'

De brief van de apostel Paulus

aan de gelovigen te Efeze

Dit is een vers bij vers studie

door 

J.W.Weeda

 

Inleiding:

De brief is geschreven vanuit de gevangenis te Rome. Het was waarschijnlijk de eerste brief die de

apostel Paul schreef vanuit zijn eerste gevangenschap. 4 brieven schreef de apostel Paulus aan gemeenten te weten: Efeze, Filippi, Kolosse en aan Filemon.

Waarschijnlijk is de brief aan de gelovigen te Efeze de diepste brief die de apostel schreef. Het is een brief van lering. De eerste hoofdstukken 1, 2 en 3 gaan over leer. De laatste 3 hoofdstukken 4, 5 en 6 gaan over de praktijk. Geen enkel gedeelte van het Nieuwe Testament laat duidelijk zijn hoe de positie is van de gelovige in Christus en hoe de gelovige behoort te wandelen in Christus.

De brief is waarschijnlijk vanuit Rome geschreven in het jaar 64 na Christus.

Tychikus was de brenger van deze brief omdat Paulus zelf de brieven niet kon brengen bij de mensen. Hij zat gevangen in Rome en Tychikus heeft ook de brieven Kolosse en Filemon gebracht. Het doel van deze brief is: Eenwording en verbinding als gelovige met Christus!

Lees Efeze 1: 3-14, 2; 1-10 dat in verband staat met de eenwording van Jood en Heiden in een Lichaam Efeze 2: 11-22. Het Lichaam van Christus. De apostel Paulus kreeg van de Heere Jezus Christus van uit de hemel de hoogste openbaring van het Geheimenis wat de waarheid is voor vandaag, Lees Efeze 3:1-10

De apostel Paulus schreef deze brief door middel van Gods Geest dat de gelovige in Christus zijn of haar positief in Christus mag verstaan door het geloof Romeinen 10:17. Dat dit eigengemaakt mag worden en ook dat dit te zien mag worden in de praktijk van alle dag.

De stad Efeze:

Efeze was de hoofdstad van de proconsulaar Azie ( Nu Turkye). Het was een weelderige stad aan de westkust van Azie, gelegen aan de zandbanken van de Layster en ongeveer 40 mile ten zuiden van Smyrna. De haven van Efeze was zeer uitgestrekt. Andraclus geldt als de stichter van deze plaats. Efeze beleefde een bloeitijd gedurende het Romeinse Rijk. De stad is vooral bekend van twee van de Bijbelboeken:De brief van Paulus aan de Efeziërs en Handelingen van de Apostelen. De stad was het centrum van de verering van de godin Artemis. De grote tempel van Artemis in Efezewerd in 262 vernield en leeggeroofd door de Goten. De stad was in 431 de plaats van het Concilie van Efeze, bijeengeroepen door keizer Theodosius II vanwege de controverse rond de leer van Nestorius van Constantinopel.  Thema: De bevestiging dat Christus in slechts één Persoon volkomen God en volkomen mens is; er werd verklaard dat er in Christus geen twee personen naast elkaar stonden. De godheid en de mensheid zijn in één persoon verenigd: de persoon van het Woord, Zoon van God. Daarom komt de Heilige Maagd Maria de titel Moeder Gods toe; zij is de Moeder van Jezus de God-Mens (Theotokos) en niet de Moeder van de mens alleen.

Artemis de godin van de Efeziers wordt in de tijd dat Paulus daar was Diana genoemd. In dezelfde stad woonden veel Joden die min of meer beinvloed waren door de Joodse leer.

 

Paulus samen met Lukas, Silas en Timotheus kwamen de eerste keer in Azie maar zij werden

verhinderd om daar te spreken tot de mensen en om het Evangelie te verkondigen. Laten wij lezen Handelingen 16:6: “En toen zij Frygie, en het land van Galatie doorgereisd hadden, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Azie te spreken” Paulus en zijn co werkers/medebroeders werden verhinderd door de Heilige Geest om het Woord van Genade te verkondigen in Azie waar Efeze lag. Pas in Handelingen 18:19 lezen we over de eerste keer dat de apostel Paulus in Efeze is.: En Hij Paulus kwam te Efeze aan, en liet hen aldaar; maar hij ging in de synagoge, en handelde met de Joden.

Paulus bleef 2 jaar in Efeze en toen kwam er een grote opstand tegen het Woord van God en tegen Paulus door een zekere Demetrius veroorzaakt want die zag zijn handel in beeldjes van de tempel van de godin Diana/ Artemis wat welvaart bracht voor hemzelf en anderen helemaal kapot gaan. In Handelingen 20 verzen 16 en 17 lezen we dat de apostel Paulus voorgenomen had om Efeze voorbij te varen in verband met de Pinksterdag te Jeruzalem. Hij ontbood de ouderlingen of oudsten van de gemeente te Efeze en vermaant hen allen end at kunnen wij lezen in Handelingen 20: 17-38

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De brief van de apostel Paulus aan de gelovigen te Efeze

 

vers bij vers studie

 

door

 

J.W.Weeda

 

Hoofdstuk I

 

Dit eerste Hoofdstuk gaat over de gelovige zijn positie in Christus. Hoofdstuk 1:3 t/m 23

 

Efeze 1: 1

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en de gelovigen in Christus Jezus.

 

Vers 1: Paulus een apostel van Jezus Christus. In Handelingen 9 wordt Saulus/Paulus een apostel van Jezus Christus. Hij werd door de Heere Jezus Christus vanuit de hemel geroepen om een apostel te worden. Lees Galaten 1:11-16 en Timotheus 1: 12-14 voor uzelf! Handelingen 9:5 lezen wij: "En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Die gij vervolgt, het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan" Dit laatste van dit vers komt er op neer dat het onmogelijk is je te verzetten tegen de opgestane Heere Jezus Christus Die leeft! 

In Handelingen 9;15 lezen wij: “Maar de Heere zeide tot hem (Ananias): Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen en de koningen, en de kinderen Israels”

Wat betekent het woord apostel? Het komt van het Griekse Woord apostelos wat betekent een gezondene met een boodschap (speciale), opdracht. De apostel Paulus was de apostel der Heidenen Romeinen 11:13: “Want ik spreek tot u, heidenen, voor zover ik de apostel der heidenen ben, ik maak mijn bediening heerlijk!”

De boodschap die de apostel Paulus kreeg van de opgestane Heere Jezus Christus was en is de boodschap van Gods Genade Handelingen 20;24, Romeinen 16:25-26. God had Israel als natie voor een tijd terzijde gezet omdat zij als natie God in Zijn Drieeenheid had verworpen met de steniging van Stefanus zie Handelingen 7. Nadien begon God een nieuwe bedeling met de apostel Paulus Efeze 3:1-3. De Bedeling van Gods Genade en de apostel Paulus mocht dit aan de wereld bekend maken, aan individuele mensen: het Geheimenis, wat bij God bekend was voor de grondlegging der wereld en pas bekend werd gemaakt aan de apostel Paulus vanuit de hemel

Aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Iedere gelovige in Christus is heilig= apart gezet in Christus. Gelovigen=faithful . Het Griekse Woord is Pistos wat betekent betrouwbaar. Dus getrouwen in Christus Jezus.

Efeze 1:2

Genade zij u en vrede van God, onze Vader,

en de Heere Jezus Christus

 

Vers 2: Genade en vrede komen van God. Wij mensen kennen geen genade en vrede van nature. Wij zijn geboren zondaars en met deze natuur komen wij hier op de aarde en deze twee belangrijke woorden en wat voor uitwerking dit heeft kennen wij niet. Nu zegt u hier in Nederland hebben wij sinds 1945 vrede. Er is geen oorlog in dit land, al ruim 73 jaar niet meer. Oke. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er zoveel oorlogen geweest en dat is nog steeds niet gestopt. Denk aan de oorlog in Syrie die nu al 5 jaar aan de gang is. Mensen van nature kunnen alleen ruzie maken met elkaar. Zij kennen geen liefde, zij kennen geen vrede en ook geen genade. Wat betekent het woord Genade? Het betekent onverdiende vergevingsgezindheid van God. Laten wij lezen 2 Korinthe 5:19-20 waar staat geschreven: Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bad; wij bidden van Christus wege: Laat u met God verzoenen”

Wij, u en mij mijn broeders en zusters, waren voor God dood en wij waren vijanden toen wij nog niet door Hem gered waren. Efeze 2:1 bevestigt dit: En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden” God heeft ons mede levend gemaakt met Christus mijn broeder en zuster in het Lichaam van Christus!!!! Door Hem hebben wij nu Genade en vrede ontvangen!!! Wij zijn door genade door het geloof van Christus gered, niet uit onszelf maar door Hem!!!! Efeze 2:8-9 bevestigt dit: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme” Wij roemen niet in onszelf want uit onszelf hebben wij dit helemaal niet verdiend mijn broeder en zuster!! Het is alles te danken aan Hem Die ons heeft liefgehad en Zijn leven voor ons heeft gegeven op Golgotha!!! Laten wij ook Romeinen 5:8 lezen: “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren”

 

Efeze 1:3

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus

Vers 3 Broeders en zusters in Christus: Wat een geweldig vers is dit! Ten eerste lezen we hier dat God en Vader van onze Heere Jezus Christus is gezegend! Hij komt alle eer toe! Dan lezen we dat Hij ons heeft gezegend met alle geestelijke zegening! Niet 1 zegen maar alle zegeningen! En die hebben wij gekregen! We hoeven niet meer om een zegen te vragen! Wij zijn in Christus gezegend in de hemel.  Al die zegeningen zijn van Gods Geest. Alle zegeningen die wij gekregen hebben zijn onvoorwaardelijk. De zegeningen die Israel zou krijgen waren conditioneel en voorwaardelijk. Dit kunnen wij lezen in Deuteronomium 28: 1 en 2. Lees dit voor uzelf. Wij zijn al gezegend met alle geestelijke zegeningen. Wij hebben dit gekregen van God met de reden volledig profijt van onze zegeningen te hebben. Het geestelijke is belangrijker van het materiele. (Filippensen 3:20) Wat een geweldig Woord van God onze Vader is dit!  

Efeze 1:4

Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de gronlegging der wereld , opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde

Vers 4 Lieve broeders en zusters. Wij allen maken deel uit van het ene Lichaam nl Het Lichaam van Christus! De Gemeente en God voor de grondlegging der wereld koos ons allen uit met een doel namelijk dat wij heilig: dat is apart en onberispelijk dat is zonder schuld en dat God ons niet meer straft zouden zijn voor Hem.  Voor de grondlegging der wereld had Hij dit plan al dat Hij de wereld Zou redden door Zijn Zoon Jezus Christus! En dat Hij ons zou kiezen en redden van deze wereld! Hij heeft ons gekozen/uitverkoren. Kiezen en redden begint bij God en niet bij mensen. God in Zijn liefde zoekt de zondaar. Wij van nature kiezen niet voor God en zoeken God niet op. Laten wij lezen Johannes 15:16a. Wat een geweldig Woord Van God hebben wij hier om te lezen! God kiest.! Hij koos ons in Christus, niet in onszelf. Hij heeft ons uitverkoren als GEMEENTE..

 Efeze 1:5

Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil.

Vers 5 Beste broeders en zusters in de Heere: De Heere God heeft ons verordineerd! Wat betekent dit? Voorbestemd. Voor de grondlegging der wereld had God al het plan dat Hij de wereld ging redden door Zijn Zoon Jezus Christus. Dat was en is Gods welbehagen. Wij zijn geadopteerd! Dit is een feit. Kinderen hier komt van het Griekse woord huiothesia: als zoon geplaatst. Wij zijn volwassen zonen en dochters en God ziet ons Christus precies zo!  Wat een gewelige positie hebben wij in Hem! Daarvoor mogen wij Hem elke dag danken!

 Efeze 1:6

Tot prijs der heerlijkheid van Zijn Genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde

Vers 6 Broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: Door Gods Genade zijn wij begenadigd! Wij hebben de onverdiende vergevingsgezindheid van God ontvangen in Christus Gods Zoon , Zijn Geliefde! Wat een geweldig vers is dit en wat een zekerheid hebben wij in Christus mijn broeders en zusters! Wij hadden de dood, ja de eeuwige dood verdiend maar God had ons zo lief dat Hij onze schuld op Zich nam en Zijn Zoon, Zijn Eniggeboren Zoon liet kruisigen voor onze zonden en onze schuld. Hij heeft die schuld betaald met Zijn bloed, ja Zijn eigen bloed op Golgotha en Hij is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking Romeinen 4:25! Wij zijn zonder schuld nu voor God wat wij niet verdienden broeders en zusters! Zijn Genade maar ons als mensen volledig geaccepteerd in Christus. Dit is een eeuwige positie wat niet zal veranderen. Lees Philemon 17 tot 19! 

Efeze 1:7

In Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden

naar de rijkdom van Zijn Genade

Vers 7: Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: wij hebben de verlossing door Zijn bloed. Zijn bloed wat vloeide op Golgotha heeft ons verlost van al onze zonden, heeft ons gereinigd van al onze zonden. Onze misdaden zijn vergeven van verleden, heden en toekomst!!!! Het is gebeurd en dat betekent dat het verleden tijd is!!! Dat is de rijkdom van Zijn Genade!!! Efeze 2:5 zegt ons het volgende: "Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; uit genade zijt gij zalig geworden" Denkt u zich dit in: wij waren dood door de misdaden!!!!  God echter had ons zo lief dat Hij Zelf naar deze aarde kwam om ons te redden van de eeuwige dood, de dood die ons scheidt van Hem!!! Hij kwam door de Heere Jezus Christus naar deze aarde. Werd Zelf Mens, zonder zonde, en heeft daardoor onze zonden en misdaden op Zich genomen en heeft deze gedragen aan het kruis. Wat wij verdiend hadden: de eeuwige dood, heeft Hij betaald met Zijn Eigen bloed door aan het kruis te sterven voor ons. Hij stierf niet Zijn eigen dood, maar onze dood stierf Hij en voor de gehele wereld. Denkt u zich dit in: Hij stierf voor de gehele wereld!!! Die wereld die vol van zonde is wat zichtbaar is in ruzies, eigen ego's, oorlogen etc. Hij heeft het allemaal gedragen!  Het is niet bevatten hoe groot dit moet zijn geweest. Wij kunnen het slechts geloven of aannemen dat het daadwerkelijk is gedaan voor ons!!!  Wat een liefde van God!!! Hij is alleen liefde!! Wij kennen van nature geen liefde doordat wij zondaars zijn. In Kolossensen 1:14 staat geschreven: "In Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden"

Wat betekent dit voor in de praktijk van elke dag? Wij mogen God elke dag danken voor de vergeving van zonden en danken voor alle geestelijke zegeningen waarmee wij zijn  gezegend in Christus. Behoren wij nu nog om vergeving te vragen? Het antwoord op deze vraag is een krachtig nee!  Waarom niet? Omdat onze zonden zijn vergeven door Zijn bloed!  En als wij zondigen? Dan vragen wij God onze Vader om ons te helpen om deze zonde niet meer te doen en wij danken voor de vergeving van zonden! Nu zal iemand kunnen zeggen: als je zonden dan toch zijn vergeven dan kan je toch raak zondigen? Het antwoord hierop is nee want in Romeinen 6:1 en 2 lezen wij het volgende: "Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meer worde? Dat zij verre. Wij , die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in haar leven" Lieve broeders en zusters: wij hebben een nieuw leven gekregen in Christus onze Heere en dat betekent niet dat wij raak blijven zondigen want wij zijn met Hem gekruisigd, begraven en opgestaan met Hem. Lees Romeinen 6:3-6 opdat wij niet meer de zonde zullen dienen. Ons oude leven wat dood is, is niet meer. Wij zijn nu levend in Christus en dat betekent dat wij niet meer de macht van de zonde over ons hebben. Wij kunnen nu Hem dienen in plaats van onszelf en de zonde. Geweldig om dit te weten en te geloven en ook dit dagelijks te ervaren!!!!

Efeze 1:8

Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid

en voorzichtigheid

Vers 8: Robert Lowry heeft een lied gemaakt over het bloed van Christus die onze zonden heeft gewassen/vergeven: 

"What can wash away my sin?

Nothing but the blood of Jesus.

What can make me whole again?

Nothing but the blood of Jesus"

Het kruis beste broeders en zusters is de demonstratie en wijsheid en voorzichtigheid van God! Wij zijn gered door

het bloed van Christus en dat betekent dat wij niet een vrijbrief om nu raak te zondigen integendeel als wij

verstaan dat Christus ons heeft verlost want wij waren slaven van de zonde, dan wensen wij niet meer de zonde te dienen! Ons doel zou moeten zijn lieve broeders en zusters om Hem te behagen Die voor ons stierf voor onze zonden en opstond voor

onze rechtvaardigmaking! Laten wij lezen Titus 2:12 waar staat geschreven: "En onderwijst ons, dat wij , de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en Godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld"

Lieve broeders en zusters in Nederland en Belgie! : Laten wij hierover nadenken en dit gaan toepassen/eigenmaken in ons leven met Christus. Lees en bestudeer Galaten 2:20!!!!!

 

Efeze 1: 9

Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid( geheimenis) van Zijn wil, 

naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelf

Vers 9: Wat is het Geheimenis van Zijn wil of de verborgenheid van Zijn wil wat Hij ons heeft bekend gemaakt door de apostel Paulus? Het Geheimenis van Zijn wil of de verborgenheid van Zijn wil heeft te maken met God's eeuwige doel met de hemel en de aarde! Dit eeuwige doel was alleen bekend bij God Zelf want Hij had het voorgenomen in Zichzelf: Om in de bedeling van de volheid der tijden, weer alles tot een te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is!!!!Dit is Gods eeuwige doel mijn broeders en zusters in Christus. Wat een geweldig iets is dit. Dus het hemelse plan en het aardse plan in Christus te vergaderen.  Dit zal zijn in de bedeling van de volheid der tijden. Dit gaat gebeuren mijn broeders en zusters in de toekomst!!! God gaat dit doen! Wij mensen hoeven Hem niet daarbij te helpen!  God veranderde de geschiedenis door ongeveer 2000 jaar geleden een nieuw programma, de bedeling der Genade, het Geheimenis bekend te maken door de apostel Paulus, Die eertijds Zijn grootste vijand op aarde was!! Lees Romeinen 16:25, Efeze 3:1-3 en Kolossensen 1: 25 en 26.  Dus de Bedeling van de volheid der tijden is de raad van Zijn wil: de eeuwige staat. Van eeuwigheid is God bezig alles in Christus een te maken: het hemelse plan en het aardse plan. 

Efeze 1:10

Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide 

wat in de hemel is, en wat op de aarde is. 

Vers 10: De bedeling van de volheid der tijden is de raad van Gods doel en dat doel is dat alles in Christus vergadert wordt zowel het hemelse plan en het aardse en degenen die tot het hemelse plan horen  en degenen die tot het aardse plan horen. In Filippensen 2:9-11 lezen wij het volgende: "Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is; Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen, die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader"  Hier in dit vers die in de hemel zijn dat is het Lichaam van Christus gezeten met Christus in glorie!  Die op de aarde zijn: de profetische gelovigen die zullen regeren met Christus op de nieuwe aarde.  Die onder de aarde zijn: de ongelovigen die zullen opstaan bij de grote Witte Troon aan het einde van het Duizendjarig Rijk. Zij ook zullen buigen voor Hem en Hem ook belijden dat Hij Heer is. Dit zal zijn bij de tweede opstanding!  Een ieder mens zal Hem erkennen als Heer en als God Zelf!!! 

Efeze 1:11

In Hem, in Wie wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het

voornemen van Hem, Die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil

Vers 11: Wat een geweldig vers is dit mijn broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. In Hem dat is in Christus, in Wie wij ook een erfdeel geworden zijn.  God heeft ons geerfd, geadopteerd als zonen en dochters in Christus mijn dierbare broeder en zuster! Dit hebben wij niet aan onszelf te danken maar aan Hem Die ons liefheeft en Zichzelf in Christus aan ons heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. Hij heeft ons gered uit de duisternis en ons overgezet in het Koninkrijk van Zijn Zoon Jezus Christus, het hemelse Koninkrijk! Door Zijn Genade hebben wij dit allemaal ontvangen, wij die leden zijn van het Lichaam van Christus!! Hij heeft ons gekocht met Zijn bloed wat daar vloeide op Golgotha. Wij, het Lichaam van Christus, de GEMEENTE, waren van te voren verordineerd naar het voornemen van Hem. Wat betekent het woord verordineren? Het is instellen, bepalen. Voorbestemmen.  Dit was Zijn doel, de afspraak die Hij met Zichzelf gemaakt had voor de grondlegging der wereld. Beste broeders en zusters: God werkt onafhankelijk. Hij heeft geen mens nodig om Zijn plannen te bedenken en uit te voeren.  In de Engelse Bijbel staat er predestination wat betekent determine before en komt van het Grieks proorizo, declare, voorbestemmen!

 

Efeze 1:12

Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. 

Vers 12: Lieve broeders en zusters: In Hem, in Christus zijn wij een erfdeel geworden. Wij als leden van het Lichaam van Christus waren te voren verordineerd naar het voornemen van Hem en tot prijs van Zijn heerlijkheid. Het behaagde God om voor de grondlegging der wereld mensen te bestemmen voor het Lichaam van Christus, de GEMEENTE en Christus als Hoofd van het Lichaam. Dit was de reden: tot prijs van Zijn heerlijkheid. Christus is onze Hoop! Het is niet de prijs van onze heerlijkheid maar van Zijn heerlijkheid!!! Dit is pure Genade van God mijn broeders en zusters en daarmee heeft Hij ons begenadigd in de Geliefde en dat is Zijn Zoon Jezus Christus. In Efeze 3;21 lezen wij het volgende vers: "Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen"  In 1 Timotheus 1: 1 zien wij dit: Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze Zaligmaker, en de Heere Jezus Christus, Die onze Hoop is. Wij hebben het eeuwige leven in Hem, in Christus mijn broeder en zuster! Onze hoop is in Hem want op 1 moment, nog sneller dan een oogwenk zal Christus ons komen halen vanuit de hemel en wij zullen veranderd worden in een ogenblik. Lees I Korinthe 15:51-53!! Wij zullen in de hemel een taak krijgen mijn broeders en zusters: wij zullen zitten boven de engelen en zullen ook engelen oordelen. Wat een geweldig moment zal dit zijn en we mogen daar nu al naar uitkijken! Geweldig en prijst de Heer voor dit!!! Lees Filippensen 3;20-21 en I Thessalonicensen 4:13-18!!!

Efeze 1:13

In Welken ook gij zijt, nadat gij het Woord der Waarheid, namelijk het Evangelie uwer

zaligheid gehoord hebt; in Welken  gij ook , nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld

geworden met de Heilige Geest der belofte.

Vers 13: Lieve broeders en zusters. Op het moment dat wij het Woord der Waarheid, het Evangelie van Gods Genade wat ons zalig/behouden heeft gemaakt gehoord hadden Efeze 2:8-9 en de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser aannamen als onze Heere. Op datzelfde moment werden wij verzegeld met de Heilige Geest der belofte. God ging op dat moment in ons wonen door Zijn Geest. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest van God. De Heilige Geest van God woont in ons en wij kunnen niet meer gescheiden raken van God zoals wij daarvoor leefden zonder God in deze wereld en zonder hoop. We zijn dus verzegeld met Zijn Geest. Romeinen 8:15 en 16 zegt ons het volgende: "Want gij hebt niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid weer tot vreze, maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen (zonen en dochters), door Wie wij roepen: Abba Vader! Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.  En in Efeze 4;30 lezen wij het volgende: "En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing" Tot de dag der verlossing lieve broeders en zusters! Tot die dag en dat is de dag dat wij verlost worden van dit aardse lichaam, met de opname van de GEMEENTE, de toevergadering tot Hem in de lucht! Tot die dag zijn wij verzegeld met de Heilige Geest van God!!!! Wij zullen in de hemel een geestelijk lichaam krijgen, zonder de aanwezigheid van de zonde. Wij kunnen dan ook niet meer zondigen!!! Romeinen 8:23 vertelt ons: "En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam" Door deze Geest waarmee wij zijn verzegeld broeders en zusters, verwachten wij uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Lees Galaten 5:5!! Wat betekent dit nu voor ons in de praktijk van alle dag? Deze verzegeling van de Heilige Geest betekent niet dat wij constant met de Heilige Geest vervuld zijn. Nee wij behoren ons elke dag in dienst te stellen van onze Heere Jezus Christus! Ons lichaam is wel dood om de zonden maar onze geest is leven on de gerechtigheid. Wij zijn dus schuldenaars, niet naar het vlees om naar het vlees te leven Romeinen 8: 10 en 12. 

Efeze 1:14

Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid

Verse 14: God heeft ons Zijn Geest, Zijn Heilige Geest gegeven. Die Geest woont in ons broeders en zusters in de Heere Jezus Christus!!! Dit, de Heilige Geest,  heeft Hij gegeven als een aanbetaling/ een onderpand tot de dag der verlossing, de verkregen verlossing. Dus als de bazuin zal slaan/zal gehoord worden I Korinthe 15:52, I Thessalonicensen 4:17, tot die dag, tot dat ogenblik mijn broeders en zusters zullen wij verzegeld zijn met de Heilige Geest van God.  Lees ook Romeinen 8:23!! Mijn broeders en zusters in de Heere Jezus Christus: Wij zijn in Hem, in Christus en in de wereld is het onzekerheid en chaos. Dat zien wij om ons heen en merken dit elke dag dat wij hier op deze aarde leven. Wij kunnen rusten in het volbrachte werk van Christus, voor ons volbracht op het kruis van Golgotha!!! Wij kunnen rusten in Zijn Genade die wij van Hem ontvangen hebben Efeze 2:8-9!! Wat geweldig is dit. Hij houdt ons vast door middel van Zijn Geest Die in ons woont en tot de dag der verlossing. Wij kunnen niet meer gescheiden zijn van God!!! Een belangrijk iets is dit: wij zijn altijd veilig in Hem, eeuwige zekerheid in Hem en dit verwijderd de angst van ooit onze redding verliezen, dat we verloren zullen gaan.  Dat kan niet meer!!! Eens een kind van God is altijd een kind van God. Onthoud dit lieve broeders en zusters: Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" Romeinen 8:31. Lees en bestudeer broeders en zusters Romeinen 8:31-39 en laat dit Woord van God tot u doordringen, tot uw hart en maak dit uw eigen!!

Efeze 1:15

Daarom ook ik, gehoord hebbende  het geloof in de Heere Jezus, dat onder u is, en 

de liefde tot al de heiligen

Vers 15: De apostel Paulus hoorde heel veel positiefs van de gelovigen te Efeze. In Efeze was Paulus ruim 2 jaar geweest dus kende hij de gelovigen erg goed en nu hoorde de apostel Paulus dit positief nieuws over hen via Tychikus lees Efeze 6: 21! In Handelingen 19: 8 lezen wij het volgende: "En hij ging in de synagoge, en sprak vrijmoedig, drie maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods" Handelingen 19:8. Toen sommigen daarna kwaad gingen spreken en tegen de menigte van Efeze scheidde Paulus zijn leerlingen af en ging in een school van een zekere Tyrannus verder en in vers 10 van hetzelfde hoofdstuk lezen wij: "En dit geschiedde twee jaren lang, alzo dat allen die in Azie woonden, het Woord van de Heere Jezus hoorden, beiden Joden en Grieken"

De gelovigen te Efeze hadden veel geleerd en hun geloof in de Heere Jezus Christus was enorm sterker geworden en ook in de praktijk van elke dag want de liefde of agape die zij tot andere mensen in het Lichaam van Christus hadden was enorm en dit hoorde Paulus door waarschijnlijk Tychikus, de geliefde broeder. Dit is echt een voorbeeld voor ons gelovigen en wij behoren dit ook net als de gelovigen te Efeze te doen naar onze medebroeders en zusters. De liefde van Christus moet in ons leven een centrale rol spelen naar onze familieleden: medebroeders en zusters in het Lichaam van Christus. Oh wat zou het geweldig zijn als meerdere mensen hier in Nederland deze waarheden van Gods Genade zouden leren kennen want dan zou er veel veranderen niet alleen in levens van mensen ten eerste maar ook in de leer. De leer der Genade Romeinen 16:25-26, Handelingen 20:32 wat ons opbouwt en bevestigt! Wat ons ook de zekerheid geeft in Christus. Waarom zou u niet willen leren kennen mijn broeder en zuster? U kunt hierdoor opgebouwd worden in het geloof en u leert ook de echte liefde van God dieper kennen. Neem die stap en ga deze waarheden lezen en bestuderen!!!

Efeze 1:16

Houd niet op voor u te danken, u gedenkende in mijn gebeden

Vers 16: Wat een voorbeeld is de apostel Paulus voor ons! Ook in gebed. Hij dankt voor de gelovigen te Efeze en houdt niet op voor hen te danken. Hij gedacht hen altijd in zijn gebeden. Het laat zien dat gebed erg belangrijk is en nog steeds want wij leven nog steeds onder de bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3. De apostel Paulus is een voorbeeld voor dankbaarheid. Hij was erg blij met de gelovigen te Efeze en was blij dat ze door Gods Genade door het geloof gered waren net als hij als eerste in het Lichaam van Christus door Genade door het geloof gered. De apostel Paulus wist ook erg goed dat hij niet de enige was in het Lichaam van Christus, de GEMEENTE en dat hij alleen Christus diende, nee er waren meer mensen en hij is ontzettend blij met hen en dankt en noemt hen ook in zijn gebeden tot God en dankt God ook voor hun getrouwheid. Laten wij even hier bij stilstaan en ons afvragen wanneer wij voor het laatst voor iemand gebeden hebben en ook gedankt hebben voor hen. Als gelovigen in Christus zouden wij de meest dankbare mensen zijn op deze aarde. Toch zien we dit zo weinig in de praktijk van elke dag. Laten wij net als de apostel Paulus deze regel in ons leven toe passen namelijk: Houdt sterk aan in het gebed; en waakt daarin met dankzegging"Kolossensen 4:2. In de apostel Paulus zijn gebed kwamen veel dingen naar voren waarvoor hij bad tot God de Vader. In I Timotheus 2: 1 en 2 o.a. lezen wij: Ik vermaan dan voor alle dingen,d at gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, dei in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.  Wij behoren net als de apostel Paulus niet te stoppen met het gebed. Gebed is erg belangrijk want bidden en danken is praten met God.  Op deze site staat ook een Bijbelstudie over het gebed. Lees die studie eens een keer door en bestudeer dit. Dit is wat ik u aanraad broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus! Wij mogen alles bekend maken bij God. Laten wij Filippensen 4: 6 en 7 lezen: "Weest in geen dingen bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. " Dus wij behoren geen zorgen te maken. De zorgen kunnen wij aan God overgeven! En wat wij bidden zal ons gegeven worden? Het antwoord hierop is nee. Wat belangrijker is de vrede van God, die alle verstand te boven gaat zal onze harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Om nog terug te komen op Kolossensen 4:2: Houdt sterk aan in het gebed; en waakt daarin met dankzegging" Tesamen met het gebed behoren wij als gelovigen mijn broeders en zusters in Christus , ook waakzaam te zijn. We behoren alert te zijn dus wakker omdat we anders vervallen in vleselijke gedachten. Het is ook belangrijk om waakzaam te zijn broeders en zusters opdat wij niet zorgeloos worden. Als wij bidden met dankzegging geven wij dank aan onze hemelse Vader voor dingen die wij gekregen hebben van Hem en voor Zijn goedheid en Zijn getrouwheid en mogen weten dat Hij meer doet dan wij bidden of beseffen naar Zijn rijkdom van Genade. 

Efeze 1:17

Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest der

wijsheid en der openbaring in Zijn kennis

Vers 17: Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: Dit was en is het gebed van de apostel Paulus en niet alleen voor de broeders en zusters in Efeze, ook aan ons is dit geschreven. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus , de Vader der heerlijkheid. Dus God de Vader geeft ons de Geest der wijsheid!  Ten eerste zien wij hier dat Jezus Christus, Die Gods Zoon is werd geboren uit de maagd Maria door de Heilige Geest en is God Zelf en is Mens. Jezus Christus is God. God Zelf kwam door middel van de Heere Jezus Christus hier op aarde en nam de gedaante als een mens en dienstknecht aan, ja als Gods Zoon. Lees Filippensen 2: 5-10, Om de mensheid te redden. De apostel Paulus bid hier voor de gelovigen te Efeze en ook voor ons dat de Vader van onze Heere Jezus Christus wil geven de Geest der wijsheid en openbaring in Zijn kennis. Hij, Paulus vraagt in zijn gebed tot zijn hemelse Vader dat de Heilige Geest wat samengaat met Gods Woord Romeinen 10:17, ons wijsheid en openbaring wilt geven in Zijn kennis. De kennis van Gods Genade Evangelie. Dus het gaat om inzicht en kennis van al de brieven die de apostel Paulus geschreven heeft. Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus; als u de kennis van de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid heeft dan betekent dit twee dingen te weten: Ten eerste zocht u naar de waarheid. Ten tweede de Geest van God verlichtte u voor deze gezegende boodschap door uw studie van de Schriften. Persoonlijk kan ik u zeggen dat meer dan 35 jaar geleden ik hongerig was voor de waarheid van God. Ik stond echt op een punt in die tijd om het geloof in God vaarwel te zeggen en mijn eigen gang maar te gaan. Ik was de religieuze wereld beu en wilde ermee kappen maar God op een wonderbaarlijke manier heeft mij Zijn waarheid laten zien in Zijn Woord. Goed, ik hoorde de gehele waarheid door een broeder en zuster in de Heere Jezus Christus waarvoor ik nog steeds dankbaar ben en dat heel mijn leven hier op aarde dankbaar voor blijf. Dit is echt wat kan gebeuren en als u nog niet de waarheid kent mijn broeder of zuster en u bent hongerig leer de brieven van de apostel Paulus kennen! Lees deze geweldige brief aan de gelovigen te Efeze! Breng alles in gebed tot God en vertel Hem dat u graag de waarheid wilt leren kennen en dat God uw hart mag zacht maken voor de waarheid zodat u ook samen met mij dit kan delen. Ga deze website lezen lieve broeders en zusters. Net als de apostel Paulus bid ik ook voor u tot God de Vader dat uw ogen ook verlicht mogen worden net als de gelovigen te Efeze, net als Timotheus, Titus en nog meer mensen die dit allemaal mochten leren kennen. Mijn ogen werden verlicht op het moment dat ik het begon te begrijpen en de Bijbel wat tevoren een tegenstrijdig Boek leek werd heel erg duidelijk en helemaal niet tegenstrijdig meer!  Doe, en ga de brieven lezen lieve broeders en zusters in Christus. Stel niet uit van dat komt nog wel een andere keer. Het is geweldig om de waarheid te weten en te kennen en ook voor te staan zoals ook Timotheus aangespoord werd door de apostel Paulus gesterkt te worden in de Genade van God. Genade beste mensen betekent niet alleen redding, het is ook het nieuwe leven in Christus!  Galaten 2:20. Leven door het geloof door Genade in de Heere Jezus Christus en dat elke dag! 

