De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen

door 

J.W.Weeda

Een vers bij vers studie/commentaar

Introductie

 

De schrijver:

De brief is geschreven door de apostel Paulus. Deze brief is een van de grootste brieven die de apostel Paulus schreef aan broeders en zusters in de Heere Jezus Christus te Rome. Waarschijnlijk is de brief geschreven vanuit de plaats Korinthe (Griekenland) naar de gelovigen te Rome. De brief kan mogelijk rond het jaar 60 na Christus geschreven zijn. Maarten Luther, de kerkhervormer, noemde de brief de belangrijkste brief van het zogenaamde Nieuwe Testament. Deze brief verdient te worden begrepen, woord voor woord door elke gelovige in Christus. De brief aan de Romeinen is een van de meest verlichtende boeken/brieven van de Bijbel. We vinden in deze brief grote leringen die compleet en systematisch zijn.  Persoonlijk noem ik de Romeinenbrief een kleine Bijbel! 

De apostel Paulus schreef deze brief. Paulus was een intellectuele man. Van oorsprong was hij een Farizeeer en hij had meer geleerd dan enig ander Farizeeer in zijn tijd. Paulus was de leider van de opstand tegen Christus na de steniging van Stefanus. Hij was God's grootste vijand op aarde. In I Timotheus 1 vers 12-15 lezen wij het volgende: En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende;  Die te voren een Gods lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het ontwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.  Op de weg nabij Damascus werd Paulus, toen  nog Saulus genoemd, gered door Genade door het geloof door God in Christus. Lees voor uzelf Handelingen 9, 22 en 26 over de bekering van de apostel Paulus! Het is heel bijzonder dat dit 3 keer te lezen is in de Bijbel hoe Paulus werd gered. De apostel Paulus was een Joods man en hij had van geboorte het Romeins burgerschap. In Filippenzen 3 vers 5 lezen wij: Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israël, van den stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreën, naar de wet een Farizeëer. In Handelingen 22 vers 27-28 lezen wij: En de overste kwam toe, en zeide tot hem: Zeg mij, zijt gij een Romein? En hij zeide: Ja.  En de overste antwoordde: Ik heb dit burgerrecht voor een grote som gelds verkregen. En Paulus zeide: Maar ik ben ook een burger geboren. En de overste antwoordde: Ik heb dit burgerrecht voor een grote som gelds verkregen. En Paulus zeide: Maar ik ben ook een burger geboren.

Veel mensen denken of beweren dat de apostel Paulus een van de 12 apostelen was. Dit is niet waar en de Schriften laten zien dat dit niet de waarheid is. Paulus was niet een van de 12. Hier zijn enkele Schriften die aantonen dat Paulus niet een van de 12 apostelen was en is en het Evangelie wat hij verkondigde niet iets is wat de 12 apostelen aan Israel verkondigden. In Galaten 1 vers 11-12 lezen wij: Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.  In Handelingen 1 vers 21 en 22 lezen wij:Het is dan nodig, dat van de mannen, die met ons omgegaan hebben al den tijd, in welken de Heere Jezus onder ons in gegaan en uitgegaan is, Beginnende van den doop van Johannes, tot den dag toe, in welken Hij van ons opgenomen is, een derzelven met ons getuige worde van Zijn opstanding. In vers 26 lezen wij dat Matthias werd gekozen als 12e apostel en hij nam de plaats van Judas Iskariot in die de Heere had verraden en zichzelf had opgehangen. De apostel Paulus heeft nooit de Heere Jezus Christus gezien op aarde in Zijn aardse bediening! Paulus werd pas gered in Handelingen 9 op de weg nabij Damascus en na de steniging van Stefanus, nadat Israel als natie was gevallen. In Galaten 1 vers 1 lezen wij: Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.

Verschillen tussen de apostel Paulus en de 12 apostelen. 

Paulus                                                                       De 12 apostelen

Representeert het Lichaam van Christus                  Representeren de natie Israel. 

Een men: Jood en Heiden verzoend  Ef.2:16           12 stammen, 12 mannen, 12 tronen Matt. 19:28

Geroepen door Christus vanuit de hemel                 Geroepen door Christus op aarde Lukas 6 vers 13

Handelingen 9 vers 3-5

Kende Christus alleen vanuit de hemel                     Kenden Christus alleen op aarde Handelingen 1 vers 9

I Korinthe 15 vers 8

Gezonden naar iedereen Rom. 10:12                        Werden gezonden naar Israel ten eerste en daarna naar de naties. 

Rom 11:32, Hand. 9:15                                              Matt 10:5-6, Lukas 24:47-48

Gezonden om Gods Geheimenis en doel te              Gezonden om Gods profetie te vertellen

vertellen Romeinen 16:25-26

Redding van heidenen door de val van Israel            Redding van heidenen door Israel's verrijzenis en zegenkanaal

Romeinen 11: 7-25                                                     Handelingen 3 vers 24-26

Niet gezonden om te dopen maar om het                  Gezonden om te dopen, bekering, waterdoop voor vergeving van zonden

Evangelie van Gods Genade te verkon-                    Geloof en werk Handelingen 2:38, 

digen I Korinthe 1:17, Efeze 1:17, Col 1:14-16          De gehele wet moest gehoorzaamd worden Mattheus 28:19

De Wet is geindigd Galaten 5:1, Ef 2:15-16

Kolossensen 2:14

Het Thema van de brief:

Het thema van de brief aan de Romeinen is het Evangelie van God. Het is het Evangelie welke de apostel Paulus ontving van de Heere Jezus Christus en dat is het Evangelie van Gods Genade. Handelingen 20:24. Dit is het Evangelie onder de Bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3 waaronder wij nog steeds leven. In Galaten 1 vers 15 lezen wij: Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn Genade. Dit Evangelie van Genade wat de apostel Paulus predikte/bekendmaakte is voor iedereen en niet alleen voor Joden. De wereld werd schuldig voor God, God had hen besloten onder de ongehoorzaamheid zodat Hij hen allen barmhartig zou zijn Romeinen 11:32.  De oplossing van God voor de zonde is Zijn Zoon Jezus Christus Die stierf voor een ieder mens aan het kruis op Golgotha. Hij stierf in uw en mijn plaats aan het kruis en stond na 3 dagen op uit het graf en dit was voor onze rechtvaardigmaking Romeinen 4:25. I Korinthe 15:3-4 en om ons nieuw leven, ja eeuwig leven te geven in Hem. Het sleutelwoord is de rechtvaardigheid van God door Zijn Zoon Jezus Christus.

De brief aan de Romeinen is verdeeld in 7 delen

1: De gehele wereld is schuldig voor God: Romeinen 1: 18 tot 3 vers 21

2: Rechtvaardiging door de rechtvaardigheid van God door het geloof: Het Evangelie is de remedie voor schuld 

    Romeinen 3:21 tot 5:12

3: De kruisiging met Christus, het opstandingsleven van Christus, wandel in de Geest, het Evangelie voor inherente zonde

    Romeinen 5:12 tot 8:14

4  Het volledige resultaat in de zegen van het Evangelie Romeinen 8:14-39

5: Tussen haakjes: het Evangelie van Genade schaft de beloften voor Israel niet af  Romeinen 9:1- 11:36

6: De gelovige zijn leven en dienst Romeinen 12:1 tot 15:33

7: De uitstroom van de liefde van de gelovigen  Romeinen 16:1-27

 

Een andere scheiding in de brief aan de Romeinen is: 

 1 Lering : Hoe het Evangelie de zondaar redt. Hoofdstuk 1 tot het einde van hoofdstuk 8

 2 Nationaal: Hoe het Evangelie is in relatie tot Israel Hoofdstuk 9 tot einde Hoofdstuk 11

 3 Praktisch: Hoe het Evangelie gaat over gedrag, dagelijkse wandel Hoofdstuk 12 tot einde Hoofdstuk 16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Romeinen hoofdstuk 1

 

Verzen 1 t/m 5

Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God,  (Hetwelk Hij te voren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften).  Van Zijn Zoon, (Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden) namelijk Jezus Christus, onzen Heere:  (Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam;

Vers 1: We openen onze Bijbels en gaan de Romeinenbrief lezen vanaf het eerste hoofdstuk. Het eerst woord wat we hier zien en lezen is dat de apostel Paulus begint met Paulus! Wie is Paulus die deze grote brief schreef aan de gelovigen te Rome? Zoals u al heeft kunnen lezen in de introductie  was Paulus God's grootste vijand op aarde voordat hij gered werd. Paulus werd toen Saulus van Tarsen genoemd en hij was een Farizeeer. In I Timotheus 1 vers 12-15 lezen wij: En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende;  Die te voren een Gods lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het ontwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Saulus van Tarsen was de leider van de opstand/rebellie tegen God en Zijn Gezalfde Jezus Christus, Zijn Eniggeboren Zoon. Op de weg naar Damascus, nabij Damascus werd Saulus/Paulus gered door Genade alleen, door geloof alleen en in Christus alleen. Lees Handelingen 9, 22 en 26 voor uzelf aandachtig door! In al deze 3 hoofdstukken wordt de bekering van de apostel Paulus beschreven. In I Korinthe 15 vers 9-10 lezen wij de volgende verzen: Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is. Van de grootste vijand op aarde werd Paulus een dienstknecht van God. God redde hem nabij Damascus door Jezus Christus. Paulus werd de eerst mens op aarde die gered werd door Gods Genade alleen zonder de werken of werken der wet. Paulus werd niet alleen een dienstknecht van God; hij werd oor een apostel van Jezus Christus en hij was afgezonderd tot het Evangelie van Gods Genade. Wat is een apostel? En waarom was Paulus genoemd een apostel van Jezus Christus? Een apostel komt van het Griekse woord Apostolos wat letterlijk betekent: een die gezonden wordt. Gezonden van Wie? Van God!  In Lukas 6 vers 13 staat geschreven: En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde: Onze Heere Jezus Christus had 12 apostelen. Hij koos hen uit om hen te zenden met een boodschap: predik het Evangelie van het koninkrijk. 

Zoals u kunt lezen in de introductie was het al uitgelegd dat Paulus niet een van de 12 apostelen was. Paulus ontmoette de Heere Jezus Christus niet op aarde. Paulus ontmoette de opgestane Heere Jezus Christus vanuit de hemel en mocht Gods Genade Evangelie verkondigen Handelingen 20:24, Romeinen 16:25 en 26, Efeze 3:1-3 en Gods bedeling van Genade. Waarom werd Saulus, Paulus een apostel van Jezus Christus. De Heere Jezus Christus had toch al 12 apostelen om het Goede Nieuws te verkondigen of door te geven? De Heere Jezus Christus zond de 12 apostelen met het Goede Nieuws van het Koninkrijk. De 12 apostelen begonnen in Handelingen 2 op de Pinksterdag het Goede Nieuws van het Koninkrijk t/m Handelingen 7 door te geven aan Israel. De Joden en met name de leiders van het volk Israel weigerden de Koning, de Heere Jezus Christus en in Handelingen 7 lezen wij ook dat de Heilige Geest verworpen wordt met de steniging van Stefanus. Door dit hele gebeuren stopte God Zijn handelen en doel met Zijn volk Israel. In I Samuel 8 vers 7 lezen wij dat Israel God de Vader niet als Koning wilde. De Zoon Jezus Christus weigerden ze en zij hebben Hem samen met de heidenen gekruisigd en in Handelingen 7 lezen wij over het feit dat de Heilige Geest verworpen wordt. Israel verwierp God in totaliteit en zo lezen wij in Romeinen 11 vers 11 het volgende: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. Lees ook Romeinen 11 vers 25!

Door de val van Israel riep God een nieuwe apostel genaamd Paulus die de leider was van de vervolging en zond hem met een nieuw Evangelie voor alle naties namelijk het Evangelie van Gods Genade. Dit Evangelie of Geheimenis was voor de grondlegging der wereld bekend bij God maar werd pas bekend gemaakt aan de apostel Paulus door openbaringen Handelingen 26:16. Dit Evangelie beschrijft het reddingswerk van God door Jezus Christus op Golgotha. Het gaat om de glorie van het kruis! Een nieuw Evangelie onder een nieuwe bedeling namelijk de bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3. Wij leven nog steeds onder deze Bedeling en net als Paulus zijn wij gered door Gods Genade door het geloof Efeze 2:8-9. Glorie aan God!

Vers 2: De apostel Paulus was afgezonderd tot het Evangelie Gods. Was Paulus afgezonderd tot het Evangelie van het Koninkrijk? Deze vraag stel ik u hier want de apostel Paulus zegt hier in het tweede vers over dat God geloofd had door Zijn profeten, in de Heilige Schriften. Als we in de context lezen dan verwijst Paulus hier niet naar het Evangelie van het Koninkrijk maar naar het Goede Nieuws en wondervol Nieuws van God voor de mensheid namelijk van Zijn Zoon zoals wij dat kunnen lezen in het derde vers hier in dit hoofdstuk. In I Korinthe 2 vers 9-10 lezen wij het volgende: Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben. De apostel Paulu predikte nooit het Evangelie van het Koninkrijk want in Handelingen 20 verse 24 lezen wij het volgende:  Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods. Paulus verkondigde alleen (inclusief de Joden) dat Jezus is de Christus en in Handelingen 13:38-39 lezen wij dit:Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Het Evangelie van de Genade van God hetwelk de apostel Paulus predikte was niet geprofeteerd in het zgn Oude Testament of door een van de profeten. Het was geheim gehouden bij God en God had d.m.v. de Heere Jezus Christus vanuit de hemel beetje bij beetje Paulus bekendgemaakt. Daarom heet het ook het Geheimenis en wij leven nu onder de Bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3. 

Vers 3: Wat is het Goede Nieuws van God van hetwelk al gesproken werd door de profeten? Het antwoord vinden we hier van Gods Zoon Jezus Christus. Dat is het Goede Nieuws! In Johannes 3 vers 16 lezen wij daar al over: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Dit is geweldig en geweldig goed nieuws van God. Nu lezen wij hier in dit vers nog het volgende: Jezus Christus is van het zaad van David naar het vlees. In 2 Timotheus 2 vers 7-8 lezen wij het volgende: Merk, hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie. En in Johannes 7 vers 42 lezen wij: Zegt de Schrift niet, dat de Christus komen zal uit den zade Davids, en van het vlek Bethlehem, waar David was? Inderdaad onze Heere Jezus Christus kwam wat betreft Zijn menswording uit het zaad van David. In Lukas 3 vers 23-31 kunnen wij hierover lezen dat Jezus Christus naar het vlees (menswording) van het zaad van David is en vers 31 eindigt ook met David, de koning van Israel. 

Vers 4:  Krachtelijk  bewezen is te zijn de Zoon van God. In Hebreeen hoofdstuk 1 vers 1 en 2 lezen wij de volgende verzen:God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft. Dit zijn algemene verzen en ook zijn deze verzen bedoeld voor de gelovige Joden in de toekomst als ze in de Grote Verdrukking zijn.  De Heere Jezus Christus naar het zaad van David werd door de apostel Paulus gepredikt in een voller licht dan toen Petrus op de Pinksterdag Christus predikte aan het volk Israel in Jeruzalem. Wat de prediking van Petrus kunnen wij lezen in Handelingen 2 verzen 29-31. De Heere Jezus Christus is de Zoon van God met kracht naar de Geest der heiligmaking door de opstanding van de doden! De apostel Paulus kreeg meer licht van God over de verrezen Heere Jezus Christus wat betreft Zijn opstanding en rechtvaardigmaking omdat de Heere Jezus Christus is opgestaan en Hij leeft!! In Efeze 2 vers 5 en 6 lezen wij voor het eerst het volgende: Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus. Voordat Paulus werd geroepen en gered door Genade van God was dit niet bekend bij mensen maar bij God. God maakte dit niet bekend aan de 12 apostelen of profeten. Daarom heet dit ook het geheimenis en door de brieven van de apostel Paulus kunnen wij dit lezen en ontdekken dit wonderlijk goede nieuws, het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20: 24, Romeinen 16:25 en 26. 

Vers 5: Door de Heere Jezus Christus ontving Paulus de Genade en zijn apostelschap van God. Hij ontving dit niet van de Heere Jezus Christus op aarde maar vanuit de hemel. In Galaten 1 vers 1 lezen wij het volgende vers: Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. De apostel Paulus is de apostel of the heidenen, de apostel voor deze wereld en foor elk persoon die de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser heeft aangenomen. De boodschap of Evangelie hetwelk Paulus ontving van de opgestane en opgevaren Heere Jezus Christus is het Evangelie der Genade Gods Handelingen 20:24. Dit Evangelie is voor de gehoorzaamheid van het geloof van een ieder mens die gelooft in Christus. Laten wij nogmaals Romeinen 16:25 en 26 lezen: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt" En dit is de vermaning dat wij staan voor dit Evangelie hetwelk ons opbouwt en dit houdt ons weg bij valse leringen. Laten wij net als Paulus staan voor dit Evangelie tot het einde van ons leven net als hij. 

Romeinen 1: 6-7

Onder welken gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus! Allen, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen, genade zij u, en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.

Vers 6: De broeders en zusters te Rome waarnaar Paulus schrijft waren exact als Paulus geroepenen van Jezus Christus. Hij had Paulus en deze broeders en zusters geroepen uit Zijn Genade. Zij waren op dezelfde wijze gered door God namelijk door Genade alleen, door Geloof alleen en in Christus alleen. En zij waren leden net als wij van het Lichaam van Christus, de hemelse Gemeente. Wij zijn net als zij zo ook geroepen, gered door God in Christus

Vers 7: De apostel Paulus schreef deze brief, het Woord van God tot allen die te Rome waren. In het Engels staat er all saints. Dus al de broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Een heilige is een gelovige en God verklaart iemand heilig, niet de paus in Rome kan iemand heilig verklaren of zalig verklaren. De paus is net als u en ik een zondaar en van nature onrechtvaardig. God is rechtvaardig en daarom kan alleen God dit doen. God verklaarde hen geliefden van Hem en Hij had ze ook geroepen, geroepen heiligen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Bijna al zijn brieven begint de apostel Paulus op deze manier: genade en vrede van God. Dit komt ook van God, niet van mensen want mensen kennen van nature geen genade en vrede. Hij is de God van vrede en genade. Hij geeft Genade in Christus en vrede door Hem en dat biedt God aan aan deze verloren wereld. Door Hem hebben wij vrede met Hem door de Heere Jezus Christus. We lezen in Romeinen 4 vers 25 het volgende: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En in Romeinen 5 vers 1 lezen wij: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

Romeinen 1 vers 8-9

Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn Getuige, Welken ik dien in mijn geest, in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk

Vers 8: De apostel Paulus is een voorbeeld in bidden en danken tot God. Hij dankt God door de Heere Jezus Christus voor alle gelovigen te Rome: broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Het is ook voor ons leden van het Lichaam van Christus erg belangrijk om God te danken voor onze broeders en zusters en ook  ze te gedenken in de gebeden tot God dat ze ook mogen blijven staan voor Gods Genade Evangelie en het rechtsnijden van Gods Woord Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26, 2 Timotheus 2:15, Kolossenzen 1:5-6!  Waarom was het zo belangrijk voor de apostel Paulus om God te danken voor zijn broeders en zusters in de Heere Jezus Christus? Het antwoord zit al in het vers: hun geloof, vertrouwen in de Heere Jezus Christus en in God de Vader werd verkondigd in de gehele toenmalige wereld. Veel mensen in Rome, in de buurt van Rome en in het Romeinse Rijk hoorden van deze gelovigen te Rome. Zij stonden voor de waarheid wat zij wisten en geloofden en waarschijnlijk ook hun dagelijkse wandel viel erg op: de liefde die zij hadden voor elkaar voor andere mensen en dit was Gods liefde. Zij werden niet beschuldigd van slecht gedrag of iets dergelijks terwijl de gemeente te Korinthe een slecht voorbeeld was. 

Vers 9: God is mijn Getuige. Voor de apostel Paulus was God zijn werkelijke Getuige. In I Thessalonicenzen 2 vers 5 lezen wij het volgende: Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan, gelijk gij weet, noch met enig bedeksel van gierigheid; God is getuige! De apostel Paulus diende God door het Evangelie van Gods Genade. Hij diende God in de Geest. Zonder Gods Geest kan je God ook niet dienen Efeze 1:13-14. In Romeinen 8 vers 9 lezen wij: Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.  Zonder na te laten gedacht Paulus aan deze gelovige broeders en zusters te Rome. Hij vergat ze dus niet. Wat een voorbeeld voor ons om dit ook meer en meer te doen en een iedere broeder en zuster die je kent ook in gebed te brengen bij God. 

Romeinen 1: 10 en 11

Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven wierd, door den wil van God, om tot ulieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden;

Vers 10: In zijn gebed tot God noemde de apostel Paulus niet alleen zijn broeders en zusters die hij zo lief had in de Heere Jezus Christus maar ook wilde hij hen bezoeken, hen zien door de wil van God. Het was de liefde van God die hem drong om hen te ontmoeten en of er een goede gelegenheid daarvoor mocht komen. In 2 Korinthe 5 vers 14 lezen wij over die liefde van God: Want de liefde van Christus dringt ons;  Die goede gelegenheid want er moest een goed tijdstip komen om te reizen naar Rome en hen te zien en geestelijke gemeenschap met hen in Christus te hebben. Dit was echt een verlangen van de apostel Paulus en hier spreekt ook de liefde die hij had voor hen. Dit is geen menselijke liefde maar de liefde van God, de agape. Wij kunnen zo veel leren van de apostel Paulus hoe hij wandelde in het dagelijks leven, hoe hij omging met zijn medemensen, broeders en zusters in Christus. Als wij Paulus volgen als voorbeeld voor ons en Christus dienen in ons leven dan krijgen wij op een gegeven moment ook diezelfde liefde van God voor andere broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. De apostel Paulus had veel tegenslag te verwerken, werd enorm vervolgd en soms werd hij verhinderd om broeders en zusters op te zoeken. Nu is het reizen anno 2023 veel makkelijker geworden. Je hebt vliegtuigen, treinen, auto's om mee op reis te gaan dus het zien van broeders en zusters in bijvoorbeeld de VS behoort heel goed tot de mogelijkheden. In de tijd toen Paulus leefde op aarde waren deze middelen niet ter beschikking. Je kon te voet, ezel, paard mogelijk, per zeilschip. 

Vers 11 Want ik verlang om u te zien. Hoe groot was de apostel Paulus liefde in zijn hart voor hen in Rome! Hij verlangde ernaar om hen te zien. Soms hebben wij dezelfde gevoelens, ervaringen als we plannen maken om onze broeders en zusters te zien in de Heere Jezus Christus die staan voor de waarheid n.l. het Evangelie der Genade Gods. We lezen 1 Thessalonicenzen 3 vers 6:Maar als Timotheüs nu van ulieden tot ons gekomen was, en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om ulieden. U ziet hier broeders en zusters het is niet alleen de apostel Paulus volgen omdat hij Gods waarheid, Gods Genade Evangelie verkondigde maar ook het voorbeeld in wandel. Naar Timotheus in 2 Timotheus 1 vers 4 lezen wij: Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden;  De apostel Paulus verlangde er naar om zijn broeders en zusters in Christus te zien te Rome met als doel hen geestelijke gave te geven zodat zij daardoor gesterkt en stabiel zouden worden in hun geestelijke leven. In Kolossenzen 1 vers 27-28 lezen wij: Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Dit behoort ook ons doel te zijn, om andere broeders en zusters op te bouwen in Christus

Romeinen 1 vers 12
Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne.

Vers 12: Zoals we in vers 11 hebben kunnen lezen is dat de apostel Paulus verlangde om de gelovigen te Rome te zien zodat bij zijn komst zij versterkt mochten worden in het gezamelijk geloof in Christus wat hij en zij hadden door het Evangelie van Gods Genade. En ook en dat lezen wij hier dat hij niet alleen hen troost maar dat hij mede vertroost mocht worden door hen te zien en door het onderlinge geloof in Christus zowel van hen als van hem.  Broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: het is heel erg belangrijk om het Evangelie van Gods Genade met elkaar te delen en ook met iemand anders om de ander te winnen voor Christus en hem of haar ook op te bouwen. Geestelijke gemeenschap is daarom erg belangrijk mijn broeders en zusters. Als wij het Evangelie van Gods Genade kennen Handelingen 20:24, 32 ; dan is het ook belangrijk om elkaar regelmatig te ontmoeten en elkaar op te bouwen in de Genade van God. Paulus was en is hier wat we lezen een voorbeeld voor ons! 

Romeinen 1 vers 13

Doch ik wil niet, dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen (en ben tot nog toe verhinderd geweest), opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen.

Vers 13: De apostel Paulus maakte dit bekend aan deze broeders te Rome zodat ze niet onwetend waren. Wat maakte hij bekend aan hen? Antwoord: menigmaal had hij voorgenomen om tot hen te komen, om hen te zien en hen te versterken met het Evangelie van Gods Genade Romeinen 16:25-26. Echter hij was vele malen verhinderd . Er kwam telkens wat tussen zodat hij hen niet kon bezoeken. Dit gebeurde in Paulus leven en het gebeurt ook in ons leven. Hoe vaak kunnen wij niet sommige broeder en zusters in onze Heere Jezus Christus niet opzoeken? Soms ontbreekt het aan tijd of aan geld. De laatste jaren van de pandemie konden we ook vaak niet reizen of was het te riskant om te reizen. Soms wonen mensen te ver van ons vandaan. Soms zoals ook in Paulus leven is het de tegenstander van God, de satan die ons tegenhoudt. Het geloof in Christus die deze gelovigen te Rome hadden werd bekend in de toenmalige wereld (het Romeinse Rijk). Paulus wilde hen graag bezoeken opdat hij zou zien dat het Evangelie van Gods Genade ook bij hen z'n vrucht zou hebben gelijk bij de andere heidenen zoals de gelovigen te Thessalonica, Filippi etc. Over wat vrucht sprak de apostel Paulus hier? Het is de vrucht van de Heilige Geest die werkte in de gelovigen toen en nu ook 2000 jaar verder. In Galaten 5 vers 22 en 23 lezen wij: Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Aan de gelovigen te Thessalonica in I Thessalonicenzen 1 vers 3 lezen wij dit: Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader. De gelovigen te Thessalonica waren echte voorbeelden voor de apostel Paulus: zij wandelden echt in Christus elke dag!  In I Thessalonicenzen 1 vers 6 en 7 lezen wij: En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes; Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedonië en Achaje. Laten wij u  broeders en zuster en ik daar een voorbeeld aannemen en ook volgen! 

Romeinen 1 vers 14

Beiden Grieken en Barbaren, beiden wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar.

Vers 14: De apostel Paulus was een schuldernaar voor Grieken, Barbaren, wijze en onwijze mensen. Apart dat de apostel Paulus niet de Joden noemt hier. Grieken en Barbaren staan voor de Heidenen. In Efeze 3 vers 1 lezen wij: 

Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. De apostel Paulus is de apostel voor de heidenen. Hij is niet een van de 12 apostelen. Lees Galaten 2 ver 9 en Romeinen 11 vers 13 voor uzelf. Wat Paulus hier zegt in dit vers is dit dat hij een schuldenaar is om al deze mensen het Evangelie van Gods Genade te verkondigen. Hij, Paulus is de uitdeler van het Geheimenis. Romeinen 16:25-26. God zond hem met het Evangelie van Zijn Genade naar deze wereld. Voor God is er geen verschil tussen Jood en niet Jood, Griek of Barbaar, wijs of niet wijs. God ziet het hart aan, het binnenste van de mens. De Joden as natie hebben God en Christus in totaliteit geweigerd net als de Heidenen Romeinen 11: 11 en 25. Daarom heeft God hen allen, alle mensen onder de zonde besloten zodat Hij hen allen barmhartig zou zijn. Romeinen 11 vers 32. In 1 Korinthe 9 vers 16 en 17 lezen wij  het opmerkelijke:Want indien ik het Evangelie verkondige, het is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd. En wee mij, indien ik het Evangelie niet verkondig! Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Paulus was de nood opgelegd door God om het Evangelie van Gods Genade gewillig te verkondigen aan deze verloren wereld en wij kunnen hier van leren dat wij dit ook gewillig mogen doen in de voetsporen van de apostel Paulus. 

Romeinen 1 vers 15

Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen.

Vers 15: Alzo hetgeen in mij is. Dit zegt de apostel Paulus. Hij was een schuldenaar om het Evangelie te verkondigen aan de Heidenen. Wat betekent het woord volvaardig? Hij Paulus was bekwaam om het Evangelie van Gods Genade te verkondigen aan de gelovige broeders en zusters te Rome en omgeving. De apostel Paulus is ons voorbeeld hierin. Hij was niet bang om de boodschap van Gods Genade te verkondigen want hij was bekwaam voor dit. In Handelingen 20:24 lezen wij nogmaals het volgende:Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods. De apostel was ook niet bang om met het Evangelie van Genade te verkondigen dat hij tegenstand zou ondervinden en zelfs dat hij zou sterven voor dit Evangelie van Genade. Dit is het Evangelie, het Goede Nieuws waardoor wij ook net als Paulus worden gered. Waardoor wij weten wat onze positie is in Christus, wat Christus voor ons heeft gedaan, hoe wij behoren te wandelen elke dag dus wat God van ons verlangt, hoe wij behoren om te gaan met mensen in deze wereld. Dit Evangelie van Genade is voor onze gehoorzaamheid aan God. Romeinen 16:25-26: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;

Broeders en zusters: er is geen ander Evangelie dan dit Evangelie van Genade!! In Galaten 1:6-8 lezen wij het volgende: Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. De kerken in deze wereld zien het Evangelie van Genade niet, zij zijn verblind door de satan. De meeste van de mensen in deze kerken en gemeenten willen niet eens horen over het Evangelie van Genade maar u broeder, zuster in Christus Jezus: u kan het leren kennen en geloven en ook voor dit Evangelie van Gods Genade staan. Dit zal u redden van alle valse leringen die de satan mensen wilt doen geloven. Denk niet dat uw geloof is gebouwd op wat uw predikant of pastor u in de kerk of gemeente vertelt. Uw geloof is in Christus en wat Hij voor u heeft gedaan aan het kruis I Korinthe 15:3-4.  Broeders en zusters: wees niet wijs bij uw zelf en luister niet naar wat anderen zeggen maar ga luisteren naar wat God zegt in Zijn Woord en leer het rechtsnijden van het Woord der waarheid 2 Timotheus 2:15. U wordt echt opgebouwd en stabiel in uw geestelijke leven. Dit gebeurde ook in mijn leven en het kan ook in u gaan werken. 

Romeinen 1: 16

Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Vers 16: De apostel Paulus schaamde zich niet voor het Evangelie van Christus of het Evangelie wat hij verkondigde van Jezus Christus naar de openbaring van het geheimenis oftewel het Evangelie der Genade Gods Handelingen 20:24. Paulus schaamde zich niet voor dit Evangelie want het is de waarheid! We lezen in Kolossenzen 1:5-6 het volgende: Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies;  Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Het goede nieuws is dit en dat lezen wij in I Korinthe 15 vers 3 en 4: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; Dit is het Evangelie of Goed Nieuws wat Paulus doorgaf aan ons door zijn brieven. Dit is het Evangelie van Christus mijn broeders en zusters. Dit is ook het Goede Nieuws waardoor mensen kunnen behouden worden. Als u nog niet behouden bent mijn vriend (in) geloof dit en u zult behouden worden voor de eeuwigheid!!! Waarom was Paulus niet beschaamd hiervoor? Het Evangelie van Christus is de kracht van God voor redding. Door dit Evangelie van Genade zijn wij gered. Het heeft alles met het kruis te maken wat Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis: Hij stierf in onze plaats daar op Golgotha en nam al onze zonden op Zichzelf en betaalde de schuld voor ons met Zijn bloed. Daar bleef het niet bij: Hij is begraven en ook opgestaan en Hij leeft en zit nu aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Dit kunt u allemaal lezen in de brieven van de apostel Paulus Romeinen t/m Filemon. In Efeze 2: 4-9 lezen wij het volgende: Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Dit is het Goede Nieuws van Christus en wat een geweldige God hebben wij Die ons heeft gered door Zijn Genade door het geloof van Christus alleen. Dit is werkelijk de kracht van God!  In het Engels staat er power en in het Grieks Dunamis wat vertaald is in dynamiet. Waarom staat er hier geschreven eerst de Jood en ook de Griek? Om dit te beantwoorden is dit het antwoord: De brief aan de Romeinen is in de Handelingen periode geschreven voor Handelingen 28 vers 28. In die periode werd het Evangelie van het Koninkrijk wat gericht was tot de Joden minder en het Genade Evangelie meer. Het was een overgangsperiode en de woorden van God waren ten eerste de Joden toevertrouwd, daarom ging de apostel Paulus altijd eerst naar de Joden. Na Handelingen 28 richtte de apostel Paulus zich alleen nog maar naar de Heidenen (individuele mensen)  In Romeinen 10 vers 12 en 13 lezen wij: Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. God nu onder deze bedeling van Zijn Genade werkt nu niet met Zijn volk Israel Romeinen 11:11, 25. Hij werkt nu met individuele mensen zoals u en ik: met het Lichaam van Christus, Zijn hemelse Gemeente!

Romeinen 1 vers 17

Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Vers 17: Dit is het Woord van God wat Maarten Luther ontdekte in zijn leven: De rechtvaardige zal uit het geloof leven.  Het is niet door de mens. Van nature heeft de mens geen geloof. Geloven komt door het horen en horen door Gods Woord Romeinen 10:17.  De rechtvaardigheid van God is uit geloof tot geloof. De brief aan de Romeinen heeft veel te zeggen over de rechtvaardigheid van God. Nu de vraag: Hoe kan God zondaars rechtvaardigen en zeggen dat ze rechtvaardig zijn? Het antwoord voor dit is dat God zondaars rechtvaardig verklaard door Zijn Zoon Jezus Christus die stierf voor onze zonden en opgestaan voor onze rechtvaardigmaking Romeinen 4:25. Ja de Heere Jezus Christus stierf onze dood wat wij hadden verdiend. Hij rechtvaardig voor ons onrechtvaardigen, slechte mensen doordat wij zondaars zijn van nature. Als wij aannemen dat Hij onze straf volledig heeft gedragen aan het kruis en geloven dat Hij onze zonden heeft vergeven en dat Hij is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking dan zijn wij gered voor de eeuwigheid. Het is het geloof van onze Heere Jezus Christus waardoor wij nu leven, eeuwig leven.  Als u nog niet gered bent en leeft in ongeloof lees dan dit: herken en erken dat je een zondaar bent van nature en dat Christus stierf voor jou aan dat kruis op Golgotha om jouw straf volledig te betalen met Zijn bloed, dat Hij is opgestaan om jou rechtvaardig te maken en eeuwig leven te geven. Als je dit aanneemt dan ben je gered voor eeuwig! Neem Hem aan als Verlosser en u zult voor eeuwig gered worden. Doe dit nu vandaag nog!  Stel niet uit! Morgen kan te laat zijn. Nu is het de dag van behoudenis 2 Korinthe 6 vers 2

Romeinen 1 vers 18

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en

ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Vers 18: Tot en met vers 17 lezen wij over de rechtvaardigheid van God door Zijn Zoon Jezus Christus aan deze wereld en individuele mensen. Van geloof tot geloof. In dit vers lezen wij over Gods toorn welke geopenbaard wordt van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. De onrechtvaardige mens, de mens die niet gelooft in God is ongoddelijk, goddeloos! Hij of zij weigert Degene te kennen Die hem of haar ook gemaakt heeft. Hij of zij weigert dat Jezus Christus stierf voor hem of haar aan het kruis. In Johannes 3 vers 36 lezen wij de volgende woorden van GodDie in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. De toorn van God blijft op hem of haar. De ongelovige houdt de waarheid in ongerechtigheid. In Psalm 53 vers 1 lezen wij: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Voor hem of haar is God dood en bestaat er geen God. Hij of zij gelooft in zichzelf of in andere mensen of in goden al dan niet zichtbaar, idolen. Ongoddelijkheid is simpel een minachting voor God en Zijn vergoedingen. Voor de ongelovige is God niet welkom. De mens zonder God negeert Gods schepping en gelooft in evolutie. Een voorbeeld is dat men gelooft dat mensen afstammen van de apen en kwamen uiteindelijk tot een wetende mens zoals die nu is. De mens zonder God gelooft niet in de schuld van mensen, dat hij of zij een zondaar is en komt van Adam. De toorn van God is over de ongelovigen. We leven nu onder de Bedeling van Gods Genade en het is nu de Dag van behoudenis. Een ieder mens heeft de kans in zijn of haar leven om Christus als Verlosser aan te nemen als men erkent dat men een zondaar is. Mijn vriend als u de Heere Jezus Christus nog niet heeft aangenomen in uw leven doe het dan nu! Stel niet uit tot morgen of aan het einde van uw leven maar neem Hem nu aan als uw Verlosser. Geloof in de Heere Jezus Christus  en u zult behouden worden Handelingen 16 vers 31! Wees geen dwaas maar geloof in Hem en u wordt gered voor de eeuwigheid!!

