De eerste brief van de apostel Petrus

Inleiding tot deze brief:

Deze brief is door de apostel Petrus geschreven aan de verstrooide Joden die in Pontus, Galatie,

Cappadocie, Azie en Bithynie leefden en tot het geloof in de Heere Jezus Christus gekomen waren.

Petrus was de apostel van de Joden. In Galaten 2 vers 9 lezen wij het volgende: En als Jakobus en Cefas (Petrus) 

en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en 

Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan

Wie was Petrus
Hij was een geroepen apostel van Jezus Christus. Hij werd een apostel van Jezus Christus doordat Christus hem riep in Zijn aardse bediening. Petrus was het hoofd van de 12 apostelen die de Heere Jezus Christus had geroepen. Eigenlijk heette hij Simon en Christus geeft hem de naam Petrus wat betekent rots. Johannes 1:35-42. Hij was voordat hij geroepen werd van de Heere Jezus Christus een visser. In Handelingen 4 vers 13 zien we iets heel opmerkelijks wat gezegd wordt van Petrus en Johannes door de oversten van het volk Israel: Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen (geen autoriteit hadden)waren, verwonderden zich, en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Tot en met Handelingen 7 was Petrus min of meer het hoofd van de 12 apostelen. Na de val van Israel als natie Romeinen 11:11, 25. komt hier ook veandering in. Al de gelovigen in Christus (meest Joden en Jodengenoten) worden vervolgd door de ongelovige Joden maar de discipelen blijven in Jeruzalem ten eerste. Voordat Petrus Paulus ontmoet bij de vergadering te Jeruzalem in Handelingen 15 kreeg Petrus een speciale opdracht te doen van God. Hij ging naar Cornelius, een hoofdman over honder uit de bende genaamd de Italiaanse Handelingen 10. Dit was de enige keer dat Petrus een heiden bezoekt. Cornelius gelooft al in de Here Jezus Christus en wordt dan later ook gedoopt. Dit was aan Petrus om te laten zien dat er een verandering had plaatsgevonden en dat God een nieuwe Bedeling was begonnen namelijk de Bedeling der Genade Gods. Nadat Petrus Paulus had ontmoet bij de vergadering te Jeruzalem ging hij alleen nog tot de gelovige Joden in Christus. Hij verkondigde aan hen het Evangelie van de besnedenen terwijl Paulus het Evangelie van de onbesnijdenis verkondigde aan de heidenen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Petrus Hoofdstuk 1

I Petrus 1 vers 1

Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen,

verstrooid in Pontus, Galatie, Cappadocie, Azie en Bithynie

Vers 1: De apostel Petrus richt zijn brief tot de Joden, dit zijn de vreemdelingen die verstrooid zijn. Zij woonden in Pontus, Galatie, Cappadocie, Azie en Bithynie. Zij, deze gelovige Joden,  woonden allemaal in Klein Azie nu Turkije. Jakobus, de broeder des Heeren en ook apostel schrijft het volgende in Jakobus 1 vers 1: Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooing zijn: Zaligheid.  Verstrooid betekent in het Hebreeuws Diaspora. De omstandigheden waaronder deze gelovige Joden in Christus waren arm en bedroevend. Vanwege de vervolging in Jeruzalem waren zij verspreid over de toenmalige wereld en velen waren naar Klein Azie gevlucht. 

I Petrus 1 vers 2

Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking

des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; Genade en vrede zij u vermenigvuldigd.

Vers 2: Deze gelovige Joden, Hebreeen, waar Petrus naar toeschrijft zijn uitverkorenen van God. Uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader. Zij waren uitverkoren door de heiligmaking van de Geest tot gehoorzaamheid. En de besprenkeling van het bloed van Jezus Christus, ook voor hen vergoten op Golgotha aan het kruis. Dus de uitverkoren gelovige Joden hier waren heilig gemaakt door de Geest, gerechtvaardigd door het bloed van Jezus Christus. Door heiligmaking levend voor God in al de plichten welke zijn opgesomd in gehoorzaamheid. . Eigenlijk wil Petrus hier tegen de gelovige Joden zeggen: Jullie hebben gezuiverd jullie zielen in gehoorzaamheid van de waarheid door de Heilige Geest. Uitverkoren dus door de besprenkeling van het bloed van Jezus Christus. 