Efeze 1:18

Namelijk verlichte ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten, welke de hoop

van Zijn roeping is, en welke de rijkdom der heerlijkheid van Zijn erfenis is 

in de heiligen

Vers 18: Als wij tot erkentenis der waarheid komen, namelijk het Geheimenis  wil de Heere ons doen verstaan wat de hoop is van Zijn roeping! Deze roeping heeft te maken met onze toekomstige staat! Mijn broeders en zusters weet dit wel dat de storm van het leven kan woeden. De vijand en dat is de satan, kan meedogenloos ons aanvallen. Wanhoop lijkt misschien een goede vriend. Maar het baken van licht dat schijnt aan de horizon geeft ons hoop te komen tot een veilige haven!  Dat LICHT is de  glorieuze verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus! Hij is onze Hoop en wat hier geschreven staat in dit vers is over onze toevergadering met Hem Filippensen 3: 20, 21, I Thessalonicensen 4:13-18, I Korinthe 15:51-53!  Dit is de dag der verlossing!!! DE OPNAME VAN DE GEMEENTE!!!!  Wij hebben deze hoop mijn broeder en zuster! Zolang wij deze hoop hebben kunnen wij alles bijna overleven. Onze hoop is om met Hem te zijn! Hij komt ons halen in de wolken en wij zullen opgenomen worden Hem tegemoet in de lucht!!!! Laten wij elkaar hiermee bemoedigen en ook troosten!!! Dan zullen wij als wij letterlijk in de hemel zijn volledig begrijpen wat de rijkdom der heerlijkheid van Zijn erfenis is. Elke gelovige  in Christus zal dan compleet begrijpen wat het betekent. Wat geweldig om dit nu te weten en te geloven. Wat een geweldig vers is dit mijn broeders en zusters in de Heere Jezus Christus! ER IS HOOP. Er is ook hoop voor de ongelovigen om ons heen. Ook zij kunnen de Heere Jezus Christus aanvaarden als hun Redder en Heiland en samen met ons deze HOOP ook delen! Laten wij hen niet vergeten in onze gebeden tot God want dit is de wil van God: "Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker; Die wil, dat alle mensen zalig worden (behouden worden), en tot kennis der waarheid komen" I Timotheus 2:3-4! 

Efeze 1:19

En welke de uitnemende grootheid van Zijn kracht

is aan ons, die geloven naar de werking van de

sterkte Zijner macht

Vers 19: Wat een geweldig vers is dit: de uitnemende grootheid van Zijn kracht is aan ons! Zijn kracht, Gods kracht  is ontzettend groot! In Psalm 106 verzen 8-11 lezen wij het volgende: "Doch Hij verloste hen om Zijns Naams wil, opdat Hij Zijn mogendheid bekend maakte. En Hij schold de Schelfzee, zodat zij uitdroogde, en Hij deed hen wandelen door de afgronden, als door een woestijn. En Hij verloste hen uit de hand van de hater, en Hij bevrijdde hen van de hand van de vijand. En de wateren overdekten hun tegenpartijders; niet een van hen bleef over" Broeders en zusters in de Heere Jezus Christus: dit gebeurde echt en zo verloste God Israel van de Egyptenaren. Vandaag de dag heeft God Zijn kracht geopenbaard op een andere manier aan ons. Het is kracht van de opstanding van Jezus Christus! Gewapend met kennis van de uitnemende grootheid van Zijn macht om ons te weren, wij  die geloven,  wij zijn uitgerust om te zegevieren over zonde en dood. Dit is die kracht beste broeders en zusters! Het is de werking van de sterkte Zijner macht. Het is Zijn kracht die in ons werkt lieve broeders en zusters en met die kracht kunnen wij zegevieren over zonde en dood! Het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20:24 en 32, Romeinen 16:25,26 verandert onze levens: "Het is de kracht van God tot redding/zaligheid een ieder van ons, die gelooft!  Romeinen 1:16.  Natuurlijk worden wij in ons leven elke dag geconfronteerd met verleidingen van de verleider en wij zondigen nog steeds maar de kracht van Zijn opstanding is vele malen groter om te zonden te overwinnen tot glorie van God. De gelovige hoeft niet te worden gehouden in de zonde en  angst. Wat wij dagelijks behoren te doen om de werkingen van de boze te weerstaan is ons aan God elke dag weer over te geven en telkens te realiseren wat onze positie is in Christus. Laat Hem het werk in ons doen. Laten wij Galaten 2:20 goed begrijpen. Lees dit vers lieve broeders en zusters in onze Heere!

Efeze 1:20

Die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; 

en heeft Hem gezet aan Zijn rechterhand in de hemel

 

Vers 20: Christus is niet in het graf gebleven. De dood kon Hem niet houden want Hij was zonder zonde dus heeft God de Vader Hem opgewekt uit de doden. Laten wij Romeinen 6: 9 en 10 lezen: "Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode." God heeft Hem opgewekt en die kracht, de opstandingskracht is en was zeer groot wat met geen pen te beschrijven is lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Die opstandingskracht is ook aan ons geschonken. De macht van de zonde is weg. Wij zijn overeenkomstig Romeinen Hoofdstuk 6 een geworden met Christus! Laten wij Romeinen 6: 5-8 lezen: "Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij  niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven"  Christus is uit de doden opgewekt en wij met Hem en wij zijn nieuwe mensen in Hem en daarom zegt de apostel Paulus in Efeze 2:1 het volgende: En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. en in vers 6:"En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus" Dit is werkelijk fantastisch wat God gedaan heeft! Hij heeft ons mede opgewekt met Christus en wij zijn in Hem! God de Vader heeft Zijn Zoon gezet aan Zijn rechterhand in de hemel en wij zijn mede opgewekt en mede gezet in de hemel in Christus Jezus!!! Daarom leeft die opstandingskracht ook in ons door Gods Geest Die in ons woont!!! De macht van de zonde is weg lieve broeders en zusters zodat wij niet meer de zonde hoeven te dienen. In het dagelijks leven is het nu telkens keuzes maken: of we dienen de zonden of we dienen de gerechtigheid van God door Zijn wil te doen. Laten wij afstand nemen van de zonden broeders en zusters en in het dagelijks leven Hem dienen door Zijn Woord en ons te laten leiden door Zijn Geest wat samengaat met Zijn Woord van Genade wat ons opbouwt en versterkt! Romeinen 16:25-26, Handelingen 20:32!

In Romeinen 8:34 lezen wij: "Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt" Wat een geweldige Redder en Heiland hebben wij lieve broeders en zusters: Hij is ter rechterhand van God en bidt voor ons elk moment van de dag! God is liefde en blijft ons liefhebben en Hij blijft getrouw, ook al zijn wij ontrouw, Hij blijft getrouw. Het is Zijn geloof, Zijn getrouwheid wat ons heeft gered en ons vasthoudt!!!! Lees II Timotheus 2:13!!!

Efeze 1:21

Ver boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en alle naam, die

genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende

Vers 21: De Heere Jezus Christus is gezeten aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Dit is ver boven alle overheid, macht, kracht, heerschappij, alle naam die genaamd wordt en dat niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomende. Hij is voor eeuwig gezeten op Zijn Troon! God heeft de absolute macht! Niemand is boven Hem want Hij is boven alles en iedereen en elke macht!!! In Filippensen 2:9 lezen wij: "Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven welke boven alle naam is" In Hebreeen 1:3-4 lezen wij: "Die, alzo Hij is het Afschijnsel van Zijn heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld van Zijn zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het Woord van Zijn kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen; Zoveel voortreffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geerfd heeft" Dit lieve broeders en zusters is een verheerlijking! Christus heeft absolute kracht en autoriteit over Zijn gehele schepping omdat Hij Zichzelf vernederde tot de dood, ja tot de dood van het kruis!  Hij stierf niet Zijn eigen dood maar onze dood daar en betaalde onze schuld met Zijn bloed. Hij zonder zonde voor de zondaren zoals u en mij! Omdat Hij zonder zonde was en is kon de dood Hem niet houden en stond Hij op uit de doden na 3 dagen in het graf te hebben gelegen. In I Korinthe 15:3 en 4 lezen wij: "Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften" En in Romeinen 4:25 lezen wij: "Die overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking" Alle dingen zijn  Zijn voeten onderworpen worden. Lees I Korinthe 15: 27 en 28! Niet alleen nu maar ook in de toekomst, de volgende wereld waarin alles zal vergaderd zijn Christus beide wat in de hemel en wat op de aarde is Efeze 1:10.

Efeze 1:22

En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem  de Gemeente

gegeven tot een Hoofd boven alle dingen

Vers 22: Alles is onderworpen aan Zijn voeten, de Heere Jezus Christus!!! Hij heeft alle macht en kracht en Hij is Hoofd boven alle dingen. Ook is Hij Hoofd van de GEMEENTE, het lichaam van Christus! Hij is ver boven alle overheid en macht en kracht wat we hebben kunnen lezen in het vorige vers.  We lezen I Korinthe 15:27: "Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft" Lieve broeders en zusters in Christus: God de Vader heeft Hem deze macht gegeven. Hij heeft Hem alle dingen onderworpen en Hij is Hoofd boven alle dingen. Wat een geweldige God hebben wij. De duivel is reeds verslagen, hem wacht het oordeel wat in het boek Openbaring 20:10 staat. Lees dit vers!  Al kan de duivel nu nog steeds invloed uitoefenen toch is hij al verslagen door het volbrachte werk van Christus aan het kruis  en door Zijn opstanding. Daarom haat hij de boodschap van Gods Genade en zal alles in het werk stellen om dit te verhinderen en mensen in de dwaalleer te houden of mensen in zijn rijk te houden door niet te gaan geloven in Christus. Christus heeft reeds over hem getriomfeerd! Wij lezen dat in Kolossensen 2:15: "En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft erdoor over hen getriomfeerd"  In Hebreeen 2:14 lezen wij : "Aangezien dan de kinderen het vlees en bloed deelachtig zijn, zo is Hij ook eveneens die deelachtig geworden, opdat Hij door de dood te niet zou doen degene, die het geweld des doods had, dat is de duivel" Lieve broeders en zusters: de dood is teniet gedaan doordat Christus stierf aan het kruis onze dood en dat Hij is opgestaan uit de doden"I Korinthe 15:3.4!!! De satan is verslagen en Christus heeft getriomfeerd over hem en is ver boven de duivel aan de rechterhand van de Vader! Geweldig om dit te weten en te geloven! 

Efeze 1:23

Welke Zijn lichaam is, en de vervulling van Hem, Die alles in allen vervult

Vers 23: Beste broeders en zuster in de Heere Jezus Christus. We lezen nu het laatste vers van hoofdstuk 1 . Christus is opgestaan en zit aan de Rechterhand van de Vader ver boven alle heerschappij en kracht en macht en alle overheid en alle naam die genaamd wordt!  Hier lezen wij: De GEMEENTE, de hemelse Gemeente is Zijn Lichaam. Wat geweldig om te weten is dit: "Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des Lichaams" Hij is de Behouder van het Lichaam welke Zijn Gemeente is. Hij is ons Hoofd en wij zijn, ja broeder en zuster, wij zijn de leden van dat Lichaam. Hij houdt het Lichaam bij elkaar! 

U beste lezer,  kunt lid zijn van een aardse gemeente. Zolang u geen lid van de Ware Gemeente bent, het Lichaam van Christus bent u alsnog verloren voor eeuwig! Zo geloof in de Heere Jezus Christus, dat Hij voor u stierf voor uw zonden en opstond voor uw rechtvaardigmaking en om u het eeuwige leven te geven in Hem. "Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden( behouden worden) Handelingen 16:31. Aanvaard Hem als u Heer en Heiland nu en u gaat van de eeuwige dood naar het eeuwige leven in Hem!!!  Doe het nu, niemand kan zeggen of het morgen nog kan dus stel niet uit tot morgen!!!

De vervulling van Hem Die alles in allen vervult. Wat geweldig lieve broeders en zusters! God vervult alles en in allen. We lezen hier ook Filippensen 1:6 : "Vertrouwende die, dat Hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus" Dus tot de dag der verlossing Filippensen 3:20-21.  In Efeze 4:16 lezen wij het volgende:"Uit Wie het gehele Lichaam, bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zijn maat, de wasdom van het lichaam bekomt, tot opbouwing van Zichzelf in de liefde"  In ieder lid betekent een ieder deel in zijn maat. Dit is het Lichaam van Christus in principe: de hemelse GEMEENTE. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efeze Hoofdstuk 2

En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood

waart door de misdaden en de zonden

Vers 1: Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Wij zijn levend gemaakt met Christus!!! Christus stond op uit de dood en wij met Hem! In Romeinen 6: 4-6 lezen wij het volgende: "Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen"  Deze verzen vormen de basis mijn lieve broeders en zusters, wat er is gebeurd met ons op het moment dat wij de Heere Jezus Christus aanvaarden als onze Redder en Heiland. Wij waren dood, onze oude mens, onze oude ik, was dood voor eeuwig en gescheiden van God doordat wij zondaars zijn van nature. Wij stammen allemaal van Adam Romeinen 5:12 Romeinen 3:23 en daarom zondigen wij en in onze oude mens van nature waren wij dood door de misdaden en de zonden.  Met deze dood, wat betekent scheiding van God, konden wij God niet dienen. Wij dienden de zonden zoals de andere mensen rondom ons die niet de Heere Jezus Christus hebben aanvaard als hun Redder en Heiland.  Romeinen 3:23 zegt dit heel mooi: "Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods" Van nature door de zonde die in ons heerst vanwege de zondeval van de mens Romeinen 5:12 derven wij of missen wij de heerlijkheid van God namelijk het eeuwige leven in Hem!  Maar nu is er goed nieuws! Werkelijk goed nieuws: Wij zijn levend gemaakt met Christus. God heeft ons levend gemaakt met Hem. Vers 5 van dit hoofdstuk legt het uit: "Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; uit genade zijt gij zalig geworden" God heeft ons levend gemaakt, God heeft ons mede opgewekt met Christus.  Uit onszelf lieve broeders en zusters konden wij niet levend worden, wij waren dood. God heeft ons levend gemaakt, ons een nieuw leven geschonken in Christus. Hij stierf onze dood aan het kruis, onze zonden zijn vergeven Efeze 1;7, Kolossensen 1:14, Efeze 4: 32. Hij nam aan het kruis onze zonden op Zichzelf en stierf  daarvoor. Hij betaalde met Zijn eigen bloed op Golgotha voor onze zonden!!! Hij gaf Zijn leven voor ons wat wij niet konden doen. Hij deed dit omdat Hij zonder zonde was en is!!! Romeinen 5:6 zegt ons: "Want Christus, toen wij noch krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven"  Wat een geweldige God hebben wij, Die betaalde in Christus voor ons helemaal, niet een klein beetje maar helemaal en wij hebben nu het leven in Christus, een nieuw leven. Wat geweldig om dit te weten en te geloven!!!

Efeze 2:2

In Welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht,

van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid

Vers 2: Broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: wij waren dood door de misdaden en zonden. Wij wandelden net zoals de mensen om ons heen die niet geloven in de Heere Jezus Christus, die Hem nog niet hebben aangenomen. Wij zijn levend gemaakt! God heeft ons levend gemaakt met Christus. Wij, onze oude mens is met Hem gekruisigd, gestorven, begraven en wij zijn nu nieuwe mensen in Hem Christus!!! Wij hebben in Hem het eeuwige leven. Eertijds voordat wij de Heere Jezus Christus aanvaarden als onze persoonlijk Verlosser leefden en wandelden wij naar de eeuw dezer wereld. Wij dienden alleen de zonden. Wij konden niet anders gelijk de andere mensen die Christus niet kennen. Zij zondigen ook de gehele dag en de macht van de zonde is over hen. Zij zijn slaaf van de zonde vanwege het feit dat zij zondaars zijn en ongered! Wij echter waren net als zij. In principe zijn wij net als zij ook zondaars en geen haar beter alleen gered door het bloed van Christus! Dus eertijds toen wij nog niet Christus hadden aanvaard als persoonlijk Verlosser wandelden wij naar de overste van de macht der lucht. Dit is de satan en zijn zijn geest werkt nu vandaag in de kinderen der ongehoorzaamheid. Zij zijn de ongelovigen die zich er niet van bewust zijn dat zij slaven der zonde zijn en dat satan's geest in hen werkt! In Kolosssensen 3: 6 en 7 lezen wij het volgende: "Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid; In welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij daarin leefdet"  Wij waren destijds ook zo want in Titus 3:3 lezen wij: "Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde en elkander hatende"  Wij hebben hier dagelijks mee te maken. Zet het nieuws aan en je hoort of ziet dit allemaal gebeuren. Mensen die God niet kennen hebben deze eigenschappen. De laatste jaren zie je steeds meer mensen die anderen haten en hen zelfs vermoorden. Denk aan al de oorlogen die nu op dit moment een rol spelen, denk aan de vervolgingen in landen waar gelovigen in Christus vervolgd worden of in andere landen waar andersdenkende mensen vervolgd, opgesloten of vermoord worden. Hoe komt dit? Dit komt door de zondeval en doordat mensen de geest van satan hebben in hen. Die houdt hen gevangen en zij zijn slaven van de zonde en dood voor eeuwig. Ook voor deze mensen is er Goed Nieuws! Werkelijk Goed Nieuws. Christus stierf aan het kruis ook voor hen! Zij behoren alleen te weten dat zij zondaars zijn en dat zij een Verlosser nodig hebben en Hem aanvaarden als hun Redder en Heiland. Laten zij zich verzoenen met God! Lees 2 Korinthe 5:19-21!

Efeze 2:3

Onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, 

doende de wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen

des toorns, gelijk ook de anderen

 

Vers 3: Lieve broeders en zusters in het Lichaam van Christus: Wij waren van nature kinderen van de toorn. De toorn van God was over ons voordat wij de Heere Jezus Christus hadden aanvaard als persoonlijk Verlosser. In Kolossensen 3:6-7 hebben wij het ook kunnen lezen. Laten wij dit nogmaals lezen: "Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. In welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij daarin leefdet" Ja broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: wij waren dood door de misdaden en de zonden. Wij dienden slechts ons eigen vlees en onze begeerlijkheden. Begeerlijkheden kunnen zijn: zucht naar drank, drugs, vrouwen, sex etc. Dit was ook in steden zoals in Efeze en Korinthe. De apostel Paulus beschrijft hun positie in Christus en ook onze positie in Christus en wat wij eertijds zonder Christus waren. 

    Nu in Christus en wij danken God hiervoor kunnen wij kiezen: of wij dienen ons vlees met de zonden  of wij nemen afstand van de zonde of wij laten ons leiden door Gods Geest door Zijn Woord.  Voordat wij de Heere Jezus Christus kenden dienden wij alleen de zonde. Nu kunnen wij ook onze medemensen die niet in Christus geloven volledig begrijpen. Alleen is het de vraag of zij ons begrijpen. 

Efeze 2:4

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft

Vers 4: Wij waren van nature kinderen des toorns. Gods toorn was op ons mijn lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus, toen wij nog niet de Heere Jezus Christus hadden aanvaard als persoonlijk Verlosser. Wij waren dus zonder God in deze wereld gelijk de andere mensen die Hem niet kennen en aanvaard hebben als persoonlijk Verlosser. Maar nu komt het! Maar God. Het woord maar zegt ons dat er een verandering heeft plaatsgevonden. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde! Wat betekent barmhartigheid? Ontferming betekent het!  God is God van ontferming. Hij kan dit alleen want Hij is zonder zonde. Wij mensen kennen geen barmhartigheid van nature. Hij wel. Hij is rijk in barmhartigheid! Romeinen 5:8 zegt ons dit: "Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren"

Dat is Gods grote liefde waarmee Hij ons liefgehad heeft.

Broeders en zusters: God is liefde en Hij kent alleen ontferming. Hij heeft deze liefde, deze grote liefde,

bewezen door Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde te zenden en te laten kruisigen aan het kruis op Golgotha! 

Waarom? Omdat Hij de wereld zo lief had en heeft!!! Hij stierf voor u en mij aan het kruis op Golgotha. Hij stierf niet Zijn eigen dood maar onze dood! Hij stierf in onze plaats aan het kruis lieve broeders en zusters! Hij heeft dit gedaan voor ons zodat wij van de eeuwige dood verlost konden worden want Hij leeft. De dood kon Hem niet houden want Hij is opgestaan en Hij leeft en zit nu aan de rechterhand van de Vader. 

Efeze 2:5

Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt

met Christus; ( uit genade zijt gij zalig geworden)

Vers 5: Broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. Wij waren dood door de misdaden en de zonden die wij van nature hadden. Romeinen 5:12 zegt ons dat door een mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. Wij waren dood voor God voordat wij de Heere Jezus Christus aanvaarden als onze persoonlijke Verlosser en Heiland!  Wat is er gebeurd? Wij zijn levend gemaakt met Christus mijn broeders en zusters! Levend! Denkt u hier over na. Wij zijn niet meer dood, eeuwig dood maar eeuwig levend in Hem Christus. Dit alles heeft God gedaan! Hij heeft ons verlost door de Heere Jezus Christus! Dit is Goed Nieuws!!! Uit onszelf kunnen wij dit niet bereiken omdat wij eeuwig dood, zondaars zijn, van God gescheiden door de zondeval! Dank de Heere God dat Hij ons levend heeft gemaakt met Christus. Hiervoor mogen wij Hem danken elke dag!!!  Een geweldig vers in verband met dit feit is het volgende: "Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde" Kolossensen 1:13. Wat geweldig: wij zijn uit de macht der duisternis! Wij zijn uit de macht van de satan en wij zijn overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Jezus Christus!  Wij zijn nu van Hem. Galaten 2:20 bevestigt dit: "Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft" Dit is nu onze positie in Christus mijn broeders en zusters! Hij leeft nu in ons door middel van Zijn Geest! Efeze 1:13-14 lees dit en laat deze schriften tot u doordringen, tot uw hart!!! De wet kon ons niet redden, ook konden wij onszelf niet redden maar wij zijn gered door Genade door het geloof van Christus! 

Efeze 2:6

En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus

Vers 6: Geliefde broeders en zuster in onze Heere Jezus Christus. Wij zijn niet alleen levend gemaakt met Christus! Wij zijn mede opgewekt met Hem en onze positie is nu in Christus in de hemel!  Wat GOED NIEUWS is dit! Onze positie is nu reeds in de hemel. Wij zijn hemelburgers en wij zijn van Hem! Romeinen 6: 6-9 zegt ons het volgende: "Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem" Wat geweldig om dit te weten en te geloven en wat een zekerheid die wij hebben in Christus! Misschien bent u hier niet van bewust. Door dit te lezen en te bestuderen kunt u dit eigen maken zodat dit ook uw zekerheid mag worden! Laat deze schriften tot u doordringen mijn broeder en zuster in de Heere!

Efeze 2:7

Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom 

van Zijn Genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus

 

Vers 7: Daarom heeft God ons opgewekt met Christus om Zijn uitnemende rijkdom van Zijn Genade zou betonen in de toekomende eeuwen. In het Engels staat er ages to come!  De Genade van God is gedefinieerd als Gods Rijkdom ten koste van Christus. Hij betaalde alles met Zijn Eigen bloed op Golgotha toen Hij daar stierf in onze plaats, zodat wij kunnen genieten van de eeuwigheid met Hem. De toekomende eeuwen of ages to come. Buiten de tijd zoals wij het weten is dat God ons laat zien geweldige rijkdom van Zijn Genade in Zijn vriendelijkheid in Christus. Wat kan Hij meer doen voor ons dat Hij niet gedaan heeft?  

Efeze 2:8

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is

Gods gave

 

Vers 8: Wat een geweldig Woord van God mijn lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Wij zijn uit Zijn Genade, Gods Genade zalig (behouden0 geworden door het geloof van Christus. Wij zijn door Genade alleen, door geloof alleen en in Christus alleen behouden. Behouden/zalig van wat?  Behouden voor de eeuwigheid. Hij, Christus was gehoorzaam, ja gehoorzaam tot aan de dood van het kruis op Golgotha. Hij stierf onze dood aan het kruis. Wat wij verdiend hadden heeft Hij gedragen in Zijn lichaam aan het Kruis. Het is Zijn geloof wat ons heeft gered omdat wij ons vertrouwen in Hem hebben gesteld en Hem hebben aanvaard als persoonlijk Verlosser en Heiland. Wij die dood waren zijn levend gemaakt met Hem, Christus en het is niet onze verdienste, nee, het is Gods gave, Zijn cadeau. Hij heeft het ons in Christus vrij gegeven. Wat een zekerheid die wij mogen ervaren! Denk hier eens over na mijn broeder en zuster! Behouden voor de eeuwigheid door het geloof van Christus. Hij alleen kon het doen, Hij alleen was zonder zonde zodat Hij onze zonden kon dragen aan het kruis. En Hij is opgestaan en leeft en doordat Hij leeft kunnen wij nu ook leven en hebben wij het eeuwige leven in Hem! Wat een liefde want God is liefde! Hij hield van ons en Hij houdt van ons, elke dag weer en wij kunnen Hem hiervoor elke dag danken, voor onze positie in Christus! 

Efeze 2:9

Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 

Vers 9: Mijn lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. Wij zijn behouden door geloof alleen. Door ons geloof? Nee is het antwoord hierop. Wij zijn niet gered voor de eeuwigheid door ons geloof. Wij zijn ook niet gered door onze werken wat wij gedaan hebben of zouden gedaan hebben. Wij zijn ook niet gered door de werken van de wet !  Laten wij  lezen Romeinen 3: 26 en 27: "Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende hem, die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs" Wij zijn dus gered door het geloof van onze Heere Jezus Christus! Hij stierf in onze plaats aan het kruis en droeg onze zonden in Zijn lichaam aan het kruis op Golgotha en het is Zijn geloof wat ons gered heeft!!! Daarom kunnen werken der wet ons niet behouden maken en ook onze eigen werken kunnen ons niet redden maar Christus heeft ons gered doordat Hij Zijn leven gaf voor u en mij mijn broeders en zusters!!! Daarom kunnen wij niet onszelf roemen of in de wet roemen maar wie roemt roeme in de Heere!  Hij komt alle eer toe en niet wij!!!

Efeze 2:10

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij

daarin zouden wandelen

Vers 10: Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Wij zijn Zijn maaksel! In de Engelse King James vertaling staat er workmanship. Wat betekent dit woord workmanship? Het komt van het Griekse woord poiema wat betekent een product (fabriek) Iets wat gemaakt is. Wat is er gebeurd? Wij zijn een nieuwe schepping. God heeft ons opnieuw geschapen in Christus Jezus. Wij zijn born again in Christus! Galaten 2: 20 zegt ons het volgende: "Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft." En 2 Korinthe 5:17 vertelt ons het volgende: "Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie , het is alles nieuw geworden"  Geweldig, wij zijn nieuwe mensen in Christus. Wij leven nog wel in dit vlees maar onze positie is in Christus en dit is een nieuwe positie! En in deze positie zijn wij in Christus geschapen met een doel en dat doel is tot goede werken. Niet onze werken maar Gods werk, Zijn Woord van Genade Handelingen 20:24 en Romeinen 16:25-26 wat Hij heeft voorbereid en niet wij zodat wij daarin zouden wandelen elke dag. Dus overeenkomstig het Evangelie van Gods Genade mogen wij wandelen. Niet de werken der wet maar Zijn werk door Zijn Genade. Hij werkt nu door ons heen in plaats van dat wij werken. Het is niet meer ons eigen ik, onze eigen oude natuur en we leven niet meer voor onszelf maar voor Hem door het geloof van Hem Die Zichzelf gaf voor ons aan het kruis voor onze zonden en is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. Wat een geweldige boodschap is dit mijn broeders en zusters en laat dit tot u doordringen elke dag weer die wij mogen leven hier op deze aarde! Wij zijn enorm gezegend hierdoor! 

Efeze 2:11

Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid

genaamd werdt door hen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die

met handen geschiedt

Vers 11: De apostel gaat hier over het verleden spreken/schrijven. U en ik zijn heidenen en uit de volkeren oorspronkelijk. Wij waren in het vlees, in onze natuur en wij hadden de natuur van Adam, een zondige natuur! Met deze natuur worden wij geboren mijn broeders en zusters in Christus! De apostel spreekt over een tijd en dat is de tijd of eertijds toen God alleen bezig was met het volk Israel wat Zijn volk was en is. Dit was onder de vorige bedeling. Toen was er onderscheid tussen degenen die besneden waren want zij behoorden tot Gods volk, het volk Israel en de voorhuid, de heidenen genaamd en wij waren heidenen mijn broeders en zusters want oorspronkelijk komen wij uit de volkeren en zijn geen Joden of Israelieten. Er was in die tijd een onderscheid tussen de Joden en de rest van de mensheid. De besnijdenis gebeurde met handen. God had dit ingesteld toen Hij met Abraham handelde. We lezen in Genesis 17: 11 het volgende: "En gij zult het vlees van uw voorhuid besnijden; en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u. Het was ook een teken van reinheid en teken van het verbond wat God sloot met Abraham. God begon toen Zijn plan via Abraham met een apart gezet volk, het volk Israel. De volkeren had Hij voor een tijd aan de kant gezet. Zij waren zonder God en waren in de voorhuid en hadden geen verbond met God en kenden ook geen gebod van Hem. 

Efeze 2:12
Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de 

verbonden der belofte, geen hoop hebbende , en zonder God in de wereld

 

Vers 12: In die tijd. Welke tijd? Onder de vorige Bedeling waren de Heidenen, de volkeren zonder Christus. Zij leefden zonder Christus en vervreemd van het burgerschap van Israel. God was toen niet bezig met de Heidenen. Voor een Heiden om tot God te komen moest hij of zij eerst Jood worden dus besneden worden en zich stellen onder de wet en God dienen en dan werd hij of zij een Jodengenoot en was hij of zij een deel van Israel. Voor de rest waren wij als Heidenen, de volkeren, onze voorvaders in die tijd vervreemd van het burgerschap Israels, vreemdelingen van de verbonden der belofte die aan Israel gegeven waren, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Denk dat eens in mijn broeders en zusters in Christus: zonder God in de wereld. Wij waren dit ook toen wij nog niet God kenden en de Heere Jezus Christus nog niet hadden aangenomen als onze persoonlijk Verlosser. Dit is een verschrikkelijk iets! Geen hoop hebben, zonder God in deze wereld leven met al zijn ellende. Kunt u zich dat voorstellen mijn broeder en zuster? Je hebt dan in je leven geen enkel doel en het enige dat je weet is dat je zal sterven maar waarom je op deze aarde leeft en Wie jou heeft geschapen en dat Degene die jouw Schepper is ook van je houdt en Zichzelf gaf, Zijn eigen leven gaf voor jou om jou te redden van de eeuwige dood. om je een nieuw leven in Hem te geven. Dat besef je niet want je bent verblind. Nu als zonen en dochters van God weten wij dit wel en mogen hier elke dag van genieten! Wat geweldig om dit te weten en te geloven en God elke dag hiervoor te danken. 

Efeze 2:13

Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden 

door het bloed van Christus

 

Vers 13: Maar nu! Wat betekenen deze woorden: maar nu? Het betekent dat er een verandering heeft plaatsgevonden. Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Wij zijn in Christus. Hij is ons Hoofd en wij zijn de leden, de leden van Zijn Lichaam, de GEMEENTE!  Wij hebben een geweldige positie. Voortijds waren wij zonder God en zonder Christus in deze wereld en hadden geen hoop. Dit is veranderd want de woorden maar nu betekent verandering. Wij zijn in Christus Jezus. Geweldig om dit te weten en te geloven en ook te ervaren in ons leven. Wij zijn nieuwe mensen in Hem en eertijds waren wij verre, hadden geen relatie met God en nu wel want wij zijn nabij geworden. Door wat zijn wij nabij geworden? Waarom hebben wij nu wel een relatie met God en hoe is dat ontstaan? Door het bloed lieve broeders en zusters, door het bloed van Christus. Hij stierf in onze plaats aan het kruis. Hij is de Middelaar tussen ons en God de Vader. Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven Romeinen 5:8. Hij stierf voor ons aan het kruis terwijl wij nog vijanden waren! Wat een geweldige krachtige boodschap is dit! In de volgende verzen kunnen wij lezen wat Christus precies aan dat kruis op Golgotha heeft gedaan! Laten wij nogmaals Romeinen 5:8 lezen: "Maar God  bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren" Denk hier eens goed over na mijn lieve broeders en zusters! Hij in onze plaats! Hij betaalde dit met Zijn Eigen leven opdat wij het eeuwige leven zouden krijgen. Eeuwig leven in Hem ook omdat Hij is opgestaan want de dood kon Hem niet houden omdat Hij zonder zonde was en is! Door Zijn bloed hebben wij de vergeving van al onze zonden! Van verleden, heden en toekomst en zijn wij zonder schuld voor Hem. Romeinen 4:25 zegt dit zo mooi: "Die overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking" En Romeinen 5 vers 1 zegt ons: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof( het geloof van Christus), hebben vrede bij (met) God, door onze Heere Jezus Christus" Wat een geweldige God hebben wij, Hij werd Mens om ons mensen te redden van de eeuwige dood, om ons te redden uit de duisternis! We kunnen Hem elke dag hiervoor danken en dat behoren wij ook te doen mijn lieve broeders en zusters! 

