'

De tweede brief van de apostel Petrus

Dit is een vers bij vers commentaar/studie

door 

J.W.Weeda

Inleiding

Deze tweede brief is ook gericht aan de Joden die gelovig geworden waren in Christus en ook verstrooid waren

over grote delen van het toenmalige Romeinse Rijk. Waarom hij deze tweede brief aan hen schreef is vanwege

het feit dat hij niet wilde verzuimen om hen te vermanen en dat ze in de waarheid versterkt zouden worden.  Dit staat in Hoofdstuk 1 vers 12.  In deze tweede brief wordt de nadruk meer gelegd op de kennis van God. Het woord weten of kennis wordt in deze brief 13 keer gebruikt. Het is gebaseerd op wat de Heere gebruikte in Johannes 17 vers 3: En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen" De apostel Petrus opent zijn brief met de omschrijving van het leven in Christus. Voordat hij de vervalsingen beschrijft beschrijft hij eerst de ware gelovigen. De beste manier om leugens te begrijpen zijn de karakteristieken van de waarheid. Petrus maakt 3 belangrijke bevestigingen over het leven met Christus. Ook deze brief/epistle zal een rol gaan spelen als de Joden die gelovig worden in Christus  in de Grote Verdrukking. 

2 Petrus 1 vers 1

Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus;

Vers 1: Simeon Petrus daar begint Petrus zijn brief mee naar deze gelovige Joden in Christus. Hij was een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Dienstknecht = in het Grieks Doulos wat betekent slaaf. Hij was dus een dienstknecht en een apostel. Petrus was een apostel geworden toen de Heere Jezus Christus op aarde was. Christus koos 12 apostelen uit en Petrus was later in het begin van Handelingen de leider van de 12 apostelen. Aan degenen en dat zijn de gelovige Joden want volgens Galaten hoofdstuk 2 vers 9 staat er geschreven:En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Na de ontmoeting met Paulus en Barnabas maakten Jakobus, Petrus en Johannes een afspraak met Paulus en Barnabas dat zij alleen tot de besnedenen (Joden)  zouden gaan en Paulus en Barnabas naar de onbesnedenen (Heidenen). Deze Joden waarnaar Petrus schrijft hebben een even dierbaar geloof in Christus met hen= dat zijn de apostelen verkregen door God Zelf door Zijn rechtvaardigheid in Jezus Christus Wie ook hun en dat van Petrus Zaligmaker is. Onze God en Zaligmaker Jezus Christus. Het laat hier weer zien dat God de Vader en God de Zoon Jezus Christus een zijn!  

2 Petrus 1 vers 2

Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere;

Vers 2: Deze brief begint Petrus ook met Genade en vrede die hen vermenigvuldigd was door de kennis van God. Genade is Gods onverdiende gunst. God geeft ook hen, deze Joden in Christus iets wat ze niet verdienen maar toch krijgen van God namelijk Zijn genade en vrede. God is de God van alle genade door Zijn Zoon Jezus Christus zie Johannes 1 vers 16: En uit Zijn volheid hebben wij  allen ontvangen, ook genade voor genade. Het resultaat hiervan is vrede. Hij is God van genade en vrede en wordt hen vermenigvuldigd door de kennis van God als zij wandelen met Hem en vertrouwen hebben in Zijn beloften. 

2 Petrus 1 vers 3

Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;

Vers 3: Wat betekenen deze woorden? Zijn Goddelijke kracht dit is namelijk van God de Vader. Wat tot het leven en de godzaligheid behoort: dat is wat tot het eeuwige leven nodig is en dienstig om dat te verkrijgen. De godzaligheid: dat is om God recht te dienen, een godzalige wandel te leiden. Geschonken heeft: Van God geschonken uit Zijn Genade zonder enige waarde van  hen. Door de kennis Desgenen: Dat is Jezus Christus.  God heeft ons geroepen  het leven, hij hier nu noemt de heerlijkheid; en godzaligheid hij nu noemt deugd.

2 Petrus 1 vers 4

Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

Vers 4: Door Welke: Dat is door Christus zijn hun en de apostel Petrus de grootste en dierbare beloften geschonken. Die beloften zijn geschonken door God: dat is, uit genade gedaan, en het beloofde goed uit genade gegeven. Opdat deze gelovigen waarnaar Petrus schrijft weldaden en beloften de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Zij waren het eeuwige verderf ontvlucht. Deze gelovige Joden die in de toekomst in de Grote Verdrukking leven zullen echt moeten vluchten van het eeuwige verderf. Zij mogen namelijk niet het merkteken van het beest ontvangen. Zij zullen moeten blijven geloven tot het einde toe waarneer Christus op aarde zal weerkomen. Het verderf is in de wereld rondom hen door de begeerlijkheid der mensheid.  Het verderf : namelijk dat de ongelovigen en ongoddelijken zal overkomen namelijk voor eeuwig van God gescheiden worden, dag en nacht op een zekere plaats pijn lijden. 

2 Petrus 1 vers 5

En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis,

Vers 5: Dit vers hoort bij vers 4. Zij waren het verderf ontvlucht wat in de wereld is door begeerlijkheid en het gaat nu over de goddelijke natuur de ze deelachtig zijn geworden en ook tot alle naarstigheid. Daarbij voegen zij bij hun geloof deugd en bij deugd kennis. Het is een deugdelijke en Godzalige wandel dit natuurlijk vanwege meer kennis. Meer kennis lijdt tot betere wandel en door wandel betere eigenschappen zoals braaf/lief zijn. 

2 Petrus 1 vers 6

 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid,

Vers 6. Wat betekent: bij de kennis matigheid? Matigheid heeft ook te maken met zelfbeheersing wat Gods Woord ook leert: dat is, onthouding van overdaad in spijs, drank en van de lusten des vleses. Bij de matigheid lijdzaamheid. Wat betekent dit lijdzaamheid? Geduld, stille berusting. En bij die berusting godzaligheid. Dat is zoals God het wil ook voor deze gelovige Joden en ook  in de toekomst in de Grote Verdrukking. Dit behoort dan een grote rol te spelen bij de gelovige Joden in Christus die dan leven en zal ook in hun leven tot uiting behoren te komen. 

2 Petrus 1 vers 7

En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen.

Vers 7: Godzaligheid: Godsvrucht. Zoals God het wil: broederlijke liefde. Dus degene die je broeder of zuster is in Christus liefhebben als jezelf. Dit geldt niet alleen dat je je broeders en zusters behoort lief te hebben maar ook liefde mag hebben voor alle mensen. Ook mensen die niet geloven in Christus. Dit is wat Petrus schrijft aan deze gelovige Joden.  Dus alle mensen, zelfs ook je vijanden behoor je lief te hebben. Mattheus 5 vers 44 zegt ons: Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen. Dit geldt ook voor deze gelovige Joden en ook de Joden in de toekomst in de Grote Verdrukking waarin het heel moeilijk wordt voor de gelovige Joden om te blijven geloven in Christus. Dan zullen deze vermaningen en verzen gaan gelden. 

Natuurlijk geldt dit ook voor ons als leden van het Lichaam van Christus. Petrus richt zich echter tot de Joden en niet tot ons persoonlijk. Dit is ook gericht op de toekomst.  

2 Petrus 1 vers 8

 Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus.

