De eerste brief van de apostel Johannes

Inleiding

De persoon Johannes

Wie was Johannes? Johannes was net als Petrus een apostel van Jezus Christus. Hij was een van de twaalf apostelen die Jezus Christus op aarde uitkoos. Hij was de broeder van Jakobus die eveneens een apostel was. De apostelen werden toen de Heere Jezus op aarde was discipelen genoemd. Johannes was de discipel die de Heere liefhad. In Johannes 13 vers 23 lezen wij het volgende: En een van Zijn discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus, welken Jezus liefhad.  

De eerste brief van de apostel Johannes

Deze eerste brief van de apostel Johannes is gericht tot de besnedenen, de gelovige Joden. In Galaten 2 vers 9 lezen wij het volgende: En als Jakobus en Cefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Uit dit ver concluderen wij dus dat zowel Petrus , Jakobus en Johannes die deze brieven schreven aan gelovige Joden hebben geschreven. Zij richten zich tot de besnedenen en Paulus richtte zich na deze overeenkomst alleen tot de heidenen, de onbesnedenen. Deze brief is ook bedoeld voor de toekomst als gelovige Joden in de Grote Verdrukking deze brief en die van Petrus en Jakobus en Judas zullen gaan lezen. 

I Johannes 1 vers 1

Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, van het Woord des levens

Vers 1: Hetgeen van den beginne was. Wat betekent dit? Het antwoord hierop is namelijk der schepping, dat is van alle eeuwigheid; In Micha 5 vers 1 lezen wij:  En gij Bethlehem, Efretha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israel en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid.  En Johannes 1 vers 1: In den beginne was het Woord, en het Woord  was bij God , en het Woord  was Godwaarmede de Goddelijke natuur van Christus beschreven wordt; gelijk met de volgende woorden Zijn menselijke natuur, naar welke Hij gehoord, gezien en getast is, en in welke hij ook door wonderen en anderszins zijn heerlijkheid somwijlen heeft geopenbaard. Hij de Heere Jezus Christus is het Woord des levens! Johannes, Petrus en de andere discipelen konden Hem aanschouwen toen Christus op aarde was, konden Hem aanraken, konden Hem zien. Zij waren getuigen van Hem die het Woord des levens is. In Johanne 1 vers 4 lezen wij: In Hetzelfde was het leven, en het Leven  was het Licht der mensen

I Johannes 1 vers 2

Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is geopenbaard.

Vers 2: Wat betekenen deze woorden? En het Leven is geopenbaard. Het Leven is Christus Die in het vlees was op aarde, in Zijn aardse bediening met als doel te sterven voor de mensheid aan het kruis. Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij de Zoon van God Die ook het leven genaamd wordt! In Johannes 14 vers 6 kunnen wij dit lezen: Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Dit is algemene waarheid mijn broeders en zusters en wij zouden dit vers in combinatie met een een paar andere verzen ook mensen kunnen laten zien dat Christus deWeg tot God heeft geopend! En zij, zoals Johannes, Petrus en anderen hadden Hem gezien en waren getuigen van Hem. Christus bevat het eeuwige leven want Hij geeft ook het eeuwige leven en Hij is het Leven omdat Hij leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij was bij de Vader en verliet Zijn troon en werd Mens voor ons mensen om al onze zonden op Zich te nemen aan het kruis. Filippenzen 2: 5-11. Zij, de 12 discipelen/ apostelen hadden Hem in Zijn Menselijke gedaante waarin Hij zich openbaarde gezien. Hij stierf aan het kruis en stond na 3 dagen op uit de doden en Hij leeft! Ook dit hadden de 12 apostelen allemaal gezien en waren ook getuigen van geweest. 

I Johannes 1 vers 3

Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.

Vers 3: Hetgeen de apostel Johannes, Petrus en de andere apostelen in totaal 12 hadden de Heere Jezus Christus gezien in Zijn aardse bediening. Zij Johannes, Petrus en Jakobus waren getuigen geweest op de berg van Zijn majesteit en zij hadden Hem ook gezien na Zijn opstanding dat Hij leeft en de dood heeft overwonnen. Dit verkondigden zij de besnedenen. Het Evangelie van het Koninkrijk , het Evangelie der besnedenen zodat de gelovige Joden waarnaar Johannes schrijft ook geestelijke gemeenschap zouden hebben met hem en Petrus en Jakobus de broeder des Heeren en dat deze gemeenschap ook zou zijn met God de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. Dit natuurlijk automatisch als zij dezelfde geestelijke dingen zouden delen met Johannes. 