Efeze 2:14

Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en de middelmuur

des afscheidsels gebroken hebbende 

Vers 14: Mijn broeders en zusters: HIJ IS ONZE VREDE! GOD IS ONZE VREDE IN CHRISTUS! In Romeinen 5:1 lezen wij het volgende: "Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus" We hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus en Hij is onze vrede! Nu komt hier in dit vers de verklaring waarom Hij onze vrede is: Hij heeft beiden Jood en Heiden een gemaakt! Hij stierf voor de gehele mensheid zodat wij als mensen Hem kunnen aanvaarden als persoonlijk Verlosser!  Hij heeft wat tussen Jood en Heiden instond, de wet der geboden wat hen scheidde, wat een muur was tussen deze twee mensen weggenomen door het aan het kruis te nagelen. De muur is nu weg en ieder mens kan Hem nu als persoonlijk Verlosser aanvaarden. Geweldig dat Hij Zichzelf gaf voor een ieder mens van deze wereld en die ook voor het kruis leefden en tijdens de kruisiging leefden. Een ieder mens heeft nu de kans om Hem te aanvaarden. U ook als u Hem nog niet kent: Hij stierf ook voor uw zonden !  En is ook opgestaan om u het eeuwige leven te geven! Erken dat u een zondaar bent Romeinen 5:12, Romeinen 3:23 en u mist de heerlijkheid van God. Wat zal het niet geweldig zijn als u dit niet mist! Aanvaard Hem Die voor u persoonlijk stierf daar aan het kruis op Golgotha bijna 2000 jaar geleden. Geloof dit en u zult gered worden voor de eeuwigheid!!! "Geloof in de Heere Jezus Christus en zult gered worden!" Handelingen 16:31

 

Efeze 2:15

Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der

geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelf tot een

nieuwe mens zou scheppen, vrede makende

 

Vers 15: Mijn lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: God heeft in Christus de wereld met Zichzelf verzoend door Hem aan het kruis te laten sterven voor onze zonden, in onze plaats. Laten wij lezen 2 Korinthe 5:19 waar dit staat: "Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden niet toerekenende; en heeft het Woord der verzoening in ons gelegd"  Daarom is Hij, Christus, onze vrede mijn lieve broeders en zusters omdat wij Hem hebben aanvaard als onze persoonlijke Verlosser!!! Christus heeft aan het kruis de vijandschap vernietigd, de haat die tussen Jood en Heiden instond, die scheiding maakte tussen deze beiden. Hij heeft deze wet aan het kruis genageld zodat de weg open werd zodat er geen verschil meer zou zijn tussen Jood en Heiden maar een nieuwe mens geschapen werd in Christus, in Zichzelf! Wat geweldig en wij kunnen God hiervoor keer op keer danken dat wij nieuwe mensen zijn in Christus mijn lieve broeders en zusters! Daardoor is er vrede ontstaan en een ieder individueel mens kan Hem nu aanvaarden/aannemen als persoonlijk Verlosser. Laten wij lezen Kolossensen 2:14: Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk zeg ik , enigerwijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende" De wet van Mozes kon ons niet behouden mijn lieve broeders en zusters. De Enige Die ons kon redden en die wel aan de wet kon voldoen 100% was en is Christus en dat heeft Hij gedaan! Hij stierf voor u en mij aan het kruis en heeft daar de wet aan het kruis genageld. Dit is gebeurd! Wij zijn niet meer onder wet maar onder Gods Genade! Daarom hebben we nu het vers uit de Romeinenbrief namelijk Romeinen 6:14: "Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de Genade" Geweldig om dit te weten en te geloven mijn lieve broeders en zusters. De wet liet ons zonde kennen Romeinen 7:7. Wet liet zonde kennen en was ons tegen. Door de wet of ten tijde van de wet van Mozes was de toegang tot God niet vrij. Christus heeft de weg vrijgemaakt! Fantastisch en geweldig om dit weten en ook te lezen in de Schrift van God. Als u als lezer dit niet helemaal begrijpt vraag dan God of Hij uw ogen hiervoor mag openen zodat u dit zult begrijpen! 

Efeze 2:16

En opdat Hij die beiden met God in een Lichaam zou verzoenen

door het kruis, de vijandschap daaraan gedood hebbende

 

Vers 16: Die beiden dat zijn Jood en Heiden en die zijn door God in 1 Lichaam verzoend door het kruis van Christus. Hij heeft tussen die 2 vrede gemaakt omdat Hij onze vrede is zoals wij hebben kunnen lezen. Door de wet aan het kruis te nagelen heeft God in Christus deze beiden Jood en Heiden tot een nieuwe mens geschapen in Hem. De vijandschap is weggenomen omdat deze gedood is aan het kruis! Wat geweldig om dit te weten en te geloven!!! De muur die tussen beiden instond was 1500 jaar! Denkt u eens in 1500 jaar vijandschap tussen Joden en niet Joden! De meesten van jullie weten nog over de Berlijnse muur en over de muur tussen West Duitsland en Oost Duitsland die werd neergehaald in 1989-1990! Deze muur begon men te bouwen in 1961 en liet duidelijk een tweedeling zien tussen de 2 Duitslanden. Gelukkig dat dit voorbij is nu bijna 30 jaar geleden!  Zo is het ook met Jood en Heiden. De muur heeft God in Christus aan het kruis weggenomen en er is nu geen verschil meer tussen Jood en Heiden onder deze bedeling van Genade Efeze 3:1-3. Ga als lezer deze verzen in Efeze 2 lezen en bestuderen! De tempel in Jeruzalem was alleen destijds voor de Joden. Er was geen plaats voor Heidenen om hier binnen te treden. Gelukkig is dit nu voorbij mijn lieve broeders en zusters: wij zijn vrij van de wet. Christus stierf onze dood, vrijelijk om ons vrij te kopen van slavernij van de wet! Daarom zijn wij nu nieuwe mensen in Christus. Het maakt niet uit van welk land u komt: of u nu Jood of niet Jood bent: wij zijn nieuwe mensen in Christus en zo ziet God ons nu! Geweldig en wij mogen God hiervoor danken elke dag weer!

Efeze 2:17

En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart,

en hen, die nabij waren. 

 

Vers 17: In het Engels staat er dat Hij kwam en predikte vrede of verkondigde vrede. Het lijkt nu echt dat Christus deze boodschap gedurende Zijn aardse bediening verkondigde. Het kan niet zo zijn want dit was verborgen bij God dus Christus kan dit nooit hebben verkondigd tijdens Zijn aardse bediening. Het antwoord is dat dit bekend werd gemaakt door het Evangelie van Genade wat de apostel Paulus mocht verkondigen van de opgestane Heere Jezus Christus.  Lees 1 Timotheus 2:3-7. Door dit Evangelie, het Evangelie van Gods Genade maakt Christus door Paulus bekend dat Jood en Heiden een zijn in Christus en leden van elkaar zijn in het Lichaam van Christus, de GEMEENTE. Dit alles is door het kruis tot stand gekomen!  Door het kruis lieve broeders en zusters is alles geschied en tot stand gekomen: doordat de Heere Jezus Christus stierf daar op Golgotha! Wat een wondervol feit is dit en een geweldige waarheid van God. Er is nu geen verschil meer tussen Jood en niet Jood, Heiden. We zijn allemaal gelijk voor God en in het Lichaam van Christus, De GEMEENTE leden van elkaar en er is geen verschil of je nu rijk, arm, zwart of blank, bruin, geel bent: God houdt van een ieder van ons en is altijd voor ons! Lees Romeinen 8:31-39!!!

Efeze 2:18

Want door Hem hebben wij beiden de toegang

door een Geest tot de Vader

 

Vers 18: Door Hem. Door Christus hebben wij. Wie zijn die wij? Antwoord: Jood en Heiden of Jood en niet Jood! Wij beiden hebben de toegang tot de Vader door 1 Geest. Wij allen als wij de Heere Jezus Christus hebben aanvaard als persoonlijk Verlosser hebben vrije toegang tot de Vader door Zijn Geest en door Christus. Dit was onder de vorige bedeling niet zo. De weg was nog niet vrij tot God. Christus heeft die weg geopend en nu kunnen wij vrij tot God komen. Er is geen verschil meer tussen Jood en Heiden. Wij zijn allemaal een in Christus omdat Hij die weg heeft geopend. Wat een geweldige boodschap is dit! Of je nu uit Nederland, China, Zimbabwe, Australie, Nieuw Zeeland, Verenigde Staten komt. Wij allen als gelovige broeders en zusters zijn een in Hem en hebben allemaal dezelfde toegang door Hem tot God de Vader. Daarom noemen wij Hem ook Abba Vader. Galaten 4:6: En aangezien gij kinderen (zonen en dochters) zijt, zo heeft God de Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! En Romeinen 8:15 zegt ons: "Want gij hebt niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid weer tot vreze, maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen (zonen en dochters), door Wie wij roepen Abba Vader! 

Efeze 2:19

Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers

der heiligen, en huisgenoten Gods

Vers 19: Lieve broeders en zusters: de gelovigen te Efeze en ook wij die nu 2000 jaar later leven en ook in Christus zijn waren oorspronkelijk uit de volkeren dus Heidenen genoemd. Wij hadden geen hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu zijn wij geen vreemdelingen of bijwoners meer. God werkt onder deze Bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3 niet meer met Zijn volk Israel. Zij zijn onder deze Bedeling niet Zijn volk! Israel is gevallen en dat lezen wij in Romeinen 11:11: "Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid voor de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken" En in vers 32 van ditzelfde hoofdstuk het volgende: "Want God heeft hen (Jood en niet Jood dus Heiden) allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen barmhartig zou zijn" Door het kruis van Christus lieve broeders en zusters is er geen verschil meer tussen Jood en Heiden. Geen vreemdelingen of bijwoners meer. Wat een heerlijke en geweldige boodschap van God is dit! Wij zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten van God! Sta hier even bij stil: medeburgers der heiligen en huisgenoten van God! Wat geweldig om dit te geloven en ook te ervaren! Wij zijn medeburgers als oorspronkelijk Heidenen, van de hemel! Onze positie is in Christus in de hemel en in Filippensen 3:20 lezen wij het volgende:"Maar onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus"Wij zijn nieuwe mensen in Christus! Oh wat kunnen wij God hiervoor danken elke dag weer! 

Efeze 2:20

Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan 

Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen

Vers 20: Niemand kan een ander fundament leggen, dat hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. I Korinthe 3:11.  Hij, Christus,  is het fundament en de uiterste Hoeksteen! Wat betekent dit Hoeksteen: een geheime plaats 9secret place)  Als leden van het Lichaam van Christus zijn wij op het fundament gebouwd van de apostelen en profeten van de Genade van God die de Heere van glorie verkondigden en in Zijn verheerlijking. Hij leeft en Hij is de uiterste Hoeksteen wat synoniem is met het fundament. God in Christus  verenigd Jood en Heiden in een Lichaam namelijk het Lichaam van Christus. In het Engels staat er chief cornerstone De Heere Jezus Christus beschrijft Zichzelf als de Hoeksteen en dat Zijn Gemeente zal gebouwd  worden op Hemzelf als de Hoeksteen: een Lichaam van gelovigen bestaande uit Joden en niet Joden. Wij behoren als gelovigen in Christus Paulus apostelschap en de boodschap die Hij verkondigde erkennen en ook herkennen. Hij Paulus verkondigde het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20:24 en die behoren wij te erkennen als gelovigen als wij dus Gods maatstaf willen leren kennen vandaag de dag!  Dus leer de brieven Romeinen tot en met Filemon kennen lieve broeders en zusters en u zult gaan begrijpen wat hier staat. 

Efeze 2:21

Op Welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast

tot een heilige tempel in de Heere

Vers 21: In dit vers kunnen wij als leden van het Lichaam van Christus lezen dat onze plaatsing is in Christus en dit is een onafhankelijke daad van God. Een gebouw zit met stenen aan elkaar en op elkaar. De ene steen rust op de andere steen en zo zijn wij als leden en gelovigen van elkaar in Christus. En wij hebben daardoor elkaars lasten te dragen. Als een lid lijdt dan lijden alle leden mee tenminste als je de persoon kent. Wij als gelovigen kennen niet iedereen die lid is van het Lichaam van Christus. God plaatst door de Heilige Geest I Korinthe 12:13 de mens die gelooft in het Lichaam van Christus en wij allemaal zijn tempels van de Heilige Geest Die in ons woont en met elkaar vormen wij dat Lichaam van Christus, De GEMEENTE waarvan Christus het Hoofd is. Doordat wij leden van elkaar zijn kunnen wij elkaar ook bemoedigen door Gods Woord van Genade en elkaar ook aansporen om te lezen en te bestuderen! 

Efeze 2:22

Op Welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods, in de Geest

Vers 22: Wie is die Welke? Dat is Christus is het antwoord. Christus is het Hoofd van de GEMEENTE en wij zijn leden van het lichaam van Christus , DE GEMEENTE. God doet het! Onder Zijn soevereiniteit worden wij allen (en hier gaat het ook nog in de context om Heidenen) mede gebouwd tot een woonstede Gods in de Geest. De Heilige Geest doopt ons in het Lichaam van Christus. I Korinthe 12:13 zegt ons het volgende: "Want ook wij allen zijn door een Geest tot een Lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt"  De Heidenen zowel als Joden zijn oorspronkelijk de leden van het Lichaam van Christus. Het Lichaam bestaat dan ook uit Joden en Heidenen in een Lichaam. Een nieuwe mens in Christus en zijn allemaal bouwstenen van deze woonstede Gods, de GEMEENTE. Een levend organisme, geen organisatie zoals een plaatselijke kerk of gemeente! De Heilige Geest doopt niet alleen maar woont ook in ons gelovigen Lees Efeze 1:13-14! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efeze Hoofdstuk 3

Efeze 3:1

Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene

van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt

 

Vers 1: Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. De apostel Paulus zat dus gevangen te Rome. Waarom? Hij was gevangen genomen in Jeruzalem vanwege het feit dat de apostel de waarheid verkondigde. Dat mensen nu gered worden door genade door het geloof van Christus. Wat hij daarvoor de gelovigen en ook ons al geschreven had in de eerste 2 hoofdstukken van deze brief aan de Efeziers. De apostel Paulus was de eerste die de mensen in deze wereld het goede nieuws of Evangelie kon vertellen dat God mensen nu red door Zijn Genade door het geloof van Christus. Als mensen nu de Heere Jezus Christus aanvaarden als persoonlijk Verlosser dan zijn ze gered. Dit is wat mensen behoren te doen onder de bedeling van Gods Genade waaronder wij nu nog steeds leven en de apostel Paulus was de eerste  die op deze manier gered werd. Dat dus Joden en niet Joden een zijn in Christus nu door het kruis Efeze 2: 13 en 14. Dit is het wat hij verkondigde en waarvoor hij in de gevangenis terecht kwam. En in de gevangenis gaat de apostel Paulus door, hij schrijft een heleboel brieven ten tijde dat hij in de gevangenis te Rome zit en onder andere deze brief aan de gelovigen te Efeze waar hij een paar jaar was geweest. In Filippensen 1:13,14 lezen wij het volgende: "Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis, en aan alle anderen. En dat het merendeel der broeders in de Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende overvloediger het Woord onbevreesd durven spreken" En in 2 Timotheus 2: 9 in zijn laatste brief aan Timotheus en tevens ook zijn allerlaatste brief voor zijn terechtstelling zegt de apostel Paulus het volgende: "Om welke ik verdrukkingen lijd tot de banden toe, als een kwaaddoener; maar het Woord Gods is niet gebonden"  Dus voor Gods Evangelie van Genade wat de apostel Paulus mocht verkondigen aan deze boze wereld waardoor individuele mensen gered konden en kunnen worden werd hij gevangen gezet als een kwaaddoener, als een crimineel. Alsof hij een misdaad had gepleegd en hij werd hiervoor ook terechtgesteld uiteindelijk. De waarheid lieve broeders en zusters. Dit is waar de apostel Paulus verkondigde en waar hij ook ten volle achter stond. Kolossensen 1:5 en dit brengt vruchten voort. Dit is het Evangelie van Genade en de kern is door Genade door het geloof gered en dat niet uit onszelf, niet uit onze werken maar door het volbrachte werk van Golgotha volbracht door onze Heer en Heiland Jezus Christus die voor ons geleden heeft daar aan het kruis en onze zonden op Zichzelf genomen heeft en die heeft gedragen daar op het kruis. Door Hem, door Zijn bloed hebben wij nu de vergeving der zonden Kolossensen 1:14 en hebben wij alle zegeningen gekregen en zijn daarmee gezegend. Wat een geweldige God hebben wij en dat Hij dit bekend maakte als eerste via de apostel Paulus en dat wij dit nu allemaal kunnen lezen in de brieven en dat zijn er 13!  Van Romeinen t/m Filemon! Wij mogen God hiervoor elke dag danken! 

Efeze 3:2
Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der Genade Gods, die mij

gegeven is aan u. 

Vers 2: Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus: God verklaart vandaag de dag Genade en Vrede. Hij heeft de wereld met Zichzelf verzoend. II Korinthe 5:19: "Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd." bevestigt dit! God geeft alle mensen overal op aarde een kans om gered te worden. Wat betekent bedeling? Het komt van het woord Oikonomia wat betekent household of administratie met regels, economy!  De apostel Paulus was van de opgestane Heere Jezus Christus gegeven deze bedeling van Gods Genade! En wij leven nog steeds onder deze Bedeling van Gods Genade. De apostel Paulus was de eerste die deze bedeling mocht vertellen aan deze wereld waaronder wij nu nog steeds leven. Wij leven niet meer onder de wet maar onder Gods Genade en onder de Bedeling van Gods Genade. Laten wij lezen Romeinen 6:14: "Want de zonde zal over u niet heersen ; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade"  Wij leven nu niet meer onder de vorige bedeling waarin de wet een centrale plaats innam mijn broeders en zusters. De bedeling van Gods Genade waaronder wij nu leven heeft ook regels naar Gods Genade en die behoren wij te volgen niet zoals onder de wet!  De wet kon ons niet redden maar door Christus zijn wij gered doordat Hij Zijn leven gaf voor onze zonden en is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking Romeinen 4:25. Lees ook Efeze 2:8-9

Efeze 3:3

Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid,

gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb

Vers 3: Lieve  broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: Noteer dat het Geheimenis of de verborgenheid wat hier geschreven wordt in dit vers of het Evangelie van de Genade van God was gegeven aan de apostel Paulus en niet aan een andere apostel. God had hem, Paulus op de weg nabij Damascus geroepen vanuit de hemel. Dit Evangelie was alleen bekend bij God voor de grondlegging der wereld! Het was de kinderen der mensen niet bekend gemaakt totdat God Paulus toen nog Saulus genoemd koos om hem het Evangelie of Goed Nieuws van Genade bekend te maken. De opgestane Heere Jezus Christus verscheen aan Paulus van gezicht tot gezicht op de weg nabij Damascus. Dit was het begin van 30 jaar van openbaringen die de apostel Paulus ontving van de opgestane Heere omtrent de leer der Genade van God. Om dit bewijzen met een vers gaan we naar Handelingen 26:16: "Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen" Naar de gelovigen te Korinthe schrijft de apostel Paulus het volgende: "Te roemen is mij waarlijk niet nuttig; want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren" 2 Korinthe 12: 1 en in vers 7 van dit zelfde hoofdstuk lezen wij: "En opdat ik mijn door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo  is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen" De apostel Paulus kreeg door middel van openbaringen, dus bekendmakingen van God aan hem, beetje bij beetje Gods Geheimenis in zijn geheel uitgelegd. In het Engels spreken wij van Mystery of Musterion van het Griekse Woord. Let op het laatste vers uitnemendheid! Wat betekent dit woord uitnemendheid? Dit betekent voortreffelijk!  Abundance in het Engels wat betekent beyond out measure. Verder dan te meten, onmetelijk, inmens. Zo groot wat niet te bevatten is voor het menselijk denken. Paulus is zelf opgetrokken geweest tot in het paradijs waar God woont en heeft daar onuitsprekelijke woorden van God gehoord die het een mens niet geoorloofd is te spreken II Korinthe 12:4. Wat hebben wij een geweldige God die dit Geheimenis aan de apostel Paulus als eerste van het Lichaam van Christus, de GEMEENTE mocht bekendmaken in openbaringen en dat beetje bij beetje en wij als gelovigen die nu leven kunnen dit ook leren en begrijpen. Laten wij nogmaals Romeinen 16:25 en 26 lezen: "Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt"  Dit is wat de apostel Paulus ons mensen mocht uitleggen van de opgestane Heere Jezus Christus, God Zelf: Het Evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgheid of Geheimenis!!! Oh lieve broeders en zusters: leer dit Evangelie van Gods Genade kennen want dit is het enige Goede Nieuws waardoor u niet alleen gered wordt maar ook door opgebouwd wordt in uw geestelijke leven!!! Ga de brieven van de apostel niet alleen lezen maar ook bestuderen!!!

Efeze 3:4

Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn

wetenschap, in deze verborgenheid van Christus

 

Vers 4: Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. De apostel Paulus zegt hier wel iets opmerkelijks. Hij zegt tegen de gelovigen in Efeze dat wat ze lezen in de brief dat hij hen stuurt ze kunnen bemerken zijn wetenschap in de verborgenheid van Christus. Wat betekent dit wetenschap in de verborgenheid van Christus? Wetenschap is kennis. De apostel Paulus had zeer veel kennis in de verborgenheid van Christus: het volbrachte werk van Christus. Paulus was wel gegrond in de boodschap van Gods Genade en hij had ook een verlangen dat de gelovigen te Efeze volledig gingen begrijpen van het Geheimenis. Niet alleen naar hen zijn deze woorden geschreven, ook naar ons die nu leven en leden zijn van het Lichaam van Christus I Korinthe 12:13. Het lichaam van Christus: een geheimenis dat van tijden der eeuwen was verzwegen geweest en wat hierin centraal is is dit: Jood en Heiden in 1 Lichaam, EEN GEMEENTE! Niet eerder dan bij de apostel Paulus openbaarde God Zijn geheim van het Lichaam van Christus. Denk hierover na! Efeze 3:6 zegt ons het volgende: " Dat de heidenen medeerfgenamen zijn, en van hetzelfde Lichaam, en mededeelgenoten van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie"

 

Efeze 3:5

Welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekend gemaakt,

gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door de Geest

 

Vers 5: Het was inderdaad vanaf de grondlegging der wereld verborgen bij God. God maakte het niet bekend aan de mensen totdat Hij de apostel Paulus nabij Damascus riep vanuit de hemel en hem dit Geheimenis door openbaringen bekend maakte. Romeinen 16:25 en 26 bevestigen dit ook: "Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu is geopenbaard, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt" De apostel Paulus werd geroepen om dit wat nooit bekend was bij de mensen bekend te maken namelijk dat de Heidenen en Joden nu in 1 Lichaam zijn, het Lichaam van Christus, de GEMEENTE, waarin geen verschil is voor God of je nu Jood of Heiden, Afrikaan of Chinees of Europeaan of uit de Verenigde Staten komt. Voor God zijn wij nu allemaal gelijk en als wij gelovigen in Christus zijn zijn wij een in Hem!!!! Het was dus verzwegen deze waarheid maar nu geopenbaard aan Zijn heilige apostelen: denk aan de apostel Paulus, Apollos, Barnabas in tweede plaats apostelen en profeten: denk aan Agabus en de dochters van Filippus de Evangelist. Door de Geest, door Gods Geest is alles bekend gemaakt! Want dit gaat samen met Zijn Woord! 

Efeze 3:6

Namelijk dat de heidenen medeerfgenamen zijn, 

en van hetzelfde Lichaam, en mededeelgenoten van Zijn belofte

in Christus, door het Evangelie

 

Vers 6: Broeders en zusters in de Heere Jezus Christus! Het Geheimenis was de apostel Paulus toevertrouwd door de Heere Jezus Christus vanuit de hemel en 1 van de Geheimenissen of Mysterie of Musterion in het Grieks is dat de heidenen, wij die uit de volkeren geboren zijn medeerfgenamen zijn van hetzelfde Lichaam. Wie waren de erfgenamen eerst? Antwoord: de Joden want die waren het volk van God maar door de val van Israel heeft God hen allen zowel Joden als Heidenen onder de zonde besloten opdat Hij hen allen barmhartig zou zijn. We lezen Romeinen 11:32: "Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen barmhartig zou zijn" Nu er geen verschil meer is in Christus zijn wij Heidenen tesamen met de Joden medeerfgenamen van het Lichaam van Christus en mededeelgenoten van Zijn belofte welke is in Christus door het Evangelie! Niet op grond van het feit dat Israel het zegenkanaal is maar juist door hun val. Lees Romeinen 11:11 en 12! De Heidenen is nu gegeven de vrije gave of gift van eeuwig leven in plaats van de natie Israel die tijdelijk aan de kant is gezet en nu ook geen rol speelt onder deze Bedeling van Gods Genade waaronder wij nu leven.  In Titus 1:2 lezen wij het volgende:In de hoop van het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd"  Aan wie had God beloofd voor de grondlegging der wereld?  Hij kon het niet beloofd hebben aan de mensen want die waren er nog niet. Nee Hij heeft dit beloofd aan Zichzelf. God kan niet liegen want wat Hij beloofd doet Hij. Wij mensen beloven onszelf dingen om niet te doen of wel te doen maar wij kunnen liegen door de zondige natuur maar God is zonder zonde dus kon Hij dit doen. Vandaag de dag lieve broeders en zusters spreekt God tot ons door de brieven van de apostel Paulus om zo met ons te communiceren de rijkdom van Zijn Genade!!!

Efeze 3:7

Waarvan ik een dienaar geworden ben, 

naar de gave der Genade Gods, die mij gegeven is,

naar de werking Zijner kracht

 

Vers 7: Broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: waarom Paulus? Waarom riep God Paulus? Hij had reeds de 12 apostelen geroepen!  Ja dit is waar: de twaalf waren geroepen om Zijn Koninkrijk Evangelie te verkondigen en te beginnen bij Jeruzalem. Op de Pinksterdag begonnen zij ook in Jeruzalem toen zij vervuld werden met de Heilige Geest. Lees Handelingen hoofdstuk 2. Paulus was toen nog helemaal niet in het zicht. Judas die Christus verraden had en zichzelf had vermoord was vervangen door Matthias. Lees Handelingen 1: 21-26. Paulus is nooit 1 van de 12 apostelen geweest. God riep hem pas later op de weg nabij Damaskus Handelingen 9. Paulus, toen nog Saulus genoemd was de leider van de rebellie tegen Christus. Hij was een Farizeeer. Hij was een moordenaar en God roept hem nadat Israel was gevallen Romeinen 11: 11. Daarom is de apostel een dienaar geworden naar de gave der Genade Gods. God heeft Paulus door openbaringen bekend gemaakt Zijn Evangelie van Genade. Laten wij nu lezen Galaten 1: 15 en 16: "Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn Genade. Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door het Evangelie onder de heidenen  zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed"  God maakte aan de apostel Paulus Die Hij geroepen had, Zijn Geheimenis bekend en dit mocht de apostel Paulus bekend maken aan de wereld die vol rebellie was tegen God. Naar de werking van Zijn kracht! De kracht van Zijn opstanding! Het was een nieuw Evangelie, het Evangelie der Genade Gods Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26 en de apostel Paulus mocht dit bekend maken! En door zijn brieven te lezen en te bestuderen kunnen wij leren wat Gods Genade Evangelie inhoudt en dat wij mogen weten als gelovigen in Christus onze positie in Hem en ook de praktijk van elke dag want de Genade van God heeft ook regels en hoe God met ons individuen werkt. Paulus was de eerste in het Lichaam van Christus en ook een voorbeeld voor ons om na te volgen zoals hij Christus navolgde. Wij leven dus onder de bedeling of administratie van Gods Genade en daarbij hoort het Evangelie van Gods Genade. 

Efeze 3:8

Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de 

heidenen door het Evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van 

Christus

Vers 8:  De apostel Paulus noemt zichzelf hier de allerminste van al de heiligen in dit vers. Waarom? In I Korinthe 15 vers 9 lezen wij waarom: "Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb.. Hij Paulus voordat God hem riep op de weg nabij Damascus was een vervolger en een moordenaar en de grootste vijand van God op aarde. Hij streed tegen de Heere Jezus Christus. In Handelingen 26: 9,10 en 11 lezen wij: "Ik meende waarlijk bij mijzelf, dat ik tegen de Naam van Jezus van Nazareth vele tegenpartijdige  dingen moest doen Wat ik ook gedaan heb te Jeruzalem, en ik heb velen van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende; en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikwijls gestraft, en gedwongen te lasteren; en boven mate tegen hen woedende, heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden" God redde hem, Saulus van Tarsen nabij Damaskus en zegt tegen hem wat hij moet gaan doen: "Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide  die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen" Handelingen 26: 16.  Van een moordernaar en een vervolger van Jezus Christus werd Saulus van Tarsen een dienaar en een apostel der Heidenen en mocht hij het Evangelie van Gods Genade verkondigen aan deze zondige wereld: aan een ieder die het wilde horen en ook aannam. We lezen Romeinen 16:25 en 26: "Hem nu, Die machtig is u te bevestigen naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die  van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt"  Dit Evangelie voor ons vandaag wat ook de waarheid is Kolossensen 1:5, is niet na te speuren in de rest van de Bijbel alleen in de brieven van de apostel Paulus! Het was bekend bij God voor de grondlegging der wereld en God heeft door Christus dit pas bekend gemaakt aan de apostel Paulus. En omdat Paulus zoveel mensen heeft vermoord en streed tegen de Heere Jezus Christus noemt hij zichzelf de allerminste der heiligen. Hij mocht dit goede nieuws van het volbrachte werk van Christus verkondigen van God. Geweldig dat God dit heeft gedaan en dat wij nu door de brieven van de apostel Paulus alles hierover mogen lezen en bestuderen als leden van het Lichaam van Christus, DE GEMEENTE.  

Efeze 3:9

En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der

verborgenheid is, de van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Die alle

dingen geschapen heeft door Jezus Christus

 

Vers 9 : Het Geheimenis en de gemeenschap met dit Geheimenis daar gaat het hier om in dit vers. Dit Geheimenis is niet terug te vinden in het zogenaamde Oude Testament. Het was alleen bekend bij God  en bij Hem alleen. Hij heeft het pas bekend gemaakt toen Hij Saulus van Tarsus redde door Genade door het Geloof Efeze 2:8-9. Wat eeuwen verzwegen is geweest werd toen pas bekend gemaakt. Laten wij Romeinen 11:32 en 33 lezen" Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen barmhartig zou zijn. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!"  Het Geheimenis was verborgen bij God, Hij wist het alleen en Hij heeft alles geschapen door de Heere Jezus Christus. Als wij het eerst vers uit de Bijbel lezen dan lezen wij het volgende: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde! Hij heeft een plan met de aarde, het aardse plan via het volk Israel en zal regeren met Christus op aarde als Hij koning is op aarde. Een hemels plan en voor de hemel waar het Lichaam van Christus zal regeren met Hem, Christus in glorie. 
Dit laatste kunnen wij alleen lezen in de brieven van de apostel Paulus Romeinen t/m Filemon. Oh dat nog veel mensen, broeders en zusters dit mogen gaan verstaan en verlicht worden zodat zij ook uit de strik van valse leringen mogen komen. Als u zelf als lezer niet weet waar u staat als gelovige en niet weet hoe u de Bijbel moet lezen ga dan de brieven van de apostel Paulus lezen en bestuderen zodat u komt te weten wat uw positie is in Christus en wat een rijkdom wij hebben in Hem!!!

 

Efeze 3:10

Opdat nu door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten 

in de hemel de veelvuldige wijsheid van God

 

Vers 10: Onder deze bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-10 wat wij al bestudeeerd hebben handelt God met individuele mensen en heeft Hij Zijn Gemeente, de GEMEENTE die Zijn Lichaam is! Door deze GEMEENTE werkt God nu naar deze wereld. Door individuele mensen die samen het Lichaam, het Lichaam van Christus vormen! God werkt door ons heen door middel van Zijn Woord. Vers 9 is een verlangen van God dat een ieder het Geheimenis leert kennen en ook dat dit doorgegeven wordt aan deze wereld en ook aan de overheden en machten in de hemel. Dit is de veelvuldige wijsheid van God. De Heilige Geest werkt in ons als leden van het Lichaam van Christus en de Heilige Geest werkt nauwgezet samen met Gods Woord. Het is dus Gods Genade Evangelie bekend maken aan deze wereld en ook de machten die er zijn en overheden horen dit ook! Dus  engelen horen dit ook! Laten wij Kolossensen 1:16 lezen. Hier staat geschreven: "Want door Hem (Christus) zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen" Alles is dus geschapen door de Heere Jezus Christus. Wij kunnen bijvoorbeeld geen engelen zien maar God heeft ze wel geschapen. Lees voor uzelf Hebreeen 12:22. Hoeveel engelen er zijn weten wij niet omdat wij ze niet kunnen zien maar dit vers spreekt al van duizenden. We hebben in de hemelen gevallen engelen en 1 daarvan is de satan en wij hebben ook gekozen engelen die met God zijn. In Hebreeen 1:7 zegt God tot Zijn engelen: "En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs" Zij zijn gedienstige geesten en wij weten van het Oude Testament dat zij zich konden veranderen in de gedaante van een mens als boodschapper van God. Nu zien wij dit niet meer gebeuren maar nietemin zijn de engelen wel aanwezig! 