Romeinen 1 vers 19

 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.

Vers 19: In dit vers en in vers 20 hierna lezen wij over Gods schepping; wat Hij heeft gemaakt en wie Hij is en wat Hij heeft. Hij heeft de hemelen en de aarde gemaakt. Hij maakte de maan, al de sterren, al de planeten met een ieder zijn functie en doel. Al de melkwegstelsels! Alleen op de aarde kan de mens leven. Op andere planeten kan geen mens leven. Waarom niet? Omdat er geen leven mogelijk is op deze andere planeten zoals wij nu weten: te koud of veel te warm. De aarde heeft de perfecte atmosfeer en klimaat zodat mensen hierop kunnen leven. God maakte heel veel door de Heere Jezus Christus. Hij maakte de vogels, vissen in de zee, het vee, allerlei dieren. Hij maakte hen zodat zij konden leven op aarde. Wat is van God kennelijk en openbaar is Zijn kracht en Zijn Goddelijke Godheid. Hoe God de men heeft geschapen is wonderbaarlijk. Diep in het binnenste van de mens erkent de mens dat Iemand hem heeft gemaakt met een drieeenheid: lichaam, ziel en geest en een karakter. Met hersenen zodat wij dingen kunnen begrijpen en over dingen kunnen nadenken. Zelfs de duivelen geloven en sidderen. We lezen in Jakobus 2 vers 19: Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen. Zelfs als mensen niet geloven in God en Hem erkennen als de Maker van alles zoals de schepping. God gaf de mens het licht van het geweten. Dit is in het binnnenste van de mens om te weten wat goed en kwaad is en mensen kunnen kiezen tussen die twee. De mens heeft geen excuus als hij of zij later voor God staat als Rechter. 

Romeinen 1 vers 20

Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan

en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.

Vers 20: De onzienlijke dingen van Hem worden van de schepping der wereld aan gezien. Zij worden verstaan uit de schepselen en doorzien. Denk een aan de wind. De wind kan je niet zien maar voelen kunnen wij de wind wel en als het stormt dan voelen wij dit en zien we ook wat het allemaal uitricht. Wat we ook niet met het blote oog kunnen zien zijn de bacterien en schimmels. We hebben daarvoor een speciale kijker voor nodig en dat is de microscoop. Toen ik leerde voor Doktersassistent in mijn leven liep ik stage op het Laboratorium en zag ik door de microscoop voor het eerst levendige  bacterien in de urine van mensen. Dit was erg interressant om te zien. Door de onzienlijke dingen die God gemaakt heeft herkennen wij en moeten wij ook erkennen dat er een Maker is van dit alles. Elk jaar hebben wij de vier seizoenen en elk jaargetijde heeft zijn mooie en in onze ogen minder mooie dingen. Nu is het voorjaar en de knoppen van de bomen en struiken botten weer uit. Wat een wonder is dit en ook zo mooi om te zien en daarvan mogen wij genieten als mensen. Niemand kan dit maken. Alleen God heeft dit gemaakt en kan dit en daarin ligt Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid. Dit kan niet ontkend worden en een ieder mens kan zichzelf niet verontschuldigen. Een ieder mens kan God leren kennen in zijn of haar leven en dit kan al zijn door de natuur. Het feit dat je elke dag als je gezond bent genoeg zuurstof  tot je neemt om te kunnen blijven ademen. Bijzonder! Denk hier eens over na! 

Er zijn meer dingen. Kijk naar de lucht in de avond of nacht als het helder weer is. Je ziet dan zoveel sterren en planeten. Dat is een feit. Er zijn duizenden sterren te zien. Men kan ze niet tellen. Hierin ligt ook de kracht van God in en de mens kan Zijn kracht niet bevatten. Geen mens kan een excuus hebben. God maakte jou en mij. Door Adam werden wij zondaars. In Romeinen 5 vers 12 lezen wij:  Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Wij zijn zondaars en van nature gescheiden van God, van Zijn heerlijkheid! Maar nu is er goed nieuws! God Zelf kwam door de Heere Jezus Christus naar deze aarde om zondaars als u en ik behouden te maken. Behouden van wat? Van de eeuwige dood. Hij, Christus stierf voor u en mijn zonden aan dat kruis op Golgotha en stierf onze dood zodat wij de mogelijkheid kregen om het eeuwige leven te verkrijgen van Hem. Als je dit gelooft mijn vriend (in) dan bent u gered voor eeuwig. Lees I Korinthe 15 vers 3 en 4 nogmaals voor u zelf. Erken dat je een zondaar bent net als de gevangenbewaarder te Filippi en geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden voor de eeuwigheid en een zoon en dochter worden van God Handelingen 16 vers 31

Romeinen 1 vers 21

Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn

verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

Vers 21: Dit vers spreekt over de ongelovige mens die God niet nodig heeft in zijn of haar leven. Dit vers spreekt ook van het verleden over mensen die God niet nodig hadden in hun levens en dachten dat ze zelf zonder God door het leven konden gaan. Denk aan Kain. In Genesis 4 lezen wij over Kain dat hij de broer was van Abel. In de context lezen wij dat Adam en Eva 2 zonen hadden. De twee zonen wisten over God en we weten dat Abel God verheerlijkte en dankte. Hij geloofde in God. Maar Kain ging zijn eigen gang en had God niet nodig dat vond hij. In vers 3-5 lezen wij het volgende:  En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht des lands den HEERE offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag Habel en zijn offer aan; Maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer, en zijn aangezicht verviel. En in vers 6 en het volgende vers lezen wij: En de HEERE zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij ontstoken, en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. Er was dus een weg terug voor Kain, hij kon het goede doen en net als Abel een dierenoffer offeren aan de Heere maar Kain koos de weg van het kwaad en doodde zijn broeder Abel vanwege zijn jaloersheid. Hij dankte niet God eerst maar hij werd ijdel in zijn verbeeldingen en de afkomelingen van hem ook. Hun hart was verhard en zij zeiden dat er geen God bestond en gingen niet luisteren naar God Die hen ook geschapen had. Zij waren verijdeld geworden n hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Dit zien we nog steeds terug in deze wereld in de ongelovigen. Zij geloven in zichzelf en vertrouwen in zichzelf in plaats van op God te vertrouwen en Hem als Verlosser aan te nemen. Mensen rebelleerden tegen God. Zij bouwden hun eigen goden. In Genesis 6 vers 5 zien we het resultaat hiervan in het verre verleden: En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was. God's antwoord op deze boze wereld was dit dat Hij de mensen zou vernietigen van de aardbodem door een zondvloed te zenden behalve Noach want die vond Genade in Gods ogen. Noach vertrouwde op God en zijn familie en zij werden gespaard en dat is 8 mensen en heel veel dieren want zij gingen allen de ark in. Na de vloed begonnen de mensen weer te rebelleren tegen God en bouwden een hoge toren en wilden door de ene taal bij elkaar blijven. Lees Genesis 11:1-9. God's antwoord op dit was de mensheid verstrooien en een ieder mens ging in een andere taal spreken zodat de mensen elkaar niet meer konden verstaan: de Babylonische spraakverwarring. 

Romeinen 1 vers 22

Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;

Vers 22: In plaats van God te dienen gaven mensen zich uit voor wijzen die meer zichzelf liefhadden en dachten dat zij wijzer waren dan God en zo werden zij dwaas. In Psalm 14 vers 1 lezen wij: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er is niemand die goed doet. Dit is de mens broeders en zusters in het algemeen die God niet kent. In het verleden want wij spreken hier over het verleden gaven zij zich uit voor wijzen. In Gods ogen zijn zij dwaas. Zij wilden God niet leren kennen in hun levens. Zij wilden niet geloven in God omdat zij dachten dat zij wijzer waren dan de Schepper Die ook hen geschapen had. Dit gebeurde in het verleden. We leven nu in de 21e eeuw al bijna 25 jaar en dit speelt nog steeds een rol in de harten van mensen die God niet kennen en Hem ook niet wensen te kennen. Voor hen bestaat God niet en dit is net zo als in de tijd van Sodom en Gomorra duizenden jaren geleden. 

Romeinen 1 vers 23

En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. 

Vers 23: In plaats van God de glorie en alle eer te geven deden zij dit niet: de heerlijkheid van God hadden zij veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens, gevogelte, viervoetige en kruipende dieren. Elk mens die zonder God zijn hart is verduisterd. Geen wonder dat hij goden aanbidt naar zijn gelijkenis en dat kunnen mensen, dieren zijn. Sommige mensen zien een leider van een volk als een god. De mens van nature wenst Gods glorie niet maar denkt alleen aan zichzelf en is erg egocentrisch. God speelt geen rol in het leven van de ongelovige mens. Een voorbeeld kunnen wij lezen in Genesis 11 vers 3 en 4 waar wij lezen:  En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!  Na de zondvloed gebeurde dit. De mens was niet veranderd want hij bleef een zondaar, ook na de vloed vanwege de afstamming van Adam. Sindsdien is er niets veranderd aan de mens en de gevolgen zien wij van de zondeval heel erg duidelijk vandaag de dag. 

Romeinen 1 vers 24

Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner

harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;

Vers 24: God heeft hen overgegeven in de begeerlijkheden van hun harten tot onreinheid. Dit is het antwoord van God op de ongelovige wereld: overgeven aan hun eigen begeerlijkheden. Warom geeft God hen op, geeft Hij de wereld op? Het antwoord zit in de laatste 2 verzen: De ongelovigen weten dat God bestaat maar hebben Hem niet de glorie gegeven en waren niet dankbaar naar Hem toe. Zij hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten. Dit is wat de mensheid deed en God gaf hen op omdat zij Hem niet willen erkennen als God en geloven in Hem. God geeft hen op tot onreinheid en om hun lichamen onder elkaar te onteren. Die onreinheid  kan bestaan in lichamelijke vuilheid, onzedelijk gedrag of verkeerde bedoelingen. Dit is morele onzuiverheid. In vers 26 lezen wij dat God hen overgaf aan oneerlijke bewegingen en in vers 28 van ditzelfde hoofdstuk 1 lezen wij dat God hen overgeeft  in een verkeerde zin of gedachte. God gaf de wereld op nadat Hij de spraak verwarde. Het is het oordeel van God en de mens leefde verder in landen waar de eigen taal gesproken werd. God gaf dus de naties op. 

Romeinen 1 vers 25

 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel

geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

Vers 25: De mens in het algemeen veranderde de waarheid van God in een leugen. Mensen geloven eerder de leugen dan de waarheid van God en dit is sinds de val van de mens Romeinen 5:12: Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. De dwaas zegt in zijn hart er is geen God. Waarom zou hij of zij God aanbidden en de Schepper dienen? De mens in het algemeen eert zichzelf en dient zichzelf boven Zijn Schepper en eert ook het schepsel boven de Schepper. De ongelovige mens weigert te geloven dat God alles gemaakt heeft en gelooft in de evolutietheorie van Darwin. De mensheid geeft zichzelf over aan passies die ze niet onder controle hebben.  Een voorbeeld van dit is in Genesis 19: 5-8:En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen. Toen ging Lot uit tot hen aan de deur, en hij sloot de deur achter zich toe; En hij zeide: Mijn broeders! doet toch geen kwaad! Ziet toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend hebben; ik zal haar nu tot u uitbrengen, en doet haar, zoals het goed is in uw ogen; alleenlijk doet dezen mannen niets; want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan. In Sodom en Gomorra was heel veel homosexualiteit en andere onreinheden vonden plaats. Vandaag de dag heb je dit vele malen erger omdat er meer mensen op aarde leven. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurde maar ook nu gebeurt in deze wereld. 

Romeinen 1 vers 26

Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;

Vers 26: God gaf hen over tot oneerlijke bewegingen. Waarom? Omdat mensen de waarheid van God veranderden in de leugen en liever de leugen dan de waarheid wilden geloven. God schiep de man en de vrouw in den beginne. In Genesis 1 vers 27 en 28 lezen wij:  En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Volgens de Evolutie theorie zegt men dat de oorsprong van de mens is te herleiden tot een soort aap. Daarna evolueerde de mens en is die nu zoals die is: de homo sapiens (wetende mens). Als wij Genesis 1 vers 27 en 28 goed lezen komen we tot de conclusie dat de Evolutie theorie niet waar is. Het is man en vrouw en niet Adam en Steve of Eva en Eva zoals wij dit nu lezen hier in dit vers. Hier zien we in dit vers dat vrouwen van mannen het natuurlijk gebruik man-vrouw hebben veranderd in het gebruik tegen de natuur (lesbisch). Vandaag de dag zie je veel mensen die zo zijn: het natuurlijke veranderd in het onnatuurlijke. Dit is een gevolg van de zondeval. Als we dit vers en de volgende verzen lezen dan zien we dat het vlees, de zondige natuur van de mens hier een grote rol speelt. Homosexualiteit is wereldwijd vandaag de dag. In de toenmalige wereld was dit beperkt tot Babylon, Israel (Sodom en Gomorra), het oude Griekenland, het Romeinse Rijk. Homosexualiteit is bekend onder de naam Sodomie. Hier in Nederland kunnen homo's, lesbiennes trouwen. In een aantal landen in de wereld niet. Nederlands was een van de eerste landen in de wereld waar homosexuals elkaar konden trouwen. Omdat er een anti discriminatie wet is in Nederland is het verboden om homosexuals te discrimineren. In het verleden verwoestte God steden als Sodom en Gomorra vanwege de ongoddelijkheeid en de volledige praktijk van homosexualiteit. Omdat mensen de waarheid van God in de leugen veranderden gaf God hen op tot deze oneerlijke bewegingen. Waarom? Omdat door de val van de mens Romeinen 5:12 de mens van origine een zondaar is en hij of zij totaal Gods rechtvaardigheid en heiligheid mist. Als gelovigen behoren wij niet homosexuelen te veroordelen. Wij laten dit aan God over. Het is wat Gods Woord ons vertelt en niet wat onze mening is. Ook behoren wij in deze niet te luisteren naar wat mensen zeggen of menen maar luisteren naar wat God zegt hierover. 

Romeinen 1 vers 27

En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

Vers 27: In het verleden was er veel homosexualiteit en nu is het niet anders in deze wereld. De steden Sodom en Gomorra zijn een voorbeeld hiervan. We kunnen dit lezen toen de engelen bij Lot binnenkwamen. Mannen die met mannen schandelijke dingen bedrijven (sex). De mens luistert meer naar zichzelf, naar zijn of haar gevoelens, gedachten die uit vleselijke gedachten naar voren komt. Als gelovigen nogmaals hoeven wij dit niet te (be) oordelen. God zal dit doen. Door Gods Woord leren wij dat God dit soort handelingen en manier van leven niet accepteert want het gaat tegen de natuur in. Homosexualiteit in het algemeen is in de meeste landen van de wereld geaccepteerd. Zelfs de professionele kerken keuren dit goed en accepteren deze manier van leven. We hebben gezien in deze wereld wat deze manier van leven, leefstijl met zich meebrengt. Dat kan zijn ziekten zoals de ziekte AIDS. Dit is een vreselijke ziekte waaraan men aardig wat kan doen met medicatie maar hij kan nog steeds de lichamelijke dood tot gevolg zijn vanwege complicaties van deze ziekte.  Als persoon accepteer ik de persoon die zo wil leven omdat hij een zondaar is en God heeft zondaars lief en wil ook dat een ieder mens tot geloof komt en gered wordt. I Timotheus 2 vers 3 en 4. God is liefde en in Christus stierf Hij voor de mensheid aan het kruis, ook voor dit! I Korinthe 15:3-4, Romeinen 5 vers 8

In het verleden strafte God de mensen die deze schandelijke bewegingen deden zoals de steden Sodom en Gomorra. Daarna gaf God dit verkeerde denken van mensen op. Hij gaf ze over aan hun verkeerde denken en dat gebeurt vandaag nog steeds. Het oordeel laten wij God over. Hij zal het be(oordelen). 

Romeinen 1 vers 28

En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God

hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

Vers 28: In dit vers zien we voor de derde keer dat God de wereld (ongelovige mensen) overgegeven heeft in een verkeerde zin. Het menselijke ras (van nature) in het algemeen wilde God niet in erkentenis houden, wilde God niet leren kennen in hun levens. En nog steeds niet want de ongelovige zegt in zijn hart dat er geen God is dus hij of zij erkent God niet in zijn of haar leven. Vanwege dit heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin. Verkeerde zin dat heeft te maken met verkeerd denken. God geeft hen over in een verkeerde zin en dat betekent dat zij dingen doen die niet betamen. In Psalm 10 vers 2 t/m 11 lezen wij het volgende:  De goddeloze vervolgt hittiglijk in hoogmoed den ellendige; laat hen gegrepen worden in de aanslagen, die zij bedacht hebben. Want de goddeloze roemt over den wens zijner ziel; hij zegent den gierigaard, hij lastert den HEERE. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet; al zijn gedachten zijn, dat er geen God is. Zijn wegen maken te allen tijde smarte; Uw oordelen zijn een hoogte, verre van hem; al zijn tegenpartijders, die blaast hij aan. Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen; want ik zal van geslacht tot geslacht in geen kwaad zijn. Zijn mond is vol van vloek, en bedriegerijen, en list; onder zijn tong is moeite en ongerechtigheid. Hij zit in de achterlage der hoeven, in verborgene plaatsen doodt hij den onschuldige; zijn ogen verbergen zich tegen den arme. Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol; hij legt lagen, om den ellendige te roven; hij rooft den ellendige, als hij hem trekt in zijn net. Hij duikt neder, hij buigt zich; en de arme hoop valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten, Hij heeft Zijn aangezicht verborgen, Hij ziet niet in eeuwigheid. Deze dingen en dat komt door verkeerd denken doet de ongelovige en die zijn slecht. Het begon met de val van de mens, met Adam Romeinen 5 vers 12. Nadat God de mens verdreven had van Babel met de Babylonische spraakverwarring gaf Hij de wereld op en gaf hen over in de begeerlijkheden van hun harten tot onreinheid om hun lichamen onder elkander te onteren in vers 24 van dit hoofdstuk en in vers 26 God heeft hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen en in vers 28 hier dus heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin. We lezen in de volgende verzen wat die dingen zijn wat mensen doen die niet betamen in de ogen van God. 

Romeinen 1 vers 29

Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;

Vers 29: God gaf hen over aan verkeerde zin wat voortkomt uit verkeerd denken. Hier zien we een aantal van deze ongerechtigheden die de ongelovige mens doet. Ten eerste de mens van nature is onrechtvaardig en kan alleen maar ongerechtigheid/zonde doen. Ten eerste wat hier als eerste staat is hoererij. Wat is hoererij? Hoererij is ontucht, onkuisheid, of, in figuurlijke zin, afgoderij. Betaalde hoererij ofwel prostitutie is zich met zijn lichaam veil geven voor geld aan elk die wil. Het is overspel en men zondigt tegen zijn eigen lichaam. Boosheid: het feit dat je moreel erg verkeerd of slecht bent. Gierigheid: Hebzucht kennen we ook als gierigheid. Een gierigaard is niet bereid het met anderen te delen. Hebzuchtige mensen hebben maar één doel in het leven: het bezit van geld of materiële dingen. Kwaadheid: In het Hebreeuws staat rasja, dat betekent zoiets als 'boosdoener', iemand die kwaad sticht. Vol van nijdigheid: vol van kwaadheid en een manier van jaloersheid, moord: gelijk Kain zijn broer Abel vermoordde. Twist: heftig discussieren, ruzien, twisten, op een ruzieachtige manier. Bedrog: bedriegen, niet de waarheid vertellen dus liegen tegen een ander. Kwaadaardigheid: Met de intentie om schade of kwaad te veroorzaken. 

Romeinen 1 vers 30

 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen,

laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam;

Vers 30: Wat zijn oorblazers? Dat zijn mensen die iets heimelijk in 't oor blaast, fluistert, met laster of achterklap. Acherklappers: Een achterklapper is iemand die achterklapt; meestal bepaaldelijk gezegd van iemand die tot achterklap, tot lichtzinnig kwaadspreken, geneigd is en zich aan die ondeugd overgeeft. Haters van God. Dat zijn mensen die Gods liefde verwerpen en dit ook echt haten en Hem vervloeken. Smaders: Beledigers, honers zoals Goliath van Gad die God hoonde en beledigde. Hovaardigen zijn mensen die trots zijn: trots op henzelf. Van nature zijn wij allemaal trots op onzelf maar er zijn mensen die altijd opscheppen op henzelf. Laatdunkenden: mensen die neerkijken op andere mensen en hen minder achten. Vinders van kwade dingen: dit zijn mensen die allerlei kwade dingen bedenken. De ouders ongehoorzaam: Vanwege de zondeval leren kinderen hun ouders ongehoorzaam te zijn. We zien het veel terug in deze wereld en het neemt alleen maar toe. Dit kan leiden tot slechte dingen. 

Romeinen 1 vers 31

Onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;

Vers 31: Onverstandigen: elke ongelovige is een onverstandig mens daar hij of zij de Heere niet heeft aangenomen in zijn of haar leven als Verlosser. Verbondbrekers: dit heeft te maken met Israel welke Israel in het verleden deed: het verbond van God verbreken en niet luisteren naar God. Zonder natuurlijke liefde: dit spreekt voor zich. Onverzoenlijken: mensen die andere mensen niet kunnen vergeven en altijd ruzie zoeken en andere mensen altijd betaald zetten. Onbarmhartig: zonder medelijden, zonder erbarmen

Romeinen 1 vers 32

Dewelken, daar zij het recht Gods weten, (namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.

Vers 32: Deze mensen (ongelovigen) weten wat het recht van God is. God is een rechtvaardige God en zal ook mensen die dit doen rechtvaardig oordelen. Wat doen? Het bovenstaande zie verzen 30 en 31.  Deze mensen zijn des doods waardig, de eeuwige dood.  Ze doen het niet alleen maar hebben ook nog plezier en welgevallen in degenen die ook deze dingen ook doen. Dit is de mens zonder God en God zal de mensen rechtvaardig oordelen.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romeinen 2 vers 1

Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.

Vers 1: Elk mens in deze wereld is een zondaar vanwege Adam Romeinen 5 vers 12: Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Vanaf de zondeval oordeelt de mens een ander mens of geeft hij of zij de schuld aan een ander. Dit is ook oordelen. Als wij een ander oordelen dan oordelen wij onszelf want wij zijn geen haar beter als de ander. Waarom niet? Omdat wij dezelfde dingen doen dan die ander. In Genesis 3 vers 12 lezen wij het volgende: Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten. Met andere woorden ik ben niet schuldig maar de vrouw die u mij gegeven heeft. Het beschuldigen van de ander was gelijk al in de mens nadat hij had gezondigd. Iemand anders de schuld geven terwijl je eerst bij jezelf te rade moet gaan. Wij allen zijn zondaars van nature door Adam in de wereld gebracht en wij hebben geen excuus voor God. 

Romeinen 2 vers 2

En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is, over degenen, die zulke dingen doen.

Vers 2: Wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is. Waarom? Het antwoord op deze vraag is dat God rechtvaardig is. Hij is zonder zonde en daarom kan Hij de ongelovigen oordelen naar hun werken. De zonden die gepleegd worden door de ongelovigen zie de laatste verzen . God gaat rechtvaardig oordelen in waarheid over degenen die dit deden. Daarom zegt God ook in Zijn Woord dat wij de wraak aan Hem moeten overgeven want Hij zal het vergelden. In Romeinen 12 vers 19 staat geschreven: Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. De Heere zal de ongelovigen oordelen en dat staat geschreven in Openbaring 20 verzen 12 en 13: En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.

Romeinen 2 vers 3

En denkt gij dit, o mens, die oordeelt dengenen, die zulke dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden?

Vers 3 Naar aanleiding van dit vers kan de mens niet vluchten voor het oordeel van God. In Hebreeen 9 vers 27 staat geschreven: En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel"  De mens in het algemeen, van nature, oordeelt graag andere mensen die vreselijke dingen doen die we in hoofdstuk 1 hebben kunnen lezen. Wij oordelen bijvoorbeeld over degenen die oorlogen voeren. Die andere mensen en met name burgers verkrachten, vermoorden oordelen wij heel gemakkelijk over en zeggen vaak dat deze mensen de doodstraf verdienen. God is het Die oordeelt en de mens zonder God zal aan het oordeel van God niet kunnen ontsnappen. Voor God kan men niet vluchten, al denken mensen dat ze dit kunnen. 

Romeinen 2 vers 4

Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?

Vers 4: Wat betekent verachten? Niet achten, met minachting aanzien. De ongelovige hier, de mens van nature die zonder God leeft veracht, minacht de goedertierenheid of Genade van God. Dat niet alleen ook verdraagzaamheid, lankmoedigheid van God. Hij heeft God niet nodig en is onwetend over de Genade van God die kan leiden tot bekering. De mens zonder God is ondankbaar en zal niet bekeren van zijn zonden die zijn hart beheersen. Hij of zij bekritiseert andere mensen maar beseft niet dat hij of zij dezelfde dingen doet. In plaats van in te zien dat hij of zij een zondaar is en de goedertierenheid van God hem of haar kan redden zodat zijn of haar leven verandert blijft hij of zij in zijn zonden. 

Romeinen 2 vers 5

Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat,

in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods.

Vers 5: Het hart van de ongelovige, de mens zonder God is hard en onbekeerlijk. Hij of zij is onder de toorn van God, de toorn van God blijft op hem of haar. Hij of zij vergadert toorn als een schat, in de dag van de toorn. In Hebreeen 9 vers 27 hebben wij al gelezen dat het de mens is gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel van God. Nogmaals de dag des toorns zal zijn bij de Grote Witte Troon als God al de ongelovigen zal oordelen naar hun werken Openbaring 20: 12 en 13. 

Romeinen 2 vers 6

Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken;

Vers 6: God zal de mens oordelen naar zijn werken. Dit hebben we gelezen in Openbaring 20: 12-13. De mens kan dit oordeel van God ontsnappen. God zal de mens die het goede gedaan heeft het eeuwige leven geven (alhoewel we weten dat geen mens goed is). God is rechtvaardig. Hij zal het "goede" belonen en het kwaad straffen. In Psalm 62 ves 13 lezen wij het volgende:En de goedertierenheid, o Heere! is Uwe; want Gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk. En in Jeremia 17 vers 10 lezen wij het volgende:Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.

Romeinen 2 vers 7

Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven;

Vers 7: Degenen die met volharding goeddoen zoals God het zegt in Zijn Woord. Voor hen die heerlijkheid, eer  en onverderfelijkheid zoeken en die is alleen bij God te zoeken die zullen van God het eeuwige leven ontvangen. Dit zijn de mensen die op God vertrouwen. In Jeremia 17 vers 7 lezen wij:  Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is! God geeft dus eeuwig leven aan degenen die het ook verdienen. God kent het hart van mensen. In het algemeen oordeelt God de werken van de mens. Ieder mens zijn of haar werken zal geoordeeld worden door God. 

Romeinen 2 vers 8

Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden;

Vers 8: Degenen die twistgierig zijn, die ruzie maken en die de waarheid van God ongehoorzaam zijn maar hun eigen gerechtigheid boven de gerechtigheid van God stellen dus de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, de ongelovighen. Gods toorn blijft op hen en zij zullen het oordeel van God ondergaan. De verbolgenheid en toorn van God zal hen vergolden worden. Zij zullen de eeuwige dood ontvangen! De mensheid is zonder excuus voor de rechtvaardige God als ze Hem niet gehoorzaam zijn, Zijn rechtvaardigheid en waarheid ongehoorzaam zijn. Dit is het principe van God. Dit behoren wij eerst te weten voordat we Gods reddingsplan leren kennen. Vandaar dat deze verzen hier zijn geschreven voor ons om te bestuderen en te lezen. 

Romeinen 2 vers 9

Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den Griek;

Vers 9: Hier in deze verzen zien wij het principe van God. Elke ziel die kwaad doet en werkt Gods verdrukking en benauwdheid is over hem of haar. Verdrukking: we weten wat het is en verdrukking komt van het Griekse woord thilipsis wat betekent moeilijkheid, last. Dus moeilijkheden en last komen over elk persoon die het kwade werkt.  Van Romeinen 3 vers 10-12 weten wij het volgende: Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. Eerst de Jood en ook de Griek. De Romeinenbrief is geschreven in de Handelingenperiode. In deze periode wat een overgangsperiode is van het Evangelie van het Koninkrijk naar het Evangelie van Gods Genade. Dit betekent dat de Joden eerst de Woorden van God waren toevertrouwd zodat ze niet te verontschuldigen zouden zijn. Na de Handelingenperiode (Handelingen 28:28) en nu is er echt geen verschil meer tussen de Jood en de Griek. Iedereen is nu gelijk in Gods ogen.  De Jood had een groot geestelijk voordeel t.o.v de Griek omdat de woorden van God hen eerst waren toevertrouwd. 

Romeinen 2 vers 10

Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst den Jood, en ook den Griek.

Vers 10: We weten vanuit de Schrift van God dat niemand goed doet en niemand goed is. Alleen God is goed! In Lukas 18 vers 18 en 19 staat gescheven:En een zeker overste vraagde Hem, zeggende: Goede Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Een, namelijk God. Heerlijkheid, eer en vrede voor een ieder gie het goede werkt. Het goede werkt gaat over de mens hier onder de wet van Mozes. De Heere sprak tot deze man de volgende woorden in Lukas 18:20-22: Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; eer uw vader en uw moeder. En hij zeide: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid aan. Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem: Nog een ding ontbreekt u; verkoop alles, wat gij hebt, en deel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij. En in vers 23 lezen wij: Maar als hij dit hoorde, werd hij geheel droevig; want hij was zeer rijk. Het basisprincipe van God is erg duidelijk en dit was het ook onder de wet die Hij gegeven had aan Mozes om dit uit te delen. Daarom heet het ook wel de Wet van Mozes. Als mensen dus het goede zouden doen dan was er heerlijkheid. Hier weer eerst de Jood en dan de Griek. De wet van Mozes kon geen mens redden en in de volgende hoofdstukken kunnen wij dit lezen. 

Romeinen 2 vers 11

Want er is geen aanneming des persoons bij God.

Vers 11: Wat betekenen deze woorden: er is geen aanneming des persoons bij God? Beide Joden of Heidenen zijn onder Gods oordeel besloten. Voor Hem zijn alle mensen gelijk. Er is geen uitzondering bij God. Elk mens is gelijk voor Hem. Hij is boven alle mensen. Hij is geen eerbiediger van mensen. Hij heeft absoluut recht en dit is de basis van compleet vertrouwen in Hem. In het algemeen zal God elk mens rechtvaardig oordelen en zeggen dat de mens schuldig is. In Romeinen 11: 32 lezen wij het volgende: Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn. Dat is dat Hij in Zijn oneindige Genade van de hemel naar de aarde kwam in Christus om de zonden van de gehele mensheid te betalen. Hij heeft die schuld betaald aan het kruis op Golgotha. Ja Hij heeft uw schuld, uw zonden ook gedragen op het kruis! Is begraven en opgestaan om u lezer te rechtvaardigen.  In Romeinen 4 vers 25 lezen wij: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Geloof dit , geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden, behouden voor eeuwig! U zult het eeuwige leven ontvangen! Handelingen 16: 31. Doe het nu beste lezer als u dit nog niet gedaan heeft. Stel niet uit tot later of tot morgen maar doe het nu op dit moment waar u zich ook bevind. 

Romeinen 2 vers 12

Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;

Vers 12: De apostel Paulu heeft het hier over de wet van God. Zonder de wet zondigen mensen ook en zullen ook zonder de wet verloren gaat. Mensen die onder de wet leven en zondigen staat hier geschreven  zullen door de wet geoordeeld worden. In Romeinen 7 vers 7 lezen wij het volgende: Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. De wet van God was geestelijk maar de mens is een zondaar en verkocht onder de zonde vanwege de natuur van Adam Romeinen 7 vers 14. De zonde als hij volbracht is brengt de dood voort. Apart van de wet vernietigd de zonde het lichaam en de ziel ook . Een ieder mens in het algemeen zal geoordeeld worden door God.In Handelingen 17 vers 31 lezen wij de volgende woorden van God: Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft. Wat hier staat geschreven in dit vers is het principe van Gods rechtvaardig oordeel over de mens. In Hebreeen 9 vers 27 lezen wij: En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel. Geen mens kan vluchten voor dit oordeel van God. Dit is vanwege de zonde omdat wij allemaal zondaars zijn en de natuur van Adam dus bezitten. Romeinen 5 vers 12:Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.

Romeinen 2 vers 13

Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden

Vers 13: Onder Gods wet verklaart God de mensen die de wet gehoorzaam zijn rechtvaardig!  Apart van Gods Genade in Jezus Christus staan Joden en Heidenen voor God schuldig en zullen door Hem geoordeeld worden. De Joden hadden de wet van God gekregen. Zij leefden onder de wet van God, de wet van Mozes. Wij weten van Romeinen 3 vers 20 dit:Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Door de wet is de kennis der zonde. De mens leerde de zonde kennen door de wet. In Jakobus 1 vers 22 t/m 24 lezen wij het volgende: En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des Woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel; Want hij heeft zichzelven bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten, hoedanig hij was. Uiteindelijk werd niemand gerechtvaardigd door de wet wat wij nu weten. 

Romeinen 2 vers 14

Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet;

Vers 14: In het verleden toen God handelde met Zijn volk Israel en haar de wet had gegeven hadden de Heidenen geen wet van God. In Efeze 2 vers 11 en 12 lezen wij: Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. De Heidenen dus in die tijd, onder de vorige bedeling van de wet waren zonder God en Christus in deze wereld en hadden geen beloften van God ontvangen. De Heidenen hadden dus geen wet maar hadden zichzelf regels opgelegd of voor zichzelf regels gemaakt en waren dus zichzelf een wet. Het verkeerde wisten zij wel door de natuur waarmee zij geboren waren namelijk uit Adam en zij wisten dat stelen, liegen, moorden niet goed is en was. Hun geweten maakte hen hierop attent en door zichzelf regels op te leggen was dit helemaal duidelijk voor hen. De regel van de wet is dus: Door de wet is de kennis der zonde Romeinen 3 vers 20 en in Romeinen 4 vers 14 lezen wij:  Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding.

Romeinen 2 vers 15

Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende,

en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende).

Vers 15: Het werk der wet geschreven in hun harten. Door hun geweten (gedachten) wisten deze Heidenen wat goed en wat kwaad was en zij beschuldigden elkaar apart van de wet van God. Zij wisten ook heel goed als ze niet goed deden. Dit komt door het geweten en vaak hoor je nu nog steeds mensen elkaar zeggen sorry. Het zich verontschuldigen. Elkaar beschuldigen als iets niet goed is gegaan en dat zien wij al terug in hoofdstuk 3 van Genesis met de zondeval van de mens. 

Romeinen 2 vers 16

In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie.

Vers 16: Wat zien we in dit vers mijn broeders en zusters? God heeft een dag gesteld! In Handelingen 17 vers 30 en 31 lezen wij het volgende: God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren. Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft. Op die dag, die oordeelsdag zal God de verborgen dingen der mensen oordelen. Niemand kan ontsnappen aan Zijn oordeel. Nu denken veel ongelovige mensen in de wereld dat ze God niet nodig hebben in hun levens. Ze leiden liever hun eigen leven. God kennen zij niet maar Gods Woord zegt dit. In Hebreeen 4 vers 13 lezen wij: En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen met Welken wij te doen hebben. Dus je kan je verbergen voor God maar dit helpt niet. Alles zal aan het licht komen want God is licht en in Hem is alleen waarheid. Hij zal de mensheid oordelen door Jezus Christus. Het derde wat we zien is dat God de mensheid zal oordelen door Jezus Christus naar mijn Evangelie. Welk Evangelie? Het Evangelie van Gods Genade wat de apostel Paulus verkondigde aan deze wereld Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26. Omdat Christus het Einde der Wet is kan de mens niet geoordeeld meer worden door de wet van God. Daarom worden alle mensen die niet geloven in Christus op die dag geoordeeld naar het Evangelie der Genade Gods. We leven nu broeders en zusters onder Gods Genade en niet onder de wet. Beste lezer: als u nog niet de Heere Jezus Christus heeft aanvaard als u persoonlijk Verlosser doe het dan nu. Erken dan u een zondaar bent en geloof, aanvaard, neem aan dat Christus voor uw zonden stierf aan het kruis op Golgotha, dat Hij werd begraven en dat Hij na 3 dagen opstond uit de doden om u en mij het eeuwige leven in Hem te geven en rechtvaardig te maken. Romeinen 4:25, I Korinthe 15:3-4.  Laat u met God verzoenen. Hij biedt u de vrede aan alleen het is aan u om die vrede van Hem te aanvaarden. 2 Korinthe 5:19-21. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered, behouden worden van de eeuwige dood en eeuwig leven in Hem ontvangen op het moment dat u dit doet! 