I Petrus 1 vers 3
Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die 

naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een 

levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden

Vers 3: Het is een dankzegging aan God de Vader van onze Heere Jezus Christus. Een gezegende God. In dit vers zijn 3 namen voor een persoon aangeduid Zijn drievoudige functie: Hij is Heer, Hij is Koning, Jezus de Hogepriester en Redder en Christus de Profeet. God door Zijn grote barmhartigheid had hen, de gelovige Joden en Petrus inclusief doen wedergeboren tot een levende hoop. Waarom? Het antwoord staat hier al: door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Als Hij niet was opgestaan hadden zij geen levende hoop op dat moment en ook voor de toekomst als de Heere Jezus Christus zal terugkeren op aarde. Wedergeboorte of regeneratie produceert een levende hoop van eeuwig leven. 

I Petrus 1 vers 4

Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, 

die in de hemelen bewaard is voor u

Vers 4 Wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus tot een onvergankelijke en niet verderfelijke en onbezoedelde erfenis. Die erfenis bewaart God voor hen in de hemelen. Dit moesten de gelovige Joden goed onthouden dat dit te wachten valt voor hen. 

I Petrus 1 vers 5

Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid,

die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 

Vers 5 Het gaat in dit vers nog steeds over de erfenis die in de hemelen bewaard is voor hen in de kracht van God door het geloof van Christus tot zaligheid. Het geloof is de soevereine redding van de ziel  door genade en een status van glorie. Deze redding is klaar om geopenbaard te worden in de laatste tijd.  In de context lezen we in vers 9 dit: Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Aan het einde zullen zij de zaligheid van hun zielen ontvangen. Dat wordt dan pas geopenbaard. Zoals in Mattheus 24 vers 13 staat geschreven dit: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dit geldt voor hen, de gelovige Joden in Christus, de besnedenen. Voor ons als leden van het Lichaam van Christus geldt dit niet. Onze zaligheid staat vast. Wij hoeven niet tot het einde te volharden. 

I Petrus 1 vers 6

In Welken gij  u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is)

bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen

Vers 6: In God verheugen de gelovige Joden zich omdat ze de zaligheid zullen ontvangen aan het einde van hun volharding. maar zij zijn nu in allerlei verzoekingen een kleine tijd. Deze gelovige Joden zijn in de Grote Verdrukking. Het is heel moeilijk om dan te blijven volharden tot het einde . Ze krijgen ook menigerlei verzoekingen. In de Grote Verdrukking is het erg moeilijk en ze zijn bedroefd maar ondanks dit kunnen zij zich in God verheugen. 

I Petrus 1 vers 7

Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus;

Vers 7: Het geloof van de gelovige Joden wordt op de proef gesteld door verdrukkingen in de toekomst. In de Grote verdrukking zal dit vele malen erger zijn dan onder de huidige Bedeling van Gods Genade mijn broeders en zusters. Zij worden echt op de proef gesteld en dit is meer waard dan het goud wat vergaat en door het vuur beproefd wordt. In Jakobus 1 vers 3 lezen wij dit: Wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt.  Wat betekent lijdzaamheid? Antwoord is gelaten het ongelijk te verdragen. Doordat het geloof op de proef gesteld wordt door verdrukkingen is dit tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Als Christus weer op aarde zal komen. 

I Petrus 1 vers 8

Denwelken gij niet gezien hebt en nochtans liefhebt; in Denwelken

gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende , u verheugt

met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde

Vers 8: Denwelken is Jezus Christus. De gelovige Joden waarnaartoe Petrus schrijft hebben/hadden nooit de Heere Jezus Christus gezien. Dit laat zien dat deze brief is geschreven nadat de Heere Jezus Christus was opgenomen in is aan de rechter hand van de Vader. Nochtans hadden zij Hem lief en geloofden zij ook in Hem. In Johannes 20 vers 29 lezen wij het volgende: Jezus zeide tot hem (Thomas), zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Dus zonder Hem gezien te hebben konden zij zich verheugen op Zijn komst met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dit zal voor de gelovige Joden net voordat Jezus Christus op aarde zal komen om te regeren een heerlijke vreugde voor hen zijn. Zij zullen 1000 jaar met Hem regeren op aarde. 