Vers 8: Want zo deze dingen bij u zijn. Wat zijn deze dingen? De godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen onder andere. Deze zijn bij hen, deze gelovige Joden in Christus en ook overvloedig in hen. Zij zullen niet leeg zijn. Wat betekent hier onvruchtbaar laten? Namelijk van goede werken, die vruchten zijn van den Heiligen Geest en van het geloof. Onder andere kunnen wij dit lezen in Mattheus 3 vers 8 en Johannes 15 vers 2. Dit alles in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Dat is tot de kennis tot meerdere en overvloediger kennis wat wij ook kunnen lezen in 2 Petrus 3 vers 18

2 Petrus 1 vers 9

Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden.

Vers 9: De apostel Petrus wil hiermee zeggen dat wie geen o.a. broederlijke liefde toont, geen liefde heeft tot allen, geen lijdzaamheid heeft die leidt tot godzaligheid die is blind. Namelijk in zijn verstand, aangaande de zaken die de rechte godsdienst betreffen namelijk God dienen of godzaligheid. Het is net als de schriftgeleerden en farizeeen die met de Heere Jezus Christus wilden twisten zij waren blind en in Mattheus 15 vers 14 lezen wij dan ook: Laat hen varen; zijn zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde de blinde leidt, zo zullen zij beiden in de gracht vallen. Van verre niet ziende: Dat betekentbijziende,die niet kan zien dan hetgeen dicht voor zijn ogen gehouden of gebracht wordt, en de ogen bijna toesluitende. Hebbende vergeten: wat betekent dit dan? Vergeten de reiniging van zonden door water (doop). Zijn vorige zonden: Dit zijn de zonden die eertijds begaan zijn. Dus de bekering tot God in Christus en de reiniging daarna door water is de persoon waar het hier om gaat vergeten. 

2 Petrus 1 vers 10

Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.

Vers 10: Vanwege het voorgaande vers hier een oproep aan zijn broeders (Joden in Christus) zegt de apostel Petrus dat ze zich moeten beijveren. Om wat? Om hun roeping en verkiezing vast te maken. Wat betekent dit dan? Antwoord: door de goede werken;namelijk als door de vruchten, waaruit een goede boom bekend wordt. Dit lezen wij in Mattheus 7 vers 17 en 18: Alzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen.  Mensen hier worden vergeleken met goede bomen (gelovigen) en kwade bomen (ongelovigen). Dit zeide Jezus Christus op aarde tegen de mensen. Dus als deze gelovige Joden waarnaar Petrus schrijft zich blijven beijveren om hun roeping en verkiezing vast te maken door goede vruchten te doen en te laten zien zullen zij nimmermeer struikelen. Dit behoort wel door hen gecontinueerd worden met andere woorden zij moeten blijven in het geloof en daarin volharden. 

2 Petrus 1 vers 11

Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

Vers 11: Als ze volharden in het geloof en door de Grote Verdrukking heenkomen zullen ze rijkelijk toegevoegd worden om het Koninkrijk wat op aarde zal komen ingaan namelijk het 1000 jarig Rijk. Zij zullen dan wel de goede vruchten moeten blijven voortbrengen. Het zal niet gemakkelijk zijn. Als wij vallen of ontrouw zijn als leden van het Lichaam van Christus onder deze bedeling van Gods Genade Hij blijft getrouw, Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Wij blijven zonen en dochters van Hem omdat wij ook verzegeld zijn met Gods Geest Efeze 1: 13 en 14, Efeze 4:30. 

2 Petrus 1 vers 12

Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt.

Vers 12: Wat betekenen deze woorden van de apostel Petrus naar deze gelovige Joden? Met andere woorden hij zal niet vergeten om hen te vermanen dat ze goede vruchten moeten voortbrengen. Dat ze blijven geloven in Christus en ook versterkt worden in de waarheid die voor hen geldt namelijk het eeuwige Koninkrijk wat begint op aarde en Christus als Koning der Koningen en dat ze met Hem zullen regeren op aarde. Dus vermaning was erg belangrijk en dat zal het ook zijn voor de Joden in de Grote Verdrukking  als deze brieven weer gelezen en bestudeerd worden onder de gelovige Joden. 

2 Petrus 1 verse 13

En ik acht het recht te zijn, zolang ik in dezen tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning;

Vers 13: De apostel Petrus achtte het recht te zijn hen te vermanen deze Joden zolang hij in deze tabernakel (lichaam) leefde. Dat hij hen kon opwekken door vermaning. Dit zegt de apostel Petrus omdat de gelovigen waarnaar hij schrijft vaak traag en slaperig waren en hun plicht niet deden. Hij, Petrus moest hen vaak indachtig maken door vermaningen zodat ze weer opgewekt waren. 

2 Petrus 1 verse 14

 Alzo ik weet, dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard.

Vers 14: De apostel vertelt en zegt hier dat het sterven hem nabij is: het afleggen van zijn tabernakel. Het lichaam is een tabernakel. Hij wist dat zijn einde nabij was. Daarom was het erg belangrijk deze gelovige Joden waarnaar hij schrijft te blijven vermanen zolang hij dit nog kon doen. De Heere Jezus Christus had hem geopenbaard hoedanige lichamelijke dood hij zou sterven. In Johannes 21 verse 18 en 19 lezen wij:  Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt.  En dit zeide Hij, betekenende, met hoedanigen dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide Hij tot hem: Volg Mij.

2 Petrus 1 vers 15

Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben.

Vers 15: Wat betekenen deze woorden in dit vers? Bij alle gelegenheid= Ofaltijd, alleszins. Naarstigheid= beijveren. Het had alles te maken met dat hij hen vermaande en dat zij weer tot een betere wandel konden komen door deze vermaning. Het tweede gedeelte hier heeft te maken met als hij er niet meer is. Als hij ontslapen namelijk uit dit leven, dat is, na zijn dood  over deze vermaningen nog nadenken en dat kan door deze brieven allebei geschreven door Petrus aan deze gelovige Joden in Christus. 

2 Petrus 1 vers 16

Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.

Vers 16 De apostel Petrus zegt hier het volgende dat hij geen menselijke fabels die overigens erg goed in elkaar zitten, heet nagevolgd: namelijk gelijk de valse leraars dit plegen te doen.  In het Grieks staat er wantkunstelijke fabelen niet nagevolgd. Wat hij wel zegt is dat hij en nog meer met hem hen bekend heeft gemaakt de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus. Dat is, de eerste komst van Christus in het vlees, waarin Hij door Zijn leer en wondertekenen krachtig heeft getoond en de harten der mensen overtuigd heeft. Dat Hij de ware beloofde Messias was, inzonderheid ook door Zijn opstanding uit de doden en de verheerlijking volgende. Hij Petrus, Jakobus en Johannes zijn aanschouwers geweest van Christus majesteit. In Mattheus 17 vers 1 en 2 lezen wij het volgende; En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hogen berg alleen.  En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende.Dit hadden Petrus, Johannes en Jakobus gezien namelijk Christus majesteit: iets van de toekomst als Hij als Koning zal regeren op aarde. Daarom spreekt Petrus tot hen, deze gelovige Joden over wij. 

2 Petrus 1 vers 17

 Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.

Vers 17 Christus ontving van God de Vader eer en heerlijkheid.  Als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid. Wat betekent dit? Dat is van de God de Vader in majesteit vanuit de hemel, Die de troon is Zijner majesteit en heerlijkheid. God de Vader bracht deze woorden voor Zijn Zoon: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb. Dit correpondeert met Mattheus 17 vers 5: Terwijl Hij nog sprak, zie , een luchtige wolk  heeft hen overschaduwd; en zie , een stem uit de wolk, zeggende : Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelke Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem. Hier was Petrus met Johannes en Jakobus getuige van geweest. Ook in Markus 9 en Lukas 9 vers 28 kunnen wij hierover lezen. 

2 Petrus 1 verse 18

En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op den heiligen berg waren.

