'

 

 

De brief van de apostel Paulus

aan de

Filippenzen

 door

J.W.Weeda

Inleiding:

             Deze brief is geschreven vanuit Rome toen de apostel Paulus daar gevangen zat ongeveer in het jaar 64 na Christus. Dit was zijn eerste gevangenschap. Paulus zat gevangen omdat hij zich had beroepen op de keizer vanwege het feit dat hij de boodschap van genade predikte Handelingen 20:24. En om de hoop van de opstanding zat hij ook gevangen en was hij vanuit Cesarea naar Rome gebracht. Paulus had de boodschap van genade van de Heere Jezus Christus zelf ontvangen vanuit de hemel en dit ging met voortschrijdende openbaringen. Dit mocht hij doorgeven aan alle mensen. Lees Handelingen 9:15, Romeinen 16:25, Galaten 1:11-12: “Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.” Paulus was toen hij de brief schreef een ambassadeur voor Christus met ketenen om vanwege zijn gevangenschap. Efeze 6:20: “Waarvoor ik een gezant ben, in een keten, opdat ik daarin vrijmoedig moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken” De brief aan de Filippensen is ongeveer tesamen met de Efezebrief en de brief aan de Colossenzen geschreven in dezelfde periode.

Paulus is 2 keer te Filippi geweest. De eerste keer dat hij Filippi bezocht was met Silas. Dit kunnen wij lezen in Handelingen 16:11-40. In vers 9 van Handelingen 16 lezen wij dat Paulus een gezicht ziet van een Macedonische man die hem bid en zegt: kom over in Macedonie en help ons. Hierop gaat Paulus en enkele medegelovigen waaronder Silas naar Filippi en spraken daar ten eerste met de vrouwen die samengekomen waren in gebed.  In het huis van Lydia de purperverkoopster, begon de plaatselijke gemeente te Filippi waarschijnlijk. Naar aanleiding van het uitdrijven van een boze geest uit een dienstmaagd worden Paulus en Silas, nadat zij geslagen waren, in de gevangenis geworpen en hun voeten worden in blokken gezet. Ondanks de smadelijke behandeling baden Paulus en Silas en zongen liederen tot glorie van God en de medegevangenen hoorden hen. Kort daarop geschiedde er een aardbeving zodat alle kerkers opengingen en de ketenen van alle gevangenen afvielen. Toen de gevangenbewaarder dit had gezien wilde hij zichzelf doden, hij dacht echt dat alle gevangenen weg waren. Paulus en Silas roepen de man en zeggen tegen hem dat zij allen nog in de gevangenis zijn.  Wanhopig is de gevangenbewaarder en vraagt Paulus en Silas wat hij moet doen. Lees Handelingen 16: 30 en 31. Paulus zegt tegen hem: “Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden (behouden worden) gij en uw huis” De volgende dag konden Paulus en Silas vanuit daar vertrekken maar eerst bezochten zij nog Lydia en de broeders en gingen daarna verder.

  De tweede keer dat Paulus Filippi bezoekt kunnen wij lezen in Handelingen 20:1-6. Lees dit voor uzelf eens goed door.

Thema van de brief:

     De brief aan de Filippenzen is een antwoord van de apostel Paulus op de liefdebewijzen van deze gemeente die hem via Epafroditis gegeven waren in zijn gevangenschap. Lees Filippenzen 4:10-18. Hij had goederen ontvangen van hen. Paulus zond Epafras terug naar de gelovigen te Filippi opdat zij hem zouden zien en zij zich wederom zouden verblijden en dat de boodschap van genade verkondigd zou worden in hun plaatselijke gemeente. Epafras was erg ziek geweest maar de Heere had zich over hem ontfermd en hij was beter geworden. In de brief waarschuwt de apostel Paulus de mensen op het gevaar van verdeeldheid en wijst de mensen op hun wandel= hoe te wandelen als gelovige met God door de Heere Jezus Christus en hoe om te gaan met elkaar als leden van het lichaam van Christus.

 

De plaats Philippi:

       De naam komt van Filip, de vader van Alexander de Grote. Philippi lag in een regio waar goud en zilvermijnen waren. Dat gaf de belangrijkheid van deze stad aan. Ook belangrijk was de hoofdroute tussen Azie en Europa. Hij liep of door Philippi of langs deze stad. Keizer Augustus, de Romeinse keizer maakte van Filippi een kolonie.  Veel Italianen, Romeinse soldaten gingen in Philippi wonen en vermengden zich met de Griekse Macedoniers die daar woonden. De inwoners van Philippi noemde zichzelf Romeinen maar het dagelijks spreken met elkaar was Grieks. Er woonden weinig Joden in Phillipi. Een synagoge was er niet omdat het een militaire kolonie was maar er was wel plaats om te bidden buiten de muren bij de rivier de Gangites Handelingen 16:13.

 

De gemeente van Philippi

          Zoals we al hebben kunnen lezen hierboven begon de gemeente in het huis van Lydia, de purperverkoopster. Lydia was de eerste die geloofde in de Heere Jezus Christus. De apostel Paulus contact met de gelovigen in de gemeente van Philippi was erg hecht. Dit kunnen we lezen in Filippenzen 1:3-9. Zij waren de enige gemeente die Paulus hielp toen hij gevangen zat door hem goederen te zenden. Dit lezen wij in Filippenzen 4:15 en 16. Toen Paulus de brief schreef aan hen waren zij inmiddels een georganiseerde plaatselijke gemeente met opzieners (oudsten) en diakenen en andere helpers.

 

De brief als inhoud:

Groet: Genade zij u en vrede…..”  Hoofdstuk 1: 1,2.

Paulus bezorgdheid over de gelovigen te Filippi  Hoofdstuk 1: 3-26

Vermaning (aansporing): Het voorbeeld van Christus  Hoofdstuk 1: 27 t/m hoofdstuk 2: 16

Voorbeeld van Timotheus  Hoofdstuk 2: 19-24

Voorbeeld van Epafras : Hoofdstuk 2: 25-30

Vermaning; voorbeeld van de apostel Paulus:  Hoofstuk 3: 1 t/m hoofdstuk 4:9

De gelovigen te Filippi die zich zorgen maken over de apostel Paulus  Hoofdstuk 4:10-20

Groet: Genade van de Heere Jezus Christus met u allen  Hoofdstuk 4:21-23.

 

Hoofdstuk 1: Christus is ons leven

Hoofdstuk 2: Christus is onze Geest (gedachten)

Hoofdstuk 3: Christus is ons doel.

Hoofdstuk 4: Christus is onze Sterkte, kracht.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

De brief van de apostel Paulus aan de gelovigen te Filippi

 

Hoofdstuk 1:1-2

 Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen; Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus.

 

Vers 1: Paulus en Timotheus zijn dienstknechten van de Heere Jezus Christus. Het oorspronkelijke woord hier is doulos wat vertaald wordt in het Engels met servant of slaaf. Ten tijde dat Paulus op aarde leefde waren er veel slaven in het Romeinse rijk. Een slaaf of dienstknecht diende zijn meester op een zo goed mogelijke manier. Althans dat was de bedoeling. Een voorbeeld van een slaaf is Onesimus in het boek Filemon. Paulus en Timotheus zijn dus dienstknechten van Christus. Zij brachten de boodschap van genade Handelingen 20:24 naar de mensen en zo ook aan de gelovigen te Filippi. Aan al de heiligen die te Filippi zijn! Wat betekent het woord heilig? Heilig betekent apart gezet. Elke gelovige in Christus is heilig of apart gezet. God heeft door middel van de Heere Jezus Christus ons gelovigen apart gezet. Hij heeft ons uit de duisternis gehaald en in het koninkrijk van Zijn Zoon geplaatst! Dat is apart gezet. Kolossenzen 1:13 zegt ons: “Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde” Wij zijn in Christus en Zijn eigendom. Apart gezet in Hem. Lees Galaten 2:20.! Door God zijn wij heilig verklaard. Alleen God kan dit doen. Wij hebben dit niet verdiend met zogenaamde goede werken die wij zouden doen. Uit onszelf kunnen wij niets doen om God te bereiken. Hij is naar ons toegekomen door middel van Zijn Zoon Jezus Christus. Door Zijn genade zijn wij behouden door Zijn geloof en dat niet uit onszelf. Lees Efeze 2:8,9.  De Rooms Katholieke kerk heeft Gods Woord niet begrepen: zij stelt de Paus aan  om mensen heilig  te verklaren na zoveel jaren. Dit is echt absurd. Iemand is heilig verklaard als hij Christus als persoonlijk Verlosser aanneemt. God verklaart mensen heilig! Niet de ene mens de andere mens!

De brief is dus gericht aan de gelovigen te Filippi en ook aan ons die bijna 2000 jaar verder leven. Met de opzieners en diakenen. Oudsten had een plaatselijke gemeente altijd en ook diakenen. 

Oudsten of opzieners: wat was dit voor persoon in de plaatselijke gemeente? In I Timotheus 3:1-7 lezen wij over de opziener. Laten wij eens gaan kijken wat daar staat geschreven: “Dit is een getrouw woord: zo iemand tot het ambt van een opziener lust heeft, die begeert een voortreffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren. Niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuilgewinzoeker; maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig. Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid; Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle” Dit is een opsomming waaraan een oudste of opziener aan behoort te voldoen. Elke plaatselijke gemeente had dus oudsten, mensen die de gemeente konden leiden, mensen die het overzicht hadden over de plaatselijke gemeente. Het moesten dus mensen zijn die niet te bestraffen waren, maar 1 vrouw hadden, dus geen meerdere vrouwen of een man met polygamische gevoelens of gedachten. Hij behoort ook getrouw te zijn aan zijn vrouw en die alleen liefhebben.   Wakker: waakzaam, oplettend. Altijd zien wat er gebeurde in een plaatselijke gemeente. Waken voor verkeerde leringen die binnen een plaatselijke gemeente binnensluipen. In Handelingen 20:28 lezen wij het volgende: “Zo hebt dan acht op uzelf, en op de gehele kudde, waarover u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.” Dus waakzaamheid is ook belangrijk voor een opziener. De opziener is een opzichter van de plaatselijke gemeente zoals een dijkgraaf of dijkopzichter hier in Nederland waakt over de dijken. Als een dijk zwak is dan behoort deze snel gerepareerd te worden omdat anders het land  achter de dijk kan overstromen. Zo is de opziener of oudste ook een beschermer van de plaatselijke gemeente. Hij moet zorgen dat er geen verkeerde leringen, geen andere leer dan de boodschap van genade, de gemeente binnensluipt en de mensen zwak en hen aftrekt van de waarheid van God. In vers 29 en 30 van Handelingen 20 lezen wij: “Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen, om de discipelen af te trekken achter zich” Dit gebeurde bij de gelovigen te Galatië. In Galaten 1:6-8 lezen wij: “Ik verwonder mij, dat gij zo haastig afwijkende van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u beroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Docht al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt” Het is heel gemakkelijk van de boodschap van genade af te stappen en naar een ander Evangelie (vaak een gemixed Evangelie) over te stappen zoals de Christelijke wereld in het algemeen dit verkondigt. De opziener behoort hier dus voor te waken dat dit niet gebeurd zoals de kapotte/gescheurde met zwakke plekken in de dijk.  Hij behoort ook matig, eerbaar zijn. Dit is niet in uitersten vallen, kortom een stabiel persoon zijn. Eerbaar= zedig, kuis. Gaarne herbergende: hij behoort iemand te zijn die gastvrij is naar andere mensen, ook vreemden liefheeft. Hij behoort ook de wil hebben om andere mensen Bijbelonderwijs te geven. Ook iemand die graag en ook bekwaam is om ander mensen uit de Bijbel te leren. Hij behoort ook zelf Bijbelonderricht en voornamelijk de boodschap van genade Handelingen 20:24 goed kennen en ook het rechtsnijden van Gods Woord II Timotheus 2:15 en er ook voor staan! 

De opziener behoort ook niet veel te drinken. Drankmisbruik maakt ook veel kapot. Het is niet alleen geen voorbeeld maar ook je hersenen maakt het kapot en meerdere organen in je lichaam. In spreuken 20:1 lezen wij: “ De wijn is een spotter, de sterke drank is woelig; al wie daarin dwaalt zal niet wijs zijn” Ook in Spreuken wordt hier al voor gewaarschuwd. Een opziener behoort een voorbeeld te zijn en als je geneigd bent tot veel drinken ben je geen voorbeeld voor andere gelovigen binnen de plaatselijke gemeente. Dan ben je ook niet in staat om de gemeente te besturen.

Wat betekent geen smijter? Iemand die overmatig geld uitgeeft. Zijn geld over de balk gooit. In ieder geval is het iemand die niet verstandig doet. Ook dat is geen voorbeeld voor de plaatselijke gemeente. Geen vuil-gewinzoeker. Wat is dit voor iemand? Dit is iemand die misbruik maakt van andere mensen voor eigen winst, om er zelf beter van te worden. Dus voordeel zoeken puur voor eigen winst. Een voorbeeld kunnen wij lezen in II Korinthe 12:17 en 18. Lees dit!  Iemand die oudste is behoort bescheiden te zijn, ook niet trots maar nederig t.o.v. God en t.o.v. de mensen in de plaatselijke gemeente. Geen vechter: dus niet twisten, ruzie maken en geweld gebruiken, ook niet geldgierig. Dit spreekt voor zich. Een opziener behoort ook zijn eigen huis(gezin) regeren. Hij moet ook in zijn eigen gezin wakker zijn, het overzicht hebben en zijn eigen kinderen in onderdanigheid houden. De kinderen behoren gedwee te zijn in hun houding.  Als de opziener zijn eigen gezin niet kan besturen dan kan hij ook niet de gemeente besturen. Het moet ook niet iemand zijn die net tot geloof is gekomen en de boodschap van genade nog maar net aan het leren is. Deze persoon staat aan het begin en dit is niet handig als hij al zo’n taak krijgt binnen de plaatselijke gemeente. Ook mensen van buiten, ongelovigen, behoren geen kwaad woord te zeggen over de man die dit werk graag wilt doen. Ook voor hen behoort hij een voorbeeld te zijn.

   Nu de diakenen want Paulus schrijft niet alleen naar de opzieners. Hij adresseert hier ook aan de diakenen. Wat is een diaken? Antwoord hierop is dat het een helper is. Voor het eerst lezen wij over de diaken in de gemeente te Jeruzalem. In Handelingen 6 lezen wij hierover het volgende: “En in dezelfde dagen, toen de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmering der Grieksen tegen de Hebreeen, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de twaalven riepen de menigte der discipelen tot zich, en zeiden: Het is niet behoorlijk, dat wij het Woord Gods nalaten, en de tafels dienen. Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords. En dit woord behaagde aan heel de menigte; en zij verkoren (kozen) Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaűs, een Jodengenoot van Antiochië; Die zij voor de apostelen stelden; en dezen, toen zij gebeden hadden legden hun de handen op” Dus lezen wij hier dat Stefanus, die later gestenigd werd, één van de eerste diakenen is . Een diaken was dus een helper in de plaatselijke gemeente. Hoe behoorde een diaken te zijn?  Daarvoor gaan wij weer naar I Timotheus 3:8-10: “De diakenen eveneens moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijn begeven, geen vuil-gewinzoekers. Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. En dat dezen ook eerst beproefd worden, en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn”. Een diaken net als een opziener/bishop Engels, behoort dus eerbaar te zijn. Hij behoort dus niet te bestraffen zijn. Mensen in de plaatselijke gemeente behoren niets kwaads van hem te zeggen. Niet tweetongig. Wat betekent dit niet met dubbele tong? Dit betekent verschillende verhalen vertellen (letterlijk). Het is de ene keer dit vertellen en later weer wat anders vertellen. Mensen kunnen hier niet op vertrouwen. Niet genegen tot veel wijn. Geen dronkaard, hier komt het op neer. Geen vuil gewinzoeker (zie uitleg hierover bij de opziener) Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten!  In I Timotheus 1:19 lezen wij: “Houdende het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebbende, aangaande het geloof schipbreuk geleden hebben.”  Geloof in de genade van God en de boodschap van genade en dit vast houden! De diakenen behoren ook eerst beproefd worden. Dit betekent dat zij in feite gekeurd worden. Dat er goedkeuring komt van de leden van de gemeente om deze man deze taak te laten verrichten in de plaatselijke gemeente. Dus een soort stemming. Daarna kan de diaken gaan dienen in de gemeente en hij behoort ook onbestraffelijk te zijn.

Dus niets kwaad mag er gezegd worden van een diaken. Net als voor de opziener geldt dit ook voor de diaken.

 

Vers 2: Genade en vrede: In al zijn brieven begint de apostel Paulus met genade en vrede van God. Soms in combinatie met barmhartigheid. Genade en vrede komt niet van mensen maar van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij leven onder de bedeling van genade Efeze 3:1-3. Onder Gods administratie van genade leven wij als leden van het lichaam van Christus. Wij leven nu nog onder de bedeling van genade. Daarom ook genade en vrede. God geeft genade. Wat betekent genade? In het Engels GRACE en in het Grieks Charis. Gods genade is een cadeau voor ons door de Heere Jezus Christus. Door Hem heeft Hij voor ons aan het kruis, voor onze zonden, in onze plaats gegaan wat wij niet konden dragen. Dit heeft Hij voor ons gedaan! Onze zonden heeft Hij in zijn lichaam aan het kruis gedragen en Hij is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking Lees I Korinthe 15:3,4! Door Hem heeft God ook de vrede gemaakt met de mensheid. In 2 Korinthe 5: 19-21 lezen wij het volgende: “Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende , hun zonden niet toerekenende ; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bad: wij bidden van Christus wege: Laat u met God verzoenen. Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonden voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”  Beste lezer u ziet het, God geeft genade en vrede. Niet mensen. Mensen kennen geen vrede en genade, dit komt door de val van Adam en wij worden allen geboren met de zondige natuur.  Alleen God kent genade en vrede en Hij geeft ze ons om niet. Je hoeft er niets voor te betalen, Hij geeft het ons vrijelijk. Wij mensen behoren dit cadeau of offer van Christus alleen aan te nemen en dan mogen wij ook weten en geloven dat wij door Zijn genade en door Zijn geloof gered zijn van de eeuwige dood en een nieuw leven hebben in Hem. Lees Efeze 2:8,9. Dus genade en vrede is en was een groet die de apostel Paulus in al zijn brieven mee begint.

Filippenzen 1: 3-5

 

“Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik aan u gedenk. Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende Over uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe”

 

Vers 3: De apostel Paulus dankt hier God voor de gelovigen te Filippi zo dikwijls als hij hen gedenkt. Het laat ook zien dat de apostel blij was met hen. Denken aan mensen die wij kennen brengt ons vaak ook in gebed tot God en wij bidden en danken God dan voor deze mensen. Wij mogen ook blij zijn met onze medebroeder of zuster in de Heere Jezus Christus als wij hem of haar in onze gebeden tot God noemen. Hier was en is Paulus ook ons voorbeeld. Hij gedacht vaak mensen in zijn gebeden tot God en dankte God ook voor deze mensen. Voor de gelovigen te Efeze, te Kolosse en voor de gelovigen te Thessalonica of Thessaloniki dankt hij God ook als hij hen gedenkt in zijn gebeden tot God. Het gebed tot God zo zien wij hier, neemt een centrale plaats in het leven van de apostel Paulus. Wij lezen in I Thessalonicenzen 5: 17 en 18 het volgende: “Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u” Beste lezer, het gebed is heel erg belangrijk in u en in mijn leven als gelovige.  Lees voor uzelf de Bijbelstudie over het gebed eens door (zie rubriek  Bijbelstudies op de website).   Voor ons als leden van het lichaam van Christus zou het gebed ook een centrale plaats in ons leven behoren te zijn net zoals in het leven van de apostel Paulus.

 

Vers 4 en 5: De apostel Paulus bad dus te allen tijd voor hen allemaal en dit deed hij met blijdschap want hij was blij met de gelovigen te Filippi. Zij waren een voorbeeld voor medegelovigen. Zij waren ook de enigen die Paulus toen hij gevangen zat te Rome goederen stuurden. Geen enkel andere gemeente deed dit. Lees Filippensen 4:15. Daarom kon de apostel Paulus met blijdschap aan hen gedenken in zijn gebeden tot God. En ook en nu komt het volgende: over uw gemeenschap aan het Evangelie. Welk Evangelie? Antwoord: het evangelie van genade Lees Handelingen 20:24 ! Dit was en is het Evangelie wat de apostel Paulus predikte. Wij lezen Romeinen 16:25 en 26 nogmaals: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt”

De gelovigen van Filippi hadden vanaf de eerste dag gemeenschap gehad aan deze boodschap van genade en de apostel Paulus dankt God voor hen in zijn gebed tot God.. De gelovigen hadden dus de boodschap van genade gelijk aangenomen in hun leven, niet als een mensenwoord,  maar als Gods Woord Lees I Thessalonicenzen 2:13!

In I Korinthe 1:9 hebben wij:

1 Geroepen tot gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus (gemeenschap met de Zoon). Zie ook 1 Johannes 1:3 en Galaten 2:20.

2 De gemeenschap dezer bediening  lees 2 Korinthe 8:4

3 De gemeenschap  der verborgenheid  lees Efeze 3:9

4 De gemeenschap  des geestes Lees Filippenzen 2;1, 2 Korinthe 13:13.

5 De gemeenschap Zijns lijdens lees Filippenzen 3:10

6 De gemeenschap in het geloof Philemon 6

 

    Deze boodschap van genade is machtig ook ons te bevestigen en versterkt ons ook. De boodschap van genade maakt ons ook stabiel als gelovige in Christus en het is ook tot gehoorzaamheid van ons geloof in Christus. Dit gold voor de gelovigen van Filippi indertijd en ook voor ons geldt dit nog steeds die 2000 jaar verder leven! Deze boodschap is machtig ook ons te bevestigen en versterkt ons ook. De boodschap van genade maakt ons ook stabiel als gelovige in Christus en het is ook tot gehoorzaamheid van ons geloof in Christus. Dit gold voor de gelovigen van Filippi indertijd en ook voor ons geldt dit nog steeds die 2000 jaar verder leven! Beste lezer dit is een oproep aan u: leer de boodschap van genade kennen net als de gelovigen te Filippi!

