'

 

De eerste brief van de apostel Petrus

Inleiding tot deze brief:

Deze brief is door de apostel Petrus geschreven aan de verstrooide Joden die in Pontus, Galatie,

Cappadocie, Azie en Bithynie leefden en tot het geloof in de Heere Jezus Christus gekomen waren.

Petrus was de apostel van de Joden. In Galaten 2 vers 9 lezen wij het volgende: En als Jakobus en Cefas (Petrus) 

en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en 

Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan

Wie was Petrus
Hij was een geroepen apostel van Jezus Christus. Hij werd een apostel van Jezus Christus doordat Christus hem riep in Zijn aardse bediening. Petrus was het hoofd van de 12 apostelen die de Heere Jezus Christus had geroepen. Eigenlijk heette hij Simon en Christus geeft hem de naam Petrus wat betekent rots. Johannes 1:35-42. Hij was voordat hij geroepen werd van de Heere Jezus Christus een visser. In Handelingen 4 vers 13 zien we iets heel opmerkelijks wat gezegd wordt van Petrus en Johannes door de oversten van het volk Israel: Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen (geen autoriteit hadden)waren, verwonderden zich, en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Tot en met Handelingen 7 was Petrus min of meer het hoofd van de 12 apostelen. Na de val van Israel als natie Romeinen 11:11, 25. komt hier ook veandering in. Al de gelovigen in Christus (meest Joden en Jodengenoten) worden vervolgd door de ongelovige Joden maar de discipelen blijven in Jeruzalem ten eerste. Voordat Petrus Paulus ontmoet bij de vergadering te Jeruzalem in Handelingen 15 kreeg Petrus een speciale opdracht te doen van God. Hij ging naar Cornelius, een hoofdman over honder uit de bende genaamd de Italiaanse Handelingen 10. Dit was de enige keer dat Petrus een heiden bezoekt. Cornelius gelooft al in de Here Jezus Christus en wordt dan later ook gedoopt. Dit was aan Petrus om te laten zien dat er een verandering had plaatsgevonden en dat God een nieuwe Bedeling was begonnen namelijk de Bedeling der Genade Gods. Nadat Petrus Paulus had ontmoet bij de vergadering te Jeruzalem ging hij alleen nog tot de gelovige Joden in Christus. Hij verkondigde aan hen het Evangelie van de besnedenen terwijl Paulus het Evangelie van de onbesnijdenis verkondigde aan de heidenen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Petrus Hoofdstuk 1

I Petrus 1 vers 1

Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen,

verstrooid in Pontus, Galatie, Cappadocie, Azie en Bithynie

Vers 1: De apostel Petrus richt zijn brief tot de Joden, dit zijn de vreemdelingen die verstrooid zijn. Zij woonden in Pontus, Galatie, Cappadocie, Azie en Bithynie. Zij, deze gelovige Joden,  woonden allemaal in Klein Azie nu Turkije. Jakobus, de broeder des Heeren en ook apostel schrijft het volgende in Jakobus 1 vers 1: Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooing zijn: Zaligheid.  Verstrooid betekent in het Hebreeuws Diaspora. De omstandigheden waaronder deze gelovige Joden in Christus waren arm en bedroevend. Vanwege de vervolging in Jeruzalem waren zij verspreid over de toenmalige wereld en velen waren naar Klein Azie gevlucht. 

I Petrus 1 vers 2

Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking

des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; Genade en vrede zij u vermenigvuldigd.

Vers 2: Deze gelovige Joden, Hebreeen, waar Petrus naar toeschrijft zijn uitverkorenen van God. Uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader. Zij waren uitverkoren door de heiligmaking van de Geest tot gehoorzaamheid. En de besprenkeling van het bloed van Jezus Christus, ook voor hen vergoten op Golgotha aan het kruis. Dus de uitverkoren gelovige Joden hier waren heilig gemaakt door de Geest, gerechtvaardigd door het bloed van Jezus Christus. Door heiligmaking levend voor God in al de plichten welke zijn opgesomd in gehoorzaamheid. . Eigenlijk wil Petrus hier tegen de gelovige Joden zeggen: Jullie hebben gezuiverd jullie zielen in gehoorzaamheid van de waarheid door de Heilige Geest. Uitverkoren dus door de besprenkeling van het bloed van Jezus Christus. 

I Petrus 1 vers 3
Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die 

naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een 

levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden

Vers 3: Het is een dankzegging aan God de Vader van onze Heere Jezus Christus. Een gezegende God. In dit vers zijn 3 namen voor een persoon aangeduid Zijn drievoudige functie: Hij is Heer, Hij is Koning, Jezus de Hogepriester en Redder en Christus de Profeet. God door Zijn grote barmhartigheid had hen, de gelovige Joden en Petrus inclusief doen wedergeboren tot een levende hoop. Waarom? Het antwoord staat hier al: door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Als Hij niet was opgestaan hadden zij geen levende hoop op dat moment en ook voor de toekomst als de Heere Jezus Christus zal terugkeren op aarde. Wedergeboorte of regeneratie produceert een levende hoop van eeuwig leven. 

I Petrus 1 vers 4

Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, 

die in de hemelen bewaard is voor u

Vers 4 Wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus tot een onvergankelijke en niet verderfelijke en onbezoedelde erfenis. Die erfenis bewaart God voor hen in de hemelen. Dit moesten de gelovige Joden goed onthouden dat dit te wachten valt voor hen. 

I Petrus 1 vers 5

Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid,

die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 

Vers 5 Het gaat in dit vers nog steeds over de erfenis die in de hemelen bewaard is voor hen in de kracht van God door het geloof van Christus tot zaligheid. Het geloof is de soevereine redding van de ziel  door genade en een status van glorie. Deze redding is klaar om geopenbaard te worden in de laatste tijd.  In de context lezen we in vers 9 dit: Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Aan het einde zullen zij de zaligheid van hun zielen ontvangen. Dat wordt dan pas geopenbaard. Zoals in Mattheus 24 vers 13 staat geschreven dit: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dit geldt voor hen, de gelovige Joden in Christus, de besnedenen. Voor ons als leden van het Lichaam van Christus geldt dit niet. Onze zaligheid staat vast. Wij hoeven niet tot het einde te volharden. 

I Petrus 1 vers 6

In Welken gij  u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is)

bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen

Vers 6: In God verheugen de gelovige Joden zich omdat ze de zaligheid zullen ontvangen aan het einde van hun volharding. maar zij zijn nu in allerlei verzoekingen een kleine tijd. Deze gelovige Joden zijn in de Grote Verdrukking. Het is heel moeilijk om dan te blijven volharden tot het einde . Ze krijgen ook menigerlei verzoekingen. In de Grote Verdrukking is het erg moeilijk en ze zijn bedroefd maar ondanks dit kunnen zij zich in God verheugen. 

I Petrus 1 vers 7

Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus;

Vers 7: Het geloof van de gelovige Joden wordt op de proef gesteld door verdrukkingen in de toekomst. In de Grote verdrukking zal dit vele malen erger zijn dan onder de huidige Bedeling van Gods Genade mijn broeders en zusters. Zij worden echt op de proef gesteld en dit is meer waard dan het goud wat vergaat en door het vuur beproefd wordt. In Jakobus 1 vers 3 lezen wij dit: Wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt.  Wat betekent lijdzaamheid? Antwoord is gelaten het ongelijk te verdragen. Doordat het geloof op de proef gesteld wordt door verdrukkingen is dit tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Als Christus weer op aarde zal komen. 

I Petrus 1 vers 8

Denwelken gij niet gezien hebt en nochtans liefhebt; in Denwelken

gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende , u verheugt

met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde

Vers 8: Denwelken is Jezus Christus. De gelovige Joden waarnaartoe Petrus schrijft hebben/hadden nooit de Heere Jezus Christus gezien. Dit laat zien dat deze brief is geschreven nadat de Heere Jezus Christus was opgenomen in is aan de rechter hand van de Vader. Nochtans hadden zij Hem lief en geloofden zij ook in Hem. In Johannes 20 vers 29 lezen wij het volgende: Jezus zeide tot hem (Thomas), zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Dus zonder Hem gezien te hebben konden zij zich verheugen op Zijn komst met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dit zal voor de gelovige Joden net voordat Jezus Christus op aarde zal komen om te regeren een heerlijke vreugde voor hen zijn. Zij zullen 1000 jaar met Hem regeren op aarde. 

I Petrus 1 vers 9

Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen

Vers 9: De gelovige Joden waar Petrus zich tot richt zullen moeten volharden tot het einde. Dus blijven geloven dan ontvangen zij bij het einde van hun geloof de zaligheid der zielen. Zij mogen niet stoppen met geloven in Hem. Wij daarentegen, leden van het Lichaam van Christus zijn vaak ontrouw aan God. Daarom lezen wij in 2 Timotheus 2 vers 13 het volgende: Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen" Wij zijn gered door Genade door het geloof van Christus. Onze redding hangt niet af van onze houding, zonden etc. Het is Zijn volbrachte werk wat ons gered heeft voor eeuwig. Het is niet ons werk, wat wij gedaan zouden hebben.  Wij hoeven niet te volharden in het geloof. Dat kunnen wij ook niet want wij hebben nog steeds de zondige natuur in ons. 

I Petrus 1 vers 10

Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben

de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade,

aan u geschied

Vers 10: Dit vers en vers 11 horen bij elkaar. Welke zaligheid wordt hier bedoeld? De zaligheid der zielen wordt ermeer bedoeld. De profeten werden hierover geinformeer door God en hebben dit ook onderzocht. Profeten werden ook geinspireerd door God. Zaligheid of redding was hetgene wat zij onderzochten en de genade van God wat naar hen (deze gelovige besnedenen) zou komen. Zij voorzagen glorieuze tijden van licht, genade en behagen. Dus wat de profeten vele honderden jaren daarvoor vertelt hadden kwam uit: het werd werkelijkheid!

I Petrus 1 vers 11

Onderzoekende op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus,

Die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat 

op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende

Vers 11: De Geest van Christus was in deze profeten en ver voor Zijn lijden en sterven aan het kruis profeteerden deze profeten over Hem. Christus verdedering en lijden  en Zijn dood en de glorieuze heerlijkheid wat daarna volgde. Ze hebben dit geprofeteerd. En dit is ook uitgekomen. Ongetwijfeld hebben deze profeten waarschijnlijk  verlangd naar deze dagen van de Zoon des mensen en ook naar de heerlijkheid die volgde na Zijn lijden en sterven. 

I Petrus 1 vers 12

Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.

Vers 12: In de context gaat het over de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade van God en tevoren getuigden het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. God vertelde de profeten dat zij bedienden voor een latere generatie. Deze generatie waar Petrus aan schrijft. 

Zij bedienden niet zichzelf maar anderen (maar ons) en dit zijn de gelovige Joden hier, de besnedenen. De gelovige Joden hadden het Goede Nieuws, het Evangelie gehoord van predikers door de Heilige Geest. Gods Woord gaat altijd samen met Gods Geest.  Romeinen 10 vers 17 zegt ons: Geloof is door horen en horen door Gods Woord.  Dit geldt in elke bedeling van God! De Heilige Geest is van de hemel door God gezonden. In Handelingen 2 vers 2-4 lezen wij:  En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.  En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.  Dit was op de dag van het Pinksterfeest te Jeruzalem. Zie Joel 2 vers 28!  In welke dingen de engelen begerig zijn in te zien. Wat betekent dit? Dit Goede Nieuws op de Pinksterdag was zo waar dat engelen het verlangen hadden om dit in te zien. 

I Petrus 1 vers 13

Daarom, opschortende  de lendenen uws verstands, en nuchter zijnde

hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de 

openbaring van Jezus Christus

Vers 13 Daarom omgord uw met de lendenen van uw verstand, bewustzijn.  En verder vermaant Petrus hier in dit vers de gelovige Joden om nuchter en heilig te zijn en geheel te hopen op de genade die uw wordt gegeven in de openbaring van Jezus Christus. De openbaring hier is Christus komst op aarde. Dan krijgen ze de redding van hun zielen. Tot die tijd behoren deze gelovige Joden, deze besnedenen , dus te volharden. Daarom deze vermaning van nuchter zijn en volkomen op de genade van God vertrouwen. 

