinderen die hun ouders niet gehoorzaam zijn en hun eigen gang gaan. Het niet luisteren en niet willen luisteren speelt daarbij een grote rol. Ondankbaar: ondankbaarheid speelt een grote rol en zeker in landen als Nederland waar wij het over het algemeen erg goed hebben. Hoe vaak horen wij niet gemopper rondom ons waar wij ons begeven en we behoren als gelovigen uit te kijken daarin niet mee te gaan. Onheilig dit woord betekent gemeen, goddeloos. Goddeloosheid neemt toe en zeker in een land als Nederland. Als gelovigen in Christus behoren wij het volgende vers goed te bestuderen, eigen te maken en toe te gaan passen in ons leven: “Doet alle dingen zonder murmereren en tegenspreken; Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld” Filippensen 2:14-15

 

2 Timotheus 3: 3

Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed,

zonder liefde tot de goeden”

 

Vers 3: Het gaat verder in dit vers over de mensen die God niet kennen in hun leven: ongelogiven in deze wereld en we zien het om ons heen gebeuren. De mensen hebben in het algemeen geen natuurlijke liefde, geen affectie tot andere mensen. Zijn onverzoenlijk: maken een vrede als er ruzies zijn of erger nog oorlogen die gevoerd worden in deze wereld: denk hierbij aan het Midden Oosten: Syrie, Irak, in zekere zin Turkye. Mensen kennen daar geen vrede en willen geen vrede sluiten met elkaar maar ook dichterbij is de mens niet verzoenend naar een ander mens toe. Achterklappers: roddelaars, kwaad spreken over iemand, onmatig: geen maat weten te houden bijvoorbeeld eten, drinken (sterke drank) verslavingen etc. Wreed: geweldagdig, crimineel en wreed in de mond bijvoorbeeld. Zonder liefde tot de goeden: geen liefdegevoel voor degenen die juist het dichtste bijstaan zoals familie. Hoeveel zie je en hoor je niet van familieruzies dat mensen elkaar niet meer willen zien/ontmoeten. Een programma van de Evangelische Omroep met Bert van Leeuwen het Familiediner, probeert weer families bij elkaar te krijgen. Op zich is dit een echt goed programma en je ziet vaak dan families die al jaren ruzie hebben met elkaar en vaak door dit programma weer met elkaar gaan praten en de ruzie bijleggen.

 

2 Timotheus 3:4

 

Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods”

 

Vers 4: Het rijtje gaat verder. Het zijn de mensen die God niet kennen of niet willen leren kennen in hun levens. Wij leven onder deze mensen in deze wereld als ambassadeurs voor Christus! Verraders: in het Engels staat er traitors van het Griekse woord prodotai in dit woord wordt hier genoemd en ook in Handelingen 7:52: “Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood, degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt”

Verraders zijn mensen die andere mensen verklikken. In de Tweede Wereldoorlog waren er veel verraders: zij verraden Joden, verzetsmensen en andere mensen aan de Duitsers. Dit bracht vaak ook nog wat geld op en voor geld deed je toch alles niet waar?

Het tweede woord hier is roekeloos. In de Engelse Bijbel staat er heady wat betekent koppig, dwars. Niet naar een ander persoon of personen luisteren.

Opgeblazen is het derde woord. In het Engels staat er Highminded. Dit betekent trots, verwaand, arrogant.

Deze 3 woorden of gedragingen komen wij heel veel tegen in deze wereld die gebroken is. Mensen zijn meer liefhebbers van zichzelf en liefhebbers van wellusten. Dit kan zijn belust zijn op sex, drank, muziek etc God willen leren kennen komt niet in hun op. Zij vinden dat zij Hem niet nodig hebben.

2 Timotheus 3:5

 

Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze”

 

Vers 5: De wereld waarin wij leven is religieus en weinig mensen zijn echt bezig met Gods Woord en wat God zegt in Zijn Woord tot ons. Dit is de echte Godzaligheid. Wat weten de mensen in de wereld die niet in God en Christus geloven over geestelijke kracht dat ware godsdienst bewerkstelligt? Het antwoord hierop is niets. Zij kennen God niet dus hebben zij hun eigen godsdienst of religie. Er zijn in deze wereld veel religies en dit zijn allemaal eigenwillige godsdiensten. Religie heeft veel mensen in zijn macht!

De mensen die deze godsdiensten aanhangen lijken een gedaante te hebben van godzaligheid maar verloochenen inderdaad de kracht daarvan. Ze zijn religieus en tegelijkertijd hypocriet. Hun godsdienst vertelt ze wat ze niet en wat ze wel mogen en door all die regels zie je dat mensen die regels overtreden en juist daar niet aan gehoorzamen. De wereld heeft dus religie maar kent de Heere Jezus Christus niet! Ze lijken een vorm te hebben maar dit is geen realiteit.

Wij als gelovigen in Christus en die de waarheid, het Evangelie van Genade kennen behoren van deze godsdienst en mensen die dit aanhangen afstand te nemen. Dit wil niet zeggen dat niet met deze mensen mogen praten integendeel wij behoren juist met deze mensen te praten en wij behoren God het werk in ons te laten doen door middel van Zijn Geest zodat mensen gaan ontdekken dat het leven met Christus anders is. Naar aanleiding van dit vers lezen wij met elkaar Romeinen 12:1-2 waar staat geschreven: “Ik bid u dan , broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd doro de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij”

 

2 Timotheus 3:6

 

Want van dezen zijn het , die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden”

 

Vers 6: Deze mensen zoals in vers 5 genoemd hebben wel een vorm van godzaligheid maar ondertussen zijn ze met zonden beladen door hun menigerlei begeerlijkheden gedreven. Deze mensen laten zich door emoties leiden in hun levens. In hun wegen, manier van handel en wandel nemen ze ook vrouwen mee die daar gevoelig voor zijn. Het lijkt mooi hoe deze mensen zich voordoen maar ondertussen doen zij allerlei heimelijke dingen. Ze dringen huizen binnen en misleiden de vrouwen die in die huizen zitten en daar ontvankelijk voor zijn. Hier werd Timotheus voor gewaarschuwd toen hij als leider van de gemeente van Efeze was door de apostel Paulus. Natuurlijk is het ook tot ons geschreven en ook een leerles voor ons. In deze wereld met al zijn zonden gaat het om macht, geld, drank, drugs, vrouwen, sex etc. Laten wij als gelovigen die leden zijn van Lichaam van Christus hier afstand van nemen en deze mensen ook op een afstand houden. Het betekent niet dat wij niet mogen praten met deze mensen en vriendelijk mogen zijn tegen hen. Het betekent dat wij niet geheel met ze om behoren te gaan. We horen geen vriendschappelijke relatie aan te gaan door mee te doen met deze mensen.

2 Timotheus 3:7

 

Vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen

 

Vers 7: (vrouwkens) Eigenlijk staat dit er niet in de oorsprong. Die altijd leren heeft te maken met de mensen die genoemd zijn in vers 6 en met zonden beladen zijn en heel veel begeerten hebben. Van de buitenkant je mooi voordoen maar ondertussen alleen de zonde dienen dus een soort schijnheiligheid toepassen in hun levens. Zij komen niet tot de kennis der waarheid omdat ze deze intentie niet hebben om de waarheid te leren kennen en dit ook niet willen. In plaats van dit vertellen ze allemaal leugens en zijn het valse leraars!

 

2 Timotheus 3:8

Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze

de waarheid tegen; mensen , verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk

aangaande het geloof.

 

Vers 8: Wie waren Jannes en Jambres die Mozes tegenstonden? Dit waren waarschijnlijk de twee leiders van de tovenaars of wijze mannen die bij Farao stonden en Mozes en Aaron tegenstonden. Laten wij lezen in dit kader Exodus 7:12: “Want een ieder wierp zijn staf neder, en zij werden tot draken; maar Aarons staf verslond hun staven.” Zij stonden dus Mozes en Aaron tegen en waren de wijsgeren of tovenaars van Farao. Deze mensen die hier beschreven worden door de apostel Paulus zijn ook mensen die de waarheid tegen staan. Dit zijn ongelovigen en zij zijn verdorven van verstand en verwerpelijk aangaande het geloof. Satan houdt deze mensen in zijn macht om de leugen te blijven vertellen. Denk eens aan dominees die het geloof in Christus verwerpen en daar niet in geloven en het bestaan van God ontkennen. Ook deze mensen heb je hier in Nederland. Ik denk aan die dominee die jarenlang in de Protestantse kerk in Middelburg atheisme verkondigde aan de mensen en zo leugens verkondigde en boekjes erover schreef. Denk dat veel mensen deze dominee hoorden en door dit ook niet tot geloof in Christus kwamen en tot de waarheid: Het Evangelie van Genade wat de apostel Paulus verkondigde . Het is niet alleen een waarschuwing voor Timotheus of een leerles maar ook voor ons die 2000 jaar later leven en ook leden zijn van het Lichaam van Christus, de GEMEENTE!

 

2 Timotheus 3:9

Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is.

 

Vers 9: In deze laatste dagen van deze Bedeling van Genade veel mensen hebben een vorm van goddelijkheid. Er is veel hypocratie bij. Veel mensen gaan naar een kerk om bijvoorbeeld kaarsjes aan te steken. Anderen gaan naar allerlei Christelijke bijeenkomsten maar weten niets van de kracht van God echt dienen door Gods Woord. God laat mensen die tegen de waarheid staan hun gang gaan maar het is net als bij Jannes en Jambres tot op een bepaald moment. Het spreekwoord al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt haar wel is echt waar! Het zal een keer openbaar/bekend gemaakt worden dat het fout aan alle mensen! God zal dit bekend maken en zal alles aan het licht brengen!