Efeze 3:11

Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus,

onze Heere

 

Vers 11: Het eeuwig voornemen van God wat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. Wat is dit? God had voor de grondlegging der wereld afgesproken met Zichzelf dat Hij deze wereld zou redden door de Heere Jezus Christus. Dat is Zijn eeuwig voornemen. Door de Heere Jezus Christus te laten sterven voor de gehele mensheid en te betalen de schuld die elk mens heeft: de erfzonde door Adam en door deze erfzonde de eeuwige dood. De Heere Jezus Christus stierf onze dood aan het kruis en betaalde voor onze zonden met Zijn Eigen bloed, Zijn eigen leven! Hij deed dit voor u en mij en voor de gehele wereld  en stond op uit de dood om u en mij het eeuwige leven te geven in Hem. Dit wil Hij een ieder mens geven want dit is de wil van God: "Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker; Die wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen" I Timotheus 2:3-4! Romeinen 5:8 zegt ons: "Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren" Een ieder mens kan nu de Heere Jezus Christus aannemen als persoonlijk Verlosser! Als u als u dit leest nog niet Christus heeft aangenomen of aanvaard als Verlosser doe het dan nu. Morgen kan te laat zijn. Erken dat u een zondaar bent en dat Christus voor uw zonden is gestorven aan het kruis! Waarom Hij zou u zich afvragen? Wel de Heere Jezus Christus was en is zonder zonde en kon voor u sterven persoonlijk op Golgotha aan het kruis! Ja in uw plaats! Hij heeft ook voor u betaald met Zijn leven en Hij is begraven en opgestaan om u rechtvaardig te maken met God en ook dat u het eeuwige leven kunt krijgen om niet Romeinen 4:25 en Romeinen 3:23-24! Als u dit gelooft gaat u van de eeuwige dood naar het eeuwige leven in Hem! 

Efeze 3:12

In Wie wij hebben de vrijmoedigheid, en de toegang met 

vertrouwen, door het geloof aan Hem

Vers 12: In Wie. Wie is die Wie? Dat is Christus. Wij hebben de vrijmoedigheid in Christus en door de Heere Jezus Christus hebben wij de toegang met vertrouwen door het geloof van Hem tot God de Vader, onze Vader! Christus heeft de weg opengemaakt naar God de Vader. In Efeze 2:18 hebben wij reeds gezien het volgende: "Want door Hem ( dat is Christus) hebben wij beiden (Jood en niet Jood) de toegang door een Geest tot de Vader"  Doordat Christus Zijn leven gaf voor ons aan dat kruis op Golgotha. Hij gaf zijn Eigen bloed, Zijn Eigen leven voor ons zodat de weg geopend kon worden tot God Zelf! Daarom hebben wij nu de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen tot God de Vader door Zijn geloof! Geweldig. Wij kunnen nu met God bidden/praten met Hem. Wat een geweldig feit mijn broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. Ons leven is in Hem en wij hebben altijd toegang tot God! Niet zoals het volk Israel dat niet dicht tot God mocht naderen! Door Gods Geest hebben wij die toegang want wij zijn met Zijn Geest verzegeld tot de dag der verlossing. Efeze 1:13, 14 en Efeze 4:30. 

 Efeze 3:13

Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u,

hetwelk is uw heerlijkheid. 

 

Vers 13: De apostel Paulus moest heel veel lijden voor het Evangelie van Gods Genade. In Handelingen 9: 16 zegt de Heere tegen Ananias te Damaskus het volgende: "Want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijn Naam" De apostel Paulus leefde nadat hij Christus had leren kennen in zijn leven een leven vol gevaar, lijden, vervolging en tenslotte wordt hij onthoofd onder keizer Nero omdat hij de waarheid bracht naar de mensen Kolossensen 1:5. De waarheid is krachtig en weinig mensen ook nu niet willen de waarheid horen of uberhaupt waarheid!  Waarom? Omdat het mensen raakt ten diepste van binnen!   Wat zegt nu precies Kolossensen 1:5 en 6? Dit  zegt ons het volgende: "Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welk gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies Hetwelk tot u gekomen is gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt"

Dit verkondigde de apostel Paulus en voor dit werd hij vervolgd, leed hij. Romeinen 16:25-26. Hij had het er voor over om zijn leven hiervoor te geven. In II Korinthe 11: 24-26 lezen wij het volgende: Van de Joden heb ik veertig slagen min een vijfmaal ontvangen. Driemaal ben ik met roeder gegeseld geweest, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders"  In al zijn verdrukkingen en lijden vraagt hij de gelovige broeders en zusters in de Heere te Efeze door te gaan met Evangelie van Gods Genade en niet te stoppen en vrijmoedig dit verder bekend te maken onder de mensen. Vertraging is stilstaan en dat brengt ook een gevaar met zich mee waarmee de tegenstander van God goed raad mee weet. Het is voor ons ook hetzelfde: wij behoren door te gaan om Gods Wonderbare boodschap van Genade bekend te maken in deze wereld aan de mensen. 

Efeze 3:14

Om deze oorzaak buig ik mijn knieen tot de Vader van onze

Heere Jezus Christus

Vers 14: Om deze oorzaak. Welke oorzaak. De apostel Paulus spreekt hier een gebed uit tot God en gaat letterlijk op zijn knieeen tot de Vader van onze Heere Jezus Christus! Hij gaat bidden tot God dat de gelovigen te Efeze, zijn broeders en zusters in Christus niet zouden vertragen maar juist de vrijmoedigheid zouden krijgen om door te gaan ondanks zijn verdrukkingen die hij moest lijden voor de Gemeente. Hij gaat in zijn gebed, de apostel Paulus op zijn knieeen tot God de Vader. Dit is erg mooi om te zien en het geeft weer hoe nederig hij was in zijn dagelijks leven en het toont respect, diep respect voor God de Vader. Dit is echt een voorbeeld voor ons om dit ook te doen. Ik kan mij persoonlijk nog herinneren dat mijn oma dit vroeger ook deed, op haar knieeen bidden tot God de Vader. Dit was erg mooi om te zien en wij behoren dit ook te doen als leden van het Lichaam van Christus. 

Efeze 3:15

Uit Wie al het geslacht in de hemelen

en op de aarde genaamd wordt

 

Vers 15: Broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: Wat betekenen deze woorden hierboven beschreven in dit vers? Hij heeft door middel van Christus ieder mens geschapen, elk geslacht! Romeinen 11:36  Hij is de Schepper van alle mensen. Niet alle mensen zijn zonen en dochters van God want de ongelovigen zijn de kinderen van ongehoorzaamheid Efeze 2:2-3. Alleen de gelovigen in Christus zijn zonen en dochters van Hem door Christus. God kent ons mensen  allemaal, waar wij ons ook begeven of waar wij zijn. Hij kent ze alle bij naam.  Het laat ook zien wie God onze Vader is. Hij is almachtig en Hij weet alles. Hij kent ons door en door. Niets is verborgen voor Hem. Dus in Hem, God de Vader wordt al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd. 

 

Efeze 3:16

Opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt

te worden door Zijn Geest in de inwendige mens

 

Vers 16: Dit vers broeders en zusters is een onderdeel van het gebed dat de apostel Paulus deed voor zijn medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Hij bad dit dat God hen en niet alleen hen, ook ons als gelovigen die bijna 2000 jaar later leven dan de apostel Paulus: Dat God ons geeft naar de rijkdom Zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens. Hoe gaat dit nu mijn broeder en zuster. Hoe werkt God nu in ons? Wij als gelovigen hebben een oude en nieuwe natuur. In het algemeen willen wij als gelovigen in Christus ons niet laten leiden door de oude natuur, ons laten leiden door ons vlees en vleselijke gedachten maar willen wij juist God dienen en de nieuwe mens aandoen welke geschapen is in heiligheid en rechtvaardigheid. Het is Gods Geest in ons laten werken wat samengaat met Gods Woord. Romeinen 10:17 zegt ons het volgende: "Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door Gods Woord" Door Gods Woord van Genade worden wij versterkt en dat door Zijn Geest wat samengaat met Gods Woord en onze inwendige mens wordt daardoor gevoed! Dit behoort ook ons gebed te zijn voor onze medebroeders en zusters dat zij ook mogen groeien en dit kan alleen door Gods Woord van Genade Romeinen 16:25-26!  Handelingen 20:32: "En nu broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner Genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden"

Efeze 3:17

Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde

geworteld en gegrond zijt

 

Vers 17: En het gebed gaat verder van de apostel Paulus want hier spreekt hij in het gebed tot God het volgende: opdat Christus door het geloof in uw harten wone. Zonder het Evangelie van Gods Genade en het rechtsnijden van Gods Woord der Waarheid kan dit niet. Niemand kan zonder dit Evangelie van Genade groeien in het geloof in Christus en God wil dat mensen gaan groeien en opgebouwd zullen worden en dat Christus door het geloof in onze harten gaat wonen. Zo broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: leer de brieven van de apostel Paulus kennen en leer ook het rechtsnijden kennen 2 Timotheus 2:15. Daardoor worden wij als gelovigen opgebouwd en worden wij geworteld en gegrond in de liefde van God. Kolossensen 2:6-7.  Het allerbelangrijkste is dat wij herkennen en begrijpen dat God iets nieuw en anders doet onder mensen onder deze bedeling van Genade Efeze 3:1-3!  Wij hebben echter als gelovigen in Christus een vrijheid maar deze vrijheid is niet naar ons vlees te leven. Leest u voor u zelf Kolossensen 3:1-3!  Zoekt de dingen die God behagen door Zijn Woord van Genade! Handelingen 20:32. 

Efeze 3:18

Opdat gij ten volle kon  begrijpen met al de heiligen, welke de

breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij

 

Vers 18: Vers 17 kan je niet los zien van dit vers 18 mijn broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Wat betekenen deze woorden?  Laten wij eerst even kijken naar het vorige vers 17: Opdat Christus door het geloof in uw harten wone en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. Dit hebben we gezien kan alleen geschieden door het Evangelie van Gods Genade wat ons opbouwt en waardoor wij ook behouden zijn en wat ook Gods waarheid is! We lezen Handelingen 20:32: En nu broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner Genade Die machtig is u op te bouwen, en een u een erfdeel te geven onder al de geheiligden" En nu dat wij als gelovigen in Christus met al de andere gelovigen in Christus gaan begrijpen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is van Gods Woord van Genade en door het rechtsnijden 2 Timotheus 2:15 begrijpen waar wij staan als gelovigen en wat voor ons vandaag is. Dus dat wij mogen begrijpen met alle gelovigen de dimensies van het Geheimenis.

     De apostel Paulus begint hier eerst met de breedte: alle gelovigen: niet alleen Joden ook niet Joden dus het gehele Lichaam van Christus die bestaat uit Joden en niet Joden (grote merendeel). Efeze 4:4 zegt ons Een Lichaam is het!  En in I Korinthe 12:27 lezen wij: "En gijlieden zijt het Lichaam van Christus, en leden in het bijzonder"

      Ten tweede lezen wij lengte: dit betekent de lankmoedigheid van God. God zette Israel voor een tijd aan de zijkant vanwege hun ongeloof zodat Hij perfect in rechtvaardigheid deze wereld kon oordelen voor de afwijzing van Zijn Zoon Jezus Christus. In plaats van de wereld te oordelen openbaarde Hij een nieuw programma, een nieuwe Bedeling aan de apostel Paulus ten eerste en bood Hij deze wereld  Zijn rijkdom van Genade aan en gaf en geeft Hij elk mens de kans om gered te worden uit Zijn Genade. Lees I Timotheus 1:15,16! 

       Ten derde lezen wij over diepte: De diepte waar God hierover spreekt in dit vers is Zijn volbrachte werk van Christus! Door de brieven van de apostel Paulus mogen wij gaan begrijpen wat de diepe betekenis is van het volbrachte werk: van het voor eens en altijd offer. De apostel Paulus laat ons zien het goede nieuws van het kruis in zijn brieven en hoe de Redder gaf Zichzelf een losprijs voor de zonden van de wereld. I Timotheus 2:3-6

     Ten vierde lezen wij over hoogte: Dit betekent Christus verheerlijking in de hemel. Hij zit aan de Rechterhand van de Vader ver boven alle overheid en macht en kracht. Israel had een aardse hoop en wij als leden van het Lichaam van Christus een hemelse hoop, een hoop in de hemel! Dit is wat wij kunnen delen met elkaar als leden van het Lichaam van Christus mijn broeders en zusters en ik wil u als broeder in de Heere Jezus Christus stimuleren om Gods Woord van Genade te gaan bestuderen en dit tot u door te laten dringen mijn broeders en zusters zodat wij samen dit kunnen delen in een wereld die verward is en ver is van God zelf. 

Efeze 3:19

En te bekennen de liefde van Christus,

die de kennis te boven gaat, opdat gij 

vervuld wordt tot al de volheid Gods. 

 

Vers 19: Dit laatste is ook een onderdeel van de apostel Paulus: dat iedere gelovige in Efeze en ook degenen die na hen zouden gaan geloven en ook ons als leden van het Lichaam van Christus, de GEMEENTE, bekennen of kennen de liefde van Christus. Wat is die liefde van Christus? Wat betekent dit? In 2 Korinthe 5 vers 14 en 15 lezen wij het volgende: "Want de liefde van Christus dringt ons Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is" Dit is het mijn broeders en zusters: Hij stierf voor u en mijn zonden aan het kruis op Golgotha 2000 jaar geleden. Hij stierf onze dood! Hij stierf daar niet Zijn eigen dood maar de dood van de gehele wereld en voor de zonden van alle mensen zodat mensen de kans krijgen in hun leven als zij Hem aanvaarden als persoonlijk Verlosser verlost worden van de macht van de zonde en het eeuwige leven zullen krijgen. Dat is die liefde van Christus. Het gaat onze kennen te boven. Wij kunnen het niet bevatten wat daar aan het kruis gebeurde op Golgotha: dat Hij Zichzelf gaf voor ons, wat een liefde, agape! Dit is echt Gods liefde voor ons. En dit kunnen wij leren kennen mijn broeders en zusters door de brieven van de apostel Paulus nu te gaan lezen en te bestuderen zodat een ieder van ons ook vervuld wordt tot al de volheid van God!!! De brieven zijn Romeinen t/m Filemon, 13 brieven!!! Ga a.u.b. deze brieven lezen en bestuderen en leer het rechtsnijden kennen Handelingen 20:32, 24, Romeinen 16:25-26, 2 Timotheus 2:15 en u zult een leven krijgen van orde in uw denken! Want God is een God van orde en niet van wanorde en alles gaat dan als puzzelstukjes in elkaar passen!!!

De mens op zich is trots in deze wereld in zijn prestaties op het gebied van hoge techniek. God is nog steeds de oneindige Persoon in kennis mijn broeders en zusters! Als gelovigen mijn broeders en zusters behoren wij nooit geintimideerd worden door de intelligentie van de wereldse systemen omdat wij een superieure positie hebben in Christus!!! De wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. De natuurlijke mens zal nooit God kunnen begrijpen door menselijke kennis. Waarom niet? Dit is echter eenvoudig Gods Woord kan men alleen geestelijk verstaan en daar heb je Gods Geest voor nodig! Wij die Gods Geest hebben in ons en gered zijn mijn broeders en zusters, zijn in staat om Gods Woord en ook de liefde van Christus te kennen en te begrijpen. Romeinen 5:8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren" En wie zal ons scheiden van de liefde van Christus Romeinen 8:35? Dit zijn de sleutels die ons helpen in ons leven om een overwinnend Christelijk leven te leiden mijn broeders en zusters. Door Gods Genade kunnen wij leven boven de omstandigheden waarin wij verkeren. Dit lijkt moeilijk maar door voor deze boodschap van Gods Genade te staan elke dag weer en God de glorie geven kunnen wij dit leven leiden hier op aarde voor Zijn glorie!!! 

Efeze 3:20

Hem nu, Die machtig is meer dan overvloedig te doen, 

boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in

ons werkt

 

Efeze 3:21

Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle

geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. 

 

Vers 21: Hem hier is God. God is de heerlijkheid in de Gemeente, het Lichaam van Christus en door de Heere Jezus Christus! In alle geslachten tot alle eeuwigheid. Wat betekenen deze woorden van God? In het Engels staat er all ages. Tot in alle generaties wat het betekent! Zolang de Gemeente, het Lichaam van Christus nog vertegenwoordigd is op deze aarde en nog niet opgenomen I Thessalonicensen 4:13-18 is dan zij de heerlijkheid van God door Christus Jezus in het Lichaam van Christus en dat tot alle eeuwigheid. Amen. Hem, God komt alle lof en eer toe! Laten wij als leden van het Lichaam van Christus altijd hiervoor God te danken! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efeze 4:1

Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere,

dat gij wandelt waardig de roeping, met welke

gij geroepen zijt

 

Vers 1: De apostel Paulus bid tot God voor de gelovigen in Efeze. Hij is de gevangene want toen hij deze brief schreef aan de gelovigen te Efeze zat Paulus gevangen te Rome. In 2 Timotheus 2: 8 en 9 lezen wij het volgende: "Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit het zaad van David, naar mijn Evangelie; Om hetwelk ik verdrukkingen lijd tot de banden toe, als een kwaaddoener; maar het Woord Gods is niet gebonden´ Terwijl Paulus in de gevangenis zat werd het Woord van Gods Genade wat niet gebonden is bekend bij de mensen. Zij hoorden het en geloofden het. Romeinen 10: 17. Hij , Paulus bid voor de gelovigen te Efeze dat zij waardig de roeping zullen wandelen. Naar de gelovigen te Filippi schrijft de apostel Paulus het volgende: "Alleen wandelt waardig het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in een geest , met een gemoed gezamenlijk strijdende  door het geloof van het Evangelie" Filippensen 1:27  Dus dit is het: waardig wandelen overeenkomstig het Evangelie van Gods Genade of het Evangelie van Christus. Dit behoren wij ook te doen lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus zodat de mensen die buiten zijn, die niet gelovig zijn, dit zullen gaan zien en merken. 

Efeze 4: 2

Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, 

verdragende elkander in liefde

Vers 2: Dit hoort tot het gebed dat de apostel Paulus bad voor de gelovige broeders en zusters in de Heere Jezus Christus toen hij in Rome in de gevangenis zat. Tot de gelovigen te Kolosse zegt hij de volgende woorden in Kolossensen 3:12: "Zo doet dan aan , als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid. Deze woorden gelden niet alleen voor de gelovigen uit die tijd, deze woorden gelden juist voor ons want wij zijn ook leden van hetzelfde Lichaam, het Lichaam van Christus! Wij leven dan wel 2000 jaar later maar het zijn zeker woorden die nu nog steeds actueel zijn. Wat betekent ootmoedig? Het antwoord hierop is volgzaam, nederigheid, willig. Vanuit onszelf zijn wij helemaal niet zo nederig. Het is vaak ikke en nog eens ikke en je eigen zin doen. Het is juist voor ons om dit ook te leren want wij zijn nieuwe mensen in Christus. Het woord zachtmoedigheid: wat betekent dit? Dit betekent vriendelijk en verdraagzame gezindheid, niet opvliegend of heftig, geduldig en berustend. Het is juist belangrijk dat wij dit leren want van nature hebben wij dit helemaal niet en het laatste woord hier is lankmoedigheid: veel kunnen verdragen, heel veel geduld hebben met. God heeft al deze karaktereigenschappen omdat Hij zonder zonde is. Wij leven met de aanwezigheid van de zonde maar door Gods Geest Die in ons woont kunnen wij dit allemaal we leren en in de praktijk oefenen, niet uit onszelf. Dit alles weer in de liefde van God en door dit alles elkaar als broeders en zusters verdragen, ook al botsen karakters met elkaar, Gods Woord behoort hier boven alles uit te zijn en wij behoren ons te laten leiden door middel van Gods Woord. 

Efeze 4:3

U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes

door de band des vredes

Vers 3: U benaarstigende. Wat betekent benaarstigen? Laten wij eens nader gaan onderzoeken wat het woord eenheid betekent en wat God in Zijn Woord daarover te vertellen heeft. Eenheid of unity in Efeze 4:3  komt van het Griekse woord henotes wat betekent eenheid van gedachten, gevoelens, doel!  In Efeze 4:3 lezen wij het volgende: U benaarstigende. Wat betekent het  woord benaarstigen?  Het betekent beijveren. Het is met ijver op iets toeleggen. Dat we dus met ijver ons toeleggen om de eenheid van de Geest te behouden of bewaren en dat door de band des vredes. De eenheid van de Geest, de Heilige Geest is er. Dit staat vast. Alleen het benaarstigen om dit te behouden onder gelovigen is een ander feit.  Dit is de praktijk. Als we goed om ons heen kijken is de ervaring dat er weinig benaarstigt wordt om te behouden de eenheid van de Geest.  Hoe komt dit dan?   Voor dat wij deze vraag gaan beantwoorden gaan we eerst nader bekijken wat nu die eenheid van de Geest inhoudt.   Heel veel broeders en zusters kennen dit ook niet en toch is die eenheid er. Met een heleboel broeders en zusters kan je dit niet delen omdat ze het niet geloven en/of blind zijn daarvoor. Laten wij als broeders en zusters als wij dit wel kennen dit met elkaar wel te doen of met degene die het wel begrijpt te doen want dit is heel belangrijk voor de geestelijke gemeenschap die je met elkaar hebt en dat je de eenheid ook ervaart onder elkaar. Deze eenheid staat in de komende verzen 4 t/m 6. Als je deze eenheid niet hebt met een broeder of zuster of een van deze 7 eenheden mist  dan is het moeilijk om echt geestelijk contact te hebben met je broeder of zuster.

Efeze 4:4

Een lichaam is het, en een Geest, gelijk gij ook

geroepen zijt tot een hoop uwer roeping 

 

Vers 4 : Het eerste wat we tegenkomen in deze 7 eenheden is één Lichaam. Wat wordt hiermee bedoeld? Dit is het lichaam van Christus. De Gemeente.  In I Korinthe 12:13 lezen wij het volgende: “Want ook wij allen zijn door één Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen  tot één Geest gedrenkt.” Het is de hemelse Gemeente waartoe elke gelovige behoort!  Door de Heilige Geest  wordt hij of zij in het lichaam van Christus gedoopt,  één gemaakt met Christus! Dat gebeurt op het moment dat hij of zij de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser aanneemt.  Het lichaam, de Gemeente, bestaat uit Joden en niet Joden , Heidenen. In Efeze hoofdstuk 2 kunnen wij lezen in vers 13 t/m 18: “Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Die deze beiden (Jood en niet Jood) een gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens zou schappen, vrede makende; En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap daaraan gedood hebbende. En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en hen, die nabij waren. Want door Hem hebben wij beiden de toegang door een Geest tot de Vader”

In Christus is er geen verschil meer tussen Jood en niet Jood. Alle gelovigen in Christus zijn gelijk voor God onder deze bedeling van genade waaronder wij leven. Christus is het Hoofd van het lichaam, de Gemeente. Wij zijn als gelovigen in het lichaam de leden. Efeze 1:22: “En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen”  Christus is dus ons Hoofd en Hij stuurt ons aan als leden van het lichaam, de Gemeente. Wij zijn leden van elkaar in datzelfde lichaam. Wij zijn als lid zijn van de Gemeente, het lichaam van Christus, nieuwe schepselen. In Galaten 6: 15 lezen wij het volgende: ”Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel”  Deze tekst bevestigt nogmaals dat er geen verschil meer is tussen Jood en niet Jood in het lichaam van Christus. Voor God in Christus is iedereen gelijk. God handelt onder deze bedeling van genade met individuele mensen en niet met een volk.  Individuele mensen die lid zijn van dat ene lichaam! Wat is Gods doel met het lichaam? Efeze 1:4 is het antwoord hierop: “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde”.  Wat een liefde van God! Hij, God heeft in Christus ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld met het doel dat wij als leden in het lichaam van Christus heilig, dat is apart gezet en onberispelijk wat betekent zonder fout zouden zijn in Christus in de liefde van God. Het is met ons menselijk verstand niet te bevatten wat dit inhoudt! Het lichaam van Christus is de Gemeente en deze Gemeente is geen organisatie, het is een levend organisme waartoe alle gelovigen in Christus toe behoren.  De missie van de Gemeente, het lichaam van Christus, is aan deze wereld  door het Evangelie van genade de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te prediken (Efeze 3:8). Ook is het belangrijk dat we als leden van het lichaam van Christus, getrouw zullen zijn aan het voorbeeld van de zuivere woorden die de opgevaren Heere gaf aan ons door de apostel Paulus. In zijn brieven vinden we deze waarheden.  Door zijn brieven behoren wij te leren wat onze positie, hoop en roeping  is voor de Gemeente welke Zijn lichaam is. 

Het tweede wat we tegenkomen is één Geest .  Dit is Gods Geest. De persoon van de Geest is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Alleen de werking is anders dan bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 2: In Handelingen 2: 4 lezen wij dat zij allen vervuld waren met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” De gelovigen zoals Petrus en de andere 11 apostelen waren vervuld met de Heilige Geest. Zij waren onder controle van de Heilige Geest. Christus was de Doper op de Pinksterdag in Handelingen 2. Wat Johannes de Doper al vertelde tegen de mensen dat Christus hen zal dopen met de Heilige Geest kwam in Handelingen 2 naar voren. Lees Markus 1:8! Door ontwetendheid over Gods Woord en het niet rechtsnijden van Gods Woord bidden veel mensen om de Heilige Geest nadat ze Christus als persoonlijk Verlosser hebben aangenomen om daarmee vervuld te worden met Gods Geest net als in Handelingen 2. Wat ze niet weten is dat dit een leugen is van de satan die hen dit laat geloven. Dit gebeurde ook bij de gelovigen te Korinthe. In de 2e Korinthebrief in 2 Korinthe 11:3,4: “Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. Want indien degene, die komt, een andere Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontving, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroeg  gij hem met recht”   De apostel Paulus spreekt nergens in zijn brieven dat de leden van het lichaam van Christus zijn vervuld met de Heilige Geest. De gelovigen te Korinthe waren niet vervuld met de Heilige Geest want Paulus in zijn brieven naar hen vermaant hen corrigeert hen. Ook wij als gelovigen vandaag zijn vaak niet vervuld met de Heilige Geest.  Onder de bedeling van genade Efeze 3:1-3 waaronder wij als gelovigen in Christus leven,  doopt de Heilige Geest op het moment als iemand de Heere Jezus als persoonlijk Verlosser aanneemt in het lichaam van Christus, de Gemeente.  I Korinthe 12:13: “Want  ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.” Met de Heilige Geest zijn wij als leden van het lichaam van Christus ook verzegeld tot de dag der verlossing. Efeze 1:13,14: “In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij gelooft hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid”  De apostel Paulus roept ons op  om dagelijks vervuld te worden met de Heilige Geest.  We lezen dit in Efeze 5:18: “En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest”.  In ons dagelijks leven als gelovigen in Christus behoren wij de Heilige Geest Die in ons woont en waarmee verzegeld zijn niet te bedroeven. In Efeze 4:30 lezen wij het volgende: “En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing”    Dit wordt niet voor niets tot ons geschreven want wij hebben nog onze oude natuur in ons zitten die tegen de nieuwe mens ingaat. Het is ons oude vlees. Wij behoren ons niet te laten overheersen door ons zondige vlees met zijn vleselijke gedachten. In Romeinen 6: 12 en 13 lezen wij: ”Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van hetzelfde lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der  ongerechtigheid ; maar stelt uzelf Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid”   Indien wij ons door Gods Geest laten leiden Die in ons woont dan heerst die zonde ook niet in ons en dienen wij niet de wet van de zonde. Wij als leden van het lichaam van Christus behoren ons niet te laten leiden door de oude natuur die nog in ons woont waardoor onze tegenstander, de satan, ons wilt laten verleiden.  Galaten 5: 17,18 zegt ons: “Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wilt. Maar indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet”  Er is maar één Heilige Geest. Door ontwetendheid van mensen bidden dus veel mensen om de Heilige Geest nadat ze Christus als persoonlijk Verlosser hebben aangenomen om daarmee vervuld te worden net als in Handelingen 2.  Vanuit Efeze 1:13,14 en 4:30 mogen wij weten dat wij als gelovigen in Christus verzegeld zijn met de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in ons en ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest! I Korinthe 6:19,20: “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt? Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn”   Als we ons laten leiden door Gods Geest, Die in ons woont, wat samengaat met God’s Woord dan gaat het in de praktijk ook een stuk beter met onze dagelijke wandel met God.

    Ten derde lezen wij hier een hoop, de hoop van uw roeping. Wat is die hoop? In I Timotheus 1:1 lezen wij het volgende: Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze Zaligmaker, en de Heere Jezus Christus, Die onze Hoop is. Hij, Christus is onze Hoop. Natuurlijk is de toevergadering tot Hem, de opname van de Gemeente I Thessalonicensen 4:13-18 ingesloten in deze Hoop maar de apostel Paulus spreekt hier over de hoop van onze roeping. Wij zijn geroepen net als de apostel Paulus door Zijn Genade in Christus. Dus de hoop van verlossing: De verlossing van de toorn die komt, de hoop van de opstanding, de hoop: de verlossing van ons lichaam en eeuwig leven zijn allemaal gevestigd in Hem, Christus Lees Galaten 1:4, I Thessalonicensen 5:8, I Korinthe 15:19, Kolossensen 1:5, Titus 1:2.

Efeze 4: 5

Een Heere, een geloof, een doop

 

Vers 5: Een Heere. Dit is de Heere Jezus Christus lieve broeders en zusters en Hij is onveranderlijk net zoals de Geest van God. Hij is Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig! Alleen Gods handelen met mensen is verschillend! Christus is nu geen Koning omdat Hij verworpen is als Koning. Nu is Hij het Hoofd van de Gemeente die Zijn lichaam is! Als Hoofd van het Lichaam zit Hij aan de rechterhand van de Vader ver boven alle overheid en macht en kracht en Hij wil dat niemand verloren gaat maar dat ieder mens redding zal ontvangen van de toorn die zal komen Efeze 1: 19-23, 2: 13-16 en Korlossensen 1:15-19. Het tweede wat we in dit vers lezen is een geloof. Het is het geloof van Christus wat de apostel Paulus hier mee bedoeld en dit heeft ook met redding te maken. Het is het geheim van het Evangelie hetwelk is Golgotha waar God de wereld met Zichzelf heeft verzoend tot Hemzelf door de Heere Jezus Christus te laten kruisigen voor deze wereld en de zonden te dragen aan het kruis. Dit heeft Hij gedaan . Christus stierf voor onze zonden, was begraven en stond op uit de doden en wij zijn gerechtvaardigd door Zijn geloof, Zijn getrouwheid. Lees Filippensen 2: 4 t/m 11!  Romeinen 5:8, I Korinthe 15:1-4, Galaten 2:16, Efeze 6:19. Ten derde wat we hier lezen in dit vers is een doop. Dit is de doop dat ons mensen redt! Zelfs mensen die dopen zijn het hier mee eens met deze conclusie. Op het moment dat wij de Heere Jezus Christus in ons leven vertrouwen als Redder doopt de Heilige Geest ons geestelijk in het Lichaam van Christus, in Christus zelf! Galaten 3:27, I Korinthe 12:13 en identificeert ons met Zijn dood, begrafenis en opstanding Romeinen 6: 3-5, Kolossensen 2:12. Dit kon waterdoop nooit doen. Dit was een onderdeel van de wet maar wij leven niet onder de wet maar onder de Genade van God. Wij zijn gered door Genade door het geloof en niet uit werken der wet of eigen werken. Water redt u niet beste broeder en zuster. Waterdoop is ook niet een opdracht van God om onder deze bedeling van Genade uit te voeren. I Korinthe 1:17 zegt ons dit : "Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt"

Efeze 4:6

Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en 

door allen, en in u allen

Vers 6 Wij als gelovigen in de Heere Jezus Christus en leden van het lichaam van Christus 1 Korinthe 12:13 dienen één God Die van eeuwigheid bestaat en God is een drie-eenheid te weten: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Godheid is co-gelijk en co-eeuwig. God de Vader heeft Zijn eeuwige doel voor de Gemeente bekend gemaakt gedurende de bedeling van Genade.  In Efeze 1:3-6 lezen wij het volgende: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil” En in Efeze 3:11 lezen wij: “Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere” God de Vader heeft dit alle met Zichzelf afgesproken om de Heere Jezus Christus  ten eerste naar deze wereld te sturen om voor de gehele wereld te sterven (inclusief wij)aan het kruis, is begraven en opgestaan uit de dood om mensen het eeuwige leven te geven. Hij werkt nu in ons die geloven. In Filippensen 2: 13 lezen wij: “Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen” God schept er behagen in om in ons te werken: het willen en het werken. Hoe werkt Hij in ons? Door middel van Zijn Geest waarmee we verzegeld zijn op het moment dat wij de Heere Jezus Christus als Verlosser aannamen. Hij doet het in ons. Het is aan ons om Hem ons leven te laten leiden. Helaas hebben wij de zondige natuur nog in ons die vaak tegenstaat zodat Hij niet ons kan werken door Zijn Geest. Door deze Geest, de Heilige Geest hebben wij nu samen met gelovigen uit de Joden de toegang tot de Vader. In Efeze 2:18 lezen wij dit: “Want door Hem hebben wij beiden de toegang door één Geest tot de Vader”  Omdat de Heilige Geest  in ons woont en waarmee we verzegeld zijn tot de dag der verlossing, leert ons d.m.v. Zijn Woord dat we geen geest meer hebben van bangheid en weer te vrezen. In Romeinen 8:15 lezen wij: “Want gij hebt niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid weer tot vreze, maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” De toegang tot God de Vader is vrij door de Heere Jezus Christus omdat wij in Hem zijn!