Romeinen 2 vers 17

Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet; en roemt op God,

Vers 17: In dit vers gaat de apostel Paulus beginnen met de Jood. De Joden hadden de wet van God gekregen via Mozes. Mozes was de uitdeler van Gods wet voor het volk Israel. Het is zo mooi om te zien in deze brief van de apostel Paulus dat hij hier begint om de Jood te benoemen. God had de wereld opgegeven en Hij was een nieuw plan, een aards plan met Israel begonnen. In de vorige verzen kunnen wij lezen dat niemand rechtvaardig is voor God. Wat had de Jood als voordeel op de Heiden? De Woorden van God waren hem of haar ten eerste bekendgemaakt door o.a. de wet van God. De Heidenen hadden geen wet. De Joden wisten precies door de wet wat zonde doen was want door de wet leerde men de zonde kennen. In Romeinen 7 vers 7 lezen wij: Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren.  De apostel zegt hier over de Jood dat hij of zij rust op de wet en roemt daardoor op God. Kon de wet van God de Jood dan wel redden of rechtvaardig maken? Het antwoord is nee want in Galaten 3 vers 21 lezen wij:Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. De wet die gegeven was aan de Jood kon hem of haar niet van zijn of haar zonden helpen. De wet leerde wat zonde was en is. De Joden beroemde zich op de wet, zij beroemden zich op de wet van God en zo ook op God en zij rusten op de wet. Het was voor hen Gods Woord. 

Romeinen 2 vers 18

En gij weet Zijn wil, en beproeft de dingen, die daarvan verschillen, zijnde onderwezen uit de wet;

Vers 18: En gij weet Zijn wil. De Jood wist wat God wilde omdat hij of zij was onderwezen uit de wet en daarin stond heel duidelijk wat God wilde. We weten dat door de wet van God de Jood ook precies wist wat zonde was en is.  Niet alleen dat want de Jood kon de dingen beproeven van Gods wil want die stond geschreven in de wet van God. Door de wet leerde de Jood niet alleen zonde kennen ook de wil van God en hij of zij zag door de wet de dingen die hetzelfde waren. Daarom berustte de Jood ook in de wet. 

Romeinen 2 vers 19

En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn;

Vers 19: De woorden van God waren alleen de Joden toevertrouwt. God was niet bezig met andere volkeren, de Heidenen. Zij waren zonder Hem in deze wereld. God had alleen verbonden en beloften met Israel gesloten.  Er staat hier gij betrouwt uzelf. In de oorsprong staat er vol vertrouwen. Dus vol vertrouwen zag de Jood zichzelf door God een leidsman der blinden en een licht dergenen die in de duisternis waren. In Efeze 2 vers 11 en 12 lezen wij: Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. De Jood daarentegen was wel met God en vertrouwde helemaal op Gods wet.

Romeinen 2 vers 20

Een onderrichter der onwijzen, en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet.

Vers 20: De Joden hadden de wet en de beloften van God ontvangen. De Jood was een leraar der onwijzen en door de wet kon hij of zij de kennis en waarheid die in de wet van God stond doorgeven aan deze onwijzen en onwetenden. Je had natuurlijk in de Joodse religie of godsdienst toen de Heere op aarde was en ook toen Paulus nog in leven was op aarde de Farizeeen en de Sadduceeen. Zij waren de schriftgeleerden, de onderwijzers, de leermeesters van het volk. Zij als geen ander van het volk Israel hadden de kennis en de waarheid van God wat geschreven stond in de wet van God. Zij waren dus niet alleen leidsmannen der blinden of een licht dergenen die in de duisternis waren, ook een onderrichter der onwijzen of dwazen en een leermeester der onwetenden. Dit waren de voordelen die de Joden hadden ten opzichte van de volkeren rondom ze of de Heidenen. 

Romeinen 2 vers 21

Die dan een anderen leert, leert gij uzelven niet? Die predikt, dat men niet stelen zal, steelt gij?

Vers 21: De Joden die leraars der wet waren zoals de Farizeeers of andere geleerden leerden anderen wat ze wel of niet mochten doen volgens de wet. De vraag die de apostel Paulus hen stelt is dit leert gij uzelf. Steelt gij?  Een voorbeeld van een Farizeeer is Nicodemus. In Johannes 3 vers 1-7 lezen wij over hem: En er was een mens uit de Farizeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. Ook de Jood die andere onder de Joden leerde toen God nog met het volk Israel handelde moest opnieuw geboren worden. Geboren in de Geest. Hij moest zelf onderwezen worden want hij leerde zichzelf niet. De Joden waren onder de wet en de wet veroordeelde hen en ze zouden geoordeeld worden naar de wet. De wet kon de Jood niet redden. De Jood was net zo slecht als de mensen die geen Jood waren. 

Romeinen 2 vers 22

Die zegt, dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige?

Vers 22: De apostel stelt hier weer vragen aan de Joden die de Wet van God goed kenden. Die zeiden tegen de mensen dat ze geen overspel, hoererij mochten plegen. Deden ze dit zelf wel? Deze geleerden leerden het volk dat ze geen afgoden mochten dienen omdat dit een gruwel is, beroofden deze het heilige. Als je andere gebied dingen niet te doen doe je ze zelf ook. De mensen onder de wet, de Joden hadden de wet en de beloften van God en konden daarin berusten maar dat maakte hen geen betere mensen. Zij moesten opnieuw geboren worden zei de Heere Jezus Christus. De wet kon hen niet afhelpen van hun zonden en gaf hen geen eeuwig leven. De wet liet alleen zien wat zonde was en dat ook de Joden een Verlosser nodig hadden. 

Romeinen 2 vers 23

Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet?

Vers 23: De Jood roemde in de wet van God gegeven aan Mozes aan het volk Israel. De Jood kon de wet echter niet houden want hij of zij die Jood was overtrad de wet. Het gehele volk Israel overtrad de wet. Waarom konden de Joden niet de wet van God gehoorzaam zijn? Het antwoord vinden wij in Romeinen 7 vers 10-15: En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door hetzelve gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden; opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn; werkende mij door het goede den dood; opdat de zonde boven mate wierd zondigende door het gebod. Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Dit is het antwoord want zowel de Jood als de Heiden is van nature een zondaar en vleselijk en verkocht onder de zonde. Op grond van dit overtraden zij de wet van God en deden zij God oneer aan.  Dit vers laat zien dat net als de Heidenen de Joden hopeloos waren omdat ook hij of zij een zondaar waren ook al hadden  zij de wet en de beloften van God gekregen. 

Romeinen 2 vers 24

Want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is.

Vers 24: Door de wet te overtreden door ongehoorzaamheid was Israel geen goed voorbeeld en de Naam van God werd om hen gelasterd onder de heidenen want die zagen dat het volk Israel van een afstand net zo slecht was dan dat zij waren. De heidenen waren toen God handelde met Israel zonder God en zonder de beloften en wetgeving in deze wereld. Door dit slechte voorbeeld en ongehoorzaamheid daardoor wilden velen van de Heidenen niet gaan geloven in God en lasterden God des te meer. 

Romeinen 2 vers 25

Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet; maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden.

Vers 25: De besnijdenis is wel nuttig als de Jood de wet doet. Als hij zich aan de wet houdt van God. De wet echter liet zonde kennen en door de wet kwamen er alleen maar meer zonden. Mensen werden overtreders van de wet omdat ze door de wet de zonde leerden kennen. De wet was goed maar de mens is zondaar en overtreder der wet. De Joden waren een voorbeeld van overtreders der wet. Waarin verschilden zij zich met de rest van de wereld, de onbesnedenen? Dan hadden ze beter in de voorhuid kunnen blijven zoals de Heidenen. Wat is besnijdenis? Het was een teken van het verbond dat God sloot met Abraham. Het ritueel de voorhuid af te snijden van elke man wat Israel apart zette van de rest van de wereld. De besnijdenis was een apart zetting tot God en de dood naar het vlees met al zijn begeerten. De circumcisie of besnijdenis was een wet binnen de wet van God geworden. Als een mens was besneden dan moest hij ook de wet houden anders had de circumcisie geen nut. In Galaten 5 vers 3 lezen wij het volgende: En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. De Jood echter kon de wet niet houden en was een overtreder der wet.  Zie ook vers 23 van dit hoofdstuk! Daardoor werd de Jood hetzelfde als de Heiden

Romeinen 2 vers 26

Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden?

Vers 26: Wie waren de mensen met de voorhuid? Antwoord: de Heidenen. Sommige Heidenen in het verleden hielden zich aan de wet van God terwijl God bezig was met Zijn volk Israel. Deze heidenen zagen de wil van God en wilden deze gehoorzamen. De wet kon hen niet redden maar God liet Zichzelf zien door Zijn Woord. We kunnen hier een voorbeeld laten zien in Handelingen 10: 34 en 35. Daar staat geschreven:En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons is. Maar in allen volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem aangenaam. Dit in verband met Cornelius de Romeinse officier en heiden. De apostel Petrus kon hem vertellen hoe hij gered kon worden.  Dus de voorhuid was gerekend tot besnijdenis in het geval van Cornelius. 

Romeinen 2 vers 27

En zal de voorhuid, die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt?

Vers 27: Naar buiten toe stond de Jood in oordeel t.o.v. de Heiden die van nature niet besneden was. De Heiden kon de Jood oordelen omdat de Jood de wet van God gegeven overtrad.  De Jood was gelijk de Heiden veroordeeld als het ware. Het enige voordeel van de Jood was dat zij van God de Wet en de verbonden der beloften hadden ontvangen maar zij waren verder net als de heidenen zondaars en konden het oordeel van God net als de heidenen niet ontsnappen. 

Romeinen 2 vers 28

Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is;

Vers 28: Het is niet de uiterlijke man die Joods is dat hem een Jood maakt. Het is niet de besnijdenis welke een teken was wat God gaf aan Abraham toen Hij een verbond met Abraham sloot. In Romeinen 4 vers 11 lezen wij het volgende vers:En hij  ( Abraham) heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend: opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde; Conclusie van dit is dat of je nu besneden of onbesneden maakt voor God niet uit onder deze bedeling van Zijn Genade Efeze 3:1-3. God neemt de persoon des mensen niet aan. Iedereen is gelijk in Zijn ogen. 

Romeinen 2 vers 29

Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.

Vers 29: Hij is een Jood welke niet is in het uiterlijke maar van binnen uit vanuit het hart. In Filippenzen 3 vers 3 lezen wij het volgende: Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen. Dus een het de besnijdenis van het hart en de geest en niet de letter. Dat is de besnijdenis. De Jood is iemand die dit is en ook welke lof is uit God en niet uit mensen. Dus het gaat er om door het geloof van Christus te leven en niet te beroemen op uiterlijkheden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romeinen 3 vers 1

Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis?

Vers 1: Wat was het voordeel om een Jood te zijn? Wat was het nut om besneden te zijn? De Joden hadden het verbond met God en de besnijdenis was een teken van dat verbond wat God al met Abraham gesloten had. Zij hadden later ook de wet door Mozes aan hen gegeven. Zij hadden kontakt met God en Hij was hun Herder en zij waren de kudde. In Efeze 2 vers 12 lezen wij het volgende:Dat gij (Heidenen)  in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. De Israelieten hadden dus het burgerschap en haddden de verbonden der belofte van God en hadden hoop. God was met hen want Zijn plan en handelen was met Israel.  Wij die oorspronkelijk uit de Heidenen waren, waren in die tijd zonder God en zonder hoop. Dit was dus het voordeel van de Jood. 

Romeinen 3 vers 2

Vele in alle manier; want dit is wel het eerste, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd.

Vers 2: Er waren vele manieren waarom de Jood een voordeel had ten opzichte van de Heiden. Het eerste was dat de Woorden van God hen eerst waren toebetrouwd. De woorden van God die zij als eerste hoorden waren door Mozes en in Handelingen 7 vers 38 lezen wij het volgende: Deze is het, die in de vergadering des volks in de woestijn was met den Engel, Die tot hem sprak op den berg Sinaï, en met onze vaderen; welke de levende woorden ontving, om ons die te geven. Broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: door het Woord van God, de wet door middel van Mozes gegeven aan het volk hoorden de Joden de woorden van God. Dat was een van de voordelen van de Jood en door dit hoorden zij alle richtlijnen van God. Hun positie in die tijd was beter dan dat van de Heidenen. 

Romeinen 3 vers 3

Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God te niet doen?

Vers 3: Onder het volk van Israel waren sommigen van hen die ongelovig waren. Zij profiteerden wel van de wet en de beloften van God. Beinvloed dan hun ongelovigheid het geloof van God of kan dit Gods geloof te niet doen? In Numeri 23 vers 19 lezen wij echter het volgende: God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken? God is geen leugenaar. Hij kan niet liegen! Zijn getrouwheid is altijd en  het ongeloof van mensen heeft totaal geen invloed op God en kan Zijn getrouwheid niet te niet doen. Hij is waarheid en goed. Hij maakte ook alles goed: dit i.v.m. Zijn schepping. De wet die Hij gaf was goed en waarheid. God gaf died wet aan Mozes en die gaf het aan het volk Israel. 

Romeinen 3 vers 4

Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt.

Vers 4: De wet die God gaf was heilig en het gebod was heilig en goed Romeinen 7 vers 12. En in Romeinen 7 vers 14 lezen wij: Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Dat is het punt hier in deze verzen. God is waarachtig maar de mens is leugenachtig. De mens is vleselijk van nature en verkocht onder de zonde. De mens in totaliteit is niet betrouwbaar. Elk men is een leugenaar van geboorte. Waarom? Vanwege het feit dat elk mens een zondaar is. In Romeinen 5 vers 12 lezen wij:Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Onder de wet konden de mensen de wet niet houden vanwege ongehoorzaamheid. God door de wet veroordeeld rechtvaardig elke mens. In Romeinen 3 vers 19 lezen wij: Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. God is rechtvaardig in Zijn woorden en Hij is overwinnaar. Ook op het moment dat Hij gaat oordelen! 

Romeinen 3 vers 5

 Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen?

Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.)

Vers 5: De vraag in dit vers is of onze ongerechtigheid, dus onze zonden Gods gerechtigheid bevestigt?  De universalist leert mensen dat God de zonde heeft gemaakt en dit haalt hij uit Jesaja 45 vers 7 waar staat geschreven:Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen. De universalist leert dat God de zonde schiep om glorie naar Hemzelf te brengen.  Het feit is dat God verwerpt het kwaad en keert zonden naar Zijn Eigen glorie en dat is een ander ding.. Het kwaad wat we hier lezen is geen zonde omdat het in dit vers niet gaat over het andere van goed maar van vrede. Dit verwijst eerder naar moeite en rampspoed dan naar zonde.  Is God dan  onrechtvaardig als Hij wraak neemt door toorn te brengen over de mensheid? 

Romeinen 3 vers 6

 Dat zij verre, anderszins hoe zal God de wereld oordelen?

Vers 6: Dat zij verre, volstrekt niet. God verbiedt het ! God is rechtvaardig. Hoe kan Hij de wereld oordelen als Hij onrechtvaardig zou zijn. We hebben een rechtvaardige God. Hij alleen is goed en Hij is Degene die kan oordelen. Hij heeft alles geschapen door Zijn Zoon Jezus Christus. Omdat hij waarachtig is is Hij ook perfect zonder zonde. Hij kan geen zonde doen, Hij kan niet liegen. De mens van nature is een leugenaar en leugenachtig en verdient te worden geoordeeld door God. Dat is het waarom God de gehele wereld gaat oordelen. 

Romeinen 3 vers 7

 Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden, tot Zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld?

Vers 7: Als de universalist gelijk had dan was God onrechtvaardig om te oordelen en de zondaar (Paulus) zou dan dit kunnen zeggen: waarom wordt ik geoordeeld als zondaar.  Dit is hoe de ongelovige God ziet. Hij beweert dat God onrechtvaardig is. Hij gelooft ook niet dat God oordeelt over de mensen. 

Romeinen 3 vers 8

 En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is.

Vers 8: Van nature zeggen wij liever: laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome! Wat is het antwoord op deze leugen? Verdoemenis en dit is rechtvaardig. Dit is Gods antwoord op de leugen van de mens. De conclusie is dat God geen leugenaar is. Hij kan niet liegen. De mens is een leugenaar van geboorte en dit komt omdat hij van Adam afstamt. Romeinen 5 vers 12. 

Romeinen 3 vers 9

Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn;

Vers 9: Nu alles hiervoor gezegd te hebben over Joden en Heidenen zien we hier dat Paulus zichzelf afvraagt of wij van nature uitnemender of beter zijn dan een ander. Zeker niet. Niemand is beter dan een ander. Voor God zijn wij allemaal gelijk. Romeinen 3 vers 23 zegt ons: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods. Wij zijn geboren zondaars en komen van Adam die de eerste zondaar was. Alle mensen zijn onder de zonde door de zondeval van die ene mens Adam. Van nature zegt de mens in zijn hart het volgende: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er is niemand die goed doet.  Psalm 14 vers 1 

Romeinen 3 vers 10

Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;

Vers 10: Doordat wij als mensen van Adam komen is niemand van ons mensen rechtvaardig. De enige die rechtvaardig is is God. Alle mensen zijn onrechtvaardig. In I Korinthe 6 vers 9 en 10 lezen wij de volgende verzen: Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. De conclusie is dat alle mensen zondaars zijn inclusief wij van nature en vijanden zijn van God. We staan als mensen allemaal voor God op hetzelfde platvorm. In Romeinen 11 vers 32 lezen wij: Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.

Romeinen 3 vers 11

Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

Vers 11: Door de zondeval is er niemand die verstandig is en niemand die God zoekt. Dit vers en de volgende verzen tot vers 19 gaat over de mens met de zondige natuur hoe hij of zij in het algemeen is in Gods ogen. In Romeinen 5 vers 12 lezen wij nogmaals het volgende: Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.  De mens van nature is niet wijs, verstandig en zoekt ook niet naar God en Zijn wijsheid.  Voor de zondeval was de mens zonder zonde, hij en zij kenden geen zonden en waren perfect geschapen in de gelijkenis van God. Na de val van de mens is de mens verre van wijs of verstandig door de zondige natuur. Met de zondige natuur is elke mens geboren en verre van perfect. Door deze natuur zoekt hij of zij ook niet de wijsheid van God op maar blijft hij of zij in zijn eigen wijsheid. Hij of zij zoekt ook niet naar God, zijn of haar Schepper. 

Romeinen 3 vers 12

Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.

Vers 12: Alle mensen zijn afgeweken. Dit geldt voor ons allen! Dit is door de zondige natuur waarmee wij geboren worden. Wij worden geboren in Adam. Wij zijn te zamen onnut geworden voor God. God kan geen mensen gebruiken die niet in Hem geloven. Er is niemand die goed doet van nature, ook niet tot een toe. Iemand kan zeggen ik doe toch goed, ik zorg goed voor mijn gezin, ik geef geld aan de armen, ik hou van mensen etc. De vraag komt dan onder welke motivatie doet hij of zij dit alles? De schriften laten hier zien dat niemand goed is en niemand goed doet dus hij of zij doet dit uit eigen belang en om te laten zien hoe goed hij of zij is voor de buitenwereld. Alleen God is goed! Voor God is geen mens goed. Geen mens is in staat om goed te doen. Zelfs niet om andere mensen te helpen of letterlijk te redden. De conclusie is dat de mens een zondaar is en slecht is van nature en een vijand is van zijn of haar Schepper God die hem of haar heeft geschapen. 

Romeinen 3 vers 13

Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.

Vers 13: De keel van de mens is een geopend graf. In Jakobus 3 vers 6 lezen wij het volgende: De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onze geboorte, en wordt ontstoken van de hel. De mens die geboren wordt hier op aarde is van nature in Adam en zonder God in deze wereld. Het is een verdorven conditie. De zonde komt eerst door het hart van mensen (ook denken) en door de tong en de lippen komt het naar buiten: bedrog, slangenvenijn, vervloeking etc. 

Romeinen 3 vers 14

 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid

Vers 14: De mond is vol van vervloeking en bitterheid. God vervloeken hoe vaak horen we dit of lelijke schuttingtaal die mensen in het algemeen gebruiken. Bitterheid: het slechte en goddeloze en dit komt allemaal uit de mond van ons mensen. In Psalm 140 vers 4 lezen wij: Zij scherpen hun tong als een slang, heet addervergif is onder hun lippen. 

Romeinen 3 vers 15

Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten

Vers 15: Dit vers en het volgende vers haalt de apostel Paulus vanuit de profetie waarin dit al beschreven staat. In Jesaja 59 vers 7 lezen wij:Hun voeten lopen tot het kwade, en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid, verstoring en verbreking is op hun banen. De apostel Paulus voor zijn bekering nabij Damascus was de grootste vijand van Christus op aarde en kon dit zo duidelijk hier weergeven in deze verzen. Wij net als Paulus waren voordat wij tot geloof in Christus kwamen ook zo. 

Romeinen 3 vers 16

Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;

Vers 16: Hoe goed mensen het ook menen het gaat erom dat er in de mens zijn of haar gedachten ongerechtigheid is van nature door de val van die ene mens Adam. De mens is corrupt daardoor. 

Romeinen 3 vers 17

En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 

Vers 17: In Jesaja 59 vers 8 lezen wij het volgende: Den weg des vredes kennen zij niet; en er is geen recht in hun gangen; hun paden maken zij verkeerd voor zich zelven, al wie daarop gaat, die kent den vrede niet. De mens weet van nature niet wat vrede is. Hier in Nederland waar ik woon kennen wij al meer dan 70 jaar vrede. De Tweede Wereldoorlog eindigde in mei 1945. Sinds die tijd hebben wij "vrede"in dit land. In veel landen in de wereld is er wel oorlog. Denk bijvoorbeeld aan Ukraine wat in oorlog is met Rusland. Denk bijvoorbeeld aan de oorlogen in Syrie en Jemen. Wat een hoop ellende brengt dit met zich mee: veel slachtoffers, veel vluchtelingen, veel haat en nijd, vernielingen, spanningen, veel levens kapot gemaakt (psychisch) In 2 Korinthe 5 verzen 19-21 lezen wij over een vrede die God heeft bewerktstelligt in Zijn Zoon Jezus Christus:Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. Alleen God kan vrede brengen en dit heeft Hij gedaan door Zijn Zoon Jezus Christus lezen wij hier. Het enige wat de mens moet doen is geloven in deze vrede, geloven is aannemen dat Christus stierf voor zijn of haar zonden en dat Hij opstond voor zijn of haar rechtvaardigmaking Romeinen 4:25. Conclusie: Vrede komt niet van mensen want mensen zijn zondaars. De mens kan geen vrede sluiten van nature want hij of zij weet niet wat vrede is. God weet alleen wat vrede is want Hij is de God van vrede. 

Romeinen 3 vers 18

 Er is geen vreze Gods voor hun ogen.

Vers 18: Van nature kent de mens God niet en heeft de mens daardoor ook geen vreze of respect voor God zijn of haar Schepper. Psalm 14 vers 1a en Psalm 53 vers 2a zegt het zo duidelijk: De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. In Psalm 10 vers  3 en 4 lezen wij: Want de goddeloze roemt over de wens zijner ziel; hij zegent de gierigaard, hij lastert de Heere. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoogsteekt, onderzoekt neit: al zijn gedachten zijn dat er geen God is. 

Romeinen 3 vers 19

Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn;

opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.

Vers 19: In dit vers spreekt de apostel Paulus over de wet van God die God gaf door Mozes aan het volk Israel.  God handelde met Israel door de Wet en de Joden moesten de wet houden. Wat de wet zeide was voor degenen die onder de wet waren de Joden. De Joden hadden de wet en de verbonden van God en hen waren de Woorden van God als eerst toevertrouwd. Door de wet waren de Joden schuldig voor God. De wet raakte niet alleen de Joden maar de gehele wereld werd daardoor veroordeeld: elke mond wordt gestopt. Elk mens is schuldig voor God, geen 1 mens uitgezonderd en niemand heeft een excuus. God besloot de gehele wereld onder de ongehoorzaamheid. Romeinen 10: 32. In Romeinen 1 vers 20 hebben we dit kunnen lezen: Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.  Het testament wat God maakte met Israel had ook effect op de Heidenen. De enige manier onder de wet voor een heiden om tot God te komen was via het volk Israel. Hij moest een Jodengenoot worden door zich te laten besnijden en de wet te houden.  Ook die Jodengenoten moesten zich houden aan de wet en waren ook schuldig/verdoemelijk/veroordeeld door de wet van God. Het laat zien dat de wet de mens niet kon redden maar dat door de wet de mens de zonde leerde kennen en zo ook schuldig werd voor God. 

Romeinen 3 vers 20

Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

Vers 20: Door de wet van God leerden de mensen wat zonde was en is. De wet kon niemand rechtvaardig maken. In Romeinen 7 vers 7 staat geschreven: Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. En in Galaten 2 vers 16 lezen wij het volgende:Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. In Romeinen 7 vers 14 lezen wij: Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. De wet is geestelijk en goed maar de mens is niet goed van nature en verkocht onder de zonde en niet geestelijk. De wet liet alleen de zonde kennen en dat een mens een Verlosser nodig heeft. 

Romeinen 3 vers 21

Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

Vers 21: Maar nu. Deze woorden zijn erg belangrijk. Maar nu betekent er heeft een verandering plaatsgevonden. Wat hiervoor geschreven is is verleden tijd, is niet meer. De rechtvaardigheid van God is geopenbaard ten eerste aan de apostel Paulus en dit is zonder de wet. De wet en de profeten hebben hierrvan getuigt! God is rechtvaardig en goed en Hij is liefde. Hij alleen heeft dit en Hij is het ook! Wat een wondervolle God hebben wij. Hij is niet te doorgronden. In Romeinen 11: 32 lezen wij: Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hen allen zou barmhartig zijn! De wet is geeindigd  lieve broeders en zusters! Wat is die rechtvaardigheid van God? Het is niet het veranderde karakter van de gelovige. Het is Christus, Hij die Zichzelf gaf voor onze zonden aan het kruis. Hij stierf onze dood aan het kruis op Golgotha. Daar bleef het niet bij. Hij stond na 3 dagen op uit de doden om ons rechtvaardig te maken Romeinen 4 vers 25. Door Christus is Gods rechtvaardigheid gemanifesteerd. De volledig betaling van onze zonden door Jezus Christus. 1500 jaren had God Israel en de wereld on de wet om te laten zien dat door de werken der wet niemand gerechtvaardigd werd. Een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof en dat is het geloof van Christus! Lees Filippenzen 2: 5-9 en Romeinen 5: 8-10

Romeinen 3 vers 22

Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen,

en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

Vers 22: De rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus! Het is Zijn geloof, het geloof van Christus. Zijn getrouwheid aan God de Vader tot aan de dood, tot aan de dood  van het kruis op Golgotha. Hij stierf in onze plaats aan dat kruis daar op Golgotha en Hij stierf voor de gehele wereld. Hij nam de zonden van u en mij op Hemzelf en heeft de zonden gedragen in Zijn lichaam aan dat kruis. Filippenzen 2:5-9. Tot alle mensen is deze rechtvaardigheid van God gegaan door het geloof  van Jezus Christus. Voor elk mens is deze rechtvaardigheid door het geloof beschikbaar gesteld. Over allen die geloven is deze rechtvaardigheid toegekend. Wij zijn als gelovigen in Christus gerechtvaardigd. In Romeinen 5 vers 1 lezen wij het volgende: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

Hij was en is zonder zonde en rechtvaardig. Hij rechtvaardig voor ons onrechtvaardige mensen. Daarom kon Hij ook sterven voor de gehele mensheid aan het kruis. Hij heeft onze schuld gedragen en voor betaald met Zijn bloed wat vloeide van het kruis. Nu wij gered zijn door Gods Genade door het geloof, dus door Christus zijn wij zonder schuld voor God en wij zijn nieuwe mensen in Hem, Christus! God maakt geen onderscheid tussen Jood of niet Jood, blank, zwart, bruin, geel of andere huidskleur. Hij is geen aannemer des persoons Lees Romeinen 2 versw 11! 

Romeinen 3 vers 23

Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

Vers 23: Zij hebben allen gezondigd. Wie zijn die allen? Antwoord alle mensen. Laten wij nogmaals lezen Romeinen 5 vers 12: Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Door Adam kwam de zonde in de wereld en wij komen ter wereld met deze zondige natuur. Ook vers 18a van ditzelfde hoofstuk zegt het ons zo duidelijk: Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; ...... Hier heb je het. Mensen zonder God hoor je vaak God vragen om hen te verdoemen maar beseffen niet wat ze zeggen want zij zijn al verdoemd maar daarvan zijn zij onwetend. In Psalm 51 vers 5 lezen wij het volgende vers:  Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Door Adam kwam de zonde in de wereld en de eeuwige dood. Wat betekent eeuwige dood. Dit betekent gescheiden van God voor de eeuwigheid. Van nature zijn wij dus verdoemd en gescheiden van God en missen de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God is het eeuwige leven. Hoe goed wij mensen ook willen leven we kunnen God nooit bereiken in deze staat. Daarom kwam God naar deze aarde om voor ons mensen te boeten voor onze zonden. Daarom ook deze woorden van God vanuit 2 Korinthe 5 vers 19-21: Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Beste lezer. Heeft u, jij de Heere Jezus Christus nog niet aangenomen als Verlosser? Erken dan dat je een zondaar bent. Geloof in Hem Die aan het kruis op Golgotha voor u persoonlijk stierf , in uw plaats daar hing aan het kruis. Hij droeg uw en mijn schuld daar aan het kruis. Hij werd begraven en na 3 dagen stond Hij op uit de doden voor onze rechtvaardigmaking Romeinen 4 vers 25.  Gelooft u, jij dit? Neem Hem aan voor het te laat is! Doe het nu waar u zich ook bevind voor dat het te laat is!!! Geloof in de Heere Jezus Christus en zult gered worden en eeuwig leven ontvangen! Handelingen 16 vers 31

Romeinen 3 vers 24

 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Vers 24: En worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade.  Wees een moment stil als je dit leest: om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade! Wat betekent het om gerechtvaardigd te zijn. Rechtvaardigen is iemand recht verklaren, om iemand recht te maken met God. Dit is gebeurd.  Wij, leden van het Lichaam van Christus zijn gerechtvaardigd uit Zijn genade door de verlossing die er is in Jezus Christus! In Efeze 2: 8 en 9 lezen wij: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. De Genade van God is hier het meest belangrijke. Genade komt van het Griekse woord charis wat betekent barmhartige vriendelijkeheid van God. Het is Zijn verlossende barmhartigheid door Zijn Zoon Jezus Christus! Wij verdienden de eeuwige dood maar God houdt van ons mensen zo veel dat Hij stierf in onze plaats voor ons aan het kruis door de Heere Jezus Christus. Romeinen 5 vers 8 zegt dit zo mooi: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Oh mijn dierbare broeder en zuster: wij zijn gerechtvaardigd, wij zijn recht met God, zonder schuld voor Hem door het verlossende werk van Christus aan het kruis. Lees Romeinen 4 vers 25!  Anders konden wij niet recht worden met God, zonder schuld zijn voor Hem nu! Het was de enige manier om de mensheid te redden door Zelf aan het kruis te sterven voor de mensheid. In Titus 3 vers 5-7 lezen wij:  Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;  Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;  Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.

Romeinen 3 vers 25

Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

Vers 25: Welken God heeft voorgesteld. Welken is Jezus Christus. God heeft Zijn Zoon voorgesteld tot een verzoening. In 2 Korinthe 5 vers 19 lezen wij: Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. God heeft de wereld verzoend met Zichzelf door het bloed van Christus op Golgotha voor de mensheid gegoten. Wat een wondervolle God hebben wij. Dit is Zijn rechtvaardigheid. Door Zijn bloed de vergeving der zonden. Dit is Gods verdraagzaamheid. Christus bloed vergoten op Golgotha is de volle voldoening voor zonde!  Wij broeders en zuster zijn gered door Hem. We konden onszelf niet redden. Wij waren de vijanden van God. Denk hierover na! In Romeinen 5 vers 10 lezen wij: Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. De zonden die voor het kruis geschieden zijn ook vergeven door Gods verdraagzaamheid. 

Romeinen 3 vers 26

 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij

rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

Vers 26: God is rechtvaardig en heeft in Christus Zijn rechtvaardigheid volledig betoont in deze tegenwoordige tijd. Hij rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. Dit is de mens die zijn vertrouwen in de Heere Jezus Christus heeft gesteld als Verlosser. Wij, lieve broeders en zusters zijn recht met God door Christus! In Romeinen 3 vers 19 lazen wij dat de zondaar schuldig is. Ten tweede lazen wij dat de zondaar zijn zonden door de Heere Jezus Christus zijn gedragen in Zijn lichaam. en in Romeinen 4 vers 5 lezen wij dat Christus rechtvaardigheid wordt toegerekend aan de zondaar. Dit alles door het volbrachte werk van Christus op het kruis op Golgotha. 

Romeinen 3 vers 27

Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.

Vers 27: Waar is dan de roem, de roem is uitgesloten. Laten wij lezen Efeze 2 vers 8 en 9 waar staat geschreven dit: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus het is niet ons werk wat ons heeft gered en waarin wij kunnen roemen. Wij behoren te roemen in het volbrachte werk van Christus. In Hem behoren wij te roemen. Wij kunnen ook niet roemen in de wet van werken. Waarom niet? Het antwoord is dat Christus het einde der wet is. Hij heeft de wet aan het kruis genageld. Kolossenzen 2 vers 13 en 14.  Wij zijn gered door de wet van het geloof. Welk geloof? Het geloof van Christus en dat heeft ons gered! Wij zijn gered door Gods genade, door het geloof en in Christus! Het is nu de wet van het geloof van Christus! Dit is een andere wet dan de wet die God gaf aan Mozes voor het volk Israel wat effect had uiteindelijk op iedereen in deze wereld dat door de wet niemand gerechtvaardigd kon worden. De conclusie is: als redding was door goede werken dan was het geen gave of cadeau van God door Zijn Genade aan ons.  In Romeinen 11 vers 6 wordt het erg duidelijke gemaakt. Hier staat geschreven: En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

Romeinen 3 vers 28

Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

Vers 28: Onder deze bedeling van Gods Genade wordt de mens door het geloof van Christus gerechtvaardigd zonder de werken der wet. Dit is de conclusie mijn broeders en zusters. Het is de gehoorzaamheid van Christus tot en met de dood aan het kruis: dat Hij onze schuld op Zich nam aan het kruis door de sterven voor onze zonden. Hij stierf onze dood en heeft de wet aan het kruis genageld. Kolossenzen 2: 14. Christus is het einde der wet. Dus mensen kunnen onder deze Bedeling van Genade niet gerechtvaardigd worden door werken der wet. Dit is ook wat Luther in 1517 herontdekte vanuit Gods Woord  na lange donkere eeuwen. In Galaten 2 vers 16 lezen wij het volgende: Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. En de volgende tekst uit Gods Woord is ook belangrijk om te weten: Ik doe de Genade Gods niet teniet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven. Galaten 2: 21. De wet kon nooit de mens rechtvaardig maken. Wet was gegeven om de zonde te leren kennen. 

Romeinen 3 vers 29

Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;

Vers 29: We hebben al gezien in vers 9 van dit hoofdstuk de volgende woorden: Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn;. Voor God zijn alle mensen gelijk. Hij is geen aannemer des persoons. Hij is God van zowel Joden als Heidenen. God rechtvaardigt een ieder die gelooft in Christus. Onder deze bedeling van Genade zijn alle mensen die Christus hebben vertrouwd als persoonlijk Verlosser nieuwe mensen. God ziet ons (Jood en Heiden) in Christus als nieuwe mensen. 

Romeinen 3 vers 30

 Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof.

Vers 30: God is een enig God. In Efeze 4 vers 6 lezen wij het volgende: Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen. En in Deuteronomium 6 vers 4 lezen wij: Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Inderdaad wij hebben maar een God en Hij is rechtvaardig. Hij zal de Joden uit het geloof rechtvaardigen. Zij hadden een favoriete relatie met God en het geloof zou het natuurlijke resultaat zijn van hun relatie met God. Gerechtvaardigd dus door de werken en de Heidenen die de voorhuid hadden door het geloof van Christus gerechtvaardigd. Beiden zullen gerechtvaardigd worden door Christus volbrachte werk van redding. 

