De brief van de apostel Paulus

aan Titus

 

vers bij vers Bijbelstudie

door

J.W.Weeda

 

Inleiding:

 

Wie was Titus?

 

We lezen over Titus alleen in de brieven van de apostel Paulus. We kunnen niets over Titus lezen in het boek Handelingen hoewel hij al met Paulus meereisde en al aanwezig was bij de vergadering te Jeruzalem. Handelingen 15. Laten wij lezen Galaten 2:1-3: “Daarna ben ik na veertien jaren , weer naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus meegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de Heidenen; en in het bijzonder aan hen, die in achting waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden” Titus was dus een Griek, een persoon uit de heidenen. Timotheus had een Joodse moeder en een Griekse vader. Die werd wel besneden door Paulus vanwege de Joden. Titus niet en hij werd ook niet genoodzaakt om zich te laten besnijden. Heel bijzonder dus. Titus was er dus bij de vergadering te Jeruzalem waar duidelijk werd wat het verschil was tussen het Evangelie van Genade en het Evangelie van het Koninkrijk en het Evangelie van de besnijdenis en het Evangelie van de onbesnijdenis. Het verschil tussen Paulus en de 12 apostelen. De 12 apostelen gaven Paulus en Barnabas en waarschijnlijk ook Titus die daarbij was de rechterhand en zij gingen voortaan naar de Joden met het Evangelie van de besnijdenis en Paulus en Barnabas naar de heidenen met het Evangelie van de onbesnijdenis en het Evangelie van Genade Handelingen 20:24. Dus in dit gedeelte lezen wij voor het eerst over Titus.

Titus was dus een Griek, niet besneden en waarschijnlijk tot geloof gekomen onder Paulus prediking (Antiochie?). In 2 Korinthe 8:23 lezen wij over hem: “Hetzij dan Titus, hij is mijn metgezel en medearbeider bij u” De relatie tussen Paulus en Titus was heel goed. Dit kunnen wij onder andere lezen in II Korinthe 2:12: “Voorts, toen ik te Troas kwam, om het Evangelie van Christus te prediken, en toen mij een deur geopend was in de Heere, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond” In Titus 1:3 lezen wij: “Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker; aan Titus, mijn operechte zoon, naar het gemeenschappelijk geloof”

Titus was een heel andere persoon dan Timotheus. Niet alleen was hij een heiden van oorsprong en geen Jood zoals Timotheus. In karakter verschilden Timotheus en Titus ook van elkaar. Beiden waren betrouwbare mannen in Christus en Paulus vertrouwde hen veel verantwoordelijkheid toe in het brengen van Gods Woord.

 

De Brief aan Titus:

De brief is ongeveer in dezelfde tijd geschreven toen Paulus de eerste brief schreef aan Timotheus.

De brieven aan Timotheus en de brief aan Titus vormen een drie eenheid. Het zijn de pastorale brieven die de apostel schreef. De nadruk in de brief van Titus wordt gelegd op de praktijk, hoe te wandelen in het werk van de Heere. De brieven aan Timotheus gaat meer over de leer, de leer der Genade van God!Timotheus moest de leer der Genade prediken en Titus moest meer de praktijkkant laten zien, dus het in de praktijk brengen.

 

Titus

Hoofdstuk 1: 1-2

 

Paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is. In de hoop van het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd

 

Vers 1: De apostel Paulus begint hier dat hij een dienstknecht en een apostel is van Jezus Christus. Wat betekent het woord dienstknecht eigenlijk? In het Engels staat er servant/bondman. In het Grieks staat er Doulos. Een slaaf. Wat is de precieze betekenis van een slaaf? De apostel Paulus is zelf een bijzonder voorbeeld van een slaaf van God. Hij deed de wil van God omdat hij de dienstknecht van God. Voordat de apostel Paulus werd geroepen op de weg naar Damaskus vanuit de hemel door de Heere Jezus Christus was hij een slaaf van de zonde. Laten wij lezen Romeinen 6:20-21: “Want toen gij dienstknechten waart van de zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde daarvan is de dood” Dit was het leven van de apostel Paulus en ook het leven van ons voordat wij de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser ontvingen in ons leven dus dienstknechten van de zonde en nu in Christus zoals Paulus dit mooi omschrijft en daar begint hij zijn brief mee dienstknecht van God. Laten wij ook Galaten 2:20 lezen: “Ik ben met Christus gekruist, en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij, en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heef, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft” De apostel en ook wij die leden zijn van het Lichaam van Christus, De Gemeente, zijn niet meer van onszelf maar van Christus en Hij leeft in ons net zoals Hij in de apostel Paulus leefde/leeft. In de tijd toen Paulus leefde had je veel slavernij in het Romeinse Rijk. Tegenwoordig is er nog steeds slavernij alleen andere slavernij in deze wereld. In Christus zijn wij geen slaven meer van de zonde die daarvoor in ons heerste of overheerste.

Wat is een apostel? Een apostel is iemand die rechtstreeks gezonden werd van God met een speciale boodschap! Dit kan zijn de boodschap of Evangelie van het koninkrijk zoals de 12 apostelen dit deden. Zij waren speciaal uitgekozen om dit verkondigen aan het volk Israel of de boodschap van genade te verkondigen wat de apostel Paulus deed en dit aan de heidenen (niet Joden) dus de volkeren individueel. De apostel Paulus kreeg zijn boodschap rechtstreeks van de Heere Jezus Christus vanuit de hemel. Door de val van Israel lees Romeinen 11: 11 en 25 koos God een nieuwe apostel uit en gaf hem de boodschap van genade te verkondigen voor iedereen individueel. Lees Galaten 1:11,12, Galaten 2:2!

Naar het geloof der uitverkorenen Gods. Het was met respect naar het geloof der uitverkorenen Gods dat de apostel Paulus dit schreeft geinspireerd door God Zelf. Paulus was uitverkoren door Jezus Christus, door God Zelf voor de grondlegging der wereld. We lezen Efeze 1:4: “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld , opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde” Daarom was hij, Paulus en ook wij uitverkoren door God voor de grondlegging der wereld met als doel heilig en zonder schuld te zijn voor Hem in de liefde van God. Geweldig om dit te weten en te geloven.

En de kennis der waarheid die naar de Godzaligheid is. Wat is de kennis der waarheid wat de apostel Paulus het hier over heeft? Het Evangelie van Genade Handelingen 20:24 en dit is het Woord der Waarheid! Gods genade is de waarheid voor ons onder de bedeling van genade waaronder wij leven.

Dit predikte de apostel Paulus aan de Heidenen en Joden en koningen, zelfs de keizer, dus iedereen die hij in zijn leven tegenkwam. Dit Evangelie van Genade is de kennis der waarheid en dit is ook naar de Godzaligheid. De Genade van God sticht en bouwt ons op en God wil dat een ieder mens niet alleen in de Heere Jezus Christus behouden wordt en ook tot de kennis der waarheid komt! Dus het Woord der Waarheid leert kennen en dat ook eigenmaakt in zijn of haar leven!

Oh mensen leer het Evangelie van Genade kennen. Begin te lezen in de brieven van de apostel Paulus en begin bij de Efezebrief en lees het eerste hoofdstuk door!

Vers 2: De hoop van het eeuwige leven: Dit was bij God al bekend en dit zou geschieden door Jezus Christus Zijn Zoon Die aan het kruis zou sterven voor de mensheid en begraven worden en na 3 dagen weer opstaan uit de dood zodat mensen door Hem het eeuwige leven zouden krijgen. God heeft dit beloofd aan Zichzelf. Hij heeft met Zichzelf afgesproken dat Hij de mensheid zou redden door Christus te zenden naar deze aarde en te sterven voor de zonden van de mensen en weer op te staan uit de dood na 3 dagen. Deze afspraak heeft Hij nagekomen en dit is gebeurd! In I Korinthe 15:3-4 lezen wij het volgende: Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften”. Doordat Hij, Christus Jezus leeft kan God ook mensen het eeuwige leven geven in Hem. En dit, precies dit, was Gods plan al van voor de grondlegging der wereld! Niemand wist hiervan, geen mens vanaf de grondlegging der wereld. Ook de satan, Gods tegenstander wist dit niet. Als hij het geweten had dan had hij Christus niet gekruisigd! God kan niet liegen! Dit is wat God niet kan! In 2 Timotheus 2:13 lezen wij: Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen” En in Numeri het vierde Bijbelboek lezen wij nog een heel mooie tekst over God:”God is geen man, dat Hij liegen zou, noch een mensenkind, dat het Hem berouwen zou, zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?” Numeri 23:19! En deze hoop beste broeders en zusters, deze hoop op het eeuwige leven in Christus dat heeft God pas bekend gemaakt aan de apostel Paulus toen Hij een nieuwe bedeling, de bedeling van Genade begon! Laten wij lezen Efeze 1:9: “Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid of geheimenis van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelf” Het doel, het enige doel van God was en is: mensen redden door Zijn Zoon Jezus Christus zodat zij eeuwig leven in Hem zouden krijgen! En Romeinen 6:23 zegt dit zo mooi: “Want de bezoldiging (het loon) van de zonde is de dood (eeuwige dood), maar de genadegift (cadeau) Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere” Jezus Christus betaalde met Zijn Eigen leven eenmaal voor u en mij aan het kruis op Golgotha en stond na 3 dagen uit de dood omdat de dood Hem niet kon houden , Hij was zonder zonde, Hij was God Zelf en doordat Hij opstond geeft God ons in Hem het eeuwige leven. Dit is op het moment dat wij Hem ontvingen/aanamen in ons leven als persoonlijk Verlosser.

Eeuwig leven, dit hebben wij alreeds gekregen van Hem. Geweldig om dit te weten en we gaan een heerlijke toekomst tegemoet! Lees Titus 2:13, Filippensen 3:20-21!!!! Lees deze teksten!!!!

 

Titus 1:3-4

Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker; aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeenschappelijk geloof;

Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader, en de Heere Jezus Christus, onze Zaligmaker.

 

Vers 3: Wat is openbaar geworden te Zijner tijd, op Gods tijd? Zijn Woord, Zijn Woord van Genade Lees Handelingen 20:24, 32! Dit was de apostel Paulus toebetrouwd. Laten wij nogmaals Romeinen 16:25 lezen: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest” De prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid dat was de apostel Paulus toebetrouwd! Het geheimenis wat bij God bekend was maar niet bij de mensen vanaf de grondlegging der wereld. Dit werd aan Paulus toebetrouwd die voorheen de grootste vijand op aarde van God was! God koos zijn grootste vijand op aarde uit om Zijn Genade Evangelie bekend te maken aan de mensheid. Hij redde Paulus door Genade en door het geloof van Jezus Christus! Lees Efeze 2:8-9. In Efeze 3:1-3 zegt de apostel Paulus ons het volgende: “Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb” Dit mocht de apostel Paulus uitdelen en het was ook een bevel van God zoals we kunnen lezen. De apostel Paulus werd nabij Damaskus door Christus gered en hij kreeg het bevel om deze Bedeling van Genade en het Genade Evangelie wat hierbij past door te geven aan alle mensen individueel! In I Korinthe 9:16-17 zegt de apostel Paulus het volgende: “Want indien ik het Evangelie verkondig, het is mij geen roem; want de nood is mij opgelegd En wee mijm, indien ik het Evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd” Conclusie: het was een bevel van God dat Paulus dit goede nieuws zou verkondigen aan de Heidenen, Joden en Koningen. Lees Handelingen 9: 15! God had zoveel vertrouwen in Zijn dienstknecht Paulus dat Hij alles van het Geheimenis bekend maakte door middel van openbaringen. Lees 2 Korinthe 12:1 Wat mooi is in dit vers is het volgende: God is onze Zaligmaker in Christus!