Efeze 4:7

Maar aan elk van ons is de genade gegeven, naar de maat

van de gave van Christus

Vers 7: Wat betekenen deze woorden? God schenkt aan een ieder van het Lichaam van Christus Zijn Genade namelijk het cadeau wat Hij geeft in Christus. Christus stierf voor onze zonden in onze plaats aan het kruis en gaf Zijn leven voor ons op Golgotha. Hij zonder zonde stierf voor ons goddelozen daar aan het kruis en heeft onze zonden gedragen in Zijn lichaam en Hij is begraven en opgestaan en uit genade zijn wij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Efeze 2:8-9. Christus is onze hoop en Hij is Gods cadeau voor ons. Wij behoren God elke dag te danken voor Zijn Genade en gift door de Heere Jezus Christus. 

Efeze 4:8

Daarom zegt Hij, Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis

gevangen genomen, en heeft de mensen gaven gegeven

 

Vers 8: Wat betekenen deze woorden broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus? Hij is opgestaan uit de doden en naar de hemel gegaan en zit nu ter rechterhand van God. In Efeze 1: 20 en 21 lezen wij het volgende: "Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in de hemel; Ver boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende" Hij, Christus is opgestaan en voor ons naar de hemel gegaan voor Zijn hemelvaart wat wij kunnen lezen in Handelingen Hoofdstuk 1. Hij is opgestaan en opgevaren in de hoogte naar de Vader voor een ander doel. Deze hemelvaart vond plaats tijdens Zijn opstanding: De eerste dag van de week. In Johannes 20: 16 en 17 lezen wij het volgende: "Jezus zeide tot haar: Maria! Zij zich omkerende zeide tot Hem: Rabbouni dat is gezegd Meester. Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben not niet opgevaren tot Mijn Vader, maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God." Deze hemelvaart is in harmonie met de activiteiten van de Hoge Priester op de dag van verzoening. De dag dat Christus stierf aan het kruis daalde Hij neer tot de nederste delen van de aarde en de niet geziene wereld namelijk Hades. Hij was daar 3 dagen en 3 nachten zonder een lichaam. In I Petrus 3: 19 lezen wij : "In Welke Hij ook , heengegaan zijnde, de geesten, die in de gevangenis zijn gepredikt heeft.  Na Zijn opstanding en de verschijning aan Maria heeft Hij de gevangenis gevangen genomen. Degenen die gelovig waren in het paradijs en geleefd hadden onder de Oude Testament kon het bloed van dieren hun zonden nooit wegnemen. Dit hinderde om in de tegenwoordigheid van een Heilig en Rechtvaardig God te zijn. Voor hen was het nodig om in de nederige delen van de aarde te zijn totdat de schaduw een realiteit werd zodat de zonden weggenomen werden zover van het oosten als naar het westen. Daarom is Hij, Christus naar de hemel gegaan toen en heeft die gevangenis gevangen genomen. Het paradijs is meegenomen naar de hemel en vandaag is het paradijs gelocaliseerd in de derde hemel. We lezen II Korinthe 12:1-4: Te roemen is mij waarlijk niet nuttig; want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren. Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied is in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken  is geweest tot in de derde hemel; En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het), Dat hij opgetrokken  is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken"  De apostel Paulus sprak hier over zichzelf nadat hij gestenigd was hij opgetrokken is geweest in het paradijs. Het paradijs is dus boven en niet beneden in de aarde. Het is wel iets waarvan de apostel Paulus schrijft dat hij daar onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het een mens niet geoorloofd is te spreken. 

En Hij heeft de mensen gaven of giften gegeven. 

Efeze 4: 9

Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is 

neergedaald in de nederste delen der aarde? 

Vers 9: Zoals wij al in het vorige vers hebben kunnen lezen was het nodig dat Christus nederdaalde naar de nederste delen der aarde vanwege de rechtvaardige gestorvenen. Om het volbrachte werk compleet te maken is Christus naar de hemel gevaren om Zichzelf te tonen aan de Vader als bewijs van het feit dat Hij het volmaakte offer en voor altijd offer was en is. :Hij is dus naar de nederste delen van de aarde gegaan om degenen die opgesloten zaten daar te bevrijden en mee te nemen naar de derde hemel en hen voor de Vader gepresenteerd als de eerste trofeeen verlost door het bloed. Natuurlijk is de hoop van deze profetische gelovigen aards en zij wachten daar voor een tijd in de hemel voor het duizendjarig rijk. We lezen Judas 1: 14 en 15: En van dezen heeft ook Enoch de zevende van Adam geprofeteerd zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen. Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddeloos gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben" Dit zal zijn als de Heere Jezus Christus terug komt op aarde en dan zullen deze gelovigen allemaal met Hem op aarde komen. Nu begrijpen wij ook waarom Hij nadat Hij was gestorven voor de zonden van de mensen/ wereld en na Zijn opstanding dit ook moest doen. 

Efeze 4: 10

Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is

ver boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou

Vers 10: Het is Christus Die is nedergedaald en Hij is ook opgestaan en opvaren ver boven al de hemelen. In I Petrus 3:19 en 20 lezen wij het volgende: "In Welke Hij ook , heengegaan zijnde de geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heft, Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, toen de ark  toebereid werd, waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water" Hij, Christus heeft tegen hen gesproken en het Goede Nieuws verkondigd tegen hen die gevangen waren daar in Hades. Ook heeft Hij geproclameerd de hopeloosheid van degenen die ongehoorzaam waren geweest en waar dit naartoe geleid had: pijniging of kwelling voor altijd. 

De rechtvaardigen verbleven ook in de lage delen van de aarde totdat de schaduw een realiteit werd door Christus vergoten bloed. Dus op grond van Zijn volbrachte werk voer Hij op ver boven al de hemelen om Zichzelf aan de Vader voor te stellen van het feit dat Hij voor altijd was gestorven aan het kruis voor de zonde van alle mensen: een eenmalig Offer. Dit was de vervulling!  We lezen in Hebreeen 9:11-14 het volgende: "Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed van stieren en bokken, end e as der jonge koe, beprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinheid des vleses; Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf Gode onbestraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?" En in Hebreeen 9 vers 24: "Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons" Lieve broeders en zusters: daarom ging Hij ook naar de hemel om alle dingen te vervullen! Het volbrachte werk is nu realiteit: de zonden van de generaties die voor het kruis leefden vanaf de grondlegging der wereld en ook hebben geloofd, die zonden zijn weggenomen zo ver als van het oosten naar het westen. Zij waren in de diepste delen van de aarde en zij zijn meegenomen met Christus naar de hemel en het paradijs is nu daar en zij, deze gelovigen zijn nu tijdelijk in bewoningen in de hemel van waaruit zij  het 1000 jarig Rijk verwachten. Het paradijs is nu in de 3e hemel zoals wij al hebben kunnen leren van uit II Korinthe 12:1-4. 

Efeze 4:11

En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen

tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot

herders en leraars

Vers 11: Broeders en zusters: Wij leven al bijna 2000 jaar nadat de Bijbel, Gods Woord compleet is. Kolossensen 1:25 (lees deze tekst). De Bijbel is van Genesis t/m Openbaring helemaal af. Er wordt niets meer toegevoegd en er gaat niets meer af. De Bijbel is het meest gelezen Boek, het meest vertaalde Boek in de wereld. In de tijd dat de apostel Paulus leefde waren er nog apostelen en profeten. Waarom zou u zich afvragen. Het antwoord hierop is dat Gods Woord nog niet compleet, af was. Dus deze mensen waren nog nodig om dingen van God toe te voegen wat God hen vertelde om op te schrijven. Nadat Gods Woord compleet werd waren apostelen en profeten niet meer nodig. In I Korinthe 4 vers 9 staat geschreven: Want ik acht, dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld als ter dood verwezen; want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, en de engelen, en de mensen"  Hier is het bewijs dat de apostel Paulus en iemand als Apollos en misschien nog andere mensen de laatste apostelen waren die op aarde leefden of op aarde geleefd hebben. We hebben nu geen apostelen en geen profeten meer. Wat hebben wij dan nog wel? Evangelisten, herders en leraars voor de opbouw van het Lichaam van Christus, dus om u en mij op te bouwen in het geestelijke leven met Gods Woord. 

Efeze 4:12

Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot

opbouwing van het lichaam van Christus

Vers 12: Lieve broeders en zusters: apostelen en profeten zijn vandaag de dag er niet meer. Waarom niet vraagt u zich dan af. Het antwoord hierop is dat Gods Woord compleet is. God openbaart nu niets meer sinds de Bijbel, Zijn Woord van Genesis tot en met Openbaring compleet is. Hij roept nu niet meer mensen tot apostelen of profeten. Deze waren alleen in de tijd dat Zijn Woord nog niet compleet was. Nu Zijn Woord compleet is blijven over evangelisten, herders en leraars. Wat is de volle betekenis van een evangelist? Een evangelist is letterlijk de brenger van het Evangelie van Gods Genade . ("goede boodschap"). Paulus was en is een evangelist maar hij is ook een herder.  Wat is een herder? Een herder is een begeleider en bewaker van een groep gelovige mensen! Een leraar spreekt voor zichzelf: iemand die leert en in dit geval het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20:24, 32, Romeinen 16:25-26. Paulus was ook een leraar namelijk een leraar der heidenen! Waarom zijn leraars, herders en evangelisten gegeven aan het Lichaam van Christus? Het antwoord zit in dit vers: tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het Lichaam van Christus. Dus 3 redenen! 3 is een heilig getal. Volmaking der heiligen. Wat betekenen deze woorden? Dit is volmaakt stellen in Christus dus niet alleen positioneel wat gelovigen eerst behoren te weten en ook in de praktijk van alle dag dus wat ontbreekt bij mensen door middel van Gods Woord te leren en dat mensen dit zichzelf eigen maken. Tot het werk der bediening: het is echt een bediening wat evangelisten, herders en leraars doen. Dit alles onder Gods soevereiniteit en tot opbouw van het Lichaam van Christus: opgebouwd door Gods Genade Evangelie waardoor mensen niet heen en weer geslingerd worden. Evangelisten, herders en leraars zijn verantwoordelijk voor God om zo betrouwbaar mogelijk  de gehele raad van God in het licht van de Paulinische waarheid uit te leggen aan mensen. Zij behoren ook de toehoorders te bemoedigen  om het rechtsnijden van Gods Woord der Waarheid 2 Timotheus 2:15. De preken die daarbij horen zijn bemoedigend, opbouwend en uitdagend voor de toehoorders of broeders en zusters. Zo behoort het te zijn. Nu heeft ieder mens zijn sterke en zwakke punten ook al van nature en als iemand een herder, leraar of evangelist is of 2 of 3 van beide dan mag hij dit doen in de tegenwoordigheid van God en ook door Gods kracht en door Zijn Woord en hij behoort het ook graag te willen want dan kan God door hem heenwerken naar andere mensen toe. 

 Efeze 4: 13

Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en der kennis

van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de maat 

van de grootte der volheid van Christus

 

Vers 13: Lieve broeders en zusters: in dit vers spreekt de apostel Paulus over de eenheid van het geloof en der kennis

van de Zoon van God. Wat betekenen deze woorden? De evangelisten, pastors en leraars zijn verantwoordelijk t.o.v. God om getrouw de gehele raad van God wat betreft de Paulinische brieven en wat de apostel Paulus door openbaringen van de Heere had ontvangen om dit in zijn geheel te verkondigen, bekend maken. Evangelisten, pastors en leraars behoren altijd  hun hoorders te bemoedigen met het rechtsnijden van Gods Woord der waarheid 2 Timotheus 2:15! De pastor behoort in zijn studies en in de voorbereiding van preken/boodschappen het levendig maken. Preken die uitdagend zijn bemoedigen en bouwen de gelovigen op die dit horen. Hoe lang zal God doorgaan om deze gaven te geven aan het Lichaam van Christus? Het antwoord is in dit vers: totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van het geloof en der kennis van de Zoon van God. In het Engels staat er knowledge en dat betekent diepere kennis, de volle betekenis kennen!  Tot een volkomen man, een perfecte man. Het gaat er om dat gelovigen gestabiliseerd of geworteld raken in het geloof van Christus! Het is geweldig nieuws dat nu vanaf januari dit jaar mensen zijn toevertrouwd die echt de leer der Genade willen leren kennen en de diepere betekenis van Gods Woord van Genade. Door Gods Genade mag ik deze mensen Bijbelstudie geven en  Gods Woord der Waarheid leren. Dit is echt iets om God voor te danken na zoveel jaren! We streven als gelovigen door Gods Genade naar  de eenheid van het geloof. Het gehele Lichaam van Christus is verre van dit in het algemeen. Het kan wel door Gods Genade Evangelie en het rechtsnijden dat  wij allen een gedachte  zullen hebben  wat betreft Paulus apostelschap en zijn boodschap van Gods Genade Handelingen 20:24. 

Efeze 4:14

Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed

bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, 

door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om

listiglijk tot dwaling te brengen

 

Vers 14: Wat een geweldig vers is dit mijn broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Als wij verder groeien in het Genade Evangelie Handelingen 20:24, 32 wat ons opbouwt en ons vastigheid geeft in ons dagelijks leven als wij daarin blijven worden wij niet meer zoals anderen omgevoerd met alle wind van leer door bedriegerij der mensen. Dit Evangelie van Gods Genade brengt duidelijkheid ten eerste wat betreft onze positie in Christus en wat Christus voor ons gedaan heeft. Zijn rijkdom staat in deze brieven van de apostel Paulus van Romeinen t/m Filemon. Daarbij behoren wij ook Gods Woord rechtsnijden 2 Timotheus 2:15 en als wij dit toepassen in ons leven elke dag zijn wij geen kinderen die meer heen en weer geslingerd worden door allerlei leer die mensen ons vertellen en die leidt tot dwaling maar wij worden sterker in ons geloofsleven in de Heere Jezus Christus. Romeinen 16:25-26. Deze dwaling bouwt ons niet op, deze leidt tot verwarring en ellende zoals we weten bij de gelovigen te Galatie die teruggingen naar de wet van Mozes. Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus: wij zijn niet meer onder de wet van Mozes, wij zijn onder Gods Genade en daar behoort bij het Evangelie van Gods Genade want wij leven onder Gods Genade bedeling Efeze 3:1-3. Dus onze persoonlijke brieven en waar wij Gods kracht vandaan kunnen halen elke dag is uit Gods Woord der Waarheid, namelijk het Evangelie van Gods Genade. Kolossensen 1:5

Efeze 4: 15

Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden 

opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus

Vers 15: De waarheid betrachten. Wat betekent dit broeders en zusters in de Here Jezus Christus? Nauwgezet in acht nemen, dat betekent dit. De waarheid zoals wij al hebben kunnen lezen is Gods Woord van Genade, Zijn Evangelie of Goed Nieuws voor ons leden van Zijn Lichaam, het Lichaam van Christus. Dus als wij de waarheid nauwgezet in acht nemen lieve broeders en zusters  wassen wij op in Hem, Die ons Hoofd is namelijk Christus! Opwassen in het geloof in Christus! Opwassen betekent: opwassen in de Genade van God, Zijn boodschap van Genade Handelingen 20:24, 32, Romeinen 16:25-26. Groeien in Christus kan alleen als wij de waarheid leren kennen en hier ook voor gaan staan. Het doel is Christus gelijkvormigheid. Dit is wat de apostel Paulus bedoelde met deze woorden hier: naar volwassenheid groeien en net als Paulus hetzelfde doen: Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus Filippensen 3:14.

 

Efeze 4:16

Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk

samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door 

alle voegselen der toebrenging, naar de maat,

de wasdom des lichaams bekomt, tot zijns 

zelfs opbouwing in de liefde

 

Vers 16: Lieve broeders en zusters in de Here Jezus Christus. Wij zijn leden van het Lichaam, het Lichaam van Christus, de GEMEENTE en Christus is ons Hoofd. Uit Hem en in Hem is het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt. Lieve broeder en zusters: wij maken allemaal deel uit van dit Lichaam. Het is geen organisatie maar een organisme. De apostel Paulus zegt ons dat wij behoren te groeien in Hem in alle dingen Welke ons Hoofd is. Het doel is volwassen te worden in Christus!  In Efeze 2:21: "Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk  samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere. Doordat wij leden zijn van Zijn Lichaam, de GEMEENTE zijn wij ook met elkaar verbonden als broeders en zusters. Misschien kennen wij elkaar niet en hebben wij elkaar nooit gezien en misschien zullen wij elkaar nooit ontmoeten op deze aarde maar toch zijn wij leden van elkaar in Christus en kunnen wij niet zonder elkaar net zoals de delen van ons lichaam zoals het bovenbeen vastzit aan het onderbeen door de knieschijf!  Zo is het ook in het Lichaam van Christus: elk lid is verbonden met elkaar als een vitale eenheid! Als een lid lijdt dan lijden de andere leden mee en voelen ook de pijn. Elk lid in het bijzonder is nuttig en draagt bij aan het gehele Lichaam van Christus.

     Een vraag aan u: Bent u lid van deze enige ware Gemeente, Het Lichaam van Christus. Als u nog geen lid bent neem dan de Heere Jezus Christus aan als persoonlijk Verlosser. Hij heeft u lief, zo lief dat Hij stierf ook voor uw zonden aan dat kruis en is ook opgestaan om u het eeuwige leven te geven Romeinen 4;25, I Korinthe 15:3,4. Romeinen 5:8.  Erken dan u een zondaar bent doordat u van Adam afstamt Romeinen 5:12 en geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden Handelingen 16: 31 voor de eeuwigheid!  Doe dit nu want u weet niet of dit morgen nog kan! 

Efeze 4:17

Ik zeg dan dit , en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt,

gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed

 

Vers 17: Vanaf dit vers mijn broeders en zusters gaat het over de praktijk. De praktijk van alle dag. Hoe gaan we nu wandelen want wij hebben de heerlijke positie in onze Heere Jezus Christus wat hiervoor gelezen hebben in de eerste hoofdstukken en nu komt het erop aan hoe gaan wij wandelen met God. In Kolossensen 2:6 staat geschreven: "Gelijk gij dan Christus Jezus , de Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem" In deze tekst in Kolossensen staat niet hoe wij behoren te wandelen. In Efeze 4:17 wat wij nu lezen zien wij het volgende: dat wij niet meer wandelen gelijk de andere heidenen die God niet kennen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Wat betekenen deze woorden: in de ijdelheid van hun gemoed? Het is lucht en leegte. De mensen rondom ons die niet in de Heere Jezus geloven zijn leeg, hun leven is leeg en hun binnenste is leeg. Zij leven zonder God en zijn dood door de misdaden en zonden en zoals wij in vers 18 kunnen lezen verduisterd in hun verstand. Zo behoren wij niet meer te leven want wij zijn levend gemaakt met Christus daar wij ook in die positie zaten Efeze 2:1 : En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart dor de misdaden en de zonden"

Efeze 4:18

Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods,

door de onwetendhed, die in hen is, door de verharding 

huns harten

Vers 18: Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. De mens van nature is verduisterd in zijn of haar verstand en vervreemd van het leven van God, het eeuwige leven. Hoe komt dit? Antwoord: door de onwetendheid en de verharding van het hart van de mens. Verbazingwekkend wat mensen vandaag kunnen: ze kunnen aan de hand van DNA allerlei dingen opsporen zoals misdadigers, ze kunnen de grootste atoombom maken, ze kunnen de diepte van de oceanen helemaal in kaart brengen en nog veel meer wat mensen wel niet kunnen maar wat ze niet kunnen is dit: de mens is niet in staat om te vervullen zijn grootste nood en dat is geestelijk leven. De mens kan niet God, zijn Schepper bereiken uit zichzelf. Hoe komt dit? Dit komt door de zonde die hem of haar scheidt van het leven van God: "Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt" Romeinen 3:11. Door de zonde is de mens verduisterd in het verstand en vervreemd van het leven met God. Hij of zij zonder God in de duisternis. Lieve broeders en zusters: Wij zijn uit de duisternis gehaald waarin wij gevangen waren!  Kolossensen 1:13 vertelt ons het volgende: "Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde" Wij zijn niet meer in de duisternis maar in het licht: "Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere ; wandelt als kinderen des lichts" Efeze 5:8. Broeders en zusters: wij leven in een gebroken wereld waarin veel mensen nog in de duisternis zitten en die weten dat niet doordat hun hart is verhard door de zondemacht waarin zij gevangen gehouden worden. Laten wij die levend gemaakt zijn met Christus niet wandelen zoals onze medemens die nog niet gered is maar laten wij dus wandelen als kinderen des lichts! Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen! Laten wij dan ook een beetje van Gods liefde uitstralen naar andere mensen die deze liefde niet kennen! 

Efeze 4:19

Welke, ongevoelig geworden zijnde, 

zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid,

om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven

 

Vers 19:  In de tijd van de apostel Paulus had zonde ongelovigen zo grondig corrupt gemaakt. Nu vandaag is het erger dan in de tijd dat Paulus op aarde leefde: tv,  computers, internet, telefoons en daarop facebook, twitter en noem maar op heeft de deur verder opengezet voor onreinheid. Het gaat nu veel gemakkelijker dan toen  en de wereld nu is vol van corruptie en onreine praktijken want je hoort het dagelijks ook in het nieuws. Dit is de wereld die tegen God is en daarin leven wij als gelovigen in Christus. Het valt af en toe niet mee om hierin staande te blijven als gelovige in Christus omdat wij ook net zo goed zwak zijn. De ongelovigen om ons heen kunnen niet anders dan de zonde dienen want de zondemacht heerst over hen. Daarom bedrijven sommigen van hen ontucht, doen onreine dingen. 

Efeze 4:20

Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd

 

Vers 20: Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: wij hebben van Hem, van Christus, niet deze onreinheid en ontucht geleerd! Gij geheel anders zegt dit vers: Gij hebt Christus leren kennen en van Hem leren wij dit niet. Van Hem leren wij wat echte liefde agape is en wij zijn nieuwe mensen in Hem. Onze kennis in Hem zal nooit leiden tot een leven zoals de heidenen leefden of hoe nu de ongelovigen leven. Daarom komen wij in vers 22 met een geheel praktisch  iets: Afleggen  aangaande de oude mens, de vorige wandeling en aandoen de nieuwe mens die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Vers 24 

 

Efeze 4:21

Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door 

Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is

 

Vers 21: Hoe hadden de gelovige broeders en zusters te Efeze naar Hem gehoord en door Hem geleerd? Hoe hadden zij de waarheid leren kennen? Het antwoord hierop is Kolossensen 1:5 en 6 waar staat geschreven: "Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren  gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies; Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt" Zo hadden de gelovigen  het gehoord namelijk door het Evangelie van Gods genade en daarin ligt de waarheid want de waarheid is in Christus. Zo leren wij ook de waarheid kennen lieve broeders en zusters in Christus! Door het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20:24, 32.!  Romeinen 10:17 zegt ons: "Zo is dat het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God"  Jezus Christus is een Persoon en als er over Hem gepredikt wordt dan predikt men over een Persoon! Doordat wij Hem aanvaarden als persoonlijk Verlosser kwamen wij in relatie met Hem. Zijn leven en alles waar Hij voor staat geeft ons het verstand wat het juiste gedrag is. Door het Evangelie, het Goede Nieuws van God door de Heere Jezus Christus leren wij de waarheid in Hem kennen. Een geweldig vers is dit want dit gaat over de diepere kennis, de epignosis van God. De waarheid van Christus Jezus is naar aanleiding van II Korinthe 5:16: "Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben (naar Zijn aardse bediening), nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees" Het is de opgestane Heere Jezus Christus en het Evangelie van Gods Genade door Hem lieve broeders en zusters. Vandaag nogmaals kennen wij de Heere Jezus Christus in glorie, verheven in de hemel! Lees nogmaals Romeinen 16:25 en 26. De prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid" Wij behoren de regels volgens Gods Genade die Christus via de apostel Paulus in zijn brieven aan ons, te volgen! Dit is de waarheid lieve broeders en zusters en als u dit nog niet kent zou ik u willen aansporen om dit te leren kennen. Ga de brieven van de apostel Paulus lezen en bestuderen vanaf Romeinen t/m Filemon!

Efeze 4:22

Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, 

de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der

verleiding

Vers 22: Wat was onze vorige wandeling die wij behoren af te leggen?  Laten wij met elkaar nog een keer lezen Efeze 4:17-19:

"Ik zeg dat dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt, zoals de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is , door de verharding van hun hart. Die, ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtheid, om alle onreinheid te bedrijven" Dit was onze vorige wandeling. Onze weg liep dood net als de weg die de apostel Paulus liep voordat Hij Christus leerde kennen op de weg nabij Damascus voor zijn bekering. De oude mens, de mens die wij waren is verdorven door begeerlijkheden der verleiding. Hoeveel verleidingen hebben u en ik niet per dag waardoor wij verleid kunnen worden en dat kunnen allerlei dingen zijn. Door de aanwezigheid van de zonde en doordat wij nog zondigen elke dag kunnen wij nog steeds verleid worden en daarom ook deze oproep beste broeders en zusters in Christus! Dus dit is een oproep aan een ieder van ons om niet weer terug te vallen in onze vorige wandel voordat wij de Heere Jezus Christus nog niet kenden wandelden. Nee dit behoren wij af te leggen. Wat betekent dit woord afleggen? Romeinen 6:6 komt hier met dit vers overeen: "Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen" Lieve broeders en zusters: wij hoeven de zonde niet meer te dienen. Voor onze zonden in betaald door de Heere Jezus Christus. In Romeinen 6:7 staat: Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Wij zijn met Christus , onze oude mens is met Christus gestorven aan het kruis en is met Hem begraven en daarbij behoren wij het te laten. Nu is de vraag : gaan wij ons vlees dienen of dienen wij God in de Geest van Hem? Willen wij ons vlees dienen en onze eigen wil doen of willen wij God dienen door Zijn Woord van Genade te gehoorzamen? Lees Romeinen 16:25-26. Lieve broeders en zusters in Christus: wij zijn nieuwe mensen in Hem. De oude mens is corrupt en kan God niet dienen. In Spreuken 21 vers 4 lezen wij: "Hoogheid der ogen, en trotsheid des harten, en het ploegen der goddelozen zijn zonde" Dit waren wij lieve broeders en zusters, dit waren wij en dit deden wij. Met de apostel Paulus kunnen wij ook het volgende zeggen: "Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet" Dit is onze zondige natuur die wij van Adam geerfd en waarmee wij allemaal geboren zijn! 

Maar nu zijn wij Christus, wij zijn nieuwe mensen in Hem en leren wij om niet de zonde te dienen. Het is nu geen moeten zoals onder de wet, het is een verzoek, een aansporing om niet de zonde te dienen maar God te dienen door Zijn Woord te lezen, leren, bestuderen en het eigen te maken voor ons dagelijke wandel met Hem. 

Efeze 4:23

En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed

Vers 23: Wat betekenen deze woorden: vernieuwd worden in de geest van uw gemoed? In het Engels staat er be renewed van het Griekse woord ananeoo wat betekent reform, to renovate. Bij ons komt het woord renovatie naar voren. Wat betekent dit?Het impliceert dat de hele loop van het leven nu stroomt in een andere richting dan voordat wij gelovig waren. Wij zijn nu nieuwe mensen in Christus lieve broeders en zusters! 2 Korinthe 4:16 zegt ons het volgende: "Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige (mens) vernieuwd van dag tot dag"

   Het is een verzoek van God dat wij als gelovigen vernieuwd worden. Hoe kunnen wij vernieuwd worden? Wij behoren dagelijks Gods Woord van Genade Handelingen 20:32, Romeinen 16:25 en 26 te lezen, leren en bestuderen en dit tot ons door te laten dringen tot ons hart en verzen van Gods Woord van Genade eigen maken en dat elke dag weer en God helpt ons daarbij door middel van Zijn Geest Die in ons woont. Als wij als gelovigen willen dan kan God door ons heen werken. Laten wij Filippensen 2:13 lezen: Want het is God, die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen"  En nog een mooie tekst wat ons enorme zekerheid biedt is de volgende: "Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelf; maar onze bekwaamheid is uit God" II Korinthe 3:5.

Efeze 4:24

En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid

en heiligheid

 

Vers 24: De nieuwe mens aandoen! Wat betekent dit. Ten eerste behoren wij ten volle te begrijpen dat wij nieuwe mensen zijn in Christus. Dus behoren wij eerst onze positie goed te kennen en eigen te maken anders weten wij niet hoe wij de nieuwe mens behoren aan te doen. In Romeinen 6 vers 4 lezen wij: "Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden" Dit is precies gebeurd na het kruis lieve broeders en zusters: U en ik zijn met Hem begraven, door de doop in de dood en dat is onze eenwording met Hem. Onze oude mens, uw oude ik en mijn oude ik (mens) die wij waren in Adam,  is met Hem gestorven aan het kruis en is begraven. De vraag is was Christus begraven in water? Het antwoord hierop is nee, Hij was begraven in een nieuw graf wat uitgehouwen was in de rotsen Johannes 19:41 (lees dit voor uzelf). En wij (oude mens) met Hem. Christus bleef niet in het graf, Hij is opgestaan en zo ook wij met Hem. Efeze 2:1 Wij zijn levend gemaakt met Hem! Dit is Gods werk, niet ons werk! Met het doel dat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen! Wij als nieuwe mensen in Christus hebben nu de keuze om de nieuwe mens die wij zijn aan te doen. Het is een stap zetten. Net als je gaat wandelen ga je ook stappen zetten met je voeten, anders kom je niet vooruit. Zo is het ook met de nieuwe mens aandoen. Weten en geloven dat je een nieuwe mens in Christus bent: dat je naar God geschapen bent in ware rechtvaardigheid: dit is recht met God, zonder schuld en heiligheid, apart gezet!  Als u gelooft dat Christus voor uw zonden is gestorven aan het kruis en dat Hij is opgestaan om uw rechtvaardigmaking dan bent u gered en daarna gaat u wandelen. De vraag is nu: wilt u persoonlijk de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid? Als u deze stap zet met hulp van God en met Zijn Woord van Genade Handelingen 20:32 dan gaat u ook groeien. Lees Kolossensen 2: 6, 7! 

Efeze 4:25

Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid,

een ieder met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden

Vers 25: Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: van nature zijn wij allemaal leugenaars. God is waarachtig maar de mens is leugenachtig en dit komt door de zondige natuur die in ons is. Daarmee zijn wij geboren. We hebben nog steeds als zonen en dochters van God de zondige natuur in ons nu wij nieuwe mensen zijn in Christus. Daarom ook deze oproep aan ons om de leugen af te leggen en de waarheid te spreken met elkaar als leden van het Lichaam van Christus. Wat is de waarheid lieve broeders en zusters? Antwoord de glorie van het kruis wat de apostel Paulus predikte, zijn brieven, het Geheimenis, het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20:24, 32. Kolossensen 1:5, Romeinen 16:25 en 26. Dit is de waarheid en dit ook niet achterhouden voor medebroeders en zusters maar dit juist bekend maken. Geen valse leer brengen die niet opbouwt maar juist als wij de waarheid kennen dit ook vertellen. Ook tegenover elkaar eerlijk zijn en niet dingen verzwijgen want wij zijn leden van elkaar.  In Spreuken 12 vers 17 lezen wij het volgende: "Die waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend; maar een getuige der valsheden, bedrog" En in Kolossensen 3:9 lezen wij het: "Liegt niet tegen elkander, omdat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken" Broeders en zusters: wij zijn leden van elkaar in het Lichaam van Christus, de GEMEENTE, de hemelse Gemeente en Christus is ons Hoofd. Efeze 1:22. Efeze 5:30 laat ons iets heel moois zien: Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Ook Romeinen 12 vers 5 bevestigt dit met de woorden: "Alzo zijn wij velen een Lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden" 

Efeze 4:26

Wordt toornig,en zondigt niet; de zon 

ga niet onder over uw toornigheid

Vers 26: Toornig: wat betekent dit woord? Het komt van het woord orgizo wat in the Engels betekent anger en vertaald weer boosheid. Als gelovige mag je boos worden maar dit boos worden behoort niet te ontaarden in zonde. We behoren alles bij God bekend te maken Filippensen 4:6 en 7 en de wraak aan God over te laten want Hij komt de wraak toe! In Romeinen 12 vers 19 staat het volgende geschreven: "Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats; want er is geschreven; Mij komt de wraakt toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere" En in Romeinen 12 vers 21: "Wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede" Wij als gelovigen in Christus behoren niet wraak te gaan nemen. Als wij slecht zijn behandeld of wij zijn door iemand onterecht beschuldigd of iets anders ergs aangedaan, dan is het voor ons om kalm te blijven en niet wraak te nemen maar dit in gebed bij God te brengen want Hij komt de wraak toe. Natuurlijk is dit moeilijk en wij behoren als zonen en dochters in Christus dit ook te leren mijn lieve broeders en zusters. Het heeft ook te maken met geestelijke groei in Christus, in hoeverre wij zijn gegroeid in Hem!  Daarbij komt ook nog of wij in staat zijn om andere mensen die ons iets aandoen of aangedaan hebben kunnen vergeven!  Laten wij Efeze 4:32 lezen: Maar weest jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijk ook God in Christus u vergeven heeft"  We zijn vergeven door God in Christus en dus kunnen wij andere mensen die ons onrecht aandoen of aangedaan hebben ook vergeven. De zon ga niet onder over uw toornigheid. Wat betekenen deze woorden? We behoren er niet mee te blijven zitten en boos blijven. Psalm 4:5 zegt ons: "Weest beroerd, en zondigt niet; spreekt in uw hart op uw leger, en weest stil. Legitieme of aanvaardbare  rechtschapen boosheid jegens zonde of onrecht kan productief of goed zijn maar wij behoren niet boos te blijven zodat wij 'savonds niet meer kunnen slapen hiervan en dat het blijft knagen aan ons. Dus laten wij dit leren mijn broeders en zusters!  