I Petrus 1 vers 14

Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de 

begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren

Verse 14: De apostel Petrus gaat hier verder met vermanen aan de gelovige Joden, de besnedenen. Wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die je tevoren deed in onwetendheid. Zij leefden voorheen in lust en onwetendheid voordat ze geloofden. Zij behoren nu gehoorzaam te zijn als gehoorzame kinderen en de begeerlijkheden waarvan ze nu bewust van zijn weg te doen. Voordat ze geloofden in de Here Jezus Christus hadden zij allerlei begeerlijkheden die ze in onwetendheid deden. 

I Petrus 1 vers 15

Maar gelijk Hij Die u geroepen heeft , heilig is, zo wordt ook gij zelven

heilig in al uw wandel

 

Vers 15: Hij die u geroepen heeft. Dat is God. God is heilig. Een aantal Bijbelverzen kunnen we lezen over God. In Openbaring 4 vers 8b lezen wij: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!  En in Openbaring 15 vers 4 lezen wij: Wie zou U niet vrezen, Heeree en Uw Naam niet verheerlijken?  Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God” (1 Samuel 2:2 God had hen geroepen en zoals we hebben kunnen lezen is Hij heilig. En daarom zegt de apostel Petrus tot hen dat zij zelf ook heilig worden in al hun wandel. 

I Petrus 1 vers 16

Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig

Vers 16: Deze verzen komen van Leviticus 11 verzen 44 en 45:Want Ik ben de HEERE, uw God; daarom zult gij u heiligen, en heilig zijn, dewijl Ik heilig ben; en gij zult uw ziel niet verontreinigen aan enig kruipend gedierte, dat zich op de aarde roert.Want Ik ben de HEERE, die u uit Egypteland doe optrekken, opdat Ik u tot een God zij, en opdat gij heilig zijt, dewijl Ik heilig ben. God zegt dit tegen Zijn volk Israel. Apart gezet tussen de andere volkeren. En de apostel Petrus herinnert deze gelovige besnedenen in Christus aan dit feit. God is heilig: apart en daarom ook zijt heilig. Met andere woorden ga anders leven zoals God het wil. Dit is een soort bevel van de apostel Petrus aan hen door het Woord van God tot hen. 

I Petrus 1 vers 17

En indien gij tot een Vader aanroept Dengene Die zonder

aanneming des persoons oordeelt naar een ieders werk, 

zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning;

Vers 17: God de Vader oordeelt zonder aanneming des persoons. Hij respecteert geen menselijke overwegingen maar oordeelt een ieder mens naar een ieders werk. Ook voor deze gelovige Joden,  waar de apostel Petrus naar toeschrijft in deze brief , geldt dit dat ze heilig vertrouwen in God kunnen hebben. En omdat God een ieder persson oordeelt naar een ieder werk behoren ze te wandelen in ontzag zolang ze in dit lichaam vertoeven. 

I Petrus 1 vers 18

Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud,

verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is. 

Vers 18: De apostel vermaant de gelovige Joden hier in dit vers en dat ze goed weten dat ze niet door zilver of goud verlost zijn want deze zijn kostelijke stenen maar vergankelijk. Hij, Petrus wil hen duidelijk maken dat ze zijn verlost door een losprijs  betaald door de Vader ten eerste. Ten tweede wat de prijs is waardoor ze gered zijn. En ten derde van wat ze zijn gered. Zilver of goud of vergankelijke dingen kan een mens nooit redden. Zij, deze Joden waren verlost van hun ijdele wandel. Ijdel betekent tevergeefs. Ze hadden dit ontvangen van hun vaderen. Wat het hier op neerkomt is dat een ieder mens zondaar is inclusief deze gelovige Joden hier waar Petrus naar schrijft en dat een zondaar zichzelf niet kan redden, de aardse vergankelijke dingen kunnen hem niet redden, ook wat van hun vaders was overgeleverd kon hen niet redden. Wat dan wel? Dat lezen wij in het volgende vers. 

I Petrus 1 vers 19

Maar door het dierbaar bloed van Christus,

als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam

Vers 19: Door wat zijn zij wel verlost? Deze gelovige Joden? Door het dierbaar bloed van Christus. Zij zijn net als wij leden van het Lichaam van Christus verlost door het dierbaar bloed van Christus vergoten op Golgotha toen Hij daar aan het kruis stierf voor alle zondaars, mensen!   In I Korinthe 5 vers 7 lezen wij : Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.  Hij Christus is een onbestraffelijk en onbevlekt Lam. Dagelijks moesten de Joden onder het Oude Testament  verzoenoffers zonder vlek uitkiezen. We lezen dit in Numeri 28 vers 3: En gij zult tot hen zeggen: Dit is een vuuroffer hetwelk gij de Heere offeren zult: twee volkomen eenjarige lammeren des daag, tot een gedurig brandoffer. Dit was een schaduw en Christus is het beeld en Hij is het volkomen Lam en Hij stierf eens en voor altijd voor de zonden van de gehele wereld! Door Zijn bloed kan nu een ieder mens vergeving ontvangen van al zijn of haar zonden. Gered door het dierbaar bloed van Christus!!

I Petrus 1 vers 20
Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der

wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil

Vers 20: De Redder en die is Christus,  is wel voorgekend geweest voor de grondlegging der wereld. Dit laat zien dat Petrus dit schreef nadat hij Paulus had ontmoet te Jeruzalem. Via de kennis die Paulus via God verkregen dit hem uitlegde kon hij dit nu aan de gelovige Joden schrijven. Christus is geopenbaard  in deze laatste tijden om uwentwil schrijft Petrus aan hen. God had Hem voorbestemd om deze Redder van de wereld te worden. Deze laatste tijden zijn de tijden net voor het Duizendjarig rijk. Nog in de Grote Verdrukking. 

I Petrus 1 vers 21

Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit 

de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw 

geloof en hoop op God zou zijn

Vers 21: De geredde mensen worden hier in dit vers beschreven door hun geloof  en hoop op God door de Heere Jezus Christus. Hij stierf niet alleen voor hen ook maar is door God opgewekt uit de doden en heeft heerlijkheid gekregen. Dan komen ook weer de verzen vanuit Filippensen 2 naar voren vanaf vers 5 t/m 1 waar staat geschreven dit: Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;  Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;  Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;  En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.  Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;  Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.  En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.  Dat Christus uitermate verhoogd is en een Naam heeft gekregen boven alle naam is een heerlijkheid ! 

I Petrus 1 vers 22

Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest,

tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;

Vers 22: Hoe zijn de zielen dan gereinigd? In de gehoorzaamheid der waarheid door de Geest. De Geest van God. Door dus het geloof hetwelk door het gehoor der waarheid door Gods Woord en dat gehoorzaam door Gods Geest. Dit leidt dan tot ongeveinsde broederlijke liefde. Wat betkent ongeveinsd? In I Petrus 2 vers 17 lezen wij: Eer een ieder, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. De apostel Petrus vermaant deze gelovige Joden het volgende: heb elkaar vurig lief uit een rein hart.  Dit is een uitgestrekte of uitgespannen liefde naar de ander toe. Rein hart betekent ongeveinsd, oprecht. Oprecht is welgemeend, zuiver. Niemand hoeft eraan te twijfelen. 

I Petrus 1 vers 23

Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad,

door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Vers 23: Gij die wedergeboren zijt. Wedergeboorte had te maken met het volk Israel. Wij als gelovigen in Christus nu als leden van het Lichaam van Christus zijn nieuwe mensen in Hem. Over wedergeboorte gaan we lezen in Johannes 3 vers 4 en 5 de volgende verzen: Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.  Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Deze gelovige Joden waar Petrus zijn brief naartoe schrijft zijn wedergeboren en niet uit vergankelijk zaad maar uit onvergankelijk zaad. Dat is Christus. Hij is het levende en eeuwig blijvende Woord van God.  En in I Johannes 3 vers 9 lezen wij: Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Deze gelovige Joden waren uit God geboren. Kunnen dus niet zondigen. Zij zijn onder controle van de Heilige Geest zoals we kunnen lezen in de eerste hoofdstukken van Handelingen! Lees Handelingen 2 en 3.  Wij daarentegen als leden van het lichaam van Christus kunnen nog steeds zondigen. Romeinen 6 vers 14-16. Lees deze verzen goed door!!

I Petrus 1 vers 24

Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras.

Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen;

Vers 24: Alle vlees is als gras. Deze tekst komt van Jesaja 40 vers 6. Het komt hier op neer  broeders en zusters wat de apostel Petrus schrijft , dat het leven van mensen kort is hier op aarde. Het is als gras dat verdord en dat de heerlijkheid is als een  bloem wat gauw afvalt. Het leven is dus kort als je het vergelijkt met de eeuwigheid. Mensen worden geboren en leven een tijd op aarde en dan sterven zij. De tijd van leven op aarde is snel voorbij en dat merk je pas als je ouder wordt. Je staat er niet bij stil als je jong bent want dan denk je dat je nog een heel leven voor je hebt maar broeders en zusters het is zo voorbij. En zo is het ook voor deze gelovige Joden, besnedenen waarnaar de brief is gericht. 

I Petrus 1 vers 25

Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

Vers 25: Het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid! Dit zal nooit vergaan. Het zal nooit als een bloem afvallen of als gras verdorden. Het geinspireerde Woord van God dat Hij 40 mensen heeft laten schrijven is ingegeven door Hem. 2 Timotheus 3 vers 16. Dit blijft in der eeuwigheid. Dit Woord was onder hen (gelovige Joden) verkondigd. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Petrus 2 vers 1

Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen;

Vers 1: De gelovige Joden waarnaar Petrus deze brief schrijft, besnedenen waren wedergeboren. Toch moesten ze alle kwaadheid, bedrog, geveinsdheid, nijd en roddels afleggen. Zij moesten al deze dingen naast zich neerleggen dus niet doen. Het is wel een vermaning die de apostel Petrus doet. We lezen het volgende vers in Hebreeen 12 vers 1: Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;

I Petrus 2 vers 2

En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke

onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen;

Vers 2: Zij waren/zijn nieuwgeboren kinderen. Opnieuw geboren door Gods Geest en door Gods Woord. Petrus vermaant hen nog een keer om zeer begerig te zijn naar de redelijke onvervalste melk. Dit is geestelijke melk die zuiver is. Wat is dat? In het Engels staat er melk van het Woord. Als kinderen ter wereld komen drinken ze het eerste half jaar alleen maar melk. Deze gelovige Joden waren nieuwgeboren dus opnieuw geboren en daarom kregen zij eerst de onvervalste dus zuivere melk te drinken door Gods Woord zodat ze zouden groeien, opwassen, net als een baby die nu ter wereld komt: hij of zij groeit doordat in de melk voeding zit en bouwstoffen zodat het kind groter wordt. 

I Petrus 2 vers 3

 Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.

Vers 3: Deze gelovige Joden hadden gesmaakt dat de Heere goedertieren of genadig is. God is goed en dat wisten zij heel goed en hadden dit ook ervaren. De heerlijkheid van de Heere Jezus Christus die hun en onze Redder  wordt  het best ontdekt door in de praktijk van alle dag dit te smaken. De smaak van Zijn goedertieren of heerlijkheid. 

I Petrus 2 vers 4

Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar;

Vers 4: Christus is de levende Steen die verworpen is van mensen. Een Steen des aanstoots. Zij, deze gelovig geworden Joden, besnedenen, waren tot God gekomen door de Heere Jezus Christus. In Romeinen 9 vers 31 en 32 lezen wij het volgende: Maar Israel, dat de wet der rechtvaardigheid zocht is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die niet zochten uit het geloof, maar als uti de werken der wet; want zij hebben zich gestoten aan de Steen des aanstoots" De Joden en de oversten van het volk verwierpen Hem. Hij is de levende Steen maar de ongelovige mens verwierp Hem en nagelde Hem aan het kruis. Maar bij God de Vader is de Heere Jezus Christus uitverkoren en dierbaar en uitermate verhoogd en God de Vader heeft Hem een Naam gegeven welke boven alle Naam is. Filippenzen 2 vers 9.