I Johannes 1 vers 4

En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Vers 4: Deze dingen schrijven wij u met de bedoeling dit: namelijk dat door de prediking van het Evangelie der besnedenen en het Evangelie van het Koninkrijk de werking van den Heiligen Geest in uwe harten zou gaan werken en zij blijdschap zouden gaan ervaren. Dat betekent een meer en meer toeneme en hierna volmaakt zou zijn.  In verband met gebed zei de Heere Jezus Christus tot Zijn discipelen dit: Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Johannes 16:24. De vervulling is volmaaktheid. 

Lieve broeders en zusters wij zijn al volmaakt in Hem, Christus en uit dankbaarheid mogen wij blij zijn en wat wij allemaal in Christus hebben. Daarvoor kunnen wij God altijd danken en blij zijn. Kolossenzen 2 vers 10 (lees dit vers). Laat ons elke dag verblijden hierin broeders en zusters. Filippenzen 4: 4!

I Johannes 1 vers 5

En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.

Vers 5: Johannes en de andere 11 apostelen hoorden de verkondiging van de Heere Jezus Christus op aarde dat Hij het Licht is der wereld. In Johannes 1 vers 4 en 5 lezen wij: In Hetzelve, in Christus, was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen . En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft Hetzelve niet begrepen.  God is Licht en er is geen duisternis in Christus en Hij schijnt in de duisternis waarin mensen zitten. Dat verkondigden de apostelen aan de Joden, de besnedenen die gelovig waren geworden. 

I Johannes 1 vers 6

 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.

Vers 6: In de duisternis wandelen: namelijk van onwetendheid, dwalingen, onheiligheid en zonden, die werken der duisternis zijn. Als mensen dat doen dan liegen ze en doen de waarheid van God niet. Ze wandelen dan niet volgens Zijn waarheid. Mensen kunnen ook afdwalen naar de zonde in de toekomst in de Grote Verdrukking en in de duisternis wandelen. Wandelen hier betekent: 

namelijk zo dat de zonden over de mensen zou heersen. Doen de waarheid niet: dat betekent niet oprecht handelen. 

I Johannes 1 vers 7

Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Vers 7: Het is een voorwaarde: maar indien wij in het licht wandelen! Gelijk Hij in het licht is. Hij is het Licht der wereld en in Hem is geen duisternis/ geen zonde! Wat betekenen deze woorden indien wij in het licht wandelen? Het antwoord hierop is dat  niet alleen in de ware kennis van het Evangelie, maar ook in ware reinheid en heiligheid des levens. Zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Wat betekent dit? Dat Johannes en de gelovigen waarnaar hij deze brief schrijft, gelovige Joden, besnedenen onder elkander en gezamenlijk met God en Zijn Zoon geestelijke gemeenschap hebben. Dit zal ook weer gebeuren in de Grote Verdrukking als veel Joden de Heere Jezus Christus aannemen als Verlosser. Ze zullen dan weer in het licht wandelen want Hij is het Licht. Ook deze Joden, besnedenen worden door het bloed van Jezus Christus wat vergoten is op Golgotha gereinigd. Wij als gelovigen in Christus onder deze bedeling van Genade Efeze 3:1-3 zijn al gereinigd en vergeven door het bloed van Christus. Efeze 1:7, Kolossenzen 1:14. In tegenstelling tot deze gelovigen hebben wij dit al ontvangen! Wat een liefdevolle, liefhebbende en wonderbare God hebben wij broeders en zusters! 

I Johannes 1 vers 8

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.

Vers 8: Wat betekenen deze woorden? Natuurlijk ook in de toekomst in de Grote Verdrukking zullen de gelovigen, dus degenen waarnaar Johannes schrijft ook kunnen zondigen en als ze dat ontkennen dat ze geen zonde hebben dan verleiden zij zichzelf . Wat betekent dit dan? Dit betekent van de rechte weg die tot de zaligheid leidt! De waarheid hier is de waarheid van God en die is niet in hen. Dat is, Gods Woord, hetwelk de waarheid genoemd wordt, In Johannes 17 vers 17 lezen wij: Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid. Dit zei Christus op aarde in de hof van Gethsemane vlak voor zijn gevangeneming en kruisiging. Mensen zullen wel hun zonden moeten belijden aan God en erkennen dat ze zonden doen. Wij daarentegen zoals al in vers 7 vernoemd hebben de vergeving van zonden. Wij hoeven onze zonden niet meer te belijden aan God. Wij mogen de Heere danken voor Zijn vergeving van al onze zonden van verleden, heden en toekomst! Wat geweldig om dit te weten en te geloven. 

I Johannes 1 vers 9

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.

Vers 9: Die wij hier heeft geen betrekking op ons lieve broeders en zusters want wij hebben de vergeving van zonden Efeze 1:7, 4: 32. Die wij gaat over de besnedenen waarnaar Johannes schrijft (zie Galaten 2). Zonden belijden wat betekent dit? Namelijk voor God, met waar berouw en betering. Als ze dit niet doen dan zal Hij hun zonden niet vergeven en reinigen van alle ongerechtigheid. Dus dit is met voorwaarde want ze behoren dit te doen. Wij echter als leden van het Lichaam van Christus mogen natuurlijk ook onze zonden bekend maken bij God maar hoeven niet om vergeving te vragen want die hebben wij al. Wij kunnen elke dag God danken voor Zijn vergeving van zonden van verleden, heden en toekomst. 

I Johannes 1 vers 10

 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.

Vers 10: Het ontkennen van zondigen maakt God tot een leugenaar zegt hier de apostel Johannes tot de besnedenen waarnaar hij deze brief richt. God zegt namelijk in Zijn Woord wat de waarheid is, dat de mensen zondaars zijn en daarom plegen ze ook zonden. Zijn Woord is niet in ons. Wat betekenen deze woorden? Dat is, de waarheid; namelijk die God in Zijn Woord voorstelt, gelijk Hij spreekt. Het is een herhaling van vers 8. Wij broeders en zusters, leden van het Lichaam van Christus, zijn ook zondaars maar geredde zondaars door Christus bloed op Golgotha vergoten voor ons!!!  Wij hoeven niet om vergeving te vragen aan God, wij hebben de vergeving van al onze zonden al. Dit is gebeurd doordat Christus voor ons stierf, ja in onze plaats aan het kruis. En wij stierven met Hem, onze oude men is met Hem gekruisigd, begraven en wij zijn nieuwe mensen in Hem. Wij behoren niet stil te staan bij onze zonden zoals deze gelovige Joden in de toekomst maar wij behoren ons bezig te houden met de dingen die boven zijn waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. Wij zondigen elke dag maar behoren God te danken voor de vergeving van zonden. Efeze 1:7, Kolossenzen 1:14, Kolossenzen 3:1-3. 

I Johannes 2 vers 1

 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;

Vers 1: In dit tweede hoofdstuk zegt de apostel Johannes tegen de gelovige Joden Mijn kinderkens, of kinderen. Kinderen van God. Een vriendelijke manier van benaderen. Wat hij tevoren in vers 9 en 10 van het vorige hoofdstuk zegt tegen hen gaat hij hier in dit tweede hoofdstuk mee verder. Opdat gij niet zondigt: dat is niet opdat gij deze leer zoudt misbruiken om daarop nog meer te zondigen. Indien iemand heeft gezondigd. Wij hebben een : Dat is, opdat gij zoudt weten, en u daarmede troosten, dat wij hebben. Een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige: In het Grieks staat er geschreven paracleton; welke titel eigenlijk betekent een advocaat of voorspraak, die iemands zaak voorspreekt en uitvoert in gericht; en wordt hier Christus toegeschreven! Zo wordt Hij toegenaamd omdat Hij zonder enige zonde is geweest en Hij is rechtvaardig!

I Johannes 2 vers 2

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.