 

 

 

Filippensen 1: 6-7

 

“Vertrouwende dit, dat Hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus; Gelijk het bij met recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd, dat gij, beide in mijn banden, en in mijn verantwoording en bevestiging van het Evangelie, gij allen, zeg ik, mijn genade mede deelachtig zijt”

 

   Vers 6: Dit is echt een mooi vers! God is in ons een goed werk begonnen. Hij is een goed werk begonnen in het lichaam van Christus, de Gemeente, in een ieder van ons, allemaal lid van het ene lichaam! Hij is een goed werk in ons begonnen en zal dit ook voleindigen! Wat een zekerheid die we in dit vers vinden! Zoals wij weten vanuit 2 Timotheus 2:13 is het dat Hij getrouw is en altijd getrouw blijft ondanks dat wij ontrouw zijn en vaak falen.  Laten wij eens het vers lezen: “Indien wij ontrouw zijn. Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen” Hij zal Zijn werk, Zijn goed werk door Zijn Geest in ons,  Zijn werk van genade in ons, Zijn Woord in ons en wat diepe invloed heeft in ons leven, voleindigen op de dag van Christus. Wat is de dag van Christus?  Over welke dag spreekt de apostel Paulus over. Is deze dag hetzelfde als de dag des Heeren lees  Openbaring 1:10? Het antwoord hierop is nee!  De dag van Christus is niet hetzelfde als de dag des Heeren. De apostel Paulus schreef niet het boek Openbaring. Johannes schreef het boek Openbaring. Dit zijn totaal verschillende dagen. De dag des Heeren is de dag dat Jezus Christus zal terugkeren op aarde en Zijn voeten weer zal zetten op de olijfberg in Jeruzalem. Hij zal op die dag oordelen, het is de oordeelsdag voordat het duizendjarig vrederijk op aarde zal komen waar Hij koning over zal zijn 1000 jaar lang. De dag van Christus is de dag waarop wij als gelovigen toevergaderd worden met Hem. Lees Filippenzen 3:20,21, Titus 2:13 en I Thessalonicenzen 4:13-18. De dag van de opname!! Romeinen 8:28 zegt ons het volgende: “En wij weten, dat hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun, de naar Zijn voornemen geroepen zijn”

Dus de conclusie is: Het is Zijn werk van genade wat samengaat met Zijn Geest, waarmee wij verzegeld zijn Efeze 1:13,14., in ons leden van het lichaam van Christus en Hij zal dat voleindigen op de dag van de opname, als wij toevergaderd zijn tot Hem en een nieuw lichaam zullen ontvangen van God. Geweldig is dit om te weten en te geloven! Daarom laat ons roemen in de Heere en in Hem ons verblijden. Lees Filippenzen 4:4!

    Vers 7: De apostel Paulus zat te Rome gevangen toen hij de brief schreef aan de gelovigen te Filippi. Efeze 6:20 zegt ons: “Waarvoor ik een gezant ben in een keten, opdat ik daarin vrijmoedig moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken”  Voor Gods genade en de boodschap van genade zat de apostel Paulus gevangen te Rome. Efeze 3:1-2: “Om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van Jezus Christus, voor u, die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u” Ondanks dat hij gevangen zat en verantwoording en bevestiging moest afleggen voor de boodschap van genade Handelingen 20:24, waren de gelovigen te Filippi zijn genade deelachtig. Zij deelden in de boodschap van genade die hij, Paulus, verkondigde!  Het was niet zomaar een contact wat hij had met hen, het ging veel dieper dan dat. In Kolossenzen staat geschreven: “Gedenkt mijn banden” Kolossenzen 4:3 en vers 18. De apostel Paulus had veel verdrukkingen tot de banden toe als een kwaaddoener maar het Woord van God is niet gebonden. Toen 2000 jaar geleden niet, ook nu niet in deze wereld 2000 jaar verder en ook niet in de toekomst. Gods Woord blijft in eeuwigheid. Lees 2 Timotheus 2:9!

 

Filippenzen 1:8-11

 

“Want God is mijn Getuige, hoezeer ik begerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen; Opdat gij beproefd de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus; Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God”

 

   Vers 8:God is de Getuige van Paulus!  In Romeinen 1:9 lezen wij het volgende: “Want God is mijn Getuige, Die ik dien in mijn geest, in het Evangelie van Zijn Zoon, hoe ik zonder ophouden aan u gedenk”  Wat betekent dit dat God getuige is? In het Engels staat er Record. Het betekent dat Hij erbij is en nabij lees Galaten 2:20! God weet alles van voor de grondlegging der wereld en Hij ziet ook alles. Ook toen Paulus gevangen zat te Rome! De apostel Paulus was begerig om iedereen, alle medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Filippi. Wat een liefde, een liefde die niet van hemzelf kwam maar van God. Hij, Paulus begeerde om hen weer te zien en om hen de boodschap van genade te verkondigen en wat ontbrak aan kennis en liefde van God  aan te vullen! Wat een geweldig Woord van God is dit! Met innerlijke bewegingen van Jezus Christus: Jezus Christus werkte in de apostel Paulus. Paulus deed niets uit zichzelf maar alles ging door de kracht van Heere Jezus Christus. De kracht van Zijn opstanding! Paulus is niet alleen in de boodschap van genade een voorbeeld (dus de leer van genade) maar ook in praktische zin dat hij heel veel liefde had voor medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus en andere mensen (ongelovigen). Laat ons als leden van het lichaam van Christus zo ook wandelen zoals Paulus wandelde met God!

   Vers 9: Het gebed van de apostel Paulus is dat hun liefde nog meer en meer overvloedig worde in alle erkentenis en alle gevoelen. Wat betekent dit? Dit is de liefde van God en deze liefde of agape is niet van mensen omdat mensen geen liefde vanuit zichzelf produceren of op kunnen wekken.  Hij, Paulus bid voor hen dat de liefde van God meer en meer in hun mag gaan werken. Het is Zijn onbeperkte  en grenzeloze liefde wat Hij heeft betoond door Zijn Zoon Jezus Christus. Het is dus Gods liefde in ons en niet onze eigen liefde wat de apostel hierover in dit vers schrijft naar de gelovigen te Filippi.  Hoe kan deze liefde die van God komt nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen? Het is Hem, God de eerste plaats in ons leven geven. Het is erkennen dat wij uit onszelf niets kunnen en dat Hij het werk in ons mag doen. Je moet het als gelovige ook willen dat God in jou gaat werken met Zijn Woord. In alle gevoelen en erkentenis= knowledge (Engels) wat in het oorspronkelijke Grieks epignosis, dus diepere kennis betekent.  Het is Gods wil ten eerste dat wij de diepere kennis (epignosis) van Zijn wil eigen gemaakt hebben.

   Vers 10: Beproefd de dingen die daarvan verschillen. Welke dingen zijn dit? Als wij dit doen, de dingen die daarvan verschillen Engels: things that differ. We worden dan niet heen en weer geslingerd met allerlei wind of leer (leringen)van mensen.  Dus wat alles afwijkt van de waarheid, de boodschap van genade, waardoor wij behouden zijn en waardoor wij gesterkt worden en ons dagelijks Geestelijk voedsel is, behoren wij als gelovigen van het lichaam van Christus niet te volgen.  Opdat gij oprecht zijt, zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus.  Oprecht is dus zonder bedrog. In positie in Christus zijn wij zonder schuld en rechtvaardig voor God. In de praktijk van alle dag behoren wij door Zijn kracht, door Hem, ook oprecht wandelen zonder aanstoot te geven aan andere mensen.  Dit kunnen zijn broeders en zusters in de Heere Jezus Christus en ook mensen die ongelovig zijn.  Tot de dag van Christus: dit is de dag van de opname, de dag dat wij toevergaderd worden met Hem, de Heere Jezus Christus.

Vers 11:  Vervuld met de vruchten der gerechtigheid! Wat zijn dit voor vruchten?  In de King James Bijbel staat er being filled, to make full. Dit is volledig, volmaakt. Vruchten-fruit in het Engels. Het Griekse woord is karpos. Dit is de ongeziene kracht van de Heilige Geest in ons die geloven. Wij zullen ons behoren te laten leiden door de Heilige Geest die in ons woont en die samengaat met Gods Woord.  Deze vruchten van gerechtigheid zijn door de Heere Jezus Christus tot heerlijkheid en prijs van God!  In Galaten 5: 22 lezen wij het volgende: “Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid”.  Dit kunnen wij broeders en zusters in de Heere Jezus Christus niet vanuit onszelf. Wij behoren ons te laten leiden door Gods Geest Die in ons woont en waarmee wij verzegeld . Lees Galaten 5:25, Efeze 1:13,14. Een rechtvaardig leven leiden is een uitwendige uiting van de toegeschreven rechtvaardiging die wij hebben in Christus. 

    Oh, broeders en zusters in de Heere Jezus Christus , laten wij tot de dag van de opname ons laten leiden door Gods Geest, door Zijn Woord van genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25,26, zodat Hij Zijn werk in ons doet en dat dit ook tot uiting mag komen in ons dagelijks leven  naar andere mensen toe zodat zij dit ook gaan zien en merken dat Hij in ons leeft!

 

Filippenzen 1:12-15

 

“En ik wil, dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het Evangelie gekomen is; Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis, en aan alle anderen; En dat het merendeel der broeders  in de Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het Woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid.”

 

Vers 12: Vanaf dit vers gaat het over de apostel Paulus die gevangen zit te Rome. Ten tijde dat hij deze brief schrijft aan de gelovige medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus, zit de apostel Paulus gevangen te Rome en vastgeketend.  Wat aan hem geschied is, deze gevangenschap te Rome is meer tot bevordering van het Evangelie gekomen!  Doordat de apostel Paulus gevangen zat voor deze boodschap van genade, dit  Evangelie, lees Handelingen 20:24, kreeg het Evangelie van Genade juist door dit lijden meer bekendheid. Meer mensen kwamen het te weten en gingen het ook geloven. Hoe meer onderdrukking hoe meer bekendheid kreeg het goede nieuws van genade! Satan wil de boodschap van genade stoppen. Hij haat dit Evangelie omdat hij door dit Evangelie alreeds verslagen is. Hij probeert van alles en nog wat om dit goede nieuws te stoppen door het  te verdraaien zoals hij dat al deed in de tuin van Eden.  Dit door allerlei valse leringen, allerlei vertalingen zodat mensen niet meer het oorspronkelijke woord bestuderen. Denk daarbij aan de nieuwste vertaling van de Bijbel in Nederland: de Bijbel in de gewone taal!  Zo dacht de duivel  dat hij de boodschap van genade kon tegenhouden toen Paulus in de gevangenis zat. Het tegenovergestelde werd juist waar: het Evangelie werd meer en meer bekend bij de mensen en meer mensen gingen het verstaan en geloven: ook in Rome: zelfs mensen uit het rechtshuis (vers 13) hoorden van het Evangelie door de soldaten die Paulus moesten bewaken en waar hij aan vast zat letterlijk. We zien dat het Woord van God niet gebonden is!  

Vers 13: Dat de apostel Paulus voor het Evangelie van genade gevangen zat  te Rome werd duidelijk. Iedereen kwam het te weten. Moet u zich voorstellen in die tijd ongeveer 2000 jaar geleden had men geen televisie, er was geen internet, geen mobiele telefoons  die je nu allemaal wel hebt. Wij komen als mensen veel sneller van alles en nog wat te weten door snelle media zoals mobiele telefoons (smartphones, tablets ) waardoor je internet nog sneller binnenhaalt dan bij een laptop of een gewone computer (desktop). Het is alleen maar een paar handelingen die je moet verrichten en je komt heel snel alles te weten. In de tijd toen de apostel Paulus leefde had men dit niet en ging alles van mond op mond. Het werd echter openbaar dat de apostel Paulus gevangen zat voor het Evangelie wat hij verkondigde, het Evangelie van Genade. Het werd ook openbaar gemaakt aan het gehele rechthuis. In het Engels staat er palace wat paleis betekent. Het komt van het latijnse woord  praetorum! Hoe kon dit gebeuren? Wel  in vers 12 lazen wij al dat er telkens een soldaat Paulus bewaakte en de apostel Paulus vertelde en preekte de boodschap van genade en deze soldaten vertelden het door aan anderen die ook in het paleis woonden en werkten voor de keizer van Rome. Over  zijn eerste gevangenschap (waarschijnlijk is de apostel Paulus een tijd vrij man geweest tussen zijn eerste gevangenschap te Rome en zijn 2e gevangenschap te Rome) lezen wij  in Handelingen 28 vers 16 en 30 en 31 het volgende: “En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met een krijgsknecht, die hem bewaarde” “En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde  woning; en ontving allen die tot hem kwamen; Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd”  Zo ziet u beste broeders en zusters in de Heere Jezus Christus dat de boodschap van genade alom bekend werd in Rome! Paulus had nu ook de kans om nu zelfs tot de keizer en leden van het paleis  de wonderbare boodschap die hij van de opgestane Heere Jezus Christus ontvangen had namelijk het Evangelie van genade, het geheimenis, te verkondigen.  Lees  Handelingen 9:15! U zult zich afvragen waarom de apostel Paulus doorging met deze boodschap van genade ondanks alle moeilijkheden en gevangenschap?  Wat bewoog deze man die eertijds de grootste vijand van God was op aarde om door te gaan om Gods liefde en genade telkens weer te verkondigen aan mensen?  Het antwoord lezen wij in 2 Korinthe 2:14,15-16: “En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en de reuk van Zijn kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in hen, die zalig worden, en in hen die verloren gaan. Dezen wel  een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? “ Het was het leven met de Heere Jezus Christus wat hem, Paulus overeind hield om door te gaan. Paulus en ook wij die leden van het lichaam van Christus zijn, zijn meer dan overwinnaars in Christus. Lees Romeinen 8: 31-39. Het lijden voor de Heere Jezus Christus hoorde bij zijn leven in Christus en zo is het ook voor ons als wij de boodschap van genade  leren kennen en dit ook vertellen aan mensen en daar ook voor staan. Dan lijden wij ook en dat hoort er ook bij. Lees Kolossenzen 1:24-29 en Filippenzen 1:29 aandachtig door! De apostel kon dit lijden alleen verdragen door de kracht van de Heere Jezus Christus, Zijn opstandingskracht en die zit ook in ons die geloven en leden zijn van het lichaam van Christus 1 Korinthe 12:13.

Vers 14: Het merendeel van de broeders in de Heere Jezus Christus kreeg meer vertrouwen in Hem om Zijn Woord van Genade overvloediger en onbevreesd te vertellen aan andere mensen. De banden die de apostel Paulus had (ketenen) ontmoedigden hen niet, juist het tegenovergesteld gebeurde. Zij vertraagden niet maar gingen door met deze heerlijke boodschap van genade uit te delen aan andere mensen zonder dat zij bang waren voor het gevaar dat zij ook gevangen gezet zouden worden of vervolgd worden. Verdrukking leidt tot meer activiteit!  Een mooi gedeelte uit de Bijbel wat God ons zegt is het volgende: “Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is. Dit ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt! Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?  Verdrukking, of benauwdheid of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven si: Want om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, die ons liefgehad heeft” De broeders en zusters in de Heere Jezus Christus waren hiervan overtuigd en vertrouwden op God dat Hij hen zou helpen om het Woord van Hem onbevreesd door te geven. Hierin waren zij echt een voorbeeld en de apostel Paulus was blij met zijn medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Filippi. In Efeze 3:13 lezen wij : “Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelk is uw heerlijkheid” Hier lezen wij over een oproep die de apostel Paulus doet aan de gelovigen te Efeze en ook aan ons die nu 2000 jaar verder leven.  2 Timotheus 2:3 nog zo’n mooie tekst die ik met u wilt delen: “Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus” Zo behoren wij als leden van het lichaam van Christus ook te doen als wij de boodschap van genade kennen. We behoren daarvoor te blijven staan en ook voor het rechtsnijden 2 Timotheus 2:15. Net als de apostel Paulus hebben wij geen geest van vreesachtigheid. Lees Romeinen 8: 15 en 16! Laten wij hier aan vasthouden!

Vers 15: De apostel Paulus had gehoord dat er broeders waren die Christus door nijd en twist prediken. Wat betekent dit door nijd en twist? Sommige broeders waren jaloers op de bediening die de apostel Paulus had omdat dit zoveel vruchten voortbracht. Jaloersheid is het gevoel van ongenoegen geproduceerd door oplettendheid  het voordeel hebben of voorspoed hebben op anderen. Jaloersheid is zonde. Denk aan de broeders van Jozef. Zij waren jaloers op hem. Nijd gaat samen met liegen: het beter denken te kunnen dan een ander.  Sommige broeders stonden in het verdedigen van de apostel Paulus en zijn bediening. En anderen dus niet, zij waren jaloers op hem en op de bediening en dachten het beter te kunnen maar dit ging met nijd en twist= op een ruzieachtige manier discusieren met andere mensen. De mensen die Christus uit goedwilligheid prediken waren meer zuiver bezig in de praktijk. Laten wij broeders en zusters Christus prediken uit goedwilligheid en de boodschap van genade onbevreesd net als broeders 2000 jaar geleden verkondigen aan mensen die dit nog niet kennen! Laat er onder ons geen jaloersheid zijn en ook niet dat wij gaan twisten met andere mensen. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed maar onze tegenstander is satan en zijn machten. Lees Efeze 6:12!  

Filippenzen 1:16-19

 

Genen verkondigen  wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen; Doch deze uit liefde, omdat zij weten, dat ik tot verantwoording van het Evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een bedekking, hetzij in waarheid, verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des Geestes van Jezus Christus”

 

Vers 16: Er waren dus broeders in de Heere Jezus Christus die Christus uit twisting, niet zuiver verkondigden. In het Engels staat er contention = strijd, twisten, debatteren op een ruzieachtige manier. In het Grieks staat er eritheia= wrangling, strife. Dit brengt veel schade met zich mee en dat is niet zuiver. Dit laat zien dat de persoon in Christus niet geestelijk gegroeid is in dat opzicht. Want een diensknecht des Heeren en zeker één die het Woord van genade, het Woord van God brengt behoort niet te twisten. Laten wij het volgende eens goed lezen voor onszelf: “En verwerp de vragen, die dwaas en zonder lering zijn, wetende, dat zij twistingen voortbrengen. En een diensknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen” 2 Timotheus 2:23,24.  Dus met veel twistingen, veel strijd op een ruzieachtige manier kan geen zegen op rusten! Deze broeders in Filippi dachten dat zij het beter konden dan de apostel Paulus. Waarschijnlijk waren zij ook erg trots op zichzelf en jaloersheid speelde ook een rol. Zij konden het niet hebben dat de bediening van de apostel Paulus ook doorging terwijl hij in de gevangenis te Rome zat. Zij dachten met hun eigen manier van Christus brengen  Paulus veel verdrukking  toe konden brengen. Hij, Paulus had al veel te lijden voor de boodschap van genade en voor het lichaam van Christus te Rome.

 

Vers 17: Gelukkig waren er ook broeders die Christus uit liefde verkondigden aan hun medemensen. Deze broeders en ook zusters begrepen dat de apostel Paulus tot verantwoording van het Evangelie van genade gezet was. Zij hadden het door dat Paulus de apostel was van de heidenen, voor het lichaam van Christus. Lees Handelingen 20:24, Romeinen 16:25,26 en zij waren diensknechten des Heeren die niet uit nijd Christus verkondigden maar zij waren vriendelijk jegens alle mensen en dit bracht juist vruchten voort in de zin van vrede, vriendschappen etc.  In I Korinthe 9:16-17 lezen wij het volgende: “Want indien ik het Evangelie verkondig, het is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig! Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd”

De apostel Paulus is ook onze apostel nu, bijna 2000 jaar verder. Wij zijn leden van het lichaam van Christus en wij behoren de boodschap die hij ten eerste ontvangen had van de opgestane Heere Jezus Christus vanuit de hemel  en verkondigde aan de wereld ook verder verkondigen aan deze verloren wereld! Niet uit twisting wat sommigen deden in de die tijd maar juist uit liefde Christus en Hem gekruisigd vertellen en uitleggen aan mensen!  Laten wij dit doen zolang wij nog onder de bedeling van genade leven mensen!

Vers 18: Wat het allerbelangrijkste is wat Paulus zich in verblijd is dit: Christus wordt  verkondigd, of dit onder een bedekking is(dus niet zuiver : met twistingen, wat we hebben kunnen lezen hierboven) of in de waarheid, uit liefde, oprecht. Het is belangrijker dat de mensheid te horen krijgt over de Heere Jezus Christus en Die gekruisigd voor zonden van alle mensen. Het is opvallend dat hij, Paulus, hierover in andere brieven niet over schrijft. Waarschijnlijk gebeurde dit alleen in Filippi en in de omstreken.  

Vers 19: De apostel Paulus spreekt hier over een zaligheid, een redding, behoudenis. Waarvan zult u zich nu afvragen?  Waarschijnlijk spreekt de apostel Paulus over zijn spoedige vrijlating uit zijn gevangenschap.  Dat Christus gepredikt wordt in waarheid, zuiver of onzuiver met twistingen. Het bevorderde het Evangelie van Genade dat het meer bekendheid kreeg in de wereld en dat de autoriteiten te Rome  ertoe bewogen werden om Paulus te bevrijden uit zijn gevangenschap zodat hij weer als een vrij man kon bewegen en de boodschap van Genade op nog meer plaatsen bekend werd en dat hij weer de gelovige medebroeders en zuster te Filippi kon bezoeken.  Ook het gebed van hen voor hem was erg belangrijk voor zijn eventuele vrijlating. Toebrenging des Geestes van Jezus Christus. Wat betekent dit? Waarschijnlijk is dit de gemeenschap des Geestes met hen, dat hij hen weer zou zien en het Woord van Genade met hen weer openlijk kon delen en zij met hem.