I Petrus 1 vers 9

Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen

Vers 9: De gelovige Joden waar Petrus zich tot richt zullen moeten volharden tot het einde. Dus blijven geloven dan ontvangen zij bij het einde van hun geloof de zaligheid der zielen. Zij mogen niet stoppen met geloven in Hem. Wij daarentegen, leden van het Lichaam van Christus zijn vaak ontrouw aan God. Daarom lezen wij in 2 Timotheus 2 vers 13 het volgende: Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen" Wij zijn gered door Genade door het geloof van Christus. Onze redding hangt niet af van onze houding, zonden etc. Het is Zijn volbrachte werk wat ons gered heeft voor eeuwig. Het is niet ons werk, wat wij gedaan zouden hebben.  Wij hoeven niet te volharden in het geloof. Dat kunnen wij ook niet want wij hebben nog steeds de zondige natuur in ons. 

I Petrus 1 vers 10

Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben

de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade,

aan u geschied

Vers 10: Dit vers en vers 11 horen bij elkaar. Welke zaligheid wordt hier bedoeld? De zaligheid der zielen wordt ermeer bedoeld. De profeten werden hierover geinformeer door God en hebben dit ook onderzocht. Profeten werden ook geinspireerd door God. Zaligheid of redding was hetgene wat zij onderzochten en de genade van God wat naar hen (deze gelovige besnedenen) zou komen. Zij voorzagen glorieuze tijden van licht, genade en behagen. Dus wat de profeten vele honderden jaren daarvoor vertelt hadden kwam uit: het werd werkelijkheid!

I Petrus 1 vers 11

Onderzoekende op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus,

Die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat 

op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende

Vers 11: De Geest van Christus was in deze profeten en ver voor Zijn lijden en sterven aan het kruis profeteerden deze profeten over Hem. Christus verdedering en lijden  en Zijn dood en de glorieuze heerlijkheid wat daarna volgde. Ze hebben dit geprofeteerd. En dit is ook uitgekomen. Ongetwijfeld hebben deze profeten waarschijnlijk  verlangd naar deze dagen van de Zoon des mensen en ook naar de heerlijkheid die volgde na Zijn lijden en sterven. 

I Petrus 1 vers 12

Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.

Vers 12: In de context gaat het over de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade van God en tevoren getuigden het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. God vertelde de profeten dat zij bedienden voor een latere generatie. Deze generatie waar Petrus aan schrijft. 

Zij bedienden niet zichzelf maar anderen (maar ons) en dit zijn de gelovige Joden hier, de besnedenen. De gelovige Joden hadden het Goede Nieuws, het Evangelie gehoord van predikers door de Heilige Geest. Gods Woord gaat altijd samen met Gods Geest.  Romeinen 10 vers 17 zegt ons: Geloof is door horen en horen door Gods Woord.  Dit geldt in elke bedeling van God! De Heilige Geest is van de hemel door God gezonden. In Handelingen 2 vers 2-4 lezen wij:  En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.  En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.  Dit was op de dag van het Pinksterfeest te Jeruzalem. Zie Joel 2 vers 28!  In welke dingen de engelen begerig zijn in te zien. Wat betekent dit? Dit Goede Nieuws op de Pinksterdag was zo waar dat engelen het verlangen hadden om dit in te zien. 

I Petrus 1 vers 13

Daarom, opschortende  de lendenen uws verstands, en nuchter zijnde

hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de 

openbaring van Jezus Christus

Vers 13 Daarom omgord uw met de lendenen van uw verstand, bewustzijn.  En verder vermaant Petrus hier in dit vers de gelovige Joden om nuchter en heilig te zijn en geheel te hopen op de genade die uw wordt gegeven in de openbaring van Jezus Christus. De openbaring hier is Christus komst op aarde. Dan krijgen ze de redding van hun zielen. Tot die tijd behoren deze gelovige Joden, deze besnedenen , dus te volharden. Daarom deze vermaning van nuchter zijn en volkomen op de genade van God vertrouwen. 

I Petrus 1 vers 14

Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de 

begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren

Verse 14: De apostel Petrus gaat hier verder met vermanen aan de gelovige Joden, de besnedenen. Wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die je tevoren deed in onwetendheid. Zij leefden voorheen in lust en onwetendheid voordat ze geloofden. Zij behoren nu gehoorzaam te zijn als gehoorzame kinderen en de begeerlijkheden waarvan ze nu bewust van zijn weg te doen. Voordat ze geloofden in de Here Jezus Christus hadden zij allerlei begeerlijkheden die ze in onwetendheid deden. 