Romeinen 3 vers 31

Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.

Vers 31: Wat betekenen deze woorden? Nu zijn de Joden en niet Joden, heidenen, gerechtvaardigd op basis van het geloof. Nu de vraag of we de wet te niet doen door het geloof. De wet kon de mens niet rechtvaardigen. Het liet alleen de zonde zien en dat de mens schuldig is. De wet wordt niet te niet gedaan door het geloof maar het geloof bevestigt de wet. Rechtvaardigmaking komt van God door Zijn Genade door Zijn Zoon Jezus Christus op basis van het volbrachte werk wat Hij heeft bewerkstelligt. Hij betaalde voor onze zonden doordat Hij Zijn leven voor ons gaf aan het kruis op Golgotha. Dit is de rechtvaardigheid van God. Het was de enige manier om de wereld te redden. Christus is het einde der wet. Hij heeft de wet aan het kruis genageld. De wet geldt nu niet meer onder deze Bedeling van Gods Genade waaronder wij nu leven Efeze 3:1-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romeinen 4 vers 1

Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees?

Vers 1: Bijna dit gehele hoofdstuk gaat over Abraham. Hij was en is de vader van de Joden en hij is ook de vader van de Heidenen. In dit hoofdstuk de apostel Paulus maakt bekend het Evangelie van Gods Genade. Hij gebruikt Abraham als voorbeeld omdat Abraham in alle geschiedenis de meest gerespecteerde en geliefde man is. De meeste mensen in de wereld weten wie Abraham is. Paulus spreekt hier in dit hoofdstuk in dit vers ook over onze vader Abraham. Paulus was zelf ook een Jood van geboorte en neemt Abraham als voorbeeld ook voor de Joden waarnaar hij in dit hoofdstuk ook schrijft en ook voor de Heidenen die allebei in Christus zijn. De apostel Paulus gebruikt Abraham om te laten zien dat rechtvaardigheid is door het geloof. Abraham is gerechtvaardigd door het geloof en zo zijn wij als gelovigen ook gerechtvaardigd door het geloof van Christus. Abraham ook. Alleen wist Abraham niet wie Christus was maar Hij wist wel van God dat er een Verlosser zou komen. De vraag is hier in vers 1 is: wat heeft Abraham verkregen naar het vlees? Het antwoord behoren wij te vinden in I Korinthe 1 vers 29: Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. Als mensen kunnen wij niet roemen in onszelf voor een levende God. Net zoals Abraham een zondaar was en is zijn wij ook zondaars  en in ons woont geen goed. Romeinen 7 vers 18 bevestigt dit: Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. In Romeinen 3 vers 9-20 lezen wij dat de mens niet goed is van nature door zijn zondige natuur. Abraham kon niet roemen in zichzelf maar alleen in God en zo is het ook met ons gelovigen in Christus. Van onszelf zijn wij niets. Wij zijn geboren zondaars gered door Genade alleen, in Christus alleen en door het geloof alleen Efeze 2:8-9

Romeinen 4 vers 2

Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God.

Vers 2: De bewering in dit vers is: Als Abraham was gerechtvaardigd uit zijn eigen werken dan kon hij roemen in zichzelf maar hij kon niet roemen in God.  Dit is echter hypothetisch. In I Korinthe 1 vers 29 lezen wij: Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. Wij en ook Abraham zijn gerechtvaardigd door het geloof zonder de werken, zonder menselijke werken. Dit ook wij kunnen niet roemen in onszelf. Vanuit onszelf zijn wij niets en zijn niets omdat wij zondaars zijn en verkocht onder de zonde van nature. Abraham stelde zijn vertrouwen in God en in Jezus Christus Die hij niet kende en God rekende dit tot rechtvaardigheid. 

Romeinen 4 vers 3

Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.

Vers 3: Dit is een herhaling wat er in Genesis 15 vers 6 staat geschreven: En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. Abraham vertrouwde op de Heere die hem vertelde: Zoals die vele sterren zo zal jouw zaad zijn. En Abraham geloofde dit. Hij geloofde God als een kind die ook simpel iets aanneemt van jou. Abraham was recht met God door zijn vertrouwen in God. Geloven in God zonder werken. Dit is wat Abraham deed. Wij geloven ook in Gods rechtvaardigheid en die rechtvaardigheid is in Christus volbrachte werk! 
Romeinen 4 vers 4

Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.

Vers 4: De apostel Paulus laat in dit vers zien dat degene die werkt loon moet ontvangen. Degene waarvoor hij of zij werkt is hem of haar verschuldigd dus naar schuld. De arbeider is zijn loon waardig. Het loon wordt niet toegerekend naar genade.  Dus als iemand er voor werkt is het geen genade meer. Dit vers laat zien dat het loon dus niet gerekend wordt uit genade maar uit schuld. Rechtvaardiging is niet door werken, niet de werken die wij gedaan zouden hebben of de werken der wet maar we zien in de volgende verzen dat het is door Gods genade.  Romeinen 4 vers 25 zegt het ons heel duidelijk: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Romeinen 4 vers 5

Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

Vers 5: Dit vers spreekt over Gods Genade. God verbiedt het nu onder de Bedeling van Zijn Genade dat mensen gaan werken voor hun behoudenis. Rechtvaardiging is niet door werken maar door Gods Genade door de Heere Jezus Christus. Als een mens gerechtvaardigd wilt worden behoort hij of zij de rechtvaardigheid van God door Jezus Christus te aanvaarden. Simpel te geloven in Hem die de goddeloze rechtvaardigt. Te geloven dat Christus stierf voor onze zonden en dat Hij opstond voor onze rechtvaardigmaking. Lees I Korinthe 15:3-4.  In II Timotheus 1 vers 9 lezen wij het volgende:Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen. Laat het duidelijk zijn broeders en zusters, lezers: we kunnen God nu niet bereiken met zogenaamde goede werken want door werken worden wij niet gerechtvaardigd en ook niet gered. De redding is in Christus!  Hij is onze persoonlijke Redder. Lees Efeze 2:8-9!!!

Romeinen 4 vers 6

Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken;

Vers 6: David, de koning van Israel leefde onder de wet van God. Hij wist precies wat zonde was en dat hij een zondaar was. Daar was hij zich terdege van bewust. Hij bad ook regelmatig met God en vroeg God voor de vergeving van zijn zonden. In Psalm 32 lezen wij het volgende in vers 2:Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. David herkende dat een persoon rechtvaardig zou worden zonder de werken en dat God dit alleen kon geven. 

Romeinen 4 vers 7

 Zeggende: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn;

Vers 7: Dit zeide David: zalig zijn zj welke ongerechtigheden vergeven zijn. De vergeving was op basis van het volbrachte werk van onze Heere Jezus Christus aan het kruis. David echter wist niet dat dit de Heere Jezus Christus was. Het is echter wel op basis van Zijn volbrachte werk.  David legt uit hoe de mens onder de wet leefde en dat de wet hem veroordeelde. In Psalm 51 vers 12 lezen wij:  Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest. David had spijt van wat hij allemaal gedaan had. Hij wist heel goed dat hij een zondaar was en dat er bij God vergeving was. 

Romeinen 4 vers 8

Zalig is de man, welken de Heere de zonden niet toerekent.

Vers 8: Zalig of gezegend is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Dit is de conclusie van deze verzen. Dit was altijd op grond van Gods genade dat de mens zou worden gerechtvaardigd en dat zijn zonden vergeven zouden worden en niet toegerekend zouden worden. Later op basis van het bloed wat vloeide van Christus op het kruis hebben wij nu de vergeving van zonden Efeze 1:7, Kolossenzen 1:14. Hij zonder zonde voor ons zondaars. Hij nam de plaats van ons in aan het kruis en stierf onze dood aan het kruis. Hij was begraven en na 3 dagen stond Hij op uit de dood om onze rechtvaardigmaking Romeinen 4:25. Wat een wondervolle liefhebbende God hebben wij broeders en zusters!!!

Romeinen 4 vers 9
Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis, of ook over de voorhuid? Want wij zeggen, dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid.

Vers 9: De vraag is of deze zaligspreking alleen gericht is tot degene die besneden is zoals de Jood of ook de Heiden die onbesneden is. En dan komt Abraham hier weer in dit vers. Abraham's geloof in God, het vertrouwen in God, is gerekend tot rechtvaardigheid. God verklaarde Abraham op grond van dit geloven, vertrouwen in Hem als recht voor Hem. Abraham was gerechtvaardigd. 

Romeinen 4 vers 10

 Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was, of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid.

Vers 10: Hier zien we het antwoord. Wanneer was het Abraham toegerekend deze rechtvaardigmaking?  Toen hij besneden was of toen hij onbesneden was. Abraham geloofde, vertrouwde op God toen hij nog een heiden, nog in de voorhuid was.  Abraham vertrouwde God 100% . We lezen in Genesis 12: 1-3 het volgende: De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham vertrouwde dit en ging naar het beloofde land wat God hem wees. 

Romeinen 4 vers 11

En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend: opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worde;

Vers 11: Doordat Abraham geloofde, vertrouwde op God kreeg hij het teken van de besnijdenis tot een zegel der rechtvaardigheid die God hem had toegerekend. Abraham was toen nog in de voorhuid. Daarom is hij een vader van alle mensen die geloven en in de voorhuid zijn namelijk de Heidenen die ook gerechtvaardigd zijn door God door de Heere Jezus Christus. Het verbond wat God met Abraham maakte en waarvan de besnijdenis deel van uitmaakte heeft niets te maken met rechtvaardiging die God geeft. Abraham was gerechtvaardigd door het geloof en niet werken. Dit is hoe Gods genade werkt: rechtvaardigmaking door het geloof zonder werken. Het is nu onder de Bedeling van Gods Genade: Door genade alleen, door het geloof alleen van Jezus Christus Die de prijs betaalde voor onze zonden en opstond voor onze rechtvaardigmaking Romeinen 4:25. 

Romeinen 4 vers 12

En een vader der besnijdenis, dengenen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onzen vader Abraham, hetwelk in de voorhuid was.

Vers 12: Abraham is niet alleen een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde de heidenen. Hij is ook een vader der besnijdenis. Iemand die besneden is niet genoeg. Hij behoort ook te wandelen staat er in dit vers in de voetstappen des geloofs van Abraham zoals hij wandelde in de voorhuid. Hoe hij vertrouwde op God al waren sommige beloften van God menselijkerwijze niet te begrijpen. Toch bleef hij vertrouwen in God en liet Abraham het aan God over. 

Romeinen 4 vers 13

Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs.

Vers 13: Gods belofte was aan Abraham en zijn nageslacht niet door de wet gegeven. Nee de wet bestond nog niet op het tijdstip toen God de belofte aan hem en zijn nageslacht gaf. De wet die God gaf was pas veel later met Mozes honderden jaren later. In Galaten 3 vers 18 lezen wij het volgende vers: Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Het was dus puur door de rechtvaardiging van het geloof dat God deze belofte aan Abraham namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Nu komt de vraag kon de wet die veel later kwam de zondaar rechtvaardigen? Nee in geen enkele manier kon de wet de zondaar rechtvaardigen maar juist veroordelen. Alleen door het geloof werd Abraham door God gerechtvaardigd. 

Romeinen 4 vers 14

Want indien degenen, die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden, en de beloftenis te niet gedaan.

Vers 14: De rechtvaardigheid des geloofs is puur dat Abraham 100 procent vertrouwde op God en dit is de belofte die God aan Abraham gaf. Als de mensen die onder de wet waren erfgenamen waren door de wet van God dan was het geloof tevergeefs geweest. God rechtvaardigt altijd mensen door het geloof en niet door de wet. De wet van God kon geen mens rechtvaardigen. Dus de wet die God gaf aan Mozes om het door te geven aan het volk Israel verving de belofte van God wat Hij met Abraham maakte niet. 

Romeinen 4 vers 15
Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding.

Vers 15: Hier hebben het antwoord op het vorige vers. We kunnen lezen n Galaten 3 verzen 10-12 het volgende: Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven. Kon de wet de zondaar niet rechtvaardigen? Het antwoord is nee. De wet veroordeeld de zondaar. In Galaten 3 vers 19 lezen wij: Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars. De bedeling der wet is administratie of huishouding van veroordeling en het wordt ook wel genoemd de dode administratie of bediening des doods.   In II Korinthe 3 vers 7 en 9 lezen wij het volgende: En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden. Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. In de Kolossenzenbrief en precies in hoofdstuk 2 vers 14 lezen wij het volgende iets heel moois broeders en zusters! Daar staat geschreven: Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende.  Hier lezen wij het broeders en zusters: wij zijn niet meer onder de wet. We leven nu onder Gods Genade. Wat een wondervolle God hebben wij broeders en zusters. Christus is het einde der wet! In Romeinen 10 vers 4: Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een ieder die gelooft. In Romeinen 6 vers 14 lezen wij: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade

Romeinen 4 vers 16
Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij; ten einde de belofte vast zij al den zade, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen;

Vers 16: We hebben net in het vorige vers gelezen dat de wet toorn werkt. Als mensen op de wet betrouwen voor rechtvaardigmaking dan weten zij nooit of ze door de wet te doen volledig worden geaccepteerd door God.  Daarom is het ook uit het geloof. Door het geloof in wat de Heere Jezus Christus voor ons persoonlijk heeft gedaan aan het kruis! In Efeze 2: 8-9 lezen wij:Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Door de wet of werken heeft God niets beloofd aan Abraham. Het is het geloof wat rechtvaardig maakt. God heeft redding en rechtvaardigmaking mogelijk gemaakt is de meest simpele en makkelijkste weg. Dit door Zijn Zoon Jezus Christus. Abraham wist dit niet . Hij geloofde alleen in God en in Gods Woord en zo was hij gerechtvaardigd. Uiteindelijk is het alles op basis van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Wat een wondervolle God hebben wij . Dit is echt een zegen van God voor ons. Abraham is door het geloof wat hem rechtvaardigde een vader voor ons allen die geloven. Daarom kunnen wij volmondig verblijden in de Heere Filippenzen 4 vers 4

Romeinen 4 vers 17

(Gelijk geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld) voor Hem, aan Welken hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn, alsof zij waren;

Vers 17: Dit vers brengt ons terug tot Genesis 17:4-5 waar staat geschreven:Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden! Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden!  Hier zien we dat Abraham is de vader van ons allemaal. Hij plaatste zijn vertrouwen in God. Hij geloofde 100% in God. God kan alles behalve liegen! Hij kan doden levend maken en dingen roepen die er niet zijn alsof zij er waren. Dit heeft ook met Zijn schepping te maken. Hij maakte alles door de Heere Jezus Christus: de wereld, de sterren, de maan, het gehele universum en u en ik. Geloof net als Abraham in God en u lezer als u nog niet gelooft in de Heere Jezus Christus geloof in de Heere Jezus Christus nu voordat het te laat is. Handelingen 16:32. 

Romeinen  4 vers 18

Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken; volgens hetgeen gezegd was: Alzo zal uw zaad wezen.

Vers 18: Abraham geloofde, vertrouwde op God tegen hoop op hoop. God had hem beloofd dat hij een vader van vele volkeren zou worden. Dat geloofde hij 100% en hield dit vast ook al waren de omstandigheden voor hem en Sara erg moeilijk. God had Abraham dit gegegd: alzo zal uw zaad wezen als de sterren aan de hemel.  We gaan voor dit terug naar Genesis 15 vers 5 waar staat geschreven: Toen leidde Hij hem uit naar buiten, en zeide: Zie nu op naar den hemel, en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn! En in het volgende vers 6 lezen wij: En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. Zoals de vele sterren die er zijn in de hemel. We weten nooit hoeveel het er zijn maar Abraham voordat hij besneden was vertrouwde op wat God zeide tot hem. Abraham was al erg oud toen hij deze belofte van God kreeg. Hij Abraham werd de vader van vele naties door het geloof. Het zaad hier heeft met die vele volkeren te maken , veel gelovigen in Christus!!!

Romeinen 4 vers 19

En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alrede verstorven was, alzo hij omtrent honderd jaren oud was, noch ook dat de moeder in Sara verstorven was.

Vers 19: Abraham was erg sterk in het vertrouwen in God. Hij vertrouwde God 100%. Hij was erg oud toen God hem beloofde dat hij een zoon zou krijgen. God beloofde Abraham een zoon. Voor God is niets ondenkbaar. Hij kan alles behalve liegen. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. In Genesis 18 verzen 13 en 14 lezen wij: En de HEERE zeide tot Abraham: Waarom heeft Sara gelachen, zeggende: Zou ik ook waarlijk baren, nu ik oud geworden ben? Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? Ter gezetter tijd zal Ik tot u wederkomen, omtrent dezen tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben! Dus Abraham vertrouwde op de Heere en Zijn Woord: Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? We lezen in dit kader Romeinen 10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. 

Romeinen 4 vers 20

En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in het geloof,

gevende God de eer;

Vers 20: En hij dat is Abraham heeft nooit getwijfeld aan de beloftenis van God dat hij een vader zou zijn van vele volkeren en dat hij op hoge leeftijd nog een zoon zou krijgen samen met Sara zijn vrouw. Abraham geloofde en twijfelde nooit aan Gods beloften. Hij is door het geloof alleen gesterkt geweest en gaf God de eer want God komt alle eer toe. Nogmaals wij lezen in Genesis 18 vers 13 en 14 het volgende: En de HEERE zeide tot Abraham: Waarom heeft Sara gelachen, zeggende: Zou ik ook waarlijk baren, nu ik oud geworden ben? Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? Ter gezetter tijd zal Ik tot u wederkomen, omtrent dezen tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben! Voor God is niets ondenkbaar. Hij kan alles behalve Zichzelf verloochenen. Alle mensen zijn leugenaars maar God is waarachtig. Prijst Hem! Hij is een wondervolle God. Sara lachte omdat zij dacht hoe kan dit nu daar ik zo oud ben dat is niet mogelijk maar bij God is alles mogelijk. Dit is voor ons ook een reden om God 100% te vertrouwen mijn broeders en zusters. 

Romeinen 4 vers 21

En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen.

Vers 21: Abraham was ten volle verzekerd van de belofte die God deed aan hem. Wat geweldig om dit te lezen mijn broeders en zusters! Abraham was ten volle verzekerd! Hij was overtuigd dat God machtig was te doen de belofte aan hem! God beloofde Abraham en Sara een zoon en Hij doet dit ook! De Heere is 100% te vertrouwen. Wat Hij beloofd doet Hij ook. Hij kan niet liegen. Ook al zijn wij als gelovigen ontrouw Hij blijft getrouw, Hij kan Zichzelf niet verloochenen! 2 Timotheus 2 vers 13! Vanwege het feit dat Abraham geloofde als een kind en God 100% vertrouwde op Zijn Woord werd Hij door God gerechtvaardigd! Abraham is een voorbeeld voor ons broeders en zusters. Wij hebben net als Abraham Gods Woord te vertrouwen. En wij hebben de gehele Bijbel! Abraham niet. Een klein gedeelte was nog maar bekend voor hem. Wij mogen weten tesamen met de apostel Paulus dit: Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen. Noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Romeinen 8: 38-39 Dit zegt Gods Woord ons dus wij hoeven niet te twijfelen of bang te zijn nu wij dit Woord van God tot ons door laten dringen. In I Thessalonicenzen 5 vers 24 lezen wij: Hij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. Dit is wat God ons zegt in Zijn Woord. De Engelse predikant Charles Spurgeon zei dit volgende: Hij zal onze “gehele geest, en ziel, en lichaam onberispelijk bewaren tot de komst van onze Heere Jezus Christus”. Hij zal niet toelaten, dat wij van de genade vervallen, noch dat wij komen onder de heerschappij van de zonde. God zegt ons in Romeinen 6 vers 14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.  En in vers 18 van ditzelfde hoofdstuk: En vrijgemaakt zijende  van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Dit heeft God allemaal voor ons gedaan. Wat een geweldige God hebben wij mijn broeders en zusters!

Romeinen 4 vers 22

Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend

Vers 22 Doordat Abraham ten volle verzekerd was dat hij God 100% vertrouwde op Zijn Woord rekende God hem de rechtvaardigheid toe. Abraham werd recht met God dus zonder schuld voor Hem. God rechtvaardigde Abraham op basis van,  en nu weten wij dit achteraf omdat wij de gehele Bijbel hebben, het volbrachte werk van Christus. Abraham had de gehele Bijbel niet maar vertrouwde op God als een kind zijn vader of moeder vertrouwt. Hij is echt een voorbeeld voor ons! 

Romeinen 4 vers 23

Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is;

Vers 23: Gods Woord dat Abraham rechtvaardigde was niet alleen voor Abraham geschreven en toegerekend aan hem. God houdt van alle mensen. Daarom kwam Christus naar deze aarde om zondaars zalig te maken. In Romeinen 4 vers 25 lezen wij nogmaals dit: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Niet alleen Abraham is de rechtvaardigheid door het geloof toegerekend. Wij ook, die leden zijn van Zijn Gemeente namelijk het Lichaam van Christus, de hemelse gemeente waartoe wij behoren, is het ook toegerekend. En wij lezen dit in het volgende vers 24. Wat een wondervolle en liefdevolle God hebben wij broeders en zusters!

Romeinen 4 vers 24
Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem,

Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;

Vers 24: De rechtvaardigheid van God die God Abraham ten eerste rekende zal ons ook toegerekend worden. Waarom? Omdat wij geloven in Hem die onze Heere Jezus uit de doden heeft opgewekt. Wij, leden van het Lichaam van Christus lieve broeders en zusters: wij verdienden de eeuwige dood maar Hij heeft ons bevrijd van de eeuwige dood door de Heere Jezus Christus. Christus stierf onze dood, onze eeuwige dood. Wij geloven dit en vertrouwen in Gods Woord. Hij betaalde de prijs voor ons lieve broeder en zuster en nu zijn wij rechtvaardig in Hem, recht met God door Jezus Christus zonder schuld. De dood kon Hem niet houden dus is Hij opgestaan uit de doden. God heeft Zijn Zoon Jezus Christus uit de doden opgewekt en doordat Hij is opgewekt en opgestaan leeft Hij nu voor eeuwig en geeft Hij ook eeuwig leven aan mensen die in Hem geloven. In Filippenzen 3 ver 9 lezen wij het volgende: En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;

Romeinen 4 vers 25

 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Vers 25: Christus is gestorven voor onze zonden. Daartoe was Hij overgeleverd. Hij heeft onze zonden in Zijn lichaam gedragen aan het kruis. Daar bleef het niet bij want Hij is opgestaan en het doel dat Hij is opgewekt is hier te lezen om ons rechtvaardig te maken met God. Wat een liefde! Wat hebben wij een liefdevolle God! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romeinen 5 vers 1

Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

Vers 1: Wij als gelovigen mijn broeders en zusters zijn gerechtvaardigd uit het geloof. Het geloof van Jezus Christus wat ons heeft gerechtvaardigd. Door te geloven wat Hij voor u en mij gedaan heeft aan het kruis: dat Hij stierf onze dood daar op Golgotha, was begraven en stond op uit de doden na 3 dagen. Opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. Door deze rechtvaardigmaking, rechtvaardiging door God  hebben wij vrede met Hem door de Heere Jezus Christus mijn broeders en zusters! Dit is onze positie! 

Romeinen 5 vers 2

 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.

Vers 2: Alles door Christus! Door Hem hebben wij ook de toeleiding door het geloof dat is Zijn geloof tot deze Genade van God. Ten eerste hebben wij vrede met God hebben we gezien in vers 1. Hier zien we dat de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade van God. Daar staan wij in: deze Genade van God. Dit is nummer 3 en nummer 4 lezen wij dat wij roemen ind ehoop der heerlijkheid Gods. Deze zegeningen zijn niet van onszelf maar door de Heere Jezus Christus omdat Hij Zijn leven gaf voor ons mensen. Hij zonder zonde voor ons zondaars. Hij rechtvaardig voor ons onrechtvaardige mensen. Wij waren onder de macht van de zonde maar wij zijn door Hem gered van deze macht der zonde. Dit is onze positie broeders en zusters! Denkhier even over na. Van vijanden werden wij zonen en dochters van Hem. In Kolossenzen 1 vers 13 lezen wij het volgende: Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;

Romeinen 5 vers 3

En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt

Vers 3: Wij roemen zegt de apostel Paulu niet alleen in de hoop der heerlijkheid van God maar wij roemen zegt Paulus ook in de verdrukkingen want zegt hij de verdrukking werkt lijdzaamheid. In Romeinen 8 vers 18 lezen wij het volgende vers: Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Er wacht ons een veel mooiere tijd en heerlijkheid mijn broeders en zusters dan al het lijden wat wij op deze aarde lijden. Of het nu lichamelijk of geestelijk lijden is of beide. Wij zijn hemelburgers en onze toekomst is daar bij de Heere waar het veel beter is dan hier op aarde. Wij als leden van het Lichaam van Christus juichen triomfantelijk in Christus in deze wereld. In Romeinen 8 vers 37 lezen wij: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. De apostel Paulus had veel verdrukkingen te lijden in zijn aardse leven voor Christus. Hij leed meer dan dat wij moeten lijden voor Christus. Paulus had meer ervaring in deze verdrukkingen en dit werkte naar lijdzaamheid. 

Romeinen 5 vers 4

En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop;

Vers 4: Verdrukking leidt tot lijdzaamheid en dat is geduld en geduld leidt weer tot bevinding. En bevinding leidt weer tot hoop. Welke hoop? Christus is onze hoop en wij hebben deze hoop in de hemel: onze hemelse hoop: Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus. Titus 2:13.  Die hoop staat vast en de apostel Paulus zag reikhalzend uit naar deze werkelijkheid I Thessalonicenzen 4:13-18. En dit mogen wij ook doen mijn broeders en zusters. Deze wereld waarin wij leven gaat hollend achteruit met alles maar onze hoop staat vast in Christus! 

Romeinen 5 vers 5

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

Vers 5: Lieve broeders en zusters: de hoop beschaamt niet. De hoop van God stelt nooit teleur. Wij kunnen altijd op Zijn hoop vertrouwen 100%. Waarom kunnen wij dit met volle zekerheid zeggen? Het antwoord zit in dit vers namelijk omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. De hoop waar hier over gesproken wordt is de eeuwige hoop wat wij hebben in Christus broeders en zusters! Wij als leden van het Lichaam van Christus gaan naar de hemel! In Filippenzen 3 vers 20 en 21 lezen wij: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. Dit is onze hoop!!! Christus is onze Hoop en wat een gezegende hoop hebben wij in Hem! Sta hier even bij stil! En dit is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, Gods Geest Die in ons woont. Die Geest woont in ons hart en daarmee zijn wij verzegeld tot de dag der verlossing. In Efeze 1 vers 13 lezen wij het volgende: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; En in Romeinen 8 vers 15 en 16 lezen wij: Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Romeinen 5 vers 6

Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.

Vers 6: Christus stierf aan het kruis voor ons mijn broeders en zusters. Hij zonder zonde voor ons zondaars en goddeloos! In I Korinthe 15 vers 3 en 4 lezen wij het volgende: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;  Te Zijner tijd. Het was Gods tijd ongeveer 2000 jaar geleden dat Christus stierf voor ons, in onze plaats aan het kruis op Golgotha! Wij waren krachteloos en goddeloos op het moment dat Christus voor ons stierf en Zijn leven gaf voor ons aan het kruis. Op het moment aan het kruis toen Christus stierf voor onze zonden had God ons allemaal op het oog. God is alwetend en wist 2000 jaar geleden dat wij nu zouden leven hier op aarde. Wat een liefdevolle en wondervolle God hebben wij broeders en zusters. Wat een liefde dat Hij Zichzelf in onze plaats voor ons gaf daar op Golgotha. Het was voor ons broeder en zuster omdat wij zondaars zijn zodat wij het eeuwige leven zouden kunnen krijgen in Hem. In Efeze 2 vers 4-6 lezen wij: Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Romeinen 5 vers 7

Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den

goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven.

Vers 7: Voor een rechtvaardig" persoon zal iemand zijn leven nog geven. Maar voor je vijand of de vijand offert men niet zichzelf op. Misschien voor een goed persson zal mogelijk iemand nog sterven. Maar geven wij ons leven voor een vijand? Menselijkerwijze gesproken niet. 

Romeinen 5 vers 8

Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

Vers 8: God bevestigt Zijn liefde jegens ons mensen. God is liefde. Hij heeft mensen lief zoals u en ik  en daarom zond Hij Zijn Zoon Jezus Christus naar deze verloren wereld om zondaars zoals u en ik te redden, te bevrijden van de zondemacht! Hij stierf in onze plaats aan het kruis en stierf onze dood en gaf Zijn leven voor ons mensen. Op dat moment waren wij de vijanden van God! Christus stierf voor de gehele mensheid voor het kruis, tijdens het kruis en die na het kruis zouden leven dus tot nu toe op dit moment. Hij zonder zonde stierf voor zondaars zoals u en ik. Om ons te redden mijn broeders en zusters, vriend! Dit was de enige manier om het zo te laten gebeuren. Denk hier over na! Beste lezer als u de Heere Jezus Christus nog niet hebt aangenomen als Verlosser, erken dat u een zondaar, een vijand van God bent op dit moment en geloof dat Hij stierf ook voor u aan het kruis op Golgotha, in uw plaats. Geloof dat Hij is begraven en dat Hij is opgewekt om u rechtvaardig te maken en het eeuwige leven te geven. I Korinthe 15:3,4.  Neem Hem aan voordat het te laat is. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden voor de eeuwigheid! Handelingen 16 vers 31

Romeinen 5 vers 9

Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.

Vers 9: Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus: u en ik zijn gerechtvaardigd door Zijn bloed wat gevloeid heeft op Golgotha voor onze zonden. Hij gaf zijn leven voor u en mij daar op de heuvel Golgotha. Dit betekent dat wij recht staan met God want Christus heeft betaald voor onze zonden, heeft betaald met Zijn eigen leven voor ons! Door Zijn bloed hebben wij de vergeving van zonden In Efeze 1:7 en Kolossenzen 1:14 staat geschreven:In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade. In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Wij zijn vergeven door Zijn bloed en dat betekent in de praktijk dat wij niet meer om vergeving hoeven te vragen dagelijks want we zijn vergeven en gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Wij zijn niet gerechtvaardigd door werken (eigen werken of werken der wet). God verklaart ons rechtvaardig in Zijn Zoon Jezus Christus. Wat een liefde broeders en zusters namelijk zonder schuld voor God! Het tweede lezen we hier dat wij door Hem behouden worden van de toorn. In I Thessalonicenzen 1 vers 10 lezen wij: En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn. Deze toorn van God komt nog: de Grote Verdrukking" Door Hem zijn wij behouden voor de eeuwigheid en zullen deze verschrikkelijke tijd van de Grote Verdrukking die komt op aarde niet meemaken. Voor die verschrikkelijke tijd zullen wij opgenomen worden de Heere tegemoet in de lucht! I Thessalonicenzen 4:13-18 (lees deze teksten)! 

Romeinen 5 vers 10
Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons,

veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.

Vers 10: Wij waren vijanden van God. Maar nu zijn wij verzoend met God en dat heeft God bewerkstelligt door de dood van Zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis! Dit hebben wij ook kunnen lezen in vers 8 van dit hoofdstuk. Verzoend met God door de dood van Jezus Christus op het kruis. Wat een geweldig feit is dit lieve broeders en zusters! Wat een liefde! Want God is liefde! Doordat wij verzoend zijn met God is er meer. Niet alleen vrede hebben wij met God door Jezus Christus, ook zijn wij behouden voor de eeuwigheid door Zijn leven. Hij is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking, om ons het eeuwige leven te geven. Hij heeft ons behouden voor de eeuwigheid. Denk hier eens over na en sta hier bij stil. Dit is echt Goed Nieuws! Dit is Genade van God! Wat een vreugde om in Christus te zijn voor de eeuwigeheid mijn broeders en zusters!!! Hier mogen wij elke dag dankbaar voor zijn en God ook voor danken elke dag weer! En zo mogen wij als ambassadeurs dit Goede Nieuws ook vertellen aan deze wereld, de mensen die nog niet Christus als Verlosser hebben aangenomen dit:  Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 2 Korinthe 5:19-21

Romeinen 5 vers 11

En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus,

door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.

Vers 11: Wat een geweldig feit en nieuws is dit: wij roemen in God door de Heere Jezus Christus. Als Christus niet Zijn leven had gegeven voor ons dan hadden wij geen verzoening met God gekregen, dan hadden wij geen vrede met God. Dan waren wij nog steeds vijanden van God en verdienden de straf die Hij heeft gedragen. Wat een vreugde hebben wij in  God door onze Heere Jezus Christus. Door Christus hebben wij de vergeving door Zijn bloed, verlossing door het bloed op Golgotha vergoten voor ons. En hier in dit vers wij zijn verzoend met God door Christus dood aan het kruis. 2 Korinthe 5: 19-21 Wij zijn gerechtvaardigd door Hem Christus. Wij kunnen alleen roemen en blijdschap hebben in Hem, in God Zelf door onze Heere Jezus Christus Die ons leven is!! Het is het nieuwe leven in Hem en wij mogen hier elke dag van genieten. 

Romeinen 5 vers 12

Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en

alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.

Vers 12: Door 1 mens kwam de zonde in de wereld. Door Adam kwam de zonde in deze wereld en dit is tot alle mensen doorgegaan. De mens wordt geboren met de zondige natuur. Wij allen zijn afstammelingen van Adam. In Genesis 2 vers 17 lezen wij:Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. In Genesis 3 vers 11 en 12 lezen dat Adam toch at op een dag van de boom der kennis van goed en kwaad: En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten. Adam wist heel precies en voorzeker dat hij God ongehoorzaam was door van de vrucht te eten waarvan uitdrukkelijk door God was gezegd dat hij daarvan niet mocht eten. In plaats van zichzelf de schuld te geven gaf hij zijn vrouw de schuld van dit alles en dat is precies wat de mens nog steeds doet: een ander de schuld geven terwijl jezelf de schuldige bent. Dit gebeurt op kleine schaal maar ook op grote schaal en vandaag konden wij via de media hier ook weer getuige van zijn. Door deze daad kwam de zonde in de wereld. Wij als mensen zijn geboren met deze zondige natuur. Door de zonde kwam de dood en deze dood is tot alle mensen doorgegaan in welke allen gezondigd hebben. Wij zijn allen zondaars. Het resultaat van de zonde is de eeuwige dood, de geestelijke dood. Van nature zoals wij geboren worden zijn wij geestelijk dood voor God. Wat we ook proberen om Hem te bereiken, wat voor pogingen ook, kunnen wij van nature God niet bereiken. Ook de zogenaamde werken helpen ons niet om onze Schepper te bereiken. Lees Romeinen 3:23. Wij missen of derven de heerlijkheid van God en dat is het eeuwige leven!

Romeinen 5 vers 13

Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.

Vers 13: Tot de wet vanaf Genesis 3 met de zondeval tot Exodus 20 toen de wet gegeven werd was er zonde in de wereld. Waarom? Omdat iedereen oorspronkelijk van Adam komt. Elk mens is geboren met de zondige natuur. Dus de afstammelingen van Adam waren ook zondaars. Hier lezen wij dat de zonde niet toegerekend wordt als er geen wet is. Wat betekent dit? In Romeinen 4 vers 15 lezen wij het volgende vers en antwoord op deze vraag: Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding.  De dood heeft echter geregeerd over al die mensen die vanaf de zondeval tot aan de wet geleefd hebben. 

Romeinen 5 vers 14

Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in

de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou.

Vers 14: De dood heeft inderdaad geheerst van Adam tot Mozes. Ieder mens en toen ook waren toch zondaars en stamden af van Adam. De zonde wordt dan wel niet toegerekend als er geen wet is maar de mensen toen zondigden ook.  Zoals het Adam verging zo verging het ook de mensen na hem. Zij werden allen zondaars. Adam was een persoon, model, voorbeeld van Hem die komen zou. Christus is Degene die komen zou. Zijn getrouwheid aan God de Vader door te sterven voor de mensheid ja tot de dood des kruises is in contrast tot Adam's enige daad van ongehoorzaamheid. De apostel Paulus beschrijft Adam en Christus in een typische relatie tot elkaar. Beiden zijn representatief. De eerste mens aards is een zondaar en door zijn ongehoorzaamheid kwam er zonde in de wereld en werden alle mensen zondaars. Christus stierf voor alle mensen, zondaars, ja voor u en mij stierf Hij aan het kruis en dit was gehoorzaamheid aan de wil van God de Vader. 

Romeinen 5 vers 15

Doch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift, want indien, door de misdaad van een, velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods, en de gave door de genade, die daar is van een mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen.