Vers 18: En deze stem hebben wij gehoord. Welke stem was dit? Dit was de stem van de Here God. De Vader in de hemel en deze stem kwam rechtstreeks vanuit de hemel. In Lukas 9 vers 35 lezen wij nogmaals het volgende; En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon; hoort Hem.  In vers 28 van ditzelfde hoofdstuk lezen wij: en het geschiedde omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus en Johannes en Jakobus, en klom op den berg om te bidden. Zij, Petrus, Johannes en Jakobus waren dus met de Heere Jezus Christus op de berg en dit was de heilige berg. Zij alledrie hebben de stem van God gehoord toen zij op de heilige berg waren. 

2 Petrus 1 vers 19

En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.

Vers 19: Wij hebben het profetische woord zegt de apostel Petrus hier. Wat betekenen deze woorden? Antwoord: Namelijk dat in de schriften der profeten staat beschreven, hetwelk van de kracht en de komst vanChristusovervloedig getuigt. De apostel Petrus leefde onder de profetie en niet onder het geheimenis. De profetie is vanaf de grondlegging der wereld. Dit was niet verborgen bij God zoals het Geheimenis wat de apostel Paulus mocht vertellen aan deze wereld, de Heidenen. Petrus richt dus zijn brief aan de gelovige Joden en de brief is ook bedoeld voor de toekomst als de Joden in de Grote Verdrukking zijn. Het Profetische Woord is zeer vast. Het staat vast. Het zijn alle boeken van God, het profetische Woord,  behalve de brieven van de apostel Paulus! Zij, deze gelovige Joden behoren hierop acht te slaan en dan doen zij wel. Dit profetische Woord is een licht. In Psalm 119 vers 105 lezen wij: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Hier zit een algemene waarheid in mijn broeders en zusters al zijn deze woorden ten eerste voor de gelovige Joden geschreven. Zij behoren dus acht te slaan op God's Woord van Profetie. Dit Woord schijnt in duistere plaatsen waar mensen niet gelovig zijn. Het dringt door, ook tot hen.  Totdat de dag aanlicht! Wat betekent dit nu eigenlijk? In het Grieks staat dat de dag doorschijne, doorbreke. Onder deze dag wordt verstaan de tijd der volmaakte kennis in het toekomende leven. Hun toekomende leven op aarde, in het Duizendjarig Rijk en dat ze met Christus zullen regeren op aarde. En de Morgenster opga in uw harten. Wat betekent dit? De Morgenster is Christus, die hen zal opgaan in Zijn volmaaktheid in het toekomende leven als zij regeren met Hem als koningen op deze aarde in  het Duizendjarig rijk en Christus hun Koning zal zijn. Gelijk God het licht, en het Lam de kaars en Morgenster van het hemelse Jeruzalem wordt genoemd, ten opzichte van de volle kennis, die zij dan door Hem zullen ontvangen;  In Openbaring 21 vers 23 lezen wij het volgende: En de stad behoeft (dit is de stad Jeruzalem) de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars

2 Petrus 1 vers 20

Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging

Vers 20: Dit eerst wetende. De gelovigen behoorden ervan doordrongen te zijn ten eerste en ook weten dat geen profetie hetgeen God's Woord is van eigen uitlegging. Geen mens heeft het van zichzelf uitgelegd aan andere mensen. God's Woord is door God geinspireerd, elk vers. Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is.  Dus ook de Profetie omdat dit ook Gods Woord is. Dus alle profetie der Schrift is niet van mensen maar van God. Het betekent, òf de uitlegging, die door de profeten zelf gedaan wordt met het voorstellen van hun voorzeggingen, waarmede zij den mensen uitleggen en verklaren niet hun eigen goeddunken, maar den raad Gods;  niet wat hun eigen gemoed, maar wat de Geest Gods hun ingeeft! 

2 Petrus 1 vers 21

Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Vers 21: De profetie is destijds dat het bekend was voortgebracht door de wil van mensen. Dat is door menselijk goeddunken of ingeven, zoals zij als mensen gewild en goed gevonden hebben. De heilige mensen Gods: dit zijn de profeten of die het profetische Woord verkondigden aan mensen werden door de Heilige Geest van God gedreven om te spreken. Dit deden zij niet uit zichzelf. God gaf deze mensen de opdracht wat ze moesten zeggen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Petrus 2 vers 1

 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende;

Vers 1:Er waren ook oprechte profeten onder het volk Israel die de Schrift van God brachten en zij moesten zich aan deze Schriften houden 2 Petrus 1 vers 19. Er zijn echter ook valse profeten onder het volk geweest , onder het volk Israel die men moest mijden. In Deuteronomium 13 vers 1 lezen wij: Wanneer een profeet of droomdromer in het midden van u zal opstaan, en u geven een teken of wonder. Deze hebben verderfelijke ketterijen ingevoerd en verloochenen ook de Heere. Het betekent dit: ketterijen des verderfs. Met dit brengen ze een haastig verderf over zichzelf. Niet alleen het Israel van toen. Petrus schrijft naar deze gelovige Joden en ook voor de toekomst en net als in het verleden waren er ook valse leraars onder hen en zullen dit ook zijn in de toekomst in de Grote Verdrukking. 

2 Petrus 2 vers 2

En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.

Vers 2: Veel mensen zullen deze valse leraars volgen of navolgen en zeker hun verderfenissen en door die verderfenissen, die valsheid wordt de waarheid van God gelasterd. Ook dit gaat gebeuren in de Grote Verdrukking als de Joodse gelovigen in eerste instantie deze Schriften weer zullen lezen. De weg der waarheid is het Evangelie van het Koninkrijk wat weer zal gepredikt worden onder de gelovigen en hun aardse hoop het Koninkrijk dat op aarde zal komen en Christus als Koning. Dit zal gelasterd worden!

2 Petrus 2 vers 3

En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.

Vers 3: Wat betekent dit vers? Zij zullen: dit zijn de valse leraars als wij in de context lezen. De valse profeten zijn het onkruid dat zoveel op de tarwe lijkt. In Mattheus 13 vers 24 en 25 lezen wij: Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg. Zij bevinden zich onder het volk van God, waaronder Petrus zijn dienst heeft. Hij waarschuwt de gelovigen voor hen. Valse profeten en valse leraren zijn geen nieuw verschijnsel. Ze waren er ook vroeger onder Gods volk. In Jeremia 23 vers 11-21 kunnen wij dit lezen.  Ze zetten hun werk voort in de vele valse leraren die er toen ten tijde van Petrus er waren en ook in de toekomst in de Grote Verdrukking!  Door gierigheid: zij zijn aangedreven  om vuil gewins wille, voor hun eigen voordeel dus misbruik maken van. En dat doen ze met gemaakte woorden! Wat zijn gemaakte woorden hier in dit vers? Het antwoord hierop is dat dit  geveinsde, zoete en vleiende woorden zijn. Geveinsde woorden zijn niet eerlijk gemeende woorden. Deze gebruiken ze en het lijkt net of ze de waarheid vertellen maar dat is niet zo. Van u een koopmanschap maken. Wat betekent dit? In het Grieks staat er verkoop-manschappen en dat betekent dat ze met hun vleiende woorden deze verkopen aan hen om hen aan te trekken en voor zich te winnen maar dat ze dit niet doen om te vertellen dat zij zalig kunnen worden, dus behouden worden maar dat ze erop uit zijn op hun bezittingen. Dit zal ook in de toekomst in de Grote Verdrukking gebeuren en daarom worden deze gelovige Joden gewaarschuwd door de apostel Petrus want het speelde al ten tijde Petrus deze brief aan hen schreef maar hij schrijft hen over de toekomst.  Over welke het oordeel: dat is, de straf die God over hen zal laten komen. Over lang niet ledig is: dat is al lang over hen besloten en dit zal zeker over hen komen. Wat betekent hun verderf sluimert niet?  Hun verderf zal komen. Zij zullen dit ontvangen van God. 