 

 

Filippensen 1:20-24

 

“Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden; maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. Maar te leven in het vlees, of dat mij vruchtbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word  van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste, Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil”

 

Vers 20: In dit vers spreekt de apostel Paulus dat hij verwacht en hoopt dat hij in geen zaak beschaamd zou worden in alle vrijmoedigheid. De apostel zijn verlangen is dit dat Christus boven alle dingen die hij meemaakt als apostel, grootgemaakt zal worden in zijn lichaam. Of dit nu is als hij leeft of dat hij is gestorven.  De apostel Paulus was niet bang om te sterven voor het Evangelie van genade.  In Handelingen 20:24 lezen wij : “Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en de dienst welke ik van de Heere Jezus  ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods”  In Handelingen 21:10-13 lezen wij: “En toen wij daar vele dagen gebleven waren kwam er een zeker profeet af van Judea, met name Agabus; En hij kwam tot ons, en nam de gordel van Paulus, en zichzelf handen en voeten gebonden hebbende, zeide: Dit zegt de Heilige Geest: De man van wie deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem bidnen, en overleveren in de handen der heidenen. Toen wij nu dit hoorden, baden biden wij en die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Maar Paulus antwoordde: Wat doet gij, dat gij weent, en mijn hart week maakt. Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de Naam van de Heere Jezus.”  De apostel Paulus zegt hier, laat mij gaan. Hij was niet bang want Christus was met hem en Christus behoorde grootgemaakt te worden hetzij door zijn leven of hetzij door zijn dood.  Wat een voorbeeld voor ons die nu geloven in de Heere Jezus Christus. Wij behoren net als Paulus niet bang te zijn en ons niet te schamen voor de Heere Jezus Christus en voor de boodschap van genade waarin wij geloven. Wij kunnen in deze genade staan net als de apostel Paulus 2000 jaar geleden en ook het rechtsnijden 2 Timotheus 2:15. Christus was de belangrijkste Persoon in de apostel Paulus zijn leven en Paulus roemde in zijn verdrukkingen want hij wist dat de verdrukking lijdzaamheid werkte en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons is gegeven! Lees Romeinen 5:3-5, Efeze 1:13,14 en Efeze 4:30! De dood, lichamelijke dood, is niet het einde. Het is wel het einde van ons leven hier op aarde en het begin van onze aanwezigheid bij de Heere.  De apostel Paulus spreekt hierover in de volgende 3 verzen!

Vers 21: Christus was in Paulus zijn leven  en zo ook in ons leven door middel van Zijn Geest waarmee verzegeld zijn tot de dag der verlossing.  In Kolossensen 3:4 lezen wij: ”Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid”  Dit is onze heerlijke toekomst samen met de apostel Paulus op die dag. Wij zijn in Christus als leden van het lichaam van Christus. Het sterven was een gewin voor de apostel Paulus. De apostel Paulus stond eigenlijk voor een dilemma. Ieder mens heeft iets om voor te leven als men eerlijk is met zichzelf. Voor de apostel was te leven met Christus, dit was zijn leven. Hij was gered door genade door het geloof van de Heere Jezus Christus. Die had hem gered op de weg naar Damascus. Hij had Paulus die een religieus leven  in het Jodendom die naar de eeuwige dood leidde gered door Zijn grote genade!.  De Heere Jezus Christus was zijn leven nu en de apostel Paulus was hiervan volledig overtuigd! Nu de apostel Paulus in de gevangenis zat te Rome was zijn toekomst op aarde onzeker geworden. Aan de ene kant wilde hij nog op aarde leven. Het sterven was meer een gewin. De apostel Paulus geloofde in een leven na de aardse dood, de dood van het lichaam. Daarom was het sterven een gewin. Romeinen 8: 38 zegt ons: “Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere”  De apostel Paulus had heel veel te lijden voor het Evangelie van Genade en zag in dat zijn einde zou naderen. Hij verlangde er naar om met Christus te zijn want dit is verre het beste. Zo is het ook voor ons die nu 2000 jaar later leven. In II Korinthe 5: 4-9 lezen wij het volgende: “Want ook wij , die in deze tabernakel zijn, zuchten zijnde; aangezien wij niet ontkleed, maar overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worde. Die ons nu hiertoe bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van de Heere; Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed, en hebben meer behagen om uit lichaam uit te wonen, en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem  welbehaaglijk te zijn”

Paulus zijn leven was compleet onderworpen aan Christus.

 

Vers 22-24: Te leven in het vlees: of dit vruchtbaar was voor hem, Paulus. Hij vroeg het zichzelf af of het beter was om met de Heere Jezus Christus te zijn in de hemel wat het allerbeste was en is. Hij zat dus in een dilemma en kon niet echt kiezen, hij wist het niet toen hij in de gevangenis te Rome zat, gebonden met ketetenen, vast aan een soldaat: elke dag weer opnieuw.  Hij wist wat hem te wachten stond te Rome en Hij had de Heere Jezus Christus  in al Zijn glorie gezien van gezicht tot gezicht Lees Handelingen 26:16! Paulus was opgetrokken geweest tot in de 3e hemel waar God troont Lees II Korinthe 12:4-6!  De apostel zijn verlangen was om ontbonden te zijn  en met Christus te zijn!  Maar dan voegt hij er aan toe dat het nodig is nog in het vlees, dit lichaam, te blijven voor de gelovigen die hij kende en die hij de boodschap van genade verkondigde: redding ten eerste en ook veel zegening in andermans levens. Zo zijn wij ook net als de apostel Paulus, leden van het lichaam van Christus, nodig om andere mensen de veelvuldige wijsheid van God te verkondigen. Lees Efeze 3: 10. Wij zijn net als Paulus ambassadeurs voor Christus en wij hebben de opdracht om mensen van Gods genade te vertellen zodat zij ook gered worden Lees 2 Korinthe 5:18-21! Voor God zijn wij erg belangrijk omdat Hij ons wil gebruiken om Zijn genade bekend te maken aan de mensen om ons heen.  “God wil dat alle mensen zalig worden (gered worden) en tot kennis der waarheid komen. Daarom zijn wij hier als leden van het ene lichaam, het lichaam van Christus, de Gemeente hier op aarde gesteld,  zijn ambassadeurs. 

   Beste lezer, als u dit nu leest en u bent nog niet gered door Gods genade. Erken dat u een zondaar bent  in Adam, en dat u met uw zogenaamde goede werken God niet kan bereiken. Neem de Heere Jezus Christus aan als uw Verlosser! Hij stierf voor u en mij aan het kruis voor onze zonden, in onze plaats en is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking en geeft u eeuwig leven! I Korinthe 15:3,4. Doe het nu, voordat het te laat is!!!

 

Filippensen 1: 25-26

 

“En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven, en met u allen zal verblijven tot uw toenemen en blijdschap des geloofs; Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid weer bij u.”

 

Vers 25: Paulus vertrouwde op de Heere dat de Heere Jezus Christus hem meer tijd zou geven op aarde en ook in vrijheid zonder gevangenschap. Dan had hij weer tijd om met de medebroeders en zusters te Filippi Gods Woord te delen en dat zij zouden toenemen met blijdschap in het geloof in de Heere Jezus Christus.  Dat hij in leven bleef was tot opbouw van zijn medebroeders en zusters in het lichaam van Christus, de Gemeente. Uit deze 2 verzen lees je dat hij het verlangen had om hen weer te zien in het vlees, van aangezicht tot aangezicht. Aan de ene kant wilde hij, Paulus met Christus zijn in de hemel vanwege alle lijden die hij moest lijden maar het was nodiger dat hij nog bleef en spoedig vrijgelaten zou worden om zijn medebroeders en zusters in de Heere te bezoeken en hen op te bouwen in het geloof in de genade van God. Lees Romeinen 16:25,26.

 

Vers 26: Als zij, de medebroeders en zusters te Filippi, Paulus weer zouden zien dan zouden zij roemen in Christus Jezus omdat Paulus weer bij hen zou zijn letterlijk. Zijn missie onder de gelovigen te Filippi gaf hem Paulus de gelegenheid om hen verder te helpen in het geloof. Hij wilde niet dat zij tevreden waren met hun geloof maar dat ze verder zouden groeien in het geloof. Als mensen tevreden zijn met hun geloof willen ze verder niet meer groeien en worden ze trots. Zijn verlangen voor hen dat ze volwassen personen zouden worden in Christus, niet meer heen en weer geslingerd met allerlei wind van leer. Dat ze niet door valse leringen of door twistingen , ruzies, van de volledige waarheid van Gods Genade zouden afdwalen. Dus dat ze de volledig Gods genade en het rechtsnijden zouden begrijpen en er ook voor gingen staan. Daarom was hij, Paulus, nog nodig om hen op te bouwen in het geloof.   

      Oh, medebroeders en zusters laten ook verder groeien in het geloof door de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest Maar nu geopenbaardis, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt. Romeinen 16: 25,26.

 

Filippenzen 1:27-30

 

“Alleen wandelt waardig het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in een geest, met een gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof van het Evangelie; En dat gij in geen ding verschrikt wordt door hen, die tegenstaan; hetwelk hun wel een bewijs is van het verderf, maar u van de zaligheid, en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden; Dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt, en nu in mij hoort. “

 

Vers 27: Er zijn in dit vers 3 woorden die erg belangrijk zijn:

1 Wandelt waardig

2 Staan in één Geest

3 Een gemoed gezamenlijk. In het Engels mind=geest, gedachte.

 

Paulus was afwezig, hij was niet in Filippi, toen hij de brief schreef aan zijn medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Filippi. Nee hij was in de gevangenis te Rome maar hij was ervan overtuigd dat hij spoedig ontslagen zou worden van zijn gevangenschap en hen zou zien: opdat, hetzij ik kom en u zie!  Hier uit dit vers spreekt ook dat hij een verlangen had om hen weer te zien.

1: Wandelt waardig het Evangelie van Christus. In het Engels staat er conversation, manner of life. Zij, de broeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Filippi moesten niet alleen het Evangelie van Christus of het Evangelie van genade geloven en bestuderen maar zij moesten er ook mee gaan werken in de praktijk. Hun wandel was net zo belangrijk elke dag als het geloven in het Evangelie van genade. Het één heeft gevolgen voor het andere!  We kunnen niet zonder het Woord van God omdat we vanuit de brieven van de apostel Paulus weten hoe we behoren te wandelen. Dus eerst theorie, leer en dan pas wandel. De apostel Paulus vertelt hen later in hoofdstuk 3: 20 dat de gelovigen te Filippi een hemels burgerschap hebben. Wij ook die nu leven en leden zijn van hetzelfde lichaam, het lichaam van Christus, de GEMEENTE.  Onze wandel is in de hemel, niet op deze aarde! Lees Filippensen 3:20, Kolossensen 3: 1-3. De wandel behoort dus overeenkomstig het Evangelie van genade zijn.

1e Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

2e Wij prediken Christus, niet onszelf. Wij vertegenwoordigen Hem hier op aarde, wij zijn ambassadeurs . Wij hebben geen lust in vleselijke dingen. Lees Galaten 5: 18-21. Wij, leden van het lichaam van Christus, zullen ons behoren te laten leiden door Gods Geest, Die in ons woont en waarmee wij verzegeld zijn. Dit gaat samen met Gods Woord. Wij behoren niet terug te gaan naar de wet van Mozes, niet terug te gaan naar onze oude mens maar de nieuwe mens aandoen. Efeze 4:22-24  “Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet weer met het juk der dienstbaarheid bevangen” Galaten 5:1. Wij moeten de duivel geen plaats geven: Efeze 4:27.

Beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus lees Efeze 4: 20-32!  Dit is onze wandel in Christus elke dag weer opnieuw! Net als de gelovigen te Filippi behoren wij ook zo gestimuleerd te worden!

      2: Staan in één Geest.  We gaan dit eens nader bestuderen. In Efeze 4: 3,4 lezen wij:”U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door de band des vredes. Een lichaam is het, en een Geest, gelijk gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping” (Voor nog meer uitleg zie onder rubriek Bijbelstudies: de eenheid van de Geest) Staan in één Geest is de eenheid van de Geest bewaren. Het zijn de 7 feiten die in Efeze 4: 3-6 zijn beschreven geloven en ook voor staan . Er waren moeilijkheden in de plaatselijke gemeente te Filippi. Er was onenigheid onder de gelovigen. We lezen de volgende verzen in Filippenzen 4: 1-2: “Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia, en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in de Heere” Ook toen al was er verdeeldheid binnen de plaatselijke gemeente, in het lichaam van Christus wat je nu in de Christelijke wereld alleen maar ziet. Mensen bewaren de eenheid van de Geest niet omdat ze niet weten wat het inhoudt.  De apostel Paulus vermaant de mensen te Filippi zoals we hebben kunnen lezen. Al de gemeente waar de apostel Paulus naar schreef hadden moeilijkheden. Vaak door ingekropen valse leeringen van mensen. Daardoor kwamen er verschillen. Daarom vermaant de apostel Paulus ook de gelovige medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus om één in Geest te zijn. Ook voor ons is dit een les. Als wij de boodschap van genade kennen laten wij hiervoor blijven staan, in de genade van God, en daarvan niet afwijken!

 

     3: Met één gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof van het Evangelie. Eén gemoed betekent  een gedachte, niet allemaal verschillende gedachten en dat voegt zich wel bij elkaar zoals men zo vaak denkt in de Christelijke wereld, de “professing church”. Voor hen maakt het niet uit wat dat er verschillend gedacht wordt!  God zegt echter wat anders: een gemoed gezamenlijk strijdende.  Dat is met alle mensen die de boodschap van genade kennen en er ook voor staan ook gezamenlijk dan gaan strijden daarvoor en onze strijd is niet tegen vlees en bloed Efeze 6:12-18. Onze strijd is tegen satan en zijn machten die tegenstaan met allerlei valse leringen en gedachten!  Door het geloof: Geloof in wat? Antwoord: geloof in het Evangelie, het goede nieuws van de genade van God! Als je gezamenlijk kan strijden dan ben je niet alleen en bundel je de krachten. Dan lijkt het op een militair leger want een ander leger aanvalt en zich ook verdedigt tegen een ander leger. De medebroeders en zusters te Filippi moesten niet ophouden maar doorgaan om gezamenlijk te strijden tegen de boze machten die achter valse leringen zitten.  Gezamenlijk strijden en ook lijden voor het Evangelie van genade zoals ook de apostel Paulus deed. Zo ook aan ons om dit te doen!

   

    Nogmaals lieve medebroeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: leer de boodschap van genade kennen: de brieven van de apostel Paulus: Romeinen t/m Philemon. Dit zijn onze persoonlijke brieven, het is onze persoonlijke mail!  U zult hierdoor versterkt worden in het geloof en ook stabiel worden in uw persoonlijke geloofsleven en dan weet u ook waar u als gelovige staat en wat Gods wil is! Romeinen 16:25,26

 

Vers 28: De gelovigen te Filippi hadden waarschijnlijk problemen met de mensen die de boodschap van genade tegenstonden. Zij waren bang om hen op een juiste manier, met veel liefde van Christus ,  de boodschap van Genade uit te leggen.  Ze waren verschrikt van deze mensen en daarom vermaant de apostel Paulus hen maar ook ons. Wij hebben ook veel tegenstanders(mensen die tegenstaan). Ons vlees is zwak en de tegenstander de duivel probeert ons zwakker te maken dat wij bang worden van degenen die tegenstaan zodat de wonderbare boodschap van genade niet verteld wordt.  Wij hoeven echter niet bang te zijn. In Romeinen 8:15 lezen wij: “Want gij hebt niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid weer tot vreze, maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen, door wij roepen Abba, Vader! “ Wij behoren ons dus niet door ons vlees te laten leiden want wij zijn nieuwe mensen in Christus dus behoren wij ons te laten door Gods Geest wat samengaat met Zijn Woord.  Romeinen 8:31: “Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” En in vers 37 van hetzelfde hoofdstuk lezen wij: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft” Wij hebben niet de geest van bangheid meer maar de Geest van God die ons is gegeven en waarmee we zijn verzegeld. Wij behoren op de Heere en op Zijn Woord vertrouwen en alles bij Hem in gebed brengen als wij mensen tegenkomen die tegenstaan. De tegenstander gebruikt deze mensen om zijn doel te bereiken: ons verzwakken en dat de boodschap niet verder doordringt. Laten wij God om vrijmoedigheid vragen in ons gebed om de boodschap van genade, het Geheimenis van Christus te vertellen aan mensen als wij het kennen. Lees Efeze 6:19, Kolossensen 4:3,4.  De mensen die tegenstaan zijn ongelovigen en ook gelovigen die de boodschap van genade niet kennen. God is altijd voor ons en wij zijn meer dan overwinnaars in Hem.  Voor degenen die tegenstaan is het een bewijs  van het verderf: het leidt tot een doodlopende weg en voor ons als gelovigen die geloven in Gods genade en Zijn boodschap een redding (zaligheid) Wij hoeven ons dus niet te schamen als wij het Woord van genade brengen, doorgeven aan andere mensen. Wij lezen II Timotheus 1:8: “Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, noch voor mij, die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods”

 

Vers 29: De genade van God was aan de medebroeders en zusters te Filippi gegeven en ook aan ons die nu leven bijna 2000 jaar nadat dit geschreven is. Zij, de gelovigen te Filippi, geloofden in deze boodschap van genade en wij ook. Het is echter niet alleen geloven in een boodschap maar er ook voor staan en dan komt automatisch het lijden daar ook bij. Zoals wij weten vanuit de Schrift waren er veel mensen die de boodschap tegenstonden. Er zullen ongetwijfeld veel mensen geweest zijn die niet wilden lijden voor Christus omdat lijden pijn doet. Zo is het nu ook nog vandaag. Er zijn maar een handjevol mensen die deze boodschap van genade kennen in hun levens en er ook voor staan en ook voor het Evangelie van genade lijden net zoals Paulus en een aantal medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus.  God heeft ons in Zijn Woord niet beloofd dat als wij gaan geloven in de boodschap van Zijn genade dat dan alles goed zal gaan met ons. Het lijden hoort er dan ook bij.  De apostel Paulus is een voorbeeld van het lijden voor de Heere Jezus Christus. Wij kunnen o.a. dit lezen in 2 Korinthe 11:22-33 en 2 Korinthe 6:4-10: “Maar wij, als dienaars van God, maken onszelf in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, In slagen, in gevangenissen, in beroeringen, in arbeid, in waken, in vasten, In reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde. In het Woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter-en aan de linkerzijde; Door eer en oneer, door kwaad gerucht, door goed gerucht; als verleiders, en nochtans waarachtigen; Als onbekenden, en nochtans bekend; als stervenden, en ziet wij leven; als getuchtigd, en niet gedood; Als droevig zijnde, doch altijd blijde; als arm, doch velen rijk makende; als niets hebbende, en nochtans alles bezittende”  Het lijden hoort erbij als je staat voor de boodschap van genade. Het is niet alleen geloven daarin maar ook voor de Heere Jezus Christus lijden. Laat dit ook duidelijk zijn voor ons!

 

Vers 30: Dezelfde strijd hebbende: dit is dezelfde strijd die de apostel Paulus had. Hij vermaant hier zijn medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus en ook ons om dezelfde strijd  als hem te hebben. De strijd met de overheden en machten , tegen de geestelijke boosheden in de lucht!  Lees Efeze 6:12. De gelovigen te Filippi  hadden zijn strijd gezien en ook van hem gehoord. Wij kunnen dit alles lezen in Gods Woord en wel in al de brieven die hij heeft geschreven aan de gemeenten en mensen zoals Timotheus, Titus en Philemon, geїnspireerd door God zelf, want God vertelde de apostel Paulus wat hij moest schrijven in al zijn brieven. Ook  al zat de apostel Paulus gevangen te Rome hij was niet ontmoedigd. In Filippenzen 4:13 lezen wij: ”Ik vermag alle dingen  door Christus, Die mij kracht geeft.”  Dit hield de apostel Paulus op de been toen hij daar in de gevangenis zat te Rome.  Laat dit voor ons als voorbeeld zijn om na te volgen!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Filippenzen Hoofdstuk 2: 1-3

 

 

“Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn;  Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van een gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf”

 

Dit hoofdstuk gaat over Christus Die onze gedachte is! Het sleutelwoord is vers 5: “Want dat gevoelen, gedachte, zij in u hetwelk ook in Christus Jezus was.

 

 

Indeling van hoofdstuk 2:

Vers 1 t/m 4 gaat over wandel.

Vers 5 t/m 11 gaat over Jezus Christus als voorbeeld als Dienstknecht

Vers 12 t/m 16 gaat over wandel

Vers 19 t/m 21 gaat over Timotheus

Vers 25 t/m 30 gaat over Epafroditus

 

Vers 1:

A In Christus  is er altijd vertroosting.  Romeinen 15:5 zegt ons het volgende: “Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus”

En in 2 Korinthe 1:5-7 lezen wij : “Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch hetzij dat wij verdrukt worden het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewerkt wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, hetwelk wij ook lijden: hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, daar wij weten, dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting”  Nog een mooie tekst kunnen wij lezen in 2 Thessalonicenzen 2:16 en 17: “En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, Vertrooste uw harten, en versterke u  in alle goed woord en werk” Alleen in de Heere Jezus Christus hebben wij vertroosting. Wat betekent dit woord troost eigenlijk? Het is opbeuren, bemoedigen.  God bemoedigd ons door middel van Jezus Christus!

B: Enige troost der liefde. Het Griekse woord hier is paramuthia=to relate near, encourage, bemoediging. Welke liefde wordt hierover gesproken? Antwoord: Gods liefde wat Hij Zelf heeft laten zien door middel van Zijn Zoon Jezus Christus voor ons mensen. Hij, God, stierf voor ons mensen door de Heere Jezus Christus! Hij stierf onze dood aan het kruis en heeft al onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het kruis!  En Hij is opgestaan want de dood kon Hem niet houden. Laten wij lezen Romeinen 4:25: “Die overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking” Het is Zijn liefde en die troost ons. Romeinen 5:8: “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren” Toen wij nog zondaars waren stierf Hij voor ons , in onze plaats aan het kruis!  Hij stierf voor zijn vijanden en wij waren op dat moment  vijanden van Hem!  Deze waarheden leren wij kennen in de brieven van de apostel Paulus en uit die brieven ontvangen wij onze troost=bemoediging.  

C: Enige gemeenschap des Geestes. Het is belangrijk voor ons als leden van het lichaam van Christus  om de éénheid  van de Geest te bewaren  Efeze 4:3-6. Wat is gemeenschap hebben?  Dat is geestelijk met elkaar kontakt hebben door middel van de Bijbel, Gods Woord te lezen en te bestuderen en samen het rechtsnijden toe te passen maar ook gemeenschap hebben in het lijden met elkaar voor de Heere Jezus Christus. Ook samen te bidden tot God.  Gods Geest gaat samen met Zijn Woord!  God werkt onder deze bedeling op deze manier!  Lees Romeinen 10:17.