Vers 15: Hier hebben wij 2 woorden misdaad en genadegift. In het Engels vrije gave, gift. Zij zijn compleet verschillend van elkaar. Adam's zonde, ongehoorzaamheid veroorzaakte de eeuwige dood voor alle mensen. Door de ene MENS onze Heere Jezus Christus hebben wij van God de gave der Genade. Het verlossende werk van Christus overtreft alles wat door de zonde van Adam is begonnen namelijk de vrije gave der Genade. In Efeze 2 vers 8 en 9 lezen wij:Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme. En in Romeinen 3 vers 24 lezen wij nogmaals het volgende: En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is. Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: wat een geweldige en liefhebbende God hebben wij. Naar Hem gaat de glorie en niet naar onszelf. Christus dood niet alleen handelt met Adams zonde af maar alle zonden volledig overwonnen

Romeinen 5 vers 16

En niet, gelijk de schuld was door den een, die gezondigd heeft, alzo is de gift; want de schuld is wel uit een misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking.

Vers 16: De schuld hebben alle mensen en is door een mens in de wereld gekomen en dat is Adam die als eerste gezondigd had. Wat betekent zondigen? Dit betekent ongehoorzaam zijn aan God. Ook door een MENS kwam de gift, de gave, het cadeau van eeuwig leven en rechtvaardigmaking tot stand namelijk door Christus. De schuld van Adam is wel uit 1 misdaad tot verdoemenis. De genadegift is ut vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Christus heeft al de misdaden van alle mensen aan het kruig gedragen en om deze gave aan te nemen als mens wordt je door God gerechtvaardigd. Romeinen 4 vers 25 en Romeinen 5 vers 1

Romeinen 5 vers 17

 Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.

Vers 17: Door 1 misdaad kwam de eeuwige dood in de wereld en die heeft geheerst over alle mensen. Wij worden geboren zonder God met de natuur van Adam namelijk de zondige natuur.  Er is gelukkig door God voor een oplossing gezorgd door Zijn gave der rechtvaardigheid. Degenen die dit geloven ontvangen rechtvaardigheid, leven en dat is eeuwig leven door die Ene en dat is Jezus Christus. Beste lezer: gelooft u ook in deze gave, gift, cadeau van God door Jezus Christus? Gelooft u dat Hij stierf voor u persoonlijk aan het kruis, dat Hij is begraven en dat Hij is opgestaan om u rechtvaardig te maken en u het eeuwige leven te gevan? Neem dit aan voordat het te laat is. Het kan morgen te laat zijn! 

Romeinen 5 vers 18

Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door een rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.

Vers 18: De misdaad zoals we hebben kunnen lezen kwam in deze wereld door Adam en wij stammen als mensen allemaal af van Adam. Van nature zijn wij allemaal zondaars en onze bestemming is de verdoemenis door de schuld. De toorn van God kwam over alle mensen tot verdoemenis, verdorvenheid. Maar er is goed nieuws hier in dit vers van God: door een rechtvaardigheid komt de Genade van God over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. In Romeinen 5 vers 8 lezen wij: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. En in I Korinthe 15 vers 3 en 4 lezen wij: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; God is rechtvaardig en Christus stierf in onze plaats aan het kruis op Golgotha! Hij stierf niet Zijn eigen dood maar onze dood, onze verdorvenheid door onze natuur. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige mensen zoals wij. Dit is een vrije gave van God door Zijn Genade alleen, door Zijn geloof, en in Christus alleen. De rechtvaardigheid van God werd op Golgotha door Christus volbracht voor de mensheid. Dit vers wil niet zeggen dat alle mensen gered zijn. Het betekent alleen dat de rechtvaardigheid komt over alle mensen die Hem, Christus hebben aangenomen als Verlosser! God geeft  de mogelijkheid aan een ieder mens om Christus aan te nemen als Verlosser zodat een ieder mens rechtvaardig wordt door Hem. Alleen de mens geeft Hij de keuze: laat u met God verzoenen door Jezus Christus. En nu de vraag: Is Christus uw Verlosser, kent u Hem als uw Verlosser? Zo niet neem dan nu de beslissing om Hem aan te nemen. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden Handelingen 16:31

Romeinen 5 vers 19

 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden,

alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

Vers 19: Door de ongehoorzaamheid van Adam in Genesis 3 wat we kunnen lezen en bestuderen is deze doorgegaan naar alle mensen. Wij zijn geboren met deze zondige natuur daarom zijn wij zondaars. In Psalm 51 vers 7:Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. We lezen in dit schriftgedeelte het volgende: Velen hier is in het engels altogether, in het geheel vertaald, allemaal samen en dit komt weer overeen wat we hebben kunnen leren in vers 12 van dit hoofdstuk. Alle mensen zijn zondaars door de ongehoorzaamheid van Adam.

Nu het tweede gedeelte en dit is werkelijk goed nieuws want door de gehoorzaamheid van die Ene Mens en dat is Christus dat Hij gehoorzaam was tot aan de dood van het kruis en stierf voor ons zondaars zijn veel mensen rechtvaardig verklaard door God. Het is echter aan mensen om de Heere Jezus Christus aan te nemen als Verlosser. Filippenzen 2 vers 5-11. Door Hem mijn broeders en zusters zijn wij rechtvaardig geworden voor God. God verklaart ons in Zijn Zoon Jezus Christus recht met Hem. Wat een geweldig nieuws is dit. Nu is ook de dag der zaligheid, de dag van behoudenis II Korinthe 6:2. Nogmaals u als lezer als u nog niet de Heere Jezus Christus kent en Hem nog niet heeft aangenomen als Verlosser doe het nu voordat het te laat is. Geloof in de Heere Jezus dat stierf ook uw dood aan het kruis. Dat Hij opstond uit het graf na 3 dagen en nachten om u en ik het eeuwige leven en recht te zijn met God. Handelinngen 16:31. 

Romeinen 5 vers 20

Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar

de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;

Vers 20: De wet kwam erbij. Wat deed de wet kennen? Zonde, misdaad. In Romeinen 3 vers 19 en 20 lezen wij: Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. Door de wet werd de misdaad, de zonde meer. Waar de zonde meer is geworden daar is de genade van God veel meer overvloedig geweest. De Bedeling der Wet van God heeft niet altijd bestaan. Er was ook een tijd voordat de Wet van Mozes er was. De wet leerde de zonde kennen. In Romeinen 7 vers 7 en 8 lezen wij:  Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood. De Wet van God die God gaf aan Mozes om dit uit te delen ten eerste aan het volk Israel kwam niet om een einde aan Adam's zonde te maken. De wet kon niet de zonde vergeven en de schuldige zondaar verder helpen. Door de wet wist men wat zonde was en dat de mens verdoemt was. De enige manier van God om het zondeprobleem op te lossen was door de wereld met Zichzelf te verzoenen door Christus en dat heeft Hij gedaan. 2 Korinthe 5 vers 19. Christus heeft de wet aan het kruis genageld. In Kolossenzen 2 vers 14 lezen wij:Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende. Christus is het einde der wet. In Romeinen 6 vers 14 lezen wij: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de Genade. De zonde heerst niet meer over ons. Wij zijn niet meer onder de wet maar onder Gods Genade. Wat een geweldig feit is dit en wat een geweldige en liefdevolle God hebben wij broeders en zusters! Alle glorie gaat naar Hem en niet naar onszelf.  

Romeinen 5 vers 21

Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou

heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.

Vers 21: Dit is de conclusie is dit van dit hoofdstuk van de Romeinenbrief . De zonde heeft geheerst tot de dood, tot de eeuwige dood en dit werd versterkt door de wet van God. Nu hebben wij de Genade van God. Deze Genade waardoor wij gered zijn heeft gebracht rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Wij zijn gered door Genade alleen, door het geloof alleen en in Christus alleen. Nu kunnen wij als leden van het Lichaam van Christus dit zeggen samen met de apostel Paulus:  Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. Nu de vraag werkt dit ook in uw leven mijn broeder en zuster dat je niet meer voor jezelf leeft maar dat Hij leeft in u. Denk hierover na voor uzelf! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romeinen 6 vers 1

 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?

Vers 1: Hier komt de vraag nu de zonde niet meer over ons heerst, de zondemacht is weggedaan behoren wij dan in de zonde te blijven zodat de genade meer wordt? Dit vers is te vergelijken met Romeinen 3 vers 8 waat staat geschreven:En zeggen wij niet liever (gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen): Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is. De vraag is hier of wij behoren te blijven zondigen als we de vergeving nu hebben van al onze zonden door Zijn bloed wat voor ons is vergoten op Golgotha? Efeze 1 vers 7 en Kolossenzen 1:14? Omdat wij nu onder de Genade van God leven en niet onder de wet behoren wij dan maar raak te zondigen? 

Romeinen 6 vers 2

Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?

Vers 2: Het antwoord op de vraag of wij in de zonde zullen blijven is hier namelijk dat zij verre, verre van dat. In het Engels staat er God forbid!! Volstrekt niet. Wij zijn als nieuwe mensen vrij van de macht van de zonde, de zondemacht die over ons heerste! Door Jezus Christus zijn wij gered van de macht van de zonde doordat Hij onze zonden heeft gedragen in Zijn lichaam aan het kruis en onze zonden zijn vergeven door Zijn bloed. Voordat wij gered waren waren wij in Adam en in onze zonden omdat wij van nature gelijk als Adam zondaars zijn. Wij worden geboren met deze zondige natuur. Romeinen 5 vers 12 en volkomen verdorven en missen de heerlijkheid van God namelijk het eeuwige leven. Maar Christus is onze Zonde drager. Dit is een feit!! Hoe zouden wij nog kunnen leven in zonde nu wij gestorven zijn? God ziet ons nu in Christus als rechtvaardig, als nieuwe mensen in Hem, heilig, zonder schuld, vergeven. Wij zijn vrijgemaakt van de zonde, hoe kunnen wij dan nog in haar leven? 

Romeinen 6 vers 3

Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?

Vers 3: Blijkbaar waren de gelovigen te Rome onwetend over dit feit wat hier staat want de apostel Paulus begint hier met Of weet gij niet? Van dit vers tot vers 11 van dit hoofdstuk lezen wij over onze identificatie of eenwording met Christus Jezus onze Heere. Dit vers is echt voor ons mijn broeders en zusters omdat wij leven onder de Bedeling van Gods Genade. Efeze 3:1-3. En wij zijn leden van Zijn Lichaam, het Lichaam van Christus, de hemelse Gemeente. I Korinthe 12:13. Als leden van het Lichaam van Christus zijn wij allemaal in Christus Jezus gedoopt. Hoe zijn wij in Hem gedoopt? Het antwoord vinden wij hier: Wij zijn in Zijn dood gedoopt! Hij stierf onze dood aan het kruis op Golgotha. Hij zonder zonde stierf voor ons zondaars. Ja het was voor ons. Wij hadden het verdiend om daar te hangen maar Hij name onze straf op Zich en stierf onze dood aan het kruis en hier zien wij de glorie van het kruis in dit vers dat wij, onze oude mens,  stierf met Hem daar op Golgotha! Begraven met Hem . Ja wij stierven met Hem aan het kruis, onze oude mens stierf met Hem. In Galaten 3 vers 27 lezen wij het volgende vers: Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Deze doop is door het geloof. Dit vers spreekt niet over waterdoop. Hier lezen wij nergens in dit hoofdstuk over waterdoop. Dit is wat de tegenstander, de duivel ons wil doen geloven. Hij is degene die alles verdraait. Daar is hij een meester in. Dit vers spreekt over onze identificatie met Christus. Toen Christus stierf op Golgotha stierf Hij aan het kruis, aan het hout en Hij werd begraven in een rotsgraf en wij met Hem. Het is Zijn Werk wat ons heeft gered. Dit kunnen wij alleen maar aannemen, vertrouwen! 

Romeinen 6 vers 4

Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Vers 4: Wij zijn dan met Hem begraven! Onze oude mens is begraven met Hem door de doop in de dood, in Zijn dood. Begraven en liggend in het graf. Onze oude mens ligt in het graf. Wij zijn niet meer in Adam mijn broeder en zuster. Want goed nieuws lezen wij hier verder in dit vers: gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Hij is opgewekt om deze reden: ons een nieuw leven te geven, een eeuwig leven met Hem te geven. Dit is de reden waarom Hij opstond uit de doden. Het werk is gedaan! Het volbrachte werk van God lezen wij hier in deze verzen! Dit is te geloven, aan te nemen dat dit zo is als een feit. Golgotha is de ontmoetingsplaats tussen God en ons zondaars. Als u lezer leest in deze verzen dan maakt u er een religieus ritueel van zoals veel Christenen doen maar dan hebben deze verzen hun betekenis verloren. Veel mensen geloven dat hier wordt gesproken over waterdoop en zien dit als teken van geloof. Zij zeggen Christus is toch ons voorbeeld en liet zich toch ook dopen dus behoren wij ons ook te laten dopen om Hem na te volgen. Maar de vraag is nu leest u hier in deze verzen over een doop met water? Nee het gaat hier over onze identificatie of eenwording met Hem, met Christus. Wij zijn leden van Zijn Gemeente, het Lichaam van Christus en wij zijn een met Hem omdat wij in Hem, in Christus zijn, niet in Adam meer en dat heeft God gedaan! Lees Galaten 2:20 en 3 vers 27. 

Om te bewijzen dat Romeinen 6 verzen 3 en 4 niet spreekt over waterdoop hebben we hier de volgende punten: 

1 Nergens in de Bijbel kunnen wij een tekst vinden dat gelovigen (zoals wij) begraven moeten worden in water. Nergens staat in de Bijbel dat wij met water gedoopt moeten worden als een symbool of als een teken of als getuigenis voor deze wereld.

2 Wij begraven onze dierbaren als zij gestorven zijn niet in water maar in een graf. Zo ook Christus toen Hij stierf onze dood aan het kruis op Golgotha was Hij daarna begraven in een rotsgraf en niet begraven in water. 

3 Als voorbeeld Handelingen 8 vers 38 lezen wij over Philippus en de kamerling uit Morenland, Ethiopie: En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. De Schrift zegt ons niet hoe ver zij daalden in het water maar we kunnen hier nergens lezen in dit vers dat de kamerling ondergedompeld werd in het water. 

4 De vraag is waar de leer vandaan komt dat mensen met water gedoopt moeten worden en ondergedompeld moeten worden als een symbool, getuigenis voor deze wereld. Deze verzen in Romeinen 6 zijn duidelijk genoeg en vertellen ons hier niets over water doop. 

5 Christus is opgestaan uit de dood zodat wij het leven, ja eeuwig leven in Hem zouden hebben en wij behoren nu in nieuwheid des levens te wandelen, in Hem te wandelen. 

Mijn broeders en zusters vertrouw op Gods Woord en niet op wat mensen zeggen tegen u maar lees Zijn Woord en onderzoek dit. 

Romeinen 6 vers 5

Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods,

zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;

Vers 5: Dit vers spreekt weer over onze eenwording met de Heere Jezus Christus! Wij, als leden van het Lichaam van Christus, wij broeders en zusters, zijn 1 plant geworden in de gelijkmaking van Zijn dood. Logische wijze spreekt dit over de dood van onze oude mens met Hem en over de opstanding met Christus wat is gebeurd. Wij zijn met Hem opgestaan. Onze oude mens stierf aan dat kruis op Golgotha met Hem en is begraven in het graf. Dit heeft God allemaal gedaan in Christus voor ons want Hij stierf onze dood aan  het kruis, Hij stierf in onze plaats. Dit vers vertelt ons een co begrafenis in Zijn dood en laat ons ook zien een opstanding met Hem. Wij zijn met Hem opgestaan en zijn nu op dit moment nieuwe mensen in Hem. Wij zijn nu in Christus en niet meer in Adam. Wat een geweldig feit is dit en dit is dagelijkse realiteit. Laten wij God elke dag hiervoor danken! Galaten 2 vers 20 zegt het ons zo duidelijk: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Romeinen 6 vers 6

 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde

te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.

Vers 6: Dit wetende. Wat betekent dit woord? Dit betekent bekend zijn met, op de hoogte zijn van, kennis hebben van. Wij zijn nu als gelovigen in Christus op de hoogte van dit feit dat onze oude mens, die verdorven is, met Hem Christus gekruisigd. In Galaten 2 vers 20 lezen wij het volgende vers: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. Het is heel duidelijk dat als je met Hem gekruisigd bent , dan leef je nu  niet meer naar de oude mens maar Christus leeft in jou. Hoe leeft Hij in mij zal u zichzelf afvragen. Het antwoord hierop is dat Christus leeft in u en mij door middel van Zijn Geest. U en ik leven nog in ons vlees, ons lichaam maar je leeft voort niet zoals u en ik deden naar de oude mens, niet in Adam maar in Christus leef je verder door het geloof van de Zoon van God, zodat het lichaam der zonde te niet gedaan worde. Wat betekent het lichaam der zonde? Antwoord: dit is een ander woord voor oude natuur want de oude natuur werkt door datzelfde lichaam van ons.  Het moment dat wij Hem aannamen, ons vertrouwen in Zijn geloof stellen gebeurde dit: het is een co kruisiging en een co begrafenis met Hem. Door het geloof zij zijn verenigd tot Christus in Zijn dood, begrafenis en opstanding. Met de bedoeling dat wij niet meer de zonde zouden dienen maar Hem. Jammer dat zo weinig oprechte gelovigen dit niet weten en worstelen met de zonde die zij doen in plaats van te geloven de positie die zij ook hebben in Christus. 

Romeinen 6 vers 7

Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.

Vers 7: In het Engels staat er hier dat is iemand is bevrijd van de zonde. Gerechtvaardigd van de zonde. Onze oude mens is met Christus gekruisigd en dood in het graf. We behoren ook en dat kunnen wij later lezen in dit hoofdstuk dat we de oude mens als dood behoren te beschouwen. De macht van de zonde heerst niet meer over ons en dit is een feit mijn broeders en zusters. Deze macht heeft God weggenomen door middel van Christus! Wat geweldig om dit te weten en te geloven!!

Romeinen 6 vers 8

Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;

Vers 8: Onze oude mens, uw oude mens mijn broeder een zuster is met Christus gestorven aan het kruis. De oude mens is met Hem begraven in het graf. Christus is niet in het graf gebleven maar opgestaan! En wij met Hem! Wij geloven dus dat wij nu met Hem leven, voor altijd. Wij zijn nu nieuwe mensen in Christus mijn  broeders en zusters. Dit is onze positie in Hem nu. Wat een geweldige waarheid en denkt u eens in: het eeuwige leven in Hem. Sta hier is even bij stil!

Romeinen 6 vers 9

Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.

Vers 9: Wetende. Mijn broeders en zusters dit is een zeker weten: Christus is opgewekt uit de doden!! Gods Woord, de Bijbel vertelt het ons! In I Korinthe 15 vers 3 en 4 lezen wij het volgende: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften. Hij leeft, onze Heere Jezus Christus leeft! Wij hebben een levende Heere Jezus Christus! De dood heerst niet meer over hem. De dood kon Hem niet houden omdat Christus God is en zonder zonde was en is. Christus stierf eenmaal voor u en mij en voor deze gehele wereld. Eenmaal was genoeg om de wereld met Zichzelf te verzoenen. 2 Korinthe 5 vers 19 t/m 21 zegt ons dit : Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende , hun zonden hun niet toerekenende, en eheft het woord der verzoening in ons gelegd.  Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Ja Hij stierf eenmaal voor uw en mijn zonden en nam al de zonden van de gehele wereld op Zich en stierf in onze plaats. Dit was genoeg om de wereld te redden. Hij is de Redder van de wereld! Hij is het antwoord voor deze verloren wereld!

Romeinen 6 vers 10

Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde  eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode

Vers 10: Christus is gestorven voor onze zonden en dat heeft Hij eenmaal gedaan aan het kruis op Golgotha! Eens en voor altijd!  Lees voor uzelf nogmaals 1 Korinthe 15 verzen 3 en 4. Dit is een feit mijn broeders en zusters. Hij stierf onze dood daar op Golgotha. In onze plaats. Wij hadden de dood verdiend maar Hij heeft onze straf gedragen en die van de gehele wereld. Het bleef niet bij het kruis. Hij werd begraven en Hij stond op uit de doden. En wij hebben nu de vergeving van zonden door Zijn bloed doordat Hij zijn leven gaf voor u en mij en Hij leeft, Jezus Christus leeft en dat Hij leeft dat leeft Hij Gode. Zonde en dood hebben geen heerschappij over Hem. Hij, Christus brak de macht van de zonde. Hij is opgewekt en Hij leeft om onze rechtvaardigmaking Romeinen 4 vers 25. Indien Christus in de dood gebleven was zo zouden wij niet gerechtvaardigd kunnen worden en ook niet het eeuwige leven in Hem verkregen hebben. Dat leeft Hij Gode. Wat betekent dit? Christus leeft bij God, aan de rechterhand van de Vader gezet. In Romeinen 8 vers 34 lezen wij wat Hij doet in aan de rechterhand van de Vader: Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is; ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt. 

Romeinen 6 vers 11

 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt,

maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.

Vers 11: Wij zijn gedoopt in Zijn dood. Onze oude mens is dood en begraven met Christus. Hier worden wij broeders en zusters opgeroepen door God dat wij wel der zonde dood zijn. Laat dus de oude mens in het graf. We hebben echter nog wel de oude natuur en dat is de zondige natuur. Dus met andere woorden laat alles wat oud is in het graf. Dat betekent dat wij geen lust hebben om zonde te doen. Dat wij niet ons vlees dienen. In vers 2 van dit hoofdstuk hebben we geleerd dit: Dat zij verre bij de zonde blijven, want wij zijn der zonde gestorven, hoe zullen wij nog in de zonde leven. Dit behoren wij dus elke dag, elk moment van de dag te doen. Het is een verzoek en geen moeten maar je behoort het niet meer te willen want Christus leeft in ons Galaten 2:20. 

Romeinen 6 vers 12

Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.

Vers 12: De zonde behoort niet te heersen in ons sterfelijk lichaam. Wij behoren niet de zonde te dienen maar wij zijn geroepen om God te dienen door de Heere Jezus Christus mijn broeders en zusters! Wij zijn door Christus bevrijd van de zondemacht die over ons was!  Alleen wij kunnen nog steeds zondigen. Maar wij kunnen kiezen mijn broeders en zusters: wij kunnen ons vlees dienen en dan dienen wij de zonde of wij kunnen God dienen in de gerechtigheid. Laten wij zoals het hier staat niet de zonde dienen om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van ons lichaam. Daarom zegt de Schrift in Galaten 5 vers 16 dit: En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. Dit is wat God ons zegt. En wij behoren elke dag, elk moment weer te kiezen of wij God willen dienen of ons eigen vlees. Efeze 4 vers 30 zegt ons: En bedroeft de Heilige Geest Gods niet waarmee door Welken , door Wie, gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Laat Gods Woord ons leven leiden mijn broeder en zuster en niet ons vlees, niet de zonde. \

Romeinen 6 vers 13

En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.

Vers 13: God vraagt ons hier om niet de zonde te dienen. Niet ons vlees te dienen maar onszelf te stellen voor God. Wij behoren de nieuwe mens aan te doen. Wij zijn uit de doden levend geworden. Hoe kunnen wij nog de zonde dienen? Laten wij lezen Efeze 2: 1-3: En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;  In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;  Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Het is elk moment van de dag weer kiezen om God te dienen want wij zijn levend gemaakt met God door de Heere Jezus Christus. Tot wapenene der gerechtigheid. Wij kunnen kiezen lieve broeders en zusters. Een ongelovige medemens is in zijn zonden en kent God niet dus kan hij of zij ook niet kiezen. Wij hebben Gods Geest en die getuigt met onze Geest dan wij kinderen van God zijn Romeinen 6 ver 16. Degenen die zonder Christus zijn zijn in het vlees.  Romeinen 8:8-9 zegt ons: En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En in  Romeinen 12 vers 1 en 2 wordt ons verteld dit: Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Romeinen 6 vers 14

Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Vers 14: De zonde zal over ons niet heersen. Wij zijn bevrijd van de zondemacht die over ons heerstte. Door de wet leerden wij wat zonde is. Wet doet zonde kennen. De wet heeft Christus aan het kruis genageld. God heeft ons door Christus van de wet, van de macht der zonde en schuld verlost! Hij ziet ons nu aan in Christus zonder schuld.  De wet is niet meer. Wij leven nu onder Gods Genade. Dit betekent echter niet dat wij raak behoren te zondigen. Romeinen 6 vers 1 en 2 geeft hier een duidelijk antwoord op te weten: Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? Wij als gelovigen in Christus zijn der zonde gestorven. Hoe kan je dan in zonde nog leven? Wij behoren niet bij de zonde te blijven maar de Zoon, Jezus Christus dienen door Gods Genade! Dit is kiezen voor de gerechtigheid, Gods gerechtigheid!

Romeinen 6 vers 15

Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre.

Vers 15: Broeders en zusters: nu wij niet meer onder de wet maar onder Gods Genade leven behoren wij dan te zondigen want het is toch alles vergeven! Nee volstrekt niet zegt God, dat zij verre. In het Engels staat er God forbid. Ga dus niet de zonde dienen maar dien God. Het is geen vrijbrief om te zondigen nu wij onder Gods Genade zijn. We behoren zoveel mogelijk de zonde uit te bannen en dit is als wij ons laten leiden dooor Gods Geest Die in ons woont en waarmee wij verzegeld zijn. Dit betekent meer lezen, bestuderen Gods Woord, erover nadenken en dingen eigen maken. Waarom zouden wij doorgaan met zondigen? Wij zijn  bevrijd van de zondemacht. Laat de zonde niet over ons heersen hebben wij  net geleerd. Wij behoren God te dienen en als wij dit dagelijks doen dan ervaren wij veel vrijheid en rust in ons leven. Elke dag en elk moment behoren wij te kiezen. Een ongelovige kan niet kiezen want hij of zij dient de zonde maar wij kunnen wel kiezen: de gerechtigheid of de zonde en ons vlees. 

Romeinen 6 vers 16

Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?

Vers 16: Broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: je dient of de gerechtigheid en dan gehoorzaam je God of je dient de zonde en dat leid tot dode dingen. God echter wil dat wij de gerechtigheid dienen en niet de zonde. Wij zijn dienstknechten van God door onze Heere Jezus Christus in positie. Alleen de wandel van alle dag kan anders zijn. God is echter niet blij als wij de ongerechtigheid dienen en wij bedroeven dan ook de Heilige Geest Die in ons woont. Als wij dus de zonde dienen dan ervaren wij veel onrust in plaats van de vrede van God in onze levens . Dood hier in dit vers heeft niets van doen met de eeuwige dood maar heeft te maken met wat we dan ervaren: onrust, boosheid, egoisme, onvrede, zenuwachtigheid, gejaagdheid. Het heeft wel degelijk invloed op ons lichaam als wij de zonde dienen. Laten wij kiezen voor de gerechtigheid mijn broeders en zusters en God dienen door de Heere Jezus Christus!

Romeinen 6 vers 17

Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt;

Vers 17: Al de glorie en dankzegging gaat naar God toe door de Heere Jezus Christus mijn broeders en zusters. Wij waren i het verleden dienstknechten der zonde voordat wij de Heere Jezus Christus aannamen als persoonlijk Verlosser. In Efeze 2 vers 1-3 lezen wij het volgende: En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;  Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Toen wij de Heere Jezus Christus aannamen werden wij dienstknechten der gerechtigheid mijn broeders en zusters! Door het Evangelie der Genade Gods werden/worden wij behouden door genade door het geloof. Door Zijn geloof wat wij aanvaarden. Dat is de leer, de zuivere leer. Kolossenzen 1: 5-6:Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies; Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Het Genade Evangelie is de waarheid en er is geen andere zegen dan door dit Evangelie of Goed Nieuws van God mijn broeders en zusters! Galaten 1: 6-9. Tot hetwelk gij overgegeven zijt. Ten eerste hier aan de gelovigen te Rome. Echter dit is ook geldig voor ons. Wij zijn ook overgegeven aan deze leer der Genade van God. Het Woord der Genade van God is ook ons dagelijks geestelijk voedsel. 

Romeinen 6 vers 18

En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.

Vers 18: Vrijgemaakt zijnde van de zonde! Dit betekent dat de zondemacht niet meer over ons heerst. Dit is onze positie in Christus mijn broeder en zuster! Wat een geweldig feit is dit en wij kunnen God hiervoor elke dag danken. Hem komt alle eer toe want Hij heeft ons vrijgemaakt van de zonde door Christus en ons dienstknechten, doulos der gerechtigheid gemaakt. Uit onszelf konden wij nooit deze positie bereiken. Het is alles door het volbrachte werk van God door onze Heere Jezus Christus. Wat betekent dit in de praktijk? Wij kunnen nu kiezen in het dagelijks leven met God: of ons vlees dienen en dan dienen wij de zonde of wij dienen God en dan dienen wij de gerechtigheid. 

Romeinen 6 vers 19

Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil; want gelijk gij uw leden gesteld hebt, om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid, tot heiligmaking.

Vers 19: Wij broeders en zusters waren voordat wij Christus aannamen als Verlosser net als alle andere mensen kinderen des toorns. Wij dienden de onreinheid en de ongerechtigheid. Wij gaven onze lichamen toe aan onreinheid zoals sex (pornografie) of hoererij , drank, drugs. Deze onreinheid leid tot ongerechtigheid. Nu zijn wij vrijgekocht door het bloed van Christus en de zondemacht is niet meer over ons. Nu hoeven wij niet meer te zondigen. Wij kunnen nu onze lichamenstellen om God daarmee te dienen wat leid tot heiligmaking. Wij zijn apart gezet in Christus. We kunnen nu elke  dag meerdere keren kiezen: of we dienen de ongerechtigheid of we kiezen om Hem, God te dienen door Christus. In Efeze 4 vers 17-24 lezen wij het volgende:  Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds.Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten; Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Wij broeders en zusters behoren deze bovenstaande verzen zorgvuldig te lezen en te bestuderen. Doet aan de nieuwe mens is heel erg belangrijk in ons dagelijks leven. Voordat wij dit allemaal doen behoren bij eerst onze positie heel goed te leren kennen in Christus. Deze vinden wij in de brieven van de apostel Paulus wat onze persoonlijke brieven zijn voor ons als leden van het Lichaam van Christus, de Gemeente. 

Romeinen 6 vers 20

Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid.

Vers 20: Toen wij dienstknechten der zonde waren. Voordat wij de Heere Jezus Christus als Verlosser aangenomen hadden, leefden wij onder de zonde. Wij dienden de zonde en wij waren kinderen des toorn. In die tijd waren wij vrij van de gerechtigheid. Wij misten Gods gerechtigheid en het eeuwige leven. Wij waren verloren mensen, zonder God in deze wereld net als alle mensen die Christus niet hebben aangenomen. Wij waren in het vlees en konden God niet behagen. Romeinen 8 vers 8: En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 

Romeinen 6 vers 21

Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood.

Vers 21: Wat vrucht had gij, hadden wij toen ten tijde dat wij de Heere Jezus Christus niet kenden, niet hadden aangenomen als persoonlijk Verlosser? Denk hier eens over na: wij waren verloren mensen. Wat is een leven zonder Christus? Een dood leven. Het is het leven wat Paulus leefde voordat hij geroepen werd door de Heere Jezus Christus nabij Damaskus en werd gered door Genade door het geloof. Wij waren net als hij en als anderen die God niet kennen. Wij waren de vijanden van God. Wij dienden de zonde. In Galaten 5 vers 19-21 lezen wij over de werken van het vlees en dit deden wij. Misschien niet alles maar wel een heleboel wat hier staat beschreven: De werken des vleses nu zijn openbaar welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen. Nijd, moord, dronkenschappen.  En dit zijn nu dingen waarvoor wij ons schamen. Het is zeker niet iets om op trots te zijn. Het einde daarvan, van zo'n leven wat alleen is de zonde dienen verdient de dood, de eeuwige dood. 

Romeinen 6 vers 22

Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven.

Vers 22: Wij broeders en zusters zijn vrijgemaakt van de zonde! Wat betekent dit? Wij zijn bevrijd van de macht van de zonde die over ons heerste. Nu zijn wij in Christus en voor God dienstbaar. Onze vrucht is tot heiligmaking en het einde is het eeuwige leven. Wij hebben het eeuwige leven broeders en zusters! Vrucht tot heiligmaking: Galaten 5 vers 22 en 23 zegt ons dit: Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Dit is deze vrucht tot heiligmaking. Deze vrucht  is van de Geest Die in ons woont en maakt ons dat wij heilig kunnen wandelen. We behoren ons wel te laten leiden door Gods Geest zodat God ook door ons heen kan werken. Dan werkt de wet van de zonde niet in ons

Romeinen 6 vers 23 

Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

Vers 23: Want het loon van de zonde is de dood, de eeuwige dood. De genadegift van God is het eeuwige leven in de Heere Jezus Christus. Doordat Hij Zijn leven gaf voor ons, al onze zonden heeft gedragen aan het kruis en al onze schuld heeft kwijtgescholden en wij dit hebben aangenomen (geloofd) hebben wij nu het eeuwige leven in Christus onze Heere. Als u nog niet gered  bent beste lezer bedenk dan dat u een zondaar bent en bent voor eeuwig dood. Wat kunt u doen? U neemt de Heere Jezus Christus aan als Verlosser en u bent voor de eeuwigheid gered. Wilt u gered worden door Zijn Genade? Geloof nu in Zijn volbrachte werk: Geloof dat Hij voor uw zonden stierf, is begraven en opgestaan (1 Konrinthe 15:3-4) om u het eeuwige leven te geven en u rechtvaardig te maken. Geloof dit en neem Hem aan . Doe het nu en stel niet uit tot morgen want morgen kan te laat zijn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romeinen 7 vers 1

Weet gij niet, broeders! (want ik spreek tot degenen, die de wet verstaan) dat de wet heerst over den mens,

zo langen tijd als hij leeft?

Vers 1: De apostel Paulus spreek hier in dit vers niet over de wet van Mozes maar de Wet as abstract. De Romeinen hadden veel interesse in de Wet. Zij waren grote wet makers. Sommige van deze wetten zijn  er nog steeds in landen. Dus veel wetten zijn nog gebaseerd op de Romeinse wet. Zo lang als de mens leefde was de wet van kracht over deze mens want de mens moest belasting betalen, had rechten maar ook plichten. Dit is nog steeds zo vandaag. Als de persoon gestorven is dan heerst die wet niet meer over de mens. 

Romeinen 7 vers 2

Want een vrouw, die onder den man staat, is aan den levenden man verbonden door de wet; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans.

Vers 2: Dit vers gaat over het huwelijk tussen man en vrouw wat een wettelijke overeenkomst is en wat vandaag de dag nog steeds van kracht is. God heeft dit zo ingesteld middels deze wet: de wet van het huwelijk. Door deze overeenkomst te tekenen in een stadhuis of een andere locatie wat nu ook kan zijn man en vrouw voor het leven met elkaar verbonden. Zij beloven elkaar trouw te blijven tot de dood hen scheidt. Veel huwelijken stranden voortijdig. Als de man of de vrouw gestorven is dan is of de man of de vrouw daarna vrij van deze wet, dus ontbonden. De wet echter was een huwelijksverbond wat God maakte met Zijn volk Israel. In Exodus 19: 4-5 lezen wij: Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb. Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn. God door Zijn verbond met Israel zorgde voor hen en had hen lief. Alleen Israel moest ook Zijn stem gehoorzamen en Zijn verbond houden. Deden ze dit niet dan zouden er ook vervelende dingen van God over hen komen zoals de plagen die Hij over Egypte had gedaan. 

Romeinen 7 vers 3

Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden; maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens anderen mans wordt.

Vers 3: De Bijbel Gods Woord is erg duidelijk in deze. Als de vrouw zolang haar man leeft met andere man een verhouding krijgt dan wordt zij een overspeelster genoemd. Dit is hetzelfde als hoererij plegen. We noemen dit in de volksmond vreemdgaan. Het zijn de werken van het vlees. In Galaten 5 vers 19 lezen wij het volgende: De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontucht. Door de wet is de vrouw in het huwelijk verbonden met de man en zal ze haar man niet behoren te verlaten voor een andere man. Als de man dus gestorven is en zij graag een andere man wil en vind en weer wil trouwen met die man dan is zij vrij om dit te doen en dit heet dan ook geen overspel plegen. In I Korinthe 11 vers 11 lezen wij het volgende: En indien zij (de vrouw) ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijve, of met de man verzoene; en dat de man de vrouw niet verlaat.  Dus scheiden kan maar de vrouw behoort geen nieuwe relatie dus met een andere man een huwelijk aan te gaan want dat is overspel. Of ze blijft in dit geval ongetrouwd of ze verzoend zichzelf weer met de man dus maakt weer vrede met hem en gaat weer het huwelijk  met hem aan.  