Efeze 4:27

En geeft de duivel geen plaats

Vers 27: Geef de duivel, satan geen plaats in ons dagelijks leven met God. De apostel Paulus zegt dit met klem ten eerste aan de gelovigen te Efeze en ook aan ons, leden van het Lichaam van Christus! Als je als gelovige boos blijft op dingen die jouw niet uitstaan dan kan de duivel daar voordeel over krijgen. De duivel is elke dag weer aan het proberen om ons op onze zwakke punten te pakken. Laten wij lezen 2 Korinthe 2:10 en 11: "Die gij nu iets vergeeft, die vergeef ik ook; want zo ik ook iets vergeven heb, die ik vergeven heb, het ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan over ons geen voordeel krijge; Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend" Lieve broeders en zusters wij hebben allemaal onze zwakheden, tekortkomingen en een ieder van ons heeft zo zijn moeilijkheden maar wij mogen met de apostel Paulus zeggen het volgende: "En Gode zij dank , Die ons alle tijd doet triomferen in Christus, en de reuk van Zijn kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen" II Korinthe 2 vers 14. En nog een mooi, heel mooi vers lieve broeders en zusters en wat u altijd in gedachten mag houden is het volgende:"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft" Romeinen 8:37. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, dus niet tegen mensen, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht" Efeze 6:12. En God is met ons elke dag omdat Zijn Geest in ons woont!  Efeze 1:13-14! 

Efeze 4:28
Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide 

liever, werkende wat goed is met de handen, 

opdat hij hebbe mee te delen aan hem , 

die nood heeft

Vers 28: Voordat wij tot geloof kwamen waren wij net als alle andere mensen die God niet kennen en net als hen dieven. Wij stalen misschien geen grote bedragen maar wij stalen wel. Wie van ons heeft nooit een koekje gestoken of een snoepje? Als u zegt dat u nooit heeft gestolen dan liegt u want iedereen van ons heeft dit gedaan. Zelfs nietsdoen op je werk is stelen van je werkgever of baas zijn tijd. Nu wij anders zijn in Christus wordt ons met klem dit gezegd: die gestolen heeft, steelt nu niet meer! Lieve broeders en zusters: wij zijn nieuwe mensen in Christus, in Hem en God vraagt ons nu met onze handen te werken en iets wat goed is. Wat voor werk is goed om met onze eigen handen te doen is dan de vraag.Ten eerste behoren wij als gelovigen te weten als wij naar werk gaan, wij de wil van God doen en onze werkkleding daar is net zo heilig in de ogen van God als de gewaden van Aaron wanneer hij in de tegenwoordigheid van God kwam in de tabernakel. Lieve broeders: wij behoren niet te werken in de seksindustrie of in het drugscircuit of in een arbortuskliniek of een kliniek waar ze euthanasie toepassen. En er zijn nog meer plaatsen waar wij niet behoren te werken als gelovigen en dat kunt u voor uzelf ook bedenken. Dus werkende met de handen wat goed is. Er zijn talloze werkplekken hier in Nederland waar wij als gelovigen wel kunnen werken. Opdat hij hebbe mee te delen aan hem, die nood heeft. Wij behoren altijd in onze gedachten te houden de volgende woorden van God: "Gij dienstknechten, weest in alles gehoorzaam aan uw heren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heere, en niet voor de mensen. Wetende, dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dien de Heere Christus" Kolossensen 3:22-24. Het is in elk werk dat wij hard werken maar ook vriendelijk zullen zijn en dat God door ons heen mag werken elke dag weer en dat wij dit ook in gebed naar Hem mogen uitspreken. Mensen dus graag willen helpen omdat God dit wilt en niet omdat wij dit zo graag zelf willen.  Voor meer informatie over dit onderwerp wijs ik u naar de studie van pastor Ricky Kurth: My Job Is God's will? Het is een Engelse studie maar wellicht kunt u deze studie lezen! 

Efeze 4:29

Geen vuile rede ga uit uw mond,

maar zo er enige goede rede is tot nuttige

stichting, opdat zij genade gevan aan hen

die ze horen

Vers 29: Vuile reden: dit kan zijn lelijke taal zoals in Nederland schuttingtaal of vloeken of zot gepraat. De tong is als vuur. Lees Jacobus 3:6-8:"De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel en in vers 8 het volgende: "Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn" Dit is de tong in het algemeen waarmee wij geboren zijn vanwege de zondige natuur die in ons leeft. Nu wij nieuwe mensen zijn in Christus verlangt God dat er vanuit ons ook enige goede rede wat tot nuttige stichting is. Dit bouwt op en dit kan ook een vermaning zijn en het kunnen ook hartverwarmende woorden zijn die juist niet afbreken maar opbouwen en dit geeft genade aan hen die dit horen. Daardoor kunnen mensen wel tot nadenken gezet worden of zelfs door een rede vanuit Gods Woord op gebaseerd op Gods Woord met verzen tot geloof komen in de Heere Jezus Christus en in ieder geval opgebouwd worden. 

 

Efeze 4:30

En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welke

gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing

Vers 30: Bedroeft de Heilige Geest Gods niet! In het Engels staat er grieve not the Holy Spirit en dit komt van het Griekse woord lupeo (to distress) kwellen. Hoe kunnen wij de Heilige Geest bedroeven? De Heilige Geest woont in ons. Laten wij lezen Efeze 1: 13 en 14. Op het moment dat wij Christus als onze Heere aannamen kwam de Heilige Geest in ons wonen. Daarmee werden wij verzegeld tot de dag der verlossing. Maar het niet toe eigenen van Gods Genade die voorziet om de zonde te overwinnen kan tot resultaat leiden tot dood in die zin wat betreft de dagelijkse wandel. Romeinen 8 vers 6 bevestigt dit. Daar staat geschreven: Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede. En in Romeinen 8 vers 12 en 13 lezen wij het volgende: Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Dus wij behoren elke dag vervuld te worden met de Heilige Geest Efeze 5 vers 18. Wat betekent dit? Wij behoren ons te laten leiden door Gods Geest Die in ons woont door middel van Zijn Woord. Galaten 5 vers 16En ik zeg: Wandelt door de Geest, en volbrengt de begeerlijkheid des vleses niet. Dus het is Zijn Woord van Genade tot ons door te laten dringen tot ons hart en dit eigen te maken zodat dit een deel wordt van ons leven. We mogen altijd weten dat wij meer dan overwinnaars zijn in Christus Romeinen 8 vers 37

Efeze 4: 31

Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep

en lastering zij van u geweerd met alle boosheid

 

Vers 31: Nu wij nieuwe mensen zijn in Christus behoren deze negativiteit niet ons leven meer te beheersen. Nu wij in Christus behoren wij dit steeds verder af te leggen namelijk: bitterheid, toorn, gramschap en geroep en laster= kwaadsprekerij van anderen en boosheid. Natuurlijk hebben wij de zondige natuur en de aanwezigheid van de zonde en soms door moeheid of door een of andere omstandigheid zijn wij wel boos maar boosheid behoort ons niet te beheersen zodat wij nachten niet kunnen slapen van boosheid. Van nature zijn wij geneigd gauw boos te worden. Als wij ons elke dag  laten door Gods Geest door Zijn Woord van Genade dan worden deze bovengenoemde vleselijke uitingen minder in ons leven. 

Efeze 4:32

Maar weest jegens elkander goedertieren,

barmhartig, vergevende  elkander, gelijk

ook God in Christus u vergeven heeft

Vers 32: Nu wij nieuwe mensen zijn in Christus kunnen wij naar elkaar als leden van het Lichaam van Christus goedertieren zijn. Wat betekent goedertieren?  Welgezind,  Welwillend  Zacht  Zachtmoedig. Kind in het Engels= aardig zijn voor elkaar. Zo behoort het te zijn onder elkaar mijn broeders en zusters in Christus! Barmhartig: in het Engels well compasioned = erg meelevend. Mijn broeders en zusters: wij kunnen elkaar vergeven omdat God in Christus ons vergeven heeft! Kolossensen 1:14. Ook kunnen wij onze medemens die niet gelooft in Christus vergeven omdat wij vergeven zijn in Christus! Wat een zekerheid mijn broeders en zusters: wij zijn vergeven. Wij hoeven niet meer aan God om vergeving te vragen: het is vergeven, al onze zonden van verleden, heden en toekomst. Denkt u hier een over na en wees stil. Het voorbeeld van Corrie ten Boom die later haar bewaker van het kamp waar zij gevangen zat in de Tweede Wereldoorlog, kon vergeven heeft nog altijd veel indruk op mij gemaakt in mijn leven. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efeze Hoofdstuk 5

In dit hoofdstuk komt het op onze wandel aan, hoe wij behoren te wandelen en vanaf vers 22 gaat het

over het huwelijk tussen man en vrouw, tussen broeder en zuster die getrouwd zijn met elkaar. 

 

Efeze 5:1

Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen

 

Vers 1: In dit vers 1 van hoofdstuk 5 spoort de apostel Paulus ons om navolgers Gods te zijn als geliefde kinderen, zonen, dochters. Het eigenlijke woord is imitators van God. Hoe kunnen wij imitators zijn van God. Hij is is zonder zonde en almachtig en Hij weet alles maar dan ook alles, Hij is alwetend. We lezen in Psalm 139: 2 en 4 het volgende: "Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heere! Gij weet het alles" God is alomtegenwoordig wat betekent Hij is overal!  Dit is niet te bevatten met ons menselijk verstand maar God is altijd aanwezig.  Hij is in de hemel der hemelen en tegelijkertijd is Hij tegenwoordig in elke ruimte. Wij als mensen kunnen nooit ontsnappen van Zijn tegenwoordigheid. We kunnen ons verbergen als Adam deed in de Hof van Eden en ook daar zal Hij ons vinden. God is almachtig. Hij is alle krachtig!  Hij sprak en de werelden kwamen er. Hij schiep alles, de atomen die weer uit deeltjes bestaan en ga zo maar door tot in het kleinste. Kolossensen 1:16-17: Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem" En God is liefde! Zijn liefde heeft Hij laten zien voor ons door Zijn Enig geboren Zoon  te zenden naar deze aarde om de aarde te redden door te sterven voor onze zonden, om de prijs te betalen met Zijn Eigen bloed aan het kruis. De hoogste prijs die ooit betaald werd: de betaling met Zijn eigen bloed aan het kruis!  Hij onschuldig voor ons schuldige mensen, Hij rechtvaardig voor ons onrechtvaardige mensen. Hij nam al onze zonden op Zichzelf en heeft al onze zonden gedragen in Zijn lichaam aan het kruis. Hij was geidentificeerd met onze zonden en wij zijn met Hem geindentificeerd in Romeinen 6 vers 6. Zijn offer aan het kruis laat de rechtvaardigheid van God zien en voldeed ook aan de rechtvaardigheid van God. Dit bracht ook de mogelijkheid om ons te brengen in de tegenwoordigheid van God. Dus wij zijn vergeven en hebben de toegang tot de Vader op basis van het vergoten bloed! Het is heel goed om te weten dat God onze zonden heeft weggedaan in de diepten van de zee en heeft een teken over de zonden geplaatst wat zegt niet vissen! Dus dit betekent in de praktijk dat wij ze niet meer naar boven halen, die zonden!  Hij gedenkt ze niet meer. Wat een liefde van God lieve broeders en zusters! Nu kunnen wij met een gerust hart leven omdat wij dit nu goed weten en geloven! 

Efeze 5:2 

En wandelt in de liefde, gelijk ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelf

voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode tot

een welriekende reuk

Vers 2: Lieve broeders en zusters: in dit vers staat heel veel geschreven. Ten eerste de apostel Paulus vermaant niet alleen de broeders en zusters in Efeze met deze woorden maar ook ons die nu leven en leden zijn van het Lichaam van Christus , de Gemeente! Wat staat hier? Wandelt in de liefde gelijk ook Christus ons liefgehad heeft. Dat we zouden gaan wandelen in de liefde of agape van Christus. Wat betekent nu precies die liefde of agape van Christus? Dit is de diepe liefde van God in Christus. Hij gaf Zichzelf voor ons aan het kruis voor onze zonden. Hij stierf in onze plaats daar op Golgotha. Dit is de liefde van God in Christus voor ons. Hij gaf Zichzelf, Hij gaf Zijn leven voor ons zodat wij het eeuwige leven zouden krijgen in Hem. Filippensen 2: 4 t/m 9 gaan wij nu lezen: "Een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen van de ander is.Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn Maar  heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden; En in de gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven welke boven alle naam is" Ja lieve broeders en zusters: dit is de echte liefde (agape en in het Engels charity) van God! God is liefde en Hij kon dit omdat Hij zonder zonde is en dit heeft Hij gedaan door de Heere Jezus Christus, Zijn Eniggeboren Zoon, Zijn geliefde Zoon voor ons. Hij heeft voor een ieder mens de mogelijkheid gegeven door de Heere Jezus Christus het eeuwige leven in Zijn Zoon. Alleen het is aan de mens om dit te aanvaarden, te aanvaarden ten eerste dat hij of zij een zondaar is en dat hij of zij een Verlosser nodig heeft en dan aan te nemen of te aanvaarden. Hij, Christus is het Lam van God wat de zonden van de wereld op Zichzelf heeft gedragen in zijn lichaam aan het kruis op Golgotha! Hij is de offerande en slachtoffer Gods tot een welriekende reuk. Hij is het volmaakte offer voor de wereld. De liefde van God is: God geeft Zijn liefde aan ons mensen en verwacht niets terug. Dat is die agape. Als wij gaan wandelen in Zijn liefde dan kunnen wij ook onze naaste liefhebben als onszelf. Laten wij Romeinen 13 vers 10 lezen: De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet" Een welriekende reuk: wat betekent dit: In het Engels een sweetsmelling savour: een odeur van een lieflijke, schattige reuk. Dit ruikt zo goed, dit is echte liefde en geen menselijke liefde die alleen maar op het eigen ik is geconcentreerd en egocentrisch is, nee dit is liefde van God en Hij geeft Zijn liefde want Hij blijft getrouw en dat elke dag weer. Oh wat een geweldige en liefdevolle God hebben wij! 

Efeze 5:3

Maar laat ook onder u hoererij en alle onreinheid, of gierigheid

niet genaamd worden, gelijk het de heiligen betaamt

 

Vers 3 : Lieve broeders en zusters: nu wij in de liefde van Christus zijn en door Zijn Genade zijn behouden Efeze 2:8-9 wat onze positie is en daarin mogen wandelen vraagt God ons hier om te vluchten van hoererij, onreinheid en gierigheid! In Kolossensen 3:5 lezen wij het volgende: "Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst" En in 1 Korinthe 6:18 lezen wij het volgende: Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam" God vraagt van ons gehoorzaamheid hier lieve broeders en zusters.  Wij als leden van Zijn Lichaam behoren ons vlees niet te dienen maar wij behoren God te dienen! Romeinen 12 vers 1 zegt ons: "Ik bid u dan, broeders , door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst" Ten eerste schrijft de apostel Paulus aan de gelovigen te Efeze en het is ook geschreven aan ons want wij zijn ook leden van hetzelfde Lichaam, het Lichaam van Christus. In Efeze was er veel hoererij en afgodendienst. De godin van de liefde was Diana of Artemis en er was een tempel voor deze godin gebouwd. De overblijfselen zijn er nog van deze tempel. Efeze ligt in Turkye. Toen Paulus daar predikte gebeurde dit: En velen van hen , die geloofden, kwamen, belijdende en verkondigende hun daden. Velen ook van hen, die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen, en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid, en berekenden de waarde ervan, en bevonden vijftigduizend zilveren penningen. Alzo wies het Woord des Heeren met macht, en nam de overhand" Handelingen 19: 18-20. Dit gebeurde in Efeze en later lezen wij over de opstand in dit hoofdstuk en nog later lezen wij het volgende: "Gij weet dit, dat allen, die in Azie zijn (waar ook Efeze lag), zich van mij afgewend hebben; onder welke is Fygellus en Hermogenes" 2 Timotheus 1: 15!  Lieve broeders en zusters: het is zo makkelijk om verleid te worden door Gods tegenstander de duivel en allerlei leugens te gaan geloven. Van nature is de mens (ook inclusief wij) geneigd om zijn vlees te dienen en al de bovengenoemde dingen te doen zoals hoererij, onreinheid, kwade begeerten etc. Wij zijn allemaal zwak en niet beter dan de mensen om ons heen die niet geloven. Wij zijn alleen beter af omdat wij het leven, ja het eeuwige leven hebben in onze Heere Jezus Christus. Oh mensen, laten wij vluchten van deze schandelijke praktijken en gedachten want het begint met gedachten in ons. Laten wij deze woorden van God goed lezen en bestuderen: "Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus  verborgen in God  Kolossensen 3:2-3. Hoererij en andere schandelijke dingen maken een huwelijk kapot. De wereld zegt ons namelijk het volgende: een keer doet jouw geen kwaad en nadien hou je het voor jezelf, je verteld het aan niemand. Dit is een enorme leugen want het spreekwoord zegt al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel" Lieve broeders en zusters: de waarheid komt altijd boven dus nogmaals de vermaning van de apostel Paulus door Christus: wegvluchten van hoererij, onreinheid en schandelijke bewegingen of gedachten. Laten wij ons laten leiden door Gods Geest dus wandelen door de Geest en niet volbrengen de begeerlijkheid van het vlees" Galaten 5 vers 16

Efeze 5:4

Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij,

welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging

Vers 4: In het vorige hoofdstuk lieve broeders en zusters in Christus, hebben wij kunnen lezen in vers 29 dat er geen vuile rede zou uitgaan uit onze monden maar als er goede rede is wat tot nut en stichting is dan heeft dit effect op andere mensen die het horen want de Genade van God bouwt mensen op. Hier lezen wij over oneerbaarheid: onzedelijk en in het Engels filthiness wat vuilheid betekent. Onzedelijk zoals hier ook genoemd wordt heeft te maken met oneerbare seks. Obsceniteit, gemene uiting. Zot geklap=foolish talking. Rare taal uitslaan. Gekkernij= dwaasheid. Dit past niet meer bij ons die de Heere Jezus Christus hebben aanvaard als persoonlijk Verlosser en soms door de zonde zeggen wij allemaal wel eens rare dingen. Laten wij God danken voor de vergeving die er is in Jezus Christus en wij behoren ook te bidden of God door ons heen mag gaan werken zodat wij deze rare dingen niet meer doen of dat het in ieder geval ons niet meer beheerst zoals in onze onbehouden staat waarin wij verkeerden. Wij behoren elke dag God dank te zeggen. 

Efeze 5:5

Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, 

of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft

in het Koninkrijk van Christus en van God

Vers 5: Lieve broeders en zusters: uit dit vers hebben sommige mensen geconcludeerd dat als je deze dingen doet wat hierboven beschreven wordt je redding kan verliezen: geen erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. Het gaat hier ten eerste over een gelovige broeder of zuster die dit doet naar het vlees leeft en de zonde dient terwijl zij of hij leeft in Christus. Broeders en zusters in de Heere Jezus Christus: Wij zijn in Hem en vergeven door het bloed van Christus! Wat zal gebeuren als een broeder of zuster van de genade valt en deze zonden begaat? De vragen komen dan naar boven: Heeft het bloed van Christus al onze zonden gewassen? En wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Dus iemand gaat nooit verloren als hij of zij in Christus is en leeft naar zijn of haar vlees en deze zonden doet. Alleen hij of zij zal niet ervaren de vrede van God en het zal heel onrustig zijn in zijn of haar leven. Dit zal je verdere leven ook aan je knagen en de gevolgen zijn vaak niet te overzien zoals scheiding, ziekten etc.  Dus vliedt, vlucht van de hoererij, onreinheid, gierigheid en afgodendienst want hiermee dien je niet de Heere Jezus Christus!  Romeinen 12 vers 1 en 2 zegt ons: "Ik bidt u dan broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Ongelovigen kunnen in dit vers ook genoemd worden. Laten wij lezen I Korinthe 6:10: Dwaalt niet, noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigen, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus, en door de Geest van onze God"

Efeze 5:6

Dat u niemand verleide met ijdele woorden; 

want om deze dingen komt de toorn Gods over

de kinderen der ongehoorzaamheid

Vers 6: De gelovigen te Efeze hadden een zwakte voor verleiding met ijdele woorden. Ijdel betekent tevergeefs. Dit vers had en heeft te maken met ongelovigen die proberen ons met ijdele woorden te verleiden. Het is de duivel die hier achter zit. Laten wij lezen Efeze 2: 2 en 3: "In welke gij eertijd gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; Onder welke ook gij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen" Laten wij niet luisteren naar deze woorden die ongelovige medemensen soms tegen ons zeggen. Wij hebben te houden aan Gods Woord van Genade Handelingen 20:32. Deze woorden zijn elke dag gezonde woorden. In Titus 2:7 en 8 lezen wij: "Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken, betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid; Het Woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene, die daartegen is, beschaamd worde, en niets kwaads van u zal hebben te zeggen" Deze woorden behoren wij van God tot ons door te laten dringen en ook eigen maken zodat God door ons heen ook kan werken. Over de ongelovigen is Gods toorn. Wij hebben niets gemeen met de ongelovigen dus ook al zijn wij zwakke mensen laten wij wegvluchten van deze woorden waarmee wij kunnen verleid worden. 

Efeze 5:7

Zo weest dan hun medegenoten niet

 

Vers 7: Wat betekenen deze woorden: zo weest dan hun medegenoten niet? In het Engels staat er partakers wat betekent company wat weer vertaald wordt in gezelschap! In II Korinthe 6 vers 14: Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid gemeent met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis" Dit wordt ermee bedoeld lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. Wij kunnen echter niet uit deze wereld gaan maar wij hebben toch te maken met onze ongelovige medemensen. Laten wij zo goed mogelijk en met Gods hulp en kracht hiermee om te gaan alleen wel op een gepaste afstand en daarmee wil ik zeggen niet doen wat zij doen in de ijdelheid van hun gemoed. Wij weten heel goed wat hun werken zijn omdat God dit in Zijn Woord bekend maakt aan ons. Laten wij niet vijandig doen of vijandig zijn t.o.v. onze medemensen die niet geloven. Laten wij door Gods Geest ons laten leiden elke dag wat samengaat met Gods Woord en specifiek God's Genade Evangelie Handelingen 20:24, 32 wat ons opbouwt zodat we sterker worden in Christus ook in onze wandel en dat we op een gegeven moment geen behoefte hebben om ons in te laten met wat onze medemensen die niet geloven doen. 

Efeze 5:8

Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere;

wandelt als kinderen des lichts.

 

Vers 8: Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: wij waren eertijds in de duisternis! Wij waren dood door de misdaden en de zonden in welke wij eertijds gewandeld hebben naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid Efeze 2: 1-2. Hoe kwam het dat wij in de duisternis waren? Doordat wij van Adam afstammen. Wij zijn geboren zondaars mijn broeders en zusters. In Romeinen 5 vers 12 lezen wij Daarom , gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan, in welke allen gezondigd hebben. Dus van nature zijn wij zondaars. Onze Heere Jezus Christus heeft ons gered door voor ons te sterven aan het kruis voor onze zonden en heeft volledig de prijs betaald en heeft ons vrijgekocht van de eeuwig dood waarin wij gevangen zaten. Wij waren in de duisternis. In Kolossensen 1:13 lezen wij de volgende woorden: "Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde" Wij zijn nu in Christus mijn broeders en zusters! Wat een liefde van God! Getrokken uit de duisternis waarin wij gevangen zaten en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon, in het licht!  Nu wij in het licht van onze Heere Jezus Christus behoren wij ook te wandelen als kinderen des lichts en niet weer terug te keren naar ons oude leven voorheen!  De Heere God verlangt nu dat wij gaan wandelen als zonen en dochters in het licht!  Het is een verzoek naar ons toe. In I Thessalonicensen 4: 5 en 6 zegt ons: Gij zijt allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag; wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen , zoals de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn"  Maar hoe kunnen wij wandelen vraagt u zich af? Door het Evangelie van Gods Genade te leren kennen en dit is machtig u te bevestigen. Romeinen 16 vers 25 zegt ons: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen  verzwegen is geweest" Door dit Evangelie van Gods Genade te leren kennen, door de brieven van de apostel Paulus te gehoorzamen leert u ook hoe u behoort te wandelen in de Heere!  Het is lezen van Gods Woord van Genade, het eigen maken wat wij lezen en dan gaan wij wandelen en dat doen wij niet alleen, wij hebben hulp van Gods Geest Die in ons woont Efeze 1;13-14. We behoren wel zelf te willen dan kan Gods Geest in ons gaan werken wat samengaat met Zijn Woord. Lieve broeder en zuster in de Heere Jezus Christus: als u het Genade Evangelie nog niet kent leer dit kennen door de brieven Romeinen t/m Filemon te lezen en en te bestuderen! Neem een stap en ga vandaag nog beginnen dit aan te nemen als uw persoonlijke brieven, want dit is het Evangelie voor ons vandaag, voor het Lichaam van Christus waar u en ik deel vanuit maken omdat wij leden zijn van dat Lichaam, de Gemeente. 

Efeze 5:9

Want de vrucht des Geestes is in alle goedheid, en

rechtvaardigheid, en waarheid

Vers 9: Lieve broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: hier staat nogal wat! De vrucht van de Geest! Wat is de vrucht van de Geest? Wat houdt dit in? Laten wij Galaten 5 vers 22 lezen: "Maar de vucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid" Wat betekent dit allemaal?  Liefde hier is agape, charity, charis, de liefde van God, blijdschap: blij zijn elke dag omdat wij in Christus zijn, vrede= een vrede die ons verstand te boven gaat: het is de vrede van God Filippensen 4:7, lankmoedigheid= veel geduld hebbende, goedertierenheid= genade, goedheid=  vriendelijkheid en welwillendheid, geloof= het geloof van God, getrouwheid, zachtmoedigheid=vriendelijkheid, matigheid= niet overdreven veel. De vrucht van de Geest is dus in alle vriendelijkheid, rechtvaardigheid= eerlijk en juist en waarheid= tegenovergestelde van leugen. Als wij ons, lieve broeders laten leiden door Gods Geest wat samengaat met Zijn Woord van Genade Handelingen 20:32 dan zien we ook de vruchten ervan zichtbaar in ons leven en dit heeft ook effect op andere mensen in ons leven. 

Efeze 5:10

Beproevende  wat de Heere welbehagelijk is. 

 

Vers 10: Deze tekst heeft met vers 9 te maken lieve broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus. Wat betekent het woord beproeven? In het engels staat het woord proving=to approve, bekrachtigt, discern wat vertaald is onderscheid maken. Dus de vrucht des Geestes maakt onderscheid wat de Heere behaagt. Als wij ons laten leiden door Zijn Geest dan werkt God in ons en vanzelf komt dan de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedighei, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. De vrucht van de Geest keurt God goed want dit is Zijn Welbehagen, zijn wil voor ons dat wij ons laten leiden door Zijn Geest. Wij behoren God te dienen in de Geest want Hij is Geest door Zijn Woord!  Romeinen 10:17

Efeze 5:11

En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken

der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer

Vers 11: Wat betekenen deze woorden? Geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Geen deelgenoot zijn met de onvruchtbare werken der duisternis.. Wat zijn de onvruchtbare werken? In dit hebben wij gewandeld mijn broeders en zusters! Laten wij nogmaals lezen Efeze 2; 2 en 3: "In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; Onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature  kinderen des toorns, gelijk ook de anderen" Dit was onze positie. en zo wandelden wij voordat wij de Heere Jezus Christus kenden mijn broeders en zusters!  De werken der duisternis zijn onvruchtbaar. II Korinthe 6: 14 zegt ons het volgende: "Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Wij gelovigen, lieve broeders en zusters, behoren nooit onheilige verbintenissen, huwelijken, etc te sluiten met ongelovigen die in de onvruchtbare werken van duisternis wandelen. Wat heeft de gelovige met de ongelovige II Korinthe 6 vers 15?  Het eindresultaat zou zijn een hartattack of een andere ziekte. We hebben echter wel te maken met de ongelovigen mijn broeders en zusters. We behoren alleen geen deel te nemen in hun manier van leven. Als de ongelovige ons vraagt om mee te gaan drinken (alcohol) dan zeggen we daarop nee. Ons respons kan zijn dat wij niet drinken en dat wij een ander leven leiden dan hen die niet geloven. Laten wij als gelovigen ons laten leiden door God Die ons Licht is in Christus! 

Efeze 5:12

Want hetgeen heimelijk  door hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen

.

Vers 12: De ongelovigen in deze wereld doen dingen in het verborgene. Het lijkt wel of niemand het ziet, stiekum. God ziet echter alles en Hij weet ook alles, Hij is alwetend en kent de harten van de mensen. Wat dus door de ongelovigen gedaan wordt in het verborgene zodat niemand het zien kan is een schande om over te praten. Zij hebben die onvruchtbare werken der duisternis en doen ze ook omdat zij in de duisternis zijn. Dit zijn schandelijke dingen. Wij als gelovigen in Christus behoren ons niet in te laten met deze onvruchtbare werken. Wij behoren voor onszelf nee te zeggen hiertegen. Hier niet mee in te laten en ook al is ons vlees zwak we daar niet aan toe te geven. Het bouwt ons als gelovigen in Christus niet op en krijgen later onrust in ons leven als gelovigen. 

Efeze 5:13

Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden

openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht

 

Vers 13: Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus: voor God is niets verborgen. Hem komt de wraak toe, Hij zal alles van de duisternis aan het licht brengen! Hij ziet alles en weet alles. Hij zal het openbaar maken!   Wij als gelovigen zijn in deze wereld,  alleen zijn wij niet een deel van de deze wereld!  Wij als gelovigen behoren niet deel te hebben wat ongelovigen doen in hun manier van leven. We kunnen natuurlijk wel eten met ongelovigen maar niet samen alcohol drinken. Wij zijn apart gezet door God in Christus en Titus 2:14 zegt ons het volgende:" Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken" Wat wij als gelovigen behoren te doen van God  is het volgende: "Doet alle dingen zonder murmureren (mopperen) en tegenspreken; Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld" Filippensen 2: 14 en 15. 

Efeze 5:14

Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden;

en Christus zal over u lichten

Vers 14: In de Protestantse plaatselijke kerk waar ik als kind opgroeide waren deze woorden van God in een lied verwerkt wat nogal gezongen werd. Deze woorden begreep ik nooit als kind. Je zong het lied maar mee. Maar wat betekenen deze woorden mijn broeders en zusters? Hij, God roept door de apostel Paulus ons: Hij wil niet dat wij als leden van het Lichaam van Christus niet opgaan in deze wereld. Dat betekent dat wij alleen aards gaan denken. Kolossensen 3: 1-3 zegt ons: "Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God"  Oh het is zo makkelijk om terug te gaan naar deze wereld en ons te vermaken met wereldse vermaken en het gaat heel gemakkelijk vanwege de aanwezigheid van de zonde. Daarom behoren wij waakzaam te zijn als leden van het Lichaam van Christus, Gods Gemeente. In Efeze waren blijkbaar ook gelovigen die zich lieten leiden door hun vlees en bezig waren met wereldse vermaken en aards denken. Er is niets nieuws onder de zon want zijn wij beter dan zij? Nee wij hebben allemaal onze tekortkomingen en behoren dus te waken en wakker zijn omdat wij allemaal makkelijk in slaap vallen. Wij behoren dus als leden tussen al de ongelovigen te schijnen als lichten door de Heere Jezus Christus. I Thessalonicensen 5:5 en 6 zegt ons het zo mooi: Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn"

Efeze 5:15

Zie dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als

onwijzen maar als wijzen

Vers 15: Lieve broeders en zusters: nu wij in Christus zijn behoren wij te wandelen. Alleen hebben we gezien dat wij niet behoren te wandelen zoals de heidenen/ongelovigen. Romeinen 12 vers 2 zegt ons het volgende: "En wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke en volmaakte wil van God is" Wij leven in deze wereld, alleen zijn wij niet meer van deze wereld want dat waren wij toen wij nog niet de Heere Jezus Christus hadden aanvaard als ons persoonlijk Verlosser. Nu wij in Christus zijn behoren wij voorzichtig te wandelen. In het Engels staat er circumspectly, dilligently= ijverig aandachtig, met toewijding wandelen niet als onwijzen of in het Engels fools maar als wijzen. Wijzen in Christus en in Gods Woord van Genade wat ons opbouwt en het rechtsnijden Handelingen 20:32, Romeinen 16:25-26 en 2 Timotheus 2:15. Als geestelijke mensen in Christus, dus nieuwe mensen. Dit behoren wij te doen mijn broeders en zusters. 