I Petrus 2 vers 5

 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig

priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

Vers 5: Deze gelovige, besneden Joden hier worden zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijke huis. In Hebreeen 3 vers 6 lezen wij het volgende: Maar christus als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn, ienden wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast houden. Dat geestelijke huis zijn zij zelf. Zij zijn ook een heilig priesterdom. Priesterdom had altijd te maken met Israel, met de Joden. In Exodus 19 vers 6 lezen wij: En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israel spreken zult. Dit zegt God tegen Mozes. Tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren. Dit zijn onder herboren mensen hier die offeranden opofferen en die inderdaad God aangenaam zijn door Jezus Christus. Dus dit zijn andere offeranden brengen wat Israel vroeger deed in de tempel.

I Petrus 2 vers 6

Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen,

Die uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 

Vers 6: Daarom ook in de Schrift deze tekst. De Hoeksteen is Christus. Hij is de uiterste Hoeksteen. Hij is uitverkoren en dierbaar voor God de Vader. Petrus haalt de woorden van de profeet Jesaja hier aan in Jesaja 8 vers 14 waar staat geschreven: Dan zal Hij ulieden tot een Heiligdom zijn, maar tot de Steen des aanstoots en tot een Rotssteen der struikeling de twee huizen Israels, tot een Strik en tot een Net den inwoners te Jeruzalem. En in Jesaja 28 vers 16 lezen wij; Daarom, alzo zegt de Heere HEER: Zie Ik leg een Grondsteen in Sion, een beproeden Steen, een kostelijke Hoeksteen, Die wel vast gegrondvest is, wie gelooft, die zal niet haasten. En dan dit: Die in Hem, die de Hoeksteen is,  gelooft zal niet beschaamd worden. Wie van de mensen op Hem vertrouwt zal niet beschaamd worden. Hij of zij komt niet bedrogen uit. Ook in Romeinen 10 vers 11 lezen wij dezelfde tekst als hier. Het zal echt zijn, waarheid!  Het zal geen verwarring zijn voor degene die op Hem vertrouwt of in Hem gelooft! 

I Petrus 2 vers 7

U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis;

Vers 7: De gelovige Joden hier waar Petrus zijn brief tot richt geloven in Hem en Hij is hen dierbaar. Maar de ongehoorzame mensen. Wie zijn dit? De ongelovigen. Tot hen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben. Wie zijn die bouwlieden die Hem verworpen? In Handelingen 4 vers 11 lezen wij het antwoord hierop: Petrus zegt hier tot de priesters en de sadduceeen, de oversten van het volk het volgende: Deze is de Steen, Jezus van Nazareth, die zij gekruisigd hadden, Welke God van de doden heeft opgewekt.......Deze is de Steen Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een Hoofd des hoeks geworden is. De bouwlieden zijn de oversten en schriftgeleerden van het volk Israel! Zij hebben Hem verworpen. Maar Hij, Christus, is geworden tot een hoofd des hoeks, een steen des aanstoots en een rots der ergenis. In Romeinen 9 vers 32 en 33 lezen wij nogmaals deze woorden: Waarom? Omdat zij (Israel) die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet; want zij hebben zich gestoten aan de Steen des aanstoots; Gelijk geschreven is: Zie Ik leg in Sion een Steen des aanstoots en een Rots der ergenis; en een ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden

I Petrus 2 vers 8

Dengenen namelijk die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam

zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. 

Vers 8: Nogmaals degenen die zich aan Gods Woord stoten, ergeren, tegen zijn, zijn ongehoorzaam en zijn ongeredde mensen. Ongelovigen. Zij zijn gesteld tot toorn. Voor hen is Christus een Steen des aanstoots, een rots der ergenis. Deze ongeredde mensen willen God niet gehoorzaam zijn en blijven zich ergeren, stoten aan Gods Woord. Dit zijn ongelovige Joden als wij dit in de context lezen.  Daartoe zijn zij ook gezet. Zij zullen geoordeeld worden naar hun werken zegt Gods Woord. Echter laten wij het oordeel aan God over. Vandaag de dag onder deze Bedeling van Gods Genade zie je veel mensen die vijanden van het kruis zijn namelijk:  ongeredde mensen

I Petrus 2 vers 9

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij

zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

Vers 9: Dit is het Israel dat gelooft, de Joden die geloven waarnaar Petrus deze eerste brief schrijft. Zij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Waarom? Omdat zij verkondigen zouden de deugden Desgenen en dat is God Die hen uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. In het Engels staat er: that ye should shew forth the praises of Him= opdat u de lof van Hem zou verkondigen. De lof van God. Wat zijn die. Onder andere Geloof, hoop en liefde. God had hen, deze gelovige Joden, uit de duisternis geroepen tot Zijn wonderbaar licht.  Voor ons als leden van het Lichaam van Christus, zijn wij overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Getrokken uit de macht der duisternis!  Hij heeft ons als leden van het Lichaam van Christus niet alleen geroepen maar ons ook uit die duisternis gehaald en overgezet in het licht van Zijn Zoon Jezus Christus. \

I Petrus 2 vers 10

Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.

Vers 10: Dit is Israel wat gelooft in Christus, de besnedenen waarnaar Petrus deze brief schrijft. Ze waren eerst geen volk maar nu. Dit is een verandering. Er heeft dus een verandering plaatsgevonden. Zij zijn Gods volk, deze besnedenen die geloven in Christus. Die zich hebben bekeerd tot God. Eertijds niet ontfermd. Dit was hun staat.  Maar nu. Weer de maar nu. Het eerste is weg en het tweede komt in de plaats van. Maar nu ontfermd zijt geworden. Wel God's volk en ontfermd door Hem. Dit zal pas zijn na de opname van de Gemeente, het Lichaam van Christus mijn broeders en zusters1 In Romeinen 11 vers 25 en 26 lezen wij het volgende: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.  En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. Dit zal dan gebeuren en dan komt dit vers in overeenstemming met de verzen hier in Romeinen 11 vers 25 en 26. Nu op dit ogenblik onder deze bedeling van Gods Genade is Israel geen volk van God en zij zijn niet ontfermd op dit ogenblik. God handelt nu nog steeds met individuele mensen, leden van het Lichaam van Christus I Korinthe 12 vers 13 en 27. 

I Petrus 2 vers 11

Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van

de vleselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel;

Vers 11: Petrus vermaant hen en spreek hen aan met geliefden: dat zij zich onthouden van vleselijke begeerlijkheden. Zij moesten vleselijke begeerlijkheden vermijden want deze voerden krijg tegen de ziel. En dit moeten ze volhouden, volharden want in het eerste hoofdstuk in vers 9 lezen wij het volgende nogmaals: Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Die vleselijke begeerlijkheden voerden krijg tegen de ziel. Willen deze mensen gered worden dan behoren ze dit te vermijden ten alle tijde en blijven vertrouwen op God. 

I Petrus 2 vers 12

En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners,

zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking.

Vers 12: De apostel Petrus gaat verder hier om hen te vermanen. Zij, deze Joden die gelovig geworden waren in Christus leefden tussen de heidenen, vijanden van God die constant kwalijk spraken van hen als van kwaaddoeners. Een eerlijke wandel waarin goede werken getoond worden kan deze ongelovigen tot een ander inzicht brengen zodat zij God gaan verheerlijken want zij raken hier van overtuigd. Dit is de manier om deze vijanden van God te overtuigen. Dit zal zijn in de dag van bezoeking(Engels visitation). En zij komen dan ook tot bekering

I Petrus 2 vers 13

Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende;

Vers 13: Ook deze gelovige Joden behoren zich onderdanig op te stellen t.o.v. menselijke overheden. Het is de wil van God. Onderdanig aan de koning als hij aan de macht is in een land. Menselijke regeringen heeft God ingesteld na de zondvloed. Genesis 9 vers 6:Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt. Dus deze gelovige Joden behoren zich ook te houden aan de regels die gesteld zijn in het land waar zij wonen. Het is de wil van God dat dit gebeurt. Ook wij, als leden van het Lichaam van Christus nu,  onder deze bedeling van Gods Genade,  behoren gehoorzaam te zijn aan de overheid. Dit kunnen wij lezen in Romeinen 13:1-7: Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.  Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;  Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.  Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.  Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde.  Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer schuldig zijt.

I Petrus 2 vers 14

Hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf

wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen.

Vers 14: Stadhouders: governers: Een gouverneur is het hoofd van een regering van een kolonie, deelstaat, provincie of andere subnationale staatseenheid staat er op internet. Deze gouverneurs hier waren gezonden door een koning of door een overheid om de wet te handhaven. Onder de bedeling van Gods Genade nu, hebben wij als leden van het Lichaam van Christus, hiermee te maken. Dit is o.a. de politie en boa's (handhavers), rechters. Tot straf wel der kwaaddoeners. Dat zijn degenen die de wetten overtreden: criminelen, moordenaars etc. Maar degenen die goed doen verkrijgen lof van deze overheidsdiensten. En dit zal ook zo zijn in de tijd als deze gelovige Joden zullen leven (toekomst) na de opname van de Gemeente. Zij krijgen deze instructies via de apostel Petrus en zullen zich hier ook aan moeten houden.   

I Petrus 2 vers 15

Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen;

Vers 15: Weldoen of goed doen dat is de wil van God. Ook voor deze gelovige Joden  is het de wil van God dat zij weldoen of goed doen. Met dit goed doen of weldoen stoppen ze de mond van de onwetendheid der dwaze mensen. Dit goed doen heeft te maken met het voorgaande dat deze gelovigen de overheden moeten gehoorzamen. Dan kunnen de ongelovige of dwaze mensen niets kwaads meer zeggen of lasteren. Dus de mond van de dwaze mensen moet hierbij gestopt worden door het weldoen van deze gelovigen. 

I Petrus 2 vers 16

Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God.

Vers 16: Deze gelovigen waarnaar Petrus schrijft zijn dienstknechten van God. Het zijn vrije mensen. Ze moeten niet hun vrijheid gebruiken voor de boosheid dus de zonde. Natuurlijk kunnen zij nog zondigen deze gelovige Joden. In I Johannes 1 vers 8 lezen wij het volgende: Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelven, en de waarheid is in ons niet. Dus zij zijn dienstknechten en moeten niet bezig zijn met boosheden maar God dienen. 

I Petrus 2 vers 17

Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; vreest God; eert den koning.

Vers 17: Nog meer instructies van de apostel Petrus voor de gelovige Joden waarnaar hij deze brief schrijft. Eert een ieder. Wat betekent eren: ontzag, respect hebben voor een ieder mens. De broederschap, de gemeenschap met andere broeders en zusters is erg belangrijk in de tijd dat deze mensen leven. De onderlinge bijeenkomsten mogen zij niet vergeten, verzaken. Dus elkaar liefhebben en met elkaar optrekken is heel belangrijk. Vreest God. Dit is niet bang zijn voor God maar respect tonen en onderdanig zijn aan Hem, ontzag tonen voor Hem. Ook de koning eren. Ontzag dus hebben voor de koning. Dit is dus wat ze allemaal moeten doen. 

I Petrus 2 vers 18

Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harden.