2 Petrus 2 vers 4

Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;

Vers 4: God heeft de engelen die gezondigd hebben niet gespaard. Satan en zijn engelen die gevallen zijn zullen in de poel des vuurs geworpen worden wat voor hen is voorbereid. In Mattheus 25 vers 41 lezen wij het volgende: Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. God zal deze engelen niet sparen en zal ze in de hel werpen. Satan zal eerst met zijn engelen uit de hemel geworpen nog worden op de aarde ten tijde de Grote Verdrukking . Als Christus op aarde komt om als Koning te regeren zal satan met zijn engelen gebonden worden 1000 jaar lang. Dit zal de hel zijn waar hij en de gevallen engelen met ketenen der duisternis zullen zijn om tot het definitieve oordeel van God bewaard te worden. Na die tijd zal hij een korte tijd vrijgelaten worden om de volkeren te verleiden en hen toe aan te zetten om tegen Christus te strijden. Daarna zal God satan en zijn engelen werpen in de poel des vuurs en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht Openbaring 20:7-10. Dit is het laatste oordeel over satan en zijn engelen dus de gevallen engelen die gezondigd hebben. 

2 Petrus 2 vers 5

En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;

Vers 5: God heeft de oude wereld niet gespaard. Dat is, de mensen van de eerste wereld voor de zondvloed. In Genesis 6 vers 7 lezen wij het volgende:En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. En daarop volgt dit vers: Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN Genesis 6 vers 8. Hij Noach was de prediker der gerechtigheid. Hij sprak over God en Zijn gerechtigheid en daarom vond Noach in Gods ogen genade en werd hij en zijn familie en dat is acht zielen bewaard in de ark. De andere mensen die goddeloos waren kwamen om in de zondvloed en niet alleen de mensen maar ook dieren die niet in de ark waren verdronken in de zondvloed. 

2 Petrus 2 vers 6

En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven;

Vers 6: God heeft de steden Sodom en Gomorra in tot as verbrand. De mensen die in deze steden leefden waren zo goddeloos. Hun zonde was zeer zwaar Genesis 18 vers 20. In Genesis 19 vers 24 en 25  lezen wij hierover:  Toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en over Gomorra regenen, van de Heere, uit de hemel. En Hij keerde dezelve steden om, en die ganse vlakte, en all inwoners van deze steden, ook het gewas des lands. Deze straf werd tot een voorbeeld gezet voor degenen die goddeloos zouden leven. Een  ieder die goddeloos is en blijft zal uiteindelijk de eeuwige straf ontvangen van God! In Openbaring 20 vers 15: En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs.  Maar er is nu goed nieuws, werkelijk goed nieuws! Het is nu nog niet te laat! Geloof nu in de Heere Jezus Christus als Verlosser en u, jij zult gered worden!! Geloof dat Hij voor jouw zonden stierf, in jouw plaats op Golgotha aan het kruis, is begraven en ten derde dage na de Schriften opgestaan ook voor jou om jou het eeuwige leven te geven! Neem Hem, Christus, aan als Verlosser voordat het te laat is!! Lees 1 Korinthe 15:3-4. Romeinen 5:8. Niemand kan zeggen dat morgen niet te laat is behalve God. 

2 Petrus 2 vers 7

En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft;

Vers 7: De rechtvaardige Lot. Lot was een neef van Abraham. Hij reisde met Abraham mee naar het beloofde land. In Genesis 13 vers 1 lezen wij; Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had, en Lot met hen. In ditzelfde hoofdstuk lezen wij in de verzen 5-9 het volgende: En Lot, die met Abram toog, had ook schapen, en runderen, en tenten.  En dat land droeg hen niet, om samen te wonen; want hun have was vele, zodat zij samen niet konden wonen.  En er was twist tussen de herders van Abrams vee, en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Kanaänieten en Ferezieten in dat land. En Abram zeide tot Lot: Laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders; want wij zijn mannen broeders.  Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij; zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan; en zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan.  En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde; eer de HEERE Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des HEEREN, als Egypteland, als gij komt te Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan, en Lot trok tegen het oosten; en zij werden gescheiden, de een van den ander.  Lot was een rechtvaardige man en gruwde van de ontucht die gepleegd werd in de steden Sodom en Gomorra. Hij werd erg moe van het toekijken van deze zonden die daar gepleegd werden. Daarom verlostte God hem en zijn dochters uit deze gruwelijke mensen. In Genesis 19 vers 16 -23:En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: Maak u op, neem uw huisvrouw, en uw twee dochteren, die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid dezer stad niet omkomt.  Maar hij vertoefde; zo grepen dan die mannen zijn hand, en de hand zijner vrouw, en de hand zijner twee dochteren, om de verschoning des HEEREN over hem; en zij brachten hem uit, en stelden hem buiten de stad.  En het geschiedde als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide Hij: behoud u om uws levens wil; zie niet achter u om, en sta niet op deze ganse vlakte; behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt.  En Lot zeide tot hen: Neen toch, Heere! Zie toch, Uw knecht heeft genade gevonden in Uw ogen, en Gij hebt Uw weldadigheid groot gemaakt, die Gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het leven; maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleve, en ik sterve! Ziet toch, deze stad is nabij, om derwaarts te vluchten, en zij is klein; laat mij toch derwaarts behouden worden (is zij niet klein?) opdat mijn ziel leve. En Hij zeide tot hem: Zie, Ik heb uw aangezicht opgenomen ook in deze zaak, dat Ik deze stad niet omkere waarvan gij gesproken hebt.  Haast, behoud u derwaarts; want Ik zal niets kunnen doen, totdat gij daarhenen ingekomen zijt. Daarom noemde men den naam dezer stad Zoar.  De zon ging op boven de aarde, als Lot te Zoar inkwam. Lot's vrouw keek om en werd een zoutpilaar in vers 26. Alleen Lot en zijn 2 dochters werden verlost van de Heere. 

2 Petrus 2 vers 8

(Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken);

Vers 8: Dit vers gaat ook over Lot. Lot was rechtvaardig in de ogen van God. Hij woonde bij de goddelozen mensen dichtbij Sodom. Hij kwelde zijn ziel elke dag door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Waarschijnlijk ook wat zij per dag spraken. Als gelovige in Christus kan je je wel verplaatsen in Lot. De wereld is er niet beter op geworden nadat Sodom en Gomorra waren vernietigd door God. Het is alleen veel erger geworden vanwege veel meer mensen op deze aarde, door versnelde media, snellere communicatie onder mensen. We weten nu sneller wat waar en hoe gebeurt.  Wat toen in deze steden gebeurde gebeurt nu heden ten dage zoveel meer. Je had in deze steden onrechtvaardige mensen. De mensen geloofden niet in God. Er was veel op het gebied van sex. Dit was hun religie. Je leest in Genesis over dit Genesis 19 ver 5: En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen. Nu duizenden jaren verder wordt er elke dag veel aandacht geschonken via de media voor deze vorm van sexualiteit of andere vormen ervan. In de wereld is het in grote delen van deze wereld geaccepteerd. Van geen wonder want wij lezen in Efeze 2 vers 2 en 3 de volgende verzen:In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;  Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Logisch mensen zijn dood, ja geestelijk dood door de misdaden en zonden en dit waren de mensen in Sodom en Gomorra ook. God kon het niet meer aanzien en heeft de steden omgekeerd en vernietigd maar Lot en zijn 2 dochters werden gespaard want Lot was rechtvaardig in Gods ogen. 

