Waterdoop en tekenen

door

J.W.Weeda

 

We gaan hiervoor naar de Grote opdracht die de discipelen kregen van de Heere Jezus Christus na Zijn opstanding.

We lezen Markus 16: 16-18. Dit zijn de woorden van Christus aan Zijn discipelen. In deze verzen lezen wij dat geloof en doop met water vereist was om behouden te worden. Er staat hier in vers 16 niet: Hij die gelooft en behouden is zal gedoopt worden. Nee er staat hier: Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En in de volgende verzen lezen wij dat tekenen zouden volgen. Lees Hebreeen 2 vers 3 en 4! We lezen ook Mattheus 28: 18-20 over deze Grote opdracht: Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende, in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. De opdracht was duidelijk voor de discipelen van de Heere Jezus Christus: al de volkeren onderwijzen met Gods Woord en hen dopen met water. Voordat zij naar alle volkeren zouden gaan moest er eerst wat belangrijker gebeuren. In Lukas 24 verzen 47-49 lezen wij het volgende: En in Zijn Naam gepredikt worden bekering, en vergeving der zonden onder alle volkeren, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, Ik zend de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gj in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met de kracht uit de hoogte

De tekenen die volgden kunnen wij lezen in Handelingen 2: 4-11, 3: 7-9, 5:16, 6:8, 9:34 (lees deze voor uzelf)

Waterdoop en tekenen waren onlosmakelijk aan het Evangelie van het Koninkrijk. Na Handelingen 28 vers 28 stopt het Evangelie van het Koninkrijk en daarna wordt alleen nog het Evangelie van Gods Genade gepredikt. Wat is de reden dat God het Evangelie van het Koninkrijk stopt in het boek Handelingen en dat Hij een nieuw Evangelie namelijk het Evangelie van Genade begon?

De oorzaak hier voor is dat Gods handelen met Israel stopte. Hoe kwam dit? Door hun val. We lezen in Romeinen 11 vers 11 en 25 de volgende verzen: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid den heidenen gewroden, om hen tot jaloersheid te verwekken. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. In Handelingen 7 met de steniging van Stefanus heeft Israel als volk God in Zijn totaliteit verworpen: hier dan de Heilige Geest. In 1 Samuel 8:7 God de Vader en in Handelingen 4 vers 10 God de Zoon verworpen. De wereld was daarna rijp voor het oordeel. In plaats van dat lezen wij in Romeinen 11:32 het volgende: Want God heeft hen (de gehele wereld) allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn. Alle mensen barmhartig door Zijn grote liefde door de Heere Jezus Christus, Die voor ons geleden heeft aan het kruis voor onze zonden, is begraven en weer opgestaan voor de rechtvaardigmaking van ons Romeinen 4:25, I Korinthe 15:3-4. God stopte Zijn aardse plan met Israel en de profetische klok stopte ook. Hij lastte het Geheimenis en de bedeling van Zijn Genade in waaronder wij nu nog leven Efeze 3:1-3.

Nu de waterdoop want Paulus heeft toch ook mensen gedoopt? Ja is het antwoord. Hij werd zelf ook gedoopt met water om zijn zonden af te wassen. Handelingen 22: 16. Paulus was echter niet gezonden om te dopen. In I Korinthe 1:14-17. In vers 14 lezen wij dat hij Crispus en Gajus heeft gedoopt met water en in vers 16 het huisgezin van Stefanas en verder weet hij niet of hij nog mensen gedoopt heeft. Paulus heeft ook Timotheus besneden, sprak in tongen meer dan al de gelovigen te Korinthe, genas zieke mensen, dreef demonen uit, Waterdoop verloor zijn belang.

Iemand zou kunnen zeggen maar hoe zit het dan met de doop van de kamerling uit Etheopie? We lezen dit in Handelingen 8 vers 37: Als hij niet zou geloven kwam hij niet in aanmerking voor deze doop met water. We lezen in hoofdstuk 8 ook dat zij daalden in het water maar voor hoever? Er staat niet dat de kamerling ondergedompeld werd. Onderdompeling kunnen wij nergens vinden in de Bijbel.

Zoals we al gelezen hebben werd ook Paulus gedoopt. Hij was echter al gered door Gods Genade door het geloof. Paulus bekeerde zich onder de vorige bedeling en die was in Handelingen 9 bezig te verdwijnen.

Hoe zit het dan met Cornelius waar Petrus naar toe ging? Dit was een speciale opdracht van God aan Petrus om later te kunnen begrijpen van Paulus dat God Zijn aardse plan had gestopt en Zijn hemelse plan was begonnen zie Galaten hoofdstuk 2 en Handelingen 15 (de vergadering te Jeruzalem) Cornelius en de zijnen waren eerst gedoopt met de Heilige Geest en later werden ze met water gedoopt. De tekenen waren er eerst en daarna de waterdoop. Dus net andersom dan in Handelingen 2 en Markus 16-16-18! Lees hiervoor Handelingen 10: 44-47!

Lydia in Handelingen 16 vers 14-15 werd ook gedoopt. We lezen niet dat Paulus haar doopte en anderen daar bij haar. Door wie zij werd gedoopt met water weten wij niet. De gevangenbewaarder werd ook gedoopt maar niet door Paulus Handelingen 16:31-33.

Tenslotte lezen wij Handelingen 19: 1-7 over mensen die niet gehoord hadden van de Heilige Geest terwijl zij wel waren gedoopt met de doop van Johannes. Paulus doopt hen niet over zoals in veel kerken of gemeenten gebeurd nu maar legt hen de handen op en toen pas kwam de Heilige Geest op hen en zij gingen spreken met vreemde talen en profeteerden (vers 6)

Na Handelingen 28 vers 28 toen Gods Woord compleet werd Kolossenzen 1:25 werd er niet meer met water gedoopt, was er geen tongentaal meer, geen profetie, geen genezingen, opwekkingen uit de doden. In 2 Timotheus 3 vers 20 lezen wij het volgende: Erastus is te Korinthe gebleven en Trofimus heb ik te Milete krank gelaten (ziek achter gelaten). Paulus had niet meer de gave om mensen te genezen. In 2 Timotheus 4 vers 6 spreekt Paulus van zijn nadere einde op aarde: zijn ontbinding is aanstaande. In Filippenzen 2 vers 27 lezen wij over Epafroditus Paulus broeder die ziekgeweest was tot nabij de dood, maar God heeft Zich over hem ontfermd en niet alleen hem maar ook over Paulus zodat Paulus niet droefheid op droefheid zou hebben. Tegen Timotheus zegt Paulus dat Timotheus een weinig wijn moet innemen tegen zijn maag en darmproblemen die Timotheus had I Timotheus 5 vers 23: Drinkt niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw menigvuldige zwakheden. Onder deze bedeling van Gods Genade heeft God ons ook medicijnen of natuurlijke middelen zoals wijn, kruiden, thee bijvoorbeeld gegeven om te gebruiken tegen pijn in onze lichamen. We hebben nu vandaag de dag huisartsen, specialisten in ziekenhuizen om naartoe te gaan voor adviezen, behandeling etc.