Vers 18: In de tijd dat Petrus dit schrijft had je huisknechten of dienstknechten/slaven. Hij schrijft dit aan gelovige huisknechten, Joden die heren moeten dienen. Met alle vreze onderdanig. Dit betekent ontzag hebben voor de heren die boven hen stonden. Dat deze zich niet zouden verheffen boven hun heren die hun bazen zijn en hen de opdrachten geven/gaven. Als je goed doet  dan krijg je geen straf maar als je de regels overtreed dan volgt er ook straf. Maar er waren ook heren die goed en vriendelijk waren en ook andere heren die niet vriendelijk en onrechtvaardig waren.  Petrus instrueert deze dienstknechten om te volharden in dit  onrechtvaardig lijden wat ze moesten lijden. In Mattheus 5 vers 10 lezen wij: Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.  Dit was hun hoop, hun aardse hoop namelijk het koninkrijk der hemelen wat op aarde zal komen. Dit moesten ze onthouden dat lijden maar tijdelijk was. 

I Petrus 2 vers 19

Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte.

Vers 19: Het verdragen van lijden en zeker ten onrechte is genade zegt de apostel Petrus tegen deze gelovige Joden.  Ook voor deze gelovigen waarnaar Petrus schrijft is het lijden maar tijdelijk. Als ze dit geduldig bleven verdragen ondanks alles dan zouden ze het Koninkrijk wat op aarde zou komen binnengaan of deel aan hebben. Voor God zou dit ook aanvaardbaar zijn. 

I Petrus 2 vers 20

Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en daarover geslagen wordt?

Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God.

Vers 20: Het verdragen van lijden moet alleen niet gepaard gaan met zondigen want dan is er ook geen lof meer en ook geen genade bij God want door te zondigen worden de gelovigen ook geslagen. Het behoort juist zo te zijn dat ze verdragen als ze weldoen en daarover ook lijden. Dan is het pas genade bij God. Voor Hem is het dan aanvaardbaar. Nu onder deze bedeling van Gods Genade waaronder wij als leden van het Lichaam van Christus leven lijden wij ook en zeker als wij het Evangelie van Gods Genade verkondigen in deze wereld. Maar wij zijn door Genade door het geloof van Christus gered. Lees Efeze 2:8-9

I Petrus 2 vers 21

Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons

een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen;

Vers 21: De gelovige Joden waartoe Petrus hier schrijft waren geroepen om te lijden en dit te verdragen. Waarom? Omdat Christus ook geleden heeft. In dit lijden aan het kuis heeft Hij, Christus een voorbeeld nagelaten aan deze gelovige Joden. Met een reden opdat zegt de apostel Petrus gij Zijn voetstappen zoudt navolgen. Dat ze net zouden lijden als Hij die voor hen geleden had. Zij, deze gelovigen die in de Grote Verdrukking zullen leven zullen veel moeten lijden en dan zullen deze verzen weer tot leven komen voor hen.  Onder de Bedeling van Gods Genade waaronder wij als gelovigen leven lijden wij ook verdrukkingen vanwege het staan voor het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25 en 26. Wij lijden het meest geestelijk. Wij kunnen echter niet lijden wat Hij heeft geleden voor ons aan het kruis mijn broeders en zusters. Wij behoren niet de voetstappen van onze Heer en Heiland Jezus Christus navolgen maar wij behoren de apostel Paulus na te volgen I Korinthe 4:15-16 en I Korinthe 11:1 zoals hij Christus was: "Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus 

I Petrus 2 vers 22

Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden

Vers 22: Die geen zonde gedaan heeft. Dat is Christus want Hij is God Zelf en in God zelf kan geen zonde doen. Hij is zonder zonde. Daarom kan Hij ook niet zondigen en Hij kan Zichzelf niet bedriegen. Daarom is er geen bedrog in Zijn mond gevonden. Christus sprak altijd de waarheid en nooit de leugen. Wie leugent is de mens die niet zonder zonde is. Dit door de zondeval van die ene mens Adam. Lees Romeinen 5:12! 

I Petrus 2 vers 23

 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde;

maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;

Vers 23: De Heere Jezus Christus werd uitgescholden maar Hj schold Zelf nooit anderen uit. Waarom niet? Hij is zonder zonde. Hij is en was God Zelf en Hij leed toen Hij op aarde was in Zijn aardse bediening. Hij dreigde nooit want Hij gaf alles aan God de Vader Die rechtvaardig oordeelt. In Markus 15 verzen 15 t/m 20 lezen wij: Pilatus nu, willende der schare genoeg doen, heeft hun Bar-abbas losgelaten, en gaf Jezus over, als hij Hem gegeseld had, om gekruist te worden.  En de krijgsknechten leidden Hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende samen;  En deden Hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten Hem die op;  En begonnen Hem te groeten, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden!  En sloegen Zijn hoofd met een rietstok, en bespogen Hem, en vallende op de knieën, aanbaden Hem.  En als zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den purperen mantel af, en deden Hem Zijn eigen klederen aan, en leidden Hem uit, om Hem te kruisigen. Aan het kruis zei onze Heere Jezus Christus het volgende: En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot Lukas 23 vers 34.  De Heere Jezus Christus was gehoorzaam, ja gehoorzaam tot aan de dood, tot de dood des kruises. Filippenzen 2 vers 7-8. Hij droeg de straf voor de gehele mensheid. Wij weten dat Hij stierf onze dood, onze eeuwige dood aan het kruis. I Korinthe 15 verzen 3 en 4.  Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige mens stierf Hij aan dat kruis. Ja voor u en mij stierf Hij daar en ook voor deze gelovige Joden die zullen leven in de toekomst.  Hij, Jezus Christus liet daarom het oordeel over aan God de Vader. 

I Petrus 2 vers 24

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij,

der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.

Vers 24: Hij heeft onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout. Waar? Op Golgotha. Dit geldt niet alleen voor deze gelovige Joden. Ook voor ons leden van het Lichaam van Christus heeft Hij dit ook gedaan. We kunnen God hiervoor elke dag danken. Want daardoor zijn wij ook der zonden afgestorven. Voor ons als leden van de hemelse kerk het volgende: Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is. opdeat het lichaam der zonde tenietgedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Romeinen 6 vers 6. Dus net als deze gelovige Joden waartoe Petrus schrijft der gerechtigheid leven zouden. Door Wiens striemen gij genezen zijt. Genezing heeft altijd te maken met Israel. Zolang God met Israel bezig is lezen wij over genezing. De vrucht van Christus lijden is heiliging en rechtvaardigmaking. 

I Petrus 2 vers 25

Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener uwer zielen.

Vers 25: Deze Israelieten, Joden, waren dwalende schapen. Ze hadden geen Herder en waren zonder Hem in deze wereld. Het woordje maar betekent dat er een verandering heeft plaatsgevonden. In de toekomst, in die tijd net voordat de Heere terugkomt op aarde zullen zij zich bekeren tot de Herder en Opziener van hun zielen. Bekeren betekent terugkeren. Zij zullen terugkeren tot de Heere Jezus Christus Die de ware Herder is die Zijn schapen (Israel) liefheeft. Wie is de meest waakzame Pastor, Opziener van hun zielen. Dit zal allemaal gebeuren in die 7 jaren verdrukking en dan in de laatste 3,5 jaar hiervan. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Petrus Hoofdstuk 3

I Petrus 3 vers 1

Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigene mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde

ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen worden;

Vers 1: Vanaf dit vers t/m vers 7 gaat het over het huwelijk tussen man en vrouw en hoe een vrouw zich behoort te gedragen in het huwelijk ook in de toekomst na de opname van de Gemeente. Hoe deze gelovige Joden zich behoren te gedragen. Vrouwen behoren hun eigen mannen onderdanig te zijn. Wat betekent onderdanig? Engels subjection= to obey, gehoorzaam zijn. Dit betekent niet dat vrouwen iets moeten doen wat tegen God's Woord ingaat. Het betekent dat vrouwen niet moeten heersen over hun mannen. Hier gaat het ook om mannen die God's Woord niet gehoorzaam zijn. Niet geloven in God en Zijn Woord. Dat zij door de wandel van hun vrouwen zonder Gods Woord gewonnen mogen worden. Dat is, tot Christus bekeerd worden, gelijk dit woord winnen gebruikt wordt Lees Mattheus 18:15  Dat zij ook gaan geloven in Christus. Dit kan dat vrouwen de liefde van God laten zien zodat deze mannen overtuigd raken dat ze gaan nadenken en ook willen gaan geloven. 

I Petrus 3 vers 2

Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze

Vers 2: Ongelovigen kijken altijd naar de buitenkant hoe iemand zich gedraagt. Wat betekent kuisen wandel in vreze?  Rein van zeden, zowel in de zin van ongerept, maagdelijk, als van ingetogen, eerbaar. Een eerbare wandel in de vreze des Heeren gaat andere mensen die dit niet hebben tot nadenken zetten. Zeker deze ongelovige mannen die tevreden zijn om bij hun vrouwen te blijven. Lees hierbij I Korinthe 7 vers 13-16. De vreze is de vreze des Heeren en dat betekent ontzag hebben voor God. 

I Petrus 3 vers 3

Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars,

en omhangen van goud, of van klederen aan te trekken;

Vers 3: Welke versiersel zij niet hetgeen uiterlijk is. Wat betekent dit? Het gaat om het innerlijke. Het gaat niet om het uiterlijke van de vrouw in een huwelijk. Het gaat meer om de houding van de vrouw: een kuise wandel en in het ontzag voor God. Een vrouw van nature is geneigd om er aantrekkelijk uit te zien voor een man. Dit doet ze door bepaalde kleding te dragen wat aantrekt. In I Timotheus 2 vers 9 lezen wij het volgende: Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte  en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of parels of kostelijke kleding. Petrus zegt hier eigenlijk hetzelfde als Paulus. Het is voor gelovige vrouwen belangrijk om niet of nauwelijks mee te doen met deze wereld en zeker niet in de tijd wanneer deze brief actueel wordt namelijk in de Grote Verdrukking die op aarde zal komen.   

I Petrus 3 vers 4

Maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel

 van een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is voor God

Vers 4: De verborgen mens is de inwendige mens, die dagelijks vernieuwd wordt naar Gods evenbeeld zoals het staat in 2 Korinthe 4 vers 16: Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Dit is hoe wij het kennen onder deze Bedeling van Gods Genade. De brief die Petrus schrijft is voor de gelovige Joden, Israelieten in de tijd van de Grote Verdrukking. Dit vers gaat Petrus nog een beetje uitleggen wat erg belangrijk is voor gelovige vrouwen in een huwelijk. Geen uiterlijke versieringen maar een onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest. De inwendige mens waar het om gaat en dit is aangenaam, dierbaar, kostelijk voor God.

I Petrus 3 vers 5

Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig;

Vers 5: Dit vers gaat samen met het voorgaande vers 4. Vrouwen die heilig waren  in Israel ten tijde het Oude Testament versierden zich met het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest. En zij hoopten op God. Waren hun eigen mannen onderdanig omdat zij dit vanuit de Schrift geleerd hadden en ook hadden toegepast in het leven. Zij hadden geen hoop op mensen en hoopten ook niet op hun eigen krachten maar vertrouwden op God. Namelijk vrouwen die over hun godvruchtigheid, voorzichtigheid en nederigheid geprezen worden in het Oude Testament zoals Rebekka, Anna, de moeder van Samuël, Abigaïl, Esther. Allemaal voorbeelden van heilige vrouwen. Petrus noemt deze vrouwen als voorbeeld voor de vrouwen waarnaar hij schrijft. 

I Petrus 3 vers 6

Gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende heer, welker dochters gij geworden zijt als gij weldoet, en niet vreest voor enige verschrikking.

Vers 6: Sara noemde haar man Abraham heer en was hem altijd gehoorzaam. Deze vrouwen waarnaar Petrus schrijft hier waren dochters geworden met een voorwaarde dat zij weldoen. Dit betekent dit: Dat is dat zij bewijst geworden te zijn, gelijk Johannes 15 vers 8 waar Christus zegt tegen Zijn discipelen; Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt (weldoet) en gij zult mijn discipelen zijn. Voor iets zijn: dochters of discipelen in Johannes 15:8 gaat vooraf met een voorwaarde. Het is altijd voorwaardelijk. Ze behoren ook goed te doen of vrucht te dragen. Het is geloof en werken. Het is dan niet geloof in het volbrachte werk aan het kruis en je bent gered. Nee dan moet je ook vruchtdragen of weldoen. Wegens de zwakheid van hun  natuur, verklaart de apostel dat zij (deze vrouwen)  in den dienst haar mannen licht kunnen ontgaan, als zij maar weldoen en een goed geweten voor God houden.