2 Petrus 2 vers 9

Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden

Vers 9: De Heere verlost de godzaligen. Dit zijn de mensen die rechtvaardig zijn en geloven in Hem. Zo weet de Heere betekent dit: dat is, wil en kan; gelijk Hij ook dikwijls getoond heeft. Uit de verzoeking worden de godzaligen verlost. Wat betekent dit? Dat is, de verdrukking, waardoor zij van God verzocht en beproefd worden. In Jakobus 1 vers 2 lezen wij: Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Zij komen in veel verdrukking te zitten en de Heere zal hen verlossen hieruit. En de onrechtvaardigen: namelijk die zodanig zijn en blijven zonder zich te bekeren van hun onrechtvaardigheid. In Ezechiel 18 vers 21 lezen wij het volgende: Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden, die hij gedaan heeft, en al Mijn inzettingen onderhoudt, en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven. Er bestaat een weg voor de goddeloze, voor de onrechtvaardige om bij God te komen in de toekomst als hij of zij dit doet wat in dit laatste vers staat. De onrechtvaardigen zal God bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Wat is de dag des oordeels? Antwoord: Dat is het laatste oordeel waarin zij (ongelovigen) overgegeven zullen worden om beide naar ziel en lichaam eeuwiglijk gestraft te worden. In Openbaring 20: 12-15 staat geschreven dit: En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.  En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.  En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.  En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

2 Petrus 2 vers 10

Maar allermeest degenen, die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren;

Vers 10: Allermeest degenen. Wat betekent dit? Dat is, vooral of allerzwaarst. Die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen: In het Grieks achter het vlees; dat is, de vleselijke onkuisheid, onreinheid bedrijven, daarin wandelen. Nogmaals lezen wij in verband met dit Efeze 2 vers 3: Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Dit zijn de ongelovigen waarnaar Petrus heenwijst. Zij verachten ook de heerschappij. Welke heerschappij? De heerschappij van God wordt hiermee bedoeld. Die stout zijn, zichzelf behagen: Het zijn de mensen die eigenzinnig zijn. En zij schromen niet te lasteren. Zij lasteren de heerlijkheden van God en schamen zich daar niet voor. Dit heb je nu ook onder de ongelovigen onder deze Bedeling van Gods Genade waaronder wij nu leven maar dit zal ook zeker in de Grote Verdrukking tot uiting komen. 

2 Petrus 2 vers 11

Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen.

Vers 11: De engelen in sterkte en kracht meerder zijnde. Wat beteken dit? Dat is, de goede engelen, waaronder Michaël tot een voorbeeld wordt voorgebracht. In Judas 9 lezen wij het volgende: Maar Michaël, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u!  En kracht meerder zijnde: Namelijk dan enige mensen zijn. Geen lasterlijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen. Zij zullen geen oordeel vellen over degenen die verloren gaan, de ongelovigen. Het oordeel is aan de Heere, Hij zal alles vergelden en bestraffen. 

2 Petrus 2 vers 12

Maar deze, als onredelijke dieren, die de natuur volgen, en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, dewijl zij lasteren, hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden;

Vers 12: De apostel Petrus spreekt hier over ongelovigen die de Heere lasteren. Zij zijn onredelijke dieren die de natuur volgen. Dat betekent dit in het Grieksnatuurlijke;dat is, volgende het ingeven en de lusten van hun natuur, die den valsen leraars gelijk zijn, omdat zij zo ook de lusten van hun verdorven natuur volgen. Voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden. Wat betekent dit dan? In het Grieks lezen wij geteeld of geboren, dat is gelijk de onredelijke dieren aders neit hebben te verwachten dan vand e mensen gevangen en gedood te worden, zo hebben ook deze valse leraars anders niet te verwachten dan van God met een eeuwig verderf gestraft te worden, gelijk in het volgende verklaard wordt. Gevangen en gedood: In het Grieks staat er tot vang en verderf. Zij, deze ongelovigen, deze valse leraars lasteren maar weten niet wat ze zeggen, wat zij bevestigen. Zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. Wat betekent dit? Dat is verloren gaan of in hun verderf verloren gaan. 

2 Petrus 2 vers 13

 En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn;

Vers 13: Wat betekenen deze woorden? Het gaat in ieder geval nog verder over de ongelovigen die de gelovige Joden bedriegen en ook in de toekomst tijdens de Grote Verdrukking. Laten we eens nader bekijken wat deze woorden betekenen. Zij, de ongelovigen zullen het loon der ongerechtigheid verkrijgen. Wat is het loon der ongerechtigheid? Namelijk de eeuwigen dood en verdoemenis, die de ongerechtigheid naar Gods rechtvaardig oordeel verdient. Dagelijkse weelde betekent hier lekker leven gelijk de rijke man deed. Dit kunnen wij lezen in Lukas 16 vers 19 waar staat geschreven: En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig. Vermaak achtten betekent: In het Grieks staat er wellust. Vlekken en smetten betekent hier: Een bepaalde naam die zij gebruiken dat ze ook gelovigen zijn maar die ze met hun kwaad leven bevlekken. Zij zijn weelderig in hun bedriegerijen: Het Griekse woord is apatais; dat is bedriegelijke verleidingen. Als zij in de maaltijden met u zijn: Of als zij met u goede sier maken; dat is, van u te gast genood zijn of de algemene maaltijden met u houden. Ze doen zich voor als gelovigen maar bedriegen de gelovigen en dit zal in de Grote Verdukking een grote rol gaan spelen want de apostel spreekt over de toekomst hier. Zij zullen ook met de gelovige Joden maaltijden hebben en hun bedriegen. 

2 Petrus 2 vers 14

Hebbende de ogen vol overspel, en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking;

Vers 14: Wat betekenen deze woorden? Hebbende de ogen vol overspel: Dat betekent die klaar bewijzen hun genegenheid tot onkuisheid, en die zij op andere vrouwen slaan om die te begeren. En die niet ophouden van zondigen: Grieks onophoudelijk van zonde; dat is, die gedurig met onkuis aanschouwen en begeren van andere vrouwen het hart tot overspel bewegen, en deze ook met het hart begaan. Verlokken wat betekent dit? Namelijk met schoon spreken, als met een aas. De zielen die onvast zijn: namelijk in de waarheid of godzaligheid. Het hart is gierig van hen deze ongelovigen. Kinderen der vervloeking dat betekent vervloekte mensen. 

2 Petrus 2 vers 15

Die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en volgen den weg van Balaäm, den zoon van Bosor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft

Vers 15: Deze ongelovige mensen, bedriegers, valse leraars. Zij hebben de rechte weg verlaten van God en zijn verdwaald. Zijn op een dwaalweg gekomen en volgen die. De rechte weg hier betekent: namelijk de zaligheid of de godzaligheid die tot de zaligheid leidt. De weg van Balaam volgen zij. Wat betekent dit? Antwoord: Dat is, de wijze van doen. In Judas vers 11 staat geschreven: Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaäm zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Balaam was de zoon van Bosor. Deze Bosor wordt Numeri 22 vers 5 Beor of Bechor genaamd. Deze Balaam die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft: Dit is dat Balak hem had beloofd om een ongerechtige zaak te doen namelijk het volk Israel te vloeken. Gods volk te vloeken. 

2 Petrus 2 vers 16

Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad; want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd.