Nu het tweede en laatste gedeelte van dit vers: aan Titus mijn oprechte zoon naar het gemeenschappelijk geloof. Wat betekent oprecht? Het betekent betrouwbaar, echt, eenvoudig, eerlijk, goed, getrouw. Titus was een oprechte zoon in het geloof van Paulus. Het was dus een jonge man en hij was sterk in het geloof in Christus en in Zijn Genade. Hij werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden bij de vergadering te Jeruzalem Handelingen 15, Galaten hoofdstuk 2! In 2 Korinthe 7:13-14 lezen wij over Titus het volgende: “Daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting; en zijn nog overvloediger verblijd gewroden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest door u allen verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden; maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden”

 

Vers 4: In al zijn brieven begint de apostel Paulus met dit te schrijven aan de mensen: Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader en de Heere Jezus Christus onze Zaligmaker.

Wat betekent het woord Genade? Genade komt van het Griekse woord Charis en het betekent onverdiende vergevingsgezindheid. In het Engels is het mercy maar Genade is meer dan mercy. Mercy betekent genade. Voorbeeld de crimineel krijgt genade en wordt ontslagen uit de gevangenis maar de Genade van God betaalt de tekortkoming of schuld van de crimineel en zet hem in vrijheid zodat hij echt in vrijheid kan gaan leven en genieten. Zo is het met ons mensen. Wij worden door God gered door genade. Hij heeft onze schuld betaald aan het kruis door middel van Zijn Zoon Jezus Christus Die stierf in onze plaats en stond op uit de dood voor onze rechtvaardigmaking. Wij zijn niet alleen gered maar ook vrij van schuld voor God. Dus alles is betaald en wij zijn vrije mensen in Christus en hebben eeuwig leven in Hem. Dat is de Genade wat God hier bedoeld. Romeinen 11: 6 zegt ons het volgende: “En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anders is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken , zo is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer”

Het tweede woord wat we hier tegenkomen in dit vers is barmhartigheid. Wat betekent barmhartigheid?

Het woord barmhartigheid betekent Barmhartigheid is het tonen van erbarmen, van mededogen met mensen. Barmhartig is God Die Zich ontfermt over ons zondaars.

Het derde woord is vrede zij u van God de Vader en de Heere Jezus Christus, onze Zaligmaker. Vrede lieve mensen komt niet vanuit onszelf. Wij mensen kennen geen vrede van nature. Wij zijn van nature zondaars en wij kennen geen vrede. De vrede die hier gesproken wordt in dit vers gaat over Gods Vrede. Hij is onze Vrede. Hij geeft vrede. Laten wij lezen Romeinen 5:1: “Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. God geeft de vrede en Hij heeft vrede gemaakt met deze wereld en bied ook deze vrede aan mensen. Laten wij lezen II Korinthe 5:19-20: “Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening (vrede) in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bad; wij bidden van Christus wege: Laat u met God verzoenen.” Door Gods volbrachte werk op Golgotha door de Heere Jezus Christus Zijn Zoon te laten kruisigen door de mensheid en dat Hij is begraven en weer is opgestaan na 3 dagen kunnen wij vrede ontvangen van God als wij Hem aannemen als persoonlijk Verlosser. U kunt het ook als u dat als lezer nog niet heeft gedaan: Geloof in de Heere Jezus Christus, in Zijn volbrachte werk, als u Verlosser en u zult gered worden voor eeuwig! Door de Heere Jezus Christus hebben wij nu de toegang tot God de Vader en vrede met God! Wat een geweldige God hebben wij Die zoveel van ons houd!

 

Titus 1:5

 

Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak , voorts in orde zoudt brengen, en dat gij van stad tot stad ouderlingen zoudt stellen, gelijk ik u bevolen heb;

 

Vers 5: De apostel Paulus liet Titus alleen achter op het eiland Kreta. Dit moet geweest zijn in de periode dat de apostel Paulus vrijgelaten was dus tussen zijn eerste gevangenisschap en zijn tweede gevangenisschap. Titus werd dus achergelaten op Kreta met een reden. Wat was de reden dat Titus daar achtergelaten werd. We nemen aan dat de apostel Paulus en Titus het eiland met zijn bewoners daarop bezochten. De apostel Paulus was goed op de hoogte hoe het was op het eiland want hij schrijft in vers 10 van ditzelfde hoofstuk het volgende: “Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn” De apostel Paulus had het eiland verlaten en Titus achtergelaten met een heel grote taak. Wat moest Titus gaan doen daar op het eiland met een hoop chaos tussen de gelovigen onderling en ook Joden die tegen de boodschap van Genade waren. Wat Titus moest gaan doen hetgeen nog ontbrak in orde brengen. Wat was dat? In het Engels staat er set in order. Er was wanorde en dat hebben we net gelezen in vers 10. Hij moest dus van een wanorde orde maken en dat met het Evangelie van Genade en het rechtsnijden van Gods Woord. Eerst moesten de mensen dit gaan geloven en eigenmaken wilde deze wanorde verdwijnen. Er was ook geen goed leiderschap binnen de gemeenten van gelovigen

Ten tweede moest hij ook van stad tot stad oudsten of ouderlingen aanstellen. Dit moesten dan wel mensen zijn met veel ervaringsjaren en geschikt zouden zijn om het werk te doen van een oudste.

Paulus beval hem Titus dit te doen. Het was een zware en moeilijke taak want wie is geschikt om een oudste te zijn en het overzicht te hebben?

Titus 1:6

Indien iemand onberispelijk is, de man van een vrouw, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid, of ongehoorzaam zijn.

 

Vers 6: Vanaf dit vers t/m vers 9 gaat het over de opziener of oudste in de plaatselijke gemeente. Dit zijn belangrijke regels waaraan een oudste of opziener aan moet voldoen. Hij moet betouwbaar zijn, niet te berispen omdat hij een gemeente leidt of in ieder geval een opziener is over de gemeente. Hij moet goed overzicht hebben dus behoort hij te weten wat er speelt binnen de plaatselijke gemeente. Er staat hier echter niet dat het een vrouw moet zijn. Vrouwen worden niet geroepen om dit ambt te vervullen. Laten wij gaan lezen I Timotheus 3:1-2: Dit is een getrouw woord: zo iemand tot het ambt van een opziener lust heeft, die begeert een voortreffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn, de man van een vrouw, wakker, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren” Hier staan nogal wat criteria. Het moet in ieder geval een man zijn, geen vrouw. Iemand moet het ook graag willen, hij moet er zin in hebben, hij behoort het graag te gaan doen dan begeert hij ook een voortreffelijk werk. Hij behoort niet bestraft te worden. In vers 6 van I Timotheus 3 staat er: “Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle” Iemand die net de boodschap gaat begrijpen behoort eerst zelf onderwezen te worden. Het gevaar en dan spreek ik over eigen ervaring is dat iemand die net het Genade Evangelie kent, vaak in discussie gaat met andere mensen en nog geen geduld heeft met mensen en bovendien misschien ook verkeerde dingen kan gaan zeggen die niet tot opbouw zijn. Een opziener moet iemand zijn die al langer het Evangelie van Genade kent en het rechtsnijden van Gods Woord en ook ervaring heeft in de omgang met mensen zodat er niets kwaads over hem kan verteld worden. Hij behoort ook de man van een vrouw te zijn. Zijn vrouw is de enige vrouw in zijn leven en hij moet geen neiging hebben om ook andere vrouwen te begeren. Ook geen polygamie zoals je nog al eens ziet in religies van mensen. Bijvoorbeeld bij de groep Mormonen. Nu is niet iedereen in het Lichaam van Christus getrouwd of heeft een vrouw. De apostel Paulus had geen vrouw. Tuurlijk kon hij ook een vrouw, een zuster in de Heere Jezus trouwen. Echter hij bleef alleen en kon ook alleen blijven. Sommige mensen kunnen dit, alleen de meeste mannen kunnen dit niet.

Als een opziener getrouwd is en kinderen heeft dan behoren deze kinderen ook gelovig te zijn. Deze kinderen zullen niet beschuldigd worden van overdadigheid of ongehoorzaamheid. Wat is overdadigheid. In het Engels staat er riot wat betekent herrie maken, oproerig zijn. Dus geen opstandige kinderen omdat er dan wat kwaads van gezegd kan worden en dat kan dan weer leiden dat een opziener zijn ambt moet beindigen wegen deze feiten.

 

Titus 1:7

Want een opziener moet onberispelijk zijn. Als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker.

 

Vers 7: Aan een oudste en/of voorganger van een plaatselijke gemeente behoort men niets aan op te merken in negatieve zin. Hij moet weten hoe hij in het huis van God welke is de Gemeente, het lichaam van Christus moet verkeren, zich behoort te gedragen. Hoe hij met andere mensen omgaat is dus erg belangrijk. Hij moet een liefhebber van mensen zijn. De laatste tijd horen wij veel van misbruik binnen plaatselijke gemeenten hier in Nederland. Via de media komt het nu naar buiten terwijl vroeger dit niet of nauwelijks ter sprake kwam. Nog veel wordt verzwegen las ik in de krant en men wil nu binnen de plaatselijke kerken en gemeenten vertrouwingspersonen gaan toevoegen die deze misbruiken en problemen kunnen gaan bespreken met de slachtoffers van dit misbruik. Op zich een goede zaak alleen jammer dat de oudsten en voorgangers te weinig of helemaal niet deze dingen binnen de plaatselijke gemeenten kunnen oplossen. Iemand die graag het ambt van een opziener wil doen begeert een voortreffelijk werk en hij behoort goed te kunnen omgaan met al de leden die hem zijn toevertrouwt. Ook machtsmisbruik hoor je veel van dat voorgangers dit veel gebruiken. Het duurt soms jaren voordat dit aan het licht komt omdat de leden meestal bang zijn voor confrontatie. Een voorganger of oudste, opziener behoort dit niet te doen. Hij moet niet te bestraffen zijn. Hij behoort een huisverzorger zijn. Hij, de opziener behoort om mensen geven en behoort ook geliefd te zijn binnen de plaatselijke gemeente! Hij behoort de liefde van God, niet alleen Zijn Woord maar ook wat er staat wat betreft wandel door Gods kracht uit te stralen en hij behoort ook een goed overzicht te hebben. Hij behoort te weten wat er binnen de plaatselijke gemeente speelt, hoe het is met iedereen of in ieder geval op de hoogte zijn van iedereen die hem zijn toevertrouwt. Niet genegen tot toornigheid: Romeinen 12:19: “Wreekt uzelf niet , beminden, maar geeft de toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden zegt de Heere. Deze woorden behoort een voorganger/oudste/opziener van een plaatselijke gemeente eigen gemaakt hebben in zijn leven zodat de toorn aan God overgelaten wordt. Toornig betekent in woede ontstoken. Dit behoort niet te gebeuren want dit kan leiden tot zonde en dat kan niet binnen een plaatselijke gemeente en zeker een voorganger behoort dit te voorkomen en alles wat misgaat binnen de plaatselijke gemeente aan God over te laten en aan de hand van de Bijbel en specifiek Gods Genade Evangelie rechtvaardig te handelen.