D: Indien  er enige innerlijk bewegingen en ontfermingen zijn: in Kolossenzen 3:12 lezen wij het volgende: “Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid”  Dit zegt ons dat wij in de praktijk zo’n houding behoren te hebben naar elkaar toe als leden van het lichaam van Christus en speciaal met degenen die de boodschap van genade en het rechtsnijden kennen. Dit kunnen wij alleen doen in Hem. Alles in Hem: feelings of compassion staat er in Kolossenzen 3:12.

Vers 2: Deze twee verzen 1 en 1 beantwoorden elkander. Enige vertroosting in Christus  beantwoord de vraag van de apostel Paulus aan de Filippenzen of ze zijn blijdschap zullen vervullen met eensgezind te zijn. De gelovigen te Filippi hadden een relatie met God door de Heere Jezus Christus. Dit was waar en nu moedigt de apostel Paulus hen aan om ook eensgezind te zijn onder elkaar. Enige vertroosting der liefde is het antwoord op de vraag of ze dezelfde liefde zouden hebben zoals de apostel Paulus had namelijk de rijkdom van Zijn genade bekend maken aan alle mensen!  Paulus was gegeven het volgende: “Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus” Efeze 3:8. Oh, dat ze dit mochten verkondigen net als Paulus deze onnaspeurlijke rijkdom van Christus, de prediking van het kruis! Lees Kolossenzen 2:9-15. Dit wordt er bedoeld met de liefde, de liefde van God en niet eigen liefde!  Indien er enige gemeenschap is des Geestes beantwoord de blijdschap van Paulus  en dat zij één gemoed  (gedachte) en van een gevoelen! Dat ze zouden wandelen in de Geest, Gods Geest en dat zij samen zouden wandelen en dat kan alleen op basis als een ieder in volledige overeenstemming is met elkaar. Dus de 7 eenheden van de Geest Efeze 4:3-7 daar ook achter staan en geloven en dit delen met elkaar.  Dit geldt ook voor ons als gelovigen van het lichaam van Christus. Wij worden hier in deze verzen ook opgeroepen om eensgezind te zijn in Christus. In de Christelijke wereld zien wij alleen maar verdeeldheid onder mensen. Door Efeze 4:3-7 aan te nemen en ook te geloven krijg je ook die echte gemeenschap onder elkaar wat de apostel Paulus ons vertelt hier in deze verzen. Oh, laten wij deze verzen goed bestuderen en met elkaar de eenheid van de Geest bewaren door de band des vredes! Nog een paar teksten die ook in verband staan met deze verzen kunnen wij lezen in Romeinen 12:16: “Weest eensgezind onder elkander. Staat niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Weest niet wijs bij uzelf”

Romeinen 15:5: “Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus”

Nog een tekst willen wij lezen in I Korinthe 1:10: “Maar ik bid u, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in een zelfde zin, en in een zelfde gevoelen”  Ook in Korinthe waren er scheuringen en onenigheden en ook te Filippi had je deze zelfde problemen. Nu is dit wereldwijd nog zo vandaag. Broeders en zusters als wij deze boodschap van genade kennen laten wij met elkaar hiervoor staan en elkaar bemoedigen en opbouwen hiermee en ook vertellen aan andere mensen zodat zij ook deze zekerheden in Christus mogen leren kennen.

Vers 3: We hebben bestudeerd in Hoofdstuk 1 vers 16 dat sommige gelovigen te Filippi waren die Christus niet zuiver predikten. Dit ging met nijd en twist en dachten het beter te doen dan de apostel Paulus. Het ging niet met de liefde van God dat het Woord van God gebracht werd aan de mensen.  In dit vers vermaant de apostel Paulus de gelovigen te Filippi en ook ons dat wij geen dingen gaan doen door te twisten of voor ijdele eer. Het woord twisten komt van het Griekse woord eritheia=to provoke: to anger: contentious=twistziek= geneigd tot ruzie maken. Dit behoorden zij in Filippi maar ook wij die nu leven en leden zijn van het lichaam van Christus niet te doen. Een diensknecht van God behoort niet te twisten maar vriendelijk te zijn jegens andere mensen.  We behoren ook elkaar lief te hebben onderling als leden van het lichaam van Christus waarvan een ieder van ons deel vanuit maakt. Lees Romeinen 12:10! Wat is ijdele eer.  Dit betekent dat iemand met zichzelf is ingenomen. Het is in ieder geval erg egocentrisch. Om er zelf beter van te worden. Alle eer naar zichzelf toeeigenen. Het heeft t e maken met trots zijn op jezelf. Dit heeft te maken met de oude ik en God wil dat we dit niet doen. Hij wil juist het tegenovergestelde. Hij wil dat je Hem de eerste plaats geeft in je leven, ten tweede in geestelijk contact met andere gelovigen behoren wij door ootmoedigheid= nederigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Dus de ander is belangrijker dan jezelf. Zo behoor je jezelf op te stellen en dat is een goede houding wat ook goed werkt als dit wordt toegepast. Dus jezelf een lagere plaats geven dan de ander in geestelijke gemeenschap met andere gelovigen in het lichaam van Christus.  In I Timotheus 1:4 vermaant de apostel Paulus Timotheus het volgende: “Noch zich te begeven tot fabels en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is.”  

    De conclusie is dat we als diensknechten van God niet behoren  te twisten en ook niet de eer naar onszelf moeten trekken maar God de eerste plaats geven in ons leven en de andere persoon in Christus waarmee wij geestelijk contact hebben meer achten dan onszelf.

 

Filippenzen 2: 4-5

 “Een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen van de anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was.”

 

Vers 4: Zo behoort te zijn in het lichaam van Christus. Niemand zoekt wat van hemzelf is maar een ieder zoekt wat van de ander is. Niet focussen op jezelf maar op de ander gericht zijn.  In I Korinthe 10:24 lezen wij het volgende: “Niemand zoeke wat van hemzelf is; maar een ieder zoeke wat van de ander is”  Je zult jezelf afvragen hoe kan dit werken in de praktijk.

De mens is zo gericht op zichzelf.  Kijk maar om je heen de wereld wordt meer en meer egocentrischer. Dit komt ook door de snelle communicatiemiddelen. Denk aan smartphones waar je heel veel mee kan doen zoals internet, apps versturen, facebook bekijken, spelletjes op doen, muziek beluisteren. Je ziet steeds meer mensen met zo’n ding bezig. Als je bijvoorbeeld in de trein zit zie je heel veel mensen dat ding gebruiken. Er is geen aandacht meer voor andere dingen lijkt het wel.

Als gelovigen in de Heere Jezus Christus behoren wij zo niet te wandelen zoals de ongelovigen om ons heen die ik gericht zijn. Wij behoren om te zien naar andere mensen en speciaal gelovigen medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Wij hebben Christus leren kennen in ons leven en onze motivatie zal in de praktijk anders zijn dan de mensen in deze wereld.  Dus weest niet gericht op jezelf maar op de andere broeder of zuster in de Heere Jezus Christus ten eerste. Verder in de praktijk van alle dag in werk bijvoorbeeld kunnen wij als gelovigen ook gericht zijn op andere mensen en niet op onszelf.

 

Vers 5: Dat gevoelen zij in u: gevoelen= mind= gedachte. Laat het dezelfde gedachte zijn hetwelk ook in Christus Jezus was.  Welke gedachte was en is dit? De Heere Jezus Christus dacht niet aan Hemzelf maar had het welzijn van anderen altijd voor ogen.  Hij kwam naar deze aarde, verliet  de hemel met al zijn glorie en in onze plaats, voor ons vanwege Gods liefde voor ons vernederde Hij Zichzelf en werd gehoorzaam tot aan de dood, zelfs de dood aan het kruis. Conclusie:  Hij gaf Zijn leven voor ons om ons van de eeuwige dood te redden. I Timotheus 1:15: "Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben"

 

Filippenzen 2:6-9

 

“Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn; Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden; En in de gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja , de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is”

 

Vers 6: Vanaf dit vers t/m 9 lezen wij over wat Christus gedaan heeft voor ons. We lezen hier over de 7 vernederingen wat God in de Heere Jezus Christus gedaan heeft. In dit vers lezen wij over de eerste vernedering. Christus  in de gestaltenis van God. Christus is het beeld van God. In Kolossenzen 1:15-17 lezen wij het volgende: “Die het Beeld is van de onzienlijke God, de Eerstgeborene van alle kreaturen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem “ Wat wij hier lezen is iets wat in veel respect  ver boven ons verstand gaat!  Door de Schriften behoren wij dit aan te nemen door het geloof. Hier staat en wij geloven dat de Heere Jezus Christus God is.  In het Engels staat er being in the form of God. Van het Griekse woord morphe wat betekent de uiterlijke expressie= uitdrukking van de inwendige natuur van Zijn Wezen!  Christus is God Zelf, gelijk en eeuwig. Hij hoefde die plaats niet te bereiken want dat had Hij al. Over de eerste vernedering lezen wij hier:

    We lezen hier in dit vers over geen roof wat in het Engels staat robbery van het Griekse woord harpagmos.  Hij, Christus Die God Zelf is zag het niet als roof. Om het vast te houden wat Hij Zelf was en is maar maakte Zichzelf leeg. Niet dat Hij Zich losmaakte van Zijn Godheid. Hij is alwetend en een voorbeeld kunnen wij lezen  in Johannes 1:47-49. Lees dit zelf! Hij maakte Zichzelf los van de uiterlijke manifestatie van Zijn eigenschappen en glorie opdat Hij mocht volbrengen het grote werk van verlossing voor ons mensen. Hij deed dit vrijwillig om de wereld te redden!  Waarom? Omdat Hij u, ja u beste lezer en mij zo lief heeft! Dit is agapě. Dit is Gods liefde! Hij gaf Zichzelf. 1 Timotheus 1:15 zegt ons: “Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld  gekomen is, om de zondaren  zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben”  Ja, om u en mij kwam Hij vrijwillig naar deze aarde en stierf voor ons aan het kruis voor onze zonden! Hij, zonder zonde werd zonde voor ons gemaakt opdat wij gerechtvaardigd zouden worden voor God in Hem! Lees 2 Korinthe 5: 21. Hij gaf Zichzelf als een losprijs voor ons! Wij konden de schuld niet betalen omdat wij zondaars zijn maar Hij zonder zonde kon dit schuld wel betalen en dat heeft Hij gedaan door voor ons aan het kruis te sterven!

 

Vers 7: Maar heeft Zichzelf vernietigd. Dit is de tweede vernedering!  Wat betekent dit heeft Zichzelf vernietigd? In het Engels staat er made Himself of no reputation=Grieks=Kenoo. Zie voor uitleg het bovenstaande in vers 6. De derde vernedering is de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Daardoor was Hij ook volledig gehoorzaam aan God de Vader. Een dienstknecht doet de wil van een ander en niet van zichzelf. Hij is zijn meester onderdanig. Zo ook Christus die volledig gehoorzaam was aan Zijn Vader.   Vierde vernedering: Door de incarnatie (vleeswording) werd Christus gelijk aan de mensheid met deze uitzondering: Hij was en is zonder zonde! Zodat Hij de zonde van de gehele wereld kon dragen! Hij was volledig God en volledig Mens.

Vers 8: In de gedaante gevonden als een mens. In Hebreeen 2:14-15 lezen wij: “Aangezien dan de kinderen het vlees en bloed deelachtig zij, zo is Hij ook eveneens die deelachtig geworden, opdat Hij door de dood te niet doen zou degene, die het geweld des doods had, dat is, de duivel; En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, gedurende heel hun leven, aan de dienstbaarheid onderworpen waren”

Christus was en is God en Mens. Hij was het allebei toen Hij op aarde kwam voor ons mensen om ons te redden van de eeuwige dood. In Hebreeen 2:9 staat dit geschreven: “Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou” Hij stierf aan het kruis, in onze plaats, en nam al onze zonden op Zich. De vijfde vernedering hier in dit vers is dat Hij zich als een Mens vernederde. Het lijden droeg Hij toen Hij hier op aarde kwam voor ons!  De zesde vernedering is dat Hij gehoorzaam was tot de dood. Als een dienstknecht die gehoorzaam is aan zijn meester. Hij was gehoorzaam aan Zijn Vader, God de Vader. De zevende vernedering: het was niet zomaar een dood! Nee, het was de dood aan het kruis. Een ergere dood is er niet dan deze dood! Als een moordenaar werd Hij, Die zonder zonde was, gekruisigd! Hij hing daar op Golgotha tussen de moordenaars die ook gekruisigd werden.  Een verschrikkelijke dood was dit.   Ter informatie kunt u onderstaand stukje hierover lezen wat er precies gebeurde als iemand werd gekruisigd.

 

   Tegenwoordig wordt aangenomen dat het vastbinden van de ledematen met een touw de meest gebruikte methode was: het vastnagelen zou voorbehouden zijn aan de ernstigste gevallen. Bij kruisiging waren verschillende doodsoorzaken mogelijk: meestal stierf het slachtoffer uiteindelijk door verstikking, doordat het volle lichaamsgewicht aan de armen hangt en deze omhoog gestrekt zijn, wordt het steeds moeilijker om te ademen. Misschien kon een slachtoffer ook sterven door een hartstilstand, een fysieke shock of uitdroging. Het bloedverlies door vastnagelen is gering. Er werd begonnen met een flinke afranseling om de spieren te verzwakken. Het slachtoffer kreeg de dwarsbalk van het kruis op de schouders gebonden en moest zo naar de executieplaats lopen. De gevolgen van een valpartij laten zich raden. Na aankomst op de executieplaats werd de dwarsbalk op de staander geplaatst. Na verloop van tijd zakte door het gewicht het lichaam steeds verder voorover en naar beneden. Hierdoor werden de longen als het ware dichtgeknepen waardoor zich vocht ophoopte. Het slachtoffer voorkwam verstikking door zich met zijn benen omhoog te drukken. Dit kostte echter veel kracht en was bijzonder pijnlijk, waardoor het na verloop van tijd steeds minder lukte. Wanneer het opdrukken niet meer lukte, stikte het slachtoffer. Afhankelijk van de conditie van het slachtoffer, de methode waarop het slachtoffer gekruisigd werd en externe factoren trad de dood binnen enkele uren maar soms ook pas na enkele dagen in.

 

De Heere Jezus Christus heeft dit volledig vrijwillig voor ons gedaan om ons te redden van de eeuwige dood om zo de mens de mogelijkheid te geven om in God te gaan geloven. Hij is de Brug tussen God en de mens door het kruis! Lees I Petrus 2:24 en Hebreeen 12:2! Hij is ook de Middelaar tussen God en mensen. I Timotheus 2:5: “Want  er één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus”

 

Vers 9: Om die reden, omdat Christus dit alles gedaan heeft, heeft God Hem, de Heere Jezus Christus,  uitermate verhoogd. De dood kon Hem niet houden! Christus is opgestaan uit de dood!

 I Korinthe 15:3,4: “Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften” Hij, Christus zit nu aan de rechterhand van de Vader. Daar pleit Hij en Hij bid voor ons daar. In Romeinen 8:34 lezen wij het volgende: “Wie is het die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt”

Niet alleen heeft God de Vader Christus verhoogd, Hij heeft Hem ook een Naam gegeven welke boven alle naam is. In Efeze 1:20-21 lezen wij: “Die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft Hem gezet aan Zijn rechterhand in de hemel; Ver boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende”

 

Filippenzen 2: 10-11

 "Opdat in de Naam van Jezus  zich zou buigen alle knie van hen, die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader"

Vers 10: God heeft Christus een Naam gegeven boven alle naam. Hij heeft Hem ook uitermate verhoogd. Christus is gezeten aan de rechterhand van de Vader, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Efeze 1:21. Vers 22 van ditzelfde hoofdstuk zegt ons: “En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen”

   Uitermate verhoogd en een Naam gegeven boven alle naam door God de Vader met een reden en dat lezen wij hier in dit vers: Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Ieder mens zal moeten buigen voor Christus Jezus.  Dat zijn mensen die in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn.  Het gaat hier om dat mensen Hem Christus erkennen als God! Dit zal niet lang meer duren. Elke ziel in de nabije toekomst zal Hem erkennen als Heer. Want Hij is Heer of heren. De universele onderwerping wat in dit vers over gesproken wordt  gaat over mensen en engelen en zal plaatsvinden bij 3 verschillende gebeurtenissen in de toekomst.

     De eerste gebeurtenis zal plaatsvinden bij de Bema. Als wij als gelovigen in Christus, leden van het lichaam van Christus opgenomen zullen zijn gaan wij verschijnen voor God. Wij zullen dan allen gewillig buigen voor Hem, voor Degene die Zichzelf gaf voor ons, voor onze zonden! Romeinen 14:10-12 zegt ons het volgende: ”Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden. Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven” De engelen van de hemel zullen ook buigen in nederige aanbidding aan het einde van de rechterstoel of Bema!

De tweede gebeurtenis zal plaatsvinden op de Dag des Heren. Dit zal het oordeel zijn over Israël en de naties als Christus in kracht en glorie terugkeert op aarde aan het einde van de grote verdrukking. Hij zal dan de gelovigen scheiden van de ongelovigen. De ongelovigen zullen zullen geworpen worden in de buitenste duisternis. Hierna zullen de gelovigen die onder de profetie leefden opstaan. Dit is de eerste opstanding. Christus zal dan zitten op Zijn troon en Israël en degenen die gered zijn door Israël zullen staan voor Hem buigen met enorme vreugde. Lees Jesaja 45:23!

De derde gebeurtenis zal plaatsvinden  bij de Grote witte troon. Dit zal zijn na het 1000 jarig rijk. Die dag zal God de ongelovigen van alle eeuwen oordelen. Dit is de grote oordeelsdag. De ongelovigen zullen allen opgewekt worden van de lichamelijke dood. Dit is de tweede opstanding. De ongelovigen zullen geoordeeld worden en zij zullen in de poel des vuurs geworpen worden! Openbaring 20:13-15: “En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs; dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs”

Degenen die altijd gevloekt hebben in Zijn naam zullen dan belijden Zijn Naam en zij zullen buigen voor Hem.  De satan en zijn gevallen engelen zullen dan ook geoordeeld worden en in de poel des vuurs geworpen worden en zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Lees Openbaring 20:10!

 

Vers 11: Degenen die Hem geweigerd hebben en dachten dat Hij niet God Zelf was en is en dat Hij niet meer was dan een misleidende leraar of wel een goede leraar maar Hem nooit aannamen als Verlosser zullen voor de grote witte troon beven als zij moeten buigen voor Degene en zullen Hem erkennen als God.  Elke tong van ieder mens op dat moment zal Hem erkennen. In het Grieks staat er exomologeo= to acknowledge or agree fully. Zij de, de ongeredde mensen zullen eeuwige straf krijgen en daar hebben ze ook zelf voor gekozen. 

   Beste lezer, u kunt nu nog kiezen! Nu is de tijd van redding. We leven nu nog onder de genade van God.  Als u nog niet de Heere Jezus Christus als uw Verlosser heeft aangenomen in uw leven erken eerst dat u een zondaar bent  Romeinen 5:12 en een zondige natuur heeft.  Neem de Heere Jezus Christus als Verlosser aan in uw leven voordat het te laat is. Hij stierf  voor u, voor uw zonden en wil u ook eeuwig leven geven zodat u de eeuwigheid met Hem kan doorbrengen in de hemel. Laat u zich met God verzoenen door de Heere Jezus Christus voor dat het te laat is!  2 Korinthe 5: 20,21. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden!  

 

Filippenzen 2: 12-15

“Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezigheid, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven; Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken”

Vers 12: We gaan het in deze verzen hebben over de dagelijkse praktijk. Hoe werkt dit nu het dagelijks wandelen met God en wat verlangt God van ons? De gelovige broeders en zusters te Filippi waren te allen tijd gehoorzaam geweest zowel toen de apostel Paulus bij hen was en ook toen hij afwezig was.  Hoe waren ze gehoorzaam geweest, naar wat?  Ze hadden de boodschap van genade gehoord en waren dit gaan geloven en naar deze boodschap waren ze gehoorzaam geweest. Ze hadden erkend dat de boodschap van genade de blijde boodschap voor hen persoonlijk was en dat ze God gehoorzaamden volgens Zijn genade. Net als brave kinderen waren deze broeders en zusters te Filippi altijd gehoorzaam aan God. De praktijk is dus net zo belangrijk als de theorie. Eerst behoor je theorie te kennen wil je dit ook in de praktijk kunnen toepassen. Met de Bijbel is dit net zo. Het Woord van genade (Woord van God) eerst lezen, bestuderen en eigen maken zodat het een deel wordt van jouw leven en daarna komt de praktijk: werkt uw zaligheid met vreze en beven. De gelovigen te Filippi en ook wij zijn al zalig geworden( dit is voor de eeuwigheid: gered van de eeuwige dood die ons gevangen hield) door Christus. In Hem zijn wij heilig en perfect.  In I Korinthe 1: 30 lezen wij: “Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing” Dit hebben wij al in Christus wat onze positie in Hem is. Wat voor zaligheid met vreze en beven behoren wij dan uit te werken?  Wij behoren in ons dagelijks leven praktisch naar onze positie te wandelen. Het is Gods wil dat wij dit doen en hier in dit vers wordt een beroep op ons gedaan om dit ook te doen. Hoe kan ik persoonlijk dit doen in het dagelijks leven zult u zich als lezer afvragen?  U behoort zich te laten leiden door Gods Woord wat samengaat met Gods Geest.  In Romeinen 10:17 lezen wij: “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods”  In Galaten 5:16 lezen wij over Gods wil het volgende:  “En ik zeg: Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerlijkheid van het vlees niet” Dit is wat wij behoren te doen net als de gelovigen te Filippi die behoorden te doen kunnen wij dit ook doen als wij ons laten leiden door Gods Geest Die in ons woont en waarmee wij verzegeld zijn tot de dag der verlossing Efeze 1:13,14, Efeze 4:30. Elke dag behoren wij dit weer te doen!