Vers 16: Hij Balaam heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad. Ongerechtigheid oovertreding. Want het jukdragende stomme dier: Dat is de ezelin waarop Balaam of Biliam op reed. Dat die sprak op een gegeven moment met een mensenstem: in het Grieks geluid gevende. Heeft des profeten dwaasheid verhinderd: namelijk Biliam die een profeet wordt genoemd wat we ook lezen in Jozua 13 vers 22:  Daartoe hebben de kinderen Israëls met het zwaard gedood Bileam, den zoon van Beor, den voorzegger, nevens degenen, die van hen verslagen zijn. Hij was een voorzegger of een waarzegger omdat hij bij de Moabieten gehouden werd voor zodanig als de profeten  gehouden werden bij het volk Gods, hoewel hij ook van God ingegeven heeft geprofeteerd Numeri 24 vers 17 en Johannes 11 vers 51: Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth verstoren. En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar, zijnde hogepriester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk. Het gaat er hierom breoders en zusters in Christus  dat God sprak door mensen heen. 

2 Petrus 2 vers 17

 Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt.

Vers 17: Wie zijn deze waterloze fonteinen? Dit zijn die valse leraars waar Petrus het in dit hoofdstuk over heeft. Dat is, zijn lijken wel op fonteinen vol met water, maar geven geen water; door welke gelijkenis hun schijnheiligheid en geveinsdheid wordt beschreven. De donkerheid der duisternis in der eeuwigheid betekent zeer dikke duisternis. Niet zoals het 's nacht nu is met vaak de maan en de sterren. Nee zeer dikke duisternis en wordt ook wel genoemd de buitenste duisternis Mattheus 8 vers 12, 22 vers 13 en 25 vers 30 waardoor de hel beduid wordt. "En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden" "Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden.  En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden.

De buitenste duisternis is bestemd voor deze valse leraars die niet geloven in Christus en voor al degenen die niet geloofd hebben in God en in Christus als Verlosser, die komen daar terecht. Dat is hun eeuwige bestemming. Wat een verschrikkelijke bestemming krijgen deze mensen! 

2 Petrus 2 vers 18

Want zij, zeer opgeblazene ijdelheid sprekende, verlokken, door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden, degenen, die waarlijk ontvloden waren van degenen, die in dwaling wandelen;

Vers 18: Zij spreken zeer opgeblazen ijdelheid deze valse leraars: In het Grieks staat er zeer opgeblazene dingen der ijdelheid;dat is, hun valse en ijdele leer met grote opgeblazenheid geven zij door en proberen zo mensen te verleiden voor de valsheid. Door de begeerlijkheden. In het Grieks betekent het gelijk ook in. Ontuchtigheden:  dartelheden, geiligheden. Het lijkt erg speels maar ondertussen is het ontucht.  Zij proberen te verleiden deginen die waarlijk ontvlucht waren van degenen die in dwaling wandelden. Dat betekent: degenen die nu de kennis der rechte waarheid inderdaad hebben en gevlucht zijn van degenen die in de dwaling wandelen. Deze mensen worden weer verleid door deze ijdelheidsprekers, valse leraars. 

2 Petrus 2 vers 19

 Belovende hun vrijheid, daar zijzelven dienstknechten zijn der verdorvenheid; want van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt.

Vers 19: Deze valse leraars beloven de gelovige Joden die de dwaling zijn ontvlucht vrijheid. Dit is geen vrijheid maar zij worden verleid tot een soort van vrijheid. Deze valse leraars zijn dienstknechten der verdorvenheid, van de ongerechtigheid. Het is een vleselijke vrijheid onder het deksel van het Evangelie. De vleselijke vrijheid is die begeerlijkheden van het vlees en de ontucht. Zij zijn verdorven: namelijk die in hen is en heerst en zijn tot het eeuwig verderf! Dit zijn dienstknechten van de satan en de satan heeft deze valse leraars overwonnen en tot dienstknecht gemaakt. 

2 Petrus 2 vers 20

Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste.

Vers 20: Want indien zij. Wie zijn die zij? De gelovigen nadat zij door de kennis. Wat betekent dit? Namelijk die zij hebben verkregen door de prediking van het Evangelie. Door Christus de besmettingen der wereld ontvlucht zijn. Wat betekent dit? Dat is, de dwalingen, afgoderijen en grove zonden, waarin zij tevoren waren en ook deden en die in de wereld zijn. Dit waren zij ontvlucht maar zijn weer door de dwaling te pakken genomen. Zij hebben zich laten verleiden door dit en dat zij daartoe wederom vervallen en daarin blijven, zonder zich daarvan te bekeren en laten deze zonden over hen heersen. Zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste: Dat is, deze hun laatste staat, waarin zij zijn als zij van de waarheid afgevallen zijn. Dit zal ook gebeuren in de Grote Verdrukking omdat de verleiding veel groter is dan nu onder de huidige bedeling van Gods Genade. 

2 Petrus 2 vers 21

Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, dien gekend hebbende, weder afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was.

Vers 21: Een aantal gelovige Joden zullen terugkeren naar de ongerechtige kant wat ze ontvlucht waren. De weg der gerechtigheid betekent: Dat is, de leer van het Evangelie, die tevoren genoemd is de weg der waarheid. Het was dus beter beweest dat ze God's gerechtigheid in Christus niet hadden gekend want nu ze deze gerechtigheid wel gekend hebben keren zij zich af van het heilige gebod van God. Dat is, de heilige leer van het Evangelie, die niet alleen bestaat in beloften, maar ook in geboden; en de apostel spreekt aldus, omdat de valse leraars de mensen verleiden, niet alleen van de waarheid maar ook tot allerlei goddeloosheid. Het was hun overgegeven maar zij hebben opnieuw de ongerechtigheid meer lief dan Gods heilig Evangelie. 

2 Petrus 2 vers 22

Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.

Vers 22: Dit vers is heel duidelijk. Deze die de weg der gerechtigheid kenden keerden terug tot de ongerechtigheid. Het is net als de hond die weer keert tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug die weer in de modder gaat liggen en weer vies wordt. Deze gelovigen keren weer terug naar de zonde en keren zich af van God. Dit kan echt gebeuren onder de Grote Verdrukking waaronder mensen leven in de toekomst. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Petrus 3 vers 1

Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke;

Vers 1: Twee zendbrieven heeft Petrus aan de gelovige Joden geschreven en dit is het laatste hoofdstuk van de tweede brief aan hen. Beide ik betekent dit : Dit woord moet daarbij gedaan worden, omdat de apostel spreekt in het meervoud, van beide zijn zendbrieven. Door vermaning: vermaning tot beter of indachtmaking. Uw oprecht betekent namelijk in de leer van het Evangelie. Het Evangelie voor deze Joden, het Evangelie van de besnijdenis en door dat Evangelie hun verstand op te wekken. 

2 Petrus 3 vers 2

 Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn

Vers 2: Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden. Dit schrijft de apostel Petrus aan de gelovige Joden hier in dit vers. Deze woorden zijn geschreven van de profeten te voren. Waar hebben de profeten over geschreven? Antwoord: namelijk van den Messias en de staat van Zijn rijk!  Het duizend jarig vrederijk wat op aarde zal komen en dat Christus Koning zal zijn over dat rijk. En aan ons gebod. Wat betekent dit? Dat is, aan onze leer, die wij u geleerd hebben, niet naar ons eigen goeddunken of gezag, maar als apostelen van onzen Heere Jezus Christus. 2 Petrus 1 vers 21. Zij hadden dit geleerd van de 12 apostelen en ook uit de geschriften van de profeten. Petrus hoopte maar dat zij indachtig werden aan God's Woord. 