2 Timotheus 3:10

Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.

 

Vers 10: In dit vers vermaant de apostel Paulus Timotheus in alle moeilijkheden die hij tegenkwam in Efeze en wat er zal komen in de laatse dagen van de Bedeling van Genade waaronder wij nu leven. Gij hebt achtervolgd mijn leer. Welke leer verkondigde de apostel Paulus? De leer der Genade van God. In Romeinen 16:25 staat geschreven: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest”

Dit verkondigde de apostel Paulus beste lezer, broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus! Dit Evangelie of Goed Nieuws had hij ontvangen van de opgestane Heere Jezus Christus vanuit de hemel aan hem geopenbaard beetje bij beetje! Er is onder deze Bedeling van Genade ook geen ander Evangelie dan het Evangelie wat Paulus predikte. Lees Galaten 1:6-9

Wijze van doen: Wat betekent dit. De apostel Paulus bedoelde hiermee zijn wandel in de Heere Jezus Christus en hoe hij het Evangelie der Genade Gods verkondigde aan de mensen die hij tegenkwam.

Voornemen: In het Engels staat er purpose en dat betekent doel. Het doel en dat kwam van God dat heel Europa en de rest van de wereld zou komen te weten wat Gods Genade Evangelie inhoudt.

Lankmoedigheid: Veel geduld en dit had de apostel Paulus allemaal te danken aan God Die door middel van Zijn Geest in hem werkte. Veel kunnen verdragen: dit was Paulus zijn leven met Christus tot aan zijn dood toe in Rome.

Liefde: Agape: Gods liefde. Geven, geven, geven en niet verwachten dat een ander iets terug doet.

Lijdzaamheid: Kalm blijven onder alle omstandigheden. Berustend etc.

Dit moest Timotheus onder de omstandigheden ook doen en wij zijn hier ook vermaand om ditzelfde te doen want de apostel Paulus is ook onze apostel, al leven wij bijna 2000 jaar later dan hij. Hij is nog steeds degene die wij moeten volgen zoals hij Christus navolgde in de leer der Genade Lees I Korinthe 4:15-16, I Korinthe 11:1

Al deze woorden die hierboven staan zijn vruchten van de Heilige Geest Die in ons woont als wij ons laten leiden door de Heilige Geest van God. Efeze 1:13,14 Efeze 4:30

 

 

2 Timotheus 3:11

Mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij overkomen is in Antiochie, in Ikonium en in Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost

 

Vers 11: Dit vers is een vervolg van vers 10 hierboven beschreven. Niet alleen Timotheus en ook wij behoren de apostel Paulus te volgen in de leer der Genade van God, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde en lijdzaamheid! Ook dit wat hier staat beschreven: stil te staan bij al het lijden van de apostel Paulus! Mijn vervolgingen. Hij, Paulus die eertijds de gelovigen van de gemeente te Jeruzalem vervolgde werd vervolgd nadat hij bekeerd was, nadat hij in Christus was! Laten wij Handelingen 9: 15 en 16 lezen: “Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen en de kinderen Israels” Dit zei God tegen Ananias toen hij hem zond naar Paulus in Damascus Handelingen 9:10-13 (lees dit gedeelte!). De apostel Paulus leed voor de Heere Jezus Christus. Hij leed voor het Evangelie van Genade, voor het Geheimenis Efeze 3:1-3 wat God Hem door openbaringen beetje bij beetje toevertrouwde aan hem! De apostel Paulus spreekt in dit vers over vervolgingen en lijden welke hij moest ondergaan voor de Heere Jezus Christus. Laten wij ten eerste lezen wat er in Antiochie gebeurde. Dit kunnen wij lezen in Handelingen 13:44-45: “En op de volgende sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en weerspraken, wat door Paulus gezegd werd, weersprekende en lasterende” En we lezen nu ook de volgende verzen: “Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u (Joden) het Woord Gods gesproken zou worden; doch aangezien gij het verstoot, en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden verblijdden zij zich, en prezen het Woord des Heeren; en er geloofden zovelen, als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. En het Woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden zetten op de godsdienstige en achtbare vrouwen, en de voornaamsten van de stad, en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen ze uit hun gebied” Dit is wat er in Antiochie gebeurde. De Heidenen wilden luisteren naar Gods Woord en velen werden gelovig in Christus. De Joden echter waren tegen God en tegen de prediking van het kruis, de diepere betekenis van het kruis van Christus en wat deden ze? Ze zetten mensen tegen de apostel Paulus en Barnabas op. Ten eerste vrouwen die religieus waren en achtbare vrouwen en ook belangrijke mannen van de stad Antiochie. Waarschijnlijk waren dit de bestuurders van de stad en zij wekten hen op om Paulus en Barnabas weg te jagen uit hun stad. Het was een gevaarlijke situatie voor hen beiden en dit was echt geestelijk en lichamelijk lijden! God echter bewaarde Paulus en Barnabas voor nog meer leed daar. In Handelingen 13 vers 51 en 52 lezen wij:”Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen, en kwamen te Ikonium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En dan Ikonium. In Handelingen 14 lezen wij dat Paulus en Barnabas op de sabbat naar de synagoge gingen en tot een grote menigte het Woord van Gods Genade spraken beide Joden en Grieken en velen van hen gingen geloven. Het laat zien dat Gods Woord van Genade enorm kracht heeft! Het is als dynamiet!!!! Het heeft veel invloed op mensen! We lezen in Hebreeen 4:12 het volgende: “Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling van de ziel, en van de geest, en van de samenvoegselen, en van het merg, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten” We lezen nu verder wat er gebeurde in Ikonium:”Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders en de menigte der stad werd verdeeld, en sommigen waren met de Joden, en sommigen met de apostelen” Handelingen 14: 2 en 4 En dan lezen wij het volgende in vers 5: En toen er een oploop geschiedde, beiden van heidenen en van Joden, met hun oversten, om hun (Paulus en Barnabas) smaadheid aan te doen, en hen te stenigen” U ziet broeders en zusters in de Heere Jezus Christus wat een vervolging tot aan de dood toe alleen omdat Paulus en Barnabas de waarheid en Gods liefde vertelden aan de mensen! Wat een haat tegen Gods Waarheid en dat is het nu vandaag de dag nog steeds! De wereld haat de waarheid want de wereld is in de macht van de satan die de leugen heeft.

We lezen en horen over broeders en zusters die gevangen zitten om Christus in andere landen zoals Eritrea of Noord Korea en verschrikkelijke vervolgingen moeten doorstaan tot de dood erop volgt. Het is vreselijk en wij behoren te bidden voor hen en blijven bidden hiervoor. De vraag is echter wel of onze medebroeders en zusters Gods Genade kennen en de boodschap van Genade: de waarheid! I Timotheus 2:3-4? Naast een Bijbel die hen kan gegeven worden behoren wij ook te bidden dat deze mensen tot de waarheid komen zodat ze nog sterker in God mogen worden. Hier in Nederland hebben wij als gelovigen veel vrijheid. Gelukkig vrijheid om Gods Genade Evangelie door te geven en ook te leren kennen. Oh mensen, leer de waarheid kennen. Het zal uw levens veranderen wat begint bij uw denken! Dan zal u pas begrijpen wat dat de apostel Paulus zoveel moest lijden voor Gods Genade Evangelie.

Als derde het lijden in Lystre en Derbe. Lees voor uzelf Handelingen 14:5-20 wat daar gebeurde: Paulus werd tenslotte gestenigd en de mensen dachten dat hij dood was maar hij stond weer op en ging de stad weer in. Denkt u zich eens in: gestenigd te worden tot de dood er op volgt! God echter verloste Paulus uit deze misere waarin hij zat. Gods Woord is niet gebonden. Laten wij lezen 2 Timotheus 2:8-9: “Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit het zaad van David, naar mijn Evangelie. Om hetwelk ik verdrukkingen lijd tot de banden toe, als een kwaaddoener; maar het Woord Gods is niet gebonden” Ook al zullen mensen ons doden (lichamelijk), ze kunnen het Woord van Gods niet kapot maken. Gods Woord is van eeuwigheid tot eeuwigheid! Gods Woord houdt eeuwig stand! 

In Azie had de apostel Paulus veel te lijden. Laten wij nog een paar teksten lezen in dit kader: II Korinthe 1:8-10: “Want wij willen niet, broeder, dat gij ontwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azie overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God Die de doden verwekt; Die ons uit zo grote dood verlost heeft, en nog verlost; op Wie wij hopen, dat Hij ons ook nog verlossen zal” De apostel Paulus in al zijn verdrukkingen en lijden vertrouwde op de levende God en hierin kunnen wij hem ook volgen en ondanks alles mogen wij ook op onze levende God vertrouwen! 