Romeinen 7 vers 4

Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.

Vers 4: Mijn broeders en zusters in de Heere Jezus Christus: wij als gelovigen in Christus zijn inderdaad dood  voor de wet. Wij zijn met Christus gestorven aan het kruis. Dit hebben wij al gelezen in Romeinen 6. Toen Christus aan het kruis stierf heeft hij de Wet aan het kruis genageld. Ook de wet van mijn zonden zijn gedood door het lichaam van Christus. Christus heeft onze zonden gedragen aan het kruis. Wij zijn niet meer in Adam maar van Christus dat is Degene Die van de doden opgewekt. Wij zijn met Hem begraven en opgestaan/ opgewekt. Wij zijn niet meer onder de wet, onder de wet van de zonden, niet meer in Adam maar in Christus nieuwe mensen. zodat wij God vrucht dagen kunnen. 

Romeinen 7 vers 5

Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen.

Vers 5: Toen wij in het vlees waren. Wanneer waren wij dat? Dat was de tijd toen wij nog niet God kenden. Toen wij nog niet de Heere Jezus Christus hadden aangenomen als Verlosser. In die tijd wrochten de bewegingen der zonden.  Wij konden God in die tijd ook niet dienen want wij kenden Hem ook niet. Wij waren dood in onze misdaden en zonden en door de wet van God wisten wij wel wat zonde was want wet doet zonde kennen. Efeze 2:1-3. Zonde leidt tot de dood , de eeuwige dood. Wij konden alleen maar de zonde dienen. Dit geldt voor alle mensen die Hem nog niet hebben aangenomen. Nu een vraag aan u lezer: Kent u Hem die voor uw zonden stierf aan het kruis? Als u Hem nog niet kent erken dat u een zondaar bent en dat Hij, Christus stierf voor zondaars zoals u en mij. Geloof dit en dat Hij is begraven en opgestaan om u het eeuwige leven te geven. Doe dit nu voor dat het te laat is. Ja u leest het goed nu want morgen kan te laat zijn. Stel niet uit. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden en het eeuwige leven ontvangen in Hem!  Handelingen 16:31

Romeinen 7 vers 6

Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des Geestes, en niet in de oudheid der letter.

Vers 6: Wij zijn vrijgemaakt van de wet. Wij als gelovigen broeders en zusters zijn der wet gestorven. Aan het kruis is dit allemaal gebeurd. Wij zijn met Christus gestorven aan het kruis, onze oude mens is gestorven met Hem aan het kruis. Daar Christus de wet aan het kruis heeft genageld en Hij het einde der wet is zijn wij niet meer onder de wet Romeinen 6 vers 14 maar onder Gods Genade. Wij waren gehouden onder de wet. Wet deed zonde kennen en nu wij niet meer onder de wet leven kunnen wij God dienen in de Geest en niet in de oudheid der letter. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet! In Galaten 3 vers 13 lezen wij  het volgende: Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. En in vers 24 en 25 van ditzelfde hoofdstuk lezen wij: Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. Wij zijn nu vrij van de wet mijn broeders en zusters. Wat een geluk hebben wij in God door de Heere Jezus Christus. Dit betekent in de praktijk dat wij ons niet meer behoren te plaatsen onder de wet en ook niet laten overhalen onder menselijke wetten die je vaak ziet in kerken en/of plaatselijke gemeenten. Wij dienen God onder Zijn Genade. Wij behoren ons altijd af te vragen wat zegt God in Zijn Woord en niet te luisteren naar wat mensen zeggen. 

Romeinen 7 vers 7

Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren.

Vers 7: Het is een conclusie die hier gesteld wordt door de apostel Paulus: wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? In vers 12 leren wij dat de wet geestelijk en goed is. God gaf de wet met een doel namelijk om de zonde te leren kennen. Door de wet is de kennis der zonde. De wet is geen zonde. God forbid, verre van dat. We lezen opnieuw Romeinen 3 vers 19 en 20: Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. De gehele wet was gegeven van God voor Zijn volk Israel. Het zijn 613 geboden en Israel moest zich aan al die geboden houden. De wet zeide gij zult niet dit en gij zult niet dat. Degene die onder de wet zat en uiteindelijk de gehele wereld want het betrof uiteindelijk de gehele wereld,  was natuurlijk verkocht onder de zonde. De wet kon niemand redden. In Exodus 20 vers 71 lezen wij : Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

Romeinen 7 vers 8

 Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle

begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood.

Vers 8: De zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod. Wat betekent dit. Wet doet zonde kennen. Zonder de wet kon men niet weten wat zonde was en is. Door de regels van de wet kwam zonde meer naar boven in een persoon die onder de wet leefde. Dit is wat God door de apostel Paulus ons zegt. Paulus was onder de wet en had deze ervaring. De zonde veroorzaakte onder de wet allerlei soorten begeerte! De wet die juist was gegeven die was verordineerd om het te leven werkte in de praktijk juist het tegenovergesteld namelijk de dood! Het veroorzaakte juist meer zonde. De wet is goed en geestelijk maar de mens niet van nature want die is verkocht onder de zonde omdat hij of zij in Adam is. Zonder de wet is de zonde dood want dan weet men niet wat zonde is. 

Romeinen 7 vers 9

En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is,

zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven.

Vers 9: Wat betekenen deze woorden? Als een gevallen mens in Adam de zonde in hem (Paulus) veroorzaakte geen probleem. Hij deet waar hij zin in had maar het gebod kwam daarbij en de zonde werd levend in hem. De wet maakte hem duidelijk dat de zonde in hem levend was en op datzelfde moment hij besefte dat hij dood was. Dit ervaarde de apostel Paulus elke dag onder de wet. Het laat ons ook zien broeders en zusters dat de wet niemand kon redden ten eeuwige leven. De wet veroordeeld mensen alleen. 

Romeinen 7 vers 10

 En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden.

Vers 10: Het gebod is goed en geestelijk maar de mens is is dat niet van nature zodat het gebod voor de mens juist de dood tot gevolgen heeft. In Lukas 10 vers 28 lezen wij het volgende vers:  En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven. De wet zeide doe en je zult leven. Helaas werkt dat bij de gevallen mens niet zo want hij of zij doet het tegenovergestelde namelijk weigeren of dingen voor zich uitschuiven: uitstel afstel. De zondige natuur van de mens is de oorzaak dat de mens zich niet aan de wet van God kan voldoen. 

Romeinen 7 vers 11

 Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door hetzelve gedood.

Vers 11: Wat betekenen deze woorden mijn broeders en zusters? De wet van God liet zonde kennen. Dit was de bedoeling van de wet. In Galaten 3 vers 19 lezen wij: Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars.  De zonde werd meer onder de wet. De wet was de aanleiding dat de zonde meer werd gepleegd door de mens. De mens van nature is een slaaf van de zonde en onder de wet wist en weet de mens wat zonde is. De wet was een tuchtmeester tot op Christus. Onder de wet domineerde de zonde over de mens (heeft mij verleid) en veroordeeld tot de dood door het gebod. De wet kon de mens niet redden en de mens kon niet van zijn zonden afkomen. De apostel Paulus had deze ervaring toen hij onder de wet leefde. 

Romeinen 7 vers 12

Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed.

Vers 12: De wet is heilig en het gebod is heilig en dat betekent apart. De wet en het gebod zijn rechtvaardig en goed. Daar is niets mis mee. In I Timotheus 1 vers 8 lezen wij|: Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. De fout ligt dus niet aan de wet. De wet was echter niet in staat om het hart van de gevallen mens te reinigen. Waarom niet? De wet was als een spiegel: het laat jou zien was zonde is door het gebod werd de zonder alleen maar groter. 

Romeinen 7 vers 13

Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden; opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn; werkende mij door het goede den dood; opdat de zonde boven mate werd zondigende door het gebod.

Vers 13: Het goede hier in dit vers is de wet. Is de wet mij de dood geworden. Is de wet de oorzaak van de eeuwige dood? Natuurlijk niet, God forbid. De zonde is de oorzaak van de dood, de eeuwige dood, gescheiden van God. De zonden werden pas openbaar, dus bekend door de wet en onder de wet ging de mens en daar kan de apostel Paulus hiervan zijn ervaring delen met ons. Onder de wet zegt de apostel Paulus ging de mens boven mate zondigen door het gebod. Het laat juist zien dat de mens zich niet kon houden aan de wet. De mens in zijn hart haat regels van nature. Hij houdt er niet van omdat de regels indruisen tegen zijn of haar natuur. De wet met zijn regels zeide : gij zult niet stelen en gij zult niet begeren. De natuur van de mens zegt juist doe het nu maar wel  en verleid de mens. 

Romeinen 7 vers 14

 Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.

Vers 14: De wet is geestelijk en dat weten wij zegt de apostel Paulus. Paulus leefde onder de wet die God gegeven had aan het volk Israel door Mozes. Waarom is de wet geestelijk? De wet kwam van God en gaf het ten eerste aan Mozes en die gaf het weer door aan het volk Israel waarvan hij de leider was. Hij deelde het uit net zoals Paulus God's Genade mocht verkondigen aan de Heidenen. Mozes leefde dus onder de bedeling der wet die God gegeven had. Het was ten eerste gegeven aan het volk Israel en het had ook invloed op de andere volkeren. De wet is dus geestelijk en goed. Alles wat God gaf (de wet) aan mensen, Zijn regels, waren goed. Het probleem is de mens. We lezen in Romeinen 5 vers 12: Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Van nature zijn wij dus vleselijk en verkocht onder de zonde en door de zonde de dood, de eeuwige dood. We weten ook wat de wet deed. We lezen Romeinen 3 vers 20: Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. 

Romeinen 7 vers 15

 Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.

Vers 15: De apostel Paulus zegt hier zelf toen hij onder de wet was het volgende: Hetgeen hij niet kende dat deed hij en wat hij wilde doen dat deed hij niet maar juist het tegenovergestelde hetgeen hij haatte dat deed hij en dat is de zonde dienen.  Onder de wet had Paulus deze ervaring. De wet zeide doe dit niet en doe dat en dat werkte niet omdat zijn vlees daartegen was en is. Dit liet zien dat de mens is verkocht onder de zonde. Het probleem is de mens die van nature een zondaar is veroorzaakt door Adam de eerste mens. 

Romeinen 7 vers 16

En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is.

Vers 16: Het is de conclusie die de apostel Paulus hier trekt: hetgene doen dat hij eigenlijk niet wil. Onder de wet zo stemde hij dat de wet goed was want de wet zeide gij zult niet stelen bijvoorbeld. De wet was goed maar de mens is dus niet goed en nature dood door de misdaden laat de apostel Paulus ons in dit vers zien. 

Romeinen 7 vers 17

Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont.

Vers 17: In dit vers zegt de apostel Paulus dat de zonde die in hem woonde de dingen doet die hij eigenlijk helemaal niet wil. Dit is de zondige natuur van de mens waarmee wij geboren  en dat komt door Adam die als eerste zondigde Romeinen 5:12. Wij worden geboren in Adam waardoor wij zondaars zijn. 

Romeinen 7 vers 18

Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij,

maar het goede te doen, dat vind ik niet.

Vers 18: De apostel Paulus wist heel goed dat in hemzelf en dat is in zijn vlees geen goed woont. Waarom niet? Door de natuur van Adam, de zondige natuur die in ons woont. Met de apostel Paulus kunnen wij dit beamen broeders en zusters. We weten heel goed dat er in ons vlees geen goed woont. Paulus legt het hier nog een keer uit: want het willen is er wel bij mij maar het goede te doen dat kon hij niet. Hij wist niet hoe hij het goed kon doen. 

Romeinen 7 vers 19

Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.

Vers 19: Nog eens de conclusie van de apostel Paulus elke dag weer: het goed willen doen maar het kwade doet hij en dat wil hij helemaal niet. Dit herkennen wij allemaal in ons leven mijn broeder en zuster. Doordat wij zondaars zijn doen wij dit zo en van nature missen wij de glorie van God. Romeinen 3 vers 23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

Romeinen 7 vers 20

Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.

Vers 20: Paulus had deze ervaring dat hij hetgene deed wat hij niet wilde doen en concludeerde dat hij het zelf niet meer deed maar de zonde die in hem woonde. Dat hij daarnaar luisterde en de zonde ook deed of pleegde. Wij zijn net als de apostel Paulus geboren zondaars: Romeinen 5 vers 12 nogmaals lezen wij dit vers zegt ons:  Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. Omdat wij zondaars zijn van geboorte is de zonde aanwezig in ons. Dit kunnen wij niet veranderen van onszelf dat is onze natuur. 

Romeinen 7 vers 21

Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.

Vers 21: Door de zondige natuur kwam Paulus tot deze conclusie: deze wet in mij: als ik het goede wil doen is het kwade ook aanwezig. Hij wilde wel het goede doen maar de zondige natuur trok hem naar het kwaad en was overheersend zodat hij zonde pleegde. 

Romeinen 7 vers 22

Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens;

Vers 22: Over welke wet wordt hier gesproken? Dit is de wet die God gaf aan het volk Israel via Mozes. Ook wel de wet van Mozes. De wet van Mozes had ook invloed op de Heidenen. De wet is goed en heilig en zegt de apostel Paulus je wilt jezelf wel vervoegen naar de wet van God naar de inwendige mens. Dat wilde hij graag. 

Romeinen 7 vers 23

Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoed, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.

Vers 23: Maar Paulus ziet een andere wet in zijn leden, de wet van de inwoning van de zonde. Deze strijdt tegen de wet van mijn gemoed. Mijn gemoed wil wel anders maar de zonde die in mijn binnenste leeft houdt mij gevangen en dat is die wet der zonde die hij merkte in zijn leden, in zijn lichaam. 

Romeinen 7 vers 24

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 

Vers 24: Paulus zegt hier als mens: ik ellendig mens! Hij zag in dat hij een ellendig mens was. Hij zag in dat hij zichzelf niet kon verlossen van zijn zonden, van de eeuwige dood! Hij zag in dat hij een zondaar was!  En zo behoort het ook te zijn bij een ieder van ons dit besef net als Paulus dat je jezelf niet kan redden, dat je jezelf niet kan verlossen van de eeuwige dood want zonder God ga je voor eeuwig dood, dat is je bestemming: voor eeuwig gescheiden van God.  Daarom ook deze diepe vraag van de apostel Paulus: wie kan mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dezelfde vraag aan u beste lezer is wie kan u/jou verlossen van de eeuwige dood? Het antwoord kunnen we vinden in het volgende vers

Romeinen 7 vers 25

Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere.

Vers 25: Het antwoord op wie kan mij verlossen van de eeuwige dood is Jezus Christus onze Heere. In I Timotheus 1 vers 15 lezen wij het volgende: Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Hij kan ons redden  beste lezer! Hij kan u redden net zoals Hij Paulus, de grootste vijand van God notabene en veel mensen en ook mij heeft gered zo kan Hij u ook redden!!! II Korinthe 6 vers 2 zegt ons dit:  Want Hij zegt: In den aangename tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid! Nu op dit moment is de redding nabij beste lezer: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden. U kunt nu gered worden van de eeuwige dood. Geloof dat de Heere Jezus Christus voor uw zonden stierf aan het kruis op Golgotha. Ja Hij stierf in uw en mijn plaats daar op Golgotha aan het kruis! Hij was daarna begraven en na 3 dagen stond Hij op de doden om u en ik rechtvaardig te maken Romeinen 4 :25, I Korinthe 15:3-4. Gelooft u dit? Als u dit gelooft /aanneemt , wordt u gered van de eeuwige dood en gaat u over van eeuwige dood naar het eeuwige leven! God heeft al vrede met u met jou gesloten en biedt Zijn vrede, Zijn eeuwige vrede aan jou/u aan! Neem dit aan en laat u met God verzoenen. Neem Hem aan voordat het te laat is!  Wie zal zeggen dat het morgen nog kan? Doe het nu, ja nu op dit moment voordat het te laat is! 

Romeinen 7 vers 26

Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.

Vers 26: Nu is de situatie voor Paulus veranderd. En niet voor hem alleen maar ook voor ons broeders en zusters want hier lezen wij hoe het leven met God door de Heere Jezus Christus is: je dient God nu en dat is een regel, een wet. Het is niet de wet van Mozes want daar ben jij, ik niet meer onder. Dit lezen wij in Romeinen 6 vers 14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. We leven nu broeders en zusters onder de Genade van God, onder Zijn Genade. We dienen nu God door Christus en met ons gemoed dat betekent met onze gedachten, met ons gehele denken. Lees Galaten 2 vers 20! Echter met ons vlees en dat is de zondige natuur dienen wij de wet der zonde. De regel der zonde. Dit is wat je elke dag behoort te ervaren, bemerken,  mijn broeders en zusters! Het is de strijd die we elke dag ervaren tussen wat het vlees doet en wil en wat de geest wil. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romeinen 8 vers 1

Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

Vers 1: Er is geen verdoemenis! Wat betekent dit geen verdoemenis? Het woord komt van het Griekse woord katakrino wat betekent geen straf. De gelovige die de Heere Jezus Christus heeft aangenomen als zijn of haar Verlosser krijgt geen straf meer want Christus heeft betaald, Hij heeft de straf gedragen aan het kruis. Hij stierf voor jou en mij, in onze plaats op Golgotha. Hij rechtvaardig voor ons onrechtvaardige mensen. Hij stierf niet Zijn eigen dood, nee Hij stierf onze dood. Het was voor ons mensen! Sta hier eens bij stil! Dit is het eerste gedeelte van dit vers. Wat betekent het tweede deel van dit vers dan? Als je het tweede gedeelte leest kan je concluderen als iemand naar het vlees wandelt dan is die persoon nog steeds veroordeeld. Maar wacht even. Zijn wij als gelovgen veroordeeld in Christus? Zijn niet onze zonden vergeven? Laten wij nog eens het tweede gedeelte lezen: die niet naar het vlees wandelen maar naar de Geest. Wat betekent dit? Het betekent dat wij gered zijn en dat onze redding niet afhangt van onze dagelijkse wandel. God heeft ons Zijn Genade in Zijn Zoon Jezus Christus gegeven. Wij gelovigen in Christus zijn vrij van schuld, van oordeel omdat wij in Hem zijn. De wet kon dit niet doen, de wet veroordeelde de mens. Wij zijn gerechtvaardigd door God Zelf in Christus Romeinen 5 vers 1. De conclusie is dat Gods Geest in ons woont  en dat wij volledig geaccepteerd zijn in Christus en compleet in Hem en dit heeft niets met onze wandel van doen. In Efeze 1 vers 6 lezen wij: Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde. En in Kolossenzen 2 vers 9 en 10 lezen wij: Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht. Dit is werkelijk iets mensen! Dit is een gezegende positie waarin wij ons begeven! Dus dit vers is onze dagelijkse positie en heeft niet te maken met onze dagelijkse wandel! 

Romeinen 8 vers 2

Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

Vers 2: De wet van de Geest des levens in Christus Jezus! Broeder en zusters wij zijn in Christus. Wij zijn levend gemaakt!  In  Efeze 2 vers 5 lezen wij dit ook: Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. In Efeze 1 vers 6 lezen wij: Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde. Wij broeders en zusters zijn compleet in Hem! Kolossenzen 2 vers 10 zegt ons dit: En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht" Al onze zonden zijn compleet vergeven door het bloed Efeze 1:7, Kolossenzen 1:14. Wat is de wet van de Geest. Antwoord: dit is het leven in Christus door Gods Geest Die in ons woont en waarmee wij verzegeld zijn Efeze 1:13. We hebben nu leven, eeuwig leven in Hem en dit leven maakt ons vrij van de wet der zonde en des doods.  De zonde heerst niet meer over ons! De macht van de zonde is weg omdat we hiervan zijn vrijgemaakt. Wat een geweldig nieuws broeders en zusters. Wij leven nu omdat Hij ten eerst leeft! Dit leven hebben wij van God gekregen. Wij leven dus nu onder  de wet van Gods Geest en niet meer onder de zonde. Halleluja!

Romeinen 8 vers 3

Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.

Vers 3 God gaf de wet aan het volk Israel in eerste instantie maar het had gevolgen voor iedereen, ook de Heidenen. De wet was goed en er was niets mis mee. Het probleem is de mens namelijk de mens is zondaar en slaaf van de zonde. In Romeinen 7 vers 14 lezen wij: Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Door de wet wist de mens wat zonde was en is. De zonde werd meer en meer onder de wet en niemand kon gered en gerechtvaardigd worden door de wet. In Romeinen 3 vers 20 leren wij: Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde. En in Galaten 3 vers 11 lezen wij:  En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dus niemand werd gerechtvaardigd door de wet vanwege de zondige natuur van de mens en zo heeft God besloten om Zijn Zoon te zenden als Mens en dat is die gelijkheid van het zondige vlees. Hij nam de straf die wij mensen verdiend hadden, de zonde en heeft die gedragen in Zijn lichaam aan het kruis en stierf zo onze dood en in onze plaats op Golgotha! In 2 Korinthe 5 vers 19-21 lezen wij dit zo mooi wat er gebeurde: Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. En op Golgotha heeft Christus de wet aan het kruis genageld en Hij is het einde der wet. Kolossenzen 2: 14. Romeinen 10:4: Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. Broeder en zuster wij zijn nu gerechtvaardigd door God: door Zijn Genade alleen, door Geloof alleen en in Christus alleen. Prijst God voor dit elke dag!!!

Romeinen 8 vers 4

 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

Vers 4: Broeders en zusters! Wij zijn recht voor God! Hij ziet ons in Christus rechtvaardig. We hebben geleerd dat onze Heere Jezus Christus het Einde is der wet en Gods rechtvaardigheid is ons toegerekend door Hem. Christus heeft de wet aan het kruis genageld zodat wij niet meer naar het vlees wandelen maar naar de Geest, de Geest van Hem Die in ons woont,  Efeze 1:13-14 waarmee wij verzegeld zijn. Wij zijn geen vijanden meer van het kruis Romeinen 5:8. Wij zijn niet langer meer slaven der zonde! Denk hier eens diep over na!

Romeinen 8 vers 5

Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is.

Vers 5: Wie zijn het die naar het vlees zijn en bedenken dat van het vlees is? Laten wij eerst een kijken naar het woord vlees.  De gelovige in Christus heeft nog steeds te maken met zijn of haar vlees, de oude natuur, de natuur van Adam, de zondige natuur.  De gelovige heeft ook de Geest van God in hem of haar wonen Efeze 1:13-14. Efeze 4:30. Wij zijn gered door Gods Genade door het geloof Efeze 2:8-9. Dit wil niet zeggen dat wij niet meer kunnen zondigen! In het dagelijks leven behoren wij elke dag weer te kiezen: of het vlees of ons te laten leiden door Zijn Geest Die samengaat met Zijn Woord. Daarom is dit een heel belangrijk vers voor ons broeders en zusters: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn Kolossenzen 3: 1-2

Romeinen 8 vers 6

Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;

Vers 6: Het woord vlees of vleses. In het Grieks staat er sarx wat betekent in het algemeen vlees. Dus het bedenken van het vlees is de dood. |Het vlees is nooit tevreden. Als je vleselijk denkt dan komt er onrust in je leven en je dient dan de zonde in plaats van God  wat leven en vrede bewerktstelligt. Dat ervaar je ook. Wij zijn bevrijd van de eeuwige dood dus het woordje dood hier betekent iets anders het betekent onrust etc. God kan niet werken in ons als wij ons laten leiden door ons vlees en ook denken naar ons vlees en wandelen naar het vlees. Hij kan alleen in ons werken broeders en zusters als wij ons laten leiden door Zijn Geest wat samengaat met Zijn Woord en dan komt er leven en vrede. Dus in Efeze 5 vers 14 lezen wij het volgende: Daarom zegt Hij: Ontwaak gij die slaapt en stat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Bedenk dus de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Kolossenzen 3:1-3. Dit is wat we behoren te doen broeders en zusters!

Romeinen 8 vers 7

Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.

Vers 7: Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het bedenken van het vlees en vleselijke gedachten hebben is tegen Gods wet in want het kan ook niet zich onderwerpen aan Gods wet.  Het probleem is de mens die zondaar is en zonde doet. Hij of zij is verkocht onder de zonde en de wet laat zien wat zonde is maar verdoordeeld ook de mens. De mens kan zich niet houden aan Gods wet want de mens is corrupt en de wet is goed en rechtvaardig en komt van God. De mens kan niet gerechtvaardigd worden door de wet van God. 

 

Romeinen 8 vers 8

En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

Vers 8: En die in het vlees zijn. Dit is de mens of dit zijn de mensen die zonder God zijn en Hem niet behagen. Hoe komt dit? De ongelovige, de dwaas zegt in zijn hart er is geen God Psalm 14 vers 1. Als je als mens God ontkent en zegt dat Hij niet bestaat dan kan je Hem ook niet dienen want je hebt geen relatie met God, je hebt geen contact met Hem. Er bestaat een grote kloof tussen God en de mens die Hem niet kent en Hem ook niet heeft aangenomen als Verlosser door Christus. 

Romeinen 8 vers 9

 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

Vers 9: Broeders en zusters! Dit is werkelijk goed nieuws. Wij zijn niet meer in het vlees maar in de Geest. De Geest van God woont in ons en wij zijn daarmee verzegeld Efeze 1:13,14. Op het moemnt dat wij de Heere Jezus Christus hadden aangenomen als Verlosser werden wij met Zijn (Gods) Geest verzegeld. God ging in ons wonen door Zijn Geest. Galaten 2:20.  Sta hier bij stil en denk hier over na. Door Zijn Geest Die in ons woont weten en kunnen wij ook Zijn Woord verstaan want het geloof is door het horen en horen door Gods Woord Romeinen 10:17.  Wij zijn niet langer meer in Adam maar in Christus want wij hebben de Geest van Christus in ons. Dit is zo mooi en zo geweldig dat wij God hiervoor elke dag kunnen danken. Wij hebben de Geest en waar de Geest van God is is vrijheid. Wij zijn vrijgemaakt van de zonde dus dit betekent dat wij kunnen kiezen: God dienen of ons eigen vlees dienen (zonde) Wij zijn niet langer slaven der zonde meer. Wij zijn uit de duisternis getrokken en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde. Kolossenzen 1:13! Als iemand niet de Heere Jezus Christus heeft aangenomen als zijn of haar Verlosser dan komt hij of zij Hem niet toe. Dat zijn de mensen die nog in hun zonden zijn en dezen kunnen God niet behagen. Daarom aan al die mensen die niet geloven in Christus, die niet Hem hebben aangenomen dit: u bent een zondaar van geboorte door Adam. Daardoor heeft u de zondige natuur en zondigt u en  bent u dood door uw misdaden. Er is echter Goed Nieuws voor u. Erken dat u een zondaar bent en dat God u liefheeft en niet wilt dat u verloren gaat beste lezer! U kunt het eeuwige leven ontvangen van God  want Hij biedt het u aan door Zijn Zoon Jezus Christus. Hij stierf in u en mijn plaats aan het kruis op Golgotha 2000 jaar geleden voor u en mijn zonden. Hij heeft ze gedragen aan het kruis!  Ja voor de gehele wereld. Hij is niet aan het kruis gebleven want Hij is opgestaan met het doel u en mij eeuwig leven te geven en bovendien om u  rechtvaardig te maken met God. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden Handelingen 16:31

Romeinen 8 vers 10

En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

Vers 10: De apostel zegt dit indien Christus in ulieden is m.a.w. als Christus in u woont. Het woord indien betekent een conditie. Als Christus in u is  beste lezer dan is het lichaam dood door de zonde, de aanwezigheid van de zonde want in je lichaam woont niets goeds. Daar zit de oude natuur die we van Adam hebben. en dat is de zondige natuur. Met deze natuur kunnen wij alleen maar zondigen. Wij zijn in Christus en de Geest van God woont in ons en daarmee zijn wij verzegeld. Efeze 4:30.(lees deze tekst) Wij zijn echter recht met God en door Zijn Geest Die in ons woont leven wij want wij hebben de Geest van Christus. Dank de Heere voor dit mijn broeders en zusters! Dit hebben wij te doen broeders en zusters in de praktijk: Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Romeinen 6 vers 11.  We  behoren dus niet stil te staan  bij de zonde maar dat we mogen realiseren meer en meer dat wij voor God levend zijn in Christus Jezus onze Heere.

Romeinen 8 vers 11

 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

Vers 11: Maar er is een verandering mijn beste lezer want hier staat als je de Geest die de Heere Jezus uit de doden heeft opgewekt heeft in u woont en waarmee we verzegeld zijn Efeze 1:13-14 Die Geest Desgenen en dat is God want God heeft Christus uit de doden opgewekt en met diezelfde opstandingskracht maakt hij ons sterfelijk lichaam levend door Zijn Geest Die in ons woont. God wil door ons heenwerken, Hij wil ons vernieuwen door Zijn Woord van Genade, Zijn Evangelie van Genade. Nog steeds hebben wij een eigen wil en wij kunnen hiervoor openstaan en ons laten leiden door Zijn Geest wat samengaat met Zijn Woord. Dan worden wij opgebouwd in het geestelijk leven. Het gaat hier om het dagelijks leven en onze dagelijkse wandel met God . Met behulp van de Geest van God Die in ons woont kunnen wij de verlangens van het vlees, de zonde overwinnen. 

Romeinen 8 vers 12

Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.

Vers 12: Zo dan! Wat betekent dit? Dit heeft een reden. Wij zijn schuldenaars. In het Engels debtors. Dit betekent dat wij schuldenaars maar niet naar ons vlees om te doen de dingen van het vlees Romeinen 6 vers 1-2! We hoeven niet langer de zonde te dienen door naar het vlees te leven en de dingen te doen van het vlees. In ons vlees woont niets goeds.Romeinen 7 vers 18 zegt ons: "Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het geode te doen, dat vind ik niet.  Van nature, de natuur die wij ontvingen van Adam woont niets goed. Wij zijn zondaars van geboorte. Maar nu hebben wij een nieuw leven gekregen in onze Heere Jezus Christus en wij kunnen nu kiezen Hem dienen of ons eigen vlees. Naarmate wij groeien in het geestelijk leven willen wij niet meer de zonde dienen en dat wordt sterker want wij willen meer en meer God dienen. God helpt ons in onze zwakheden en moeilijkheden en dat behoren wij ook in gebed bij Hem bekend maken Filippenzen 4:6-7. Ons gebed behoort zo te zijn dat God alle eer krijgt en dat het U wil geschiede is en niet onze wil. Wij behoren geen excuus te maken van ik kan het niet helpen. Natuurlijk kunnen wij wel als wij ons laten leiden door Hem, door Zijn Geest door Zijn Woord. Elke dag woont Hij in ons en wij behoren wakker te zijn in onze wandel in Hem. Wij zijn in en van Hem en niet meer in Adam! Dit behoren wij niet te vergeten broeders en zusters overal ter wereld! 

Romeinen 8 vers 13

 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

Vers 13: Naar het vlees leven wat betekent dit? Als wij ons vlees volgen, onze eigen oude natuur dan dienen wij de zonden en dan ervaren wij namelijk veel onrust, zijn wij nerveus. Dit leidt tot dode dingen. In Galaten 5 vers 19-21 lezen wij dit hierover: De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Naar onze ervaring in onze wandel gaan we dood. In Galaten 5 vers 18 lezen wij: Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Niet onder de wet van de zonde want dan doodt je de werkingen van het lichaam en is het leven en vrede wat je ervaart in je wandel. Wij kunnen dit als gelovigen. Ongelovigen kunnen niet kiezen dus dienen zij alleen de zonde, hun eigen vlees. 

Romeinen 8 vers 14

Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

Vers 14: Als je de Heere Jezus Christus hebt aangenomen als jouw Verlosser wordt je geleid door Gods Geest want de Geest van God is in jou/u komen wonen Efeze 1:13-14. Die Geest werkt samen met onze eigen geest die wij hebben van nature. Dus In positie mijn broeders en zusters zijn wij de zonen en dochter van God en wij worden dus geleid door de Geest van Christus Die in ons woont.

Romeinen 8 vers 15

Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

Vers 15: Wat een geweldig en mooi vers is dit mijn broeders en zusters! Wij hebben niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid weer tot vreze. Wij leven niet meer onder de wet van God maar onder Zijn Genade! Wij zijn niet meer Adam broeders en zusters! Wij zijn nu in Christus. Wij hoeven niet meer bang te zijn. Wij zijn geen slaven der zonde meer maar dienstknechten van God! Wij zijn niet meer gebonden aan de zonden!  Christus heeft voor ons betaald, geboet voor ons aan het kruis op Golgotha!  Daar droeg Hij onze zonden in Zijn lichaam en die van de gehele wereld! Wij hebben nu de vergeving van al onze zonden Efeze 1:7, Kolossenzen 1:14. En Hij is begraven en is opgestaan uit de doden voor onze rechtvaardigmaking Romeinen 4:25. Om ons het eeuwige leven te geven! Op het moment dat wij Hem aannamen als onze Verlosser ontvingen wij de Geest van God der aanneming tot zonen en dochters! Hier staat kinderen. Oorspronkelijk staat er zonen en natuurlijk dochters! Door Gods Geest kunnen wij God aanroepen met Abba Vader! In Efeze 2 vers 18 lezen wij dit: Want door Hem hebben wij beiden (Jood of niet Jood) de toegang doro een Geest tot de Vader. De weg tot God de Vader is open door Christus!!! Denk hier eens over na en wees stil! Dit is iets bijzonders! 

Romeinen 8 vers 16

Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Vers 16: De Geest van God die wij van Hem gekregen hebben woont in ons en daarmee zijn wij verzegeld tot de dag der verlossing Efeze 4: 30!  Totdat wij opgenomen zullen worden de Heere tegemoet in de wolken I Thessalonicenzen 4:13-18 ! Deze Geest getuigt gezamenlijk met onze eigen geest dat wij kinderen=teknon, one born, zonen huios of dochters zijn. Dat laat Gods Woord ons zien want Gods Geest gaat samen met Gods Woord en daar kunnen wij dit lezen. Wij hebben dus de Geest van adoptie van God ontvangen!! Wij zijn dus zonen en dochters en geadopteerd door God in Christus! Wat een geweldige waarheid is dit mijn broeders en zusters. Denkt u dit eens in. Dit is werkelijkheid elke dag weer! Onze dank gaat dan uit naar God. 

Romeinen 8 vers 17

En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Vers 17: Broeder en zusters: wij zijn zonen en dochters (huios) van God. Een zoon of dochter is hier volwassen. God ziet ons in Christus als volwassen mensen en daardoor zijn wij ook erfgenamen. Wij zullen een erfenis ontvangen als wij letterlijk in de hemel zullen zijn met de opname van de Gemeente Titus 2:13. Wij zijn erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus.  Er is geen reden voor ons als gelovigen om verslagen te zijn! Door Gods Geest kunnen wij door het geloof de oude natuur die in ons is, de zondige natuur overwinnen!  Hoe door ons te laten leiden door Gods Woord wat samengaat met Gods Geest. Wat betreft het lijden. Wij lijden met Hem Christus nu met de reden dat wij ook met Hem verheerlijkt worden. De verheerlijking zal plaatsvinden als wij bij Hem zijn in de hemel met de opname van de Gemeente I Korinthe 15:51-53  en Filippenzen 3:20. Lees deze teksten! 

Romeinen 8 vers 18

Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

Vers 18: Als gelovigen mijn broeders en zusters lijden wij zeker in deze donkere wereld. Wat betekent het lijden nu wij hier op aarde zijn onder deze Bedeling van Genade? Romeinen 6 vers 13. Betekent dat wij geen kwaad in ons leven dulden. Het lijden is ook lichamelijk als geestelijk lijden. Filippenzen 1 29  II Korinthe 11: 23-28 lees deze verzen! In 2 Korinthe 4 vers 17 lezen wij het volgende:  Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid"   Tegen Timotheus zegt de apostel Paulus dit. Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. 2 Timotheus 2:3. Maar er is goed nieuws mijn broeders en zusters want wij behoren verder te lezen en dan zien we hier dat het lijden wat wij nu lijden niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wat wij behoren te doen is meer te kijken naar de glorie want het lijden nu is van korte duur.  De glorie is aan de andere kant en daar wachten wij op. Hoe meer lijden hoe meer glorie! 

Romeinen 8 vers 19

 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.