I Petrus 1 vers 15

Maar gelijk Hij Die u geroepen heeft , heilig is, zo wordt ook gij zelven

heilig in al uw wandel

 

Vers 15: Hij die u geroepen heeft. Dat is God. God is heilig. Een aantal Bijbelverzen kunnen we lezen over God. In Openbaring 4 vers 8b lezen wij: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!  En in Openbaring 15 vers 4 lezen wij: Wie zou U niet vrezen, Heeree en Uw Naam niet verheerlijken?  Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God” (1 Samuel 2:2 God had hen geroepen en zoals we hebben kunnen lezen is Hij heilig. En daarom zegt de apostel Petrus tot hen dat zij zelf ook heilig worden in al hun wandel. 

I Petrus 1 vers 16

Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig

Vers 16: Deze verzen komen van Leviticus 11 verzen 44 en 45:Want Ik ben de HEERE, uw God; daarom zult gij u heiligen, en heilig zijn, dewijl Ik heilig ben; en gij zult uw ziel niet verontreinigen aan enig kruipend gedierte, dat zich op de aarde roert.Want Ik ben de HEERE, die u uit Egypteland doe optrekken, opdat Ik u tot een God zij, en opdat gij heilig zijt, dewijl Ik heilig ben. God zegt dit tegen Zijn volk Israel. Apart gezet tussen de andere volkeren. En de apostel Petrus herinnert deze gelovige besnedenen in Christus aan dit feit. God is heilig: apart en daarom ook zijt heilig. Met andere woorden ga anders leven zoals God het wil. Dit is een soort bevel van de apostel Petrus aan hen door het Woord van God tot hen. 

I Petrus 1 vers 17

En indien gij tot een Vader aanroept Dengene Die zonder

aanneming des persoons oordeelt naar een ieders werk, 

zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning;

Vers 17: God de Vader oordeelt zonder aanneming des persoons. Hij respecteert geen menselijke overwegingen maar oordeelt een ieder mens naar een ieders werk. Ook voor deze gelovige Joden,  waar de apostel Petrus naar toeschrijft in deze brief , geldt dit dat ze heilig vertrouwen in God kunnen hebben. En omdat God een ieder persson oordeelt naar een ieder werk behoren ze te wandelen in ontzag zolang ze in dit lichaam vertoeven. 

I Petrus 1 vers 18

Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud,

verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is. 

Vers 18: De apostel vermaant de gelovige Joden hier in dit vers en dat ze goed weten dat ze niet door zilver of goud verlost zijn want deze zijn kostelijke stenen maar vergankelijk. Hij, Petrus wil hen duidelijk maken dat ze zijn verlost door een losprijs  betaald door de Vader ten eerste. Ten tweede wat de prijs is waardoor ze gered zijn. En ten derde van wat ze zijn gered. Zilver of goud of vergankelijke dingen kan een mens nooit redden. Zij, deze Joden waren verlost van hun ijdele wandel. Ijdel betekent tevergeefs. Ze hadden dit ontvangen van hun vaderen. Wat het hier op neerkomt is dat een ieder mens zondaar is inclusief deze gelovige Joden hier waar Petrus naar schrijft en dat een zondaar zichzelf niet kan redden, de aardse vergankelijke dingen kunnen hem niet redden, ook wat van hun vaders was overgeleverd kon hen niet redden. Wat dan wel? Dat lezen wij in het volgende vers. 