 

II Timotheus 3:12

En ook allen, die Godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden

 

Vers 12: Als wij echt God willen dienen in ons leven door de Heere Jezus Christus dan volgt er vanzelf vervolging. Of dit nu lichamelijke en geestelijke vervolging is of alleen geestelijke; het is gewoon aanwezig. Wij kunnen hier niet omheen. Het lijden voor Christus is waarheid als wij Gods Woord van Genade leren kennen en daarvoor staan! De apostel Paulus wist precies wat lijden was in zijn leven hier op aarde. Hij leed als mens het meeste van al de gelovigen in het Lichaam van Christus, DE GEMEENTE. Hij is ons prototype en heeft ons dit voorbeeld achtergelaten. Hier in Nederland merk ik persoonlijk dat mijn vrouw en ik veel geestelijk moeten lijden. Gods Woord van Genade wat de waarheid is Kolossensen 1:5-6 wat juist zijn vruchten zou kunnen voortbrengen heeft heel weinig ingang hier in Nederland. Nederland ten eerst is geen “Christelijk” land zoals het misschien vroeger was. Het is een geseculariseerd land waaronder gelovigen leven die in de minderheid zijn. De Christelijke gemeenten/kerken dulden deze leer van Gods Genade, Gods waarheid niet. Veel hebben hun eigen leringen en regels of wetten waardoor het heel erg moeilijk is om Gods waarheid in deze kerken en/of gemeenten bekend te maken omdat men niet openstaat voor de waarheid. Dus geestelijk lijden is er wat ik merk in ons leven. Gelukkig hebben wij in dit land nog steeds de vrijheid om Gods Woord te lezen en te bestuderen en ook door te geven aan individuele mensen. Daarvoor ben ik God erg dankbaar.

II Timotheus 3:13

 

Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.

 

Vers 13: De boze mensen. Wie zijn dit? Hier wordt mee bedoeld de ongelovigen. Mensen die God niet kennen. Wij zijn kinderen van het licht, niet van de duisternis! In de wereld zijn er veel boze mensen en bedriegers. In de tijd van de apostel Paulus waarschuwt hier Paulus Timotheus over deze mensen. Deze waren ook aanwezig in Efeze waar Timotheus voorganger, leider was van de gemeente. Paulus noemt deze mensen om daarop te letten. Boze mensen bedriegers zullen tot erger voortgaan. Het wordt alleen maar erger. Deze mensen doen niet anders dan bedriegen want het is hun doel om andere mensen te verleiden.

Vooral zwakke mensen te verleiden die weinig weerbaar zijn en het niet gauw doorhebben is een makkelijke “prooi”voor deze mensen. Persoonlijk ben ik ook een aantal keren bedrogen door andere mensen. Zelfs door gelovigen. Het laat zien dat de mens een zondaar is. In de praktijk van elke dat is het erg belangrijk om dan niet zoiets terug te doen maar de wraak aan God over te geven en je te distantieren van deze mensen. Zij worden verleid door anderen om andere mensen te bedriegen. We leven nu eenmaal in een gebroken wereld en bedriegen waar je bij staat gebeurt op grote schaal.

 

II Timotheus 3:14

Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wie gij het geleerd hebt”

 

Vers 14: De apostel vermaant Timotheus hier. Wat moest Timotheus doen? Het antwoord hierop is dat hij moest blijven in hetgeen hij geleerd had van de apostel Paulus. Dit is en was het Woord van God. Wat had hij van de apostel Paulus geleerd? Het Evangelie van Genade en de over de Bedeling der Genade en het rechtsnijden van Gods Woord! Lees Handelingen 20:24, Efeze 3:1-3 en 2 Timotheus 2:15: het sleutelvers tot de Bijbel. Niet alleen Timotheus leerde dit. Ook is dit gericht tot ons als wij de waarheid namelijk het Evangelie der Genade Gods kennen. En waarvan u verzekering gedaan is. Wat betekenen deze woorden van de apostel Paulus? Timotheus mocht er zeker van zijn dat dit van God kwam uit Zijn Woord. Uiteindelijk leerde Timotheus alles van God door de apostel Paulus die hem alle waarheden bekend maakte en ook wij die 2000 jaar later leven leren dit ook via de brieven van de apostel Paulus. Nogmaals Romeinen 16:25-26: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt” Hierdoor werd niet alleen Timotheus door gesterkt in zijn geloof in Christus, ook wij worden hierdoor gesterkt! In het Engels staat er continue thou wat betekent dat wij hiermee door behoren te gaan, met de boodschap van Genade en het rechtsnijden van Gods Woord! 

 

II Timotheus 3:15

En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

 

Vers 15: Timotheus had van kinds af aan Gods Woord leren kennen. Dit was heel uniek. We lezen II Timotheus 1:5: “Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, dat in u is, hetwelk eert gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, en in uw moeder Eunice; en ik ben verzekerd, dat het ook in u woont” Timotheus kreeg het door van zijn moeder en van zijn grootmoeder de Woorden van God. Zij leerden hem het Woord van God en verder ook in de plaatselijke gemeente te Derbe en Lystre. Gods Woord had Timotheus wijs gemaakt tot zaligheid. Hij was tot geloof gekomen door het Woord van God en Timotheus was gered in Christus Jezus. Door het geloof van Christus werd hij en ook wij behouden, behouden in eeuwigheid! Wat een geweldige God hebben wij. Persoonlijk heb ik vroeger wel wat gehoord als kind maar niet zoals Timotheus dit hoorde zodat hij tot geloof kon komen. Dit kwam bij mij later. Ik geloofde wel maar wist niet precies te vinden in de Bijbel, Gods Woord, waar ik de Schriften moest zoeken die over redding spreken en hoe je dan gered kan worden. Johannes 3:16 was een en is een bekende tekst maar door deze tekst kan niet iemand gered worden. Leest u 1 Korinthe 15:3-4 en Romeinen 5:8 en Handelingen 16:31. Dit zijn echt teksten die aanleiding geven tot behoudenis. Timotheus is echt een voorbeeld voor ons dat als wij kinderen hebben en wij zijn zelf gelovig en behouden mensen dit ook zo snel mogelijk onze kinderen behoren te vertellen en ook uit te leggen zoals de moeder van Timotheus dat deed en ook zijn grootmoeder. Zij zijn echt voorbeelden van ouders die dit op een goede manier doen!

II Timotheus 3:16-17

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust

 

Vers 16: Dit vers gaat samen met II Timotheus 2:15 dat wij ook Gods Woord behoren recht te snijden! Lees II Timotheus 2:15 en ook wat hierover geschreven staat in het vorige hoofdstuk!

Hier leren wij het volgende in dit vers: Al de Schrift is van God ingegeven. Al de Schrift. Geen enkel woord van de Bijbel is niet van God want God heeft de Bijbel geschreven! Hij is de Auteur van de Bijbel! Daar komt het op neer. Hij heeft een heleboel schrijvers Zijn Woord laten opschrijven. De Bijbel is geinspireerd door God. Het is Gods geinspireerde Woord. De gehele Bijbel is waarheid, er staan geen leugens in want God kan niet liegen!!! Gods Woord de Bijbel is nuttig tot lering ten eerste. Wij als mensen, kinderen of zonen en dochters van God kunnen het Woord van God lezen, bestuderen, overdenken. De mensen zonder God in deze wereld, die Hem niet kennen, kunnen de Bijbel niet begrijpen. In I Korinthe 2:14-15 lezen wij het volgende: “Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hijzelf wordt door niemand onderscheiden” Vanuit Romeinen 10:17 kunnen wij leren dat: “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” Gods Woord gaat samen met Gods Geest. Doordat wij Gods Geest hebben als leden van het Lichaam van Christus, de GEMEENTE, kunnen wij Gods Woord gaan begrijpen en is het Woord van God ons tot lering, weerlegging (over nadenken), ook tot verbetering en onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Vaak geeft Gods Woord ons inzicht in allerlei dingen in ons leven en ook is het vaakt tot verbetering en onderwijzing. Het behoort wel onderwezen te worden. We kunnen zelf ook wel lezen en bestuderen maar wij behoren ook geleerd of onderwezen worden door anderen die vaak een beter inzicht hebben in Gods Woord.

Vers 17: De mens van God. Dit zijn wij als wij Christus als persoonlijk Verlosser hebben aangenomen of ontvangen in ons leven! Wij zijn nu in Christus beste broeder en zuster! Wij kunnen Gods Woord de Bijbel helemaal lezen van kaft tot kaft. Alleen behoren wij wel ons af te vragen telkens weer naar wie en tot wie wordt er gesproken wat wij lezen. Is het persoonlijk tot mij gesproken ja of nee. We behoren de gehele Bijbel, Gods Woord in het licht van de Paulinische waarheid te lezen anders begrijpen wij de Bijbel niet. Ook behoren wij ons niet te laten meeslepen met allerlei menselijke redeneringen. Wij behoren Gods Woord elk woord hiervan letterlijk te nemen en lezen ook in de context: waar gaat het stukje wat wij lezen over!

Daarbij behoren wij dus Gods Woord recht te snijden 2 Timotheus 2:15 en zo kunnen wij opgebouwd worden en worden wij geestelijk rijker in Hem en volmaakt in ons denken wat niet van onszelf komt maar van God. Wij kunnen dan ook in de werken die God voorbereid heeft voor ons Efeze 2:10 wandelen en zijn daarmee ook toegerust.