Vers 13: Het is God Die in ons werkt beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen. Het is dus naar Zijn goedvinden. Het is dus niet ons goedvinden en wij zijn ook niet bekwaam als leden van het Lichaam van Christus om uit onszelf iets goed te doen. In 2 Korinthe 3:4,5 lezen wij het volgende: “En zulk  een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn  iets te denken, als uit onszelf; maar onze bekwaamheid (geschikt voor iets zijn)is uit God” Beste lezer wij zijn in Christus en niet meer van onszelf. Wij leven niet meer voor onszelf. Galaten 2:20 zegt ons: “Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft.”  Nu is de vraag: hoe werkt God door ons heen? Het is door middel van Zijn Geest waarmee wij zijn verzegeld Lees Efeze 1:13,14 nogmaals!  Deze Geest , Gods Geest woont in ons. Romeinen 8:15,16 vertelt ons:” “Want gij hebt niet ontvangen de Geest der diensbaarheid weer tot vreze, maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen, door Wie wij roepen: Abba Vader! Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn”  Zijn Geest Die in ons woont gaat samen met Gods Woord, de Bijbel. Lees nogmaals Romeinen 10:17. Wij behoren ons te laten leiden als kinderen van God door middel van Zijn Woord. Zijn Woord van genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25,26! Efeze 2:10 zegt ons: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”  Dit is Gods doel met ons mensen, leden van Zijn lichaam! Zijn veelvuldige wijsheid bekend te maken. Efeze 3:10 bevestigt dit nogmaals: “Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods” En wij maken deel uit van dat lichaam, de GEMEENTE! In de praktijk komt het erop neer dat God door ons heen wil werken door Zijn Woord wat samengaat met Zijn Geest Die in ons woont. Alleen behoren wij Hem de gelegenheid geven om door ons heen te werken met Zijn Woord.

Vers 14: God werkt door middel van Zijn Geest in ons beide het willen en het werken. In de dagelijkse praktijk behoren wij alle dingen nu te doen zonder murmereren=mopperen en tegenspreken. We behoren dingen van harte te doen voor God. Hij leeft in ons. Wij zijn niet meer van onszelf Galaten 2:20. Als wij bijvoorbeeld in werk een bepaalde opdracht krijgen dan doen wij dit van harte en met plezier omdat wij weten dat God onze Werkgever is. Zo behoren wij dit te doen in het dagelijks leven. I Korinthe 10:10,11 zegt ons: “En murmereert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield door de verderver. En al deze dingen zijn hun overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn” Beste lezer, broeder of zuster in de Heere Jezus Christus: als wij Hem in ons leven de ruimte geven om te werken dan doet Hij dit ook en wel met Zijn Woord. Zijn Woord behoren wij eigen te maken zodat het een deel wordt van ons leven . Als wij mopperen of tegenspreken dan zijn wij in ons dagelijks leven met vleselijke dingen bezig. Dan komt onze oude natuur weer naar boven.  Laten wij dit niet doen maar gehoorzaam zijn aan God door de Heere Jezus Christus en Hem dienen.

 

Filippenzen 2:15-16

“Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onbestraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld; Voorhoudende  het Woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid”

 

Vers 15: Dit is het resultaat als wij Gods Geest in ons laten werken waarmee wij verzegeld zijn. Als wij van harte dingen doen zonder mopperen of tegenspreken werkt Gods Woord door ons heen  en zijn wij onberispelijk. Wat betekent onberispelijk? Dit betekent zonder fout.  En ook niet te bestraffen. Zodat andere mensen ons kunnen aanklagen van zie je nou wel hij zegt wel dat hij een christen is maar hoor hem eens mopperen of klagen. Dan merken andere mensen rondom ons heen niet dat wij anders zijn dan zij en worden niet jaloers op ons. Integendeel ze zien geen verschil tussen een christen en zij zelf. Wij behoren ons te laten leiden door God en Zijn Woord zodat Christus door ons heen kan schijnen als licht in deze wereld! De vermaning in deze verzen is God te dienen, een goddelijk leven leiden, niet zoals de ongelovigen in deze wereld maar te wandelen naar Gods Woord van genade. Mensen rondom ons heen die niet geloven kijken naar ons en zien de buitenkant.  Zij behoren te merken dat wij als gelovigen in Christus anders zijn dan zij. Dus nogmaals van harte dingen doen, ook in werk of waar je je ook bevind, doe het voor de Heere! Hij is onze Heer en Heiland. Wij behoren dus te schijnen als lichten tussen de mensen die in de duisternis zijn om ons heen. Dit zijn de ongelovigen.  I Thessalonicenzen 5:4,5 zegt ons: “Maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou overvallen. Gij zijt allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag; wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis”

Vers 16: Voorhoudende het Woord des levens: wat betekent dit? Wat is het Woord des levens? Dit is de boodschap van het kruis, de glorie van het kruis, de boodschap van genade. Dit is aan de mensen vertellen wat Christus voor hen gedaan heeft, dat Hij stierf voor zondaars zoals u en mij en betaalde met Zijn eigen bloed hiervoor en dat Hij is opgestaan uit de doden. Lees I Korinthe 15:3,4, Romeinen  5:8-10! Dit is het evangelie van onze behoudenis en dit behoren we  mensen om ons heen  door te geven. Wat betekent: mij tot een roem? Behoren wij te roemen in de persoon Paulus? Nee, wij roemen in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Lees Galaten 6:14. Wij behoren ons wel vast te houden aan de boodschap die hij predikte namelijk de boodschap van genade Handelingen 20:24 en het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15. Paulus is de apostel van de heidenen dus ook van ons is hij de apostel.  Titus 1:9 zegt ons: “Die vasthoudt aan het getrouwe Woord, dat naar de leer is , opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te weerleggen” Wij behoren dus Paulus na te volgen in de boodschap van genade die hij ten eerste mocht uitleggen aan deze wereld.  Dus in zijn voetstappen verder gaan met deze boodschap. Ten eerste goed voor onszelf kennen en dingen eigen maken zodat wij ook andere medebroeders en zusters dit kunnen uitleggen. Dit kunnen wij doen totdat wij zullen opgenomen worden of dat wij sterven in de Heere Jezus Christus. Dit is onze taak hier op aarde lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus.  Zodat dus de arbeid die de apostel Paulus in de Heere Jezus Christus  deed toen hij hier op aarde was niet tevergeefs was . Laten wij hem, Paulus, volgen lieve mensen, zoals hij Christus navolgde in de boodschap die hij kreeg van de Heere Jezus Christus vanuit de hemel !  Lees I Korinthe 4:16, I Korinthe 11:1. Filippenzen 3:17: “Weest mede mijn navolgers,  broeders, en merkt op hen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt”

Filippenzen 2:17-18

“Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offerande en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij, en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook, en verblijdt ook u met mij”

Vers 17 en 18: De apostel Paulus ging door met de boodschap van genade te verkondigen. De hele raad en wijsheid van God. Al moest hij zijn leven daarmee bekopen. In feite vernederde de apostel Paulus hier zichzelf en verhoogt de broeders en zusters in de Heere te Filippi. Het drankoffer is de apostel Paulus hier in dit vers.  Het is zijn leven  wat hij opofferde voor hun geloof!  Dat zij, de gelovigen te Filippi sterker zouden worden in de Heere Jezus Christus.  Dit is echte liefde!  Daarin kon hij zich verblijden en zij met hem .In Filippenzen 4:4 staat geschreven: “Verblijdt u in de Heere te allen tijd; weer zeg ik: Verblijdt u.”  Voor ons als gelovigen is het ook om ons te verblijden in de Heere Jezus Christus, ook al hebben wij perioden van tegenslag door ziekte, ontslag van werk,  verdriet door het verlies van één van onze geliefden of iets anders. Wij mogen ons altijd verblijden in Hem door wat wij in Hem hebben: vergeving van zonden  van verleden, heden en toekomst, eeuwig leven, nieuwe mensen in Hem. En Hij is altijd nabij! Is dit niet geweldig? Dus net als de gelovigen te Filippi mogen wij als leden van hetzelfde Lichaam  ons verblijden  en roemen in Zijn volbrachte werk aan het kruis volbracht voor ons.

Filippenzen 2: 19-22

“En ik hoop in de Heere Jezus Timótheűs weldra tot u te zenden, opdat ik ook  welgemoed moge zijn, als ik uw zaken zal verstaan hebben. Want ik heb niemand, die alzo gelijk gezind is, die oprecht voor uw zaken zal zorg dragen. Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. En gij weet zijn beproeving, dat hij, als ene kind zijn vader, met mij gediend heeft in het Evangelie´

 

Vers 19: Vanaf vers 19 t/m het einde van dit hoofdstuk gaat het over Timotheus en Epafroditus of Epafras. Dit waren medearbeiders en medestrijders van de apostel Paulus in de Heere Jezus Christus. Paulus hoopte in de Heere Jezus Christus Timotheus tot de gelovigen te Filippi te zenden. Wie was Timotheus eigenlijk? Timotheus was de zoon van een Griekse vader. De naam van zijn vader geeft de Bijbel ons niet. En hij was de zoon van een Joodse moeder. Voor het eerst lezen wij over Timotheus in Handelingen 16-1-3: “En hij (Paulus) kwam te Derbe en Lystre. En ziet, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader; Aan wie goede getuigenis gegeven werd van de broeders te Lystre en Ikonium. Paulus wilde, dat deze met hem zou reizen; en hij nam en besneed hem, ter wille van de Joden, die in die plaatsen waren; want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was” In II Timotheus 1:5 lezen wij het volgende: “Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, en in uw moeder Eunice; en ik ben verzekerd, dat het ook in u woont” Timotheus was dus opgegroeid met het geloof in de Heere Jezus Christus en waarschijnlijk stond hij onder toezicht van ouderlingen in de gemeente te Derbe en Lystre. Lees Handelingen 14:23. Hij was in ieder geval een discipel of leerling. Hij werd besneden door de apostel Paulus vanwege de Joden die daar waren waarschijnlijk zodat zij niks kwaad konden spreken over de bediening van de apostel Paulus.  Timotheus werd apart gezet en ging mee met Paulus en Paulus heeft hem ook de handen opgelegd. Lees I Timotheus 4:14 in verband met de handenoplegging! Timotheus was Paulus metgezel en medestrijder in de boodschap van genade en het rechtsnijden van het Woord der waarheid. Hier in dit vers lezen wij dat Paulus Timotheus wil zenden naar de medebroeders en zusters in Filippi om hen te versterken in het geloof en ook hun staat in het geloof in de Heere Jezus Christus en in Zijn genade. Paulus wilde weten hoe het met hen ervoor stond: of zij waren gegroeid in het geloof in de boodschap van genade die hij hen verteld had en of zij dagelijks wandelden overeenkomstig deze boodschap van genade.  Lees ook I Thessalonicenzen 3: 2,3!

Vers 20: De apostel Paulus had niemand zoals Timotheus gevonden en die gelijk gezind was. De apostel Paulus en Timotheus zaten op één lijn! Wat betekent dit? Voor Paulus was Timotheus zeer dierbaar! Waarom? Hij geloofde precies hetzelfde als de apostel Paulus. Hij gehoorzaamde ook wat de apostel Paulus had gezegd namelijk: “Weest mijn navolgers, gelijk ook ik van Christus” I Korinthe 11:1. Dit is ook erkennen de leer die de opgevaren Heere Jezus Christus aan de apostel Paulus had toevertrouwd namelijk”het Geheimenis.   Zij hadden dus dezelfde gedachte als Christus. Zij allebei bewaarden de eenheid van de Geest. Lees Efeze 4: 3-6! Zij stonden allebei voor dezelfde boodschap: de boodschap van genade wat de waarheid is! Daarom kon de apostel Paulus de jonge man Timotheus ook sturen naar de broeders en zusters te Filippi om hun geloof te versterken en wat mis was recht te zetten in Filippi. Paulus zat zelf gevangen te Rome en Timotheus was vrij om te reizen dus kon Paulus hem ook sturen naar hen. Timotheus was een oprecht man en capabel  genoeg in de Heere Jezus Christus en was dus in staat om de zaken waar het om ging in Filippi (wat krom ging) recht te maken en de boodschap van genade verder te verkondigen aan hen. Timotheus gaf ook om mensen en dit is een mooi voorbeeld voor ons. Het zou mooi zijn als dit ook van ons die leden zijn van het Lichaam van Christus gezegd zou worden net als wat er van Timotheus hier gezegd wordt. Broeders en zusters in de Heere Jezus Christus: laten wij ook wandelen zoals de apostel Paulus wandelde en zijn navolgers zijn zoals hij Christus diende in de boodschap van genade!

Vers 21 Wie zijn die allen het hunne zoeken en niet hetgeen  van Christus Jezus is?  Het klinkt erg egocentrisch niet? Blijkbaar waren er in die tijd veel gelovigen die Paulus had ontmoet en kende alleen maar geinterresseerd in zichzelf en ik gericht waren terwijl Christus Jezus de centrale plaats in iemands leven zou behoren te zijn. Alleen Timotheus was anders, hij diende met de apostel Paulus in het Evangelie van Genade en was een oprecht man en dacht niet aan zichzelf, was niet ik gericht maar had de Heere Jezus Christus als eerste plaats in zijn leven net als de apostel Paulus.  Nu, bijna 20 eeuwen verder in de zogenaamde Christelijke wereld zijn er maar een handjevol mensen die net zo leven als Timotheus en Paulus. Veel mensen zijn ook nu ik gericht: als ik het maar goed heb!  Het is ook de manier waardoor onze tegenstander satan mensen om de tuin leidt. Hij doet dit door allerlei manieren. Tegenwoordig is dit veel internetsites  of facebook via smartphones bezoeken.  Dit maakt de mens alleen maar egocentrischer omdat men alleen maar bezig is met dit.   Dit is niet wat  God wil! Hij wil dat wij net als Timotheus oprechte mensen worden in Hem, Christus dagelijks zullen dienen in de boodschap van genade Romeinen 16:25,26. Laten wij ons aan de beroemde woorden vasthouden: “Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd”

Vers 22 De gelovigen te Filippi wisten dat Timotheus Paulus als een kind een vader diende in het Evangelie van genade.  Timotheus was echt een zoon in het geloof van de apostel Paulus. Hij stond net als de apostel Paulus voor de waarheden van het Evangelie van genade. Zie Romeinen 16:25,26. In 2 Timotheus 2:1 lezen wij het volgende: “Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is”  Dit laat de relatie zien tussen de apostel Paulus en deze jongeman Timotheus. Timotheus was een medearbeider en naaste medewerker van Paulus. Het was een zeer geestelijk hechte relatie! Als voorbeeld lezen wij in II Timotheus 1:4 het volgende: “Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden” Dit laat wel goed de band en de liefde van God zien tussen Paulus en Timotheus. Dit zijn voorbeelden voor ons om na te volgen. Laten wij als leden van het lichaam van Christus net zo gaan wandelen zoals Timotheus en de apostel Paulus! Gaan staan voor de waarheden van Gods genade Evangelie en dit ook in Zijn kracht ook doorgeven aan andere mensen die later ook in staat zijn om dit weer door te geven aan mensen.

Vers 23: Vanaf dat moment zend Paulus Timotheus naar de broeders en zusters in de Heere Jezus Christus  te Filippi om hen te versterken in het geloof. Timotheus  was nu een welbeproefd man en de apostel Paulus als het ware geeft hem nu een duw om te gaan om de boodschap van genade te verkondigen te Filippi en zodoende hen te versterken.  Dit zou zo gauw mogelijk gebeuren en de apostel Paulus zou zien hoe het hem zou vergaan. Of hij vrijgelaten zou worden. Dit duid in ieder geval op zijn vrijlating zodat hij weer als vrij mens kon reizen en de broeders en zusters te Filippi weer kon zien tijdens zijn bezoek aan hen.  De apostel Paulus vertrouwde volledig om God in dit opzicht want hij was afhankelijk van God.

Vers 24: Paulus vertrouwde volledig op God door de Heere Jezus Christus dat hij spoedig  vrijgelaten zou worden uit de gevangenis en weer als vrij mens kon reizen en de broeders en zusters in de Heere Jezus Christus in Filippi weer kon bezoeken.  Er waren dus aanwijzingen voor die bevestigden hem dat hij spoedig vrij zou zijn. We weten niet welke dit waren want de Bijbel vertelt dit niet maar dat hij vrijgelaten werd na het schrijven van deze brief is duidelijk.  

Filippenzen 2: 25-30

“Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder, en medearbeider en medestrijder, en uw afgezondene, en bedienaar van mijn nooddruft; Omdat hij zeer begerig was naar u allen, en zeer beangst was, omdat gij gehoord had, dat hij ziek was. En hij is ook ziek geweest tot nabij de dood; maar God heeft Zich over hem ontfermd; en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Zo heb ik dat hem te spoediger gezonden, opdat gij, hem ziende, weer u zoudt verblijden, en ik te minder zou droevig zijn. Ontvangt hem dan in de Heere, met alle blijdschap, en houdt zulken in waarde. Want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek van uw bediening aan mij vervullen zou”

Vers 25: Er was nog iemand die Paulus wilde zenden naar de medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Filippi en dat was Epafroditus. Wie was Epafroditus? Hij was ook een medearbeider en medestander van Paulus.  Hij was degene die de goederen etc. van de Filippense gelovigen aan Paulus overbracht in de gevangenis. De gelovigen te Filippi hadden de apostel Paulus in de gevangenis 2 keer financieel bijgestaan. Teksten die u voor u zelf kunt lezen over dit zijn : 2 Korinthe 11:8,9, Filippenzen 4:15,16. Epafroditus hadden zij, de gelovigen te Filippi, naar Paulus gezonden met goederen om Paulus te voorzien omdat hij gebrek aan bepaalde goederen had.   Paulus kreeg goederen van de gelovigen te Filippi via Epafroditus. Uit de Schrift kunnen wij opmaken dat Epafroditus  een tijdje bij Paulus in de gevangenis te Rome is geweest.  Uiteindelijk zend de apostel Paulus hem terug naar de gelovigen te Filippi.

Vers 26 en 27: Epafroditus verlangde ernaar om de medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Filippi weer terug te zien en geestelijke gemeenschap weer met hen te hebben. Hij had veel liefde van God voor hen spreekt uit dit vers. Epafroditus werd ziek, ernstig ziek en zo ziek dat hij bijna lichamelijk dood ging. Er was in die tijd van de apostel Paulus geen ziekenhuis waar iemand naartoe kon gaan voor medicijnen of om geopereerd te worden.  Wat gebeurde er? God ontfermde zich over hem en ook over Paulus. De gaven van gezondmakingen  ten tijde van de Handelingenperiode waren voorbij. De apostel kon onmogelijk zijn vriend, medestrijder en broeder in de Heere Jezus Christus beter maken. Dit laat dus zien dat alleen God mensen kan beter maken.  Dit kan Hij doen maar het hoeft niet. Vandaag de dag geeft God niet meer de gaven van gezondmakingen aan mensen,zoals in de Handelingenperiode,  dit is voorbij! Wat geldt is dit: “Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht” 2 Korinthe 12:9. Genezingen en wonderen en tekenen waren voor het volk Israel en toen God met Zijn volk Israel bezig was golden deze dingen. Nu niet meer. U zult nu misschien zeggen ik heb wonderen en genezingen meegemaakt. Dat kan. God kan genezen. Hij is souverein en soms geneest Hij mensen door onze gebeden tot Hem. Epafroditus is hiervan een voorbeeld in deze verzen. God was barmhartig naar Epafroditus toe en ontfermde Zich over hem en dat kan Hij ook naar ons toe doen maar het hoeft niet, het is geen voorwaarde. Hij werkt nu via Zijn genade. Natuurlijk is het gebed belangrijk en als iemand ernstig ziek is en wij kennen de persoon in kwestie dan kunnen wij voor hem of haar bidden alleen het wil niet zeggen dus dat de persoon genezen wordt door God. Genezing is  mogelijk maar het is geen regel , alleen uitzondering dat iemand door God genezen wordt spontaan. Tegenwoordig hebben wij niet voor niets  de medische wereld van ziekenhuizen en artsen. God kan ook door medicijnen, operaties etc werken om mensen beter te maken. Ook dit gebeurt niet altijd. We weten allemaal dat wij een sterfelijk lichaam hebben en een keer komen te overlijden. Onze troost is ook dat wij een nieuw lichaam zullen krijgen met de opname van de Gemeente!  Filippenzen 3:20-21 zegt ons: “Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Dit ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen”    Het allerbelangrijkste nu is het bovenstaande: Gods genade is genoeg  in Christus Jezus!

   Hiermee wil ik niet zeggen dat als Gods genade genoeg is, wij niet behoren te zorgen voor dit lichaam, waarin Gods Geest woont waarmee wij verzegeld zijn Efeze 1:13,14. Integendeel wij behoren goed  voor ons lichaam te zorgen en ons terdege daarvan bewust te zijn om zo gezond mogelijk proberen te leven (voeding, drinken, voldoende rust, conditie etc) . Lees 1 Korinthe 6: 18,19 (als voorbeeld!).  De realiteit is dat ziekte en lijden bij dit aardse leven horen.  Laten wij elkaar troosten met de volgende woorden uit Gods Woord: “Want ik houd het daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden Romeinen 8:18

 

Vers 28: Paulus zend zo snel mogelijk Epafroditus terug naar de medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Filippi zodat zij hem weer konden zien. Uit dit vers en de vorige verzen kunnen wij opmerken dat er een ernorme liefdeband tussen Epafroditus en de andere gelovigen was te Filippi. Niet zomaar een liefdeband maar echte liefde die van God komt. Want zegt de apostel Paulus ook hier in dit vers zodat zij zich zouden verblijden als zij Epafroditus weer zouden zien en dat hij, Paulus minder droevig zou zijn. Eerst was de apostel verdrietig over het feit dat Epafroditus nabij de lichamelijk dood was. Paulus zou zijn medestrijder in de boodschap van Genade en medebroeder gaan missen in de bediening maar gelukkig God had zich over Epafroditus ontfermd, Hij had hem beter gemaakt en de apostel Paulus was erg blij en dankbaar dat God dit gedaan had en dat God Zich ook over hem  ontfermd had terwijl hij gevangen zat in Rome.  

Vers 29: Epafroditus was dus onderweg van Rome naar Filippi om de medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus te versterken in het geloof en Paulus geeft hen de opdracht dat ze Epafroditus behoren te ontvangen in de Heere Jezus Christus als broeder van hen met alle blijdschap.  Hieruit blijkt dat ze heel lief moesten zijn tegen hem, Epafroditus. Houdt zulken in waarde. Wat betekent dit? Epafroditus was niet alleen een boodschapper. Waarschijnlijk was hij ook een leraar en een voorstander in de Heere Jezus Christus voor de gelovigen te Filippi. De instructie is voor de medegelovigen in de plaatselijke gemeente het volgende: “Dat de ouderlingen, die wel regeren, dubbel eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het Woord en de leer” I Timotheus 5:17. Heb dus respect voor hen die onder u arbeiden en u leren. Dit is dus de opdracht voor de andere gelovigen in de gemeente.