I Petrus 3 vers 7

Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste eer gevende, als die ook medeerfgenamen der genade des levens met haar zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden

Vers 7: En nu de mannen waarnaar Petrus schrijft. Zij behoren ook weldoen en vruchtdragen en bij hun vrouwen wonen met verstand. Grieks naar verstand: dat is de heerschappij niet misbruiken als mannen maar met voorzichtigheid en matigheid. Dat de mannen hun vrouwen eer geven. Hen met respect behandelen. Vat: Hebreeuws een persoon in dit geval de vrouw wordt zo genoemd omdat zij geschapen is tot een hulp van de man Genesis 2 vers 18 . Met zorg en mededogendheid, gelijk het woord eer ook medebrengt,Lees ook I Timotheus 5 vers 17. Dit is de liefde van de man en voor haar en dat hij ook zorgt voor haar Lees ook Spreuken 31 vers 27 en 28.  Dat mannen hun vrouwen niet als een lustobject zien maar weten dat vrouwen de zwakkeren zijn en niet haar alleen eer geven maar hen ook helpen. Ook zien dat zij medeerfgenamen zijn der genade des levens zodat de gebeden niet verhinderd worden. 

I Petrus 3 vers 8

 En eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend. De broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk 

Vers 8: Deze gelovige Joden worden door Petrus ook vermaand om allemaal eensgezind te zijn. Ondermedelijdenwordt verstaan het voelen van droefheid, pijn en ellende van anderen alsof men het zelf heeft meegemaakt. Namelijk met elkander. Het Griekse woord betekent eigenlijk een medegevoel hebben met het lijden van een ander. Met innerlijke barmhartigheid: Het Griekse woord betekend een deugd waardoor de ingewanden van het hart over de nood van een ander lciht wordt bewogen. Vriendelijk: dit woord betekent eigenlijk die bedenkt of bevroedt hetgeen een ander aangenaam is. 

I Petrus 3 vers 9

Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden,  maar zegent daarentegen; wetende dat gij daartoe geroepen zijt,opdat gij zegening zoudt beërven.

Vers 9: In Mattheus 5 vers 38 en 39 lezen wij: Gij hebt gehoord dat gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat, maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe.  Dit geldt niet allen voor deze gelovige Joden waarnaar Petrus schrijft. Ook Paulus vermaant ons, leden van het Lichaam van Christus hetzelfde: vergeldt niemand kwaad voro kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Romeinen 12 vers 17. Het zegenen hier is bidden voor die, en doet wel dengenen die u schelden of kwaad doen, gelijk Christus ook gebiedt Matth. 5:44: Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent hen die u vervloeken; doet wel dengenen die u haten; en bidt voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen. Als je dit doet dan beerf je ook zegening. Dus geloof en werken hier speelt een grote rol in het leven van deze gelovige Joden. Geloven en doen. En zij moeten hierin volharden totdat de Heere Jezus Christus terugkomt op aarde anders krijgen ze ook geen erfenis. Wij daarentegen als leden van het Lichaam van Christus zijn al erfgenamen. Wij hoeven daar niet voor te werken. Romeinen 4 ver 5 zegt ons: Doch dengene die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Voor ons is slechts geloven, aannemen voldoende. 

I Petrus 3 vers 10

Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken;

Vers 10: Wat betekent dit vers? Dit vers is een heenwijzing naar Psalm 34 verzen 13 en 14: Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen liefheeft om het goede te zien? Dat is, een gelukzalig leven leiden. Want al is het dat de godzalige menigmaal verdrukt wordt, zo houdt hij nochtans altijd een goed geweten en heeft hij  een zalige uitkomst te verwachten. Waarom hij ook kan verheugen in de verdrukkingen, Bewaar uw tong van het kwade, en uw lippen van bedrog te spreken. Zo behoren de mensen te leven in die tijd net voordat de Heere Jezus Christus terugkomt op aarde. Stille zijn tong van het kwaad. Geen lelijke taal komt uit u wil de apostel Petrus zeggen naar deze gelovige Joden. Zowel niet via de tong en ook niet via de lippen. Dat zij geen bedrog: dat is liegen/ leugens verspreiden. 

I Petrus 3 vers 11

 Die wijke af van het kwade, en doe het goede; die zoeke vrede en jage denzelven na.

Vers 11: Degenen die het leven wil liefhebben wijkt ook af van het kwade en doet het goede Hij zoekt geen oorlog of ruzie maar vrede en jaagt daarnaar .  Dit haalde de apostel aan uit Psalm 37 vers 27: Wijk af van het kwade, en doe het goede, en woon in eeuwigheid  Vandaar ook de zaligsprekingen van de Heere Jezus Christus in de Bergrede in Mattheus 5 vers 9: Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden 

I Petrus 3 vers 12

 Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen die kwaad doen.

Vers 12: Dit is een algemene waarheid broeders en zuster wat hier staat. De ogen des Heeren: Dat zijn de gunstige en zorgvuldige ogen des Heeren. Zijn ogen zijn over de rechtvaardigen. In Psalm 146 vers 8 lezen wij: De Heere opent de ogen der blinden, de Heere richt de gebogenen op; de Heere heeft de rechtvaardigen lief.  Maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen die kwaad doen: Hij is toornig en afkerig op degenen die kwaad doen omdat ze in Hem niet geloven. In Romeinen 1 vers 18 staat geschreven: Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid n ongerechtigheid ten onder houden

I Petrus 3 vers 13

En wie is het, die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede?

Vers 13: Wat betekenen deze woorden in dit vers? Antwoord is of niemand zal u kwaad willen doen, als gij navolgers zijt van het goede; of zo iemand toch zulks doet, die kan u in uw gelukzaligheid niet schaden, dewijl gij om de gerechtigheid lijdt. 

I Petrus 3: 14

Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig; en vreest niet uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd;

Vers 14: Indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil: In Mattheus 5 vers 10 staat geschreven: Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil: want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Als de mensen in die tijd net voor het Koninkrijk op aarde zal komen in de Grote Verdrukking en in deze verdrukkingen blijven volharden zullen zalig worden en gaan het Koninkrijk der hemelen wat op aarde zal komen ook binnen. De apostel Petrus zegt ook nog tegen deze Joden wees niet bang voor degenen die je vervolgen vanuit een ontzag voor hen, die je kwaad willen doen,  en wordt niet ontroerd of bedroefd. 

I Petrus 3 vers 15

Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap af eist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.

Vers 15: Gelijk Job die alles ontnomen werd en hij loofde de Heere. Hem komt alle eer en lof toe. Op Hem kunnen de mensen vertrouwen. Tot verantwoording: Dat is openlijke belijdenis en bescherming uit Gods Woord van uw hoop. Altijd bereid om dat een ieder te vertellen van de hoop. De hoop die de mensen dan hebben is namelijk het Koninkrijk op aarde wat dan aanstaande is. Met veel zachtmoedigheid dus vriendelijkheid en ontzag dit vertellen aan mensen die dat vragen. 

I Petrus 3 vers 16

 En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners,

zij beschaamd mogen worden, die uw goeden wandel in Christus lasteren.

Vers 16: En hebt een goed geweten: Dit is door God beinvloed. In het Nederlands hebben we het vaak over een kwaad geweten als iemand iets verkeerds gedaan heeft in het verleden zoals gelogen of iets ergers. Dit heeft vaak te maken met de natuurlijke mens die zonder God in deze wereld leeft. Hier gaat het over de gelovige Joden die een goed geweten hebben, een goede gedachte hebben beinvloed door God en Zijn Woord en daarnaar handelen in hun wandel. Degenen die kwalijk daarover spreken zijn de ongelovigen, de vijanden van God en klagen hun aan als kwaaddoeners. Maar dat deze beschaamd mogen worden door de wandel die deze Joden hebben in Christus en deze lasteren.  Dit vers gaat samen met I Petrus 2 vers 12 waar staat geschreven: En houdt uw andel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede weren die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Dus als deze Joden volharden in de goede wandel in Christus zullen de mensen die kwaad spreken van hen beschaamd worden en uiteindelijk God verheerlijken en bekeren tot God. Want zij deze heidenen zullen tot inkeer komen door de goede wandel van deze gelovige Joden in Christus. 

I Petrus 3 vers 17

Want het is beter, dat gij, weldoende, (indien het de wil van God wil) lijdt, dan kwaad doende

Vers 17: Want het is beter om te lijden voor weldoen dus de wil van God te doen want God wilt het dan kwaad doen. Het is een beproeving van hun geloof zegt de apostel Petrus tot deze gelovige Joden. In Jakobus 1 vers 3 lezen wij: Wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. 

I Petrus 3 vers 18

Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;

Vers 18: Ja de Heere Jezus Christus stierf voor de zonden aan het kruis. Voor de gehele wereld, voor iedereen! Hij nam al de zonden op Zichzelf en stierf onze dood daar het kruis. Wij onrechtvaardigen en ook deze gelovige Joden waarnaar Petrus schrijft waren onrechtvaardig waarvoor de Rechtvaardige stierf aan dat kruis op Golgotha. Met de reden ons tot God te brengen. Niet alleen voor de gelovige Joden hier geldt dit. Ook voor ons als leden van het Lichaam van Christus nu geldt dit ook. Die wel is gedood in het vlees: of naar het vlees. Dat is Zijn menselijke natuur. Hij gaf Zichzelf, Zijn leven, Zijn Ziel voor ons. Hoewel geen geweld de ziel, noch het lichaam van Christus van zijn Godheid heeft kunnen scheiden. God heeft Hem opgewekt en Hij is levend gemaakt door de Geest van God. Romeinen 4 vers 25 

I Petrus 3 vers 19

In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,

Vers 19: De Heere Jezus Christus is heengegaan ter helle. In de nederste delen der aarde is Hij geweest. In Efeze 4 vers 9 lezen wij een soortgelijke tekst: Nu dit Hij is opgevaren, wat is het, dat dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? In dit vers lezen wij wat Hij, Christus daar heeft gedaan: Hij heeft gepredikt tegen de geesten, mensen die gescheiden waren van lichaam in die gevangenis waren. Die gevangenis was het paradijs waar de rechtvaardigen waren. Die gevangenis dat weten wij uit Efeze 4 ves 8: Daarom zegt Hij Als hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangengenomen, en heeft de mensen gaven gegeven. Dat paradijs is nu boven in de hemel. Hij bleef niet in de nederste delen der aarde  maar Hij is opgevaren ver boven al de hemelen, opdat Hij allen dingen zou vervullen Efeze 4 vers 10. 

I Petrus 3 vers 20

 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

Vers 20: De lankmoedigheid van God eenmaal verwachtte. Hij is zeer lankmoedig onze God en toen ook in de dagen van Noach. We begrijpen uit de Schrift dat dit 120 jaren betrof: dat de mensen zich zouden bekeren eer Hij de straf zou uitvoeren namelijk de aarde verdelgen door water. In Genesis 6 vers 3 lezen wij: toen zeide de Heere; Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd twintig jaar.  Lees voor uzelf ook Romeinen 2 vers 4 en Romeinen 9 vers 22. Toen de zondvloed kwam was de ark klaar en was Noach met 7 andere mensen, zijn gezin  in de ark met dieren en werden zij behouden door het water. 