2 Petrus 3 vers 3

Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,

Vers 3: De apostel Petrus zegt hier heel duidelijk aan de gelovige Joden dat ze eerst zullen weten. Wat moeten zij weten als eerste? Dat in het laatste der dagen spotters zullen komen. Over welke laatste der dagen spreekt de apostel Petrus hier? We behoren ons als Bereeers altijd af te vragen waar gaat dit over? De laatste dagen waarvan Petrus spreekt zijn precies de laatste dagen van de Grote Verdrukking net voordat de Dag des Heeren komt. In Handelingen 2 zien we slechts een gedeelte van de laatste dagen. In Handelingen 2 vers 16 en 17 spreekt Petrus tot de Joden, tot Israel over de laatste dagen en dat dit de profetie is van Joel. Laat ons dit weer lezen: Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. Hier zegt de apostel Petrus in dit vers dat in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Wat betekent dit? Namelijk die spotten zullen zo met de voorzegging van God in Zijn Woord, vooral van het laatste oordeel en van het einde der wereld, als met degenen, die deze geloven, houdende hen voor slecht en al te licht gelovende lieden. Zie Psalm 1 vers 1! 

2 Petrus 3 vers 4

En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.

Vers 4: Deze spotters zullen zeggen waar is de belofte van Zijn toekomst? Namelijk spottenderwijze. De belofgte van Zijn toekomst: Dat is blijft de vervulling van deze belofte en voorzegging. Dit vragen is zoveel als ontkennen. Zijner toekomst: namelijk om te oordelen de levenden en de doden en de wereld te vernieuwen.  De vaders die ontslapen zijn: Dat is gestorven. Zie Mattheus 9 vers 24. Dit woord schijnen deze spotters ook spottenderwijze te gebruiken, alsof het wel tijd werd dat de vaders uit de slaap zouden opgewekt worden, zo er een opstanding der doden en een laatste oordeel zou zijn. Alzo gelijk van het begin der schepping: Of alzo gelijk het van het begin der schepping aan geweest is. Dit is hun rede, die zij stellen tegen de zekerheid der voorzeggingen van het laatste oordeel en voleinding der wereld. 

2 Petrus 3 vers 5

Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande.

Vers 5: Want met opzet is dit hun en dat zijn deze spotters, onbekend. Dat is, zij willen dit niet weten en aanmerken. Dat door het Woord van God: Dat is, door Zijn kracht en bevel. Lees Genesis 1 vers 3! Daarmede beantwoordt en weerlegt Petrus het voorgeven van de spotters, en bewijst dat het bestaan en vergaan van hemel en aarde alleen staat aan den wil, het bevel en de kracht van God. God heeft de hemel en de aarde geschapen en Hij onderhoudt ze ook zo lang het hem belieft, en kan ze ook teniet maken door hetzelfde woord, als het Hem belieft. Het laat zien de almacht van God. Hij kan alles. Hij kan Zichzelf niet verloochenen, Hij kan niet liegen. En de aarde uit het water en in het water bestaande. Wat bekent dit? Namelijk uitstekende, waar ze eerst mede bedekt was. We lezen dat in Genesis 1 vers 9: En God zeide: Dat de wateren onder de hemel in een plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worde. En het was alzo. 

2 Petrus 3 vers 6

 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

Vers 6: De wereld die toen was. Welke wereld spreekt de apostel Petrus hierover? Namelijk de hemel en aarde. Want die hebben beide hunne wateren tot den zondvloed gebracht, gelijk uitdrukkelijk getuigd wordt in Genesis 7 vers 11: In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend. En in vers 20 van dit zelfde hoofdstuk: Vijftien ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt.  De wereld die toen was: Dat is, de mensen en beesten, die toen in de wereld waren en leefden. Deze zijn met het water van de zondvloed bedekt en daardoor vergaan. Ze zijn allen verdronken behalve Noach en zijn familie (dat zijn 8 zielen)  en al de beesten die in de ark waren. 

2 Petrus 3 vers 7

 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

Vers 7: De hemelen en de aarde die er nu zijn. Wat betekent dit? De huidige hemelen en de aarde waarop wij wonen is dezelfde aarde wat ontstond na de zondvloed. Door Gods Woord zegt de apostel Petrus hier tegen de gelovige Joden worden de hemelen en de aarde als een schat weggegeled. Wat betekent dit? Dat is, bewaard, gelijk men een schat weglegt in de schatkamer. En worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels. Wat betekent dit? Namelijk om daardoor verbrand te worden. En de verderving der goddeloze mensen.  Onze God zal komen en zal niet zwijgen; een vuur voor Zijn aangezicht zal verteren, en rondom Hem zal het zeer stormen. Dit heeft te maken met de Dag van het oordeel. De goddeloze mensen zullen ook voor Hem staan en zullen geworpen worden in de poel des vuurs. Ook in 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 lezen wij het volgende: Met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen, en over degenen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.  Wij als leden van het Lichaam van Christus zullen dit allemaal bespaard worden. Wij worden voordat deze verschrikkingen gebeuren verlost van dit alles. I Thessalonicenzen 1 vers 10: En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelke Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn. 

2 Petrus 3 vers 8

Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

Vers 8: Dit vers laat zien dat God lang vertoeft met het volbrengen van Zijn belofte, alzo Hij de tijden niet rekent kort of lang. Het komt erop neer dat God niet gebonden is aan tijd. Voor Hem is 1 dag als duizend jaar en duizend jaar als 1 dag. God heeft oneindig veel geduld met alles. Dat is Zijn lankmoedigheid, geduld en Zijn liefde!! Dit is Gods karakter!

2 Petrus 3 vers 9

De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

Vers 9: Wat betekenen deze woorden? Het antwoord hierop is dat God Zijn belofte niet. Wat Hij belooft doet Hij! Hij stelt de volbrenging van de belofte niet uit boven de tijd die Hij daartoe bestemd heeft. Het lijkt voor sommige mensen traagheid van God maar God is lankmoedig en geduldig en doet alles op Zijn tijd. Hier in verband met Zijn volk Israel wil Hij niet dat enige mensen verloren gaan maar dat zij allen tot bekering komen. Het woord bekering wordt altijd in verband gebracht met Israel. We lezen in Handelingen 2 vers 38 wat de apostel Petrus zegt tegen de Joden in Jeruzalem: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Voor Israel, de Joden geldt dat zij zich bekeren. Dat wil zeggen dat zij terugkeren tot God door de Heere Jezus Christus.  Onder de bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3 waaronder wij nu leven kunnen wij niet zeggen dat mensen zich moeten bekeren of dat God wil dat mensen tot bekering komen maar de wil van God is nu het volgende: Wat dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker; Welke wil , dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen" 1 Timotheus 2: 3-4. Wij zijn nu ambassadeurs en wij roepen mensen niet op om zich te bekeren maar om zich te verzoenen met God door de Heere Jezus Christus aan te nemen als Verlosser 2 Korinthe 5:19-21

2 Petrus 3 vers 10

Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Vers 10: De dag des Heeren staat hier geschreven die zal komen. Daar is geen twijfel mogelijk over. Hij komt als een dief in de nacht. Voor ons als leden van het Lichaam van Christus die niet in de duisternis zijn zal deze dag ons als een dief bevangen. We lezen dit in I Thessalonicenzen 5 vers 4 waar dit staat geschreven: Maar gij, broeders, gij zijt niet  in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen" De dag des Heeren is de dag als Christus op aarde zal terugkeren. In I Thessalonicenzen 5 vers 2 en 3 lezen wij het volgende: Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden. Als een dief. Een dief komt altijd onvoorzien. Men denkt vaak dat dieven s'nachts inbreken maar dit kan ook overdag. Wat wel waar is dat hij onvoorzien komt. Met een gedruis is eigenlijk het volgende: namelijk gelijk in een groot onweder of grote storting van water gehoord wordt. Dus een heleboel lawaai. En de elementen brangen zullen en vergaan. Wat betekent dit? Dit is vuur, lucht, water en aarde! Deze zullen ophouden te bestaan. In het Grieks staat er: los gemaakt of ontbonden worden. De aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden: Namelijk die de aarde uit zichzelf voortbrengt of die de mensen op de aarde gemaakt en gebouwd hebben. Dat zal allemaal verbrand worden. 