Vers 30: Epafroditus was dus om het werk van Christus, de boodschap van genade, Gods Woord nabij de dood gekomen. Hij was niet bang om te sterven net als de apostel Paulus in Handelingen 20:24 dit zegt. Hij, Epafroditus zou voor de boodschap van genade, voor de prediking van het kruis wel willen sterven.  De gelovige broeders en zusters in Filippi hadden een gebrek in de bediening. Er was toch onenigheid onder elkaar en twisten. Dit wilde Epafroditus aan Paulus in de gevangenis meedelen en dat deed hij ook . Misschien heeft hij wel  gevraagd aan de apostel Paulus wat hij hiermee moest doen en of Paulus advies kon geven in deze. Wij weten dit niet precies. Wel weten wij dat Epafroditus dus teruggezonden werd door Paulus naar Filippi en dat ze hem moesten verwelkomen en hem moesten respecteren als degene die onder hen arbeidde en hen leerde in het Woord van God.   En zo  eindigt dit tweede hoofdstuk aan de gelovigen in de Heere Jezus Christus te Filippi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filippenzen hoofdstuk 3: 1-3

Voorts mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij, die God in de Geest dienen, en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen”

Inleiding: In dit hoofdstuk staat Christus centraal als Bron voor de gelovige om zich in Hem te verblijden.

 

Vers 1: In dit eerste vers lezen wij over voorts. In het Engels staat er finally. Het is eigenlijk niet tenslotte maar het gaat door dus voorts is dus verder gaan. In het Engels zou er dus moeten staan furthermore. Paulus geeft hier een opdracht aan de medebroeders en zusters in de Heere te Filippi . Wat ze behoren te doen is zich te verblijden in de Heere Jezus Christus. In de grote dingen die Hij voor hen maar ook voor ons gedaan heeft. Hij gaf Zichzelf voor ons omdat Hij ons zo liefhad. Hij gaf Zijn leven voor ons aan het kruis en stierf onze dood. Wij hebben de vergeving door Zijn bloed wat voor ons is vergoten op Golgotha. Efeze 1:7, Kolossensen 1: 13,14. Net als de broeders en zusters in Filippi behoren ook wij die leden zijn van het lichaam van Christus ons te verblijden in dit en ook in de grote dag dat Hij al Zijn glorie, eer, lof en aanbidding zal ontvangen wat Hem rechtvaardig toekomt. In die grote dag zal Hij verheerlijkt worden in ons. Lees Efeze 2:7. Daarom legt de apostel Paulus zoveel nadruk op dit verblijden in de Heere Jezus Christus en dit zien we door de gehele brief heen. In hoofdstuk 4:4 staat er “Verblijdt u in de Heere te allen tijd; weer zeg ik: Verblijdt u.” De apostel Paulus zou het fijn vinden als zijn medebroeders en zusters zich zouden verblijden en dit was niet verdrietig om hen dit te schrijven. Het komt erop neer dat wij elke dag weer wij ons verblijden in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Dit is een zekerheid die we elke dag hebben.

 

Vers 2: Ziet op de honden. Toen Paulus van plaats tot plaats trok om het Evangelie van genade te verkondigen volgden satans dienaren hem op de hielen om hem in een kwaad daglicht te zetten, om de boodschap te verdraaien door de sluwe praktijken. Paulus waarschuwt hier de gelovigen te Filippi voor deze mensen, want honden hier zijn mensen die buiten Gods gunst staan. Er waren dus kwade arbeiders die dus vertelden aan de mensen dat het geloof in Christus niet genoeg was en dat zij zich moesten laten besnijden. Dit waren dus Joden en waarschijnlijk kwamen zij van Galatie, nu midden Turkije. In Mattheus 15:26 lezen wij het volgende over de Kananese vrouw en Christus antwoord haar: “Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en de honden voor te werpen. En zij zeide: Ja, Heere! Doch de honden eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. “ In dit vers leren wij dat de heidenen honden genoemd werden. Zolang God met Zijn volk Israel bezig was werden heidenen honden genoemd. In Efeze 2:11 lezen wij wat de positie van heidenen (dus ook wij) was ten tijde dat God Zijn plan met Israel had: “Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt door hen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.” Door de val van Israel Romeinen 11:11, 25 kwam het heil naar de heidenen van God. God laste een nieuwe bedeling in: de bedeling van genade Efeze 3:1-3. Onder deze bedeling roept God individuele mensen in de wereld op om te gaan geloven in Christus en degenen die in Christus zijn, zijn geen honden of heidenen meer maar nabij geworden door het bloed van Christus. Efeze 2:13: “Maar nu in Christus Jezus , zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus” Lieve mensen toen Paulus de boodschap van genade Handelingen 20:24 verkondigde was het de besnijdenis waar de Joden meekwamen dat mensen zich moesten laten besnijden. Nu gebruikt de satan het ritueel van de waterdoop. Waterdoop is nu het hete hangijzer van onze dag. Als je nu vertelt aan mensen die voor de waterdoop zijn dat dit niet meer nodig is omdat Christus alles heeft volbracht aan het kruis verklaren ze jou dat je niet geestelijk bent of nog erger!

Conclusie: de honden, kwade arbeiders en de versnijding zijn de mensen uit de Joden hier in dit vers die toen gebruikt werden door de satan en de boodschap van genade tegenstonden. Nu heb je mensen die de boodschap van genade tegenstaan en verkondigen dat mensen zich moeten laten dopen als ritueel om te laten zien dat je echt bij Christus hoort.

 

Vers 3: Want wij zijn de besnijding zegt de apostel Paulus, niet alleen tot de gelovigen te Filippi maar ook naar ons zegt hij dit. In Kolossensen 2: 11 lezen wij het volgende: “In Welken (dat is Christus) gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus.” Dit is een geestelijke besnijdenis. Deze besnijdenis die zonder handen geschied is! Zoals wij weten was de besnijdenis of circumcisie een teken van het verbond wat God had gemaakt met Abraham. Dit was een fysiek gebeuren. Het was letterlijk de voorhuid van alle mannen vanaf de 8e dag na de geboorte eraf halen. Dit ritueel kreeg zijn vervulling in Christus volbrachte werk aan het kruis op Golgotha. Dit hebben we net gelezen in Kolossensen 2:11. Noteer voor uzelf dat elk lid van de Gemeente, het lichaam van Christus , of hij nu Jood of Heiden is geestelijk besneden is. Op Golgotha zijn de zonden van het vlees afgesneden doordat Christus voor onze zonden stierf, in onze plaats. Hij stierf daar op Golgotha onze dood. Onze zonden zijn dus afgesneden op het kruis en begraven en in het graf voor altijd. Dat is onze oude mens. Deze is medekruisigd en begraven met Christus . Christus is opgestaan uit het graf en zo ook wij met Hem . Wij zijn nieuwe mensen in Hem. Dit is onze geestelijke doop! Lees Romeinen 6: 1-11 nog eens voor uzelf goed door! Dit is de één doop zoals beschreven in Kolossensen 2: 12, Romeinen 6:3-6, Efeze 4: 5, I Korinthe 12:13! Zelfs de Baptistenbroeders zijn het eens dat dit de geestelijke doop is wat ons gered heeft en nog andere mensen redt. Wat is beter, de zogenaamde waterdoop als ritueel wat symboliseert de afwassing van onze zonden of de geestelijke doop met Christus wat ons redt? Veel mensen geloven dat de waterdoop nodig is en dat dit een vereiste is. Dit is echter niet meer nodig omdat Christus alles heeft volbracht. Hij heeft de wet aan het kruis genageld lees Kolossensen 2:14. Is Christus volbrachte werk genoeg, voldoende of is het niet beste lezer? Geliefde lezer, mogen wij in het geloof rusten in Zijn volbrachte werk en niet in rituelen of wat mensen eisen van ons! Niet langer dienen wij God door rituelen of ceremonies zoals de mensen onder het Oude Testament. Vandaag dienen wij God in de Geest en wij roemen in Christus, wat Hij voor ons heeft volbracht en hebben geen vertrouwen in ons vlees met al de vleeselijke gedachten. Lees voor uzelf nogmaals Kolossensen 2: 10-16 !

Vers 4: Hoewel de apostel Paulus kon roemen in zijn vlees. Natuurlijk kon hij roemen in zijn vlees. In Galaten 1: 14 lezen wij het volgende : “En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen” Dus de apostel paulus kon nog meer roemen dan anderen: hij kwam uit het Jodendom. Christendom is geen religie maar een relatie met Christus. Het is een manier van leven!

Vers 5 en 6: Hier in dit vers en het volgende vers noemt de apostel Paulus alles op waar hij in zou kunnen roemen:

1 Besneden ten achtste dage.

2 Uit het geslacht van Israel.

3 De stam van Benjamin

4 Hebreeer uit de Hebreeen

5 Naar de wet een Farizeer

6 Naar de ijver een vervolger der gemeente

7 Naar de rechtvaardigheid die in de wet is zijnde onberispelijk.

Dit waren allemaal voordelen en dingen waar de apostel Paulus zich in zou kunnen roemen.

    1      Hetzelfde zouden wij ook kunnen hebben. Wij zouden kunnen zeggen dat wij uit een goed gezin kwamen of dat wij een hoge opleiding hebben afgerond of iets anders. Maar helpt dit als wij hier in roemen? Laten wij eens gaan kijken naar het eerste punt hier: besneden ten achtste dage. Wat betekende dit voor de apostel? Paulus was een kind van het verbond. Hoewel de besnijdenis of circumcisie in zichzelf niet redde voor eeuwigheid gaf het mensen wel een voordeel om gered te worden. Het is hetzelfde als iemand in een Christelijk gezin opgroeit. Dit heeft ook voordelen maar het wil niet zeggen dat die persoon ook daadwerkelijk behouden wordt. Hij of zij moet toch zelf die keuze maken voor Christus. De Christelijke ouders kunnen niet voor hem of haar niet geloven noch een keuze maken voor Christus.

2 De apostel kon roemen dat hij niet van een of ander land was maar dat hij van de gekozen natie, door God Zelf gekozen natie was: het volk Israel. Israel onder de vorige bedeling, in Gods aardse plan had de positie als zegenkanaal over al de andere volkeren in de wereld. Zij waren de woorden van God als eerste toebetrouwd. Zij hadden de wetgeving en de beloften van God.

3 De apostel Paulus was van de stam van Benjamin. Niet van 1 van de 10 stammen, die God verlaten hadden. Nee, hij was van 1 van de 2 stammen: van Benjamin en Judah was de andere stam.  God ging door met deze 2 stammen als zegenkanaal gedurende de tijd dat Israel 70 jaar was in Babylon en onder de Perzen.

4 Paulus was een Hebreeer uit de Hebreeen. Paulus familie was sociaal, politiek, religieus en geldelijk verbonden aan het Hebreeeuwse volk. In Handelingen 22:3 lezen wij het volgende: “Ik ben een Joods man, en te Tarsen in Cilicie geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de nauwgezetste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijk gij allen heden zijt” De gehele familie van de apostel Paulus was Joods dus Hebreeeuws.

5 Naar de wet een Farizeeer. Paulus was 1 van de leiders van de Farizeeen. Hij was geen liberale Sadduceeer die niet in engelen geloofden en in de opstanding van het lichaam uit de doden. Nee Paulus was een conservatief Farizeeer en geloofde dus in engelen en in de opstanding van het lichaam.

 6 Naar de ijver een vervolger van de gemeente. Hij, Paulus, verwoestte de gemeente te Jeruzalem. In die jaren voor zijn bekering geloofde Paulus dat Christus een bedrieger was. Hij geloofde dat Christus niet was opgestaan uit het graf. Hij dacht dat hij goed deed om de gemeente te Jeruzalem te verwoesten. In I Timotheus 1: 13 lezen wij: “Die te voren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, daar ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. “

 7 Naar de rechtvaardigheid die in de wet was onberispelijk. Dit wil niet zeggen dat Paulus niet zondigde. Hij, Paulus wil hier zeggen dat hij voor zijn zonden altijd een offer bracht om zijn zonden te bedekken. Voor zover hij kon weten was hij zonder schuld.

Door deze religie was Paulus hart niet recht met God. Het kon hem niet helpen om dichter tot God te komen.

 

Filippensen 3: 7-9

Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil scade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die dooor het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof. “

 

Vers 7 Op de weg naar Damaskus veranderde alles. God veranderde Paulus leven. Paulus ontmoette de opgestane Heere Jezus Christus. In Handelingen 9: 3-6 lezen wij hierover. Laten wij eens nader kijken wat er staat: “En toen hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen schielijk een licht van de hemel; En ter aarde gevallen zijnde, houde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! Wat vervolgt gij Mij? En hij zeide : Wie zij Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Die gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet”

Het leven van Paulus was niet meer hetzelfde. Van een vijand en religieus mens werd hij een diensknecht van God. Van een moordenaar en een verdrukker werd hij de apostel van de heidenen. Wat voor hem winst was heeft Paulus om Christus wil schade geacht. Al de voordelen in zijn vlees werden opeens niets meer. Het had geen voordeel meer en betekende niets meer voor hem want Christus was in Hem en hij was nu apostel en diensknecht van Jezus Christus.

Vers 8: Dus alles wat voor zijn bekering als voordeel was achtte de apostel Paulus nu als schade om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Wat is de uitnemendheid van de kennis van Christus? Kolossensen 2,3 zegt ons: “Opdat hun harten vertrooste mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, end at tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus; In Wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn”De uitnemendheid der kennis van Christus gaat menselijk verstand te boven en ook alle opleidingen of voordelen in het vlees zijn niet belangrijk meer als je Christus leert kennen in je leven. Het is de volle kennis van Christus in de praktijk van alle dag.

Vers 9: In Hem gevonden: rechtvaardigheid. Paulus was gerechtvaardigd door God in Christus. Zo zijn wij het ook als wij Christus hebben aangenomen in ons leven. Rechtvaardigheid verdien je niet door de wet te houden, door zogenaamde goede werken of door kerkgang, waterdoop. Hiermee kan je God niet bereiken. Romeinen 3: 19-22 zegt ons: “Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten; Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid” Het is Christus geloof wat ons gerechtvaardig heeft. Zijn volbrachte werk aan het kruis heeft ons gerechtvaardigd. Hij was gehoorzaam aan de Vader tot aan de dood, tot de dood des kruises. Lees Romeinen 4:25 en I Korinthe 15: 3-4. Door het geloof van Christus worden wij dus gerechtvaardigd, niet anders. Lieve lezer: als u dit nu leest en u heeft de Heere Jezus Christus nog niet aangenomen als persoonlijk Verlosser doe het dan nu. Erken dan u een zondaar bent en Hem nodig heeft als Verlosser voor uw zonden. Niemand kan zeggen of het morgen nog kan. Nu is de dag van verlossing. U zult behouden worden voor eeuwig en uw zonden zijn voor altijd vergeven Efeze 1:7.

Filippensen 3:10-14

Opdat ik Hem kenne, en de kracht van Zijn opstanding , en de gemeenschap van Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordende; Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het reeds gekregen heb, of reeds volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, wartoe ik door Christus jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet, dat ikzelf het gegrepen heb. Maar een ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doelwit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.”

Vers 10 en 11: Het was Paulus hartewens om Christus te leren kennen. Hij verlangde ernaar om meer geestelijk inzicht en kennis in Christus te krijgen. De apostel Paulus kende Christus niet naar Zijn aardse bediening dus naar het vlees. Wij als gelovigen in Christus kennen de Heere Jezus Christus ook niet naar het vlees want de Heere Jezus Christus is opgestaan en zit aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Hij is nu niet op aarde. Hoe kunnen wij als gelovigen Hem dan kennen? Het antwoord hierop is door middel van Zijn Woord, de Bijbel. Romeinen 10:17 zegt ons: “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.” De kracht van Zijn opstanding. Dit net als de apostel Paulus dagelijks ervaren. De kracht van God werkt in ons d.m.v. Zijn Woord. In Efeze 1:19 en 20 lezen wij het volgende: “En welke de uitnemende grootheid van Zijn kracht is aan ons, die geloven naar de werking van de sterkte Zijner macht, Die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet aan Zijn rechterhand in de hemel” Die kracht van God wilde de apostel dagelijks ervaren in zijn wandel met de Heere. Dat was zijn verlangen en ook de gemeenschap van Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordende en dat hij enigszins mocht komen tot de wederopstanding der doden. Ook dus in de praktijk van alle dag: onze identificatie met Christus ervaren in wandel en hij verlangde naar een dieper begrip in de liefde van Christus en wat Hij heeft gedaan op het kruis. Ook dit behoort ons verlangen te zijn willen wij de apostel volgen, niet alleen in leer maar ook in wandel. Romeinen 8:17 zegt ons: “En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Het is dus wandelen met God naar je positie. Het is dus ook wat er in Romeinen 6:11 staat: “Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere.” Het is het oude, de oude mens in het graf laten en verder naar de nieuwe mens leven! Dit te ervaren in het dagelijks leven was Paulus verlangen en dit behoort dus ook ons verlangen zijn. En wij leren dat door de boodschap van genade kennen want de brieven van de apostel Paulus zijn onze persoonlijke brieven waardoor wij ook opgebouwd en versterkt worden lees Romeinen 16:25,26!

Vers 12: In positie zijn wij in Christus volmaakt. Dit kunnen wij lezen in Kolossensen 2:10: “En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht” In de praktijk van alle dag wandelen wij niet volmaakt. Deze is soms verre van volmaakt. Wij kunnen in onze wandel met Hem wel jagen of streven naar de volmaaktheid. Dit deed de apostel Paulus en als wij in zijn voetsporen gaan behoren wij dit ook te doen. Het zal op aarde nooit perfect worden in wandel maar de intentie behoort er altijd te zijn. We behoren net als Paulus er altijd naar te streven want wij zijn door de Heere Jezus Christus gegrepen. Wij zijn in Hem. Wij zijn zondaars doch gered en wij hebben nog te maken met de aanwezigheid van de zonde en de zondige natuur in ons tot de dag der verlossing. Daarom wachten wij net als de apostel Paulus op ons nieuwe lichaam waarin geen zonde meer is! Lees Filippensen 3:20,21!

Vers 13: De apostel schrijft hier aan zijn medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Filippi dat hij de volmaaktheid nog niet in wandel gegrepen had of nog niet bereikt had. Dit geldt ook voor ons en dit zal ook niet in dit leven op aarde gebeuren. Alleen behoren wij er wel naar te streven net als de apostel Paulus dit deed.

Vers 14: In de praktijk was de apostel Paulus niet volmaakt. Hij joeg ernaar. Wat deet de apostel Paulus? Een ding: hij vergat wat achter hem lag. Hij vergat wat er in het verleden was gebeurd. Hij vergat de zonden, de fouten die hij gemaakt had. Dit is echt ook een leerles voor ons. Wij behoren in de praktijk ook onze tekortkomingen, fouten, zonden te vergeten wat achter ons ligt en God danken voor de vergeving van al onze zonden en tekortkomingen. Efeze 1:7. We behoren wel te leren van onze fouten of tekortkomingen maar dit behoort ons niet te overheersen of dat we daarvan down worden. We behoren net als Paulus verder te gaan en strekken wat voor is. Ook behoren we te vergeten de mensen die de boodschap van genade Handelingen 20:24 tegenstonden of tegenstaan en ons misschien hinderen of hinderden om niet met de genadeboodschap bezig te zijn. Laten wij deze mensen achter ons net als de apostel Paulus deet met Alexander de kopersmid. Lees 2 Timotheus 4: 14,15. Hij liet het aan God over en zo ook wij behoren dit te doen en verder te gaan met het rechtsnijden van Gods Woord en het Evangelie van genade verder te verkondigen aan mensen die het wel willen horen en begrijpen. Verder mogen wij uitzien naar de komst van de Heere Jezus Christus Die ons komt halen en ons gaat meenemen naar de hemel: de opname van de Gemeente, het lichaam van Christus. En wij lopen net als de apostel Paulus in een renbaan. In I Korinthe 9:24 en 25 lezen wij : “Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen allen wel lopen, daar dat een de prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij die moogt verkrijgen. En een ieder, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke.” In de praktijk van alle dag gaat het erom dat wij net als de apostel Paulus gaan streven naar de 1e prijs. Dat onze wandel meer en meer in overeenstemming zal zijn met onze positie. Dat we mogen groeien elke dag weer en meer en meer de liefde en opstandingskracht van Christus in ons leven laten werken. Aan het einde van het leven van de apostel zegt hij: Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter in dien dag geven zal; en niet alleen mij maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben” 2 Timotheus 4:7,8.

Filippensen 3: 15-16

Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. ”

Vers 15: We hebben gelezen dat wij volmaakt zijn in Christus Kolossensen 2: 10 bevestigt dit. Hier wordt echter over de volmaaktheid gesproken in de praktijk. We hebben natuurlijk nog steeds de zondige natuur en zoals we al behandeld hebben zullen we in dit leven nooit een status van perfectie in dit leven behalen. Net als Paulus die verre van perfect was zijn wij het ook maar hij was wel een volwassen gelovige en zo kunnen wij dit ook zijn of worden. De volwassen gelovige in Christus zal eerlijk zichzelf evalueren en streeft om het beter te doen. Het stempel (hallmark)_van de volwassen gelovige in Christus is dat hij of zij de gedachte of verstand heeft van Christus. Zie en lees Filippensen 2:3-5. We behoren dezelfde gedachten te hebben als wij volwassen zijn in Christus en streven naar het doel of de hoge roeping van God in Christus Jezus. Anderszins voelen: iets anders denken over iets ook dan zal God het ons persoonlijk bekendmaken. Kennelijk waren er gelovigen in Filippi die het niet met alles eens waren wat de apostel Paulus hen had verteld en vertelde over de boodschap van genade en het rechtsnijden van Gods Woord. Daarom zegt hij hier dat God dit ook zal bekend maken of openbaren. God maakt dus dingen bekend via Zijn Woord, de Bijbel. Openbaren of to reveal in het Engels betekent iets onthullen, iets bekend maken.