I Petrus 1 vers 19

Maar door het dierbaar bloed van Christus,

als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam

Vers 19: Door wat zijn zij wel verlost? Deze gelovige Joden? Door het dierbaar bloed van Christus. Zij zijn net als wij leden van het Lichaam van Christus verlost door het dierbaar bloed van Christus vergoten op Golgotha toen Hij daar aan het kruis stierf voor alle zondaars, mensen!   In I Korinthe 5 vers 7 lezen wij : Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.  Hij Christus is een onbestraffelijk en onbevlekt Lam. Dagelijks moesten de Joden onder het Oude Testament  verzoenoffers zonder vlek uitkiezen. We lezen dit in Numeri 28 vers 3: En gij zult tot hen zeggen: Dit is een vuuroffer hetwelk gij de Heere offeren zult: twee volkomen eenjarige lammeren des daag, tot een gedurig brandoffer. Dit was een schaduw en Christus is het beeld en Hij is het volkomen Lam en Hij stierf eens en voor altijd voor de zonden van de gehele wereld! Door Zijn bloed kan nu een ieder mens vergeving ontvangen van al zijn of haar zonden. Gered door het dierbaar bloed van Christus!!

I Petrus 1 vers 20
Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der

wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil

Vers 20: De Redder en die is Christus,  is wel voorgekend geweest voor de grondlegging der wereld. Dit laat zien dat Petrus dit schreef nadat hij Paulus had ontmoet te Jeruzalem. Via de kennis die Paulus via God verkregen dit hem uitlegde kon hij dit nu aan de gelovige Joden schrijven. Christus is geopenbaard  in deze laatste tijden om uwentwil schrijft Petrus aan hen. God had Hem voorbestemd om deze Redder van de wereld te worden. Deze laatste tijden zijn de tijden net voor het Duizendjarig rijk. Nog in de Grote Verdrukking. 

I Petrus 1 vers 21

Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit 

de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw 

geloof en hoop op God zou zijn

Vers 21: De geredde mensen worden hier in dit vers beschreven door hun geloof  en hoop op God door de Heere Jezus Christus. Hij stierf niet alleen voor hen ook maar is door God opgewekt uit de doden en heeft heerlijkheid gekregen. Dan komen ook weer de verzen vanuit Filippensen 2 naar voren vanaf vers 5 t/m 1 waar staat geschreven dit: Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;  Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;  Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;  En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.  Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;  Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.  En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.  Dat Christus uitermate verhoogd is en een Naam heeft gekregen boven alle naam is een heerlijkheid ! 

I Petrus 1 vers 22

Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest,

tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;

Vers 22: Hoe zijn de zielen dan gereinigd? In de gehoorzaamheid der waarheid door de Geest. De Geest van God. Door dus het geloof hetwelk door het gehoor der waarheid door Gods Woord en dat gehoorzaam door Gods Geest. Dit leidt dan tot ongeveinsde broederlijke liefde. Wat betkent ongeveinsd? In I Petrus 2 vers 17 lezen wij: Eer een ieder, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. De apostel Petrus vermaant deze gelovige Joden het volgende: heb elkaar vurig lief uit een rein hart.  Dit is een uitgestrekte of uitgespannen liefde naar de ander toe. Rein hart betekent ongeveinsd, oprecht. Oprecht is welgemeend, zuiver. Niemand hoeft eraan te twijfelen. 

I Petrus 1 vers 23

Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad,

door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Vers 23: Gij die wedergeboren zijt. Wedergeboorte had te maken met het volk Israel. Wij als gelovigen in Christus nu als leden van het Lichaam van Christus zijn nieuwe mensen in Hem. Over wedergeboorte gaan we lezen in Johannes 3 vers 4 en 5 de volgende verzen: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.  Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Deze gelovige Joden waar Petrus zijn brief naartoe schrijft zijn wedergeboren en niet uit vergankelijk zaad maar uit onvergankelijk zaad. Dat is Christus. Hij is het levende en eeuwig blijvende Woord van God.  En in I Johannes 3 vers 9 lezen wij: Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Deze gelovige Joden waren uit God geboren. Kunnen dus niet zondigen. Zij zijn onder controle van de Heilige Geest zoals we kunnen lezen in de eerste hoofdstukken van Handelingen! Lees Handelingen 2 en 3.  Wij daarentegen als leden van het lichaam van Christus kunnen nog steeds zondigen. Romeinen 6 vers 14-16. Lees deze verzen goed door!!

I Petrus 1 vers 24

Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras.

Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen;

Vers 24: Alle vlees is als gras. Deze tekst komt van Jesaja 40 vers 6. Het komt hier op neer  broeders en zusters wat de apostel Petrus schrijft , dat het leven van mensen kort is hier op aarde. Het is als gras dat verdord en dat de heerlijkheid is als een  bloem wat gauw afvalt. Het leven is dus kort als je het vergelijkt met de eeuwigheid. Mensen worden geboren en leven een tijd op aarde en dan sterven zij. De tijd van leven op aarde is snel voorbij en dat merk je pas als je ouder wordt. Je staat er niet bij stil als je jong bent want dan denk je dat je nog een heel leven voor je hebt maar broeders en zusters het is zo voorbij. En zo is het ook voor deze gelovige Joden, besnedenen waarnaar de brief is gericht. 

I Petrus 1 vers 25

Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

Vers 25: Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid! Dit zal nooit vergaan. Het zal nooit als een bloem afvallen of als gras verdorden. Het geinspireerde Woord van God dat Hij 40 mensen heeft laten schrijven is ingegeven door Hem. 2 Timotheus 3 vers 16. Dit blijft in der eeuwigheid. Dit Woord was onder hen (gelovige Joden) verkondigd. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Petrus 2 vers 1

Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen;

Vers 1: De gelovige Joden waarnaar Petrus deze brief schrijft, besnedenen waren wedergeboren. Toch moesten ze alle kwaadheid, bedrog, geveinsdheid, nijd en roddels afleggen. Zij moesten al deze dingen naast zich neerleggen dus niet doen. Het is wel een vermaning die de apostel Petrus doet. We lezen het volgende vers in Hebreeen 12 vers 1: Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;

I Petrus 2 vers 2

En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke

onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen;

Vers 2: Zij waren/zijn nieuwgeboren kinderen. Opnieuw geboren door Gods Geest en door Gods Woord. Petrus vermaant hen nog een keer om zeer begerig te zijn naar de redelijke onvervalste melk. Dit is geestelijke melk die zuiver is. Wat is dat? In het Engels staat er melk van het Woord. Als kinderen ter wereld komen drinken ze het eerste half jaar alleen maar melk. Deze gelovige Joden waren nieuwgeboren dus opnieuw geboren en daarom kregen zij eerst de onvervalste dus zuivere melk te drinken door Gods Woord zodat ze zouden groeien, opwassen, net als een baby die nu ter wereld komt: hij of zij groeit doordat in de melk voeding zit en bouwstoffen zodat het kind groter wordt. 

I Petrus 2 vers 3

 Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.

Vers 3: Deze gelovige Joden hadden gesmaakt dat de Heere goedertieren of genadig is. God is goed en dat wisten zij heel goed en hadden dit ook ervaren. De heerlijkheid van de Heere Jezus Christus die hun en onze Redder  wordt  het best ontdekt door in de praktijk van alle dag dit te smaken. De smaak van Zijn goedertieren of heerlijkheid. 

I Petrus 2 vers 4

Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar;

Vers 4: Christus is de levende Steen die verworpen is van mensen. Een Steen des aanstoots. Zij, deze gelovig geworden Joden, besnedenen, waren tot God gekomen door de Heere Jezus Christus. In Romeinen 9 vers 31 en 32 lezen wij het volgende: Maar Israel, dat de wet der rechtvaardigheid zocht is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die niet zochten uit het geloof, maar als uti de werken der wet; want zij hebben zich gestoten aan de Steen des aanstoots" De Joden en de oversten van het volk verwierpen Hem. Hij is de levende Steen maar de ongelovige mens verwierp Hem en nagelde Hem aan het kruis. Maar bij God de Vader is de Heere Jezus Christus uitverkoren en dierbaar en uitermate verhoogd en God de Vader heeft Hem een Naam gegeven welke boven alle Naam is. Filippenzen 2 vers 9.

I Petrus 2 vers 5

 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig

priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

Vers 5: Deze gelovige, besneden Joden hier worden zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijke huis. In Hebreeen 3 vers 6 lezen wij het volgende: Maar christus als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn, ienden wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast houden. Dat geestelijke huis zijn zij zelf. Zij zijn ook een heilig priesterdom. Priesterdom had altijd te maken met Israel, met de Joden. In Exodus 19 vers 6 lezen wij: En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israel spreken zult. Dit zegt God tegen Mozes. Tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren. Dit zijn onder herboren mensen hier die offeranden opofferen en die inderdaad God aangenaam zijn door Jezus Christus. Dus dit zijn andere offeranden brengen wat Israel vroeger deed in de tempel.

I Petrus 2 vers 6

Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen,

Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 

Vers 6: Daarom ook in de Schrift deze tekst. De Hoeksteen is Christus. Hij is de uiterste Hoeksteen. Hij is uitverkoren en dierbaar voor God de Vader. Petrus haalt de woorden van de profeet Jesaja hier aan in Jesaja 8 vers 14 waar staat geschreven: Dan zal Hij ulieden tot een Heiligdom zijn, maar tot de Steen des aanstoots en tot een Rotssteen der struikeling de twee huizen Israels, tot een Strik en tot een Net den inwoners te Jeruzalem. En in Jesaja 28 vers 16 lezen wij; Daarom, alzo zegt de Heere HEER: Zie Ik leg een Grondsteen in Sion, een beproeden Steen, een kostelijke Hoeksteen, Die wel vast gegrondvest is, wie gelooft, die zal niet haasten. En dan dit: Die in Hem, die de Hoeksteen is,  gelooft zal niet beschaamd worden. Wie van de mensen op Hem vertrouwt zal niet beschaamd worden. Hij of zij komt niet bedrogen uit. Ook in Romeinen 10 vers 11 lezen wij dezelfde tekst als hier. Het zal echt zijn, waarheid!  Het zal geen verwarring zijn voor degene die op Hem vertrouwt of in Hem gelooft! 

I Petrus 2 vers 7

U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis;

Vers 7: De gelovige Joden hier waar Petrus zijn brief tot richt geloven in Hem en Hij is hen dierbaar. Maar de ongehoorzame mensen. Wie zijn dit? De ongelovigen. Tot hen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben. Wie zijn die bouwlieden die Hem verworpen? In Handelingen 4 vers 11 lezen wij het antwoord hierop: Petrus zegt hier tot de priesters en de sadduceeen, de oversten van het volk het volgende: Deze is de Steen, Jezus van Nazareth, die zij gekruisigd hadden, Welke God van de doden heeft opgewekt.......Deze is de Steen Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een Hoofd des hoeks geworden is. De bouwlieden zijn de oversten en schriftgeleerden van het volk Israel! Zij hebben Hem verworpen. Maar Hij, Christus, is geworden tot een hoofd des hoeks, een steen des aanstoots en een rots der ergenis. In Romeinen 9 vers 32 en 33 lezen wij nogmaals deze woorden: Waarom? Omdat zij (Israel) die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet; want zij hebben zich gestoten aan de Steen des aanstoots; Gelijk geschreven is: Zie Ik leg in Sion een Steen des aanstoots en een Rots der ergenis; en een ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden

I Petrus 2 vers 8

Dengenen namelijk die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam

zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. 

Vers 8: Nogmaals degenen die zich aan Gods Woord stoten, ergeren, tegen zijn, zijn ongehoorzaam en zijn ongeredde mensen. Ongelovigen. Zij zijn gesteld tot toorn. Voor hen is Christus een Steen des aanstoots, een rots der ergenis. Deze ongeredde mensen willen God niet gehoorzaam zijn en blijven zich ergeren, stoten aan Gods Woord. Dit zijn ongelovige Joden als wij dit in de context lezen.  Daartoe zijn zij ook gezet. Zij zullen geoordeeld worden naar hun werken zegt Gods Woord. Echter laten wij het oordeel aan God over. Vandaag de dag onder deze Bedeling van Gods Genade zie je veel mensen die vijanden van het kruis zijn namelijk:  ongeredde mensen

I Petrus 2 vers 9

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij

zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

Vers 9: Dit is het Israel dat gelooft, de Joden die geloven waarnaar Petrus deze eerste brief schrijft. Zij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Waarom? Omdat zij verkondigen zouden de deugden Desgenen en dat is God Die hen uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. In het Engels staat er: that ye should shew forth the praises of Him= opdat u de lof van Hem zou verkondigen. De lof van God. Wat zijn die. Onder andere Geloof, hoop en liefde. God had hen, deze gelovige Joden, uit de duisternis geroepen tot Zijn wonderbaar licht.  Voor ons als leden van het Lichaam van Christus, zijn wij overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Getrokken uit de macht der duisternis!  Hij heeft ons als leden van het Lichaam van Christus niet alleen geroepen maar ons ook uit die duisternis gehaald en overgezet in het licht van Zijn Zoon Jezus Christus. \

I Petrus 2 vers 10

Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.