Vers 19: Wat betekenen deze woorden in dit vers mijn broeders en zusters?  Vandaag de dag onder deze Bedeling van Gods Genade  de dag van lijden! Het een lijdende schepping. De schepping verwacht de glorie!  Door de zondeval is er lijden en dood en veel pijn in de ganse schepping. . Het is niet de fout van de schepping door God geschapen want die was goed. De openbaring der kinderen Gods wat is dit: dit is de manifestatie der zonden Gods. Wat betekent dit? Kolossensen 3 vers 4. Wij zullen eerst opgenomen worden I Korinthe 15:51-53. Daarna zullen wij voor de Rechterstoel verschijnen en beoordeeld worden en daarna zullen wij pas de manifestatie als zonen Gods hebben. Dat is als Christus in glorie verschijnt! Wanneer? Titus 2:13

Romeinen 8 vers 20

Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil,

die het der ijdelheid onderworpen heeft;

Vers 20: Wat betekent dit vers? De schepping is der ijdelheid onderworpen. In het Engels vanity-corruption of corruptie. Door de corruptie, door de zondeval kwam de schepping daar ook onder te vallen. Natuurlijk was het niet gewillig. De schepping is onderhevig aan de corruptie Genesis 3 vers 16-19 De grote beloofde verandering is nog niet gekomen. Dit zal God doen en Hij weet dit alleen wanneer dit zal plaatsvinden. 

Romeinen 8 vers 21

Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.

Vers 21: Wat een vrijheid, bevrijding zal dit zijn! Het schepsel dat zal worden vrijgemaakt van de dienstbaarheid der verderfenis. Als onze Heere Jezus Christus zal geopenbaard worden Die ons leven is, dat zullen wij ook met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Kolossenzen 3:4. Onze openbaring of manifestatie met Hem na de opname van de Gemeente en nadat wij een nieuw lichaam ontvangen hebben en na de Bema  zal een voorproef zijn als Hij, onze Heere, op deze aarde gekroond zal wordenals Koning der Koningen en Heere der Heren. Dan zal er een verandering plaatsvinden in de schepping en dat zal revolutionair zijn. Dit is precies waar de schepping op zit te wachten mijn broeders en zusters. Wat een verschil zal het zijn als de schepping bevrijd is van de gebondenheid aan de corruptie, verval door de zondeval en in de glorieuze vrijheid van de kinderen van God. In Psalm 98 vers 4-9 lezen wij:Juicht den HEERE, gij ganse aarde! roept uit van vreugde, en zingt vrolijk, en psalmzingt.  Psalmzingt den HEERE met de harp, met de harp en met de stem des gezangs,  Met trompetten en bazuinengeklank; juicht voor het aangezicht des Konings, des HEEREN.  De zee bruise met haar volheid, de wereld met degenen, die daarin wonen.  Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven,  Voor het aangezicht des HEEREN, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid, en de volken in alle rechtmatigheid. We lezen ook Jesaja 55 vers 12 en 13

Romeinen 8 vers 22

Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.

Vers 22: Tot dit moment mijn broeders en zusters weten wij dat de ganse schepping zucht en in barensnood is gelijk een vrouw die op het punt staat te bevallen. De gehele schepping is in pijn en wacht bevrijd te worden hiervan. Kijk bijvoorbeeld naar de vogels. Elke vogel is op z'n hoede voor natuurlijke vijanden die het heeft. Kijk naar de natuur door de zondeval van de mens onderhevig aan de corruptie. De schepping zucht en is in barensnood. 

Romeinen 8 vers 23

En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.

Vers 23: De ganse schepping zucht en is in barensnood. Het neemt alleen maar toe als wij om ons heen kijken hoe de schepping achteruit gaat door de zondeval van de mens wat een enorme invloed heeft op deze wereld, deze aarde. Maar wat zegt dit vers nog meer? Wij zelf die Gods Geest hebben, waarmee wij verzegeld zijn Efeze 1:13-14, ook wij zelf zuchten in onszelf. Wij verwachten namelijk de verlossing van ons lichaam, ons aardse lichaam. In I Korinthe 15:51-53 lezen wij hierover en dit is onze hoop: Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. In Filippenzen 3 vers 20 en 21 lezen wij: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. Tot die dag, dat ogenblik met de laatste bazuin zuchten wij en verlangen wij naar dat moment. We hebben echter nog een taak broeders en zusters om God's liefde en Zijn Genade en het Evangelie van Zijn Genade aan mensen te vertellen zodat zij ook tot geloof komen in de Heere Jezus Christus II Korinthe 5:19-21

Romeinen 8 vers 24

Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop;

want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen?

Vers 24: Wij lazen het al mijn broeders en zusters over onze hoop in het vorige vers! Onze hoop is in de hemel. Laten wij tesamen lezen Titus 2:13: Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; En in I Thessalonicenzen 1 vers 10 lezen wij:En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn. Wij broeders en zusters, ja u en ik zijn voor de eeuwigheid gered door onze Heere Jezus Christus! Zalig geworden betekent gered zijn. We verwachten de Heere Jezus Christus elk moment Die ons in de hemel brengt wat onze bestemming is! Dit is iets wat we niet kunnen zien maar wel verwachten. Hoop die gezien wordt is geen hoop. Als je iets ziet dan hoop je het niet meer, dan vestigt je daar geen hoop op. Het leven hier op aarde is tijdelijk. Naast een hemelse hoop mijn broeders en zusters hebben wij geen hoop op deze aarde. Deze wereld waarin wij leven geeft ons geen hoop, alleen onzekerheid, ellende door de val van de mens, de zondeval. In Christus, ja in Hem hebben wij hoop! Hij is onze Hoop! I Timotheus 1 vers 1

Romeinen 8 vers 25

 Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.

Vers 25: De hemelse hoop die wij hebben als gelovigen kunnen wij niet zien maar wij hopen op hetgeen wij niet zien. Wij geloven dat dit elk moment kan gebeuren en in de tussentijd tot dit moment verwachten wij dit en is onze taak van God om mensen te vertellen van Gods grote liefde in Christus ook voor hen en dat ze Hem ook kunnen aannemen als Verlosser voordat het te laat is 2 Korinthe 5:19-21, Romeinen 5:8

Romeinen 8 vers 26

 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

Vers 26: Dit vers en het volgende vers is over de Heilige Geest van God Die in ons woont en we lezen hier hoe Hij werkt in ons en door onze gebeden. Wij zijn met de Heilige Geest van God verzegeld en kunnen daardoor niet meer van God gescheiden worden Efeze 1:13-14 en Efeze 4:30. De Heilige Geest helpt ons want Die komt onze zwakheden te hulp. In vers 16 van dit hoofdstuk hebben wij kunnen lezen en leren dat de Heilige Geest getuigt met onze eigen geest dat wij zonen en dochters van God zijn. Hier lezen wij dus wat Hij doet in ons: onze zwakheden mede te hulp komen en ook in onze gebeden want wij weten niet in ons gebed wat wij behoren te bidden maar Gods Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. De Heilige Geest helpt ons in onze gebeden naar God toe. Nu onder deze Bedeling van Gods Genade zullen wij niet alles ontvangen waar wij voor bidden of vragen aan God maar God geeft ons wel rust en vrede Filippenzen 4:6-7. 

Romeinen 8 vers 27

 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

Vers 27: De gelovige in Christus heeft twee Goddelijke Voorbidders. Hier op aarde is het de Geest van God Die in ons leeft wat we hebben gezien en gelezen in vers 26. Met deze Geest van God zijn wij verzegeld tot de dag der Verlossing Efeze 1:13-14, Efeze 4:30. De tweede Goddelijke Voorbidder is de Heere Jezus Christus Die aan de rechterhand van de Vader zit Welke bidt of voorspraak doet bij de Vader voor alle gelovigen door de wil van God. Hij is de Middelaar tussen God en de mens. Hij, Christus, is het die de harten doorzoekt en weet welke de mening des Geestes is. Hij Zelf bidt naar God voor de heiligen! In vers 34 lezen wij hetzelfde namelijk: Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.  En in Hebreeen 7 vers 25 lezen wij het volgende: Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. 

Romeinen 8 vers 28

 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

Vers 28: Wij weten. Dit is een zeker weten. Niet van ik weet het wel. Nee dit is een zekerheid. God werkt alle dingen mede te ten goede voor ons. Ja maar zal iemand van ons zeggen die door Genade door het geloof gered is Efeze 2:8-9. Heb in mijn leven zo veel tegenslag en ellende meegemaakt en maak dit dagelijks nog mee. Toch mogen we weten dat God uitkomst biedt: Hij doet alle dingen medewerden ten goede. Hoe dan zal men zich afvragen? Jezus Christus zit ter rechterhand Gods en bidt voor ons (vers 34). En wij zullen een nieuw lichaam ontvangen als we in de hemel zijn met de opname van de Gemeente. Filippenzen 3:20: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus

Romeinen 8 vers 29

 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.

Vers 29: Hij, God heeft ons te voren gekend! Wat bijzonder is dit! Hij heeft ons gekend van te voren. God weet alles, Hij is alwetend en weet wie in Hem gaat geloven en wie niet! Wij hebben een grote God die alles weet en Hij heeft ons ook te voren verordineerd! In Efeze 1:5 lezen wij het volgende: Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen (huios) door Jezus Christus in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. Zijn beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Wij zijn in Hem. Wij zijn van Hem Jezus Christus en Hij Christus is de Eerstgeborene uit de doden.Hij is de eerste dus opgestaan uit de doden en wij met Hem. Wij, onze oude mens stierf met Hem aan het kruis, werd begraven met Hem en wij als nieuwe mensen stonden op met Hem! Efeze 2: 4-6: Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 

Romeinen 8 vers 30

En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Vers 30: Hij heeft ons, het Lichaam van Christus te voren, voor de grondlegging der wereld verordineerd, voorbestemd en dezen, al de leden van dit Lichaam van Christus een ieder afzonderlijk, ja u en mij ook geroepen! Geroepen met een Goddelijke roep! 2 Korinthe 5:19-21. Dit is een roep voor de eeuwigheid. Hij heeft ons geroepen door Jezus Christus voor de eeuwigheid, om het eeuwige leven in Hem te hebben en wij zijn ook gerechtvaardigd Romeinen 5 vers 1 en hebben vrede met God. Hij heeft ons gerechtvaardigd, recht gemaakt met Hem door Jezus Christus en Hij heeft ons verheerlijkt! Wat een geweldig vers is dit: verordineerd, voorbestemd, geroepen in Christus, gerechtvaardigd door Hem en verheerlijkt. Wat een zekerheid hebben wij in Hem. Hij heeft ons groot gemaakt in Hem

Romeinen 8 vers 31

Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Vers 31: God is immers voor ons, wie zal tegen ons zijn. Wij de leden van het Lichaam van Christus. Wie is tegen ons? Hoe geweldig is het dat God voor ons is. God is ook onze Beschermer. Hij houdt ons vast en verlaat ons niet. Hij heeft ons in Christus gerechtvaardigd. Wie kan dan tegen ons zijn? Wij hebben de overwinning in Christus!  Wij zijn in Hem meer dan overwinnaars!  ( vers 37 van dit hoofdstuk). De vijand van God is satan en hij is tegen God en al de mensen die in zijn rijk zijn haten God. Hij is de grootste beschuldiger. Hij haat het Woord van God en speciaal de waarheid welke is het Evangelie van Gods Genade want daardoor is hij verslagen. 

Romeinen 8 vers 32

Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven,

hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Vers 32: God heeft dit gemanifesteerd door Zijn grootste gave, cadeau voor de mensheid: Zijn Zoon Jezus Christus onze Heere Die stierf in onze plaats aan het kruis op Golgotha. Hij betaalde de prijs voor ons aan het kruis. Wij hadden daar moeten hangen! Wij verdienden dit maar God houdt van ons mensen: Hij droeg de schande en dood zodat zelfs de gemeenste zondaar kon gered en gerechtvaardigd kon worden door Christus. Daarom heeft God Zijn eigen Zoon niet gespaard. Door Hem hebben wij ook alles van God gekregen. In Efeze 1:3 lezen wij het volgende: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Wij broeders en zusters hebben alles ontvangen van God en nu zijn wij in Christus en ambassadeurs hier op aarde voor Hem. Zo laat ons God elke dag danken en dankbaar te zijn. 

Romeinen 8 vers 33

Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt.

Vers 33: De grootste beschuldiger die er is is de satan en hij probeert het dag in dag uit en vooral ons om ons schuld aan te praten. Dit hebben we al gelezen in vers 31. Hij probeert het maar lukt hem niet want wij als gelovigen in Christus zijn door God al rechtvaardig verklaard in Christus> Hij is is het Die rechtvaardig maakt. Als God dit zegt in Zijn Woord kunnen wij nooit van iets meer beschuldigd zijn in ons leven nu. En dit is wat er echt toe doet. 

Romeinen 8 vers 34

 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.

Vers 34: Wat een geweldig vers is dit mijn broeders en zusters!  Wie is het die verdoemt. Niemand kan ons meer verdoemen. Christus is het Die gestorven is voor ons, ja voor onze zonden I Korinthe 15:3-4 en Hij is niet alleen gestorven want Hij is opgestaan! Opgewekt! Voor onze rechtvaardigmaking Romeinen 4:25 en er is nog wat meer want Hij is nu ter rechterhand van God, ja nu mijn broeder en zuster ter rechterhand van God en Hij bidt voor ons daar! In het Engels staat er intercession wat betekent voorspraak. Hij doet dit elk moment van de dag!  Hoe kunnen wij nog verdoemd zijn terwijl Gods Zoon Jezus Christus, onze Redder verschijnt in Gods tegenwoordigheid namens ons. Hij pleit ons vrij elk moment van de dag! Wat een geweldige Redder hebben wij want wij zijn voor eeuwig gered door Hem! Halleluja! 

Romeinen 8 vers 35

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Vers 35: Dit Woord van God geeft ons als gelovigen ontzettend veel zekerheid. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus!  Of we nu net als de apostel Paulus verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, gevaar of zwaard op ons pad komt wij zijn hiervan verzekerd dat niest ons kan scheiden van God welke is in Christus. Wij zijn in Hem en wij blijven in Hem, wat er ook gebeurt. Dit is eeuwige zekerheid mijn broeders en zusters! Dit staat vast en geen mens en ook geen omstandigheid waarin wij ons begeven komt hier tussen. 

Romeinen 8 vers 36

 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.)

Vers 36: Dit ervaarde de apostel Paulus elke dag. Hij leed erg veel voor de Heere Jezus Christus en was altijd in gevaar  en hij achtte hem en zijn medestanders als schapen ter slachting. Maar was hij en zijn medestanders daardoor verslagen. Zekerlijk niet want wij lezen in het volgende vers dit:

Romeinen 8 vers 37

 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

Vers 37: In dit alles. Wat betekent dit? Niet alleen winnen wij de strijd zegt de apostel Paulus hier maar wij zijn ook nog meer dan overwinnaars door Hem. Dit ons liefgehad heeft. Dit is voor ons ook een zekerheid dat wij niet alleen weten dat wij meer dan overwinnaars zijn door Christus. We mogen dit ook eigen maken zodat we dit ook gaan ervaren in ons leven. 

Romeinen 8 vers 38

Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,

Vers 38: De apostel Paulus is ten volle verzekerd. Hij zegt ik ben verzekerd. Dit is een zeker weten, een feit en dat is het ook voor ons mijn broeders en zusters. Wij die ook lid zijn van het Lichaam van Christus, de Gemeente, de hemelse Gemeente. Voor ons tesamen met de apostel Paulus kunnen wij ook zeggen dat noch dood, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen ons kan scheiden van de liefde van God welke is in Christus. En dit lezen wij ook in het laatste vers. Eigenlijk is het 1 vers: 38 en 39

Romeinen 8 vers 39

Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Vers 39: En de apostel Paulus gaat hier verder noch hoogte, diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus onze Heere. Wij blijven in Hem en dit is een feit. Hier veranderd zich niets maar dan ook niets aan. Wij kunnen nooit maar dan ook nooit meer gescheiden worden van God in Christus. Wat een zekerheid broeders en zusters! Denkt u eens in voor eeuwig met God zijn door de Heere Jezus Christus. Geborgen in Hem Kolossenzen 3: 1-3. Dit is iets wat ons vreugde geeft en waar we blij mee mogen zijn elke dag weer. Hiermee eindigt dit hoofdstuk 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romeinen 9 vers 1

 Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest),

Vers 1: Dit hoofdstuk 9 , 10 en 11 zijn aparte hoofdstukken waarin de apostel Paulus  het heeft over de val van Israel . De apostel Paulus zegt hier de waarheid in Christus en hij loog niet! Hoe wist hij dit zo duidelijk? Dit werd door de Heilige Geest in hem bewerkstelligt want de Heilige Geest is mede getuigenis. Niet alleen in de apostel Paulus, ook in ons werkt de Heilige Geest. God was altijd bij de apostel Paulus als hij de waarheid predikte en vertelde aan degenen die wilden luisteren. Hij Paulus was de eerste die de waarheid bekend mocht maken en daarom moest het ook waar zijn en geen leugen. Gods Heilige Geest werkte in hem Paulus door zijn geweten en zo werkt het ook in ons mijn broeders en zusters. 

Romeinen 9 vers 2

Dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is.

Vers 2: Het was voor de apostel heel erg moeilijk en hij had een grote droefheid. Deze woorden laten zien dat de apostel Paulus erg emotioneel was in deze. Zijn hart was in een gedurige smart. In de volgende verzen kunnen wij lezen waarom de apostel Paulus het zo moeilijk had want daar legt hij uit waarom dit zo was. 

Romeinen 9 vers 3

Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees;

Vers 3: Hier zegt de apostel Paulus iets opmerkelijks. Paulus een Jood van geboorte en ook Heiden. Hij een Farizeeer uit de Farizeeen en naar de stam van Benjamin. Wat betekenen deze woorden wat hij zegt dat hij zou wensen verbannen te zijn van Christus? Hij wilde wel hun plaats innemen: die van zijn broeders uit Israel. Wat betekent maagschap? Bloedverwantschap of familie. Zijn familie naar het vlees waren de Joden. In zijn vlees wilde hij bij zijn familie zijn: de Israelieten. Paulus was Joods opgevoed en kon dit niet zomaar vergeten.  Echter kon hij niet van Christus gescheiden zijn want dit hebben wij in het vorige hoofdstuk gelezen. Hij was een nieuwe mens in Christus en niet meer een Jood of Heiden! 

Romeinen 9 vers 4

Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen;

Vers 4: De Israelieten, de Joden: zij hebben de aanneming tot kinderen, zij hebben de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de dienst van God en de beloftenissen en de Woorden van God. Die zijn hen allen toevertrouwd. Zolang God bezig was met Zijn volk Israel gold dit als eerste. Over de Heidenen lezen wij dit in Efeze 2 vers 12: Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld.  De Joden hadden alles van God gekregen onder de vorige bedeling der wet. De heidenen waren niet in de picture. God handelde niet met de Heidenen, die had Hij al  aan de zijkant gezet in Genesis 12. 

Romeinen 9 vers 5

Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen.

Vers 5: In vers 4 hebben wij kunnen lezen en leren dat Israel een speciale plaats heeft in het aardse programma van God. Zeker als je kijkt dat Christus geboren is wat betreft het vlees uit de vaders is. Wie zijn die vaders? Abraham, Izaak en Jakob Romeinen 11 vers 28 zegt ons het volgende: Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil. Onder deze bedeling van Gods Genade is Israel wel een vijand aangaande het Evangelie van Gods Genade maar om de verkiezing van God zijn zij beminden vanwege hun vaderen. De aartsvaders.  Het mooie van dit vers eindig met het feit dat God boven allen, boven alle mensen en alles te prijzen is in der eeuwigheid. Amen

Romeinen 9 vers 6

 Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn.

Vers 6: Er is een verschil tussen het natuurlijke zaad van Abraham en de geestelijke kinderen van Abraham. We lezen dit in Romeinen 2: 25-29 (lees dit). Abraham had 2 zonen: Ismael en Izaak. Izaak was de zoon die beloofd was door God dus daarom vanaf Izaak kan men spreken over het zaad. Ismael was van de slavin  en God koos hem niet uit maar Izaak. God baseerde Zijn verkiezing niet op het lichamelijke maar het geestelijke!

Romeinen 9 vers 7

Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden.

Vers 7: Nog een keer Abraham had 2 zonen. Een zoon was van Hagar, de slavin van Sara. Deze was Ismael. Later kreeg Abraham nog een zoon die God had beloofd van Sara genaamd Izaak. Abraham vroeg de Heere  of Ismael ook geaccepteerd zou worden als zoon dus als erfgenaam en Gods antwoord hierop was in Genesis 17 vers 19: En God zeide: Voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izak; en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zade na hem. En in vers 21 lezen wij: Maar Mijn verbond zal Ik met Izak oprichten, die u Sara op dezen gezetten tijd in het andere jaar baren zal. Ismael de zoon van Abraham was door ongeloof van Abraham en Sara geboren en God zegt dan ook tegen Abraham dit:Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije. Dus Ismael en degenen die van hem afstammen zullen geenzins erven maar alleen Izaak en zijn nageslacht door Jacob.

Romeinen 9 vers 8

 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.

Vers 8: Wat we hebben gezien in vers 7 is dat in Izaak pas gesproken kan worden van het zaad . Hij was de zoon van Gods belofte. Ismael en al zijn nakomelingen waren uitgesloten van Gods belofte want die had God aan Abraham gegeven in Izaak. Izaak zou erven als zoon en niet Ismael. Waarom niet Ismael? Omdat hij de zoon van de slavin was en niet Abraham's vrouw was. Sara was de vrije vrouw en Hagar was de slaaf. Izaak was het kind der belofe en hij wordt gerekend voor het zaad. 

Romeinen 9 vers 9

Want dit is het woord der beloftenis: Omtrent dezen tijd zal Ik komen, en Sara zal een zoon hebben.

Vers 9: Dit is het Woord van God tot Abraham toen God met de engelen bij hem was in de tent. Het was de belofte die God deed aan Abraham. Dit lezen wij in Genesis 18 vers 10: En Hij zeide: Ik zal voorzeker weder tot u komen, omtrent dezen tijd des levens; en zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben! En Sara hoorde het aan de deur der tent, welke achter Hem was. Sara lachte hierom want zij geloofde dit niet en toch zegt God tegen Abraham dit: Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? Ter gezetter tijd zal Ik tot u wederkomen, omtrent dezen tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben!

Romeinen 9 vers 10
En niet alleenlijk deze, maar ook Rebekka is daarvan een bewijs, als zij uit een bevrucht was, namelijk Izaak, onzen vader.

Vers 10: En niet alleen Sara. Rebekka haar schoondochter is ook een bewijs. Izaak was de zoon der beloftenis en door zijn vrouw Rebekka kreega hij twee zonen. Een tweeling. De oudste was Ezau en de jongste Jacob. Dus Rebekka was bevrucht van een tweeling. Zij is ook een bewijs van het woord der beloftenis van God. In Genesis 25 vers 22-23 lezen wij het volgende: En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeide zij: Is het zo? waarom ben ik dus? en zij ging om den HEERE te vragen. En de HEERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de meerdere zal den mindere dienen.

Romeinen 9 vers 11 en 12

Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar uit den Roepende;

Zo werd tot haar gezegd: De meerdere zal den mindere dienen.

 

Vers 11 en 12: God wist van te voren dat de twee zonen die nog niet geboren toen Rebekka in verwachting was dat 1 zoon de jongste, de mindere, de zoon zou zijn van de belofte. God verkiest, kiest uit. Dit is niet gerelateerd aan werken wat mensen gedaan of doen. Hij is Degene die roept. Hij is de Roepende. God riep in het verleden Zijn volk door de aartsvaders Abraham, Izaak en Jacob omdat Hij hen zo lief had. Naar aanleiding van Zijn uitverkiezing hield God van Jacob en haatte Hij Ezau. Het betekent dat Ezau niet een zoon der belofte was en is en dat God niet verder ging met Ezau. De meerdere hier is Ezau en de mindere is Jacob. Na het bedrog zond Izaak Jacob naar Syrie naar de broer Rebekka die twee dochters had. 

Romeinen 9 vers 13

Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.

Vers 13: Wat betekenen deze woorden hier beschreven? In Maleachi 1 vers 1-3 lezen wij de volgende verzen: De last van het woord des HEEREN tot Israël, door den dienst van Maleachi. Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE; maar gij zegt: Waarin hebt Gij ons liefgehad? Was niet Ezau Jakobs broeder? spreekt de HEERE; nochtans heb Ik Jakob liefgehad.  En Ezau heb Ik gehaat; en Ik heb zijn bergen gesteld tot een verwoesting, en zijn erve voor de draken der woestijn. Sterke woord van God. Dit was veel later nadat de twee zonen Ezau en Jacob van Izaak waren gestorven. Wat is de betekenis van deze woorden? Jacob presenteert Gods volk Israel. God gaf het vruchtbare land Kanaan, de wet, de tabernakel, de tempel en de woorden en beloften aan Zijn volk. Ezau negeerde God en verkocht zijn eerstgeboorte recht. Zijn nakomelingen waren de kindern van de woestijn . Ezau had een onafhankelijke wetteloze geest. Hij had geen interesse in God en de dingen van God. Hij was een jager die niet thuis wilde zijn en zijn nakomelingen waren hetzelfde en in de ogen van Rebekka zijn moeder waren de vrouwen van hem een gruwel. 

Romeinen 9 ves 14

 Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre.

Vers 14: Omdat God Jakob heeft liefgehad en Ezau gehaat is God dan onrechtvaardig? Dat zij verre staat er achter. Verre van dat. Volstrekt niet!  God is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die mensen nemen. Wat betreft Ezau hij verachtte zijn geboorterecht en alle zegen met dit ten gevolge en gaf het aan Jacob. Ezau wilde niet geloven in God en wilde Hem niet gehoorzamen en daarom ging God verder met Jacob, de mindere! Jacob staat voor Israel. Ezau ging in de wildernis wonen als een jager en zijn erfenis was afval voor de draken van de wildernes. God is rechtvaardig. De mens door de val is niet recht, niet rechtvaardig maar onrechtvaardig want hij is een zondaar. God kan niet zondigen! Hij kan niet liegen. Hij zegt altijd de waarheid en Hij is rechtvaardig en de waarheid is in Hem. 

Romeinen 9 vers 15

Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien Ik barmhartig ben.

Vers 15: Is dit onrechtvaardig van God om zich te ontfermen wie Hij wil ontfermen? En barmhartig zijn die Hij barmhartig wil zijn? Volgens Zijn soevereine recht liet God barmhartigheid en mededogen  zien naar Zijn wil. Het is niet negatief maar positief. In Exodus 33 vers 18 en 19 lezen wij het volgende verzen: Toen zeide hij: Toon mij nu Uw heerlijkheid! Doch Hij zeide: Ik zal al Mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal den Naam des HEEREN uitroepen voor uw aangezicht; maar Ik zal genadig zijn, wien Ik zal genadig zijn, en Ik zal Mij ontfermen, over wien Ik Mij ontfermen zal.Doch Hij zeide:. God toonde barmhartigheid aan degene die veoordeeld was door zonde. Het is niet de mens zijn wil, niet zijn werken, niet de mens die wil of loopt! 

Romeinen 9 vers 16

Zo is het dan niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods.

Vers 16: Het is de ontfermende God die wij kennen. Hij ontfermt zich over personen. Hij is onafhankelijk van de mens. God is soeverijn en Hij is rechtvaardig en laat Genade en mededogen zien aan de degene die Hij wil. God werkt niet zoals de mens.  Niet degene die wil of loopt maar de God van ontferming. 

Romeinen 9 vers 17

Want de Schrift zegt tot Farao: Tot ditzelve heb Ik u verwekt, opdat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en opdat Mijn Naam verkondigd worde op de ganse aarde.

Vers 17: Wat betekenen deze woorden: tot ditzelve heb Ik u verwekt? Farao was de hoogste leider van de wereld op dat moment toen God dit zeide tot hem. Farao had deze positie.  God kon Farao Zijn machtige kracht laten zien en deze kracht was goter dan die van Farao. Zodat Gods Naam verkondigd kon worden op de ganse aarde. Faao geloofde niet in God en zijn hart was verhard. Dit is de reden dat God geen Genade had voor hem. In Exodus 7 vers 3 en 4 lezen wij het volgende: Doch Ik zal Farao's hart verharden; en Ik zal Mijn tekenen en Mijn wonderheden in Egypteland vermenigvuldigen. Farao nu zal naar ulieden niet horen, en Ik zal Mijn hand aan Egypte leggen, en voeren Mijn heiren, Mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypteland, door grote gerichten. God vertelde aan Mozes wat zou gebeuren in Egypte. God weet alles en heeft altijd voorkennis. Lees ook Exodus 9 vers 16

Romeinen 9 vers 18

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil.

Vers 18: De mens heeft geen invloed op God. God is genadig over degene die Hij wil genadig zijn en Hij verhardt degene. Degene die Hij verhardt gelooft niet in Hem. God weet alles. Hij kent de harten van mensen en weet alles van tevoren. Hij is alwetend. Hij weet precies wat elk mens gelooft en dat mensen Hem vertrouwen als Verlosser en wie niet. 

Romeinen 9 vers 19

 Gij zult dan tot mij zeggen: Wat klaagt Hij dan nog? Want wie heeft Zijn wil wederstaan?

Vers 19: Wat al in het vorige vers aangegeven werd is dit dat de mens geen invloed heeft op de wil van God. Niemand maar dan ook niemand kan de wil van God tegenhouden of wederstaan. Hij veroordeelt de ongelovigen en zegt in Zijn Woord dat zij de leugen zullen geloven. In het geval van Farao is het dat Farao er niet in slaagde om de wil van God te wederstaan: laat mijn volk gaan! Hij, Farao wilde het stoppen maar kon dit niet  en God verharde zijn hart. God kan je hiervan niet de schuld geven. Farao was te beschuldigen. God kan geen zonde doen en de mens is zondaar en doet zonden. 

Romeinen 9 vers 20

Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot dengenen,
die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?

Vers 20: De apostel Paulus zegt hier dat het niet aan de mens is om God te antwoorden. Met andere woorden : oh man, veroordeelde arme, ellendige, zondige , stervende man. Wie ben jij om God te antwoorden. Een maaksel gaat ook niet zeggen tegen degene die hem of haar gemaakte heeft waarom heb je me zo gemaakt? De eerste les wat een zondare mens behoort te leren over God is dat God niets aan de mens schuldig is. Hij is onafhankelijk van de mens die Hij gemaakt heeft. 

Romeinen 9 vers 21
Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp te maken, het ene vat ter ere, en het andere ter onere?

Vers 21: Zeker heeft de pottenbakker de complete macht over het leem, klei. De pottenbakker heeft de macht om uit de klein een klompt te maken. De pottenbakker is God en Hij maakte alles: Hij maakte de gehele wereld, het universum, de aarde, de planeten, de hemelen, de hemel der hemelen. Hij heeft u en ik gemaakt. In dit vers spreekt de apostel Paulus over de genade van God en precies dit in het kader van Farao. Farao geloofde niet in Hem en hij zondigde en Farao was een vat ter onere inplaats van ter ere. God werkt deze kracht in overeenstemming met de hoogste morele pincipes. Zijn eigen principes. Farao was een vat ter onere  en een ander zoals Mozes was een vat ter ere. Onder deze Bedeling van Gods Genade het is dit: Doch in een groor huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid. 2 Timotheus 2 vers 20 en 21. We behoren als gelovigen dit ook zelf te willen: zichzelf reinigen van vaten die niet ter ere maar er onere zijn en dan kan God ook door ons heenwerken en bekwaam maken als vaten ter ere van Hem en ook Zijn rijkdom bekend maken. 

 

Romeinen 9 vers 22
En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid;

Vers 22: God willende Zijn toorn bewijzen. Hem komt de wraak toe. Hij zal het vergelden. Dit zal Hij ook doen. God is lankmoedig en goed en verdraagt de vaten des toorns. De vaten er onere zijn tot het verderf toebereid. Hij, God gaat daarover oordelen in de toekoms, op Zijn tijd. Dit zijn degenen die niet in Hem geloven en/of niet in Hem geloofd hebben. 

Romeinen 9 vers 23

En opdat Hij zou bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid?

Vers 23: De rijkdom van Zijn glorie heeft Hij bekend gemaakt over de vaten der barmhartigheid. Dit zijn wij de leden van Zijn Gemeente namelijk het Lichaam van Christus. God verdroeg heel veel door Zijn lankmoedigheid in de tijd van Farao en nu nog steeds toont God heel veel lankmoedigheid door Zijn Genade  over ons  en heeft ons te voren bereid tot heerlijkheid. Hij spreekt hier over het gehele Lichaam van Christus, de Gemeente waartoe wij ook behoren. God heeft ons toebereid voor Zijn glorie! Alles is door Zijn Zoon Jezus Christus. Wat een zegeningen mijn broeders en zusters en sta hier bij stil en denk hierover na. 

Romeinen 9 vers 24

Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen.

Vers 24: Namelijk ons die Hij geroepen heeft. God roept mensen en dit laat dit vers ons zien. Hij riep Israel, de Joden om Zijn volk te zijn. Niet alleen riep God Joden. Hij riep ook Heidenen, Hij riep mensen: Jesaja 42 vers 6 zegt ons:Ik, de HEERE, heb u geroepen in gerechtigheid, en Ik zal u bij uw hand grijpen; en Ik zal u behoeden, en Ik zal u geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen. Dit vers spreekt over God die Israel riep. Toen God hen riep en bezig was met hen als volk waren zij een licht en een zegen voor de andere volkeren. Door Israel riep God de Heidenen. Zij waren zijn verbondsvolk. Zij waren het zegenkanaal naar de wereld. Maar nu onder deze Bedeling van Gods Genade zijn zij geen zegenkanaal maar door hun val is het heil van God naar de Heidenen gegaan. In de toekomst als Gods Profetische klok weer gaat tikken wordt Israel weer het zegenkanaal. 

Romeinen 9 vers 25

Gelijk Hij ook in Hosea zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk noemen, en die niet bemind was, Mijn beminde.

Vers 25: Vanaf dit vers leren wij over het toekomstige Joodse volk van God. In Hosea 2 vers 23 lezen wij het volledige vers: En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen over Lo-ruchama; en Ik zal zeggen tot Lo-ammi: Gij zijt Mijn volk; en dat zal zeggen: O, mijn God!  God laat zien door de apostel Paulus hier dat in de hele geschiedenis van Israel niet allen die uit Israel waren zijn allemaal Israel Gods volk! Slechts door Gods Genade zal een overblijfsel van Israel gered worden door God in de toekomst In Romeinen 11 vers 26 lezen wij het volgende vers: En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Romeinen 9 vers 26

 En het zal zijn, in de plaats, waar tot hen gezegd was: Gijlieden zijt Mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen des levenden Gods genaamd worden.

Vers 27: In Hosea 1 vers 10 staat dit geschreven: Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden; en het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden Gods. Dit zal weer zijn als God Zijn plan met Israel hervat. Als de Profetische klok weer gaat tikken, na de opname van de Gemeente I Thessalonicenzen 4:13-18. Er zal dan een overblijfsel zijn van het oorspronkelijke volk Israel en zij zullen dan in het Koninkrijk op aarde met Christus regeren. Zij zullen dan gered zijn of behouden worden. 

Romeinen 9 vers 27

En Jesaja roept over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden.

Vers 28: Het overblijfsel zal behouden worden van Israel. Niet geheel Israel wat is gelijk het zand der zee. We lezen in Jesaja 10:22:Want ofschoon uw volk, o Israël! is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Dit is een kleine groep mensen en niet gelijk het zand der zee. In het begin van de Handelingenperiode zag je hier al een voorproef van in de gemeente te Jeruzalem. Deze kleine groep van mensen wat ook de Heere doorgaf als Petra en op deze Petra zal ik Mijn gemeente bouwen. 

Romeinen 9 vers 28

Want Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid; want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde.

Vers 28: Wat betekenen deze woorden: Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid? Het heeft in dit vers nog steeds te maken met het geredde Israel als Gods verzoende vrouw. God gaf Israel een papier van scheidiing in Jesaja 50 vers 1: Alzo zegt de HEERE: Waar is de scheidbrief van ulieder moeder, waarmede Ik haar weggezonden heb? Of wie is er van Mijn schuldeisers, aan wien Ik u verkocht heb? Ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Dit vanwege hun overtredingen zoals overspel wat zij pleegden. Daarom waren zij Zijn volk niet meer Lo-ammi Hosea 1:9-10 maar God hield niet op om haar lief te hebben en haar te verlaten vanwege Zijn verbond met haar en de beloften die Hij deed aan Zijn volk en Zijn doel is om Israel Zijn eigen volk weer te hebben. Dit zal plaatsvinden nadat God zal voleinden een zaak en snijdt ze af. Hij zal Israel oordelen en ook de naties in de Grote Verdrukking. 

Romeinen 9 vers 29

En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest.