Vers 16: Wat is dat naar dezelde regel wandelen? Hier wordt mee bedoeld een standaard van geloof en praktijk: dus als gelovigen samen streven naar de volmaaktheid in de praktijk. Dit bektent dat we Filippensen 2: 3-5 nog een keer lezen en bestuderen: “Doet geen ding door twisting of ijdele eer maar door ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een ieder zie niet op eht zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen van de andere is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was” In de praktijk komt het erop neer dat je jezelf als gelovige t.o.v de ander in Christus die hetzelfde gelooft nederig opstelt. Je bent niet beter dan die ander want je bent gelijk in Christus. Het is hier ook een verzoek van de apostel Paulus om hetzelfde te denken namelijk samen voor het Evangelie van genade staan en ook voor het rechtsnijden en niet alleen dit maar ook te streven naar het volmaakte zoals God het ook bedoelt.

Filippensen 3: 17-21

Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op hen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders; van welke ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis zijn; Welke einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, die aardse dingen bekenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen”

Vers 17 Deze laatste verzen gaan over wandel en de hoop die voor ons als gelovigen in Christus is weggelegd in de hemel vers 21. In dit vers 17 zegt de apostel Paulus tegen de broeders in Filippi en ook tegen ons dat zij en ook wij de apostel Paulus behoren te volgen. Onder de broeders te Filippi was blijkbaar verdeeldheid en velen volgden de apostel Paulus niet. Daarom ook deze oproep. Ook vandaag zien wij maar weinig broeders en zusters die navolgers zijn van de apostel Paulus. Navolgen betekent hier navolger in het Evangelie van genade, zoals de apostel Paulus de Heere navolgde in de boodschap van genade. Hier voor staan net als Paulus maar ook in dagelijkse wandel. Hoe de apostel Paulus wandelde met de Heere zouden wij als gelovigen in Christus ook behoren te doen en een voorbeeld aan moeten nemen. In I Korinthe 4:15 en 16 lezen wij het volgende: “Want al hadt gij tienduizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. Zo vermaan ik u dan: Weest mijn navolgers. En in I Korinthe 11:1 lezen wij: “Weest mijn navolgers, gelijk ook ik van Christus” Dus niet alleen Paulus navolgen in het Evangelie van genade en dagelijkse wandel maar ook degenen die ook zo Paulus navolgen en wandelen ook opmerken en daar ook contact mee zoeken. Het is ook kijken naar hun wandel en hun levens of die in orde zijn overeenkomstig de boodschap van genade en het rechtsnijden van Gods Woord.

Vers 18: Velen wandelen anders. De apostel Paulus moest daarover huilen, het deet hem erg veel pijn dat veel mensen niet in God geloofden. Er waren veel vijanden van het kruis. Mensen die de prediking van het kruis niet geloofden en ook de noodzaak er niet van inzagen voor hun levens. Vandaag is het merendeel van deze wereld ongelovig en ook wij als gelovigen in Christus behoren hierover veel verdriet te hebben net als Paulus. Hij , Paulus , spreekt hier dus over ongelovigen. In dit opzicht is de apostel Paulus ook hier een voorbeeld voor ons. Deze ongelovigen hebben een uiterlijke vorm van godzaligheid maar hebben de kracht daarvan verloochend. De apostel Paulus instrueert Timotheus en ook wij dat wij een afkeer van deze mensen moeten hebben. Lees II Timotheus 3:5. Het zijn dus mensen die niet geloven in het verzoenend bloed van de Heere Jezus Christus en dit ook ontkennen. Hieronder kunnen dus valse leraars zijn of religieuze leiders die in dienst staan van tegenstander van God namelijk satan en een valse leer ter gehore brengen die indruist tegen de prediking van het kruis. Wij als gelovigen in Christus behoren niet te wandelen zoals de ongelovigen. In Efeze 4:17-18 lezen wij: “Ik zeg dan dit, en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt, glijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van eht leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding van hun hart.”

Vers 19: In dit vers gaat de apostel verder over de ongelovige, de mens zonder God in zijn leven. Het einde van de ongelovige is het verderf= destruction Engels. Als zij de Heere Jezus Christus niet aannemen in huns levens nu gaan zij voor eeuwig verloren. Zij zullen latervoor altijd eeuwig in de poel des vuurs terechtkomen. Voor altijd van God gescheiden en dag en nacht gepijnigd worden. Lees II Thessalonicenzen 1:7-9 en Openbaring 20:11-15! Hun buik is hun god. Wat mooi of heerlijk lijkt bij hen is hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Wat kan dit zijn? Eten en drinken en feesten want morgen sterven we. Dit is hun motto. Zij roemen alleen in zichzelf en kunnen alleen aards denken.

Ver 20: Onze wandel is echter niet zo. Wij hebben in ons leven Christus leren kennen omdat wij Hem hebben aangenomen als ons persoonlijk Verlosser. Onze wandel is in de hemel! Om nogmaals terug tekomen op Efeze hoofdstuk 4. Wij lezen in vers 20-24 het volgende: “Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de bergeerlijkheden der verleiding; En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, En de nieuwe mens aandoen die naar God geschaen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid” Wij zijn niet langer meer in Adam maar wij zijn in Christus en onze wandel is in de hemel en wij verwachten uit de hemel onze Zaligmaker de Heere Jezus Christus. Lees Titus 2:13, I Thessalonicenzen 4:13-18, I Korinthe 15: 49-55. Dit gaat allemaal over onze zalige hoop in de hemel. Tot die tijd en zolang wij hier op aarde zijn behoren wij te wandelen in de Heere Jezus Christus en ook dingen te bedenken die boven zijn, niet die beneden zijn zoals aardse dingen. Lees Kolossensen 3:1-3. De Heere Jezus Christus zal ons Zelf komen halen. Dit zal heel snel gaan : in een punt des tijds, in een ogenblik. Dan zullen wij als Lichaam van Christus opgenomen worden de Heere Jezus Christus tegemoet in de lucht. Wat geweldig zal dit zijn!

Vers 21: Hij zal ons vernederd lichaam veranderen. God gaat dit doen. Want dit lichaam dat wij hebben hier op aarde kan niet in de hemel komen. I Korinthe 15:50 bevestigt dit: “Doch dit zeg ik , broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen, en de verderfelijkheid beerft de onverderfelijkheid niet” Lieve mensen: dit lichaam, wat ook dodelijk of stervelijk is kan niet in het hemelse koninkrijk van God komen. Daarom gaat God ons bij de opname van de gemeente een nieuw lichaam geven wat gelijkvormig wordt aan het opstandingslichaam van de Heere Jezus Christus. Onze hoop is een gezegende hoop! Wij zullen een onsterfelijk lichaam krijgen in de hemel ! Fantastisch, geweldig en wij mogen daar naar uitzien! Dit kan elk moment gebeuren want onder deze bedeling van genade Efeze 3:1-3 kennen wij geen tekenen en wonderen zoals Israel dat wel kende in het verleden toen God nog met hen bezig was onder de vorige bedeling, die vooraf gaan aan deze gebeurtenis. Het is naar Zijn werking. Dit laat zien wat voor grote God wij hebben! En zo eindigt dit 3e hoofdstuk van de Filippensenbrief!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Filippensen 4: 1-3

Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in de Heere, geliefden! Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u , gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en mijn andere medearbeiders, wier namen zijn in het boek des levens”

Indeling van dit hoofdstuk:

Vers 1-3: Vermaning om eensgezind te zijn onder elkaar

Vers45-7: De vrede van God, de sleutel tot blijheid of blijdschap

Vers 8-20: De tegenwoordigheid van God in de praktische blijdschap en dagelijkse praktijk

Vers 21-23: Deze verzen gaan over groeten.

Vers 1 In dit laatste hoofdstuk van de Filippensenbrief vermaant hij de medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Filippi dat zij behoren te staan in de Heere. Paulus was blij met hen als broedes en zusters te hebben in de Heere Jezus Christus en nu vraagt hij hen en natuurlijk ook wij die 2000 jaar later leven om te staan in de Heere. Aan de gelovigen te Thessalonica lezen wij : “Want welke is onze hoop, of blijdschap, of kroon des roems? Zijt gij die ook niet, voor onze Heere Jezus Christus in Zijn toekomst? Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap” 1 Thessalonicensen 2:19-20. Dit gold voor de broeders en zusters in Thessalonica en ook voor de broeders en zusters in Filippi en het geldt ook voor ons, leden van het lichaam van Christus, de GEMEENTE. Staan in de Heere betekent staan voor het Genade evangelie, voor de boodschap die nu onder deze bedeling van genade ook geldt. Dan sta je sterk, sterk in Hem!

Vers 2 Er was dus een probleem binnen de locale gemeente van Filippi. Er waren 2 vrouwen in de gemeente die het niet met elkaar eens waren. Deze vrouwen waren Euodia en Syntyche! Waarschijnlijk waren deze vrouwen binnen de gemeente dominante figuren. Een ieder van hen wilde waarschijnlijk zijn gelijk hebben. Dat dit botst met elkaar is logisch. Het hinderde verder de onderlinge verhoudingen tussen broeders en zusters in de gemeente. Verder wordt er in de Filippensenbrief niet over geschreven maar alleen hier in dit laatste hoofdstuk. Wel hebben wij kunnen leren in Filippensen 2:3 dat wij geen dingen moeten doen door twisting of ijdelel eer maar door ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Door de gehele brief zien we wel dat de apostel de broeders en zusters maant tot eensgezindheid in de Heere Jezus Christus en dat een ieder van hen hetzelfde zouden denken zoals God het wil. Lees Filippensen 2:4-12. Waarschijnlijk hadden deze vrouwen doordat ze vleselijk wandelden door hun eigen gelijk te krijgen vergeten hoe ze moesten wandelen naar Gods wil. Daarom vermaant de apostel Paulus hen. Laat dit ook een leerles voor ons zijn. Hoe vaak willen wij niet ons eigen gelijk hebben in relatie tot andere mensen? Als wij ons laten leiden door ons vlees dan geef je satan de ruimte en hij is een meester om ons onrustig en kwaad te maken zeker als je het niet eens bent met elkaar. Dan behoort er bij ons een licht te gaan branden als het te erg wordt en ermee te stoppen door ook tegen elkaar te zeggen niet verder ruzie te maken over het geschil dat je met elkaar hebt maar daaroverheen behoort te stappen. Door de aanwezigheid van zonde en de zondige natuur onder de bedeling van Genade waaronder wij leven zullen altijd conflicten zijn tussen gelovigen . Een vermaning naar ons toe is in een conflict met een medebroeder of zuster dat je ruziemaken uit de weg gaat, dat je dat stopt en inplaats van dat de ander met geduld en liefde benadert. Of dat je de zaak met rust laat en de ander ook met rust laat in deze en niet meer zeggen dat je gelijk hebt of dat laten blijken omdat dit teveel spanning met zich meebrengt. Wel is het belangrijk lieve lezer is dat wij de 7 eenheden van Efeze 4: 2-6 met elkaar achter staan en er ook voor staan. Als dit niet zo is dan wordt het erg moeilijk om met elkaar geestelijke gemeenschap/omgang te hebben. Een belangrijke tekst in deze is Romeinen 15:17. Lees deze tekst.

Vers 3 De apostel Paulus had deze vrouwen ontmoet toen hij in de gemeente te Filippi was. Zij hadden met hem samen gestreden in het Evangelie van genade die hij verkondigde aan de mensen. Zij, Euodia en Syntyche waren het eens geweest met elkaar en waren medearbeiders(waarschijnlijk diaconessen) van Paulus samen met een broeder Clemens en alle andere medebroeders en zusters van de gemeente te Filippi. Zij staan in het boek des levens! Gelukkig alleen die Hem, Christus hebben aangenomen staan in het boek des levens! Waarschijnlijk kende de apostel Paulus niet alle namen van de medebroeders en zusters wat blijkt uit deze tekst. In ieder geval is het een ernstig gebed van de apostel Paulus. Eigenlijk een smeking om deze vrouwen behulpzaam te zijn in die zin dat zij met elkaar weer zouden verzoenen of vrede zouden sluiten. Er moest in ieder geval wat aan het conflict wat deze vrouwen met elkaar hadden gebeuren want dit conflict drukte een stempel op de plaatselijke gemeente te Filippi. De oplossing is dus: staat vast in de Heere! Deze vrouwen waren allebei in de Heere Jezus Christus, één in Hem, compleet in Hem Christus! Het belangrijkste is te erkennen dat je samen één bent in Christus! In Hem mogen we al deze moeilijkheden, conflicten, oplossen en elkaar weer zien als perfecte mensen , zonder schuld en verder proberen weer in harmonie en in liefde met elkaar weer verder te gaan. Dit is verzoening onder elkaar. Soms lukt dit niet omdat het te pijnlijk is bij die ander en te diep zit . Mijn advies en overtuiging is dan om die andere persoon met rust te laten en hem of haar alleen te laten. Misschien komt het later wel tot een verzoening.

Filippensen 4:4-7

Verblijdt u in de Heere te allen tijd; weer zeg ik: Verblijdt u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeersten in alles, door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God ; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.”

 

Vers 4: Verblijdt u in de Heere te allen tijd! De apostel vermaande hier in dit vers de medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Filippi. Hij vermaant ook ons die ook leden zijn van het lichaam van Christus. Wij horen ons te verblijden in de Heere! Misschien zit u beste lezer in een moeilijke situatie of omstandigheid en zegt u hoe kan ik mij verblijden te allen tijd? Hoe kan ik blij zijn ? Wel toen de apostel Paulus deze woorden sprak, sprak hij ze vanuit de gevangenis te Rome. De omstandigheden in die tijd waren niet al te best en toch zegt hij hier: verblijdt u in de Heere te allen tijd! Wij mogen ons verblijden in de grote dingen die God voor ons gedaan heeft. Dit is waar we ons in kunnen verblijden. We verblijden ons in het feit dat Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons overgegeven heeft aan het kruis. Lees Efeze 5:2, Romeinen 5:8,9. Hij gaf Zichzelf, Hij gaf zijn leven voor ons zodat wij mensen die geestelijk dood waren zouden kunnen leven ten eeuwige leven. Wij zijn ook gerechtvaardigd door Zijn genade en hebben eeuwig leven in Hem. Romeinen 4:25. We mogen ons ook verblijden in onze hemelse hoop: de verlossing van ons lichaam en een nieuw lichaam waarin geen zonde meer zal heersen in de hemel met de opname van de gemeeente wat elk moment kan gebeuren. Filippensen 3:20. Dit is waar wij ons in kunnen verblijden. De omstandigheden hier op aarde zijn vaak niet ideaal en erg moeilijk om mee te leven. Daarom behoren wij ons ook te richten op Gods Woord. Kolossensen 3: 1-3 zegt ons het volgende: “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God” En in Romeinen 8;18 lezen wij: “Want ik houd het daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden” Het leven hier op aarde is vaak moeilijk en wij lijden geestelijk en/ook lichamelijk. Wat ons te wachten staat in de hemel is iets om naar uit te kijken. Het is belangrijk dat we ons daar op focussen ook al zijn de omstandigheden waaronder wij leven heel erg moeilijk en akelig. Laten wij ons door Gods Woord laten troosten en versterken lieve mensen! Dit is onze enige houvast!

Vers 5: Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. In het Engels staat er moderation= gentleness=vriendelijkheid. Dus oorspronkelijk staat er vriendelijkheid! Uit onszelf zijn wij niet vriendelijk. Dit komt doordat wij van Adam afstammen en dit van nature niet bezitten. Toch vraagt de apostel hier niet alleen van de medebroeders en zusters te Filippi maar ook van ons om vriendelijk te zijn en dat dit ook tegen alle mensen waarmee wij omgaan. Soms is dit weleens lastig. Als mensen ons niet vriendelijk benaderen of iets lelijks tegen ons zeggen om dan altijd vriendelijk te blijven. Door de aanwezigheid van de zonde en doordat wij nog elke dag zonde doen zijn wij niet altijd vriendelijk naar andere mensen toe. Het is ook een leerproces want elke dag leer je weer verder. Hoe kunnen wij toch vriendelijk zijn? Het antwoord hierop is dat wij door Gods Geest wat samengaat met Gods Woord ons laten leiden. In I Korinthe 2:12-13: “Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Welke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende” En Romeinen 10:17 zegt ons: “Zo is dan het gelofo uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” In I Korinthe 1:14 staat er geschreven: “Maar de natuurlijke mens (de mens zonder Christus) begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden” Wij hebben dus de Geest van God en daarmee zijn wij verzegeld Efeze 4:30. We hebben net geleerd dat Gods Geest samengaat met Gods Woord. Als wij ons laten leiden door Gods Geest lieve mensen dan kunnen wij ook vriendelijk zijn naar alle mensen die op ons pad komen dagelijks. In Efeze 5:8-9 lezen wij het volgende: “Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere; wandelt als kindern des lichts. Want de vrucht des Geestes is in alle goedheid, en rechtvaardigheid, en waarheid.” Vriendelijkheid is een vrucht van de Geest. Laat Gods Geest samen met Gods Woord in ons werken lieve mensen. De tekst in 2 Timotheus 2:24 is een heel duidelijke opdracht voor ons die ambassadeurs zijn voor Christus en ook dienstknechten van Hem: “En een dienstknecht des Heeren meot niet twisten (ruzie maken of discusieren), maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen.” Dit laatste vers geeft ook een antwoord op de vraag hoe we altijd vriendelijk kunen blijven al doen mensen zeer onvriendelijk tegen ons. Er schiet mij nu iets te binnen en dit is al jaren geleden. Voor mijn 15e verjaardag kreeg ik mijn eerste platenspeler en 1 van de eerste langspeelplaten was van de Engelse muziekband “Gentle Giant” Dus vertaald vriendelijke reus. De reus stond en staat op al hun albums die ze gemaakt hebben. Hij staat er altijd op met een vriendelijke glimlach. Ik vond dat in die tijd en vind dit nog steeds erg grappig. Zo behoort het ook te zijn in ons dagelijks leven: met een vriendelijke glimlach mensen te benaderen en ook vriendelijk te doen. Dan kunnen andere mensen die niet in Christus geloven het bemerken dat wij anders zijn want wij zijn in Christus. Mensen dit is een leerproces en elke dag behoren wij dit weer te doen. Mensen zonder Christus proberen ook vriendelijk te zijn naar andere mensen maar wat voor motivatie hebben zij? Zij doen dit uit menselijke overweging. Om ook vaak aardig gevonden te worden. Maar hier in Gods Woord wordt ons gevraagd en vermaant door God Zelf om vriendelijk te zijn naar andere mensen en dat dit ook bekend zal zijn onder de mensen zodat men geen kwaad van ons kan zeggen. Het is een andere motivatie als wij met andere mensen omgaan op een vriendelijke manier. Iets geven en er niets voor terug te ontvangen. Dat is de Goddelijke liefde zoals Hij werkt. De Heere is nabij. Dit betekent dat wij ook niet bang hoeven te zijn. Hij is altijd bij ons want Hij leeft door middel van Zijn Geest in ons. Hij laat ons nooit alleen.

 

 

Vers 6: Dit vers zegt duidelijk dat wij ons nergens zorgen over hoeven te maken. We hoeven ook nergens over in te zitten of te piekeren over iets. God is nabij met Zijn Geest Die in ons woont. Ja zult u zeggen dat is te gemakkelijk en toch is het zo! We hoeven ook niet bang of angstig te zijn als gelovigen in de Heere Jezus Christus. In Hem zijn wij veilig. Hij helpt altijd in tijden van nood. Ook al zijn wij ziek en kunnen niet meer beter worden is Hij Degene die ons door Zijn Woord troost en kracht geeft. Van nature zijn wij angstig, bang en piekeren wij vaak over dingen of zijn wij in de stress. Het is dan belangrijk om naar God toe te gaan en dit uit te spreken naar Hem in gebed. Ook al zit het wat ons betreft allemaal tegen door ziekte, verdriet, noem maar op. Toch mogen we in gebed gaan naar God en onze zorgen bij Hem bekend maken. Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken bekend worden bij God. Smeken is echt uit het hart. Dit is niet zomaar bidden maar echt in oprechtheid. God kent onze harten beter dan dat wij onze harten kennen. Hij wil dat wij alles in gebed bekend maken bij Hem en ook danken voor alles wat wij van Hem gekregen hebben door de Heere Jezus Christus. In I Thessalonicenzen 5: 16-18 lezen wij het volgende: “Verblijdt u te allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u” Er is dus niets te smal, niets te groot om het voor de Heere voor te leggen in gebed. En wat is het antwoord van God? Dat we alles zullen ontvangen als wij het in geloof vragen zoals in Mattheus 7:7 en 8 staat? Ik denk van niet. Onder deze bedeling van genade Efeze 3:1-3 waaronder wij leven werkt dit niet meer. Mattheus 7:7-8 is niet persoonlijk tot ons geschreven onder deze bedeling van Genade waaronder wij nu leven. Wat we wel zullen ondervinden en ontvangen is het volgende

 

Vers 7: De vrede van God, die alle verstand te boven gaat zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Deze vrede geeft God ons, ook al is het onrustig in ons leven en zien wij het zelf niet meer zitten dan nog geeft God Zijn vrede aan ons. Het is rusten in God dat Hij alles onder controle heeft. Deze vrede die we hebben, gaat verder dan de tragedie of ellende waarin we ons nu misschien bevinden . De vrede van God die ons hart en onze gedachten bewaart in Christus Jezus! Deze vrede geeft ons gemoedsrust, beste lezer! God is een God van vrede en wil dat wij het op deze manier alles bij Hem bekend maken en Hij zal ons rust geven. Geweldig om dit te weten en te geloven! Niet alles wat wij van God vragen, krijgen wij antwoord op, maar wij krijgen wel Zijn vrede en daar kunnen wij in berusten ook al is het soms erg moeilijk.