1 Petrus 3:21

Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;

Vers 21: Noach ging destijds met zijn gehele familie in de ark en werden gered door het water. Deze doop waarvan de apostel Petrus spreekt tot deze gelovige Joden is daarvan het tegenbeeld. De ark was destijd een bevrijding en redding van God en nu is het Christus die redt. Wij en deze gelovige Joden in de toekomst hebben de redding door Hem, door Christus. Door Zijn bloed wat gevloeid heeft op Golgotha voor onze zonden daardoor worden wij als gelovigen nu behouden maar ook deze gelovige Joden in de toekomst. Deze doop is een identificatie met Christus, doop in Zijn dood, begrafenis en opstanding. Het is geen doop in water waarin je de vuilheid van je lichaam aflegt zegt de apostel Petrus naar hen maar een vraag van een goed geweten tot God . Het is het goed verstaan van Gods Woord. De leer der dopen zal dan ook niet meer nodig zijn. In Hebreeen 6 vers 1 en 2 lezen wij het volgende: Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fondament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God,  Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel.  En dit zullen wij ook doen, indien het God toelaat.

I Petrus 3 vers 22

Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.

Vers 22: Christus is aan de rechter hand van God. Hij is niet in het graf gebleven. Hij is opgestaan. De dood kon Hem niet houden lieve broeders en zusters. Hij is opgevaren ten hemel. In Handelingen 1 vers 8 en 9 lezen wijMaar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.  En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. In Filippenzen 2 vers 9-11 lezen wij: Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;  Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.  En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.  De engelen en alle machten en krachten (inclusief satan en zijn machten) zijn Hem onderdanig gemaakt. Dit heeft God allemaal gedaan/bewerkstelligt. In Efeze 1 vers 19-22 lezen wij het volgende:  En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,  Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Petrus 4 vers 1

Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde;

Vers 1: Christus heeft geleden in het vlees, in Zijn lichaam, voor hen deze gelovige Joden die hun vertrouwen op Hem hebben gesteld en zeker wij als leden van het Lichaam van Christus. Hij heeft geleden inderdaad voor ons en voor deze mensen in de toekomst. Het doel lezen wij hier: Namelijk tot verzoening en wegneming onzer zonden. Wapent u ook met dezelfde gedachte:Dat is, sterkt u, namelijk tegen alle aanvechtingen en verleidingen des vlese, van de duivel en van de wereld. Namelijk dat wie in het vlees geleden heeft. Wat betekent dit? Hier is een korte uitleg: Dat is, wie der zonde gestorven is of wie zijn vlees en verdorven natuur gekruisigd en gedood heeft; zodat het woord vlees en het woord lijden hier anders worden genomen dan in de voorgaande woorden, Bij de Grieken genoemd Antanaclasis wat zeer gebruikelijk is in de Schrift.  Die heeft opgehouden van de zonde: Namelijk om die voortaan niet meer te dienen, de zonde wat de apostel Petrus in het volgende vers ook verklaart. 

I Petrus 4 vers 2

Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven.

Vers 2: Dit is nogal een opgave voor deze gelovige Joden net voor de wederkomst van Christus nier meer naar de begeerlijkheden der mensen: Dat is, der natuurlijke en onwedergeboren mensen, om de zonde niet meer te dienen. Het zijn wel van nature zondaars en zij behoren te volharden tot het einde. Namelijk na hun doop en bekering: totdat zij het koninkrijk van Christus hier op aarde zullen binnengaan. Tot die tijd de wil van God te doen dus geen zonde te doen, in ieder geval niet te dienen. Dat wordt moeilijk voor hen want er is dan de verschrikkelijke tijd van de Grote Verdrukking. 

I Petrus 4 vers 3

Want het is ons genoeg, dat wij den voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen.

Vers 3: Want het is genoeg! Wat is genoeg? Het is genoeg geweest! De voorgaande tijd des levens van heidenen: Namelijk de tijd voor hun bekering in hun onwetendheid voorgegaan is. Toen wandelden deze gelovige Joden en ook de apostel Petrus in onwetendheid en dat hield in de zonde dienen: ontucht: seks die tegen de heersende moraal ingaat. (verboden seksuele handelingen) vaak met jonge kinderen en minderjarigen tot volwassen personen. Begeerlijkheden:  is een sterke wens of hunkering naar een persoon, object of situatie. Wijnzuiperijen: dronkenschappen. Brasserijen: het overmatig lekker eten en drinken, drinkerijen: overmatig sterke drank of veel bier drinken. Gruwelijke afgoderijen: het aanbidden van afgoden, zich buigen hiervoor. Dit doen de heidenen die God niet kennen. Niet alleen in de toekomst net voordat de Heere terugkomt op aarde zoals in de Grote Verdrukking waarin deze gelovige Joden verkeren. Ook nu gebeurt dit heel veel in deze wereld waarin verloren mensen zijn. 

I Petrus 4 vers 4

Waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid, en u lasteren;

Vers 4: De apostel Petrus zegt tegen zijn broeders en zusters uit de besnijdenis dit:  namelijk onbekeerde Joden en heidenen. Deze gelovige Joden willen niet meer meelopen maar worden doordat zij niet meelopen in deze zonden gelasterd door degenen die deze zonden plegen. Dat is, lasteren u zegt de apostel Petrus tot hen, en de leer, omdat gij deze navolgende, niet doet gelijk zij.

I Petrus 4 vers 5

Dewelke zullen rekenschap geven Dengene, Die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden.

Vers 5: De onbekeerde Joden en Heidenen zullen rekenschap geven Dengene en dat is de Heere Jezus Christus. Hij is bereid om te oordelen levenden en doden . In Handelingen 10 vers 42 lezen wij wat Petrus zegt tegen de mensen daar: En heeft ons geboden de volke te prediken, en te betuigen dat Hij is Dengene Die van God verordineerd is tot een Rechter van levenden en doden. Ook de apostel Paulus spreekt in Handelingen 17 vers 31 het volgende: Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij hem uit de doden opgewekt heeft.  Het oordeel is aan God door onze Heere Jezus Christus! Dit staat vast en niemand kan dit ontkomen! Denk hierover na! 

I Petrus 4 vers 6

Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den geest.

Vers 6: De doden,  is ook het Evangelie verkondigd. In I Petrus 3 vers 19 hebben we gelezen dit namelijk: In Denwelken Hij ook heengegaan zijnde, de geeste n de gevangenis zijn gepredikt heeft. Dit waren de mensen die in de nederste delen van de aarde verder voortleefden. Tot hen heeft Christus gepredikt. Zij waren daar in het paradijs. Zij zouden wel geoordeeld worden naar de mens in het vlees maar behouden worden door God! Naar God in de geest. 

I Petrus 4 vers 7

 En het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchteren, en waakt in de gebeden. 

Vers 7: En het einde aller dingen is nabij. Wat betekenen deze woorden? Het einde heeft te maken met de laatste dagen voordat de Heere Jezus Christus op aarde zal komen. Dit is in de 7 jaren Grote Verdrukking!  De apostel Petrus zegt daarom dat de mensen, de gelovige Joden nuchter en moeten waken net als de 5 wijze maagden moeten zij de lampen aandoen en tot het einde laten branden en niet slapen zoals de andere 5 dwaze maagden.  Dus zij moeten op de hoede zijn zodat gelijk de zondvloed in de tijd van Noach die kwam en de mensen dat niet verwachtten en werden verzwolgen door het water.  In Mattheus 24 vers 37-39 lezen wij het volgende:  En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Zij behoren dus ook te waken in de gebeden. In Lukas 21 vers 34 hebben we en vergelijkbare tekst: En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens over kome.  Wij leden van het Lichaam van Christus nu overkomt ons dit niet. Wij zijn behouden van de toorn van God I Thessalonicenzen 1 vers 10. Lees deze tekst! 

I Petrus 4 vers 8

Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken.

Vers 8: Vurige liefde onder elkaar: Onder deze gelovige Joden want zij zijn in een heel moeilijke tijd namelijk de Grote Verdrukking. De liefde waarvan gesproken is de liefde van God want de liefde verdraagt alles, alles ten beste duidt en vergeeft alles. De apostel Petrus haalt de woorden uit Spreuken 10 vers 12. Daar staat geschreven: Haat verwekt krakelen, maar de liefde dekt alle overtredingen toe. Het is wat Christus heeft gedaan aan het kruis: Daar stierf Hij voor de gehele wereld. Hij heeft de zonden bedekt van deze gelovige Joden waarnaar Petrus zijn brief richt voor het oordeel van God.  In I Johannes 2 vers 1 en 2 lezen wij het volgende:  Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;  En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Dit geldt dan mijn broeders en zusters. Wij als gelovigen in Christus broeders en zusters,  nu onder deze bedeling van Gods Genade, hebben de vergeving van zonden!  Efeze 1:7, Kolossensen 1:14. Wij hoeven niet om vergeving te vragen maar danken voor de vergeving door Zijn bloed wat voor ons is vergoten op Golgotha. Dit kunnen wij elk moment van de dag doen. 

I Petrus 4 vers 9

 Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren.

Vers 9: De apostel Petrus vermaant deze gelovige Joden hier in dit vers dat ze niet mopperen maar liefde van God voor elkaar te hebben door gastvrij te zijn voor elkaar. In het verleden was het Joodse volk vaak aan het mopperen of murmureren. Dit is de mens eigen van nature: mopperen. Met tegenzin dingen doen dat betekent dit hier. Hun (voor) vaderen deden dit maar al te vaak maar nu in die Grote Verdrukking hebben ze juist elkaar hard nodig omdat ze veel moeten lijden en vervolgd worden zodat de ene de andere kan opvangen. Dit is erg belangrijk. 

I Petrus 4 vers 10

Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods.

Vers 10: Wat betekenen deze woorden hier in dit vers? Die gave ontvangt hij of zij van God. Waaronder ook de verscheiden roeping tot gebruik van deze gaven. De bediening is onder andere mensen wat hier staat. Goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Als betrouwbare stewards van de veelkleurige genade van God. 

I Petrus 4 vers 11

Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen.

Vers 11 Indien iemand spreek onder hen, deze gelovige Joden die Petrus hier in deze brief aanspreekt. Wat betekenen deze woorden? Dat is, Gods Woord onder gelovigen in een plaatselijke gemeente of in het openbaar tegen iedereen in het algemeen spreken, preken.  Het behoort dan inderdaad de Woorden van God te zijn wat iemand uitlegt aan andere mensen. Indien iemand dient die doet dat uit de kracht die God verleent zodat God altijd geprezen wordt door Jezus Christus. God komt de heerlijkheid en kracht toe tot in alle eeuwigheid door de Heere Jezus Christus. We zien het hier weer God werkt door middel van Zijn Woord en dat is krachtig en het is de kracht van Zijn opstanding. Het zal ook zo werken in de toekomst waarin deze gelovige mensen zullen leven. Nu werkt God ook op deze manier. Lees Romeinen 10 vers 17!

I Petrus 4 vers 12

Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame; 

Vers 12: Houdt u niet vreemd. Wat betekenen deze woorden voor deze gelovigen. Wat zegt de apostel Petrus hier eigenlijk? In het Grieks staat er zijt geen vreemdelingen. Dat betekent  denk niet vreemd of verbaas je niet,  verwonder je niet gelijk andere mensen wanneer hen iets ongewoons overkomt. Lees weer I Petrus 4 vers 4. Over de hitte der verdrukking. In het Grieks staat er pyrosis en dit zo heet als vuur. De Grote Verdrukking waarin deze gelovigen verkeren in de toekomst is te heet en door dit zouden mensen ook verzocht kunnen worden. In feite zegt Petrus tegen hen verbaas je hier niet over! Nogmaals voor het Lichaam van Christus waar wij als gelovigen leden van zijn is dit : Wij worden van de toekomende toorn, de Grote Verdrukking bevrijd,  door Christus in onze toevergadering met Hem I Thessalonicenzen 1 vers 10 en I Thessalonicenzen 4:13-18.  Prijst God dat we dit niet zullen meemaken zoals deze gelovigen waarnaar Petrus schrijft in deze brief. 

I Petrus 4 vers 13

Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.

