Goede Vrijdag en Pasen

 

Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus

 

Met Goede Vrijdag wordt herdacht dat de Heere Jezus Christus stierf aan het kruis op Golgotha. Ieder jaar wordt dit weer herdacht. Bijbels gezien was dit eerder waarschijnlijk op woensdag. Het gaat om het feit tenslotte dat Hij stierf onze dood aan het kruis.

Rond deze tijd of een week vroeger wordt vaak de Mattheus Passion en de Johannes Passion van Johan Sebastiaan Bach uitgevoerd. Prachtige grote werken van een enorm beroemde componist. Het zijn meesterstukken qua muziek en persoonlijk heb ik in mijn leven al heel wat keren deze uitvoeringen mogen zien. Ook wordt het lijdensverhaal veel nagespeeld ieder jaar. Elk jaar loopt men in Jeruzalem de weg der smarten Via Dolorossa. Elk jaar speelt dan iemand Christus die het kruis droeg op deze weg. Vroeger als kind hoorde ik van de Passiespelen in Oberammergau. Deze plaats is in het zuiden van Duitsland waar dit gespeeld wordt. Nog dichter bij huis hebben wij al 10 jaar hier in Nederland de Passion. Het lijdensverhaal gespeeld door acteurs en zangers en het kruis wat mensen dan dragen en wat ook licht geeft.

Helaas door de Coronacrisis in onze wereld is dit jaar The Passion op een andere gegaan. Geen publiek erbij. 

 

Ondanks deze crisis lieve broeders en zusters wil ook ik stilstaan bij het lijden van Christus.

De apostel Paulus zegt over Christus het volgende: Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. Kolossensen 1:16.

Hoe wonderlijk en wondervol kwam de Schepper naar deze aarde om een te worden met ons. Werd mens net als wij. In de Filippensenbrief kunnen wij dit zo mooi lezen en bestuderen. Laten wij dit met elkaar lezen: Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn. Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden; En in de gedaante geworden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises Filippensen 2: 5-8

 

Waarom moest Christus lijden en sterven aan het kruis? Het was voor ons lieve mensen, voor ons. Waarom? Omdat wij zondaars zijn van nature. Romeinen 5: 12 zegt ons: Daarom, gelijk door een mens (Adam) de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan, in welke allen gezondigd hebben” De mens was goed geschapen zonder zonde maar doordat de eerste mens Adam God niet gehoorzaamde kwam er zonde in deze wereld en elk mens na hem werd een zondaar van nature. Dus u en ik zijn zondaars van nature en derven missen de heerlijkheid Gods! Wij worden in deze wereld geboren zonder God en zijn voor eeuwig dood zoals wij net hebben kunnen lezen. Maar nu komt Gods liefde. In Romeinen 5 vers 8 lezen wij het volgende: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren”! Ja lieve mensen Hij stierf voor u en mij zondaars. Hij rechtvaardig voor ons onrechtvaardig, Hij zonder zonde voor ons zondaars. Ja aan dat kruis op Golgotha! Vorig jaar waren mijn vrouw en ik in Jeruzalem en wij hebben Golgotha gezien. De heuvel Golgotha bestaat en het is ook een busstation in het huidige Jeruzalem. De heuvel lijkt ook echt op een schedel. Golgotha betekent Schedelplaats. Heel bijzonder om dit te zien. 2000 jaar geleden stierf onze Heiland voor ons aan dat kruis op die plaats. II Korinthe 5 vers 21 zegt dit heel mooi: “Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem” Door het bloed van Christus wat vloeide op Golgotha hebben wij nu de vergeving van zonden: verleden, heden en toekomst! Efeze 1:7, Kolossensen 1:14! Maar de dood kon Hem niet houden mijn broeders en zusters. Hij is en was zonder zonde. Na 3 dagen en 3 nachten stond Hij op uit de doden. I Korinthe 15 ver 3 en 4 zegt ons het volgende: “Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook onvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften. Hij is begraven daarna en Hij is opgewekt ten derde dage naar de Schriften. Christus is overgeleverd om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking staat er in Romeinen 4:25! U leest het hier mijn broeders en zusters: De Heere Jezus Christus stierf voor ons en stond op voor ons;  het was allemaal voor ons dat dit is geschied!  Het is Zijn werk wat ons gered heeft. Zijn volbrachte werk! In Romeinen 3 vers 23 en 24 lezen wij: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is. In Christus is de verlossing en hebben wij de verlossing door Zijn bloed en Hij heeft ons het eeuwige leven gegeven door Zijn opstanding!

Voor ons broeders en zusters in de Heere Jezus Christus is elke dag weer dat wij hier bij stilstaan en wij mogen weten en geloven:  Ik ben met Christus gekruisigd, en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft” Galaten 2:20

 

Ik wens u allen gezegende dagen toe ondanks deze moeilijke tijd waarin wij nu zijn!