2 Petrus 3 vers 11

Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

Vers 11:  Dit vers slaat op het vorige vers 10 dat de dag des Heeren zal komen gelijk een dief in de nacht en dat de elementen zullen branden en de aarde haar werken zullen verbranden. En dan een oproep voor de gelovige Joden dit hoedanigen behoort gij te zijn. Wat betekent dit? Dat is dat zij een een heilige wandel zullen aanwenden en zodanig te zijn in ware godzaligheid zodat ze op de dag des Heeren zullen bestaan en een plaats zullen krijgen in het koninkrijk op aarde. U ziet het geloven en werken gaat samen hier. Het is niet alleen slechts geloven. Alleen geloof zonder werken, zonder heilige wandel en godzaligheid is niet genoeg om het koninkrijk van God binnen te gaan wat op aarde zal komen. 

2 Petrus 3 vers 12

Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

Vers 12: De context van al deze verzen zoals vers 10, 11 en 12 gaan over de dag des Heeren. Hier aangeduid met de dag Gods. De gelovige Joden waarnaar Petrus schrijft inclusief hemzelf verwachten met lankmoedigheid dus geduldig en haasten dat betekent met verlangen uitkijken naar de dag Gods.  Zij moeten volharden in het geloof in Christus en ook bezig blijven in de werken zoals heilige wandel die naar de godzaligheid is. Hier wordt herhaald dat de hemelen door vuur ontstoken zijn en zullen vergaan en dat de elementen zoals in vers 10 al besproken zullen versmelten door branden. 

2 Petrus 3 vers 13

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

Vers 13: Wij verwachten. Wie zijn die wij die verwachten? Als we in de context lezen is dat Petrus en degenen naar wie hij deze brief schrijft namelijk gelovige Joden, besnedenen. Galaten 2 vers 9. Petrus, Johannes en Jakobus (de broeder des Heeren) hadden de overeenkomst gemaakt met Paulus en Barnabas dat zij naar de besnedenen zouden gaan voortaan en Paulus en Barnabas naar de onbesnedenen, heidenen. Met hetzelfde Evangelie? Nee met het Evangelie der besnedenen en Petrus zegt hier ook het volgende dat hij en de gelovige Joden verwachten naar Gods belofte dit: nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in dewelke gerechtigheid woont. Onze hoop lieve broeders en zusters onder deze bedeling van Gods Genade Efeze 3: 1-3 is niet hun hoop maar een hemelse hoop. Wij zijn burgers van de hemel, niet van deze aarde. Onze hoop is dan ook niet aards. Natuurlijk komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. In I Thessalonicenzen 4 vers 17 lezen wij: Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. 

2 Petrus 3 vers 14

Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. 

Vers 14: Daarom. Het woordje daarom slaat op het vorige vers. Zij verwachten tesamen met de apostel Petrus nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Waar Christus zal regeren. Waar geen ongerechtigheid meer heerst, waar geen ziekte en zonde meer is. Nu ze dit verwachten en ook geloven naar Gods belofte voor hen behoren ze zich te benaarstigen. Dit woord hebben wij ook gelezen in 2 Timotheus 2 vers 15. Wat betekent dit woord benaarstigen? Maak er ernst mee betekent het. Het is hard werken. Voor hen is dit dat hun wandel: dat zij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden mogen worden in vrede. Zij moeten niet alleen geloven maar ook werken doen zodat zij onbestraffelijk in Hem mogen bevonden worden in vrede. 

Maar wij broeders en zusters hebben vrede met God! In Romeinen 4 vers 25-5:1 lezen wij: Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede (bij) met God door onze Heere Jezus Christus. Wij hoeven dit niet te bereiken met onze wandel zoals deze Joden die gelovig zijn, wij hebben dit allemaal al in positie.  Oh wat een rijkdom hebben wij in Christus lieve broeders en zusters!!

2 Petrus 3 vers 15

En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;

Vers 15: De lankmoedigheid van God: namelijk die Hij gebruikt en dat is Zijn geduld. Wij mensen van nature hebbben geen geduld. Zijn komst op aarde hier om te oordelen stelt Hij uit. Waarom? Om  den mensen tijd te geven tot bekering en dat zij gered kunnen worden. Petrus haalt hier zijn geliefde broeder Paulus aan die hij ontmoet had in Jeruzalem en ook eerder. Paulus had naar de wijsheid die hem van God gegeven was de mensen verteld over de liefde en lankmoedigheid en geduld van God in Christus. In al zijn brieven had hij ook individuele Joden geschreven die gelovig wareb geworden en waarnaar Petrus nu ook schrijft en hem aanhaalt in deze brief. Of Paulus de brief aan de Hebreeen geschreven heeft kunnen we niet met zekerheid zeggen. Wat wel zeker is,  is dat deze brief is geinspireerd door God en God heeft de brief aan de Hebreeen geschreven. 

2 Petrus 3 vers 16

Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

Vers 16: In alle zendbrieven schrijft de apostel Paulus over God's liefde in Christus en Zijn lankmoedigheid en geduld met mensen en dat Hij niet wil dat iemand verloren gaat maar dat alle mensen gered zullen worden 1 Timotheus 2: 3-4:Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. Sommige verzen die de apostel Paulus schreef in zijn zendbrieven waren moeilijk en zwaar om te verstaan. Ongeleerde en die niet vast zijn in het geloof in Christus verdraaien deze waarheden en ook andere Schriften van God tot hun eigen verderf. Onvaste mensen zijn: Of onervaren; namelijk in Goddelijke dingen. Verdraaien betekent hier valse uitleggingen. 

2 Petrus 3 vers 17

Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid;

Vers 17: Nu zij het wisten, deze gelovige Joden, nu moesten zij zich niet laten verleiden door mensen  namelijk van de valse leraars en spotters. Zij moeten zich niet laten verleiden en vallen van hun geloof in Christus want dat is hun vastigheid. Het is in die tijd net voor de dag des Heeren geloof en werk. Het is niet slechts geloven. Zij behoren of moeten blijven geloven in Christus en hun wandel in Christus behoren ze niet verlaten tot het einde. Daarom deze vermaning weer van de apostel Petrus. 

2 Petrus 3 vers 18

 Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen.

Vers 18: Wat betekenen deze woorden in dit laatste vers die de apostel Petrus schrijft naar deze gelovige Joden? Eigenlijk zegt de apostel Petrus dat ze behoren te groeien in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus de ook Zaligmaker is. Hem zij de heerlijkheid. Hem zij de glorie. Als zij zich verre houden van zonde en fouten en opwassen in de genade en kennis van God dan kunnen zij juichen in Hem. Alle lof gaat naar Hem toe Nu en tot in de dag der eeuwigheid. Nu betekent op dat moment en dat is in het leven dan wanneer zij leven en ook in de eeuwigheid waar geen einde aan zal komen. Zo eindigt deze tweede brief van de apostel Petrus aan de gelovige Joden, de besnedenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

'