De Rechterstoel van Christus

door 

J.W.Weeda

Deel 1

De Rechterstoel komt alleen voor in de brieven in de apostel Paulus. In 2 Korinthe 5 vers 10 lezen wij het volgende: “Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdraagt, hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed hetzij kwaad. In Romeinen 14 vers 10 lezen wij: Maar gij wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder/ Want wij zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden”

 

En in Kolossensen 3: 23 t/m 25 lezen wij : En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere, en niet den mensen; wetende , dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus. Maar dit onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des persoons

 

Het Woord Rechterstoel komt van het Griekse woord Bema wat betekent platform Bij de Bema beoordeelt God ons in Christus.

 

Waar zal het bij de rechterstoel over gaan?

 

Ten eerste voor de Bema of Rechterstoel zullen geen ongelovigen verschijnen. Alle gelovigen, al de leden van het Lichaam van Christus, de Gemeente zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Let op voor ons gelovigen in Christus is er geen verdoemenis (katakrima) omdat wij in Christus zijn. Wat belangrijk is te weten dat als wij verschijnen voor Christus bij de Bema er geen oordeel zal zijn over onze zonden want onze zonden zijn betaald Efeze 1:7, Kolossensen 1:14. God heeft in Christus voor onze zonden betaald. De vraag is waar gaat het dan om  bij de Rechterstoel van Christus?

Deel 2

Het doel van de rechterstoel van Christus

Het gaat bij de rechterstoel om het leven en de dienst die elk gelovige heeft geleefd hier op aarde. De gelovige zijn of haar werk zal onderworpen worden aan de test van vuur! Laten wij lezen met elkaar I Korinthe 3 vers 9 t/m 15: "Want wij zijn Gods medearbeiders: Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een ieder zie toe, hoe hij daarop bouwe. Want niemand kan een ander fundament lebben, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout hooi stoppels; Eens ieder werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens ieder werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur" Lieve broeders en zusters het gaat hier om loon wat ontvangen kan worden van onze Heere Jezus Christus voor getrouwheid. Dit houd in het volgende:

I Trouwe uitdelers van de verborgenheden van God I Korinthe 4: 1-2: Alzo houde ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en uitdelers der verborgenheden Gods. En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden worde" De openbaring van het Geheimenis was speciaal gegeven aan de apostel Paulus om dit uit te delen. De 12 apostelen hadden het rentmeesterschap van het Koninkrijk wat aan hen toevertrouwd was. Zowel Rooms Katholicisme als Protestantisme hebben helaas deze twee rentmeesterschappen met elkaar verward. Beste broeders en zusters het loon wat ontvangen kan worden heeft te maken met accuraat, voorzichtig handelen, het rechtsnijden van Gods Woord 2 Timotheus 2:15. De Bijbel lezen en bestuderen  in het licht van de Paulinische waarheid: Het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20:24, 32, Romeinen 16:25,26 en dit verkondigen aan medebroeders en zusters.  Al deze dingen zijn belangrijk voor getrouwheid als een dienaar van de verborgenheden van God. 

II Getrouw dienaarschap van wereldse bezittingen. Lees 2 Korinthe hoofdstuk 8 en 9. De Israelieten waren onderworpen aan de tiende  van hun inkomen. De wet van de tiende. Wij als leden van het Lichaam van Christus zijn niet niet onder de wet maar onder Gods Genade. Romeinen 6 vers 14. Onder Gods Bedeling van Genade waaronder wij leven wordt er niet over percentage gesproken. Wij hoeven geen tienden te geven. In II Korinte 9 vers 6 staat geschreven: "En dit zeg ik: Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; en die in zegeningen zaait, zal ok in zegeningen maaien" In 2 Korinthe 9 vers 7 lezen wij: Een ieder doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedige gever lief" Met andere woorden behoort er ten eerste een gewillige gedachte te zijn. Het is geaccepteerd naar wat een mens heeft en niet wat hij of zij niet heeft. Het is erg belangrijk dat wij als individuele gelovigen geld of goederen geven aan organisaties of gemeenten (ecclesia) die het Evangelie van Genade  en het Woord recht snijden prediken en daar ook voor staan Romeinen 16:25-26 en II Timotheus 2:15

III Getrouw in het planten en natmaken: dienaars door welke mensen geloofd hebbenIn I Korinthe 3 vers 5 en 6 lezen : Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat , gelijk de Heere aan een ieder gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft de wasdom gegeven"

IV Getrouwheid onder lijden en moeilijkheden: We lezen in 2 Timotheus 2 vers 12 het volgende: Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen En in Romeinen 8 vers 17 lezen wij: En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden" 

V Getrouwheid naar alle mensen: Dit kunnen wij lezen in Galaten 6 verzen 9 en 10: "Doch laat ons, goed doende , niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Wij behoren goed te doen voor alle mensen maar het meest behoren wij goed te doen aan onze medebroeders en zusters in de Heere Jezus Christus.