Vers 29: Er zal zaad overgelaten worden van de nakomelingen van Abraham. De conclusie is dat er een overblijfsel zal wezen van alle nakomelingen. Dit vers citeert ons Jesaja 1 vers 9: Zo niet de HEERE der heirscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Dit is het zaad waardoor alle naties van de wereld gezegend zullen worden namelijk het overblijfsel wat gelooft in God door Christus. Met Abraham zullen deze allen opstaan en deel hebben in het Koninkrijk wat op deze aarde zal komen en Christus als Koning. Zie Lukas 13: 28-29. Nu onder deze Bedeling van Gods Genade werkt God met individuele gelovigen en het aantal wat gelooft in de boodschap van Zijn Genade zijn weinig mensen over de gehele wereld. 

Romeinen 9 vers 30

Wat zullen wij dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is.

Vers 30: God heeft laten zien aan Zijn volk Israel dat bij Hem  geen aanzien des persoons is. Toen Israel de Christus weigerde werd zij door God voor een tijd aan de zijkant gezet en dat is nu onder deze Bedeling van Zijn Genade. God is nu niet bezig met Zijn volk  zie Romeinen 11:11, 25. Hij biedt nu een ieder Zijn vrede door Christus aan 2 Korinthe 5:19-21. Er is nu geen verschil tussen Jood en niet Jood. De Heidenen, dus de niet Joden zochten geen rechtvaardigheid in het verleden want zij waren zonder God in deze wereld. Maar God biedt hen nu via de Heere Jezus Christus de rechtvaardigheid aan en voor degene die Hem hebben aangenomen als Verlosser verkrijgen die op dat moment de rechtvaardigheid in Christus door het geloof van Hem. 

Romeinen 9 vers 31

Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen.

Vers 31: Israel zocht om de wet der rechtvaardigheid te verkrijgen verkregen het niet?  Waarom niet? Zij zochten in de verkeerde zin. Zij dachten dat ze met werken der wet  of eigen werken dit ook konden bereiken in plaats van door het geloof het te verkrijgen. 

Romeinen 9 vers 32

Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots;

Vers 32: Dus Israel zocht niet uit het geloof. Zij stelden hun vertrouwen niet op God door Christus maar wilden liever naar de wet leven en naar hun eigen werken en zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots en dat is Christus. Zij hebben Hem verworpen en met steniging van Stefanus God in totaliteit zodat God Zijn plan met hen stopte en zij voor een tijd aan de zijkant gezet werden Romeinen 11:11, 25. 

Romeinen 9 vers 33

Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots,

en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Vers 33: Wat in dit vers beschreven is gaat over Jezus Christus. Hij is de steen des aanstoots. Hij is de rots der ergenis. Voor de Joodse "leiders" was Hij dit en zij hebben Hem geweigerd. Zij hebben Hem niet alleen geweigerd maar ook samen met de Romeinen gekruisigd.  Met de weigering van de Heilige Geest Handelingen 7 sloten de Joden zich aan bij de Heidenen in rebellie tegen God en God stopte Zijn plan met Zijn volk . In plaats van Christus aan te nemen door het geloof Die in liefde en Genade had betaald de volle prijs voor hun zonden weigerden zij dit te geloven. Maar een ieder, een ieder individueel mens die in Hem gelooft zal niet beschaamd worden. Nu de vraag erkent u dat u een zondaar bent mijn beste lezer? Gelooft u in Hem?  Gelooft u dat Hij , Christus, stierf voor u aan het kruis, voor uw zonden en dat Hij de volle prijs betaalde in uw plaats? Dat Hij is opgestaan om u rechtvaardig te maken en u het eeuwige leven te geven in Hem. Als u dit gelooft of aanneemt dan ontvangt u het eeuwige leven en bent u gered voor de eeuwigheid! Neem Hem aan als uw Verlosser nu het nog kan dus doe het nu! Morgen kan te laat zijn! Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden Handelingen 16 vers 31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romeinen 10 vers 1

Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed, dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid.

Vers 1: Wat betekenen deze woorden de toegenegenheid mijns harten?  Wat is toegenegen? Affectie. Een warm liefdevol gevoel. Dit had de apostel Paulus in zijn hart en hij bid dan ook tot God voor Israel en dat voor hun zaligheid of redding. Het ging er om dat individuele Joden gered konden worden. Het was zijn verlangen vanuit zijn hart en het gebed dat hij deed naar God toe dat er enigen van hen zouden gered worden Romeinen 11 vers 14: Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht.

Romeinen 10 vers 2

Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand.

Vers 2: Een droevige conditie die de apostel Paulus hier omschrijft omtrent de Joden.  Hij zegt hier zij hebben een ijver voor God . Paulus was zelf een Jood. Laten wij lezen Handelingen 22 vers 3 en 4: Ik ben een Joods man, en te Tarsen in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliël onderwezen naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt; Die dezen weg vervolgd heb tot den dood, bindende en in de gevangenissen overleverende beiden mannen en vrouwen. Naar de gelovigen van Galatie schrijft hij dit: En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloediglijk  ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen Galaten 1:14 en in vers 13 lezen wij dit: Want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelve verwoestte. Paulus deed dit alles door ongeloof en hij was opstandig tegen God maar hij wist niet dat hij tegen God streed voordat hij gered werd op de weg nabij Damaskus. Zijn conditie was net als hun conditie toen hij dit schreef was een ongelovige en niet geredde mens. Zeer droevig. Hij begreep maar al te goed waarom zij zo deden en wij broeders en zusters begrijpen mensen ook heel goed die niet gelovig zijn waarom zo wandelen naar de ijdelheid van hun gemoed. Zij hebben Gods Geest niet dus hoe kunnen zij God dienen en verstand hebben? Wij waren ook zo als hen maar wij zijn nu gered voor de eeuwigheid en hebben nu wel een doel in ons leven en dat is de Heere Jezus Christus en wij dienen Hem door Zijn Geest met verstand. 

Romeinen 10 vers 3

Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen.

Vers 3: Het gaat hier om het volk Israel. Net voordat God Zijn plan met hen stopte zochten zij hun eigen gerechtigheid en dat is hun eigen onrechtvaardigheid in plaats van de rechtvaardigheid van God kennen en ook willen leren kennen. Nee Israel als volk richtte zich in die tijd alleen naar hun eigen gerechtigheid wat geen gerechtigheid is maar onrechtvaardigheid. Zij konden daardoor zich niet onderwerpen aan Gods rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid die in Christus is Romeinen 5 vers 1. Zij hebben God in Zijn Drieeenheid verworpen met de steniging van Stefanus Handelingen 7 stopte God Zijn handelen met Zijn volk Israel voor een tijd. 

Romeinen 10 vers 4

Want het einde der wet is Christus, tot 

rechtvaardigheid een ieder die gelooft

Vers 4: Wat een geweldig vers is dit broeders en zusters! Christus is het einde der wet! Christus is tot rechtvaardigheid voor een ieder die gelooft in Hem. In Handelingen 13 vers 38 en 39 lezen wij het volgende: Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen (Christus) u vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen (Christus) een ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. En in Galaten 3 vers 24 lezen wij: Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.  Wij zijn dus gerechtvaardigd! Romeinen 5 vers 1. Wij die de Heere Jezus Christus hebben aangenomen als Verlosser. Hij heeft de wet aan het kruis genageld. Kolossenzen 2:14. Wij zijn dus niet meer onder de tuchtmeester.  De wet die God gegeven had door Mozes aan het volk Israel. Door de wet werd niemand gerechtvaardigd. Wet doet alleen zonde kennen. De wet laat heel duidelijk zien dat de mens hulpeloos is en een Verlosser nodig heeft. Die Verlosser is Christus! Nu de vraag aan u lezer:  Is Christus, uw Verlosser? Zo ja dan bent u net als ik gerechtvaardigd uit het geloof van Hem en heeft u vrede met God door de Heere Jezus Christus. Zo nee. Geloof dat Hij voor uw zonden stierf aan het kruis I Korinthe 15:3-4. Dat Hij de straf voor u en mij op Zich nam aan het kruis en dat Hij is opgestaan en dat Hij leeft en dat Hij ook u het eeuwige leven wilt geven!  Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden Handelingen 16:31

Romeinen 10 vers 5

Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende:

De mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.

Vers 5: Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is. De wet is goed en heilig want God heeft de wet gemaakt en gegeven via Mozes aan het volk Israel. De wet van Mozes had ook invloed op de gehele wereld. In Leviticus 18 vers 5 kunnen wij dit lezen: Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de HEERE! En in Galaten 3 vers 12 lezen wij nogmaals: Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelve leven. Israel als volk moest altijd de werken der wet doen. Het was altijd voorwaardelijk. 

Romeinen 10 vers 6

Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart:

Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen

Vers 6: De rechtvaardigheid is die uit het geloof spreekt aldus. De apostel Paulus haalt de woorden hier in dit vers van Deuteronium 30 vers 12: Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het doen? Wij kunnen van nature zelf niet in de hemel komen. Het is voor ons allemaal gedaan door Christus. Hij heeft de weg geopend tot God. NIemand kon Christus naar de aarde sturen alleen God de Vader zond Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde met als doel zondaars zalig maken. 

Romeinen 10 vers 7

Of: Wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelve is Christus uit de doden opbrengen

Vers 7: Geen mens kan in de afgrond neerdalen en niemand behalve God heeft Christus uit de doden opgewekt. God heeft dit alles gedaan. In I Korinthe 15 vers 3 en 4 lezen wij het volgende: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften.  Christus is opgestaan uit de doden, Hij is opgewekt en Hij leeft! 

Romeinen 10 vers 8

Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.

Vers 8: Wat zegt zij? De rechtvaardigheid die uit het geloof is zegt dit: nabij u is het Woord. Nabij de gelovige die Paulus hier aanspreekt is het dit: in uw mond en in uw hart. De mond en het hart! Dit is het Woord des geloofs hetwelk wij prediken zegt de apostel Paulus. Wij dit is Paulus en zijn medearbeiders zoals Apollos, Timotheus, Silas. Priscilla en Aquila  zie Romeinen 16 vers 3. 

Romeinen 10 vers 9

Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven,

dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

Vers 9: In dit vers legt de apostel Paulus uit  wat de rechtvaardigheid is die uit het geloof is en wat deze zegt namelijk dit: met de mond belijdt men de Heere Jezus als Heere en met het hart gelooft men dat God Christus uit de dood heeft opgewekt, dat Hij is opgestaan uit de doden.  Dit is het Woord des geloofs en iemand die dit zo gelooft wordt zalig of behouden voor de eeuwigheid. Nu de vraag aan u lezer: gelooft u dit. Gelooft u dat Jezus Christus de Heere is en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt om u de rechtvaardigheid en het eeuwige leven te geven? Zo ja , dan bent u gered voor de eeuwigheid. Zo nee erken dat u een zondaar bent! God wil niet dat u verloren gaat maar dat u het eeuwige leven in Hem zal hebben door de Heere Jezus Christus!  Geloof dan nu dat Christus voor uw zonden stierf aan het kruis, ja in uw plaats aan het kruis, dat Hij is begraven en dat Hij is opgestaan voor uw rechtvaardigheid en u het eeuwige leven te geven. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden! Handelingen 16:31. 

Romeinen 10 vers 10

Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.

Vers 10: Dit is de conclusie van het Woord des geloofs: met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. Met de mond belijdt men ter zaligheid wat redding betekent. Redding van de eeuwige dood. De rechtvaardigheid en redding is er alleen door Jezus Christus Die alles voor ons heeft volbracht aan het kruis. In Romeinen 5 vers 1 hebben wij reeds geleerd dit:  Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

Romeinen 10  vers 11

Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.

Vers 11: Dit is een ongeveer zelfde tekst wat we hebben gelezen in Romeinen 9 vers 33: Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. In Jesaja 28 vers 16 lezen wij het volgende: Daarom, alzo zegt de Heere Heere: Zie Ik leg een Grondsteen in Sion, een beproefden Steen, een kostelijke Hoeksteen, Die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten. Dit haalde de apostel Paulus aan en bewees hiermee uit de Schrift van God dat het geloof in Christus zaligmakend is. Hij is de Redder der wereld!  Hij is onze Verlosser en wij kunnen door niemand anders dan door Hem gered worden. We kunnen God hiervoor elke dag danken broeders en zusters! 

Romeinen 10 vers 12

Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde 

is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.

Vers 12: Er is geen onderscheid voor God. In Romeinen 3 vers 22 en 23 lezen wij het volgende: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is. Aan het kruis is het verschil tussen Jood en Heiden weggedaan door de Heere Jezus Christus. Voor God maakt het niet uit wie je bent want Hij wil dat een ieder mens door Christus Hem zal aanroepen.  In Efeze 2 vers 14 -18 lezen wij het volgende: Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zich zelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. Voor een ieder mens is de mogelijkheid om Hem aan te nemen als Verlosser en degenen die Hem hebben aangenomen als Verlosser door Christus is Hij rijk zijnde over. Wij broeders en zusters hebben de rijkdom in Christus! Wij zijn gezegend met alle zegeningen in Christus Efeze 1 vers 3 en wij zijn reeds met Hem in de hemel! Wat een rijkdom hebben wij en daarvoor kunnen wij God danken elke dag!!

Romeinen 10 vers 13

Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

Vers 13: Een ieder mens die de Naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden, zal behouden worden. In Romeinen 1 vers 16 lezen wij het volgende: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. Het aanroepen heeft te maken met het vorige vers in Romeinen 10 vers 9! Aanroepen is aannemen. Erkennen dat Christus de Heere is en je persoonlijk Verlosser. Hem aannemen als Verlosser door Hem Heer te noemen en te danken dat Hij stierf voor jou aan het kruis en is begraven en opgestaan om jou het eeuwige leven te geven. Daardoor wordt je behouden voor eeuwig. 

Romeinen 10 vers 14

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?

Vers 14: De enige weg voor de ongelovige Joden (individueel) is dat ze de Naam des Heeren zullen aanroepen om behouden te worden. Voordat ze Hem aanroepen behoren ze te geloven in Hem. Voordat ze geloven in Hem behoren zij Zijn Woord te horen dat de Heere Jezus Christus God's Zoon is en uit Nazareth kwam en dat Hij stierf aan het kruis voor zondaren en dat Hij is opgestaan. Dit is niet anders dan dat iemand hen vertelt dit Evangelie of Goed Nieuws van God. Het kan ook niet anders want hoe zouden zij kunnen horen zonder dat er tot hen gepredikt wordt?  Romeinen 10:17 is het antwoord! 

Romeinen 10 vers 15

En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!

Vers 15: Deze woorden haalt de apostel Paulus uit het Oude Testament in Jesaja 52 vers 7 waar staat geschreven: Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning. Dit zegt de profeet Jesaja voor de toekomst als Christus terugkeert op aarde en stabiliseert Zijn Koninkrijk op aarde.  Paulus gebruikt deze woorden om het Evangelie van Gods Genade juist te verkondigen en dit is het Goede Nieuws voor individuele Joden: De vrede met God  in Romeinen 5 vers 1 en de vrede die God gemaakt heeft tussen Jood en Heiden en 1 nieuwe mens maakt door het Lichaam van Christus Efeze 2:13-17. Dus de remedie voor Israel's  (individuele Joden) afwijzing van Christus is het horen van Gods Woord door het Evangelie van Gods Genade.  

Romeinen 10 vers 16

Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?

Vers 17: Niet geheel Israel. Niet iedere Jood was het Evangelie gehoorzaam of geloofde het Goede Nieuws van God. Een kleine minderheid van Israel geloofde het Evangelie of Goed Nieuws maar de rest van de natie, de meerderheid geloofde niet en stopten hun oren dicht voor het Evangelie. Dit haalt de apostel Paulus aan om te laten zien dat altijd een minderheid gelooft in God en Zijn Goed Nieuws en dat de meerderheid niet gelooft in Hem. Nu onder de Bedeling van Gods Genade waaronder wij nu leven hebben we gelijk Israel een kleine minderheid die Gods Genade Evangelie kennen en daarvoor staan Handelingen 20:24, Romeinen 16:25.  De meerderheid in deze wereld gelooft niet in Gods Genade en doet net als Israel destijds zijn oren dicht en wend zichzelf van God af. 

Romeinen 10 vers 17

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods,

Vers 18: Lieve broeders, zusters en lezers die dit lezen: het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het Woord van God! Onder deze Bedeling van Gods Genade werkt dit zo en niet anders. Het is horen naar Gods Woord, de Bijbel. Door de Bijbel te lezen of horen door een ander die het verkondigt gaan we geloven. We nemen het aan en dat is geloven, geloven dat het waar is wat er staat. Dus als wij de Bijbel lezen dan horen wij ook Gods stem Die tot ons spreekt door Zijn Woord. Hebreeen 4 vers 12 zegt ons dit: Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.  En nu de vraag aan u lezer: gelooft u in Gods Woord, de Bijbel? Gelooft u dat u een zondaar bent en dat Christus is gestorven voor u en mijn zonden aan het kruis, in uw en mijn plaats daar op Golgotha? Dat Hij is begraven en dat Hij is opgewekt

Romeinen 10 vers 18

 Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun

woorden tot de einden der wereld.

Vers 19: Heeft Israel het niet gehoord is hier de vraag wat de apostel Paulus stelt. Ja ze hebben wel Gods Woord gehoord maar geheel Israel wilde niet geloven. Zij waren niet open voor Gods Woord. Zij ontvingen het Woord van God en hoorden het ook . Christus vertelde de mensen op aarde dit: wie oren heeft om te horen laat hem horen. Degenen die Gods Woord verkondigden dit ging rond over de gehele aarde, tot de einden der wereld. Psalm 19 vers 1-6 zegt dit: Een psalm van David, voor den opperzangmeester.  De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.  De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.  Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen. En in Psalm 19:7-11 laat God zich zien in Zijn Woord: Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte.  De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechten wijsheid gevende.  De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen.  De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig.  Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig en honigzeem.

Romeinen 10 vers 19

 Maar ik zeg: Heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: Ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door degenen, die geen volk zijn; door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken.

Vers 19: Heeft Israel het niet verstaan als natie? Mozes spreekt hier het Woord van God dat God Israel tot jaloersheid verwekt door degenen die geen volk zijn, een onverstandig volk. Dit was de gemeente te Jeruzalem en de leiders, priesters en oudsten van het volk waren boos op de mensen in deze gemeente zoals de apostelen en anderen die actief waren binnen deze gemeente. Zij weigerden te geloven in Christus. Het onverstandig volk is de kleine kudde van gelovige Joden. Het kan onmogelijk de Heidenen zijn want die hadden niets met God. Uiteindelijk werd de gemeente te Jeruzalem na de steniging van Stefanus vervolgd en velen werden ook gedood door de vervolging die onder leiding van Paulus toen nog Saulus van Tarsen plaatsvond. 

Romeinen 10 vers 20

 En Jesaja verstout zich, en zegt: Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; Ik ben openbaar geworden dengenen, die naar Mij niet vraagden.

Vers 20: De profeet Jesaja haalt de apostel Paulus weer aan hier. In Jesaja 65 vers 1 staat geschreven:Ik ben gevonden van hen, die naar Mij niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; tot het volk, dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Ziet, hier ben Ik, ziet, hier ben Ik. Dit kan niet zijn door de redding te zenden naar de heidenen omdat ten eerste de apostel dit haalt uit Jesaja. Jesaja sprak niet van de heidenen maar sprak rechtstreeks tegen het volk Israel. Het is die kleine kudde waar Jesaja over spreekt en wat begon met de Pinksterdag te Jeruzalem. Het waren de gewone Joden die tot bekering kwamen daar en niet de leiders en priesters en oudsten van het volk Israel. Dit bekeerden zich niet maar zetten de vervolging later in. 

Romeinen 10 vers 21

Maar tegen Israël zegt Hij: Den gehelen dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk.

Vers 21: God zegt tegen Jesaja van het volk Israel dat ze ongehoorzaam zijn en een tegensprekend volk. Dit staat ook in Jesaja 65 vers 2: Ik heb Mijn handen uitgebreid, den gansen dag tot een wederstrevig volk, die wandelen op een weg, die niet goed is, naar hun eigen gedachten. Uiteindelijk na de steniging van Stefanus in Handelingen 7 geeft God Zijn volk op doordat zij Hem in totaliteit verwierpen. Dit is voor een tijd want God begon een nieuwe Bedeling, de Bedeling van Zijn Genade Efeze 3:1-3 waarin Hij handelt vanuit Zijn Genade met idividuen en geen volk. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romeinen 11 vers 1

Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin.

Vers 1: De vraag die hier wordt gested is wel serieus te noemen. Omdat zij een ongehoorzaam en tegensprekend volk waren van God en uiteindelijk God verwierpen met de steniging van Stefanus nu komt de vraag of God Zijn volk verstoten heeft? Dat zij verre! Volstrekt niet. Geen sprake van. God stopte Zijn handelen met het gehele volk voor een tijd maar dit wil niet zeggen dat Hij Zijn volk heeft verstoten. Het antwoord hierop is in Romeinen 11 vers 11: Door hun val is de zaligheid  de heidenen geworden om hen tot jaloersheid  te verwekken.  Paulus zelf was een Israeliet en uit het zaad van Abraham van de stam van Benjamin. Een kleine minderheid geloofde wel in God van het volk en God handelt nu onder deze bedeling van Zijn Genade met individuen. Hij handelt nu niet met een volk als Israel. Het plan met Israel zal Hij in de toekomst weer starten nadat deze bedeling zal geeindigd zijn met de opname van de Gemeente. I Thessalonicensen 4:13-18

Romeinen 11 vers 2

God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende:

Vers 2: Naar de beloften van God heeft Hij Zijn volk niet verstoten hetwelk Hij te voren gekend heeft. Zijn beloften die Hij deed aan hen zal altijd blijven bestaan. Alleen door hun val  doordat zijn Hem, God,  verworpen hebben in totaliteit blijven deze beloften van God altijd. Alleen Zijn handelen met hen heeft Hij voor een tijd opzij gezet en luidde een nieuwe Bedeling in namelijk de Bedeling van Zijn Genade  Efeze 3:1-3. Weer een vraag van de apostel Paulus: weet gij niet wat de Schrift zegt van Elia. Elia spreekt met God over Israel. En wat zegt hij tegen God over Israel? Dit lezen wij in het volgende vers. 

Romeinen 11 vers 3

Heere! zij hebben Uw profeten gedood, en Uw altaren omgeworpen;

en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel.

Vers 3: De apostel Paulus haalt de wooden van Elia die bad of praatte met God. We kunnen dit lezen in I Koningen 19 vers 9 en 10: En hij kwam aldaar in een spelonk, en vernachtte aldaar; en ziet, het woord des HEEREN geschiedde tot hem, en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia?  En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de kinderen Israëls hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen.  Toen ook al ten tijde van Elia hadden de kinderen Israels het verbond dat zij met God hadden verlaten. Niet alleen dat maar ook de altaren afgebroken en de profeten die God stuurde met het zwaard gedood. Elia dacht dat hij de enige overgebleven man was, hij de enige man was die niet voor Baal boog maar geloofde in God en ze zochten hem ook nog om hem te doden. Hij Elia verborg zichzelf in een spelonk zodat ze hem niet konden vinden en daar roept hij het uit naar God. 

Romeinen 11 vers 4

Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven nog

zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben.

Vers 4: Wat is Gods antwoord? Dit kunnen wij ook terugvinden in I Koningen 19 vers 18:Ook heb Ik in Israël doen overblijven zeven duizend, alle knieën, die zich niet gebogen hebben voor Baäl, en allen mond, die hem niet gekust heeft. 7000 mannen die hun knie niet voor het beeld van Baal hebben gebogen. Dit waren mannen die geloofden in God en Hem alleen wilden dienen onder de wet van Mozes. Dus Elia was  niet alleen met God. 

Romeinen 11 vers 5

Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.

Vers 5. De apostel Paulus spreekt over de tijd waarin hij leefde, toen hij op aarde was. Er waren een aantal mensen in het begin van de Bedeling der Genade Gods die Joods waren en gelovigen waren in Christus. Net als in de tijd van Elia was Paulus niet de enige die door Gods Genade door het geloof gered was. Er waren meerdere gelovige Joden in zijn tijd op aarde. God heeft echter beiden Joden en Heidenen een gemaakt en de middelmuur die tussen hen instond gebroken hebbende Efeze 2 vers 14. Paulus was een deel van dit overblijfsel. Hij werd gered door Genade door het geloof I Timotheus 1:13-16. Hij verdiende het niet omdat hij de grootste vijand op aarde was van God maar God schonk hem en ons Zijn Genade in Christus. 

Romeinen 11 vers 6

 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk geen werk meer.

Vers 6: Het is door Gods Genade en daarom is het niet meer uit werken. Niet werken wat wij gedaan zouden hebben of werken van de wet. Anders is Genade van God geen Genaade meer. In onze redding van God is er geen deel van onszelf bij: het is een gift van God, een cadeau. Dit behoren wij alleen aan te nemen Efeze 2:8-9 en Romeinen 6 vers 23. Als het uit werken is dan is het geen Genade meer. Werken van de wet kon de mens niet redden echter. Door de wet was de kennis der zonde. Wet liet alleen zonde kennen en hoe hulpeloos wij waren/ zijn. Dus Genade en werken staan tegenover elkaar en hebben niets met elkaar gemeen. 

Romeinen 11 vers 7

Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.

Vers 7: Waarom zocht Israel en heeft het niet verkregen? Het antwoord hierop is dat zij hun eigen rechtvaardigheid zochten en zij weigerden zichzelf te stellen onder de rechtvaardigheid van God. In Romeinen 10 vers 3 lezen wij het volgende: Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Zij weigerden de rechtvaardigheid van God in de Heere Jezus Christus. Zij weigerden als natie God in totaliteit namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest met de steniging van Stefanus in Handelingen 7. Alleen de uitverkorenen hebben de rechtvaardigheid van God gekregen. Degene die geloofden in God en in Christus hebben wel de rechtvaardigheid ontvangen van God en de andere mensen in Israel zoals de leiders en priesters die niet geloofden zijn verhard geworden gelijk Farao destijds met Mozes. 

Romeinen 11 vers 8

(Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag.

Vers 8: Omdat Israel als natie gevallen is omdat ze God's rechtvaardigheid weigerden en hun eigen rechtvaardigheid zochten ook via de werken der wet  Romeinen 9: 31-32,  heeft God hen gegeven een geest van diepe slaap. En ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de huidge dag. Nog steeds is God niet bezig met Zijn aardse plan met Israel. Hij is bezig onder deze Bedeling van Genade Efeze 3:1-3 met individuele mensen op deze aarde en dit is een hemels plan en Hij biedt elke dag nog Zijn vrede aan deze wereld door middel van het Evangelie van Genade II Korinthe 5:19-21. God heeft Zijn plan met  Israel opgegeven en gaf hen over aan zelf blindheid en gaf hen de geest van slaap tot op deze dag broeders en zusters. 

Romeinen 11 vers 9

En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een vergelding voor hen

Vers 9: Wat betekenen deze woorden hier in dit vers? De apostel Paulus haalt de woorden van David aan in Psalm 69 hier om te laten zien hoe Israel zelf rechtvaardiging zocht in plaats van de rechtvaardiging van God te geloven en aan te nemen. God heeft Israel's zegeningen omgezet in vloeken vanwege hun houding. In Davids tijd zaten veel mensen op de grond om te eten, meestal in een cirkel en het voedsel voor hen. Dit was voor de vijand een buitenkans om hen te verassen: zittend op de grond en omgeven door voedsel etc. In dit geval hun tafel werd een strik , tot een val en een aanstoot, tot een vergedling voor hen. In Paulus dagen naar Israel wijzend en tot religieuze en ongeredde personen in onze tijd dit: laat hun speciale privileges een valstrik worden. Laat Israel geen zegen maar een vloek zijn voor hun zelf rechtvaardiging.  

Romeinen 11 vers 10

 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd.

Vers 10:  Israel zal niet hun zondige conditie erkennen of herkennen daarom zegt God hier dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien zodat zij hun conditie niet zullen herkennen. Dit is het gevolg van het feit dat zij hun eigen gerechtigheid zochten en niet de gerechtigheid van God. Daarom zal hun rug ten allen tijde verkrommen. 

Romeinen 11 vers 11

Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.

Vers 11: De val van Israel: Israel zocht niet Gods gerechtigheid in Christus maar hun eigen gerechtigheid. Door hun val is de redding de heidenen geworden. Door hun val stopte God zijn handelen met het volk Israel. Zijn plan met Israel werd voor een tijd opzij gezet. God begon een nieuwe oikonomia of administratie namelijk de Bedeling van Zijn Genade Efeze 3:1-3 en werkt God nu met individuele mensen zoals u en mij en biedt Hij Zijn Genade aan een verloren wereld die hoofdzakelijk bestaat uit Heidenen. 

Romeinen 11 vers 12

En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

Vers 12: Door de val van Israel kwam de rijkdom van God naar deze wereld. De rijkdom van Zijn Genade naar deze wereld, naar ieder individueel mens. Volgens de profetie zouden de Heidenen gezegend worden door Israel's verrijzing, Israel was en is het zegenkanaal onder de profetie. Genesis 22 verze 17 en 18. Zacharia 8 vers 13. Maar vandaag de volkeren (heidenen) zijn gezegend door Israel's koppigheid, val Handelingen 13 vers 44-46: En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen.  Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Zij als volk wilden niet het eeuwige leven wat God hen aanbood maar zochten hun eigen gerechtigheid daarom besloot God om Zijn rijkdom van Genade aan te bieden aan de volkeren en aan individuele mensen. God biedt nu elke dag Zijn vrede aan een ieder mens. Lees 2 Korinthe 5:19-21! Als u nog geen vrede met God heeft:  geloof (vertrouw)  in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden Handelingen 16:31 Erken dat u een zondaar bent en geloof dat Christus voor uw zonden stierf aan het kruis! Neem Jezus Christus aan als persoonlijk Verlosser en u zult gered worden voor de eeuwigheid: u gaat dan van de eeuwige dood naar het eeuwige leven! 

Romeinen 11 vers 13

Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk;

Vers 13: Hier zegt de apostel Paulus heel duidelijk dat hij de apostel is van de heidenen en niet van de Joden. In de zogenaamde Christelijke wereld wordt Paulus apostelschap genegeerd. Hij wordt beschouwd als een van de apostelen. Sommigen denken en spreken er ook over uit dat Paulus een van de 12 apostelen was maar dan maken ze een grote fout hier want Matthias was gekozen in Handelingen 1 om de plaats van Judas Iskariot die de Heere Jezus Christus had verraden en zichzelf had opgehangen in te nemen zie Handelingen 1 vers 26. Paulus zijn apostelschap was helemaal apart en verschillend dan het apostelschap van de 12 apostelen. Paulus zou niet gekwalificeerd zijn voor een positie onder de 12 apostelen. Waarom niet? Paulus had ten eerste nooit de Heere Jezus Christus gekend op aarde in Zijn aardse bediening. Hij leerde de Heere Jezus Christus kennen vanuit de hemel Handelingen 9, 22, 26. Het onderstaande schema laat zien het verschil tussen Paulus en de 12 apostelen

Paulus                                                                       De 12 apostelen

Representeert het Lichaam van Christus                  Representeren de natie Israel. 

Een men: Jood en Heiden verzoend  Ef.2:16           12 stammen, 12 mannen, 12 tronen Matt. 19:28

Geroepen door Christus vanuit de hemel                 Geroepen door Christus op aarde Lukas 6 vers 13

Handelingen 9 vers 3-5

Kende Christus alleen vanuit de hemel                     Kenden Christus alleen op aarde Handelingen 1 vers 9

I Korinthe 15 vers 8

Gezonden naar iedereen Rom. 10:12                        Werden gezonden naar Israel ten eerste en daarna naar de naties. 

Rom 11:32, Hand. 9:15                                             Matt 10:5-6, Lukas 24:47-48

Gezonden om Gods Geheimenis en doel te              Gezonden om Gods profetie te vertellen

vertellen Romeinen 16:25-26

Redding van heidenen door de val van Israel            Redding van heidenen door Israel's verrijzenis en zegenkanaal

Romeinen 11: 7-25                                                     Handelingen 3 vers 24-26

Niet gezonden om te dopen maar om het                   Gezonden om te dopen, bekering, waterdoop voor vergeving van zonden

Evangelie van Gods Genade te verkon-                      Geloof en werk Handelingen 2:38, 

digen I Korinthe 1:17, Efeze 1:17, Col 1:14-16          De gehele wet moest gehoorzaamd worden Mattheus 28:19

De Wet is geindigd Galaten 5:1, Ef 2:15-16

Kolossensen 2:14

Wat betekent dan ik maak mijn bediening heerlijk? Bediening is het apostelschap. Het betekent dit: het vergroten van de bediening en dat is wat precies Paulus deed in zijn bediening van zijn apostelschap.  

Romeinen 11 vers 14

Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enigen uit hen behouden mocht.

Vers 14: Dit vers is niet geheel goed vertaald in het Nederlands. Paulus wilde dat hij enige mensen van zijn volk Israel, individuele Joden kon bereiken met de wonderbare boodschap van Gods Genade zodat zij tot geloof in Christus zouden komen en ook behouden mochten worden. Dat hij mensen kon uitlokken om nieuwsgierig te worden en de boodschap van Gods Genade te willen leren kennen. Paulus schaamde zich in het geheel niet voor het Evangelie der Genade Gods. Romeinen 1:16: Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. 

Romeinen 11 vers 15

 Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld,

wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?

Vers 15: Hun verwerping is de verzoening der wereld. In Romeinen 11 vers 32 lezen wij het volgende: Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn. Doordat Israel God in Zijn Drieeenheid verwierp na de steniging van Stefanus Handelingen 7 kwamen zij net als de heidenen onder de ongehoorzaamheid van God want God had dat toen besloten. Door het kruis van Christus heeft God die verzoening met de wereld bewerkstelligt. In II Korinthe 5 vers 19-21 lezen wij: Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen. Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. De aanneming van het volk Israel wat zal dat wezen? Anders dan het leven uit de doden? Krijgt Israel dan nog een tweede kans? Ja Israel als natie krijgt een tweede kans maar dat zal pas zijn als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. In vers 26 van ditzelfde hoofdstuk lezen wij: En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. Dit zal inderdaad in de toekomst gebeuren als de Heere Jezus Christus op aarde zal terugkeren en als koning zal regeren. Nu onder deze huidige bedeling van Gods Genade is God individueel met mensen bezig en niet met een volk. We hebben nu de Gemeente, het Lichaam van Christus. 

Romeinen 11 vers 16

En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig.

Vers 16 Wat betekenen deze woorden in dit vers?  Wie zijn de eerstelingen? Dit zijn degenen die op de Pinksterdag in Jeruzalem voorafschaduwden de redding van de natie Israel. Deze zijn heilig of apart gezet. Het deeg hier in dit vers Engels lump verwijst naar het echte Israel en dat zijn degenen die geloven in het verbond van God met Abraham. De wortel hier is heilig! Wat betekent dit? Dat staat voor Abraham. De takken zijn de Joden die van Abraham zijn gesproten dus nakomelingen van Abraham zoals Izaak en Jacob. Dus de wortel gaat helemaal terug naar Abraham. 

Romeinen 11 vers 17

 En zo enige der takken afgebroken zijn, en gij, een wilde olijfboom zijnde, in derzelver plaats zijt ingeent,

en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden,

Vers 17: Wat betekent dit vers hier? De takken die afgebroken representeert ongelovig Israel. De overige takken zijn degenen die gelovig zijn, een kleine groep. Zie verzen 5 en 7. Wat is dan die wilde olijfboom waar hier over gesproken wordt? Dit zijn niet de Heidenen. in het Lichaam van Christus. Ook zijn  het niet de Joodse gelovigen in de Gemeente het Lichaam van Christus want die kwamen niet van de wilde olijfboom. Het zijn gelovigen uit de naties die door gelovig Israel tot geloof zijn gekomen in God en  gewaarschuwd worden niet te roemen in het volgende vers. 

Romeinen 11 vers 18

 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.

Verse 18: Roemen betekent hier dat de Heidenen waar nu het heil van God naar is toegegaan hen in staat stelt om nu te gaan roemen van wij zijn beter dan Israel als natie omdat zij gevallen zijn en God nu niet bezig is met hen als natie. Ook omdat zij de Heere Jezus Christus tesamen met de Romeinen gekruisigd hebben. Dit kan leiden tot anti-semitisme en discriminatie. Deze voorbeelden hebben we genoeg gezien in deze wereld en nog steeds is dit zo. De takken hier is het ongelovige Israel. De wortel hier is Abraham en dit betekent de redding is door het geloof en verder geen werken. We kunnen dit lezen in  hoofdstuk 4 vers 3 en 4! Lees dit! Het geloof in God door Christus is het allerbelangrijkste. Het wil niet zeggen dat als het heil naar de Heidenen is gegaan dan zij automatisch gered zijn. Ze kunnen gered worden door Gods Genade en  dit moet men wel aannemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .