De Tweede brief van Johannes

II Johannes 1

De ouderling aan de uitverkoren vrouwe en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik, maar ook allen, die de waarheid gekend hebben

Vers 1: De ouderling. Wie wordt hier bedoeld in dit vers waarmee de apostel Johannes deze brief begint? Hij duidt hier op zichzelf. Hij noemt zich de ouderling. De oudste. Of hij zichzelf zo noemt omdat hij oud is kan een rol spelen hier. Petrus spreek in I Petrus 5 vers 1 het volgende: De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden.  Deze brief is gericht aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen. Hier wordt mee bedoeld Israel. Het gelovige Israel en dat is die vrouw. De vrouw, het gelovige Israel is ook de bruid van Christus. Uitverkoren betekent behouden. Wij als gelovigen in Christus onder deze bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3 en leden van het Lichaam van Christus zijn ook uitverkorenen van God. Zo ook deze vrouw. Johannes spreekt in dit vers over de waarheid. Ten eerste heeft hij deze vrouw en haar kinderen in de waarheid lief. In het Evangelie van de besnedenen en het Evangelie van het Koninkrijk.  Hij had hen oprecht lief, zowel de moeder als haar kinderen. Dit is de liefde van God, de agape. De liefde van God is een andere liefde van de liefde van mensen. Het is de liefde van I Johannes 3 vers 16: Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven vor ons gesteld heeft, en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. En in vers 18: Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. Het betekent erg veel voor een ander over hebben. Het ook echt laten zien dus niet alleen woorden. Maar ook allen: wie zijn die allen? Die allen zijn de mensen die ook in die plaats wonen waar deze vrouw met haar kinderen woont. De waarheid gekend hebben: dat betekent de ware leer van het Evangelie. Welk Evangelie? Het Evangelie van het Koninkrijk en het Evangelie van de besnedenen. Galaten 2 vers 7. Deze mensen had Johannes ook oprecht met Gods liefde lief. 

II Johannes vers 2

Om der waarheid wil, die in ons blijft, en met ons zal zijn in der eeuwigheid

Vers 2: De waarheid hier kunnen wij lezen in het eerste vers namelijk het Evangelie van het Koninkrijk, het Evangelie van de besnedenen Galaten 2:7 In I Johannes 3 vers 19 lezen wij: En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor Hem. Die waarheid is in hen blijft en altijd met hen zal zijn in der eeuwigheid. Wat betekenen deze woorden? Het betekent dat door de genade en naar de beloften van God, dat Hij hen, Johannes en deze gelovige Joden/besnedenen, in deze altijd zal bewaren.

II Johannes vers 3

 Genade, barmhartigheid, vrede zij met u lieden van God den Vader, en van den Heere Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. 

Vers 3 Dit is de groetenis van de apostel Johannes naar deze gelovige Joodse medebroeders en zusters. Genade,  barmhartigheid en vrede komt van God de Vader en de Heere Jezus Christus. Van niemand anders kan dit komen dan van God want mensen kennen geen vrede vanwege de zondige natuur. Juist in die periode wat deze brief ook aangeeft en ook de vorige brief van Johannes namelijk de Grote Verdrukking is het alles behalve vrede. Jezus Christus is de Zoon van God de Vader in Wie Hij een welbehagen heeft. In waarheid en liefde. Wat betekent dit? Dat is, tot versterking en vermeerdering van de kennis der waarheid en van de liefde. Of met waarheid en liefde.

II Johannes vers 4

Ik ben zeer verblijd geweest, dat ik van uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van den Vader.

Vers 4: De apostel Johannes was zeer verblijd met het feit dat sommige kinderen van deze vrouw waarnaar hij deze brief schrijft in de waarheid wandelden. Sommigen van deze kinderen hadden geleerd om gehoorzaam te zijn in wandel voor God. Dit vers correspondeert met 3 Johannes vers 4: Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.  In het Evangelie van het Koninkrijk of het Evangelie van de besnedenen wandelden. Niet alleen het Evangelie belijden maar ook in hun dagelijkse leven daarnaar handelden en hun leven daarnaar aanstellen, volgens de geboden Gods. Gelijk wij. Wie zijn die wij? Ten eerste Johannes en degenen waarnaar hij schrijft in deze brief. Zij hebben een gebod ontvangen van de Vader. Welk gebod is dit? Johannes 15 vers 12 geeft ons dit antwoord: Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb. Johannes doelt weer hier op dit gebod. Eigenlijk hetzelfde als u naast als uzelf zoals het in de Wet van God stond. 

II Johannes vers 5

 En nu bid ik u, uitverkoren vrouwe, niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van den beginne, namelijk dat wij elkander liefhebben.

Vers 5: Hier in deze korte brief richt de apostel Johannes zich weer tot de uitverkoren vrouw. De vrouw met haar kinderen waarvan sommige in de waarheid wandelden. Johannes wilde dat deze uitverkoren vrouw en haar familie/gezin elkander lief zouden hebben en hij bedoelde ook zichzelf hierin.  Dit was geen nieuw gebod. In Johannes 13 vers 34 lezen wij: Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. Dit zeide de Heere Jezus Christus op aarde tegen Zijn discipelen. Johannes was een van deze discipelen. Hij was een van de 12 discipelen die later apostelen werden genoemd. 

II Johannes vers 6

En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen.

Vers 6: Welke liefde spreekt de apostel Johannes over? Antwoord Gods liefde. Het is Gods wil dat de gelovigen ook in de toekomst na de opname van de Gemeente onder de profetie zullen wandelen naar Zijn geboden. De liefde hier in dit vers is de rechte liefde van God en de naaste; of hiermede wordt zij betoond. Dit is het gebod: elkander liefhebben zoals in vers 5 staat en daarin wandelen. Dit betekent dat is, dat zij hun leven daarnaar instellen. Van den beginne betekent hier in dit vers: als zij de leer van het Evangelie eerst is gepredikt. Welk Evangelie van God? Het Evangelie van het Koninkrijk of het Evangelie van de besnedenen. 

II Johannes vers 7

Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

Vers 7: Dit vers laat erg duidelijk zien dat deze brief gericht tot gelovige Joden voor de toekomst is. De apostel Johannes schrijft hen dat de verleider de antichrist reeds in de wereld is. Nu onder de bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3 waaronder wij leven hebben wij geen antichrist: de zoon des verderfs. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 lezen wij duidelijk het volgende: Dat u niemand verleide in enigerlei wijze; want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is, en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs.  In de oorspronkelijke tekst staat: falling away (Engels) apostasia Grieks wat betekent scheiding. Eerst moet iets weggaan, scheiden waardoor deze antichrist zich kan gaan openbaren. De antichrist is nu niet in de wereld want het Lichaam van Christus is nog vertegenwoordigd op aarde. God werkt nu door middel van Zijn Gemeente het Lichaam van Christus die dit tegenhoudt. In vers 7 van ditzelfde hoofdstuk lezen wij dit: Want de verborgenheid (geheimenis) der ongerechtigheid wordt alreeds gewrocht; alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.  Het lichaam van Christus, de Gemeente is nog niet opgenomen en daarom is deze verleider, de antichrist  nu onder de Bedeling van Gods Genade waaronder wij leven nog niet in de wereld. De apostel Johannes spreekt hier van de tijd na de opname van de Gemeente dat er vele verleiders zijn gekomen in de wereld die er dan is. Deze belijden niet dat Jezus Christus in het vlees is gekomen. Dat God Zelf in het vlees is gekomen door Jezus Christus om voor de mensheid de dood te sterven. Deze antichrist lezen wij in 2 Thessalonicenzen 2 vers 4: Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als god geeerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende dat hij God is.  Het zal voor de gelovige Joden een heel moeilijke tijd worden en zij zullen moeten volharden in het geloof tot het einde van de Grote Verdrukking. Totdat de Heere Jezus Christus op aarde zal terugkeren: de dag des Heeren. 

II Johannes vers 8

Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.

Vers 8: Ziet toe voor uzelf, dat wij niet verliezen. Wat betekenen deze woorden? De apostel Johannes zegt tegen hen hebt acht op uw eigen behoudenis. Dat ze, deze gelovige Joden, blijven geloven tot het einde,  en zich niet laten verleiden door de geest van de antichrist. Zij moeten volharden tot het moment dat de Heere Jezus Christus terugkomt op aarde om als Koning te regeren. Dat wij niet verliezen: dit betekent dat de apostel Johannes en andere van de 12 apostelen hen de kennis van Gods waarheid namelijk het Evangelie van het Koninkrijk en het Evangelie van de besnedenen verkondigt hebben en dat hun vrucht van hun arbeid onder hen verliezen doordat zij deze gelovige Joden verleid worden door de antichrist en tot afval gebracht worden. Maar een vol loon mogen ontvangen: vol betekent overvloedig of volledig. Loon mogen ontvangen: Namelijk dat zij als apostelen de arbeid en moeite die zij hebben om deze gelovige Joodse/besneden broeders en zusters niet vergeefs zal zijn. Dat ze daarvoor echt loon van God zouden ontvangen in het koninkrijk op aarde. 

II Johannes vers 9

Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.

Vers 9: Een ieder die overtreedt. Wat betekent dit? Het antwoord hierop is dit: namelijk door zich te laten verleiden door de woorden van de antichrist en daardoor afvallen van het Evangelie van het Koninkrijk. en niet blijft in de leer van Christus. Deze persoon heeft God niet. Deze persoon heeft geen gemeenschap met God dat betekent dit hier. Degene die in de leer van Christus blijft. We zien weer de voorwaarde want gelovigen moeten  blijven geloven in het Evangelie van het Koninkrijk, in Christus blijven geloven en in Zijn leer. Zij moeten blijven volharden in het geloof en zich nooit laten verleiden door de duivel die dan zich manifesteert in de antichrist in de Grote Verdrukking. Het zal erg moeilijk zijn voor deze gelovigen in deze tijd waarin zij zich begeven. De verleiding is veel sterker dan dat die nu is onder deze Bedeling van Gods Genade. Degene dus die in de leer van Christus blijft heeft beiden de Vader en de Zoon. Dat is, heeft gemeenschap met beiden. We lezen weer I Johannes 1 vers 3: Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus

II Johannes vers 10

 Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet.

Vers 10. Indien dan iemand tot deze gelovige Joden komt en de leer van Christus niet brengt maar een andere leer dan het Evangelie van het Koninkrijk dan is de instructie van de apostel Johannes aan een ieder ontvang deze persoon niet in huis en groet hem of haar niet. Tot uw lieden komt: dat betekent in uw huis, om u iets anders te leren en te onderwijzen. De mensen dan  behoren zich vast te houden aan het Evangelie van het Koninkrijk wat Christus predikte, de leer van Christus en zich niet te laten verleiden door valse leringen. 

II Johannes vers 11

Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.

Vers 11: De gelovige broeder of zuster moet niet iemand binnenlaten in huis die een andere leer verkondigt dan het Koninkrijks Evangelie, de leer van Christus en mag ook niet zeggen zijt gegroet. Doet iemand van deze gelovigen dit wel onmiddelijk heeft hij of zij gemeenschap met de boze werken waarmee de verleider hem of haar verleid. U ziet het broeders en zusters weer hetzelfde: de gelovige man of vrouw onder de Grote Verdrukking zal moeten volharden tot het einde: en hebt geen gemeenschap met de boze en verlos ons van de boze. Dit zullen ze ook behoren te bidden in die tijd namelijk onder de Grote Verdrukking waarin de satan veel meer macht heeft dan nu onder deze bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3. De satan manifesteert zich dan in de zoon des verderfs die dan heel veel macht heeft op deze aarde en als een god zal zitten in de tempel te Jeruzalem. De satan zal dan proberen iedereen om te turnen met wonderen en tekenen door deze man, deze zoon des verderfs zodat mensen gaan geloven dat hij waarlijk een god is. Gemeenschap hier in dit vers betekent dit: die hoort de verleider de valse leer uitleggen waardoor hij de mensen verleidt, en stelt zichzelf in gevaar om door hem ook verleid te worden. Dus deze gelovigen zijn gewaarschuwd: doe de deur van je huis niet open voor deze verleiders en zeg niets tegen deze persoon, je niet inlaten met zo'n persoon. 

II Johannes vers 12

Ik heb veel aan ulieden te schrijven, doch ik heb niet gewild door papier en inkt; maar ik hoop tot ulieden te komen, en mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen moge zijn.

Vers 12: De apostel Johannes had deze gelovige Joden veel te schrijven. Hij wilde liever bij hen zijn en alles uitleggen dan dat hij dit op papier moest uitleggen. Johannes wilde het liefst mondeling hen alles uitleggen. Hij schreef deze brief op papier en met inkt. De balpen was in die tijd nog niet uitgevonden dus mensen schreven brieven op papier en met inkt. Waarschijnlijk was dit een penneveer van een vogel die je dan in de inkt doopte en dan kon schrijven op papier. Hij Johannes hoopte hen gauw te ontmoeten door naar hen toe te gaan en van mond tot mond met hen te spreken over Gods Woord. Onze blijdschap dat betekent dit: die er is als hij daar echt aanwezig zal zijn. Volkomen is overvloedig. Hij zou verblijd zijn en zij ook door zijn aanwezigheid. Het laat zien welk een liefde Johannes voor deze gelovige Joden had, zijn medebroeders en zusters in Christus. 

II Johannes vers 13

U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.

Vers 13: Met deze groet eindigt de apostel Johannes deze tweede brief aan de gelovige Joden en een brief die helemaal gericht is voor de toekomst in de Grote Verdrukking.  De kinderen van iemands zuster die uitverkoren doen de groeten. Deze kleine brief , geschreven aan een gelovige moeder en haar kinderen en waarschijnlijk de gemeente in haar huis is een perfekt juweel  van heilige correspondentie. Het allerbelangrijkste in deze korte brief is om alert te zijn omdat er veel verleiders zijn dan in de wereld.