 

 

2 Timotheus 4:1-2

Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: Predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer

 

Vers 1: Wij komen aan bij het laatste hoofdstuk van deze tweede brief aan Timotheus. De apostel Paulus ziet zijn einde naderen dat hij niet lang meer te leven heeft hier op aarde. Hij zit gevangen in Rome in een onderaardse kerker waar het koud en kil is. Lichamelijk gaat het waarschijnlijk ook niet goed meer met hem. Hij is een oude man geworden en zijn dood, zijn lichamelijke dood is aanstaande. In deze verzen geeft de apostel aan Timotheus en ook aan ons de laatste instructies van God. Het is een vaarwel instructie van een getrouw soldaat van Jezus Christus. Hij, Paulus, betuigt voor God. God is zijn Getuige. Alles wat hij opschreef aan de gemeenten en aan Timotheus, Titus, Filemon kwam van God. God was met Paulus en Hij was Zijn getuige! Niets was gelogen wat de apostel Paulus doorgaf aan de mensen! God zal door Jezus Christus de levenden en de doden oordelen niet alleen in Zijn verschijning maar ook zal Hij oordelen in Zijn Koninkrijk! Hij zal de mensen oordelen, de ongelovigen bij de Grote Witte Troon Handelingen 20:11-15. Ook de gelovigen onder deze Bedeling van Genade die geleefd en die met de opname levend opgenomen zullen worden zullen bij de Bema beoordeeld worden door Hem. Dit is geen veroordeling maar wat meer wat hebben wij met Gods Woord gedaan. Hebben wij het juiste Evangelie, het Evangelie van Genade wat de apostel Paulus verkondigde!

Dit Evangelie bouwt ons op, het versterkt ons en het is ook tot onze gehoorzaamheid van het geloof. Deed Timotheus dit niet dan kwam er toch veel ellende in zijn leven maar ook in ons geestelijk leven want dan gaat er niets meer ordelijk in ons geestelijk leven. Lees Romeinen 16:25-26.

 

Vers 2. Wat moest Timotheus doen en ook wij? Predik het Woord, het Woord der Genade. Laten wij lezen Handelingen 20:32 het volgende: “En nu, broeders, ik beveel u God, en het Woord van Zijn Genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.” Ziet u het Genade van God bouwt op en sticht ook! Predik het Woord van God rechtsnijdend. Wij kunnen alles leren en ook anderen leren als het maar in het licht is van het Genade Evangelie, naar de Paulinische waarheid. Houd aan tijdelijk, ontijdelijk. In het Engels staat er be instant in season, out of season. Wat betekenen deze woorden? Het betekent wees alert, wees wakker als je het Woord van God predikt. Het is een grote verantwoording voor degenen die het Woord van God predikt zegt de apostel Paulus. Hoe jammer is het dat zoveel predikers achter het preekgestoelte staan die ethiek, politiek, wereldse verhalen etc verkondigen in plaats van Gods Woord en Gods Woord ook niet rechtsnijdend verkondigen! Tegen deze mensen wil ik persoonlijk zeggen dat ze Gods Woord van Genade en het rechtsnijden mogen leren kennen zodat ze net als Paulus en Apollos de juiste leer mogen gaan verkondigen!!!! Dat ze tot inkeer mogen komen deze predikers!!!

Weerleggen dat moest Timotheus doen en ook bestraffen en vermanen in alle lankmoedigheid en leer. Met veel geduld behoorde hij dit te doen. Ook wij behoren dit te doen in deze donkere wereld waarin wij leven. Lees 2 Timotheus 2:15!

2 Timotheus 4:3

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden.

 

Vers 3 De apostel Paulus verkondigde dit bijna 2000 jaar geleden en zag toen dat dit zou gaan gebeuren. Als je dit vers leest lijkt het wel profetisch te zijn want nu in deze wereld zien wij dit op grote schaal gebeuren.!

De laatste tientallen jaren hier in Nederland gaat het erg bergafwaarts met het geloof in het algemeen. Heel veel secularisatie. Mensen hebben het veel over kerkverlating. Gebeurt ook op grote schaal. Dit wil niet zeggen dat mensen dan niets meer geloven alleen de professionele kerken hebben vaak geen antwoord op vragen waar mensen mee worstelen. Ze(de kerken) hebben vaak geen Bijbelse antwoorden op onderwerpen als abortus, euthanasie, cremeren, homosexualiteit, samenwonen en nog veel meer onderwerpen. Dit maakt dat mensen eruit gaan en ook vaak tot de conclusie komen dat geloven is als je naar de kerk gaat. In het algemeen wordt de boodschap van genade en het rechtsnijden van Gods Woord in de kerken niet verkondigd dus waar moeten mensen antwoorden op hun vragen vinden? 

Je hebt nu door de vele vertalingen van de oorspronkelijk Bijbel een vertaling die voor de gewone man is dus voor jan en alleman en die hoeven ook niet te geloven in God. In de Gewone taal heet deze Bijbel en in deze vertaling zie je erg weinig meer terug van de oorspronkelijke tekst. Mensen kunnen door zo'n vertaling ook niet meer tot geloof komen in de Heere Jezus Christus!

Daarnaast zie veel kittelachtigheid van gehoor. Wat betekenen deze woorden: kittelachtig van gehoor? Het betekent lichtgeraakt. Spoedig ontstemd.

De meeste mensen in deze wereld kunnen de Leer der Genade Gods Handelingen 20:24, Romeinen 16:25 niet verdragen en zijn heel gauw ontstemd. Kunnen zich ook niet op dit concentreren omdat Gods Genade in Christus te makkelijk is voor ze. Daarom hebben zij allerlei leringen die niet de waarheid zijn en naar hun eigen begeerlijkheden hebben zij allerlei leraren die hen wel wat leren maar niet de goede leer van Gods Genade Romeinen 16:25-26 wat tot gehoorzaamheid van het geloof is. Dit zie je volop rondom je gebeuren. Het is nu een heel moeilijke tijd waarin wij leven. Het eigen ego is erg belangrijk, media zijn erg belangrijk voor mensen. De Bijbel, Gods Woord is opzij geschoven. Is voor veel mensen helemaal niet belangrijk. In de tijd dat Paulus en Timotheus op aarde leefden was het al moeilijk. Nu door hele snelle communicatie is het nog moeilijker geworden om mensen te bereiken met de wonderbare boodschap van Gods Genade. Handelingen 20:32.

 

2 Timotheus 4:4

En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels

 

Vers 4 Mensen houden van fabels en onzinverhalen. Veel lezen mensen nu op hun smartphones en tablets deze verhalen of zien onzinnigheden en moeten veel lachen daarom en vinden dit leuk. Over het algemeen kent de grote meerderheid der mensheid Gods waarheid niet: Het Woord der Waarheid: Om de hoop, die u weggelegd is in de hemel, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der Waarheid, namelijk des Evangelies. Kolossensen 1:5. De waarheid brengt vruchten voort in het leven van u en mij broeder en zuster in de Heere Jezus Christus. Het bouwt u ook op. Zie Kolossensen 1:6 en Romeinen 16:25-26 en Handelingen 20:32. Alleen u moet het wel willen leren kennen! De meeste mensen willen het niet leren kennen. Zij verwerpen de waarheid, Gods Genade in hun leven. In plaats van om Gods Waarheid te leren kennen en Zijn wil voor ons vandaag Lees I Timotheus 2:3-4 keren zij zich tot fabels. Wat zijn fabels? Dit zijn verzonnen verhalen, verzinsels. Deze verhalen zijn onzinverhalen en de mensheid houdt hiervan. Ook binnen de kerken en gemeenten komt dit steeds meer aan de orde omdat mensen niet van de waarheid houden. Het eigen ego speelt hierin een heel grote rol. Mensen hebben geen behoefte aan Gods Waarheid. Dit is de conclusie en het gaat maar door en door. Het is droevig als je hier naar kijkt. Ook in de Christelijke wereld zie je en lees je veel over verhalen: dit kan zijn boeken, films of andere lectuur die de gelovige in Christus niet opbouwt, geen geestelijke groei geeft in zijn of haar leven. De Bijbel, Gods Woord is opzij geschoven door de meeste mensen. Het Woord van God Is voor veel mensen helemaal niet belangrijk (meer). In de tijd dat Paulus en Timotheus op aarde leefden was het al moeilijk. Nu door hele snelle communicatie is het nog moeilijker geworden om mensen te bereiken met de wonderbare boodschap van Gods Genade. Handelingen 20:32.

Beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: alleen Gods Woord van Genade bouwt u op als gelovige.  Oh mensen als u de Waarheid van God niet kent,  leer het dan kennen!!! Ga de brieven van de apostel Paulus lezen. Begin in de Efezebrief en zie wat uw positie is in Christus en dat u daardoor opgebouwd kan worden! Stop met onzinverhalen door middel van boeken, films, preken, onzinnigheden op internet door middel van uw smartphone, I phone, tablet, pc etc. Ga Gods Genade Evangelie leren kennen en ontdek Gods Waarheid!

 

2 Timotheus 4:5

Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak , dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij”

 

Vers 5 Daarom zegt de apostel Paulus tegen Timotheus maar ook aan ons dat wij ten allen tijde wakker behoren te zijn als gelovigen in Christus en Gods Genade Evangelie, de Waarheid van God wel kennen. Blijf wakker! Dit is wat Paulus ons leert in dit vers en dit gold niet alleen voor Timotheus, zeker geldt dit nu in deze moeilijke wereld waarin wij leven nog sterker! Wees wakker in alles! Ga niet slapen als gelovige en wij behoren ons niet bezig te houden met onwaarheden waarmee de mensen in deze wereld mee bezig zijn. Nee integendeel wij behoren andere gelovigen wakker te schudden met de waarheid van Gods Genade en ongelovigen het Goede Nieuws van Gods Genade vertellen en vertellen dus dat God ook van hen houdt! Romeinen 5:8, II Korinthe 5:19-21. Wij behoren het werk te doen van een evangelist. Wat is precies een evangelist? Hij is de brenger van de goede boodschap. Elke gelovige in Christus zou het werk van een evangelist kunnen doen. Broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: als u de boodschap van genade Handelingen 20:24 kent en voor staat dan kunt u ook het werk doen van een evangelist: het brengen van het goede nieuws van Gods Genade in Christus! Het laatste zinnetje hier in dit vers: maak dat ment van uw dienst ten volle verzekerd zij. Dit heeft met betrouwbaarheid te maken, dat het getrouw overkomt op andere mensen zodat. Wat je doorgeeft dat behoort betrouwbaar te zijn overeenkomstig Gods Woord en ook wat je zegt dat ook zichtbaar mag zijn in je houding naar andere mensen toe zodat mensen daar niets kwaads over kunnen spreken. Timotheus was dus de leider van de gemeente te Efeze en had dus ook een voorbeeldfunctie. Zo kunnen wij ook een voorbeeld zijn voor andere mensen. Daarbij komt ook nog het lijden van verdrukkingen om de hoek steken. Dit hoort er ook bij als je staat voor Gods waarheid, Gods Genade Evangelie. In 2 Timotheus 2:3 lezen wij het volgende: “Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus” De apostel Paulus leed veel verdrukkingen voor Christus! In Kolossensen 1:24 lezen wij: “Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente” Hij, Paulus leed veel voor Christus. Niet alleen geestelijk, ook lichamelijk. Lees 2 Korinthe 11: 16-33. Je kunt in dat gedeelte van de Bijbel lezen hoe erstig de apostel Paulus leed op deze aarde en in gevaar was voor zijn leven. Hij Paulus was de eerste in het lichaam van Christus en het prototype en moest ook veel lijden. Handelingen 9:16: “Want Ik zal hem tonen , hoeveel hij lijden moet om Mijn Naam”

Hier in Nederland nu bijna 2000 jaar verder is er veel veranderd in de wereld dan in de tijd van de apostel Paulus. Toch ondervind ik hier persoonlijk veel geestelijk lijden. Heel veel mensen zijn tegen de waarheid, Gods Genade. Er zijn hier in Nederland een handje vol mensen die bezig zijn met Gods Woord van Genade Romeinen 16:25-26. Je merkt als gelovige wel een soort isolement waarin je leeft en dat je niet begrepen wordt door andere mensen. Ook en dat merk ik erg sterk in mijn leven dat ik mij een vreemde voel tussen al die mensen. Dit is ook lijden en dan geestelijk. Desalnietemin mogen wij als gelovigen uitkijken naar de opname van de Gemeente en dan zal alles veranderen en zullen wij geen lijden meer kennen maar alleen vreugde in een nieuw lichaam dat niet meer zondigen kan.

 

2 Timotheus 4:6

Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande

 

 

Vers 6: Paulus een apostel ver boven leiders van gemeenten en ook de grootste evangelist aller tijden. Hij won veel ongelovigen voor Christus door zijn prediking van grote leer der Genade Gods wat ging over zonde, vijandschap van nature, verzoening van Gods kant door middel van Jezus Christus, rechtvaardigheid. Deze man zat gevangen voor dit en de tijd dat hij nog had te leven op aarde was nog maar een kwestie van dagen. Hij, Paulus wist wat er ging gebeuren met hem namelijk onthoofding en dit zou spoedig worden voltrokken. Wanneer was nog niet bekend op het moment dat hij dit woord tot Timotheus schrijft. Hij zat daar gevangen in Rome in een onderaardse kelder en je kan je voorstellen in wat voor erbarmelijke toestand hij moet hebben geleefd in die dagen dat hij daar gevangen zat. Hij zat met ketenen vast en toch gaat hij door tot het einde van zijn leven met het doorgeven van Gods Genade Evangelie. In Handelingen 20:24 zegt hij: “Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en de dienst, welken ik, van de Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der Genade Gods.”

Hij Paulus werd tot een drankoffer geofferd. Hij wist en was volledig overtuigd dat hij in Christus meer dan overwinnaar was. Laten wij dit lezen in Romeinen 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Lees ook Romeinen 8:38-39! Niets en niemand kon hem scheiden van God en van Christus! En dit mogen wij ook weten broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. Dit geldt ook voor ons als leden van het Lichaam van Christus DE GEMEENTE!

2 Timotheus 4:7

Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop (baan) geendigd, ik heb het geloof behouden.

 

Vers 7: Dit waren de laatste woorden van de apostel Paulus, de apostel der Heidenen en hij schreef dit aan Timotheus, zijn zoon in het geloof in Christus. Je ziet deze tekst nog al eens in een rouwadvertentie. Wat betekenen deze woorden? Weten mensen als zij deze tekst op een rouwkaart laten schrijven over een persoon dit hen dierbaar was wat dit betekent?

De apostel Paulus kon deze woorden schrijven aan Timotheus. Hij had inderdaad de goede strijd gestreden. Hij had voor de Waarheid, het Evangelie van Genade gestaan vanaf zijn bekering in Handelingen 9 t/m de tweede gevangenschap in Rome waarin hij op dat moment dat hij dit schreef zich verkeerde. Handelingen 20:24. Hij had de waarheid van God in Christus altijd verdedigd. Hij had heel veel moeten lijden hiervoor en dat was ook gezegd door God. Hij had zijn loop met blijdschap volbracht. De loop was nu geeindigd. Het was klaar en daarbij had hij Paulus , het geloof in Christus behouden!!! Dit had hij ondanks alles nooit opgegeven. Wat een voorbeeld was deze man Paulus en wij kunnen hem ook volgen door in zijn voetstappen te gaan en ook te staan voor de Waarheid namelijk het Evangelie van Genade. We lezen I Korinthe 4:15-16: Want al had gij tienduizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld. Zo vermaan ik u dan : zijt mijn navolgers. Beste lezer, broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: je kan naar een heleboel leraren of dominees luisteren en geleerd worden. Er is maar 1 man die wij behoren te volgen en dat is de apostel Paulus. Zolang Gods Genade Evangelie niet zuiver wordt gepredikt in een kerk, gemeente, op TV, video, op uw smartphone of tablet: dat betekent een mix van 4 evangelien en een beetje van de brieven van de apostel Paulus of Oude Testament de wet met een beetje genade of ze hebben het over genezingen of ze spreken in zogenaamde tongen dan rust hier geen zegen op en kunt u hierdoor niet geestelijk groeien en opgebouwd worden in uw geestelijk leven!!!!

Oh beste mensen leer de boodschap van Genade kennen wat ons opbouwt en wat ons versterkt als leden van het Lichaam van Christus, de enige WARE GEMEENTE! Lees Romeinen 16:25-26! Dit Evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid is voor ons als leden van het Lichaam van Christus! Dit behoort u te kennen in uw leven en dan gaat u ook groeien in het geestelijk leven.

 

 

Timotheus 4:8
Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.

 

Vers 8: De apostel Paulus keek uit naar de dag dat hij zou verschijnen voor de Heere, de rechtvaardige Rechter die hem de kroon der rechtvaardigheid zou geven. Dit zal gebeuren bij de Bema. Een ieder van ons, leden van het Lichaam van Christus en al degenen die al ontslapen zijn in Christus zullen voor Christus moeten verschijnen. We zullen in die dag allemaal een beoordeling krijgen. Paulus had vanaf zijn bekering tot aan zijn dood in Rome altijd gestaan voor de waarheid. Hij had de waarheid, het Evangelie van Gods Genade en het rechtsnijden van Gods Woord Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26, Kolossensen 1:5-6 altijd verdedigd en verkondigd aan mensen. Hij was ervan overtuigd dat hij de kroon der rechtvaardigheid zou ontvangen en dit gaat nog gebeuren. Hij was er ook van overtuigd dat ook mensen, gelovigen, na hem die ook voor de waarheid stonden of staan ook deze kroon der rechtvaardigheid zullen ontvangen. Die Zijn verschijning: de opname van de Gemeente, de hoop voor het Lichaam van Christus, liefgehad hebben. Dit is vertrouwen of geloven dat dit echt gaat gebeuren. Dit is de een hoop zoals ook in Efeze 4 staat. Daarvoor staan. Deze hoop, onze hemelse hoop niet verwarren met aardse hoop dat voor Israel is of door elkaar gooien.

Als de kroon der rechtvaardigheid zal gegeven worden zal dit zijn als wij Hem ontmoeten in een nieuw lichaam. Paulus werkelijk had deze dag lief, de verschijning van de Heere Jezus Christus en hij dacht dat hij het nog mee zou maken tijdens zijn leven. Niet wetende dat dit al bijna 2000 jaar voortduurt. Paulus verlangde ernaar. Naarmate ik persoonlijk ouder wordt verlang ik hier ook meer en meer naar. Paulus leefde voor Christus Galaten 2:20. Doen wij dit ook? Is die ook werkelijkheid in ons leven?