Efeze 5:16

De tijd uitkopende, daar de dagen boos zijn

Vers 16: Geliefde broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: wat betekenen deze woorden de tijd uitkopen? In het Engels staat er Redeeming the time. Tijd is een zeer kostbaar goed. We hebben de ene minuut gehad en daar komt de volgende minuut. We zeggen hier in Nederland wel eens geen moment te verliezen. Het betekent hier dat wij verstandig gebruik behoren te maken met onze kostbare tijd die wij hier hebben op aarde en de gelegenheden gebruiken die ons gegeven zijn. Als mensen ons vragen naar Gods Woord of een vraag hebben daarover dan behoren wij daar serieus op in te gaan. Als mensen niet Gods Woord willen studeren dan behoren wij daar niet veel tijd aan te spenderen want wij behoren juist Gods Woord van Genade aan mensen verkondigen die later ook in staat zijn om anderen weer te leren. We lezen 2 Timotheus 2:2 : "En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren"  De conclusie is dat als wij God Woord der Waarheid kennen en dat is het Evangelie van Gods Genade Kolossensen 1:5, Romeinen 16:25-26 wij hier ook mee bezig behoren te zijn door te lezen, bestuderen, dingen eigen maken en dat het ook zichtbaar mag worden in ons leven en ook dat wij dit mogen doorgeven aan andere medebroeders en zusters in Christus. De dagen waarin wij leven zijn boos. Elke dag merk je de aanwezigheid van de zonde in je leven en rondom je. Door ons te laten leiden door Gods Geest samen met Gods Woord van Genade Handelingen 20:32 worden wij opgebouwd en mogen wij ook weten dat wij meer dan overwinnaars zijn in Christus Romeinen 8:37. En onze strijd is niet tegen vlees en bloed maar tegen de duivel en zijn trawanten die in de duisternis zijn. Laten wij betrouwbare ambassadeurs voor Christus zijn en ook mensen vertellen van Gods Liefde in Christus Jezus! Romeinen 5:8

Efeze 5:17

Daarom weest niet onverstandig, maar verstaat,

welke de wil des Heeren is

 

Vers 17: Mijn broeders en zusters: hier wordt tegen ons gezegd dat wij in het dagelijks leven niet onverstandig behoren te zijn. Onverstandig wat betekent het hier in dit vers? Dat wij niet meer behoren te wandelen zoals de andere heidenen in de ijdelheid van hun gemoed. Laten wij nog een keer lezen Efeze 4:17-20: "Ik zeg dan dit, en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt, zoals de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding van hun hart; Die, ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtheid om alle onreinheid begerig te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd " Dit is wat hier bedoeld wordt mijn broeders en zusters en laten wij inderdaad wegvluchten van de ontucht, onreinheid om dat begerig te bedrijven zoals de ongelovigen dat doen. Wij weten dat niet verstandig is want wij hebben Gods Geest Die in ons werkt door middel van Zijn Woord. Laten wij verstaan wat de wil van God is mijn broeders en zusters en dat is: "Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moggt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is" Romeinen 12:1 en 2.

In I Thessalonicensen 4:3 lezen wij het volgende: "Want dit is de wil van God, uw heiligmaking; dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat een ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, zoals de heidenen, die God niet kennen" Dit lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus is de wil van God en dit behoren wij ook te verstaan en ook te doen en ook niet willen zondigen dus geen lust hebben tot de bovengenoemde verzen. Daarom behoren wij veel tijd te besteden aan geestelijke dingen zoals Bijbellezen, studeren, eigen maken, gebed, ons werk zo goed mogelijk doen als we het voor God zouden doen want Hij is ons leven Galaten 2:20! 

Efeze 5:18

En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest

 

Vers 18: Lieve broeders en zusters: wordt niet dronken van wijn staat hier. Tegenwoordig hebben wij niet alleen wijn, wij hebben veel alcoholische dranken. Je kunt alcoholische dranken overal kopen vandaag de dag. In Nederland wordt er aan personen onder de 18 jaar geen alcohol verkocht. Toch weten personen onder de 18 jaar hoe ze wel aan drank moeten komen. Een aantal jaren geleden was er op TV een waarschuwing tegen drankgebruik en de leus was en is: Drank maakt meer kapot dan je lief is. Nu is dit ook zo. Het Trimbos instituut komt met een volgende verklaring wat teveel drinken is: Bingedrinken is zoveel drinken dat het bloedalcoholgehalte tot 0,8 promille stijgt. Dit komt bij mannen neer op 6 glazen in 2 uur en bij vrouwen op 4 glazen in 2 uur. Maar als je veel glazen in een iets langere tijd drinkt kan ook 0,8 promille bereikt worden doordat de alcohol gaat stapelen in het lichaam. Drank is net als sommige drugs: het werkt verdovend. In Spreuken 23: 29 en 30 lezen wij het volgende: "Bij wie is wee? bij wie och arme? Bij wie gekijf? Bij wie het geklag? Bij wie wonden zonder oorzaak? Bij wie de roodheid der ogen? Bij hen, die bij de wijn vertoeven; bij hen, die komen om gemengde drank te zoeken"  En de volgende verzen zijn: "Zie de wijn niet aan, als hij zich rood vertoont, als hij in de beker zijn kleur geeft, als hij recht omhoog stijgt; In zijn einde zal hij als een slang bijten, en steken als een adder" Spreuken 23:31 en 32. Wij hebben niet alleen wijn, we hebben ook bier in alle soorten en alcoholpercentages, wij hebben sterke dranken zoals whisky, jenever en nog veel meer dranken. Gods Woord lieve broeders en zusters zegt het duidelijk: wordt niet dronken van wijn of alcholische dranken. Wij als leden van het Lichaam van Christus zijn apart gezet door God in Christus. Wij hebben Christus leren kennen en het is geen goed getuigenis aan deze wereld als wij dronken zijn van de drank. Er staat niet dat wij geen glaasje wijn mogen drinken of een biertje mogen drinken. Er staat duidelijk wordt niet dronken. Wat doet dronkenschap met je? Het drinken van alcohol heeft veel effect op je lichaam. Via je maag komt alcohol in je bloed terecht en wordt op die manier verspreid door je hele lichaam. Op deze manier komt alcohol ook in je hersenen terecht. Alcohol verdooft je hersenen. Hoe meer je drinkt, hoe groter dit effect is. Kortom het is slecht voor onze hersenen en voor het gehele lichaam. Je kan als je dronken bent niet meer nadenken. Broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: wij zijn anders: Gij geheel anders. Wij zijn gered door Gods Genade en God verlangt dat wij ons bezighouden met de dingen die boven zijn: niet die op de aarde zijn. Kolossensen 3: 1-3. Wij behoren bezig te zijn met Gods Woord van Genade wat ons opbouwt. Romeinen 16:25-26. Drank bouwt ons niet op. Christus woont in ons door middel van Zijn Geest. Waarom zouden wij als gelovigen weer teruggaan naar het leven wat wij leefden voordat wij Hem kenden als ons persoonlijk Verlosser? Efeze 2:2 zegt ons: "In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid" Romeinen 6: 1 en 2 zegt ons: Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre (God verbiedt het). Wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in haar leven? Laten wij als gelovigen in Christus niet meedoen aan deze wereld. Wij zijn in Christus en overgezet in het hemelse Koninkrijk van God. Wij zijn hemelburgers! Leest u voor uzelf Filippenzen 3:20 en 21!   

 Efeze 5:19

Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke

liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart

 

Vers 19: De apostel Paulus spreekt hier in dit vers over hoe Gods Geest in ons gaat werken, hoe zich dit manifesteert. Hij schrijft dit ten eerste aan de gelovigen te Efeze en ook aan ons die nu geloven in Christus. Het Evangelie van Gods Genade  behoort altijd gepredikt worden in de bijeenkomsten die wij hebben met elkaar en daar horen ook geestelijke liederen, lofzangen bij. Dit maakt ons ook vrolijk en daardoor kunnen wij de Heere ook aanbidden met dit. Het geeft ook een band met elkaar. Zingende en psalmende de Heere in uw hart. Dit is anders dan de muziek die deze wereld voortbrengt. Dit zijn liederen als Glorie tot Zijn Naam, Groot is uw trouw o Heer. Hoe groot zijt Gij. Een voorbeeld dat Paulus samen met Silas zong en notabene in de gevangenis laat wel zien dat liederen zingen erg belangrijk is. In Handelingen 16:25 lezen wij het volgende: "En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas, en zongen God lofzangen; en de gevangenen hoorden naar hen" Lofzangen of gospel liederen heeft zo zijn invloed op andere mensen die niet geloven en ook op mensen die geloven want dit is anders dan de muziek die deze wereld bied. Aartsvader Augustinus zei dat zingen drie keer bidden is. 

Efeze 5:20

Dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader,

in de Naam van onze Heere Jezus Christus

Vers 20: Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: God danken voor alles is heel belangrijk in ons gebed tot God de Vader. In I Thessalonicensen 5:18 lezen wij het volgende: "Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u" Danken behoort dagelijks in onze gebeden tot God te zijn. In vers 5 van ditzelfde hoofdstuk hebben wij kunnen lezen: "Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen, maar veelmeer dankzegging"  In Kolossensen 3:17 lezen wij: "En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem" Danken is dus de wil van God en God verlangt dat wij dit doen over alle dingen die wij gekregen hebben. 

Efeze 5:21

Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods

 

Vers 21: Wat betekenen deze woorden elkander onderdanig zijnde? In het Engels staat er submitting Be subject one to another wat betekent onderhevig zijn aan elkaar dus waarvan je de invloed merkt in de vreze van God. Dit laatste betekent met ontzag voor God. Niet dat wij bang hoeven te zijn voor God want dat betekent het niet hier.  God vrezen betekent respect voor Hem tonen en Hem ook gehoorzamen.  Het betekent Hem erkennen als Schepper en Heer van jouw leven. Lees Galaten 2:20 

Efeze 5:22

Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere

Introductie:

Dit tweede gedeelte gaat over het huwelijk en hoe God het graag ziet zoals wij ons gedragen 

binnen het huwelijk: man en vrouw. God schiep geen man en man of vrouw en vrouw. Van den 

beginne schiep Hij hen man en vrouw. Genesis 1:27 bevestigt dit: "En God schiep de mens

naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem: man en vrouw schiep Hij ze"

 

Vers 22: De man heeft de heerschappij gekregen over de vrouw in het huwelijk. Dit kreeg hij van God en niet van zichzelf. Laten wij lezen Genesis 3:16. Na de zondeval zei God tegen de vrouw: "Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk van uw dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben."  En zo heeft God dit vastgesteld!  In Kolossensen 3: 18 lezen wij "Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere" Onderdanig betekent willig, gehoorzaam. Als vrouw in een huwelijk behoor je je plaats te leren kennen in de Heere wat gepast is, zoals de Heere het wil. In het lichaam van Christus elkaar onderdanig zijnde in de vreze van God en in een huwelijk tussen man en vrouw, tussen broeder en zuster in de Heere dat de vrouw haar plaats weet naast de man en ook willig is. Dat ze ook achter haar man staat. God schiep eerst de man en daarna de vrouw als hulpe voor de man die tegenover hem zou zijn. Het wil niet zeggen dat de vrouw niets in te brengen heeft. Dat zeker niet. Zij kan heel goed in een huwelijk haar man helpen in bijvoorbeeld het geestelijk werk.

Efeze 5:23

Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; 

en Hij is de Behouder des lichaams.  

Vers 23: Mijn lieve broeders en zusters: de man is het hoofd der vrouw in een huwelijk. Zo heeft God dit ingesteld. Hij schiep hen man en vrouw. Hij schiep niet Adam en Steve maar Adam en Eva. De vrouw is geschapen om de man tot hulp te zijn, die tegenover hem zou zijn. Christus is het Hoofd der Gemeente, het Lichaam van Christus waartoe wij behoren mijn broeders en zusters! Kolossensen 1:18 bevestigt dit ook: "En Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn." Een vrouw kan net zo capabel en intelligent of intelligenter zijn dan haar man in het huwelijk. De instructies hier die God geeft is dat de vrouw zich plaatst onder het toezicht van haar man en dat de man ook voor de vrouw zorgt. Lieve broeders en zusters dit zijn niet mijn eigen woorden maar het Woord van God wat dit zegt. Christus is de behouder van het Lichaam, De Gemeente. Hij houdt het Lichaam bij elkaar, Hij houdt ons vast door middel van Zijn Geest Die leeft in een ieder van ons als leden van het Lichaam, de Gemeente.

Efeze 5:24

Daarom , gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de 

vrouwen aan hun eigen mannen in alles

Vers 24: Het woord onderdanig hebben we al een beetje bekeken in vers 22 maar wat betekent het nu precies lieve broeders en zusters in onze Heere? In het Engels staat er submitting yourself. Het betekent dat wij ons onder de authoriteit van iemand anders stellen. Als wij een kerkdienst bijwonen of wij luisteren en kijken thuis naar een preek dan plaats je je onder de autoriteit van de pastor die aan het preken is. Dit betekent ook als wij werk hebben: zodra wij ons werk betreden dan plaatsen wij ons onder de autoriteit van een ander die boven ons staat. Zo is het ook met de Gemeente: zij als geheel, en wij zijn een onderdeel van het Lichaam van Christus, plaatsen ons onder Christus: Hij is onze Autoriteit want Hij is ons Hoofd en zoals de Gemeente zich onder de Autoriteit van God stelt door de Heere Jezus Christus zo is het ook met de vrouw in het huwelijk dat zij zich stelt onder de autoriteit van de man. Hij is verantwoordelijk voor alles wat er in het huwelijk gebeurt. Het is niet zo dat de vrouw slaafs moet volgen, integendeel zij heeft best veel in te brengen en te zeggen en haar man ook te waarschuwen voor gevaren etc. De vrouw stelt zich onder de waakzame zorg van de man in het huwelijk. Dit is zoals God het ziet in Zijn Woord. In de praktijk van alle dag gaat dit vaak niet goed omdat mensen God's Woord niet gehoorzaam zijn en dat komt door de aanwezigheid van de zonde. Tegenwoordig zijn er veel scheidingen en alle ellende wat dit met zich meebrengt. Broeders en zusters in onze Heere: als wij getrouwd zijn laten wij leren deze woorden van Gods Woord hier in dit gedeelte van Efeze goed in ons opnemen en dit ook gehoorzamen en eigen maken. 

Efeze 5:25

Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente

liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven

 

Vers 25: Gij mannen, heb uw eigen vrouwen lief. De man is het hoofd van de vrouw in het huwelijk en hij is ook het hoofd van het gezin. De man heeft de eindverantwoordelijkheid. Veel mannen in deze wereld onderdrukken hun eigen vrouwen en zijn meer dictators dan liefhebbende echtgenoten. Broeders in de Heere Jezus Christus: als u getrouwd bent dan behoort u ten diepste te beseffen dan uw vrouwen geschapen zijn naar het beeld van God. Uw vrouw is uw tot hulp en tot steun in een huwelijk. U als mannen bent verantwoordelijk om een liefdevol leiderschap te creeren in uw huwelijk zodat uw vrouw dit kan volgen. Wat is liefde? Het is zeker niet de lusten die deze wereld kent. Het behoort geleerd te worden. Laten wij Titus 2:3-5 lezen: "De oude vrouwen evenzo, dat zij in hun dracht zijn, gelijk de heiligen betaamt, dat zij geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende , maar leraressen zijn van het goede; Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, hun mannen lief te hebben, hun kinderen lief te hebben; Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde" Liefde moet dus geleerd worden en dit is een kwestie van groei. Liefde is geduld hebben met onder andere en dit is echt belangrijk in een huwelijk Lees maar het verhaal van Jacob in Genesis 29 vers 20 dat hij nog 7 jaren diende om Rachel te krijgen als vrouw. Dit is pas echte liefde. Veel over hebben voor een ander. En zorgen voor je vrouw als liefhebbende echtgenoot. Christus heeft de Gemeente zo liefgehad dat Hij Zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat is Gods eeuwig doel. Wat een liefde wat God voor ons over had in Christus! En het doel kunnen wij lezen in het volgende vers! 

Efeze 5:26

Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende 

met het bad des waters door het Woord

 

Vers 26: Het doel lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus is en was om ons die deel uitmaken van de Gemeente, het Lichaam van Christus te heiligen. Heilig betekent apart gezet. Wij zijn als leden, ja individueel apart gezet. God heeft dit gedaan. Wat een liefdevolle God hebben wij. En dat niet alleen want wij lezen hier dat wij als Gemeente, het Lichaam van Christus ook gereinigd zijn met het bad des waters door het Woord. Wat betekenen deze woorden? Vandaag mogen wij weten en geloven dat God in Christus ons als Gemeente gereinigd heeft en dat doet Hij door middel van Zijn Woord van Genade. In een huwelijk zoals wij hiervoor hebben kunnen lezen is het dat de liefde die de man voor zijn vrouw behoort te hebben is haar te reinigen inclusief hem zelf zodat beiden meer en meer gaan lijken op Christus. De man in een huwelijk gaat zijn vrouw niet gebruiken voor zijn eigen plezier, dus misbruik maken van haar, maar meer haar de liefde tonen wat een wederzijdse beloning en reiniging is. In het huwelijk behoort een groei in te zitten als Christus de Heere is van het huwelijk. 

 

Efeze 5:27

Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek

of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij heilig zou zijn en onberispelijk

 

Vers 27: Lieve broeders en zusters: Dit was en is het doel van God waarom Hij door Christus naar deze aarde kwam om Zichzelf te geven voor deze wereld: het redden van zondaars zoals u en mij door genade door het geloof, door het bloed op Golgotha zodat wij zonder schuld zouden zijn voor Hem en heilig, apart en niet te berispen door Hem. De wet kon dit niet doen, wet doet zonde kennen en veroordeelde ons. Christus is het einde der wet en nu zijn wij onder de Genade van God zonder schuld voor Hem. Onze schuld is betaald en dat heeft de Heere Jezus Christus gedaan voor ons aan het kruis door Zijn leven voor ons te geven daar. Wat een liefde en wat hebben wij een wondervolle en liefdevolle God! In Titus 3:5-7 lezen wij het volgende: "Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest; Die Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker; Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven " Daarom broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus laten wij juichen en roemen in het kruis van onze Heere Jezus Christus! 

Efeze 5:28

Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, 

gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, 

die heeft zichzelf lief. 

Vers 28: Broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus.Dit zou een mooi vers zijn voor in een huwelijkspreek. De man zijn liefde voor zijn vrouw in een huwelijk zou moeten zijn een offer en zaligmakend en ook tevredenheid. Hij, de man, zal zijn vrouw niet verlaten en ook andersom maar hier gaat het over de man die veel voor zijn vrouw behoort over te hebben in het huwelijk. De man die zo zijn vrouw liefheeft en haar ook beschermt in het huwelijk en haar ook verzorgt heeft ook zichzelf lief. Liefde gaat hier heel ver: fysiek, emotioneel en ook geestelijk. Als dit allemaal aanwezig is in een huwelijk is het net zoals Christus relatie is tot Zijn Gemeente. Man en vrouw zijn in een huwelijk een vlees. Hun een zijn is nog meer dan ouders hebben met hun kinderen. De relatie die de gelovige heeft met Christus is nog groter en dichterbij en zal bestaan tot in eeuwigheid. 

Efeze 5:29

Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het,

en onderhoudt het, gelijk ook de Heere de Gemeente

 

Vers 29: In een huwelijk tussen twee gelovigen: tussen man en vrouw behoort de relatie te zijn dat de man ook zorg draagt voor zijn vrouw, ook zorgt voor eten want dat is tot versteviging van het lichaam. Het eten behoort genoeg vitaminen en andere voedingsstoffen te bevatten. Het is niet alleen het eten maar ook wat voor kleding. De man zal toch op gezette tijden mee behoren te gaan als de vrouw kleding voor zichzelf gaat kopen. Kleding wat niet opvallend is maar wel mooi!  Onderhoud betekent ook fysiek je lichaam in orde houden dus gevarieerd eten maar ook voldoende rust nemen. Ook beweging hoort daarbij. Dit kan samen wandelen, fietsen, sporten etc zijn. Christus onderhoudt ook de Gemeente: Hij voedt hen door middel van Zijn Woord van Genade: dit is geestelijk voedsel en dit is van vitaal belang wil iemand gaan groeien en ook stabiel blijven in het geloof in de Heere. Zie Handelingen 20;32, Romeinen 16;25-26. Natuurlijk is het van belang dat man en vrouw in het huwelijk ook samen geestelijke dingen dus Gods Woord van Genade en de Bijbel rechtsnijdend 2 Timotheus 2:15 delen. Dus is het zowel in een huwelijk tussen twee gelovigen: lichamelijk voedsel, goede kleding, voldoende beweging per dag en geestelijk voedel en gebed erg belangrijk. 

Efeze 5:30

Want wij zijn leden van Zijn lichaam, 

van Zijn vlees en van Zijn gebeente

 

Vers 30: Wat een geweldig vers is dit van Gods Woord. Wij zijn leden van Zijn lichaam, het Lichaam van Christus, de Gemeente. Wij maken deel uit van dat ene Lichaam, de enige ware GEMEENTE lieve broeders en zusters! In I Korinthe 12 vers 27 lezen wij het volgende: "En gij zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder" Of we nu bruin, zwart of blank, of geel zijn wij zijn allemaal leden van het Lichaam van Christus. Wij behoren Hem toe. Wat een zekerheid lieve broeders en zusters die wij hebben in Hem. En wij zijn van Zijn vlees en van Zijn gebeente. In Romeinen 12 vers 5 lezen wij: "Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden" In Galaten 3:27 en 28 wordt dit zo mooi omschreven: "Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is noch Jood, noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus" Wij zijn een in Christus lieve broeders en zusters en daarom zijn wij in Hem van Zijn vlees en van Zijn gebeente. We kunnen ook niet meer gescheiden worden van Hem Efeze 1:13-14 omdat wij met de Geest van God verzegeld zijn tot de dag der verlossing Efeze 4:30. God houdt ons vast door middel van Zijn Geest Die in ons woont en dat is de Geest van Christus in ons. 

Efeze 5:31

Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, 

en zal zijn vrouw aanhangen; en die twee zullen

tot een vlees wezen

Vers 31: Een mens zal zijn vader en moeder verlaten. Met de meeste kinderen van ouders gaat dit zo dat ze het ouderlijk huis verlaten. Redenen zijn vaak dat kinderen gaan studeren of ergens een  baan vinden die niet in dezelfde plaats is als hun ouders of een andere reden. Het heeft ook met volwassenheid te maken en het is goed dat kinderen zelfstandig ergens anders gaan wonen en eigen verantwoordelijkheid nemen voor dingen. Dit is een gezonde situatie en  Bijbels gezien behoort dit ook zo te gaan. Niet altijd gaat dit zo. Je hebt natuurlijk in deze gebroken wereld vanwege de zondeval  ook gehandicapte kinderen die veel zorg nodig hebben en niet zelfstandig kunnen functioneren  uit het ouderlijk huis geplaatst worden op een gegeven moment  in een tehuis of begeleid kamerbewoning. 

   Soms blijven kinderen heel hun leven bij hun ouder[s] wonen. Ken hier ook voorbeelden van. Hiervoor kunnen allerlei redenen zijn. Terugkomend op deze tekst lezen wij dat kinderen hun ouders verlaten en op zoek gaan naar een vrouw of man en daarmee een relatie aangaan en die twee zullen weer tot een vlees zijn. Zo is het ook bedoeld vanaf de schepping van de mens. Laten wij Genesis 2 vers 24 lezen: Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.  Dit Woord kwam precies na de schepping van Eva, van de vrouw die God geschapen had. Dus dit is de natuurlijke gang van zaken. Alleen door de zondeval gebeurt dit niet altijd zo. Tot een vlees. Wat betekent dit? Laten wij teruggaan naar Genesis 2:23: "Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn gebeente, en vlees van mijn vlees! Met zal haar Manninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Als man en vrouw ben je been van elkaars gebeente, vlees van elkanders vlees. Je bent een eenheid, lichamelijk en ook geestelijk. 

Efeze 5 vers 32

Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus

en op de Gemeente

 

Vers 32: We hebben in dit hoofdstuk,  lieve broeders en zusters, kunnen lezen dat Christus de Gemeente zo lief gehad heeft dat Hij Zichzelf, ja Zichzelf gaf aan het kruis en zo Zichzelf heeft overgegeven ook voor de Gemeente. vers 25. We hebben in vers 31 hiervoor kunnen lezen dat man en vrouw in een huwelijk met elkaar verbonden een zijn. Zo is het ook met Christus en Zijn Gemeente. Dit is ook een. Het kan niet losgekoppeld worden van elkaar. Wij als leden zijn een in Christus, in Hem en dat is die verborgenheid die voor de grondlegging der wereld bekend was bij God maar past aan de apostel Paulus bekend is gemaakt en door zijn brieven welke een onderdeel zijn van Gods Woord kunnen wij als gelovigen in Christus deze ook lezen en bestuderen en kunnen wij ook onze positie in Christus leren kennen. Beste broeder of zuster: als u deze brieven nog niet kent in u leven leer ze dan kennen want dit zijn uw persoonlijke brieven voor vandaag! Het Evangelie van Gods Genade wat de apostel Paulus verkondigde en je kan teruglezen in zijn brieven bouwt u als gelovige op Romeinen 16:25 en 26. Er is ook geen ander Evangelie Galaten 1: 6 -9

Efeze 5:33

Zo dan ook gij, elk in het bijzonder, een ieder

hebbe zijn eigen vrouw alzo lief als zichzelf; 

en de vrouw zie, dat zij de man vreze

 

Vers 33:MannenbroedersAls u getrouwd bent heb dan uw vrouw lief zoals Christus Zijn Gemeente liefheeft. Je bent in een huwelijk een, van een vlees, van een gebeente zoals het Lichaam van Christus een is met Christus, van Zijn gebeente. Hij heeft alles over gehad voor Zijn Gemeente, Hij gaf Zichzelf, Zijn leven voor de Gemeente. Zo behoort het ook in een huwelijk te gaan: veel overhebben voor je vrouw en veel kunnen verdragen en haar net zo lief te vinden als jij jezelf liefhebt. Dit heeft ook met acceptatie te maken. Dus haar nemen zoals ze is in haar leven. En zusters als jullie getrouwd zijn dan is het belangrijk dat je je veilig voelt bij je man en dat je ook ontzag mag hebben voor je man, dat hij de eerste plaats heeft voor initiatieven. Dat je niet over hem heen walst maar alles in overleg met elkaar. Dat hij de eindverantwoordelijkheid heeft en ook kan nemen maar het moet niet zo zijn dat je bang moet wezen voor je man. De man behoort voor zijn vrouw te zorgen zoals hij ook voor zichzelf zorgt. Dat hij zijn vrouw niet verlaat (van zijn vrouw scheidt). Laat alles geschieden onder Gods Genade in een huwelijk lieve broeders en zusters als jullie getrouwd zijn. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efeze Hoofdstuk 6

We zijn nu bij Hoofdstuk 6 en het laatste hoofdstuk van deze brief. 

Het eerste deel t/m vers 9 gaat over hoe kinderen behoren te wandelen/wat ze

behoren te doen en hoe de houding van dienstknechten is t.o.v. hun heren (

tegenwoordig werknemer t.o.v. werkgever/baas). Het tweede gedeelte

gaat over onze geestelijke wapenrusting aandoen om de strijd met satan aan

te gaan vers 10 t/m 17. 

Efeze 6 vers 1

Gij kinderen, weest uw ouders gehoorzaam in de Heere; 

want dat is recht

Vers 1: In het vorige hoofdstuk hebben wij kunnen lezen over het huwelijk: hoe de man in het huwelijk zich behoort te gedragen t.o.v. zijn vrouw en hoe de vrouw behoort te zijn in een huwelijk t.o.v. haar man. Dit hoofdstuk gaat over kinderen en hoe die zich behoren te gedragen t.o.v. hun ouders. Er staat weest uw houders gehoorzaam in de Heere. In Psalm 127 vers 3 lezen wij: Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des Heeren, de vrucht van de buik is een beloning" Het is een wonder op zich als je kinderen krijgt in je huwelijk. Niet ieder echtpaar krijgt kinderen. Kinderen zo staat het in Psalm 127 vers 3 zijn een erfeel des Heeren. Een geschenk van God zo behoren wij dat als ouders ook te zien. Hij verwacht van ons dat wij onze kinderen opvoeden tot instrumenten van lof en dankbaarheid aan God. Kinderen krijgen van God is ook de vervulling van God's doel om de aarde te bevolken. Wij als ouders behoren de kinderen op te voeden dat zij ook ons gehoorzamen als ouders. Ook kinderen hebben een zondige natuur en door de aanwezigheid van de zonde en zeker in deze tijd waarin de ontwikkelingen in deze wereld zo snel gaan door o.a. media is het soms lastig om kinderen op te voeden zeker als ze de pubertijd gaan bereiken. Tot de volwassen leeftijd heb je als ouders de eindverantwoordelijkheid over je kinderen en niet dat kinderen deze nemen en jou de baas zijn. Zij behoren hun ouders te leren gehoorzamen en dat vanuit Gods Woord. Als ouders behoor je ook de kinderen zoveel mogelijk vertellen over Gods Woord. Persoonlijk heb ik het altijd erg jammer gevonden dat toen onze kinderen opgroeiden wij geen plaatselijke gemeente hadden waarin wij Gods Woord deelden met andere mensen en waarin onze kinderen Bijbels onderwijs konden volgen. Aan de andere kant mag ik God danken dat ze wel alledrie en hun partners wel de Heere hebben aangenomen als persoonlijk Verlosser en daardoor gered zijn wat het allerbelangrijkste is in het leven. Natuurlijk hebben wij als ouders ook fouten gemaakt bij het opvoeden want je doet het nooit 100% goed. Er is altijd wel wat waarin je minder was, wat je niet goed kon. Maar ik moet zeggen dat kinderen een zegen zijn van de Heere en ik ben ook erg blij met mijn kinderen en nu ook met mijn kleinkinderen.  Met een reden: want dat is recht! Dit is recht in de ogen van God. Dus onze kinderen opvoeden is een hele taak die wij als ouders hebben.  Gelukkig zijn mijn kinderen alledrie getrouwd. Onze twee dochters met hun mannen hebben nu zelf allebei een kind dus het is nu aan hen om hun kinderen weer op te voeden en hen discipline te leren in hun levens. Dus als een kind zijn ouders wilt gehoorzamen dan behoort hij dit eerst van zijn ouders te leren. 

Efeze 6:2

Eert uw vader en moeder hetwelk het eerste gebod is met een belofte

Vers 2:Dit staat ook in de wet van Mozes: Exodus 20 vers 12: Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Wat betekent dit? Dit betekent eerbied hebben voor. Voor een kind is het wel zo als vader en moeder er niet waren was hij of zij niet geboren en bestond hij of zij helemaal niet. Dus het is een beleefdheid en ook uit respect  dat een kind leert om eerbied te hebben voor zijn ouders. Hen te achten, achting bewijzen. Voor Israel was het dat de kinderen lang zouden leven in het land Kanaan. Dat was de belofte. Wat betekent dit dat uw dagen verlengd worden? Een kind ten eerste als hij zijn vader en moeder in ere houdt dan zal hij een goed geweten hebben dat hij zijn ouders goed heeft gedaan. En dat een kind langer zal leven op aarde. Dit gaat niet altijd op vanwege de aanwezigheid van zonde en ziekte wat dit met zich meebrengt. Het betekent dat kinderen met zo'n houding ontsnappen van vele valkuilen van het leven dat hun dagen kan verkorten. Het is aan ouders om hun kinderen niet aan hun lot over te laten en te verwaarlozen zodat kinderen in de drugscene of alcoholverslaafd worden wat hun leven zeker zal verkorten. Natuurlijk kunnen mensen van de drugs of alcohol afkomen maar behoren wel de rest van hun levens met de consequenties te leven van hun ongehoorzaamheid. 

Efeze 6:3

Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde

 

Vers 3: Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: voor een uitleg van dit kunt u bovengenoemd commentaar lezen van vers 2. 

Efeze 6 vers 4

En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn,

maar voedt hen op in de lering en vermaning 

des Heeren. 

 

Vers 4: Dit is zo'n belangrijk vers lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. Vaak zijn vaders strenger en harder dan moeders die meer zachter zijn van aard. Een vader behoort een voorbeeld te zijn in het gezin. Hij behoort niet te streng te zijn en zeker niet dat zijn kinderen bang of dat zijn kinderen in opstand komen tegen hem of dat ze een hekel krijgen aan hun vader. Nee zo behoort het niet te gaan. Een vader behoort zijn kinderen op te voeden in de lering en vermaning (aansporing) des Heeren. Hij behoort ze juist te stimuleren om Gods Woord en het Woord der Genade Handelingen 20:24, 32, Romeinen 16:25 en 26 dit te leren kennen en vanuit Gods Genade te leven. Eigenlijk zou het mooi zijn dat je eigen kinderen de Heere gaan dienen in een bediening van het Woord der Waarheid Romeinen 16:25, 26. Helaas de meeste jongen mensen kiezen voor wereldse beroepen omdat Gods Woord te verkondigen  geen echte optie is vinden zij.Toch behoort een vader zijn kinderen dichtbij Gods Woord van Genade op te voeden en zelf altijd het goede voorbeeld  te geven en veel geduld uit te oefenen met behulp van Gods kracht. door Gods Woord. 

Efeze 6: 5

Gij dienstknechten, weest gehoorzaam aan uw heren naar het vlees, 

met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als 

aan Christus 

 

Vers 5: In Kolossensen 3:22 lezen wij het volgende: "Gij dienstknechten, weest in alles gehoorzaam aan uw heren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. In de tijd toen Paulus leefde had je slaven. Het Romeinse rijk had veel slaven of dienstknechten en hier waren de richtlijnen voor de diensknechten die in de Heere Jezus Christus geloofden. We hebben nu geen diensknechten meer maar we hebben mensen nu die boven ons gesteld zijn in ons werk. Wij behoren wel het gene te doen wat van ons verlangt wordt in ons werk. Laten wij lezen Kolossensen 3:23-24 waar staat geschreven; En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heere, en niet voor de mensen. Wetende , dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus" Lieve broeders en zusters zo behoort onze houding te zijn als van harte voor de Heere en niet voor de mensen. Hij is tenslotte ons Hoofd, Hij is onze Heer en wij dienen Hem en niet de mensen. Hij is onze opdrachtgever ook in werk. 