Vers 13: Door de Grote Verdrukking lijden deze gelovigen heel veel . Petrus vermaant deze gelovige Joden dat zij zich behoren te verblijden in het feit dat zij gemeenschap hebben aan het lijden van Christus. Als zij zich daarin verblijden zullen zij zich ook kunnen verblijden en verheugen in de openbaring van Zijn heerlijkheid: als Hij terugkomt op aarde om te regeren 1000 jaar lang als Koning der koningen! Dan zal er echt vrede en rust zijn op aarde! Dat vooruitzicht hebben zij waarnaar Petrus schrijft in deze brief. 

I Petrus 4 vers 14

Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.

Vers 14: Zij zullen gesmaad worden deze gelovigen om de Naam van Christus in die heel moeilijke tijd van Grote Verdrukking. Zij zijn veilig in de zin dat de Geest der heerlijkheid. Wat is dat? Dat is, Die (de Geest van God)  u met heerlijkheid als kinderen Gods versiert, gelijk Hij de Geest der waarheid, der wijsheid, enz., ook elders wordt genaamd. In Jesaja 11 vers 2 lezen wij in verband met Christus het volgende: En op Hem zal de Geest des Heeren rusten: de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des Heeren. Deze Geest van God zal op hen rusten. Het is de Geest van God, de Geest der waarheid. Dit kunnen wij ook lezen in Johannes 16 vers 13! Wat hen aangaat: dit zijn degenen die deze gelovigen lasteren en smaden, hen kwaad aanrichten. Deze ongelovigen lasteren de Heilige Geest, de Geest van God die de vrijmoedigheid baart in deze gelovigen. Maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt. Wat betekent dit dan? Namelijk als gij in het midden van deze  verdrukking Zijn kracht en vertroosting in u gevoelt, en daardoor bij anderen bewijst. Een aantal verwijzingen lezen wij onder andere in Mattheus 10 vers 19 en 20: Als ze hen overleren hoeven zij niet bezorgd te zijn wat zij zullen spreken  want dit wordt hen gegeven wat ze behoren te spreken en in vers 20: Want gij zijt het niet, die spreekt maar het is de Geest uws Vaders Die in u spreekt.. Dezelfde teksten vind je in Lukas 12 vers 11 en 12 en in Johannes 14: 16 en 17 nog een paar teksten over de Heilige Geest Lees deze voor uzelf!! 

I Petrus 4 vers 15

Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een, die zich met eens anders doen bemoeit;

Vers 15: De apostel Petrus vermaant hier de gelovige Joden dat niet iemand van hen de consequenties draagt van een doodslager of een dief of kwaaddoener. Deze mensen worden in principe in de gevangenis gezet want dit zijn wetten overtreden die God oorspronkelijk in de wet van Mozes had gesteld. Dat niemand van hen dit zal doen daar komt het hier op neer. Of een onder hen die zich met een ander bemoeit. Wat betekent dit? Dat is, met een anders ambt of zaken, uit bemoeizucht, waardoor dikwijls verwarringen, twisten en scheuringen voortkomen, en derhalve ook strafbaar is. Deze gelovige Joden leven in die Grote Verdrukking en de wet van Mozes of wetten van God gelden dan weer in die tijd. Zij behoren geen zonde te doen en moeten volharden in het geloof in Christus tot het einde. Dit zal niet makkelijk zijn in die tijd. 

I Petrus 4 vers 16

Maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele.

Vers 16: Maar als degene onder hen lijdt als een Christen. Christenen worden deze gelovige Joden genoemd. Als iemand lijdt om de naam van de Heere Jezus Christus die schaamt zich niet maar verheerlijkt God in deze. Dit is ook het lijden wat God bedoelt en niet het vers wat hiervoor staat. Dit is rechtvaardig lijden wat God bedoelt in de tijd van de Grote Verdrukking. 

I Petrus 4 vers 17

Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?

Vers 17: De tijd dat God gaat oordelen. Dat Christus komt als een dief in de nacht namelijk de dat des Heeren is nabij zegt de apostel Petrus tot deze gelovige Joden. Ze bevinden zich in de Grote Verdrukking en dat einde lijkt nabij en daarna komt het oordeel van God. Her oordeel begint eerst bij deze gelovige Joden. Het is een kastijding want wij lezen in  Hebreeen 12 vers 6-8 het volgende: Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.  Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?) Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen. Dit zal gelden voor de gelovigen en dat zijn de Joden en degenen die door deze Joden ook uit de Heidenen tot geloof zijn gekomen in de Heere Jezus Christus. Wat betekent het woord kastijden? Het betekent disciplineren en soms gaat dit met een tik op de vingers maar het is zeker geen geweld gebruiken. Welk zal het einde zijn dergenene die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn namelijk de ongelovigen: Dat is, hoe vreselijk zal hun einde zijn! In Openbaring 20 vers 4 en 5 lezen wij:  En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren. Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. De ongelovigen wacht en vreselijk oordeel van God, hun einde is vreselijk.  Daarom is het nu onder de Bedeling van Gods Genade waarin wij leven lieve broeders en zusters juist de tijd vandaag om Gods Genade in Christus te vertellen aan deze boze wereld waarin wij leven want nu is het de dag der behoudenis II Korinthe 6 vers 1 en 2.  Lees ook II Korinthe 5-19-21. Dit is onze opdracht nu: Laat u met God verzoenen en dit is wat de ongelovige mens behoort te doen in zijn of haar leven!!!

I Petrus 4 vers 18

En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen?

Vers 18: Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Wat betekenen deze woorden? Dat is, door veel strijd, vele verdrukkingen, benauwdheden, beproevingen en kastijdingen. In Mattheus 7 vers 13 en 14Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. Dit zegt Christus toen Hij op aarde was. 

 Anderszins gaat de zaligheid der gelovigen, die door het geloof in Christus gerechtvaardigd zijn en door Zijn Geest geheiligd, naar Gods belofte zeker en gewis. Waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen. Wat betekent dit? Dat is, de onboetvaardige zondaar. In Psalm 1 vers 1 lezen wij het volgende: Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch stat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters. In Johannes 9 vers 31 zegt ons het volgende: En wij weten dat God de zondaars niet hoort, maar zo iemand godvruchtig is en Zijn wil doet, dien hoort Hij.  De goddeloze en zondaar zal voor God verschijnen voor Christus bij de witte troon. 

I Petrus 4 vers 19

Zo dan ook die lijden naar den wil van God, dat zij hun zielen Hem, als den getrouwen Schepper, bevelen met weldoen.

Vers 19: Het lijden naar de wil van God. Deze gelovige Joden zullen moeten lijden voor Hem en naar Zijn wil. Deze tijd waarin zij zijn heet de Grote Verdrukking en dit is de laatste 3,5 jaar van dit wat heel erg moeilijk zal zijn. Misschien worden zij gevangengezet en worden ze onthoofd om Christus. Alles behoren zij aan Hem over te geven, hun eigen zielen en hen laten leiden door Hem hun getrouwe Schepper dat zij weldoen. Mensen vertellen het goede nieuws van Christus en dat Hij heel snel terug zal keren op aarde om te regeren als Koning 1000 jaar lang. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Petrus 5 vers 1

De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden:

Vers 1: De apostel Petrus vermaant de ouderlingen/ de oudsten onder deze gelovige Joden, besnedenen in de Grote Verdrukking. Hij vertelt dat hij een getuige is van het lijden van Christus: Zijn lijden en sterven aan het kruis. En ook deelt hij hen mee dat hij Petrus deelachtig is der heerlijkheid wat geopenbaard zal worden: namelijk dat de Heere Jezus Christus zal terugkeren op aarde. Hij vertelt hen dat hij dat ook zal meemaken en dat hij Petrus tesamen met de andere 11 apostelen mag zitten op de 12 tronen  en samen met Christus zal regeren hier op aarde. In Lukas 22 vers 30 lezen wij: Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.  En in Mattheus 19 vers 28 lezen wij het volgende: En Jezus zeide tot hen; Voorwaar Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten  op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten. Dit is die heerlijkheid waar Petrus in dit eerste vers hier over heeft van hoofdstuk 5. Dat zal geopenbaard worden. Dit zal ook echt gebeuren. Het mooie is dat Petrus zich niet verheft boven deze oudsten want hij zegt dat hij een medeoudste is. Petrus staat naast hen en vertelt dat Hij het lijden van Christus heeft meegemaakt, het gezien heeft en dat hij ook deelachtig is aan Zijn heerlijkheid waarvan hij al een voorproef zag op de berg. Dit kunnen wij lezen in Mattheus 17 vers 1 t/m 5: En na zes dagen nam Jezus  met Zich Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En Hij werd voor hen veranderd van gedaante, en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende.  En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias.  Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!

I Petrus 5 vers 2

 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed;

Vers 2: Nog een vermaning van de apostel Petrus naar deze oudsten. Wat is de taak van een oudste net als een herder de kudde schapen weiden. Hier de kudde Gods. De mensen die hen waren toevertrouwd.Dat is, leert en verzorgt de gemeente Gods. Leer is Gods Woord verkondigen en leren en verzorgen is zorg dragen voor een ieder die hen is toevertrouwd. Dat is zowel geestelijk als lichamelijk zorgen voor. Als rechte herders, van al hetgeen haar nodig is ter zaligheid. Natuurlijk behoren zij ook acht te hebben of henzelf. In Johannes 10 wordt hierop helemaal ingegaan. Lees dit hoofdstuk voor uzelf. Dit is de zorg die herders behoren te hebben voor hun schapen die hen zijn toevertrouwd. Zij hebben het opzicht, overzicht over de mensen die hen zijn toevertrouwd. 

Wat betekent hier dan niet uit bedwang; Dat is, niet uit vrees voor bestraffing, of straf. maar gewillig. Noch om vuil gewin. Wat betekent vuil gewin? Winst op een oneerlijke manier verkrijgen. Dus niet met slechte bedoelingen maar met een volwaardig gemoed dus door Gods Geest in eerlijkheid de kudde Gods weiden, besturen. 

I Petrus 5 vers 3

Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde.

Vers 3: De apostel Petrus heeft het nog steeds tegen de oudsten over de gelovige Joden. Dat zij geen heerschappij zullen voeren over het erfdeel des Heeren. De heerschappij heeft God over hen, Israel wat is Zijn erfdeel. Grieks klerôn; dat is, loten of erfdelen ;alzo genoemd, omdat de erfenissen van het land Kanaän, gelijk ook andere erfenissen in het algemeen, door het lot gedeeld werden; Gelijk God ook Zijn volk Israel in het algemeen zo noemt. We lezen dit in Deuteronomium 9 vers 92, I Koningen 8:51 en Psalm 28 vers 9. Vanwege Gods bijzondere liefde en zorg voor hen die hij zichzelf als door het lot tot een eigendom had aangenomen. Voorbeelden der kudde. Wat betekent dit? Dat is, voorbeelden in leer en leven.

I Petrus 5 vers 4

En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen.

Vers 4: De overste Herder waar Petrus het hier in dit vers over heeft is dit: Petrus noemt zichzelf dit niet van hemzelf  maar Christus; want Die is alleen de Herder van al de herders en van al de schapen, de Joden, welke titel niemand anders kan toekomen.. Als Hij verschijnt. Welke verschijning is dit. Als Hij verschijnt op de dag des Heeren. Als Hij komt op de wolken en als Hij met Zijn voeten op de olijfberg zal staan. In Zacharia 14 vers 4 kunnen we dit lezen: En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden. Zij zullen zo zegt de apostel Petrus een onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen als de overste Herder zal verschijnen op aarde! Een onverwelkelijke kroon. Wat betekent dit? Het Griekse woord amarantinon komt van amarantus, hetwelk een kruid is dat niet verwelkt, waarvan eertijds kransen gemaakt werden gemaakt 

I Petrus 5 vers 5

Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade.

Vers 5: De jongeren, of kinderen behoren hun ouders of oudere mensen onderdanig te zijn. Dit betekent gezag respecteren, gehoorzamen aan anderen, in dienst staan van de ander. Dit is wat de jongen behoort te zijn t.o.v. de ouden. Ouders of oudsten in dit geval binnen de gelovigen waarnaar Petrus schrijft. Hier blijft het niet bij want Petrus zegt ook dat de gelovige broeders en zusters elkander ook onderdanig behoren te zijn met ootmoedigheid bekleed. Ookmoedig betekent nederig. Dus met nederigheid bekleed. Een goede eigenschap want God wil dit, deze houding. Hij geeft de nederige mensen genade maar wederstaat de hovaardigen. Wat zijn hovaardigen? Hooghartige mensen. Wederstaan wat betekent dit dan? Van het Griekse woord antitassomai oppose wat betekent tegenstaan. Wat God wil is een nederig persoon en gewillig dan een hooghartig persoon die Hem niet nodig heeft. 

I Petrus 5 vers 6

 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.

Vers 6: Dit is een aansporing of vermaning van de apostel Petrus aan deze gelovige Joden om zich te vernederen voor God , onder Zijn krachtige hand zodat Hij hun gaat verhogen te Zijner tijd. Als de tijd daar is en dat is in het 1000 jarig rijk, als Hij op aarde terugkeert om te regeren als Koning. Dan zullen zij met Hem als koningen regeren. Dit is hun hoop! 

I Petrus 5 vers 7

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Vers 7: De apostel Petrus gaat hier verder om hen te vermanen. Dit is ook de wil voor die tijd als zij in die vreselijke tijd van Grote Verdrukking zitten dan behoren zij hun bekommernissen op Hem werpen. Wat betekent dit werpt al uw bekommernis op Hem. In Psalm 55 vers 23 staat geschreven: Werp uw zorg op de Heere, en Hij zal u onderhouden, Hij zal in eeuwigheid  niet toelaten dat de rechtvaardige wankele. Juist in die tijd van de Grote Verdrukking met de dreiging dat ze onthoofd worden door de mensen die God tegenstaan of dat ze niet meer kunnen kopen en verkopen en zij moeten schuilen in de bergspelonken en geen voedsel hebben dan behoren zij hun zorgen aan Hem toe te vertrouwen en Hij zorgt voor hen. Hij zal inderdaad voor hen zorgen en hen erdoor heen helpen. Het is ook een algemene tekst dus we kunnen dit vers ook gebruiken voor ons vandaag onder deze Bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3. We gebruiken daarbij ook Filippenzen 4 vers 6 en 7 waar staat geschreven; Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Natuurlijk zorgt God ook voor ons. Wij hebben ook een eigen verantwoordelijkheid en een eigen wil en deze wil behoren wij als leden van het Lichaam van Christus de Gemeente onderdanig maken aan Zijn wil. 

I Petrus 5 vers 8

Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

Vers 8: De apostel Petrus vermaant de gelovige besnedenen in Christus dat zij nuchter en waken moeten. Zij behoren wakker te blijven en niet te slapen. De duivel in de Grote Verdrukking heeft heel veel macht en komt met wonderen en tekenen en verleidingen en gaat rond als een briesende leeuw. Deze gelovige Joden die het merkteken van het Beest niet hebben kunnen niet kopen en verkopen. Zij moeten vluchten en zich schuil houden in de bergen. Satan zoekt naar deze mensen zodat hij ze kan verslinden/doden. Daarom behoren deze gelovige Joden wakker te blijven en niet slapen. Het is een zeer gevaarlijke tijd voor deze gelovigen in Christus. Nu onder deze bedeling van Gods Genade  de duivel gaat nu niet rond als een briesende leeuw maar hij is een engel des lichts. In II Korinthe 11 vers 7 lezen wij: En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Hij is wel de god van deze wereld en zijn wegen zijn ons niet onbekend zoals Paulus ons vertelt. De duivel is nu geen briesende leeuw die zoekt om te verslinden, te doden, Nee hij probeert nu gelovigen weg te houden van Gods Woord en van de waarheid namelijk het Evangelie van Gods Genade. 

I Petrus 5 vers 9

Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.

Vers 9:Deze duivel die rond gaat als een briesende leeuw behoren ze te weerstaan deze gelovige Joden. Zij behoren zich vast te houden in het geloof in Christus en moeten ook weten dat het lijden dat ze lijden in de wereld aan een einde komt. Het zal zeker niet gemakkelijk zijn en heel veel moeilijker dan onder de Bedeling van Gods Genade waaronder wij nu leven mijn broeders en zusters. Zij behoren te volharden in het geloof in Christus tot het einde want het lijden aan hun broederschap, het lijden voor Christus zal beindigd worden of tot een einde komen.

I Petrus 5 vers 10

De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden.

Vers 10: Wat een geweldig vers ook voor deze gelovige Joden in de toekomst net voordat de Heere zal terugkomen op aarde. De God nu aller genade. God is genadig. Hij is een genadige God en Hij heeft Petrus en deze gelovigen geroepen tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Dat is met Hem regeren op aarde en daarna voor eeuwig. Daartoe heeft God hen geroepen. Zij moesten een korte tijd lijden in de Grote Verdrukking waarin zij leven dan. Maar zij mochten ook zeker weten dat God hen volmaakt, hen bevestigt, versterkt en fundeert door Zijn Woord. Dit is voor hen ook een zekerheid. Wij als leden van het Lichaam van Christus zijn al volmaakt in Hem, in Christus. Dat is het verschil: wij hebben die volmaaktheid al in Christus. God ziet ons in Christus aan zonder zonde. Hierin mogen wij ons verblijden mijn broeders en zusters.

I Petrus 5 vers 11

Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Vers 11: Hem. Wie is de Hem hier in dit vers? Dit is God, de God nu aller genade. God zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Petrus verheerlijkt God en alle eer gaat uit naar Hem want God heeft Petrus en ook degenen die hij hier naartoe schrijft geroepen tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Zij zullen met Hem ook regeren als koningen op aarde in het 1000 jarig rijk en ook in de eeuwigheid. Wat een geweldige God hebben wij broeders en zusters. Dit is naar het aardse plan van God waar Petrus en deze gelovige Joden voor hen is voorbereid van God en wij maken deel uit onder deze bedeling van God's Genade van het hemelse plan. Zij zullen regeren met Christus op aarde en wij zullen met Christus regeren in de hemel! Dat is het verschil!! Als gelovigen mogen wij door het rechtsnijden genieten van Gods Woord hier in dit vers want dit is ook een algemene tekst die ook voor ons geldt mijn broeders en zusters. 

I Petrus 5 vers 12

Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat.

Vers 12: Hier spreekt de apostel Petrus over Silvanus tegen deze gelovige besneden Joden in Christus. Is dit dezelfde Silvanus die met Paulus meeging op zijn reizen in Filippi en die hij ook vernoemt in zijn brieven. Ja dit is dezelfde persoon waar Petrus het over heeft hier. Silvanus was ook een getrouw broeder in de Heere Jezus Christus ook van deze gelovigen waar Petrus naartoe schrijft. Petrus had met weinige woorden geschreven en ook vermaand en betuigt dat God een genadig is door de waarachtige Genade van God in welke zij ook stonden. Silvanus wie was hij? Antwoord: wij kunnen voor het eerst lezen in Handelingen 15 vers 22 over Silvanus of Silas: Toen heeft het den apostelen en den ouderlingen, met de gehele Gemeente, goed gedacht, enige mannen uit zich te verkiezen, en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië: namelijk Judas, die toegenaamd wordt Barsabas, en Silas, mannen, die voorgangers waren onder de broeders. Hier lezen we dus dat Silas of Silvanus een voorganger was van de gemeente te Jeruzalem. Dus Silas of Silvanus was ook een gelovige uit de Joden en daarom kenden zij hem en ook Petrus kende hem heel goed. Hij was een getrouwe broeder. Dat betekent als voorganger kon je op hem van aan. Oh hadden wij maar meer mensen zoals Silvanus of Silas die later met Paulus medestreed voor het Evangelie van Gods Genade en ook het rechtsnijden leerde kennen Romeinen 16 vers 25 en 2 Timotheus 2:15!

I Petrus 5 vers 13

U groet de medeuitverkorene Gemeente, die in Babylon is, en Markus, mijn zoon.

Vers 13: De medeuitverkorene gemeente die in Babylon is. Wie waren zij en hoe had Petrus kontakt met deze gemeente? Door de vervolging van de Gemeente te Jeruzalem in Handelingen 8 waren er veel gelovige Joden naar andere plaatsen gevlucht. Onder andere lezen wij in Handelingen 9 over gelovigen die zich ophielden in Damaskus. Ook in Klein Azie waren natuurlijk veel Joden die gelovig waren daarnaartoe gevlucht vanwege het gevaar en de vervolging. Blijkbaar waren een aantal gelovige besneden Joodse mensen ook naar Babylon vertrokken/ gevlucht en Petrus had kontakt met ze en laat deze mensen groeten aan de mensen waartoe Petrus schrijft. Het kan ook zijn dat dit Joden waren die geloofden in Christus en daar vanwege de wegvoering/ballingschap nog overgebleven waren of nazaten waren van deze weggevoerde Joden die 70 jaar in ballingschap hadden gewoond.  In ieder geval er was een plaatselijke gemeente daar in Babylon. Dan heeft Petrus het ook nog hier in dit vers over Markus. Dit is Markus de neef van Barnabas die ook wel Johannes genoemd wordt. Hij Petrus noemt Markus zijn zoon. Is het dan zijn geestelijke zoon of had Petrus werkelijk een zoon? Er blijkt hier wel uit  dat Petrus en Markus een nauwe verbondenheid hadden met elkaar. Later werd Markus een zeer nuttige broeder in de Heere Jezus Christus nadat hij Paulus en Barnabas op een van de eerste reizen al had verlaten en terug was gegaan naar Jeruzalem. Door Markus kwam er onenigheid en scheiding  tussen Barnabas en Paulus. Dit kunnen wij lezen in Handelingen 15 in 36 t/m 41: En na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas: Laat ons nu wederkeren, en bezoeken onze broeders in elke stad, in welke wij het Woord des Heeren verkondigd hebben, hoe zij het hebben. En Barnabas ried, dat zij Johannes, die genaamd is Markus, zouden medenemen.  Maar Paulus achtte billijk, dat men dien niet zoude medenemen, die van Pamfylië af van hen was afgeweken, en met hen niet was gegaan tot het werk.  Er ontstond dan een verbittering, alzo dat zij van elkander gescheiden zijn, en dat Barnabas Markus medenam, en naar Cyprus afscheepte;  Maar Paulus verkoos Silas, en reisde heen, der genade Gods van de broederen bevolen zijnde.  En hij doorreisde Syrië en Cilicië, versterkende de Gemeenten.  Later in 2 Timotheus 4 vers 11 lezen wij: Lukas is alleen met mij. Neem Markus mede, en breng hem met u; want hij is mij zeer nut tot den dienst. Dit zegt Paulus tegen Timotheus. Waarschijnlijk heeft Markus heel veel geleerd van Petrus in Jeruzalem ook over het Evangelie van Gods Genade dat hij zeer nut werd voor het Woord van God en als diensknecht van God. Het blijkt uit dit vers dat Markus een heel goede band had met Petrus omdat Petrus hem zijn zoon noemt net als Paulus Timotheus zijn zoon noemt. 

I Petrus 5 vers 14

Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen.

Vers 14: Elkaar kussen met de kus der liefde. Dit is de liefde van God en dit is ook een begroeting die men in het Midden Oosten gewend was en nog steeds wel doet. Broeders en zusters begroeten elkaar nu tegenwoordig met een hug/ omarming of hand.  Vrede zij u allen. Vrede van God waardoor Petrus dit doorgeeft van God door Christus Jezus aan hen deze gelovige Joden in Christus in Klein Azie  waartoe hij deze brief schrijft en hiermee ook de brief eindigt. Amen. Hiermee eindigt de eerste brief van de apostel Petrus aan hen die vanwege de verstrooiing in Klein Azie woonden en gelovig waren.