 

2 Timotheus 4:9

Benaarstig u haastelijk to mij te komen”

 

Vers 9: De apostel Paulus riep Timotheus op om zo snel mogelijk naar hem toe te gaan, hem te bezoeken in de gevangenis. Waarom? We hebben net gelezen in vers 6 het volgende: Want is word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande” De apostel Paulus voelde en ervoer dat zijn einde van zijn leven spoedig zou komen. Ontbinding heeft te maken met sterven. Hij zat daar in de kerker gevangen met ketenen vastgeketend en het was er vies en koud in de gevangenis waar hij zat. Hij zat onder erbarmelijke omstandigheden daar in Rome! Het begon al bijna winter te worden in Rome. In vers 21 lezen wij: “Benaarstig u om voor de winter te komen”. Het was nog herfst maar het begon kouder te worden voor de apostel Paulus in de gevangenis. Wat betekent het woord benaarstig? In het Engels staat er diligence wat betekent ijver. Maak er ernst mee om haastig tot mij te komen. Kom zo spoedig mogelijk. Als wij haastig naar iets toe moeten nemen wij dit serieus en gaan zo snel mogelijk naar iets toe en dat kan een persoon zijn. Ik weet persoonlijk nog goed dat mijn vader in het ziekenhuis lag jaren geleden en de 2e beroerte had gehad. Ben toen met spoed vanuit Nieuwegein gaan rijden met de auto naar Vlissingen 160 km verderop om hem te zien en te kijken wat er precies aan de hand was. Er ging op dat moment op reis wel in mijn hoofd om dat ik mijn vader waarschijnlijk voor het laatst zou meemaken in mijn leven/ hem voor het laatst zou zien. Dit is niet gebeurd want hij leefde na dit nog 6,5 jaar voort helemaal verlamd in bed in een verpleeghuis in Zeeland. Het was haasten op dat moment en op de weg daarnaar toe heb ik veel gebeden tot God. Zo stel ik mij het voor dat Timotheus zo snel mogelijk en met alle ernst, ijver, naar de apostel Paulus moest toegaan. Of hij dit gedaan heeft en Paulus nog in levende lijve heeft gezien vertelt de Bijbel ons niet. Timotheus kennende heeft hij naar alle waarschijnlijkheid dit wel gedaan. De apostel had hem zo lief, Timotheus. In Hoofdstuk 1:4 lezen wij: Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden” Dit zegt wel heel veel en laat zien de vriendschapsband en broederlijke liefde die Paulus had met Timotheus. Paulus was aan het einde van zijn leven en het enige wat hij wil is dat Timotheus hem nog zal zien voordat hij zou gaan sterven.

2 Timotheus 4:10

Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd; Krescens naar Galatie, Titus naar Dalmatie”

 

Vers 10: Demas had Paulus verlaten en ook de boodschap van Genade wat we kunnen opmerken uit dit vers. Wie was Demas? In Kolossensen 4:14 lezen wij: U groet Lukas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas” Demas was een medebroeder, een medestrijder voor de boodschap van Genade. Hij geloofde in de boodschap van Genade en stond voor dit. Hij was dus een medestander van Paulus en was met hem in de gevangenis. Op een gegeven moment heeft hij Paulus verlaten en heeft de tegenwoordige wereld liefgekregen.

Hij verliet Paulus die in erbarmelijke omstandigheden leefde in de gevangenis en is naar Thessalonica gereisd. Hoe droevig was dit voor de apostel Paulus om dit mee te maken dat Demas die een medearbeider was naar de Genade van God en ook echt geloofde in de Genade van God door Christus hem nu verliet. En wat voor reden: de tegenwoordige wereld liefhebben. Terugvallen naar je oude leven en meer. Ook wij als gelovigen in Christus en die staan voor de boodschap van Genade maken dit mee en dat is erg pijnlijk. Persoonlijk heb ik dit al een aantal keren meegemaakt dat mensen na een tijd toch weer afhaken en vallen van de Genade van God en van het Genade Evangelie. Romeinen 16:25-26. Ze vallen dan terug in een soort religie, menselijke religie en gaan dan de leugen geloven in plaats van de waarheid van God in Zijn Woord. Dit is erg jammer. Helaas kunnen wij dit niet tegenhouden, het gebeurt gewoon. Er zijn allerlei redenen te vinden waarom mensen dit doen. Soms heeft het te maken met eigen ik, meer luisteren naar mensen dan naar Gods Woord. Of soms is het schaamte om voor het Evangelie van Genade te staan en te blijven staan. Daarom lezen wij ook in II Timotheus 1:8:”Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, noch voor mij, die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie naar de kracht Gods”

Krescens is naar Galatie gereisd. Wie was Krescens? Hij was ook een medearbeider van Paulus in het Evangelie van Genade. Titus was de Griek waar Paulus ook een brief naartoe geschreven heeft. Hij was een medearbeider in het Evangelie van Genade en was ook een leider en een verkondiger van het Evangelie der Genade Gods. De apostel vertelt hier niet dat Krescens en Titus hem verlaten hadden omwille van de wereld. Wel spreekt de apostel Paulus dit min of meer in droefheid uit. Hij was er niet blij mee. Dat kan je merken uit dit vers.

Oh broeder en zuster in de Heere Jezus Christus. Als wij de Waarheid, Gods Genade Evangelie kennen,  laten wij ons niet schamen maar voor dit blijven staan en verdrukkingen lijden met het Evangelie naar de kracht van God zoals de apostel Paulus dit ons vermaant net zoals hij Timotheus ook vermaande met deze woorden en het zijn de woorden van God!!!!

2 Timotheus 4:11

Lukas is alleen met mij. Neem Markus mede, en breng hem met; want hij is mij zeer nut tot de dienst.

 

Vers 11: Lukas was alleen nog maar overgebleven en hij was met Paulus in de gevangenis. Wie was Lukas? Lukas was arts. We lezen in Kolossensen 4:14: U groet Lukas, de medicijnmeester en geliefde, en Demas. Lukas is degene die Handelingen heeft geschreven en hij heeft ook het Evangelie naar Lukas geschreven. Hij bleef de boodschap van Genade trouw en bleef ook getrouw tot Paulus zijn dood bij hem. Hij was al de tijd van Handelingen 9 t/m het einde van Paulus leven bij hem gebleven. Hij was een geliefd arts en hielp waarschijnlijk Paulus daar in de gevangenis. Hij, Lukas was een grote hulp en troost voor de apostel Paulus aan het einde van zijn leven maar ook gedurende zijn hele bediening op aarde. Oh broeders en zusters in de Heere Jezus Christus: wat is het belangrijk om medestanders te hebben die ook het Genade Evangelie kennen, die daar voor staan en ook het rechtsnijden van Gods Woord kennen en ook toepassen in hun levens Romeinen 16:25-26, 2 Timotheus 2:15!!!! Lukas is ons voorbeeld hierin!!! Een oproep naar u als broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: leer de boodschap van Genade kennen wat de waarheid is Efeze 1:13-14, Kolossensen 1:5-7 en ga daar voor staan en leer het rechtsnijden kennen 2 Timotheus 2:15. Uw geestelijk leven in Christus zal veranderen. U wordt standvastiger in Hem en het is Gods wil dat u dit leert kennen 1 Timotheus 2:3-4. Hij roept u om de waarheid te leren kennen!!! Het zijn niet mijn woorden maar Zijn Woord!!!

Alle mensen, medearbeiders, medestrijders, medebroeders hadden de apostel Paulus verlaten en alleen Lukas was bij hem tot het einde. Wat een getrouwe broeder was Lukas!!!

Nu het tweede gedeelte van dit vers: de apostel vraagt Timotheus zo snel mogelijk te komen om hem nog te ontmoeten voordat hij gaat sterven. Hij vraagt Timotheus niet alleen te komen. Hij moet ook Markus meenemen. Markus, de neef van Barnabas. Deze was eertijds niet nuttig voor het brengen van het Genade Evangelie. Hij had afgehaakt op de eerste reis die Paulus en Barnabas hadden in Klein Azie ( Nu Turkije) in Pamfylie en keerde weer terug naar Jeruzalem. Barnabas wilde later met Paulus en Markus weer op reis maar Paulus wilde dit niet omdat Markus in dit opzicht niet te vertrouwen was. Dit bracht tussen Paulus en Barnabas scheiding en Paulus ging met Silas verder en Barnabas nam zijn neef mee naar Cyprus. Lees Handelingen 15:36-41. Later kwam Markus tot inkeer en hij was zeer nuttig geworden voor het Evangelie van Genade. Hij stond uiteindelijk wel voor de waarheid. Waarschijnlijk was hij ook in Efeze in de gemeente daar waar Timotheus leider van was. Paulus had van hem gehoord en wilde Timotheus en Markus nog ontmoeten voordat hij zou sterven.

II Timotheus 4:12

 

Maar Tychikus heb ik naar Efeze gezonden

 

Vers 12: Wie was Tychikus? We lezen in Handelingen 20:4 voor het eerst over deze man, medebroeder: “En hem (Paulus) vergezelschapte tot in Azie Sopater van Berea; en van de Thessalonicensen Aristarchus en Sekundus; en Gajus van Derbe, en Timotheus en van die van Azie Tychikus en Trofimus” Tychikus kwam uit de buurt van Efeze, waarschijnlijk Kolosse want wij lezen in Kolossensen 4:7-8 het volgende: “Al mijn zaken zal u bekend maken Tychikus, de geliefde broeder, en getrouwe dienaar, en mededienstknecht in de Heere. Die ik tot het einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken wete, en uw harten vertrooste” Tychikus was een geliefde broeder en getrouwe dienaar van Christus. Paulus vertrouwde hem al de zaken toe die hij had ontvangen van God in Christus zodat Tychikus dit door kon geven aan de mensen in de gemeente te Kolosse. Tychikus in tegenstelling tot Demas was te vertrouwen. Hij verliet niet Gods Genade Evangelie en kon hetgeen Paulus hem toevertrouwde ook goed overbrengen aan anderen en Paulus zend hem eerst naar de Kolossensen. Het was ook een man die andere mensen een hart onder de riem kon steken en kon vertroosten met Gods Woord als anderen in de put zaten. En nu in dit vers lezen wij dat Paulus hem naar Efeze heeft gestuurd om daar de mensen te versterken met Gods Woord en tot steun te zijn ook van Timotheus die de leider was van de gemeente te Efeze. Oh hadden we maar meer van deze broeders en zusters die staan voor de waarheid van God en dit ook goed kunnen overbrengen op anderen en ook anderen kunnen aansporen om verder te gaan en ook anderen kunnen vertroosten als ze vertroost moeten worden. 

 

 

II Timotheus 4:13

Breng de reismantel mee, dien ik te Troas bij Karpus gelaten heb, als gij komt, en de boeken, inzonderheid de perkamenten

 

Vers 13: Breng de reismantel mee. Dit vraag de apostel Paulus aan Timotheus. Paulus zat in de gevangenis voor het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20:24. De omstandigheden in deze kerker welke waarschijnlijk onderaards was waren verschrikkelijk. Het moet er donker en vochtig en koud zijn geweest. Het was nog voor de winter dat Paulus vraagt aan Timotheus om naar hem toe te komen met redelijke spoed. Wat moest Timotheus meebrengen? De reismantel van de apostel Paulus moest Timotheus meebrengen want Paulus had hem laten liggen bij Carpus te Troas. Dit is een indicatie dat de apostel Paulus een tijd vrij man is geweest en nog heeft gereisd voordat hij weer gevangen genomen werd. Nu zat hij voor de tweede keer gevangen en hij voelde en merkte dat het einde van zijn leven naderde. Daarom vraagt hij Timotheus zo snel mogelijk te komen. Markus mee te brengen en de mantel en nog meer: de boeken en de perkamenten. Boeken in die tijd waren geschreven op papyrus. De perkamenten waren de belangrijkste omdat daarop de Schriften stonden. Waarschijnlijk had Paulus voor een reden deze laten liggen of delen laten liggen bij Karpus. Misschien omdat hij ploteling weer gearresteerd werd door Rome en geen tijd meer gehad had om ze mee te nemen. Zeer waarschijnlijk omdat hij ook zijn mantel niet bij zich had. Het was koud in de gevangenis en nat en hij had ook behoefte aan warmte en met zo'n reismantel kon hij zichzelf weer wat opwarmen. Aan het einde van Paulus leven was er veel wat er in de apostel zijn hoofd omging. Veel mensen hadden de boodschap van Genade verlaten en weinig mensen waren er overgebleven die het Woord der Waarheid brachten en ook nog rechtsneden. De apostel bleef standvastig onwankelbaar in het Werk van de Heere ondanks alle moeilijkheden en ook dat zijn lichamelijke dood nabij was. Wat een voorbeeld voor ons en ook om hierover na te denken. Vandaag de dag is het nog steeds zo dat er maar weinig mensen zijn die voor de Waarheid, het Evangelie van Gods Genade staan en daarvoor blijven staan. Velen haken af als ze het eenmaal gehoord hebben en willen daar niets meer mee te maken hebben. Vergeet niet mijn dierbare broeder en zuster we zullen allemaal verschijnen voor Christus en verantwoording afleggen wat wij hebben gedaan met Zijn Woord. Lees I Korinthe 3:9-15!

II Timotheus 4:14-15

Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad betoond; de Heere vergelde hem naar zijn werken. Wacht gij u ook voor hem, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan

 

Vers 14: Op het einde van het leven van de apostel Paulus spreekt de apostel over een zekere Alexander die kopersmid was. In I Timotheus 1:19-20 lezen wij: Houdende het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebbende, aangaande het geloof schipbreuk geleden hebben; Onder wie is Hymeneus en Alexander, die ik de satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Alexander de kopersmid en Hymeneus waren tegen de boodschap van Genade en spraken veel kwaad over Paulus en zijn medestanders. Paulus zegt hier dat hij hen beiden aan de satan overgegeven had. Hier in verband met het tegenstaan van Gods Genade Evangelie. Hij Paulus laat de toorn over aan God want de Heere zal het vergelden. Wat Paulus in zijn leven goed had geleerd was de toorn aan God over te laten want Hij zal het vergelden. Wat mensen hem ook aandeden: of ze lasterden tegen hem, lelijke dingen zeiden, mensen proberen weg te houden van de Waarheid van God, Het Evangelie van Genade. Paulus liet de toorn aan God over! Wat een voorbeeld voor ons om na te volgen. In Romeinen 12:18-19 lezen wij het volgende: “Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere”

Dit behoren wij ook te doen als wij in de voetstappen van de apostel Paulus willen wandelen en voor het Evangelie van Genade en het rechtsnijden van Gods Woord willen staan. Dus de Heere zal hem naar zijn werken vergelden.

Vers 15: Wat betekenen deze woorden wacht gij u ook voor hem. Hij Alexander was nog in Efeze waar Timotheus leider was van de gemeente. Voor het eerst horen en lezen wij over hem in Handelingen 19 toen er een oproer was vanwege de waarheid van Gods Genade die de apostel Paulus had bekend gemaakt. Handelingen 19:33-34: En zij deden Alexander uit de schare voortkomen, alzo hem de Joden voortstieten. En Alexander met de hand gewenkt hebbende, wilde bij het volk verantwoording doen. Maar toen zij verstonden , dat hij een Jood was, werd er een stem van allen roepende omtrent twee uren lang: Groot is de Diana der Efeziers. Timotheus wordt hier vermaand door Paulus om niet met deze man in aanraking te komen. Hij moest uitkijken voor deze man Alexander. Want Alexander had Gods Woord tegengestaan, de woorden die de apostel Paulus met zijn medestanders verkondigde was Gods Woord. In deze vreselijke wereld neemt het mensen zoals Alexander toe met de dag. Mensen die zonder God in deze wereld leven en Zijn Woord tegenstaan. Ook wij als broeders en zusters in Christus laten deze mensen aan de satan over en de toorn geven wij over aan God Die het zal vergelden. Wij behoren niet met deze mensen om te gaan die zo lasteren als Alexander en de Waarheid van God, Gods Genade Evangelie, tegenstaan. Zij zijn vijanden van God. Wij moeten proberen deze mensen te vermijden in ons leven. 

 

 

II Timotheus 4:16-17

 

In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar zij hebben mij allen verlaten. Het worde hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan, en heeft mij bekrachtigd; opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking, en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost.

 

Vers 16: Uit dit vers kunnen wij dus opmerken dat Paulus 2 keer gevangen is geweest. Hij zat nu voor de 2e keer in de gevangenis en te wachten op zijn executie. Het was er koud, vochtig en het was nog herfst want hij vraagt Timotheus spoedig te komen voordat het winter wordt. Paulus was in de gevangenis vanwege het Evangelie van Genade Handelingen 20:24 en hij schrijft over zijn eerste verantwoording, zijn eerste rechtzaak voor de keizer te Rome. Hij schrijft dit aan Timotheus en ook indirect naar ons toe. Het is een soort flashback wat je nogal eens leest in romans en andere boeken in de wereld. De eerste keer dat hij verschijnt in een soort rechtbank was er niemand van zijn medestanders/strijders bij hem. Het klinkt wat dramatisch als je dit leest. Iedereen had hem verlaten. Was er dan niemand die samen met hem, Paulus stond voor het Evangelie van Genade? Waarschijnlijk waren de aanklachten tegen hem, Paulus, zo groot dat iedereen bang was geworden om daarbij betrokken te geraken. Men dacht waarschijnlijk toch meer aan zichzelf dan aan het werk van de Heere waar de apostel voor stond. Erg jammer want de apostel stond alleen voor zijn rechters. Paulus nam het de mensen niet kwalijk: het worde hen niet toegerekend. Alles was vergeven door het bloed van Christus, ook deze zonde! Efeze 1:7, Kolossensen 1:14

 

Vers 17 Of toch niet? Helemaal alleen was hij niet, de Heere was bij hem en heeft hem bijgestaan en bekrachtigd. God woonde in Paulus door middel van Zijn Geest en bekrachtigde Paulus met Zijn Woord van Genade. We lezen Handelingen 20:32: En nu, broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner Genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden” Lees ook Romeinen 16:25-26. Door Gods Woord van Genade werd Paulus bekrachtigd en kon hij de rechtszaak en verantwoording doorstaan. Door het Woord van Genade was hij ook niet bang want hij had geen Geest van bangheid maar van vrijmoedigheid. Romeinen 8:15! In die rechtszaak, verantwoording legde hij, Paulus Gods Woord uit aan de mensen die daar zaten in de rechtszaal. Dat ze ten volle verzekerd en overtuigd zouden worden van de prediking die hij daar hield dat het Gods Woord was en is!

En alle heidenen die zouden horen! Het geloof is door het horen en horen door Gods Woord. Romeinen 10:17! Al de heidenen: in ieder geval al degenen die daar waren en dat waren heidenen maar ook daarbuiten want het ging van mond tot mond niet zoals nu via internet! Paulus spreekt hier beeldspraak in het laatste gedeelte van dit vers: uit de muil van de leeuw verlost worden. Wat betekent dit precies? Hij werd bevrijd door God, God verlostte hem van zijn vijanden die hem probeerden hen in hun tang te houden. Dit gelukte niet omdat God hem letterlijk verlostte zodat hij nog een tijd mocht voortleven en nog wat kon reizen en mensen het Evangelie van Genade nog kon doorgeven. Aan het einde van zijn leven schrijft hij hierover en het laat ons zien dat als mensen ons zullen verlaten omwille van de boodschap van Genade of dat ze zelf het vege lijf willen redden wij nog altijd God hebben die ons niet verlaat. Hij is altijd nabij. De apostel zat nu voor de tweede keer gevangen. Kon hij nu ook spreken over redding? Dat God hem zou redden en bewaren? Zeker want in vers 18 gaat hij hier verder op in! Daarbij speelde Romeinen 8:31 t/m vers 39 een grote rol in zijn leven en daarvan was de apostel Paulus overtuigd en dat was zijn houvast in zijn leven. Niemand kon hem scheiden van de liefde van God, niemand kon hem roven uit de handen van God en dat geldt niet alleen voor Timotheus en anderen in de Bijbel: ook voor ons geldt dit zeker als leden van het Lichaam van Christus!