Vers 10: Dit is Israel wat gelooft in Christus, de besnedenen waarnaar Petrus deze brief schrijft. Ze waren eerst geen volk maar nu. Dit is een verandering. Er heeft dus een verandering plaatsgevonden. Zij zijn Gods volk, deze besnedenen die geloven in Christus. Die zich hebben bekeerd tot God. Eertijds niet ontfermd. Dit was hun staat.  Maar nu. Weer de maar nu. Het eerste is weg en het tweede komt in de plaats van. Maar nu ontfermd zijt geworden. Wel God's volk en ontfermd door Hem. Dit zal pas zijn na de opname van de Gemeente, het Lichaam van Christus mijn broeders en zusters1 In Romeinen 11 vers 25 en 26 lezen wij het volgende: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.  En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. Dit zal dan gebeuren en dan komt dit vers in overeenstemming met de verzen hier in Romeinen 11 vers 25 en 26. Nu op dit ogenblik onder deze bedeling van Gods Genade is Israel geen volk van God en zij zijn niet ontfermd op dit ogenblik. God handelt nu nog steeds met individuele mensen, leden van het Lichaam van Christus I Korinthe 12 vers 13 en 27. 

I Petrus 2 vers 11

Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van

de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel;

Vers 11: Petrus vermaant hen en spreek hen aan met geliefden: dat zij zich onthouden van vleselijke begeerlijkheden. Zij moesten vleselijke begeerlijkheden vermijden want deze voerden krijg tegen de ziel. En dit moeten ze volhouden, volharden want in het eerste hoofdstuk in vers 9 lezen wij het volgende nogmaals: Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Die vleselijke begeerlijkheden voerden krijg tegen de ziel. Willen deze mensen gered worden dan behoren ze dit te vermijden ten alle tijde en blijven vertrouwen op God. 

I Petrus 2 vers 12

En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners,

zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking.

Vers 12: De apostel Petrus gaat verder hier om hen te vermanen. Zij, deze Joden die gelovig geworden waren in Christus leefden tussen de heidenen, vijanden van God die constant kwalijk spraken van hen als van kwaaddoeners. Een eerlijke wandel waarin goede werken getoond worden kan deze ongelovigen tot een ander inzicht brengen zodat zij God gaan verheerlijken want zij raken hier van overtuigd. Dit is de manier om deze vijanden van God te overtuigen. Dit zal zijn in de dag van bezoeking(Engels visitation). En zij komen dan ook tot bekering

I Petrus 2 vers 13

Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende;

Vers 13: Ook deze gelovige Joden behoren zich onderdanig op te stellen t.o.v. menselijke overheden. Het is de wil van God. Onderdanig aan de koning als hij aan de macht is in een land. Menselijke regeringen heeft God ingesteld na de zondvloed. Genesis 9 vers 6:Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt. Dus deze gelovige Joden behoren zich ook te houden aan de regels die gesteld zijn in het land waar zij wonen. Het is de wil van God dat dit gebeurt. Ook wij, als leden van het Lichaam van Christus nu,  onder deze bedeling van Gods Genade,  behoren gehoorzaam te zijn aan de overheid. Dit kunnen wij lezen in Romeinen 13:1-7: Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.  Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;  Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.  Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.  Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde.  Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt.

I Petrus 2 vers 14

Hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf

wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen.

Vers 14: Stadhouders: governers: Een gouverneur is het hoofd van een regering van een kolonie, deelstaat, provincie of andere subnationale staatseenheid staat er op internet. Deze gouverneurs hier waren gezonden door een koning of door een overheid om de wet te handhaven. Onder de bedeling van Gods Genade nu, hebben wij als leden van het Lichaam van Christus, hiermee te maken. Dit is o.a. de politie en boa's (handhavers), rechters. Tot straf wel der kwaaddoeners. Dat zijn degenen die de wetten overtreden: criminelen, moordenaars etc. Maar degenen die goed doen verkrijgen lof van deze overheidsdiensten. En dit zal ook zo zijn in de tijd als deze gelovige Joden zullen leven (toekomst) na de opname van de Gemeente. Zij krijgen deze instructies via de apostel Petrus en zullen zich hier ook aan moeten houden.