Filippensen 4: 8-9

Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt dat; Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de Gods des vredes zal met u zijn”

Vers 8: Het begint dus eerst bij het bedenken, onze gedachten. ! Als gelovige behoor je te denken over wat waarachtig is. Wat is waarachtig? Dit betekent al wat wezenlijk is, wat waar is. Onwaarheden behoren niet in onze gedachten zijn. Wat is waarheid? Pilatus, de stadhouder vroeg dit ook aan de Heere Jezus Christus toen Christus voor hem stond. We behoren ons te laten leiden door de waarheid, het Evangelie van Genade Handelingen 20:24 Het Woord der Waarheid. Efeze 1:13 zegt ons: “In Wie ook gij zijt, nadat gij het Woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Wie gij ook, nadat gij gehoofd hebt , zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte” Dus het Evangelie van genade of van onze zaligheid/redding is de waarheid! Alles dus wat in overeenstemming is met dit Evangelie is waarachig is waar! Het was niet alleen een vermaning naar de gelovigen te Fillipi toe maar ook naar ons om ons af te keren van valse leringen of valse religies voor deze reden dat als je wel gegrond bent in de waarheid dan zal dit altijd dwalingen aan het licht brengen. We behoren onze gedachten laten laten vullen met de dingen die waar zijn en dit kan alleen als wij voor de boodschap van genade blijven staan en daaruit ons laten blijven leren/onderwijzen. Dit is erg belangrijk! Nu komen wij bij het woord eerbaar. Wat is eerbaar? Dit bekent ingetogen of bescheiden. Keurig te zijn, respectabel te zijn juist naar andere mensen toe. Dit behoren wij ook te bedenken zodat dit ook in de praktijk ten uitvoer kan komen. Dus eerlijk te zijn in de dagelijkse wandel met de Heere Jezus Christus zodat dus andere mensen geen kwaad woord over ons kunnen zeggen. Het derde woord hier is al wat rechtvaardig is. Wat is rechtvaardig? Dit is eerlijk. Dus ook in onze gedachten behoren wij niet oneerlijk te denken maar altijd eerlijk heid te bedenken zodat dit ook tot uiting komt in de praktijk. Het vierde is hier in dit vers al wat rein is en liefelijk. God zegt ons hier omdat wij gereinigd zijn door het bloed van Christus dat wij ons ook onthouden van de hoererij. Lees I Thessaloncenzen 4:3. Een voorbeeld hiervan is Jozef die niet inging op Potifar's vrouw en ook duidelijk zei tegen haar dat hij zou zondigen tegen God als hij zich wel zou laten verleiden door haar Genesis 39:9. Dit is een mooi voorbeeld voor ons en dit begint ook bij onze gedachten. Rein denken en ons niet te laten leiden of verleiden voor wereldse begeerlijkheden zoals hoererij en andere onreinheden. Liefelijk heeft te maken met welgevallig zijn voor God. Dit eerst te bedenken en dit ook in de praktijk te brengen. Al wat wel luidt: achtenswaardig, fatsoenlijk. Deugd betekent is geneigd tot het goede. Lof betekent prijzenswaardig. Dit allemaal behoren wij te bedenken, dit behoort in onze gedachten te zijn als wij dagelijks met onze Heere wandelen.

Vers 9:In dit vers schrijft de apostel Paulus ten eerste aan de gelovigen te Filippi. Hetgeen zij geleerd, ontvangen en gehoord en in hem Paulus gezien hadden en het was een verzoek om dat ook zo te doen zoals hij het deet. Ook voor ons die de boodschap van genade kennen is het belangrijk om de apostel Paulus niet alleen in de boodschap van genade te volgen maar ook dagelijkse wandel. Hoe hij dagelijks met Christus wandelde. Wat voor dingen hadden de gelovigen te Filippi geleerd van de apostel Paulus? Zij leerden de onnaspeurlijke rijkdom van Christus kennen door hem. Zij verstonden dat zij leden waren van het lichaam van Christus, De Gemeente en dat ze waren gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Zij ontvangen de rijkdom van Gods genade door de apostel Paulus en konden dit hun eigen maken en zij konden het goede nieuws van genade doorgeven aan anderen en er ook voor staan net als de apostel Paulus. Ook dit geldt ook voor ons die nu leven en zoveel jaar na de apostel Paulus nu in deze wereld leven. De boodschap van genade was niet via via gegaan maar rechtstreeks via de apostel Paulus. Hij had het hen ten eerste doorgegeven. Lees Romeinen 16:25-26. Hij vertelde hen de verborgenheid van het Evangelie. De apostel Paulus vertelde het niet alleen maar hij leefde voor de boodschap van Genade. Hij had het zichzelf helemaal eigen gemaakt en zo behoren wij als gelovigen in Christus deze wonderbare boodschap van genade ook eigen te maken en ook Gods Woord (onze persoonlijke brieven Romeinen-Filemon), niet alleen voor te staan maar ook daar vanuit te leven zoals Paulus dat deed.Dan zullen wij sterk worden in Christus!

Filippensen 4: 10-13

“En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verlevendigd zijt om aan mij te gedenken; waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in het hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft”

Vers 10: De apostel Paulus was weer blij geworden in de Heere omdat de gelovigen te Filippi weer zover waren om aan hem te gedenken. Niet dat Paulus hen bedankt maar dat hij God dankt omdat God in hun levens aan het werk was. Waarschijnlijk waren zij weer gaan bidden voor hem en we kunnen in de latere verzen van dit hoofdstuk lezen dat zij ook goederen naar Paulus stuurden. Dus het was niet alleen denken aan Paulus maar ook daadwerkelijk iets sturen. Dit is ook erg belangrijk en een voorbeeld voor ons om ook op te volgen in onze dagelijkse praktijk, onze dagelijkse wandel met Christus. De apostel Paulus werd geholpen met respons van hen: zij dachten aan hem en stuurden hem ook goederen terwijl hij in de gevangenis te Rome zat. In 2 Korinthe 11:9 lezen wij het volgende: “Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld, die van Macedonie kwamen, en ik heb mijzelf in alles gehouden zonder u te bezwaren, en zal mij nog alzo houden.” De apostel Paulus vroeg nooit om geld of goederen en wilde altijd onafhankelijk zijn van andere mensen. Dit was zijn houding in de Heere Jezus Christus. Zo behoort ook onze houding te zijn. Wij als gelovigen in deze wereld nu behoren ons eigen werk te hebben of voor te zorgen zodat wij onafhankelijk kunnen zijn van andere mensen. Dus niet financieel leunen op anderen. Waarom zij, de gelovigen te Filippi, niet de gelegenheid gehad hadden is niet bekend. Er was misschien wat tussengekomen.

Vers 11: De apostel Paulus zegt hier dat hij geen gebrek had want hij had geleerd om vergenoegd te zijn. Wat is vergenoegd zijn? Vergenoegd te zijn is tevreden te zijn. Van wie had hij geleerd om tevreden te zijn? Door de Heere Jezus Christus had hij dit geleerd. Van Wie anders had hij dit moeten leren? Het heeft ook te maken met geestelijke groei. Voor ons als gelovigen in deze wereld met al zijn hebzucht en steeds verdere ontwikkeling in communicatie is het vaak moeilijk om tevreden te zijn. Uit onszelf hebben wij deze tevredenheid niet. Van nature willen wij allemaal meer dingen hebben. Als wij ons door God, door Zijn Geest laten leiden elke dag leren wij ook om tevreden te zijn. Wij behoren ons te laten leiden door Gods Woord van genade Romeinen 16:25-26 net als Paulus dit ook deed en ook verkondigde aan de mensen. Hij was tevreden met de situatie waarin hij was en ook tevreden in hetgeen hij was. Dit behoren wij ook te doen en is ook een kwestie van groei in de Heere Jezus Christus. Het behoort zo te zijn dat wereldse begeerlijkheden minder worden en dat wij tevreden mogen zijn. In 2 Korinthe 12: 9 lezen wij: “En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.” Als dit gold voor de apostel Paulus geldt dit ook voor ons die nu leven en leden zijn van het lichaam van Christus. Zijn genade is ons genoeg! Daardoor leren wij tevreden te zijn!

Vers 12 De apostel Paulus wist wat vernedering was en hij wist ook wat overvloed was. Naar de gelovigen te Korinthe schrijft hij het volgende: “Tot op deze tegenwoordige ure lijden wij honger, en lijden wij dorst, en zijn naakt, en worden met vuisten geslagen, en hebben geen vaste woonplaats” 1 Korinthe 4:11 Ja, de apostel Paulus wist wat het was om honger, dorst, naaktheid en met vuisten geslagen te worden was. Hier in West Europa en ook in de VS en in meerdere landen kennen wij geen vervolging. Er gebeuren wel genoeg nare dingen als je de kranten erop naleest maar hier in Nederland is er geen dictatuur of oorlog zoals in een aantal landen in het Midden Oosten, denk aan Syrie, Afghanistan, Irak, Iran en in een heleboel Afrikaanse landen zodat mensen massaal op de vlucht gaan voor geweld of slechte omstandigheden. De apostel Paulus wist precies wat het was. Hier in Nederland kan je thuis gewoon naar de kraan lopen en water drinken of drinken, eten etc gewoon kopen in de supermarkt. We staan er bijna nooit bij stil wat honger en dorst is en wat het is om in een gevangenis te zitten en geen daglicht te zien en met ketenen vastgeketend zitten.De apostel Paulus zat gevangen voor de boodschap van genade Handelingen 20:24!  We kunnen ons moeilijk een voorstelling van maken in wat voor nare omstandigheid de apostel zich vaak bevond en wat hij allemaal had meegemaakt! Ook goede dagen had hij meegemaakt met overvloed! Toch mogen wij heel erg dankbaar zijn dat wij zelf in dit land de vrijheid hebben om Gods Woord te bestuderen en te delen met andere mensen. Lees voor uzelf 2 Korinthe 11: 22-33 . Hier lees t u nogmaals over het lijden dat de apostel Paulus voor zijn Heer en Heiland de Heere Jezus Christus. Het was ook voorspeld dat de apostel Paulus veel zou moeten lijden. In Handelingen 9:16 lezen wij: “Want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijn Naam.” In Filippenzen 1: 29 lezen wij : Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden” Het lijden voor Christus, voor de boodschap van genade, voor het rechtsnijden van Gods Woord hoort erbij. Dit hoeft niet alleen lichamelijk lijden te zijn zoals de apostel het beschrijft, het kan ook geestelijk lijden zijn dat we hierdoor weinig tot geen contact hebben met andere broeders en zusters in de Heere Jezus Christus omdat die dit niet geloven en er ook niet voor staan en er ook niet voor open zijn. Dit is ook lijden en Paulus is ons grootste voorbeeld hierin. Hij leed zowel lichamelijk als geestelijk voor Christus. Willen wij Paulus navolgen in de leer der genade en in zijn wandel dan hoort het lijden erbij en dit is soms erg moeilijk.

Vers 13 Ondanks alle vernederingen en verdrukkingen, ontberingen zegt de apostel Paulus hier het volgende: “Ik vermag alle dingen door Christus Die mij kracht geeft” Dit vers laat zien dat de apostel Paulus volledig op de Heere Jezus Christus vertrouwde! God gaf de apostel Paulus in Christus al de kracht om door te gaan en niet op te geven ondanks de verdrukkingen. Het is de kracht van Zijn opstanding! Die kracht leefde in de apostel Paulus! Deze kracht leeft ook in ons die 2000 jaar later leven en leden van het lichaam van Christus zijn! In Filippensen 3:10 staat: “Opdat ik Hem kenne, en de kracht van Zijn opstanding, en de gemeenschap van Zijn lijden, Zijn dood gelijkvormig wordende; Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden” Dit was het leven van de apostel Paulus en zo behoort het ook voor ons te zijn. Wij zijn met Hem gestorven aan het kruis, begraven en opgestaan met Hem uit het graf en wij zitten nu met Hem in de hemel. Dit is onze positie en Zijn opstandingskracht leeft in ons. Lees Romeinen 6:6-8, Efeze 2: 1-6. Wij kunnen met de apostel Paulus zeggen dat wij ook alles vermogen in Christus Die ons kracht geeft. Wat een geweldige zekerheid die we hier lezen en ook mogen ervaren in ons dagelijks leven met God. Nog een mooie tekst lezen wij in Efeze 1:19: “En welke de uitnemende grootheid van Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte Zijner macht”

Filippenzen 4: 14-15

Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippensen, weet, dat in het begin van het Evangelie, toe ik van Macedonie vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen”

Vers 14 De gelovige broeders en zusters te Filippi hadden een goede houding. Zij wisten dat Paulus tot verantwoording van het Evangelie van genade Handelingen 20:24 gezet was door God. God had hem aangesteld om dit Evangelie in de wereld aan de heidenen te verkondigen. Hij leed heel zwaar voor de Heere Jezus Christus en deze broeders en zusters te Filippi leden mee met hem. Waarschijnlijk hadden ze niet alleen van hem gehoord maar baden ook voor Paulus die in de gevangenis zat te Rome . Lees Filippensen 1:18-19. De meerderheid had door Paulus banden vertrouwen gekregen om het Woord van God overvloediger en onbevreesd te durven spreken tot anderen. Natuurlijk was er ook verdrukking voor de gelovigen in de plaatselijke gemeente te Filippi en zij hadden deel gehad in Paulus verdrukking. De apostel Paulus prijst hen als het ware hiervoor.

Vers 15: Toen Paulus en Silas in het begin het Evangelie van genade te Filippi bekend maakten en de medebroeders en zusters verlieten was er geen enkele gemeente die Paulus financieel en met goederen hielp dan de gemeente te Filippi. In Handelingen 16:40 lezen wij het volgende: “En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia; en de broeders gezien hebbende, vertroostten zijn hen, en gingen uit de stad.” De gelovigen te Filippi hielpen Paulus met het werk voor de Heere Jezus Christus en met goederen. Zij waren dus de enigen die dit deden. De gelovigen te Korinthe waren niet zo'n goed voorbeeld en moesten gestimuleerd worden om dit te doen. Lees II Korinthe 8: 1-8! En in II Korinthe 9: 7 lezen wij: “Een ieder doe gelijk hij in zijn hart verneemt; niet uit droefheid, of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief” Beste mensen, de gelovigen te Filippi waren echt een voorbeeld in deze. Wij behoren ook in hun voetstappen verder gaan en het is erg belangrijk om ook organisaties te steunen financieel die de boodschap van genade Handelingen 20:24 aan mensen bekend maken. Een orgenisatie die dit doet is de Berean Bible Society in de Verenigde Staten. Zie: http://www.bereanbiblesociety.org/. Daarmee wordt het Evangelie of Goed Nieuws en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest wel verder mee geholpen zoals Paulus ook verder geholpen werd om het te verkondigen! Het wil niet zeggen dat u tienden moet geven want al geeft u heel weinig God is blij met degene die geeft en heeft de blijmoedige gever lief.

Lees nogmaals II Korinthe 11:9!

Filippensen 4: 16-17

Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden, tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die overvloedig is tot uw rekening”

Vers 16: Toen Paulus te Thessalonica was stuurden de broeders en zusters te Filippi goederen tot Paulus zodat waar hij behoefte aan had ook in werd voorzien. Dit waren goederen die hij nodig had. Misschien was het wel kleding en voedsel. Paulus had er zelf niet om gevraagd. Hij wilde zo onafhankelijk zijn van andere mensen. Hij vroeg nooit geld of goederen van andere mensen. Zij, de gelovigen te Filippi, deden dit gewoon. Dit laat zien wat voor grote liefde zij hadden in de Heere voor de apostel en het werk wat hij deed voor de Heere Jezus Christus namelijk de verkondiging van Gods genade evangelie aan alle mensen die het wilden horen. Zij waren echt een voorbeeld voor ons als gelovigen in het lichaam van Christus.

Vers 17: Paulus zocht niet de gave, het cadeau. Hij vroeg nooit om een cadeau of gift. Hij was meer op zoek naar de vrucht. Om dingen te geven uit dankbaarheid en om het werk van de Heere te helpen hadden de gelovigen te Filippi dit gedaan. Zij waren dus de enige gemeente die dit deed. Het had zijn hart diep geraakt dat ze dit deden. Door dit werden zijn ook rijker in de Heere Jezus Christus in hun geestelijk leven. Zij gaven puur aan het werk van God en dit is een vrucht van de Geest die aan het werk is in de gelovigen. Wat ze precies gezonden hebben naar de apostel Paulus weten wij niet, de Schrift zegt vertelt ons niet de inhoud daarvaan. Wel dat ze dit deden met een blijmoedig hart en dat was veel waard. Zo behoren wij, organisaties die de boodschap van genade verkondigen/ doorgeven aan mensen, zoals ik al vertelde in vers 15, financieel steunen! Het gaat er niet om hoeveel we geven, het gaat het erom dat we dit met een blijmoedig en overtuigd hart kunnen doen!

Filippensen 4: 18-19

Maar ik heb alles ontvangen, en ik heb overvloed; ik ben vervuld geworden, als ik van Epafroditus ontvangen heb, wat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.”

Vers 18: De apostel Paulus had alles ontvangen. Hij had alle geestelijke zegeningen al in de Heere Jezus Christus waarmede hij was gezegend en ook wij Efeze 1:3. Dit is al heel erg veel om dankbaar voor te zijn. Ook had Paulus via Epafroditus goederen van de medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus ontvangen en ook voor het werk van de Heere. Met wat voor intentie hadden de gelovigen te Filippi dit gedaan? God had hun harten aangeraakt en door de liefde van Christus hadden zij dit gedaan. Zij hadden het geestelijke, Gods Woord via de apostel Paulus ontvangen en gaven hem er iets voor terug namelijk goederen die bruikbaar waren voor het werk van de Heere waartoe de apostel Paulus was gesteld. Paulus kwam tekort in dingen en Epafroditus bracht via de gemeente te Filippi dingen voor hem mee. We hebben dit gelezen in Filippensen 2: 25. Lees dit opnieuw! Dit was een welriekende reuk. Wat betekent dit? Fijn geurend, lekker ruikend. Als staat er, zoals een lekker ruikend. Het was goed en een aangename gave of gift of cadeau. En dit was voor God welbehagelijk= plezier. God was hier blij mee, het deed Hem plezier. Wat een voorbeeld voor ons om na te volgen. In Galaten 6:6 lezen wij: “En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen aan hem, die hem onderwijst.” Dus als wij onderwijs of onderricht krijgen vanuit de Schrift dan behoren wij ook degene die ons les geeft te steunen op een of andere manier en dit kan zijn geld maar ook goederen, denk aan kleding, materiaal etc. De gelovigen te Filippi dachten aan de apostel Paulus en deden dit ook en zij waren de enige gemeente die dit deed.

Vers 19 Wat een mooi vers is dit: God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft. Wat tekort is zal aangevuld worden met de rijkdom van God in Christus! God schenkt alles door Christus Zijn rijkdom en heerlijkheid. Dit gaat door Zijn Woord en door Zijn Geest dat samengaat met Zijn Woord. Dit geldt ook voor ons als wij in de voetsporen van deze gelovigen te Filippi gaan handelen in de praktijk. De boodschap van genade die organisaties zoals de Berean Bible Society verkondigen aan mensen wereldwijd verkondigen mogen zeker financieel gesteund worden . Oh, mensen, wees een medebroeder/zuster en medearbeider (ster) in de Heere Jezus Christus en help deze wonderbare boodschap van genade door God ons gegeven door de brieven van de apostel Paulus, verder te verkondigen, uit te delen aan mensen!

Filippensen 4: 20-23

Onze God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus; U groeten de broeders, die met mij zijn. Al de heiligen groeten u, en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen”

Vers 20: De apostel Paulus had een persoonlijke relatie met God en wij als leden van het lichaam van Christus hebben dit ook. Zoals God voor Paulus God en Vader is is Hij dit ook voor ons. God is altijd aanwezig van eeuwigheid tot eeuwigheid en altijd geinterresseerd in elk aspect van ons leven zoals ook in het leven van de apostel Paulus en zijn bediening voor God. Wat betekent heerlijkheid? God is machtig, almachtig. Uitmuntendheid! Hij is er altijd en zal er altijd zijn. Zo mogen wij dat ook ervaren net wat de apostel Paulus ervaarde in zijn leven met God.

Vers 21: De apostel spoort de medebroeders en zusters in Filippi aan en ook ons om al de heiligen die zij kenden, de heiligen/gelovigen in Christus te groeten. Dit is ook erg belangrijk. In sommige van zijn brieven noemt de apostel Paulus veel namen die hij groet of die de mensen (broeders) behoren te groeten. In dit vers zien wij dat het heel belangrijk is om andere mensen te groeten of de groeten te doen aan anderen of dat andere mensen de groeten van ons overbrengen naar anderen. Niemand werd vergeten in dit vers, ook niet Euodias en Syntyche die een behoorlijk meningsverschil hadden met elkaar. Iedereen, ieder gelovige in Christus is belangrijk voor God en zo behoort het ook voor ons te zijn dat wij een iedere broeder of zuster in de Heere belangrijk vinden omdat zij voor God net zo waardevol zijn als dat wij het zijn. Zij, de broeders en zusters in de Heere in Filippi kregen ook de groeten van broeders die met Paulus in de gevangenis waren zoals Lukas, Aristarchus. Zij waren medegevangenen. Lees Kolossensen 4:10, 14 en II Timotheus 4: 11 op het einde van Paulus leven alleen Lukas.

Vers 22: Ook al de heiligen in Christus die te Rome waren groeten de broeders in Filippi. Daaronder waren veel mensen bij die werkten voor de keizer en waarschijnlijk ook van zijn familie. Door de boodschap van genade bereikt en tot geloof gekomen! Dit waarschijnlijk doordat Paulus dag en nacht bewaakt werd door soldaten en hij aan hen veel kon vertellen en die het weer doorvertelden aan anderen zoals slaven, dienaars, soldaten en waarschijnlijk dus ook van Nero's familieleden. Paulus is natuurlijk ook een keer verschenen voor de keizer. Lees hierover in II Timotheus 4: 16-17! Ondanks zijn gevangenschap is het verbazingwekkend dat het zelfs de genade van God doordrong tot in het huis van de keizer!

Vers 23: De apostel Paulus sluit hier de brief af met de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Dit is het thema in al zijn brieven: genade. De brief begon in vers 2 van Hoofdstuk 1 met de genade van God en eindigt hier met de genade van God. Dit is Gods liefde voor iedereen en speciaal voor ons gelovigen betekent dit nog veel meer. Gods genade bouwt u en mij op! In Handelingen 20:32 lezen wij : En nu, broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden” Hiermee eindigt de brief aan de Filippensen! Ten eerste aan hen gericht maar ook aan ons en wij kunnen heel veel leren uit deze brief wat een deel is van Gods Woord der waarheid!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'