 

II Timotheus 4:18

En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk; Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

 

Vers 18: De Heere zal mij verlossen van alle boos werk hier op aarde. Dat bedoelde de apostel Paulus hiermee in dit vers aan te geven. In positie was hij al in het hemels Koninkrijk van God in Christus. Ook wij zijn in positie al in het hemels Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Laten wij lezen Kolossensen 1:13: “Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde” Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus: dit is gebeurd! Dit is een feit en dit is onze positie. We leven als gelovigen nog in deze boze wereld die alleen maar bozer wordt. Je kan het elke dag zien op TV, smartphone, tablet , computer (internet) en ook over horen op de radio, lezen in de krant. Deze wereld glijd verder af. De opname van de GEMEENTE komt dichterbij en daar doelde de apostel Paulus op. Hij zou verlost worden van deze wereld door de Heere. Hij triomfeert/feerde hier met deze woorden die hij schrijft aan Timotheus zijn zoon in het geloof!

We weten dat Paulus en vele andere broeders en zusters ontslapen zijn in Christus en nu in de hemel zijn in dat hemelse Koninkrijk van God!  Wij mogen net als Paulus halsreikend uitzien naar de opname van de GEMEENTE waar wij deel van uitmaken.

Hem zij de heerlijkheid en dat is God. Hij komt alle eer en heerlijkheid toe tot in eeuwigheid!

Op dit woord kan je alleen maar Amen zeggen.

 

II Timotheus 4:19-22

Groet Priska en Aquila, en het huis van Onesiforus. Erastus is the Korinthe gebleven; en Trofimus heb ik te Milete krank gelaten. Benaarstig u, om voor de winter te komen. U groet Eubulus, en Pudens, en Linus, en Klaudia, en al de broeders. De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met ulieden. Amen.

 

Vers 19: Deze woorden en groeten of de groeten doen zijn de allerlaatste woorden van de apostel Paulus voordat hij ging sterven. Timotheus wordt hier gevraagd om Priscilla en Aquila te groeten. In Handelingen 18:2 lezen wij voor het eerst over deze mensen, medestanders van de apostel Paulus. “En vond een zekere Jood, met name Aquila van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italie gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had, dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden, en hij ging tot hen” Deze mensen woonden toen in Korinthe. In Handelingen 18: 26 lezen wij: “En deze (Apollos) begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit” Ze legden hem Apollos het Genade Evangelie uit en de glorie van het kruis en nog veel meer. Aquila en Priscilla waren niet alleen medearbeiders in het Genade Evangelie en het Rechtsnijden van Gods Woord. Zij waren net als Paulus tentenmakers van beroep. Lees Handelingen 18:3! Later waren Pricilla en Aquila waarschijnlijk in Efeze of in de buurt daarvan gaan wonen. We lezen in I Korinthe 16: 19 het volgende: “U groeten de gemeenten van Azie. U groeten zeer in de Heere Aquila en Pricilla, met de gemeente, die te hunnen huize is” Aquila en Pricilla hadden een huisgemeente. Er was dus een kleine gemeente in aantal die regelmatig bijeenkwam in hun huis.

Nu het huis van Onesiforus. Wie was hij? Hij was ook een medearbeider van Paulus. In 2 Timotheus 1:16 lezen wij: “De Heere geve het huis van Onesiforus barmhartigheid; want hij heeft mij dikwijls verkwikt, en heeft zich voor mijn keten niet geschaamd. Maar toen hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naarstig gezocht, en heeft mij gevonden. De Heere geve hem, dat hij barmhartigheid vinde bij de Heere, in die dag; en hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Onesiforus was een voorbeeld van een broeder in Christus die zich niet schaamde voor Paulus dat Paulus in de gevangenis zat met ketenen vastgeketend. Hij, Onisoforus stond voor de waarheid, Het Genade Evangelie en het rechtsnijden Handelingen 20:24 en zo behoort het ook te zijn. Niet alleen ervoor staan. Ook in dagelijkse praktijk echt mensen liefhebben met de liefde van Christus zoals de bewogenheid die deze man had t.o.v. anderen zoals Paulus. Hij bleef altijd positief, deze man Onesiforus! 

Wij behoren dit voorbeeld, dit levende voorbeeld als Onesiforus na te volgen in ons dagelijks leven met God!

 

Vers 20: De apostel Paulus heeft het in zijn laatste woorden naar Timotheus toe over een zekere Erastus die te Korinthe is gebleven. Wie was Erastus? Deze man wordt ook genoemd in Handelingen 19:22! Paulus zend Timotheus en Erastus die Paulus dienden in het Evangelie naar Macedonie want hij blijft dan zelf in Azie waar ook Efeze was. “En toen hij naar Macedonie gezonden had twee van hen, die hem dienden, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Azie. Erastus had de apostel Paulus dus gediend samen met Timotheus in het Evangelie van Genade. Hij was naar Macedonie gezonden door de apostel Paulus en was in Korinthe dus gebleven. Hij was de rentmeester van de stad Korinthe. Romeinen 16:23: U groet Gajus, de gastheer van mij en van de gehele gemeente, U groet Erastus, de rentmeester der stad, en de broeder Quartus”Verder staat hier niet wat hij in Korinthe deed. We nemen aan dat hij de boodschap van Genade verkondigde en de gemeente daar versterkte in het geloof maar zeker hiervan zijn wij niet omdat het nergens is terug te vinden in de Schrift.

De andere persoon die de apostel Paulus hier noemt in dit vers is Trofimus. Trofimus: wie was hij? Hij Trofimus vergezelschapte Paulus tot in Azie: Handelingen 20:4: “En hem vergezelschapte tot in Azie Sopater van Berea; en van de Thessalonicensen Aristarchus en Sekundus; en Gajus van Derbe en Timotheus en van die van Azie Tychikus en Trofimus. Trofimus was een medearbeider en diende hem ook in het Evangelie van Genade! Paulus laat Trofimus te Milete ziek achter. Dit laat zien dat de gave van gezondmaking niet meer kon geschieden door de hand van de apostel Paulus. Als de gave van gezondmaking nog werkte waarom schrijft de apostel Paulus dan aan Timotheus dan hij Trofimus ziek had achtergelaten te Milete? Dit vers bevestigt dat de gave van genezing die in de Handelingenperiode nog wel werkte na Handelingen 28 niet meer werkt. Vandaag de dag werkt dit ook niet. Als het wel zou werken zouden veel mensen genezen raken van de meest ergste ziekten en zouden we niet zoveel ziekenhuizen hebben. Overigens had Paulus Trofimus niet de eerste keer in Milete ziek achtergelaten want wij lezen in Handelingen 21: 29 dat hij Trofimus had meegenomen naar Jeruzalem en wij lezen dan ook in dit vers: Want zij hadden te voren Trofimus de Efezier met hem in de stad gezien die zij meenden, dat Paulus in de tempel gebracht had . Hij Trofimus was de aanleiding van de Joden te Jeruzalem om Paulus te grijpen en hem te doden. Lees Handelingen 21: 29-32. Dus als de apostel Paulus Trofimus achterlaat omdat Trofimus ziek is en hem niet meer kan genezen moet dit later zijn geweest tussen de 2 gevangenschappen van de apostel Paulus in.

 

Vers 21 Benaarstig. Wat betekent benaarstigen? Beijveren, inspannen. Dus Timotheus behoorde zich in te spannen om voor de winter nog Paulus op te zoeken in de gevangenis te Rome waar de apostel Paulus onder erbarmelijke toestanden leefde samen met Lukas de arts die hem altijd trouw was gebleven tot het einde toe. Het was in die gevangenis koud, kil, vochtig en de apostel Paulus zat met ketenen vast. Hij kon dus geen kant op en wachtte op zijn executie die spoedig zou volgen. Timotheus moest dus haast maken om hem, Paulus nog te zien. Of dit nog gebeurd is weten wij niet.  De apostel zend Timotheus de groeten van Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en al de broeders die te Rome op dat moment nog waren. Allemaal medearbeiders in het Evangelie van Genade. Waarschijnlijk hadden zij allen hem opgezocht in de gevangenis en hadden nog van Paulus Gods Woord van Genade geleerd en daardoor versterkt in het geloof in Christus. We weten het niet. Het enige wat wij weten dat Timotheus de groeten krijgt van deze mensen, medebroeders en een zuster en al de broeders te Rome.

 

Vers 22: Zoals de apostel Paulus al zijn brieven eindigt sluit hij deze brief ook af met de Heere Jezus Christus zij met u allen en dat Gods Genade zij met u en allen die met u zijn. Amen. Dit geldt niet alleen voor Timotheus, ook voor ons geldt dit. Wij die 2000 jaar later leven en ook leden zijn van het Lichaam van Christus, DE GEMEENTE 1 Korinthe 12:13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'