Efeze 6:6

Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als

dienstknechten van Christus, doende de wil van God

van harte

Vers 6: In de tijd van het Romeinse Rijk waren er veel slaven en degene onder hen die gelovig geworden waren in Christus worden deze dingen verteld: geen mensen te behagen maar de wil van God doen van harte. Het Evangelie van Gods Genade bracht de slaaf in een hemelse positie en ook dat hij nu de wil van God kon doen en natuurlijk nog steeds slaaf kon zijn van een meester maar de meester hoefde hij niet meer te behagen. In plaats van de mensen te behagen behaagde hij nu God.

   Ook nu in ons werk kunnen wij God dienen door geen mensenbehagers te zijn maar echte dienstknechten van God en Zijn wil doen van harte. Hij is onze Werkgever en niet de mensen. Tenslotte hebben wij van Hem werk gekregen om dat te doen en daarmee ons brood te verdienen. 

Efeze 6:7

Dienende met goedwilligheid de Heere en niet de mensen

Vers 7: Lieve broeders en zusters. Zoals wij al hebben kunnen lezen in Kolossensen 3 vers 23 en 24 dienen wij de Heere want van Hem zullen wij ontvangen de vergelding der erfenis. Wij zijn in Christus en wij zijn van Hem. Wij zijn zijn diensknechten, zijn zonen en dochters en wij behoren geen mensen te behagen maar juist te doen wat God van ons vraagt: Hem dienen in dagelijkse wandel. Oh dat wij meer en meer Hem mogen dienen en dat Christus in onze harten woning zal krijgen door middel van Zijn Geest Die in ons woont en waarmeer wij verzegeld zijn tot de dag der verlossing!

Efeze 6:8

Wetende, dat zo wat goed een ieder gedaan zal hebben,

hij dat van de Heere zal ontvangen,hetzij dienstknecht, hetzij vrije

Vers 8: Wetende: Dit is een zeker weten. Wat een ieder van ons als gelovige en lid van het Lichaam van Christus goed gedaan zal hebben hij of zij van de Heere zal ontvangen en dat is de vergelding der erfenis. Dit zal zijn als wij voor Hem zullen verschijnen bij de Bema. Dan zal een ieder van ons het ontvangen. Hetzij dienstknecht, hetzij vrije. In de tijd van Paulus had je het Romeinse Rijk met al zijn slaven en slavinnen. Nu vandaag de dag heb je in deze wereld over het algemeen vrije mensen. Natuurlijk kent ook deze wereld helaas nog slavernij. Men denkt wel dat de slavernij is afgeschaft maar dat is niet zo. Vorig jaar las ik nog dat mensen nog verhandeld worden als slaven in een land als Lybie. Een schending van de mensenrechten vind ik dit. Het maakt voor God niet uit of je een diensknecht of een vrije mens bent staat hier. Een ieder die Gods wil voor ons vandaag verstaan heeft en daar ook naar gewandeld heeft zal ontvangen de erfenis en ook een kroon. Laten wij lezen II Timotheus 4: 8: Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter; in die dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben"  Als wij lieve broeders en zusters volgens het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20;24, 32, Romeinen 16:25-26 naar gewandeld hebben en dit Evangelie gehoorzaam zijn geweest dan zullen wij de kroon der rechtvaardigheid ontvangen van onze Heere na de opname van de Gemeente.  

Efeze 6:9

En gij heren, doet hetzelfde bij hen,

nalatende  de dreiging; als die weet, dat

ook uw eigen Heere in de hemelen is, en 

dat geen aanneming des persoons bij Hem is

 

Vers 9: Die slaven hadden ook heren, meesters die boven hen waren en zij waren degenen die de slaven op de slavenmarkt kochten. De slaven moesten gehoorzaam zijn aan hun heren maar hier in dit vers zie je ook dat de heren ook richtlijnen krijgen van God. Dit waren wel meesters die geloofden in Christus anders zouden deze regels niet gegeven worden. Een meester behoorde niet ruw en beledigend te zijn in zijn gedrag. Daarom wordt hier ook gezegd dat deze meesters ook een Heere heeft in de hemel is en dat er geen aanneming des persoons bij God is. Voor God is iedereen gelijk. Voor de Bema als wij daar verschijnen als leden van Zijn Lichaam zijn wij allemaal gelijk. Voor God maakt het niet uit wie je bent. Of je nu blank, bruin, zwart, geel of uit Nederland of uit de Filipijnen, Afrika, US komt. Voor Hem zijn wij allemaal gelijk. God ziet het hart aan lieve broeders en zusters. Vandaag hebben de meeste van ons werk en meestal staat er iemand boven ons in het werk. Maar het kan ook zijn dat u een manager bent of hoofd bent van een aantal mensen. Weet wel dat u als gelovige ook in Christus bent en dat het  heel belangrijk is dat uw houding behoort goed te zijn zoals God het wilt hebben. Dat u goed zorgt voor de mensen die onder u werken en dat betekent belangstelling hebben voor hen, hen ook in de gaten houdt wat ze aan het doen zijn en altijd positief de mensen benadert. Weet wel dat we allemaal voor God komen te verschijnen .

Efeze 6:10

Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de 

sterkte Zijner macht

 

Vers 10: Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. Hier staat iets heel belangrijks namelijk wordt krachtig in de Heere en in de sterkte Zijner macht. Hoe kunnen wij krachtig in de Heere  en in de sterkte Zijner macht worden? Ja dit is een goede vraag. Veel gelovigen hebben deze tekst al eens gelezen maar de vraag is hoe kunnen wij krachtig worden in Christus onze Heere? Het antwoord hierop is dat we eerst behoren te weten wat onze positie is in de Heere Jezus Christus. Dit kunnen wij lezen in de eerste drie hoofdstukken in deze machtige brief aan de gelovigen te Efeze die ook voor ons vandaag is als leden van het Lichaam van Christus. Wij behoren dus eerst goed onze positie in Christus te weten en te geloven en eigen te maken zodat wij daarin krachtig worden, krachtig in de Heere. Dit kunnen wij alleen lezen en bestuderen in de brieven van de apostel Paulus omdat dit ons dagelijks geestelijk voedsel is. Deze brieven zijn gegeven voor de Gemeente, het Lichaam van Christus waar u en ik deel vanuit maken. Het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20:24, 32 bouwt ons op en versterkt ons en wij worden daardoor krachtig in de Heere. Wij behoren dit wel vast te houden en niet zoals de gelovigen in Galatie dit te verlaten en terug te gaan naar wetten en eerste beginselen van deze wereld en niet naar Christus. Dus als wij niet weten wat onze positie is in Christus en die kunnen wij lezen en bestuderen in de brieven van de apostel Paulus, dan kunnen wij ook niet de strijd aangaan met onze tegenstander satan die allerlei leugens verspreid in deze wereld en ook mensen in zijn greep vasthoudt door zijn leugens. Onze strijd is tegen hem en dit gaan wij ook bestuderen in vers 12. Hij misbruikt Gods Woord door het verdraaien zoals hij al deed in het begin van de mensheid. Lees Genesis 3: 1-6. Hij is de mensenmoordenaar van de beginne. Hij is de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid Efeze 2: 2. En wij waren ook de kinderen der ongehoorzaamheid voordat wij de Heere Jezus Christus hadden aanvaard als persoonlijk Verlosser! Wij mogen God elke dag danken wat wij zijn in Christus en dat geeft ons kracht en ook rust in ons leven!

    Broeders en zusters in Nederland en Belgie in Jezus Christus: Wordt wakker! Kom in beweging en ga de brieven van de apostel Paulus te weten Romeinen t/m Filemon lezen en bestuderen en uw wordt bekrachtigd Romeinen 16:25-26! Aanvaard dit Evangelie als het Evangelie voor vandaag! Voor u persoonlijk geschreven. Dit heeft dit Evangelie van Gods Genade met mij gedaan Handelingen 20:32  en dit kan het ook met u doen als u zich hiervoor openstelt!!!!

Efeze 6 vers 11

Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt 

staan tegen de listige omleidingen van de duivel

 

Vers 11: Doe aan de gehele wapenrusting Gods staat hier in dit vers. Het is niet doet de halve wapenrusting aan. Nee er staat de gehele wapenrusting Gods. Zoals al eerder gezegd: wij zijn als ambassadeurs voor Christus ook soldaten voor Hem. De apostel Paulus kende de Romeinse soldaat als geen ander in die tijd. Toen hij gevangen was in Rome stond er 2 jaar lang een Romeinse soldaat om hem te bewaken in zijn eigen gehuurde woning. Paulus had huisarrest 2 jaar lang daar in Rome. In tegenstelling tot andere gevangenen mocht hij vrij ieder mens ontvangen in zijn woning. Alleen kon hij niet weg en reizen wat hij daarvoor natuurlijk veel gedaan had. Voordat je als soldaat de oorlog ingaat behoor je je wapenrusting aan te doen. Zelf was ik jaren geleden in het Nederlandse leger als hospitaalsoldaat. Naast een gewondentas of EHBO tas droeg ik ook een wapen, een pistool om mijzelf en andere mensen (gewonden) te beschermen. De meeste soldaten in het leger hadden in die tijd geweren of machinepistolen, mitraileurs. Je werd getraind hoe je je in een oorlog moest bewegen tegenover een vijand. Hiervoor werd een aantal weken getraind ook in het veld. Verder werden wij getraind hoe wij onze wapen uit en in elkaar moesten zetten en hoe de kogels erin moesten etc. Dit moesten wij op den duur dromen zodat als er een echt conflict zou komen je niet kon vragen nog aan je meerdere hoe je een pistool of ander wapen moest laden. Dus goed voorbereid waren we. En zo is het ook met ons als gelovigen: wij behoren goed voorbereid te zijn als gelovigen in de Heere Jezus Christus voordat wij de geestelijke strijd aangaan met de tegenstander van God namelijk satan. Nu een vraag aan u als lezer, broeder of zuster: bent u goed voorbereid?  Kent u de Genade van God en Zijn Evangelie van Genade en het rechtsnijden van Gods Woord II Timotheus 2:15, Romeinen 16:25-26. Zo niet ga eerst de brieven lezen en bestuderen en maakt het u eigen voordat u de strijd aangaat want u kunt niet de strijd ingaan als u niet uw positie in de Heere Jezus Christus kent en eigengemaakt hebt in uw leven. 

Efeze 6:12

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, 

maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen

de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis

dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht

 

Vers 12: Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: het lijkt soms dat wij strijden tegen mensen met Gods Woord  maar dat is niet zo en dit vers bevestigt dit! Onze strijd is niet tegen mensen dus vlees en bloed maar tegen de overheden, machten, geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze eeuw, geestelijke boosheden in de lucht. Wie zijn dit? Dit zijn satan en zijn trawanten. Hij met zijn engelen zijn die machten, geweldhebber van deze wereld, hij zit en werkt in de duisternis en zit ook in de lucht met al zijn geestelijke boosheden. Laten wij lezen Efeze 2 vers 2 en 3: "In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheidl; Onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns gelijk ook de anderen.  Satan is de overster van de macht der lucht en de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Tegen hem is onze strijd en hij is degene die ook komt met Gods Woord en het Woord van God verdraaid en dat deed hij al in den beginne. Hij is een mensenmoordenaar van de beginne en alles wat hij doet en zegt is leugen want de leugen is in hem. De waarheid van God houdt hij zoveel mogelijk tegen en houdt mensen en ook gelovigen in Christus in de dwaalleringen. In 2 Timotheus 2: 25 en  26 lezen wij het volgende: "Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of God hun te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid; En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, waaronder zij gevangen waren tot zijn wil" Dit is wat de duivel doet, mensen in zijn strik houden! Oh lieve broeders en zusters: als u nog niet het Evangelie van Gods Genade kent waardoor u bent gered dan is hier de oproep tot u: Leer de brieven van de apostel Paulus kennen: Romeinen t/m Filemon. Dit zijn nu uw persoonlijke brieven voor vandaag, voor het lichaam van Christus waar u en ik deel vanuit maken! U leert dan uw positie in Christus kennen, hoe u gered bent,  het volbrachte werk van Christus op het kruis voor u, hoe u moet wandelen in het dagelijks leven en dan weet u ook hoe u moet strijden tegen de tegenstander van God namelijk satan en zijn gevallen engelen. 

Efeze 6:13

Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat 

gij kunt weerstaan in de boze dag, en alle verricht hebbende

staande blijven

Vers 13: Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: wij behoren als gelovigen in Christus de gehele wapenrusting van God aan te doen. De volgende verzen geven aan wat die wapenrusting inhoudt. Wij behoren geen halve wapenrusting aan te doen. Stel dat we hier in oorlog zijn met een ander land dan behoren wij ook de gehele wapenrusting aan te doen en behoren wij ook te weten wat dat is. Dat we stevige schoenen aanhebben, dat we bewapend zijn met een geweer/machinepistool, kogelvrij vest aanhebben etc. Dat we ook precies weten wat onze positie is en wij behoren ook te weten wat de tactiek is van de vijand dus hoe hij werkt en waar hij aanvalt dus wij behoren ook te weten wie onze vijand is. Als wij lezen over de meidagen van 1940 van de vorige eeuw toen Nederland overvallen werd door Nazi Duitsland was het leger van Nederland niet goed op de hoogte van de bewapening van het Duitse leger, hoe de tactiek en oorlogvoering van Nazi Duitsland was. Het Nederlandse leger was erg zwak qua bewapening, qua getrainde soldaten en daarom kon het ook niet op tegen zijn vijand en moest na 4 dagen strijd al opgeven.  Hadden zij geweten wie hun vijand was dan hadden ze al het mogelijke gedaan om de vijand tegen te houden/te weerstaan maar hun wapenrusting was niet goed. Zo is het ook met ons als wij niet weten wat onze wapenrusting is en wie onze vijand is dan kunnen wij niet de strijd aangaan en ook niet weerstaan in de boze dag als wij aangevallen worden en daardoor ook niet staande blijven. Het is juist de bedoeling dat God wil dat wij weten wat de wapenrusting inhoudt en dat wij dit goed weten. In 2 Korinthe 10:3 en 4 lezen wij het volgende: "Want wandelende in het vlees, voeren wij de krijg niet naar het vlees; Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterken" Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: onze strijd is geen vleselijke strijd zoals in een oorlog hier op aarde maar het is een geestelijke strijd. Onze wapens zijn in deze krijg niet vleselijk maar geestelijk. Wij behoren Gods Woord der Waarheid namelijk het Evangelie van Gods Genade te leren kennen en dit ook eigen maken voordat wij de gehele wapenrusting kunnen aandoen. Lees Handelingen 20:24, 32 Romeinen 16:25-26. Zonder dit Evangelie of een gemixed Evangelie van Koninkrijks Evangelie met Genade Evangelie kunnen wij de strijd niet aangaan! .  Dan weten wij niet hoe onze vijand te werk gaat en hoe zijn tactiek is. Dan zijn wij net als het Nederlandse leger in de Meidagen van 1940! In de zogenaamde Christelijke wereld denkt men wel dat dit kan maar dit is niet zo want je kent je positie in Christus zonder dit Evangelie van Gods Genade, niet!!! En wij behoren dit te weten en te geloven en ook wat die wapenrusting inhoudt en dat zijn de volgende verzen hierna! 

Efeze 6:14

Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan

hebbende het borstwapen der gerechtigheid

Vers 14: De apostel Paulus was gevangen in Rome toen hij deze brief schreef aan de gelovigen te Efeze. Een Romeinse soldaat bewaakte hem en de apostel kon precies aan de hand van de uitrusting van de soldaat,  dus de gehele wapenrusting van de soldaat, vertellen hoe de geestelijke wapenrusting vergeleken mee moest. De Romeinse soldaat was destijds de beste soldaat ter wereld. Hij de Romeinse soldaat had de beste wapenrusting. De lendenen omgord hebbende met de waarheid. De lendenen waar ziten die is de vraag? Dit is het onderste deel van de romp bij het bekken. De lendenen omgord hebbende met de waarheid: Wat is de waarheid? Het Evangelie van Gods Genade dat is de waarheid mijn lieve broeders en zusters. Het Woord der waarheid is het Evangelie. Kolossensen 1:5 vertelt het ons zo mooi: Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der Waarheid, namelijk het Evangelie". Dit behoren wij te leren kennen want het is God Die wil dat wij dit leren kennen zodat wij ons kunnen omgorden met dit wonderbare Evangelie waardoor wij ook behouden zijn Efeze 2:8-9, I Timotheus 2:3-4. Dit ten eerste en ten tweede lezen wij hier en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Het borstwapen aandoen en nooit verwijderen. Dit borstwapen, een stuk van de wapenrusting beschermde de Romeinse soldaat voor al zijn vitale organen want die zitten aan de voorkant! Tegenwoordig hebben ze een kogelwerend vest. In de tijd van Paulus was het borstwapen of harnas van de Romeinse soldaat voldoende om alle pijlen van de vijand tegen te houden. Het borstwapen der gerechtigheid! Wij als gelovigen in Christus zijn gerechtvaardigd. rechtgemaakt met God, zonder schuld voor Hem. Hij ziet ons in Hem, Christus,  rechtvaardig. 2 Korinthe 5:21 zegt ons: Want Dien, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem" Het borstwapen is de praktische rechtvaardigheid welke uitgaat van de nieuwe natuur: Efeze 4:24: En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. In de praktijk komt het hier op aan: "Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken, betoon in de leer onvervalstheid, deftifheid, oprechtheid; Het Woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene, die daartegen is , beschaamd worde, en niets kwaads hebbe van ulieden te zeggen" Titus 2:7-8. 

Efeze 6:15

En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes

 

Vers 15: Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. De Romeinse soldaat had goed schoeisel aan zijn voeten. Dit waren een soort sandalen . Dit waren leren sandalen met spijkers. Met die spijkers had hij grip op de wegen waar hij liep. Een soort spikes. Dit zijn schoenen in de atletiek waarmee je op een atletiekbaan hard mee kan lopen en ook in het bos. Met deze sandalen stond de Romeinse soldaat ook stabiel en kon hij makkelijker de oorlog in. Als wij staan en wederstaan tegen de duivel dan hebben de schoenen nodig van het Evangelie des Vredes oftewel het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20:24. Omdat wij vrede met God hebben in Romeinen 5:1 wat staat in God's Genade Evangelie hoeven wij niet bang te zijn om satan aan te vallen. Wij behoren ook elke dag bereid te zijn om het Evangelie van Gods Genade, dit Evangelie des Vredes te delen met deze verloren wereld. Lees 2 Korinthe 5: 17-21. Wij als leden van Zijn Lichaam, het Lichaam van Christus, zijn ambassadeurs voor Christus.

    Als u dit leest beste lezer en u heeft nog niet de Heere Jezus Christus aangenomen als uw persoonlijk Verlosser erken dat u een zondaar bent en in Adam en verloren. Maar er is goed Nieuws: geloof/vertrouw dat Christus voor u persoonlijk aan het kruis is gestorven en dat Hij is opgestaan om u het eeuwige leven te geven voor niets. Aanvaard dit en u zult net als ik en veel mensen gered worden voor de eeuwigheid! 

Efeze 6 vers 16

Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs,

waarmee gij al de vurige pijlen van de boze zult

kunnen uitblussen

Vers 16: Schild des geloofs. De Romeinse soldaat had een heel groot schild waar hij achter kon kruipen, zichzelf mee kon beschermen in gevechten. De pijlen van de vijand konden hem dan niet raken en soms ging het schild boven het hoofd van de soldaat zodat ook daar de pijlen hem niet konden raken. Achter dit schild kon hij dus veilig zijn. Zo is het ook met u en ik mijn broeder en zuster in onze Heere. Het is het geloof van Christus waarin wij ons vertrouwen hebben gesteld. De schild van een Romeins soldaat was vier voet in lengte en 2,5 voet in breedte. Laten wij nog even kijken naar het geloof. In Hebreeen 11 vers 1 staat geschreven: Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet" Het geloof, het vertrouwen in God,  mijn lieve broeders en zusters is gebaseerd op het Woord van God! Het geloof waarin wij ons vertrouwen gesteld hebben is in God Die niet liegen kan. Ook al zijn wij ontrouw, Hij blijft getrouw, Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Dit is iets geweldigs lieve broeders en zusters en dit staat haaks op iemand die gelooft in religie, in een 1 of andere godheid of profeet die niet (meer)  leeft en niet meer is teruggekeerd op aarde, die dood is. Jezus Christus is opgestaan uit de dood I Korinthe 15 vers 3 en 4. Hij is niet hier zoals de engel al zei, Hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen! Hij leeft en zit aan de rechterhand van de Vader ver boven alle overheid en macht, kracht en heerschappij, en alle naam die genaamd wordt" Efeze 1:20 en 21. In deze God, deze levende God die alles heeft geschapen en het alles heeft volbracht in Christus voor ons geloven wij, hebben wij ons vertrouwen gesteld.  Met zulk een vertrouwen kunnen wij de vurige pijlen van onze vijand, de boze, de duivel uitblussen. De duivel heeft geen vat meer op ons. Hij kan ons niet van God afpakken. Wij zijn voor eeuwig in Christus. 

Efeze 6:17

En neemt de helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes

hetwelk is Gods Woord

Vers 17: De satan wil onze gedachten aanvallen en dat doet hij elke dag weer opnieuw. Zoals hij Eva versloeg Genesis 3 vers 2  en in 2 Korinthe 11:3 staat geschreven: "Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is." De helm verwijst naar onze gedachten die gecontroleerd worden door God. Het is wel belangrijk dat iemand een intellect heeft als gelovige in Christus omdat dit een vitale rol speelt in de geestelijke groei van iemand die in Christus is en ook in de bediening en overwinning. God bestuurt ons en onze gedachten en satan probeert ons te verleiden en dit zal moeilijker gaan als iemand van ons als gelovige de Bijbel bestudeert als een Bereeer. Efeze 4 vers 21 leert ons: Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Christus is" Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: wij behoren te groeien in genade en de wetenschap van Gods Genade Evangelie dus de kennis daarvan en dingen eigen maken in ons leven zodat wij sterker worden als gelovigen in Christus en dat de boze weinig tot geen vat op ons heeft.  Het tweede wat wij hier lezen en bestuderen is het zwaard des Geestes hetwelk is Gods Woord. Dit zwaard hetwelk is Gods Woord is een offensief wapen wat God ons biedt. We hebben een Bijbel om te lezen en te bestuderen en hoe wij deze Bijbel ook moeten lezen 2 Timotheus 2:15. Als wij dit toepassen in ons dagelijks geestelijk leven dan kunnen wij de strijd met onze tegenstander aan. Bovenal mogen wij weten dat wij met Christus meer dan overwinnaars zijn Romeinen 8:37: Maar in dit alles  zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft" Dit geeft ons de victorie dagelijks over satan en zijn machten en laten wij dit goed tot onze harten doordringen! 

Efeze 6 vers 18

Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de 

Geest, en daartoe wakende met alle volharding en smeking

voor al de heiligen

Vers 18: Voor de gelovige in Christus mijn dierbare broeders en zusters zoals u en ik speelt het gebed een belangrijke rol. Het is heel belangrijk in onze strijd tegen de satan dat wij bidden en smeken tot God en altijd alles bekend maken bij Hem en dat natuurlijk te allen tijd in de Geest en ook met verstand want door het Evangelie van Gods Genade krijgen wij verstand, geestelijk verstand mijn broeder en zuster! Lees Handelingen 20:24 en 32 en Romeinen 16:25 en 26! Hier in dit vers staat dat wij behoren te volharden in het gebed en ook te smeken voor al de heiligen dat een iedere gelovige ook Gods Genade en het Evangelie van Gods Genade leert kennen zodat hij of zij ook opgebouwd wordt. Een persoonlijke vraag aan u is: Kent u Gods Genade en het Evangelie van Gods Genade Romeinen 16:25 en 26? Zo niet. Leer dit Evangelie kennen mijn dierbare broeder en zuster en u wordt sterker en krijgt ook meer geestelijk inzicht en uw leven zal echt veranderen! Dit heeft het mij gedaan en dit kan ook met u gebeuren. In I Thessalonicensen 5 vers 17 lezen wij: Bidt zonder ophouden en in Romeinen 12 vers 12 lezen wij: "Verblijdt u in de hoop. Weest geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. Dus het gebedsleven is heel belangrijk in ons leven want bidden is praten met God en dat wilt God graag dat wij dit doen. Hij spreekt door middel van Zijn Woord tegen ons en wij kunnen alles bekendmaken aan Hem in ons gebed. Filippensen 4 vers 6 en 7 zegt ons: "Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus" Smeken is 'nederig verzoeken'! 

Efeze 6 verse 19

En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening van mijn mond

met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken

Vers 19 : De apostel Paulus zat gevangen in Rome en hij vraagt aan de gelovigen te Efeze, zijn medebroeders en zusters in de gemeente daar of plaatselijke gemeenten daar of hij het Woord van God gegeven mogen worden in de opening van zijn mond. Met vrijmoedigheid mag spreken, bekendmaken de verborgenheid van het Evangelie: de glorie van het kruis Efeze 2:11-18: Jood en Heiden verzoend door het kruis, door het bloed van Christus. Lees ook Romeinen 16 vers 25 en 26: Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt" Dit wilde hij graag bekend maken en hij vraagt hen om gebed. Wat een voorbeeld voor ons  om na te volgen dat wij ook voor onze broeders bidden die het Evangelie van Gods Genade bekend maken , de verborgheden van het kruis wat nu bekend is door de apostel Paulus aan anderen waar dan ook ter wereld! Laten wij hen niet vergeten in onze gebeden! 

Efeze 6 vers 20

Waarvoor ik een gezant ben in een keten, opdat ik daarin vrijmoedig

moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken. 

 

Vers 20: Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: de apostel Paulus zat gevangen te Rome. Hij zat gevangen  en geketend! Als een crimineel zat hij daar gevangen te Rome. Hij zat daar niet zomaar. Nee hij was gevangen gezet vanwege het feit dat hij God Genade Evangelie verkondigd had. Dit was toen een nieuwe leer en de waarheid en de Joden haatten die waarheid en wilden hem bijna vermoorden en Paulus werd ontzet door de Romeinen te Rome en zij brachten hem in de gevangenis en later werd Paulus overgebracht naar Ceasarea en beriep zich op de keizer te Rome en zodoende werd hij later naar Rome gebracht. Eerst had hij een eigen gehuurde woning met een soldaat die hem bewaakte.Lees Handelingen 28:16! Dit voor 2 jaar Handelingen 28:30 en hij ontving allen die tot hem kwamen. Aan het einde van de Efeze brief lees je hier dat hij nog steeds gevangen zat met keteken. Waarschijnlijk zat hij vast aan de soldaat die hem bewaarde. Paulus predikte over de opgestane Here Jezus Christus en het Koninkrijk Gods en lerende alle mensen met alle vrijmoedigheid en ongehinderd! Hij zit nu gevangen te Rome en is een ambassadeur van Christus en het is eigenlijk een gebed dat hij daarin vrijmoedig mag blijven spreken en het paste bij Paulus om te spreken en hij sprak namens God tot de mensen. U kunt zich voorstellen dat dit voor de apostel Paulus een behoorlijk lijden was voor Christus: een gevangene te Rome. In II Timotheus 2: 8 en 9 lezen wij het volgende: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit het zaad van David, naar mijn Evangelie; Om hetwelk ik verdrukkingen lijd tot de banden toe, als een kwaaddoener; maar het Woord Gods is niet gebonden" De apostel Paulus zat gevangen vanwege het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20:24, 32, Romeinen 16:25-26 wat de waarheid is Kolossensen 1:5-6! Hij zat vastgebonden met banden, met ketenen als een kwaaddoener. Hij was niet schuldig, voor God was hij niet schuldig. Alleen de mensheid haatte en haat nog steeds de waarheid en daarom wilden de mensen van hem af. Alleen de waarheid, Gods Woord blijft tot in eeuwigheid, Gods Woord is niet gebonden! Het gaat altijd door mijn lieve broeders en zusters. Dit is niet te binden! Gods Woord houdt eeuwig stand! Zijn Waarheid houdt eeuwig stand, gaat nooit maar dan ook nooit verloren! Denk hier eens over na! 

Efeze 6 vers 21

En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat,

en wat ik doe, dat alles zal u Tychikus, de geliefde broeder en

getrouwe dienaar in de Heere, bekend maken

 

Vers 21: Broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: de apostel Paulus zat gevangen te Rome en in erbarmelijke omstandigheden. Hij moest veel lijden voor Jezus Christus en dit viel niet altijd mee. Hij kon wel iedereen ontvangen staat er in Handelingen 28 voor 2 jaar lang, alleen kon hij niet reizen en de broeders en zusters in de gemeenten in klein Azie en andere gemeenten in Griekenland of in Rome niet bezoeken. Dus daarom zend hij Tychikus naar de gemeente te Efeze om hen te versterken in het geloof in Gods Genade Evangelie en ook hoe Paulus in de gevangenis was en wat hij precies deed in gevangenschap. Wie was Tychikus? Hij was een getrouwe dienaar van Christus. Het was een broeder in Christus die Gods Genade Evangelie kende en daarvoor stond. Hij was ook getrouw in die zin dat Paulus op hem kon vertrouwen als medebroeder en dit was erg fijn en dit is een geweldig voorbeeld voor ons om van te leren broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus. In Kolossensen 4 vers 7 en 8 staat hetzelfde geschreven over deze medebroeder en mededienstknecht van Christus: Al mijn zaken zal u bekend maken Tychikus, de geliefde broeder, en getrouwe dienaar, en mededienstknecht in de Heere; Die ik tot dat einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken wete, en uw harten vertrooste. " In Handelingen 20 vers 4 staat geschreven het volgende: "En hem vergezelschapte tot in Azie Sopater en Berea; en van de Thessalonicensen Aristarchus en Sekundus, en Gajus van Derbe en Timotheus en van die van Azie Tychikus en Trofimus"  Zowiezo 8 mensen die met Paulus meereisten naar Azie en daar was ook Tychikus bij. Dus hier zend hij Tychikus naar Efeze zoals hij hem ook gezonden heeft naar Kolosse en in Titus 3 vers 12 lezen wij het volgende:"Als ik Artemas tot u zal zenden, of Tychikus, zo benaarstig u tot mij te komen te Nikopolis; want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren" Toen Paulus de brief schreef aan Titus was hij waarschijnlijk voor een tijd weer vrij man na zijn eerste verantwoording voor de keizer te Rome. Hij kon waarschijnlijk vrij reizen want hij was van plan te Nikopolis te overwinteren. Deze vrijheid genoot hij tussen zijn eerste en tweede gevangenschap te Rome. 

Oh wat is het belangrijk en fijn als er medestanders zijn die getrouw zijn in het Evangelie van Gods Genade. Dit kunnen wij leren van deze verzen.  Vandaag de dag zijn er wel mensen die gehoord hebben en delen gehoord hebben van Gods Genade Evangelie maar weinig, erg weinig mensen,  die een stap durfen te zetten zoals Tychikus of Epafras om te gaan staan voor dit Evangelie van Gods Genade. 

Efeze 6: 22

Die ik tot dat einde  tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken

zoudt weten, en hij uw harten zou vertroosten

 

Vers 22: Paulus zend dus Tychikus naar Efeze opdat de mensen in Efeze mogen weten van Gods Genade Evangelie en meer bekendmakingen die God aan Paulus had bekend gemaakt omtrent Zijn Woord van Genade zodat de mensen dit niet alleen te weten zouden komen maar ook daardoor weer opgebouwd konden worden en versterkt en dat hun harten ook vertroost mochten worden want de apostel Paulus was niet bij hen en kon ook niet naar hen toekomen omdat hij gevangen zat en misschien waren er mensen die daardoor erg bedroefd waren geworden en geen moed meer hadden om door te gaan met Gods Genade Evangelie. In ieder geval zend hij Tychikus om hen te versterken en hun harten te vertroosten. Waarschijnlijk heeft Tychikus ook de brief die Paulus aan hen schreef meegenomen en aan hen gegeven zodat ze hier heel veel van konden leren.  

Efeze 6: 23

Vrede zij de broeders, en liefde met geloof, van God de Vader, 

en de Heere Jezus Christus

 

Vers 23: Vrede zij de broeders: dit kan alleen gezegd worden tot gelovigen en de apostel Paulus zegt dit ook tot de gelovige broeders in Efeze en ook indirect is het ook tot ons geschreven, wij die 2000 jaar later leven nu. De wereld kent de Redder der wereld niet omdat zij niet in Hem geloven. Zij kennen de vrede van God niet en genieten daarvan ook niet. Zij kennen alleen onrust en oorlog. Wij als gelovigen in Christus kennen die vrede van God en liefde (agape) met geloof van God de Vader en de Heere Jezus Christus wel. Laten wij ons daarin verblijden mijn lieve broeders en zusters in onze Heere! 

Efeze 6:24

De genade zij met allen, die onze Heere Jezus Christus liefhebben in 

onverderfelijkheid Amen

 

Vers 24: Tenslotte de Genade zij met allen, met ons allen die leden zijn van het Lichaam van Christus. Wij kennen Hem , de opgestane Heere Jezus Christus Die zit nu aan de rechterhand van de Vader, ver boven alle overheid en macht! Hij is onverderfelijk en wij zijn in Hem als nieuwe mensen en ons is die Genade en vrede van God gegeven in Hem. Laten wij elke dag God hiervoor danken!  Amen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'