Niet genegen tot de wijn. Dit wil niet zeggen dat gelovigen in Christus geen wijn mogen drinken. In I Timotheus 5:23 wordt wijn zelfs genoemd als een soort medicijn: “Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn om uw maag en uw menigvuldige zwakheden” In Efeze 5:18 staat geschreven: “En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest”. Persoonlijk denk ik dat het niet slecht is om af een toe 1 wijntje te drinken maar daar moet je het dan ook bij laten. Meer drinken leidt tot dronkenschap en dan kan men niet meer helder denken. Veel alcoholische dranken drinken is slecht voor het lichaam. Het gevolg kan zijn verslaving en daar is moeilijk van af te komen net als roken. Een lange tijd geleden had je de reclame op TV over drank dat drank meer kapot maakt dan je lief is. We moeten niet vergeten beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus, dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in ons woont. In 1 Korinthe 6: 19-20 staat geschreven het volgende: “Of weet

gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt? Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn”

Geen smijter. Wat betekent een smijter? Het is een vechtersbaas. Een opziener kan zeker geen vechtersbaas zijn. Gauw boos worden is ook niet de bedoeling en dat doen vechtersbazen!

Geen vuil-gewinzoeker: wat betekent dit? Dat iemand alleen maar de eer aan zichzelf geeft en niet aan een ander. Eigenlijk is het iemand die alleen maar opschept over zichzelf en de aandacht gaat alleen maar uit naar hem. Dit is natuurlijk ook niet de bedoeling dat een opziener zich zo opstelt.

Titus 1:8-9

Maar die gaarne herbergt, die de goeden liefheeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis; Die vasthoudt aan het getrouwe Woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te weerleggen.

 

Vers 8: Een opziener of oudste behoort iemand te zijn die een liefhebber is van mensen. Hij houdt van mensen. Nodigt altijd mensen bij hem thuis uit. Ze mogen ook bij hem slapen als ze van verre komen. Nu was het de gewoonte om mensen uit te nodigen thuis in de tijd toen de apostel Paulus nog leefde op aarde. In het Midden Oosten zijn mensen ook meer gastvrij dan hier in het westen en met name in Nederland. Mensen hier in Nederland over het algemeen zijn nogal gereserveerd. Eerst een afspraak maken en dan pas komen, dat is het vaak. Je kan niet zo maar bij iemand op bezoek gaan. Dus als iemand een opziener wil worden dan behoort hij dit ook te leren: liefhebber te zijn van mensn en het behoort ook al een beetje in hem te zitten.

2 Die de goeden liefheeft. Wie zijn die goeden? Antwoord: broeders en zusters in de Heere Jezus Christus.

3: Matig. Wat betekent nu matig? Ingetogen, sober. Het moet niet iemand zijn die ergens aan verslaafd is.

4: Rechtvaardig: We zijn al gerechtvaardigd als kinderen van God. Wij zijn al recht met God. Rechtvaardig zijn wij niet van nature maar in Christus wel. Het moet iemand zijn die eerlijk is. Hij vertelt geen leugens en ook met afspraken: hij komt ze na.

5: Heilig betekent apart. Zijn wandel behoort apart/ heilig te zijn. Volmaakt te zijn. Het moet niet iemand zijn die de zonde dient.

6: Kuis: Dit betekent rein, zuiver. Eerbaar. Het mag absoluut niet iemand zijn die onreine dingen heeft gedaan bijvoorbeeld op sexueel gebied.

 

Vers 9: Vasthouden aan het getrouwe Woord. Wat is het getrouwe Woord dat naar de leer is? Het antwoord op dit is Romeinen 16:25-26 waar staat geschreven: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;” Een opziener of oudste/bishop behoort zich aan de leer der Genade van God vasthouden en daar ook voor staan zodat hij mensen die tegenstaan op een juiste manier de gezonde leer kan uitleggen. Niet in discussie gaan maar de waarheid vertellen en andere mensen die graag de boodschap van Genade willen leren kennen deze ook leren en hen ook aansporen om te leren. Dit is onder andere de taak van een oudste/bishop, opziener. Wat erg belangrijk is zijn deze woorden van de apostel Paulus aan Timotheus en ook aan ons: “Predik het Woord, houd aan tijdig, ontijdig, weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer” II Timotheus 4:2

 

Titus 1:10

Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn.”

 

Vers 10: Er zijn veel ongeregelden op Kreta zegt de apostel Paulus hier in dit vers. In het Engels unruly. Wat betekent dit woord ongeregelden? Van het Griekse woord anupotaktos disobedient. Ongehoorzaam. Dus er waren ongehoorzame mensen op Kreta zegt de apostel Paulus. Mensen die het Evangelie van Genade niet geloven en er ook niet voor staan. Er is niets onder de zon. Vandaag de dag zie alleen maar ongehoorzaamheid in “de Christelijke wereld”. Kijk alleen maar hier in Nederland. Jammergenoeg is het één grote chaos doordat mensen het Genade Evangelie niet kennen en ook niet willen leren kennen en als ze er van gehoord hebben hier niet voor staan. Dus wat de situatie van Kreta was zo'n 2000 jaar geleden gebeurt nu nog.

Wat zijn ijdelheidsprekers? In het Engels staat er vain talkers. Empty, idol, vanity. Het betekent mensen die met loze woorden spreken wat geen enkele betekenis heeft. Die waren er ook veel op Kreta en ook tussen de gelovigen en ook mensen die andere mensen verleiden bijvoorbeeld weer terug te gaan naar de wet van Mozes. Deze waren er genoeg want er waren ook Joden op Kreta vanwege de diaspora. De apostel Paulus waarschuwt Titus hiervoor want hij had het met eigen ogen ook gezien en gehoord. Hij was daar geweest Paulus want hij had Titus daar achtergelaten. Dit moet zijn geweest tussen zijn eerste en tweede gevangenschap te Rome. In I Timotheus 1: 5-7 lezen wij het volgende: “Maar het einde van het gebod is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten, en uit een ongeveinsd geloof. Waarvan sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdel spreken; Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen.” Hier komt het weer naar voren: ijdelspreken. Deze situatie was toen een groot probleem en ook nu vandaag de dag. Wat is het antwoord hierop? Dit kunnen wij lezen in het volgende vers.

 

Titus 1:11

Die men de mond moet stoppen, die gehele huizen afkerig maken, lerende wat niet behoort , om vuil gewin.

 

Vers 11: Deze mensen moest Titus de mond stoppen of snoeren. Hoe moet dat dan want deze mensen gaan van kwaad tot erger en maken een heleboel mensen afkerig van het Genade Evangelie? In de kerken alleen al in Nederland zie je niets anders meer dan onwaarheden die verkondigd worden. De beste manier, de beste weg om de mensen de mond te stoppen is niet door geweld of menselijke strategie maar door de gezonde, juiste leer te verkondigen namelijk het Evangelie van Genade. Romeinen 16:25-26: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel van de eeuwige God tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt.

Dit Evangelie, het goede Nieuws voor u en mij beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus bouwt u op. Dit is de juiste leer, de goede leer van God voor vandaag. Andere leringen zijn vals! Galaten 1:6-9. Leest u deze woorden van God in de Statenvertaling! Als u dit Evangelie van Genade nog niet kent: u bent door dit Evangelie behouden Efeze 2:8-9. Leer dit kennen en ga hiervoor staan en keert u af van onzinverhalen en onjuiste leer! Leer de brieven van de apostel Paulus kennen wat uw geestelijk voedsel is voor vandaag!!!

 

 

Titus 1:12
Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: De Kretensen zijn altijd leugenachtig,

kwade beesten, luie buiken

 

Vers 12: Opvallend in dit vers is dat een eigen profeet van Kreta zelfs gezegd heeft dat de inwoners van Kreta leugenachtig zijn, kwade beesten en luie buiken. De ongelovigen te Kreta waren slechte mensen van nature. In het algemeen zijn wij allemaal slechte mensen van nature. In Romeinen 3:4 lezen wij het volgende: Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; zoals geschreven is: Opdat Gij rechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint wanneer Gij oordeelt” De mensen in het bijzonder op Kreta waren leugenaars en u kunt zich wel voorstellen hoe dit zou zijn geweest voor een jonge man als Titus die daar achtergelaten werd om oudsten aan te stellen van stad tot stad daar op dat eiland. Weinig mensen waren te vertrouwen dus dit was erg moeilijk voor hem als je voor Gods Waarheid en Genade staat. De mensen waren ook kwade beesten, luie buiken. Zondaars van nature zoals u en ik en vanuit onze natuur zijn wij geen haar beter: liever lui dan moe is het gezegde wat we vandaag de dag nog gebruiken. De wereld vandaag is er niet beter op geworden want wat hier was op Kreta is nu overal op aarde. Mensen zijn nog steeds lui en even slecht als toen op Kreta door de zondeval. Ook in Psalm 116 spreekt de Psalmist hierover in vers 11: “Ik zeide in mijn haast: Alle mensen zijn leugenaars” Aan Timotheus zegt de apostel Paulus deze woorden: “En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren” 2 Timotheus 2:2. Dit overeenkomend met Titus 1:1.

Er was veel ongerechtigheid/corruptie op het eiland Kreta en hoe moest Titus dan ouderlingen/oudsten aanstellen? Wij mogen ons ook afvragen aan wie wij Gods Genade Evangelie uitleggen en of die mensen in staat zijn om dit weer door te geven. De meeste mensen in deze wereld zijn lui en willen niet het Genade Evangelie leren kennen en daarvoor gaan staan.

U lezer in Nederland: doe niet zoals de meeste mensen die lui zijn en weigeren Gods Genade te leren kennen. Leer het Evangelie van Genade Handelingen 20:24 kennen door de brieven van de apostel Paulus te lezen, leren, bestuderen en ga daarna daarvoor staan!!! Getrouwe mensen heeft God nodig om Zijn Genade Evangelie bekend te maken aan mensen!