Vers 2: Hij is een verzoening voor onze zonden: In het Grieks staat er hilasmos;verzoening, dat is, verzoener; gelijk in denzelfden zin Paulus Hem noemt hilasterion; dat is, verzoendeksel. In Romeinen 3 vers 25 lezen wij het volgende: Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods" En Hij wordt hier de verzoening zelf genoemd, omdat Hij zichzelf tot verzoening heeft opgeofferd,  In Hebreeen 10 vers 14 lezen wij: Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen de geheiligd worden. En in Hebreeen 9 vers 28 staat geschreven: Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degenen die Hem verwachten tot zaligheid. Dit is Zijn komst op aarde als Hij als Koning komt om hier op aarde de regeren.  Wij die nu leven onder de Bedeling der Genade Efeze 3:1-3 hebben het Evangelie van verzoening die wij mogen doorgeven aan de verloren mensen op deze aarde II Korinthe 5: 19-21. Namelijk omdat Hij en dat is Christus , voor deze in onze plaats de straf heeft gedragen en daarmee de gerechtigheid van God voldoende is en den toorn Gods stilt, en zo God met de mensen verzoent

I Johannes 2 vers 3

 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.

Vers 3: De gelovige Joden in de Grote Verdrukking zullen deze brief  in die tijd lezen en wat moeten ze doen? Zijn geboden bewaren en naleven. Door die geboden van God kennen zij God. Dat wij Hem dat is Jezus Christus. Namelijk zo dat wij Hem ook voor onzen Zaligmaker hebben erkend, Hem liefhebben, ons vertrouwen op Hem stellen en Hem gehoorzamen. De geboden bewaren betekent hier: dat is, onderhouden, namelijk met oprechte vlijt en ijver. Wij daarentegen leven onder deze bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3. Christus heeft ons bevrijd van de Wet, van de geboden. Wij hoeven geen geboden te onderhouden. Wij zijn door Gods Genade door het geloof van Christus gered voor eeuwig. Wij mogen God danken dat wij onder deze Bedeling van Zijn Genade leven!! Kolossenzen 2:14. Het is nu in het Engels gezegd Free from the Law oh happy condition!!

I Johannes 2 vers 4

Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet

Vers 4: Voor de Joden waarnaar Johannes zijn eerste, tweede en derde brief naar schrijft is het niet alleen geloven en Christus kennen. Het is ook Gods geboden bewaren. Degene die dit niet doet is een leugenaar in Gods ogen en hij of zij is niet in Gods waarheid. Gods waarheid is dan niet in deze persoon.  Mensen kunnen in de tijd van de Grote Verdrukking hun behoudenis verliezen in Christus als ze niet aan de voorwaarden van God voldoen namelijk geloven en werken doen zoals zijn geboden bewaren. 

I Johannes 2 vers 5

Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.

Vers 5: Wie Zijn Woord bewaart en dat is een voorwaarde voor de gelovige Joden in de toekomst, in de Grote Verdrukking. In die persoon is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden. Dat betekent vervuld.  Het is dus geloven en Zijn Woord, Zijn geboden bewaren. Dit is wat de gelovige Joden moeten doen en dan zijn zij in Christus. Dat is met Hem en met Zijn weldaden gemeenschap hebben. 

I Johannes 2 vers 6

 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

Vers 6: Wat betekent dit vers? Dat betekent dat hij in Zijn geestelijke gemeenschap is en blijven wil.  In Johannes 6 vers 56 lezen wij: Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem. Die moet ook zo wandelen zoals hij of zij gewandeld  heeft. Dat is, heilig naar het voorbeeld van Christus leven. Hij behoort dus te blijven wandelen. Doet hij of zij dit niet dan blijft hij of zij niet in Hem. en dat is Christus. 

I Johannes 2 vers 7

Broeders! Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit oud gebod is het Woord, dat gij van den beginne gehoord hebt.

Vers 7: Waarom schrijft de apostel Johannes geen nieuw gebod naar deze gelovige Joden? Het antwoord komt hierna. Namelijk als Johannes met dit mijn schrijven hen voorhoud: het gebod van zijn naasten lief te hebben, hetwelk niet nieuw is, daar het niet alleen in het Oude Testament voorgesteld wordt! Dit gebod komt als eerste voor in de Wet van Mozes. Dit hadden ze van de beginne gehoord. Dat gij van den beginne gehad hebt: dat is van dat gij tot de kennis van Christus geroepen zijt.  Het is Gods Woord wat zij ontvangen en gehoord hadden. Hun waren die woorden ten eerste overgeleverd. Dit hadden ze gelijk gehoord toen de Wet van Mozes voor hen gegeven voorgelezen werd.