 

Titus 1:13

Dit getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof

 

Vers 13: Het getuigenis is waar dat mensen over het algemeen lui zijn. Dit zijn mensen van nature en de mens in het algemeen wil God niet leren kennen door middel van Zijn Woord! Dus het getuigenis van de profeet uit Kreta is waar en niet alleen voor Kreta gold dit, het geldt nu nog steeds want wij leven nog steeds onder de bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3 en dat bijna 2000 jaar!!! Titus had een zware taak daar op Kreta want hij moest ze scherp bestraffen als ze te bestraffen vielen. In het Engels staat er rebuke them sharply! Wat betekenen precies deze woorden? Rebuke betekent hier vermanen in positieve zin, hen aansporen om te stoppen met niets te doen en mee te helpen in de bediening. Dat betekenen deze woorden. Hen te bewegen om het Genade Evangelie te leren kennen en daarvoor te gaan staan zodat de mensen ook gezond mochten worden in het geloof in Christus.

Vandaag de dag zie je dit nog steeds: mensen die niet gemotiveerd zijn om Gods Genade en het Evangelie van Gods Genade te leren kennen met het rechtsnijden van Gods Woord der Waarheid. De meeste mensen vinden het best om niet de waarheid te leren kennen en blijven in de leugen steken.

2 Timotheus 4:2 zegt ons het volgende:”Predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden” Ook Titus moest de mensen vermanen op deze manier net zoals Paulus aan Timotheus dit schreef. Het was een hele taak voor zo'n jonge man als Titus maar hij wist dat hij in Christus meer als overwinnaar was. Niet alleen hij wist dit. Wij broeders en zusters weten en geloven dit ook. De vermaning of aansporing behoort ook in de liefde van Christus te geschieden: met alle lankmoedigheid en leer! We kunnen dit niet vanuit onszelf, we hebben daarbij Gods kracht nodig en ook is hier veel gebed voor nodig.

 

Titus 1:14

En zich niet te begeven tot Joodse fabels, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren.

 

Vers 14: Nogmaals het was een zware taak voor Titus om broeders en zusters in de Heere Jezus Christus te behoeden en te waarschuwen voor Joodse fabels. Wat zijn Joodse fabels? Een fabel zoals we dat ook in  I Timotheus 1:4 kunnen lezen is een mytisch verhaal om een les hieruit te leren. Dit waren Joodse fabels en de Joden waren erg beroemd om hun geslachtsrekeningen. Er waren dan ook Joden op Kreta. Zij leerden mensen de wet weer te onderhouden. In Handelingen 15:1 hebben we zo'n voorbeeld: “En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broeders, zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Dit waren geboden van de Joden volgens de wet van Mozes. Niet alleen over Joodse fabels wordt hier in dit vers gesproken; ook geboden van mensen. Naar de Kolossense gelovigen schreef de apostel Paulus: Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, glijk of gij in de werel leeft met inzettingen belast? Namelijk raak niet, en smaak niet en roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. Denwelke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst, en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees Kolossensen 2:20-23. Deze fabels en geboden der mensen brachten de gelovigen op Kreta van de waarheid en dat moest juist niet gebeuren! Aan Timotheus schreef de apostel Paulus het volgende: Noch zich te begeven tot fabels en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. I Timotheus 1:4. Dit alles wat tegen de waarheid indruist bouwt gelovigen in Christus niet op. Wat opbouwt is de waarheid. Lees Romeinen 16:25-26 en II Timotheus 2:15 het rechtsnijden van Gods Woord der Waarheid! Wij als gelovigen die de waarheid kennen behoren hiervoor te waken en altijd wakker te zijn dat we zelf niet van de waarheid afgetrokken worden tot valse leringen, onzinverhalen etc wat ons niet opbouwt.

Titus 1:15

 

Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt.

 

Vers 15: Wat betekenen deze woorden: alle dingen zijn wel rein de reinen. Wie zijn de reinen? Wij als gelovigen zijn gereinigd door het bloed van Christus. Wij zijn de reinen en voor ons zijn alle dingen rein. Ook hier in dit vers de gelovigen op Kreta, leden van het Lichaam van Christus waren dus rein en voor hen waren alle dingen rein. Maar voor de bevlekte en ongelovigen toen maar ook nu in deze wereld is niets rein omdat hun verstand en geweten bevlekt zijn. Ongelovigen kunnen niets doen uit geloof. Hun weg is de weg van de dood. Ja, iemand zou kunnen zeggen dat veel ongelovigen goed zijn voor hun naaste en toch ook goede dingen kunnen doen. Hier staat het toch zwart op wit dan hun verstand en geweten bevlekt zijn. Zij zijn onder de zonde. Onder de macht van de zonde. Hun motivatie is niet hetzelfde als voor de gelovige die zorgt voor zijn naaste. Voor de ongelovige is het vaakt eigenbelang maar voor de gelovige is het vaak door de liefde van Christus dat hij mensen benadert. Een heel andere motivatie. Ongelovigen kunnen dus niets doen uit het geloof of door het geloof van Christus want zij kennen Christus niet. Wij als gelovigen kunnen elke dag, elk moment kiezen tussen de zonde dienen of God te dienen. Christus woont in ons door Zijn Geest en daardoor kunnen wij geestelijk dingen onderscheiden.

Titus 1:16

Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk

zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.

Vers 16: Wie zijn die zij? Dit zijn de ongelovigen. Voor hen is geen ding rein. Zij zeggen wel en erkennen wel dat God bestaat. Ergens weten de ongelovigen wel dat God bestaat alleen zij erkennen Hem niet als hun persoonlijk Verlosser in hun levens. Zij vervloeken Hem en vragen telkens weer een vloek over zichzelf aan Hem terwijl ze al veroordeeld zijn door Hem. Johannes 3:18 zegt ons het volgende: “Die in Hem gelooft , wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, dewijl hij niet geloofd in de Naam des eniggeboren Zoon van God” En in Johannes 3:36 lezen wij : “Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal eht leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” De ongelovige is geestelijk dood, eeuwig dood en daarom is zijn of haar leven gruwelijk en ongehoorzaam en niet geschikt voor het Werk van God wat God heeft voorbereid. Zij kunnen niets goeds doen. Zij kunnen niet wandelen. Zij kunnen niet kiezen tussen de zonde dienen en God dienen omdat zij eenvoudig weg God niet kennen in hun levens. In Romeinen 1 vers 21 lezen wij : Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden” De ongelovigen hebben Hem, God niet nodig in hun levens. Zij zijn de kinderen der ongehoorzaamheid en de tegenstander van God satan werkt in hen, hij heeft hen in zijn greep Lees Efeze 2:2

 

Titus 2:1

Doch gij, spreek hetgeen der zonde leer betaamt.

 

Vers 1 De apostel Paulus vermaant hier Titus met deze woorden: Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. In het Engels staat er geschreven: But thou speak the things that become sound doctrine!

Gezonde leer welke ook krachtig is! Titus was de leider, de pastor op Kreta en Timotheus de pastor in Efeze! Een pastor onder deze bedeling van Genade en als hij dit kent en gelooft moet niet heen en weer geslingerd worden met allerlei wind of leer. Laten wij lezen Efeze 4;14: Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arligstigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen” Hij behoort te staan voor de Waarheid van God namelijk het Genade Evangelie! En dit is de leer die hier bedoeld wordt, wat de apostel Paulus tegen Titus en Timotheus zegt!!!

De leer hetgeen de apostel Paulus predikte!!!! Laten wij lezen Romeinen 16:25-26: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt” De apostel Paulus predikte het Evangelie van Genade Handelingen 20:24 en er is geen ander Evangelie dan dit Evangelie! Galaten 1: 6 -9 zegt ons dit: “Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van degene , die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij , of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buitgen hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt” Lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: Door dit Evangelie worden wij nu behouden. Wij worden behouden door het geloof plus niets. Het is het geloof van Christus wat ons behoudt!!!! Efeze 2:8-9 zegt ons: Want uit Genade zijt gij zalig (behouden) geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave ( cadeau!). Niet uit de werken, opdat niemand roeme!!!

Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus: Titus wordt hier vermaand om deze boodschap, het Evangelie van Genade te prediken. Niet alleen hij, ook Timotheus wordt vermaand en dat kunnen wij lezen in 2 Timotheus 4: 2-4: Predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels” Dus Timotheus alsook Titus worden vermaand, aangespoord om het Evangelie van Genade te verkondigen wat ten eerste aan de apostel Paulus bekend werd gemaakt vanuit de hemel door de opgestane Heere Jezus Christus. Dit is het Evangelie voor ons vandaag en dit is ook wat met gezonde leer aangeduid wordt! Dit behoren wij te vertellen aan de mensen ( Lees II Korinthe 5:19-21)! Als u, broeder en zuster in de Heere Jezus Christus, dit Evangelie van Genade niet kent, leer het kennen! En ga er voor staan! Doe niet zoals de Galaten of andere mensen in dit land of in de wereld die allerlei leraren, predikers willen horen naar hun eigen begeerlijkheden: zo van dit is zo'n fijne dominee of predikant of voorganger. Ga Gods Woord ontdekken, Gods Genade en leer de brieven van de apostel Paulus kennen!!! Deze bouwen u op want al had u tienduizend leraren in Christus, u hebt niet vele vaders want de apostel Paulus is uw voorbeeld en dat behoren wij te volgen. We lezen I Korinthe 4:15-16 waar staat geschreven: “Want al hadt gij tien duizend leermeesters in Christus, zo heb gij toch niet vele vader; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld. Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers!” We behoren de apostel Paulus te volgen in het Evangelie van Gods Genade lieve broeders en zusters. Een oproep aan allen die dit lezen: verspil uw tijd niet door allerlei onzinverhalen en leringen der mensen te geloven! Ga Gods Woord , Gods Genade Evangelie kennen zodat u ook sterk wordt in Christus want dit wil God! I Timotheus 2:3-4: “Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker; Welke wil, dat alle mensen zalig (behouden) worden, en tot kennis der waarheid komen” Lees ook Kolossensen 1:5-6!!!!

 

 

Titus 2:2

Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid.

 

Vers 2: Er staat hier dat oude mannen in de plaatselijke gemeente nuchter behoren te zijn. In het Engels staat er sober. Het betekent niet dat ze niet mogen drinken of eten. Het betekent hier in dit vers dat de oude mannen waakzaam zijn. Dus ook wat betreft de boodschap van Genade. Dat ze dit voorstaan en ook overzicht hebben over wat er gebeurt in de plaatselijke gemeente of groep van mensen die bij elkaar komen thuis of in een gebouw. Dat het Genade Evangelie niet wordt vervangen voor een sociaal Evangelie of dat er een mix komt van Genade en wet of koninkrijk. Oude mannen in de gemeente hebben meer ervaring en weten wat goed en wat kwaad is omdat ze dit al een paar keer hebben meegemaakt waarschijnlijk. Wat betekent stemmig: kalm en dat betekent dat ze niet gauw boos worden of onrustig worden over dingen die niet helemaal lopen moeten zoals ze moeten. Voorzichtig. In het Engels staat er temperate wat betekent gematigd dus niet overdreven of overdrijven! Gezond in het geloof. Hoe kan men gezond zijn in het geloof? Dit kan alleen als je het Genade Evangelie kent en daarvoor staat en ook staat voor het rechtsnijden van Gods Woord der Waarheid Handelingen 20:24 en 2 Timotheus 2:15. Dan blijf je gezond in het geloof en als je daarvan niet afwijkt. Daarnaast is er geen gezond geloof in Christus. In de liefde: dit is de liefde van Christus. Niet eigen liefde maar Gods liefde door mensen heen werkend naar andere mensen toe. En in lijdzaamheid: veel kunnen verdragen, verdraagzaam zijn in houding naar andere mensen toe. Dit leert men in de loop der jaren en als mannen ouder zijn dan lukt dit beter dan dat ze nog jong zijn in het geloof in Christus. Dus het is belangrijk dat oude mannen meeregeren in een plaatselijke gemeente of kerk omdat zij de ervaringsjaren hebben. En zij kunnen ook vaak geraadpleegt worden als er iets is of als er om advies gevraagd.

Titus 2:3

De oude vrouwen evenzo, dat zij in hun dracht zijn, gelijk de heiligen betaamt, dat zij geen

lasteraarsters zijn, zich niet to veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede

 

Vers 3: Wat een richtlijnen ook voor vrouwen die ouder zijn in de plaatselijke gemeente. Deze instructies kreeg Titus van de apostel Paulus en het geldt nu nog steeds. Ook de oudere vrouwen in de plaatselijke gemeente zal nuchter behoren te zijn. Niet genegen tot veel drinken waarin alcohol zit. Het gedrag van deze vrouwen behoort overeenkomstig Gods Woord van Genade te zijn. Ze behoren geen lelijke dingen te zeggen, niet te roddelen of kwaad te spreken over een ander. Zij behoren Gods Woord van Genade en andere delen uit de Bijbel uit te leggen aan andere vrouwen in de gemeente. In vers 4 lezen wij ook de jonge vrouwen te leren hoe zij zich behoren te gedragen. Leraressen van het goede dus Gods Woord van Genade Handelingen 20;24, Romeinen 16:25-26. Zuivere leer verkondigen alleen naar andere vrouwen toe. Zij behoren de mannen niet te leren. Oude of oudere vrouwen hebben ook veel meer levenservaring en die kunnen ze delen met jongere vrouwen binnen de gemeenten zodat die ook het voorbeeld van de oudere vrouwen overnemen. Blijkbaar waren er wel oudere vrouwen die regelmatig veel dronken en kwaad spraken over van alles en nog wat en over personen zodat Paulus hier de richtlijnen geeft. 

 

Titus 2:4

Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, hun mannen lief te hebben, hun kinderen lief te hebben.

Vers 4: De oudere vrouwen binnen de plaatselijke gemeente en dat gold niet alleen voor Titus die aan het hoofd stond van plaatselijke gemeente (n) op Kreta maar ook voor ons als wij een plaatselijke gemeente hebben, hebben een taak en die taak is het goede voorbeeld zelf geven maar ook de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn. In het Engels staat er to be sober wat betekent stemmig. Niet overdreven veel drinken, eten, te veel uiterlijk vertoon (opmaken overdreven doen), niet egocentrisch te zijn maar juist als de jonge vrouwen getrouwd zijn hun mannen lief te hebben en hun kinderen als ze kinderen hebben. Dat betekent hun mannen getrouw zijn in alles ook al zouden die mannen niet altijd aardig doen. Jongen vrouwen worden geleerd te letten op gevaar van overmatig drankgebruik, drugsgebruik, roken en andere dingen die niet opbouwen maar zijn tot verzadiging van het vlees. Dit kunnen oudere vrouwen beter want die hebben veel meer levenservaring dan de jonge vrouwen. Het is ook belangrijk dat jonge vrouwen niet alleen hun kinderen liefhebben maar ook onderwijzen, opvoeden overeenkomstig Gods Genade Evangelie zodat de kinderen net als Timotheus van jongsaf aan de Schrift leren en dit ook geloven. Laten wij lezen in II Timotheus 1:5: “Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, en inuw moeder Eunice; en ik ben verzekerd dat het ook in u woont” Gods Woord van Genade doorgeven aan je eigen kinderen (mits je ze hebt) is erg belangrijk zodat zij ook hiervoor kunnen gaan staan als ze oudere worden en daardoor zichzelf en anderen kunnen beschermen voor valse leringen. Helaas gebeurt dit niet altijd. Als ouders kan je niet voor je kinderen kiezen. Zij behoren zelf de keuze te maken en ten eerste de Heere Jezus Christus te aanvaanden als persoonlijk Verlosser en ten tweede de Waarheid, het Evangelie van Genade Romeinen 16:25-26 te leren kennen. Je gunt je kinderen ook datgene wat jezelf ook gelooft alleen kinderen behoren zelf die keuze te maken. Het is een kwestie van heel veel geduld te hebben met kinderen. 

 

Titus 2:5

Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde.

 

Vers 5: Het zijn veel instructies wat de oudere vrouwen in de plaatselijke gemeente de jonge vrouwen behoren te leren. Niet alleen voorzichtig te zijn, hun mannen lief te hebben en hun kinderen lief te hebben. Er is meer: matig te zijn. Wat betekent matig zijn? In het Engels staat er discreet. Het betekent matig te zijn met drankgebruik. Kijk het betekent niet dat mensen niet alcohol mogen drinken maar het moet niet zo zijn dat mensen dronken daarvan worden.

Het tweede is het huis te bewaren. Wat betekent dit. Als vrouwen kinderen hebben dan is het beter om meer te zorgen voor de kinderen, er voor de kinderen te zijn dan carriere maken. Als de kinderen de deur uit zijn en opzichzelf wonen dan kan je als vrouw weer buiten de deur dingen gaan doen zoals werken. Dit wil niet zeggen dat je als vrouw als je kinderen hebt niet mag werken. Alleen is het beter dat je er ook bent als de kinderen weer thuis komen uit school. Tegenwoordig zie je veel buitenschoolse opvang hier in Nederland en zitten de kinderen vaak tot 5 uur s'middags op deze opvang. Sommige kinderen wel elke dag. Of dit zo goed is weet ik niet. Aandacht voor de kinderen als je ze hebt is erg belangrijk en zeker als de kinderen nog naar school gaan en nog niet op eigen benen kunnen staan. Ze hebben dan echt een moeder nodig die voor ze klaarstaat en de kinderen kan helpen. Natuurlijk is het ook belangrijk dat een vader er ook is als hij dan thuis is na zijn werk. Dat hij ook meehelpt in het opvoeden van de kinderen (gezin) en ook voor hen zorgt.

Het derde is hier goed te zijn. Goed zijn voor de kinderen, hun eigen mannen. Goed het huis bewaren. Wat betekent hun eigen mannen onderdanig. Als vrouw, geestelijke vrouw, geef je de man alle eer. Je gaat niet over hem heersen zoals je zoveel ziet in deze wereld. De man is het hoofd van de vrouw en Christus is het Hoofd van iedere man. Als de jonge vrouwen dit doen dan wordt Gods Woord van Genade niet gelasterd. Gods Woord werkt dan door

Titus 2:6

Vermaan de jonge mannen insgelijks, dat zij matig zijn.

 

Vers 6: Vermaan de jonge mannen net zoals de jonge vrouwen om matig te zijn. Niet overdadig veel drank te drinken. Hier in Nederland kennen we allemaal de reclame wel dat drank meer kapot maakt dan je lief is en dat is ook zo. In het Engels staat er to be sober minded wat betekent nuchter. Dus niet dronken van wijn of alcoholische dranken. In de plaatselijke gemeente is dit erg belangrijk zodat jonge mannen een goed voorbeeld zijn voor anderen en ook het goede voorbeeld van de oudere mannen overnemen en dat zichzelf eigen maken. Dat Gods Woord van Genade hen mag overtuigen hiervan.

Dus jonge mannen behoren zich in de plaatselijke gemeente bezig te houden met Gods Woord en Het Woord van Zijn Genade en dat beschermt hen tegen drinken. Je kan niet dronken zijn en ook nog Gods Woord lezen of bestuderen!  Bovendien maakt overmatig drankgebruik je hersencellen kapot.

Titus 2:7

Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede werken, betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid.

Vers 7: De apostel Paulus vermaant hier Titus dat hij zichzelf zou tonen aan de gelovigen in alles een goed voorbeeld. Een voorganger als Titus behoorde een voorbeeld te zijn voor andere gelovigen en ook niet gelovigen zodat er niets kwaads over hem gesproken kon worden. Hij behoorde betrouwbaar te zijn in zijn handelen met mensen. Dit kon en kan alleen bereikt worden doordat hij zich zou laten leiden door Gods Geest door Gods Woord en dat is nu ook nog zo. Dan komen die goede werken, welke God heeft voorbereid ook aan het licht als we ons laten leiden door Zijn Geest wat samengaat met Zijn Woord Romeinen 10:17.

Ook moest deze jonge voorganger Titus een toonbeeld zijn van de leer en deze niet vervalst. De leer dus niet onvervalst. Wat betekent dit? Dat de leer die de apostel Paulus verkondigde en dat is: “Hem nu , Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest” Romenen 16:25. Deze leer die de apostel Paulus verkondigde, de leer der Genade Gods dat die leer zuiver gebracht zou worden door Titus maar ook wordt hier gesproken over deftigheid. Het betekent eigenlijk als je het Engelse woord mag begrijpen gravity= ernst. Zeer serieus moet er omgegaan worden met Gods Woord van Genade en het Woord rechtgesneden. Handelingen 20:24, Romeinen 16:25. Oprechtheid. Een voorganger behoort ook oprecht te zijn. Betrouwbaarheid komt hier in het woord weer naar voren. Het is een man een man, een woord een woord. Het Evangelie behoort verkondigt te worden en dat ook zuiver en niet vals maar zoals het er staat in Gods Woord. Uit dit woord kunnen wij als gelovigen veel van leren. Ook wij als wij de boodschap van Gods Genade kennen, Zijn Goed Nieuws ook onvervalst doorgeven aan degenen die dit ook willen leren kennen

 

Titus 2:8

Het Woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene, die daartegen is, beschaamd worde, en niets kwaads van u zal hebben te zeggen.

 

Vers 8: Niet alleen moest Titus een voorbeeld zijn in de leer en daarnaar handelen in dagelijkse wandel,

ook het Woord van God wat hij zou brengen naar de mensen behoorde gezond en onverwerpelijk te zijn. Zijn preken behoorden zuiver, gezond en wat hij zou zeggen tegen de mensen behoorde geen leugen te zijn. Er waren in die tijd toen Titus op Kreta achtergelaten werd door de apostel Paulus veel tegenstanders en vandaag de dag zijn er ook veel tegenstanders. Er is in deze wereld maar een handjevol mensen die het Evangelie van Genade echt kennen + het rechtsnijden van Gods Woord en hier ook voor staan en dit ook delen met andere gelovigen. Niet alleen kennen en delen van Gods Woord. Ook in wandel een voorbeeld zijn. Lees 2 Timotheus 2:15, Romeinen 16:25-26, Handelingen 20:24. Degenen die tegenstaan: dit kunnen zijn gelovigen die in verkeerde leringen zitten of het kunnen ook ongelovigen zijn. Door Gods Woord als dit zuiver gepreekt wordt, wat hen tenslotte behoort te overtuigen, worden zij beschaamd of gaan ze zich schamen en kunnen niets daartegen inbrengen en ook zij kunnen niets kwaads over degene zeggen die dit Woord van Gods Genade verkondigt. Degene die daartegen is is vaak iemand die een andere leer leert wat niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de Godzaligheid is. I Timotheus 6:3.

Titus 2:9

Vermaan de dienstknechten, dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende.

 

Vers 9: Toen de apostel Paulus leefde binnen het Romeinse Rijk had je veel dienstknechten of slaven. Er was slavernij. Slaven dienden hun heren goed te dienen en onderdanig te zijn. En Titus mocht deze mensen vermanen. Waarschijnlijk waren dit wel gelovige slaven of dienstknechten want een ongelovige slaaf hoe kon hij vermaant worden? Waarschijnlijk was er veel ontevredenheid onder de dienstknechten of slaven of waren ze ongehoorzaam. Daarom dus deze vermaning naar Titus toe van de apostel Paulus om de slaven aan te sporen tot betere houding t.ov hun heren. In alles welbehagelijk zodat hun heren ook vertrouwen in hen hadden. Een mooi voorbeeld in de Bijbel is Jozef die slaaf was van Potifar en uiteindelijk een grote verantwoordelijkheid kreeg van zijn meester. Jozef werkte hard en was in alles welbehagelijk. Een goede houding dus want zijn BAAS was God! Niet tegenspreken betekent gewoon doen wat je opgedragen krijgt. Dit geldt vandaag de dag ook in werk tussen werkgever en werknemer. Een goede werknemer is iemand die zijn taken goed uitoefent zodat daar niets kwaads van gezegd kan worden. En zeker u als lezer en medegelovige in Christus doet alles zonder murmereren en van harte als dat je het voor de Heere zou doen want u dient de Heere Jezus Christus en uw leven is niet meer van uzelf. Galaten 2:20

 

Titus 2:10

Zich niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij de leer van God, onze Zaligmaker, in alles mogen versieren.

 

Vers 10: Wat betekenen deze woorden zich niet onttrekkende? In het Engels staat er Not purloining en dit betekent in het Nederlands verdonkeremanen wat betekent verduisteren, stelen. Dat de dienstknechten niets zullen stelen van hun meesters. Vandaag de dag heb je hier in Nederland geen slavernij in dit opzicht zoals dat in de tijd toen Paulus leefde onder het Romeinse Rijk. Toen had men veel slaven of dienstknechten. Er werd nogal eens wat gestolen maar een slaven of dienstknechten die gelovigen waren in Christus werden vermaand dit niet te doen. Niet naar de oude mens/oude natuur te wandelen maar God te dienen door Zijn Genade en daardoor ook de meester te dienen zodat Gods Woord van Genade ook betrouwbaar over zou komen ook op de meesters die deze slaven hadden. Dit betekende ook dat gelovige slaven Gods Woord van Genade ook eigengemaakt hadden en zo ook God beter konden dienen en daardoor ook hun meesters met alle goede trouw. De meesters werden dan niet wantrouwig maar konden veel aan hun slaven overlaten aan verantwoordelijkheid.

Wat nu erg belangrijk is in deze tijd bijna 2000 jaar later is het volgende: als u Gods Genade Evangelie kent en daarvoor ook staat Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26 en u bent een werknemer en heeft een baas boven u doe net als de gelovige dienstknecht en probeer betrouwbaar over te komen elke dag dat u werkt zodat men niets kwaads over u te zeggen zal hebben. Doe dingen/werk van harte want u dient de Heere Jezus Christus! Lees Galaten 2:20! Net zoals Jozef bij Potifar wat een mooi voorbeeld is voor ons als gelovigen!

Titus 2:11

Want de zaligmakende Genade Gods is verschenen aan alle mensen.

 

Vers 11: De zaligmakende Genade van God. God's Genade is zaligmakend, is reddend door de Heere Jezus Christus. Ïn Efeze 2:8-9 staat geschreven: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme”. Het is door Christus volbrachte werk aan het kruis: dat Hij stierf onze dood en dat Hij is opgestaan uit de dood daardoor worden wij zalig/gered voor eeuwig en deze zaligmakende Genade van God heeft Hij door Zijn Woord van Genade, de brieven van de apostel Paulus, de Bijbel bekend gemaakt! Aan de apostel ten eerste bekend gemaakt ook wel het Geheimenis wat in andere eeuwen der mensen niet is bekend gemaakt maar alleen bekend was bij God voor de grondlegging der wereld. Romeinen 16:25-26. Nu is het bekend en dit kunnen wij lezen in de brieven van de apostel Paulus die ook onze apostel is omdat wij van origine Heidenen zijn maar nu leden van het Lichaam van Christus 1 Korinthe 12:13, Romeinen 11:13. De 12 Apostelen waren oorspronkelijk gezonden tot de gehele wereld maar hebben nooit hun missie voleindigd omdat de boodschap die zij kregen van de Heere Jezus Christus op aarde, de boodschap van het Koninkrijk stopte en God Paulus als nieuwe apostel riep om hem naar de gehele wereld te sturen met een geheel nieuwe boodschap Het Evangelie van Gods Genade Handelingen 20:24 doordat Israel als natie was gevallen Romeinen 11:11, 25 en zij is als natie voor een tijd aan de kant gezet door God. God werkt nu niet met Zijn volk Israel. Dit gaat Hij later weer doen als de GEMEENTE VAN CHRISTUS IS OPGENOMEN! 1 Thessalonicensen 4:13-18, Titus 2:13, I Korinthe 15:51-53, Filippensen 3:20!  Lees deze teksten goed door!!!

Titus 2:12
En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld

 

Vers 12: Gods Woord van Genade onderwijst ons! In Handelingen 20:32 lezen wij het volgende vers: “En nu broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner Genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden” Het bouwt niet alleen ons geestelijk op in kennis, het is ook de praktijk. Het onderwijst ons dat wij on met de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden niet bezig houden maar dat wij matig, rechtvaardig en godzalig in deze wereld, die goddeloos is, zouden leven. Lieve broeder en zusters in de Heere Jezus Christus Gods Genade en het Woord van Genade bouwt ons op en onderwijst ons ook. Zijn Genade, Gods Genade disciplineert ons. Gods Genade heeft een positieve invloed op ons en in ons dagelijks leven. Het is niet zoals de Wet die als een onweer over ons heenkomt. Nee Gods Genade maakt onze harten zacht, doet onze wil buigen. Het is niet meer onze wil maar Gods wil en voorziet in de kracht om God's voorschriften in de praktijk te brengen. Matig betekent niet overdreven veel. We zijn gerechtvaardigd en in de kracht van Gods Woord kunnen wij ook rechtvaardig leven als wij ons laten leiden door Zijn Geest. Godzalig: wat God behaagt naar het Evangelie van Gods Genade. Als wij wandelen volgens het Genade Evangelie dan kunnen wij ook zo leven in deze wereld met al zijn boosheden en onrechtvaardigheden ( corruptie, oorlogen etc)

Titus 2:13

Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus.

 

 

Titus 2:14

Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken

 

Vers 14: Christus heeft Zichzelf voor ons gegeven met het doel ons te verlossen van alle ongerechtigheid en de eeuwige dood waarin wij gevangen waren als mensen. Wat een geweldige boodschap is dit! Prijst God dat Hij dat in Christus voor ons gedaan heeft. Hij zonder zonde en vol gerechtigheid stierf in onze plaats voor ons onrechtvaardige mensen. Wij waren vijanden van God, denkt u dat eens in broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus. Wij waren zonder God in deze wereld, verloren voor eeuwig. Romeinen 5:8 zegt ons het volgende: “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren en in vers 10 van hetzelfde hoofdstuk het volgende: “Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven”

In Christus zijn wij verlost, verlost van de eeuwige dood en alle ongerechtigheid en zonde en met het doel dat wij als Lichaam van Christus, de GEMEENTE, een volk zouden zijn gereinigd door het bloed en ijverig in goede werken welke Hij heeft voorbereid Efeze 2:10. Dat Hij door de GEMEENTE nu zijn Genade en het Evangelie van Genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26 kan bekend maken aan deze verloren wereld. Dit was en is het doel van God en dit doel had Hij voor de grondlegging der wereld! Het werd pas bekend gemaakt toen God Zijn grootste vijand op aarde Saulus riep vanuit de hemel om de apostel te zijn van de Heidenen, de niet Joden Romeinen 11: 13, Handelingen 9, Galaten 1:1

Titus 2: 15

Spreek dit, en vermaan, en bestraf met alle ernst. Dat niemand u verachte.

 

Vers 15: Niet alleen een vermaning/aansporing aan Titus ten eerste, ook aan ons is dit vers gericht. Wij behoren het Goede Nieuws van Gods Genade door te geven aan andere broeders en zusters in de Heere Jezus Christus zodat zij ook de waarheid leren kennen. Dat ze ook mogen weten dat Christus ons verlost heeft van alle onze ongerechtigheid en zonde en dat wij gereinigd zijn door Zijn bloed wat gevloeid heeft op Golgotha. Opdat wij dus een volk zouden worden in Christus ijverig in goede werken welke God heeft voorbereid Efeze 2:8-10. Ook wij, net als Titus, die sterk staan in Gods Genade Evangelie behoren andere mensen te vermanen, aan te sporen om deze wonderbare boodschap te leren kennen en ook te bestraffen als zij niet goed wandelen naar Gods wil. Titus was een voorganger, leider van de gelovigen te Kreta. Hij moest oudsten aanstellen en dit viel niet mee met mensen die lui zijn van nature. Bestraffen met alle ernst. Dat niemand u veracht. Wat betekent verachten? Het betekent minachten, vernederen, negeren. Hij Titus was ook een jonge man net als Timotheus en aan beiden schrijft de apostel Paulus deze woorden. We lezen I Timotheus 4:12: “Niemand verachte uw jonkheid, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid” Een voorbeeld in Christus voor andere gelovigen in Christus en dat niet alleen in Woord dus het Woord der Waarheid Kolossensen 1: 5, II Timotheus 2:15 het Woord der Waarheid rechtsnijden, ook wandel en in liefde en in de geest. Laat Gods Geest onze geest leiden, in geloof en in reinheid dus geen dronkenheid etc. Dat men geen kwaad woord kon zeggen hierover. Een voorbeeld dus voor gelovigen in Christus en ook ongelovigen.

 

Titus 3:1

Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn.

 

Vers 1: Titus moest mensen op Kreta vermanen. Waarschijnlijk waren daar mensen, ook gelovigen, die het gezag van de plaatselijke overheid ondermijnden en zeer eigenwijs waren. Als gelovigen worden wij hier ook vermaand. Wij gaan niet rebelleren tegen de overheden die boven ons staan zoals politie, rechters en andere mensen van het justitieel apparaat. Wij gaan ook niet anderen leren om dit te gaan doen. Romeinen 13:1-2 zegt ons het volgende: Alle ziel zij de machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn door God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God weerstaat; en die ze weerstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen” Dat zij tot alle goed werk bereid zijn. Niet alleen gehoorzaam aan de overheden boven ons maar ook bereid om alle goede werken te doen zodat andere mensen en voornamelijk ook ongelovigen dit kunnen zien als een voorbeeld ook voor hen. Als gelovigen behoren wij ook onze broeders en zusters die niet zo op de hoogte zijn en zwakker zijn dit ook te vertellen en te leren zodat ook zij een voorbeeld mogen zijn voor anderen.

Titus 3:2

Dat zij niemand lasteren, geen vechters zijn, maar bescheiden zijn, alle zachtmoedigheid bewijzende jegens alle mensen.

 

Vers 2: Titus was achtergelaten door de apostel Paulus op Kreta met een grote taak. Hij moest niet alleen oudsten aanstellen. Zijn behoorden ook aan bepaalde regels te houden: niet lasteren= kwaadspreken over iemand anders. Niet alleen geldt dit voor deze oudsten, ook voor ons geldt dit. Geen kwaadspreken over anderen of anderen veroordelen. Hier zijn wij van nature echt goed in om een ander de schuld te geven of om over te oordelen. Zijn wij beter dan een ander mens? Nee totaal niet. Wij zijn beter af dan de ongelovigen in deze wereld maar vergeet niet wat wij eertijds waren en dat komt in het volgende vers aan de orde.  Geen vechters: dus dat ze niet op de vuist gaan, niet gauw boos worden en dan ook overgaan op erger. Nee het behoren bescheiden mensen te zijn en ook mensen die zachtmoedig zijn jegens alle mensen. Nu zult u zich afvragen dit is toch onmogelijk om dit allemaal te hebben. Ja dat is waar,  van nature hebben wij dit niet alleen als wij ons door God laten leiden , ja door Zijn Geest wat samengaat met Zijn Woord dan gaat dit werken. Wat betekent zachtmoedig? Dit betekent vriendelijkheid dus vriendelijk tegen alle mensen zijn. Het heeft ook met veel kunnen verdragen te hebben. Zachtmoedigheid heeft met de vrucht van de Geest te maken . Galaten 5:22 zegt ons: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid” Dit kunnen wij niet uit onszelf produceren. Wij behoren ons te laten leiden door Gods Geest. Lees Galaten 5:25.  Het gebed speelt hier ook echt een rol in. Wij behoren dit ook als gelovigen aan God over te laten en dat Hij ons mag leiden door Zijn Geest en door Zijn Woord! 

Titus 3:3

Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende hatelijk zijnde, en elkander hatende

 

Vers 3: Wij waren voordat wij gelovigen waren in Christus onwijs en ongehoorzaam, dwalend, wij hadden allerlei begeerlijkheden en wellusten, wij waren boos en vol van nijd en wij haten elkaar en leefden hatelijk. Dit waren wij zonder Christus. In Efeze 2:2-3 lezen wij het volgende: “In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen” Broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus: Dit waren wij voordat wij de Heere Jezus Christus aannamen als persoonlijk Verlosser. En deze geest werkt nog steeds in de kinderen der ongehoorzaamheid: de ongelovigen. Wij leven in deze wereld en je heb voor misschien wel 95% te maken met kinderen der ongehoorzaamheid dus die ongelovig zijn. Deze mensen zijn allemaal met deze natuur geboren en doen zo omdat ze niet anders kunnen. Zij kunnen niet kiezen tussen zonde doen en niet zonde doen. Alleen wij als gelovigen kunnen kiezen nu wat we voorheen net als alle andere mensen die niet geloven niet konden doen. Dank God hiervoor!

Titus 3:4

Maar wanneer de goedertierenheid van God , onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is.

 

Vers 4: Maar wanneer. Inderdaad wanneer werd Gods goedertierenheid en Zijn liefde bekend gemaakt aan de mensen? Toen de opgestane Heere Jezus Christus dit aan de apostel Paulus bekend maakte. Hij maakte zijn goedertierenheid dus Genade en Liefde pas bekend door Paulus dit te vertellen en door Paulus kwam het in de wereld tot de mensen en ook tot ons via Zijn Woord van Genade Handelingen 20:24, 32. Dat Christus stierf voor onze zonden en is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking! Romeinen 4:25: Die overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Dit was voor de grondlegging der wereld bekend bij God maar niet bekend bij de mensen en juist toen bij de apostel Paulus pas bekend gemaakt. Het verscheen aan de mensen door Gods Woord en door Gods Geest want dit gaat samen. Gods Genade en Zijn goedertierenheid is geweldig!!! Hij is onze Zaligmaker/Redder. Zijn liefde is tot in eeuwigheid!!!

Titus 3:5

Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan

hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing

van de Heilige Geest.

 

Vers 5: God heeft ons zalig gemaakt. Hij heeft ons gered. Hoe? Antwoord staat in dit vers en wel: niet uit werken der rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben! Hoe dan wel? Naar Zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest. Door Zijn barmhartigheid mijn broeder en zuster! Het laat zien dat onze redding niet afhangt van ons en wij kunnen ook niet door onze werken gered worden! Ook geen religieuze riten of werken kunnen ons dichter bij God brengen en helpen ons niet om zalig te worden. Zoals de waterdoop mijn broeder en zuster dit is een fysieke rite, religieuze rite maar het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest is realiteit. Dit vers laat goed zien dat the apostel Paulus bracht een nieuwe boodschap, de boodschap van Gods Genade en hij deelde ook de bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3! Niet alleen naar de Efeziers, ook aan ons en wij kunnen die lezen in Efeze 3:1-3!!!

Onder de zogenaamde grote opdracht welke de Heere Jezus gaf aan de 11 apostelen waren de instructies erg duidelijk: Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Markus 16:16

Ook Petrus op de Pinksterdag in Jeruzalem verkondigde in Handelingen 2:38 het volgende: “Bekeert u, en een ieder van u worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

De apostel Paulus verklaart dat redding is niet uit de werken der rechtvaardigheid maar redding is door Gods barmhartigheid en door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest. Lieve broeders en zusters: dit laatste is niet door waterdoop. Het bad der wedergeboorte heeft niets met water te maken. Het heeft te maken met het feit dat op het moment dat wij Christus aannemen nieuwe mensen in Hem worden. We zijn dan wedergeboren in Hem Galaten 2:20!!!Denk hier over na mijn beste broeder en zuster en dank God dat het Zijn volbrachte werk is dat ons heeft gered door de Heere Jezus Christus.

Titus 3:6

Die Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker.

 

Vers 6: Wat heeft God rijkelijk over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker? Zijn Genade. Dat we door Zijn Genade door het geloof zijn gered en niet door onze werken die wij gedan zouden hebben maar puur door Zijn Genade in Jezus Christus. In Hem en in Hem alleen hebben wij de rijkdom van God! Wat een geweldige God hebben wij dat Hij ons zo liefgehad heeft en ons nu nog zo lief heeft! Dat we alles in Christus hebben. Lees Galaten 2:20. Wij hebben een enorme rijkdom mijn broeder en zuster in de Heere Jezus Christus. Dit is meer dan al de rijkdom die wij bezitten hier op aarde want dat is tijdelijk maar deze rijkdom in Christus is eeuwig in de hemel!!!! Hij is onze Zaligmaker!

Titus 3:7

Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn Genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven.

 

Vers 7: Dit is echt geweldig wat God heeft gedaan voor ons. Doordat Hij ons gerechtvaardigd heeft in Christus Jezus Zijn Zoon door Zijn Genade zijn wij ook erfgenamen geworden naar de hoop van het eeuwige leven. Naar de hoop van het eeuwige leven is echt belangrijk hier in dit Woord van God. Laten wij lezen Titus 1:2: In de hoop van het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd” Wij als leden van het Lichaam van Christus, de GEMEENTE, zijn niet gered en gerechtvaardigd door enig religieus werk zoals waterdoop, belijdenis, eigen werken die zogenaamd rechtvaardig zijn maar door de Genade van God Efeze 2:8-9! Deze is ons gegeven in Christus onze Zaligmaker voordat de wereld bestond! Laten wij lezen tot slot II Timotheus 1:9: “Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen” God maakte deze afspraak met Zichzelf dat Hij deze wereld zou redden door middel van Zijn Zoon Jezus Christus door Zelf naar deze aarde te komen om voor ons mensen te sterven aan het kruis, ja in onze plaats en op te staan voor onze rechtvaardigmaking I Korinthe 15:3-4, Romeinen 4:25 en dit is zo geweldig en dat voor de grondlegging der wereld!!!! Wij hebben een geweldig grote God en Zaligmaker!!!!

Titus 3:8

Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstig bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn voor de mensen.

 

Vers 8: De apostel Paulus gebruikt deze woorden vaker: dit is een getrouw woord te weten in I Timotheus 1:15, I Timotheus 3:1, I Timotheus 4:9, II Timotheus 2:11,12 en Titus 3:8 wat we hier zien. Dit vers betekent als mensen geloven in de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser en geloven in de Genade van God zij ook begrijpen dat zij in Gods Werk staan en daarin ook mogen wandelen. Goede werken komen van God mijn broeders en zusters in de Here Jezus Christus. Het is Zijn werk! Niet ons werk. Laten wij lezen Efeze 2:10: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” Dit is wat hier in dit vers bedoeld wordt mijn broeders en zusters in Christus!

Laten wij ook in dit verband lezen I Korinthe 15:1 en 2: “Voorts, broeders ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, waarin gij ook staat; Waardoor gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze , als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt” Door dit Evangelie van Genade mogen wij wandelen en dat zijn die Werken die God heeft voorbereid! Geweldig om dit te weten en ook door te geven aan onze medebroeders en zusters in deze wereld!

Titus 3:9

Maar weersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen, en twistingen, en strijdingen over de wet; want zij zijn onnut en ijdel.

 

Vers 9: De apostel Paulus vermaant de jonge Titus hier dat hij dwaze vragen behoort te weerstaan en geslachtsrekeningen en strijdingen over de wet. Kennelijk had de apostel van Titus gehoord dat hij dit nogal moeilijk vond omdat er veel wetgeleerden in die tijd waren op het eiland Kreta waar Titus was achtergelaten om oudsten aan te stellen en de mensen de gezonde leer te verkondigen namelijk het Evangelie van Gods Genade en het rechtsnijden. Er waren daar veel mensen die de wet aanhielden en kwamen met allerlei vragen over dit naar Titus toe om van hem een antwoord te krijgen wat hen zou tevreden stellen. Paulus vermaant hem echter om niet toe te geven aan deze vragen en deze vragen proberen uit de weg te gaan of te vermijden en in ieder geval te weerstaan. Zoals Titus daar moeite mee had hebben wij het ook dus indirekt is dit ook geschreven voor ons als leden van het Lichaam van Christus, de GEMEENTE, waarvan wij deelachtig zijn. Wat zijn geslachtsrekeningen? Genealogie=

 

Eengenealogie is een opstelling van alle personen uit dezelfde familie, uitgaand van de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn (generatie I), die stamvader wordt genoemd. Had iemand in mijn familie die zich hiermee bezig hield. Het is heel apart om daarmee bezig te zijn en ik vraag mij persoonlijk dus ook af wat het nut hiervan is om te weten wie je voorvaders zijn. We weten allemaal dat wij van Adam afstammen dus zondaars zijn en Chritus is gestorven voor onze zonden aan het kruis op Golgotha. Droeg daar onze schuld en stond op voor onze rechtvaardigmaking I Korinthe 15:3-4, Romeinen 4:25. De rest van deze tekst spreekt vanzelf: twistingen en strijdingen over de wet. In II Timotheus 2:23 t/m 26 lezen wij een opmerkelijk iets: “En verwerp de vragen , die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen; Met zachtmoedighei onderwijzende degenen, die tegenstaan; of God hun te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid; En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, waaronder zij gevangen waren tot zijn wil”- Dus aan ons, die Gods Genade Evangelie en het rechtsnijden kennen, om niet te twisten/ geen ruzie te maken over de wet of dwaze vragen die gesteld worden. Dit heeft geen zin en zijn niet tot nut maar tot afbreking en dan komt het vlees en vleselijke gedachten weer naar boven en dit kan leiden tot zonde en zonde behoren wij niet te dienen maar wij mogen God dienen dus vermijden of een geestelijk antwoord geven is altijd beter.

Titus 3:10

Verwerp een ketterse mens na de eerst en tweede vermaning

 

Vers 10: Dit is echt een vermaning van de apostel Paulus aan Titus. Wat betekenen deze woorden: verwerp een ketterse mens. In de Engelse taal staat er heretick. Het komt van het Griekse woord hairetikos a schismatic. Maar wat betekent dit dan? Degene die zich scheidt van de boodschap van Genade Handelingen 20:24 en van de geestelijke gemeenschap die Titus had met de aanwezige gelovigen. Er was verschil van mening en als dit ernstig was met allerlei argumenten dan behoorde Titus zich van deze mens distantieren. In dit kader lezen wij ook Romeinen 16:17: “En ik bid u, broeders, neemt acht op hen, die tweedracht en ergenissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van hen” Dit was niet alleen een vermaning voor Titus, ook voor ons geldt deze vermaning. Afwijken van degene die de boodschap van Genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26 tegenstaat. Dit houdt niet in dat je die mensen als vijanden moet beschouwen maar dat je afstand bewaart van hen. Verwerpen betekent hier weigeren. Weigeren om met deze persoon Gods Woord van Genade te delen want hij of zij is daartegen.

Titus 3:11

Wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld.

 

Vers 11: Als wij de boodschap van Gods Genade kennen en ook het rechtsnijden. Lees Romeinen 16:25 en 26 en II Timotheus 2:15 dan weten wij dat wij een stabiel leven leiden en dat degene die daartegen is verkeerd is en ook zondigt en dat leidt tot een verkeerd leven, geen wandel zoals God het bedoeld heeft in Zijn Woord. Dit leidt tot een onstabiel leven en een leven naar het vlees en niet naar de Geest zoals wij behoren te wandelen en naar de leer der Genade. Dat leven kent ups en downs en heen en weer geslinger met allerlei wind van leer. Efeze 4:14: Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listig tot dwaling te brengen” Dit geeft ons die de waarheid kennen een enorme rust en zekerheid in Christus maar de mensen die dit niet kennen worden bedrogen door valse leer en dit leidt tot dwaling. Laten wij als gelovigen vasthouden aan de leer der Genade en ook aan het rechtsnijden beste broeder en zuster in Christus! En ons te beschermen tegen kwade invloeden niet gaan twisten over vragen die geen nut hebben met mensen die de waarheid niet kennen en daartegen zijn.

Titus 3:12

Als ik Artemas tot u zal zenden, of Thychikus, zo benaarstig u tot mij te komen

te Nikopolis; want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren

 

Vers 12: Waarschijnlijk is de brief geschreven in een tussenperiode waarin Paulus uit de gevangenis was want hij vraagt Titus te komen naar Nikopolis omdat hij Paulus had voorgenomen daar te overwinteren dus de winter door te brengen. Waar lag Nikopolis? Het was een stad in Griekenland en net onder Italie aan de rechterkant als je de kaart van Europa erbij pakt. Zoals je op de foto kunt zien was er in de tijd van de apostel Paulus een amfitheater en ongetwijfeld zullen er meerdere gebouwen gestaan hebben want het was een stad.

Artemas en Thychikus worden hier genoemd. Hij Tichikus was met Paulus in Troas. Dit lezen wij in Handelingen 20:4: En hem vergezelschapte tot in Azie Sopater en Berea; en van de Thessalonicensen Aristarchus en Sekundus; en Gajus van Derbe, en Timotheus en van die van Azie Tychikus en Trofimus” En ook in Efeze 6:21 lezen wij over Tychikus dat hij een geliefde broeder was. Later lezen wij dat Tychikus gezonden werd naar Efeze om tijdelijk de plaats van Timotheus in te nemen omdat de apostel Paulus aan het einde van zijn leven was gekomen en hij nog 1 keer Timotheus wilde zien voordat hij ging sterven. II Timotheus 4:12.
Artemas is alleen genoemd in dit vers. Hij was een medebroeder en arbeider in Christus! Verder lees je nergens meer over hem.

Titus 3: 13

Geleid Zenas, de wetgeleerde, en Apollos zorgvuldig, opdat hun niets ontbreke

 

Vers 13: Zenas. Wie was hij? Een wetgeleerde staat er acher zijn naam. Verder wordt hij niet genoemd in de brieven van de apostel Paulus. Wel de volgende persoon Apollos. Apollos was een Jood uit Alexandrie en in Handelingen 18:24 en 25 lezen wij over hem het volgende: “En een zeker Jood, met name Apollos, van geboorte een Alexandrier, een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde in de Schriften. Deze was in de weg des Heeren onderwezen; en vurig zijnde van geest, sprak hij een leerde naarstig de zaken des Heeren, wetende alleen de doop van Johannes.” We zien en lezen hier dat Apollos een man was die goed kon spreken en dit deed hij ook vol overgave: vurig van geest en hij leerde ook over Gods Woord. Hij wist alleen van de doop van Johannes. Hij wist niet meer en in deze wereld zien we veel gelovigen net als hij die alleen wat weten over de 4 Evangelieen Mattheus, Markus, Lukas en Johannes en een beetje van Handelingen en daar houdt het wel mee op. Oh waren ze maar net als Apollos want in hetzelfde hoofdstuk lezen wij dat Apollos wordt onderwezen door Aquila en Priscilla zijn vrouw en zij leggen hem het Woord van God beter uit de wet Gods nauwkeuriger. Zij leggen hem uit over het Evangelie van Genade en het rechtsnijden Romeinen 16:25 en II Timotheus 2:15 en hij Apollos gaat er gelijk mee aan de slag. Hij overtuigt de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de Schriften, dat Jezus de Christus was en over de kruisdood en opstanding en het eeuwige leven heeft hij zeker met de mensen gedeeld. Geweldig om dit te zien en waren er maar meer mensen zoals hij ook in de land Nederland. Gelovige mensen in Christus in Nederland: Dit is een oproep dat u wakker wordt en ook Gods Genade Evangelie leert kennen en ook het rechtsnijden Handelingen 20:24 en II Timotheus 2:15. GA DE BRIEVEN VAN DE APOSTEL PAULUS LEZEN EN BESTUDEREN!!!!! Dit is waar ik u persoonlijk toe roep!!! Dit Evangelie zal u vrijmaken van allerlei wind van leer waar u nu in zit en het zal u ook vrijmaken dat u niet meer heen en weer geslingerd wordt met allerlei wind van leer door de geveinsheid der leugensprekers die u altijd heeft gehoord! Titus behoorde deze 2 mensen zorgvuldig begeleiden en goed voor hen zorgen zodat ze niets te kort kwamen.

Titus 3:14

En dat ook de onzen leren, goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn.

 

Vers 14: Het was belangrijk voor Titus op Kreta met de achtergrond dat deze mensen in het algemeen een beetje lui waren aan te sporen om in het werk van de Heere te staan Efeze 2:10 zodat dit ook zijn vruchten zou hebben. Dat ze zich zouden leiden door Gods Geest. Dit gold niet alleen voor Titus, het geldt nu nog steeds voor ons ook mijn broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Een onvruchtbaar gelovige is nog steeds een tragedie in het Lichaam van Christus en zeker in de plaatselijke gemeente want die heeft veel invloed op andere gelovigen in die zin dat zij geen zin meer hebben om verder te gaan met Gods Woord en zich te laten leiden door Gods Geest en in het werk van God te staan. Dat werk kan zijn net als bij de Filippense gelovigen die zorgden voor goederen o.a. Voor de apostel Paulus. Dit vloeide voort uit een goede wandel met God! Laten wij Filippensen 4: 14 en 15 lezen: “Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij Filippensen, weet, dat in het begin van het Evangelie, toen ik van Macedonie vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen. Paulus had goederen van hen ontvangen en was erg blij hiermee en dit was ook een teken dat deze gelovigen gegroeid waren in het geloof in Christus. Dit zegt hij ook tegen Titus en ook indirect tegen ons dat wij mogen groeien ook in deze dingen dat dit mag voortvloeien met wat wij weten van Gods Genade Evangelie en dit ook mogen uitdragen naar andere mensen toe. Beste broeders en zusters wij behoren ons dan ook te laten leiden door Gods Geest wat samengaat met Gods Woord.

 

Titus 3:15

Die met mij zijn, groeten u allen. Groet ze, die ons liefhebben in het geloof. De genade zij met u allen Amen.

 

Vers 15: Het laatste vers hier gaat over een de laatste groet die de apostel Paulus aan Titus schrijft. Paulus en degenen die met hem waren groette Titus en alle mensen die met Titus waren. Een speciale groet naar degenen die Paulus en de zijnen ook liefhadden in het geloof. En zoals in alle brieven eindigt hij, Paulus ook deze brief met de woorden: De genade zij met u allen Amen. Vroeger als kind hoorde ik deze woorden ook van de dominee in de kerk waar ik heen ging en wist toen echt de betekenis van het woord genade niet. Het is geweldig om dit nu wel te weten en met de apostel Paulus kan ik dit ook zeggen aan allen die gelovigen zijn in Christus!