Een vreugdevolle Kerst

door 

J.W.Weeda

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat 

Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de 

zondaren zalig te maken......."

 

      Ja lieve broeders en zusters: Christus kwam naar deze wereld om u en ik, zondaars zalig te maken. In Romeinen 5: 8 lezen wij het volgende:Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren" En nu is het dan Kerst en wij lezen met elkaar Lukas 2:10-11: "En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus,de Heere, in de stad Davids"  Dit is Goed Nieuws van grote vreugde want in de wereld waarin wij wonen kennen wij weinig tot geen vreugde. Vaak worden wij daarvan niet vrolijk. Door de zondeval zien wij de zonde en de ellende rondom ons. De mens is zondaar en daarom zondigt die en zal ook sterven Ezechiel 18:4. God heeft een oplossing voor dit probleem namelijk Christus Zelf naar deze wereld te sturen om u en mij te redden, ja de wereld te redden. In Hem is redding, hoop en leven en buiten Hem om is er eeuwige dood. 

Christus kwam ten eerste naar deze wereld om degenen die onder de wet waren te redden. Dit lezen wij in Galaten 4 vers 5: "Opdat Hij hen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden" U kunt nog meer teksten lezen o.a. in Mattheus 1:21, Lukas 1:69 en vers 74. Bestudeer deze teksten! Christus kwam echter, omdat wij de gehele Bijbel hebben niet alleen voor Israel. De Heere Jezus Christus is nu ook niet op aarde. Hij is in de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en heeft vandaag een boodschap van vreugde, vrede en vergeving van zonden door Zijn bloed. Laten wij lezen 2 Korinthe 5:19-21"Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende , hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bad; wij bidden van Christus wege: Laat u met God verzoenen. Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem" Lieve broeders en zusters: Christus is de Redder der wereld!  Een ieder die in Hem gelooft, in Zijn volbrachte werk I Korinthe 15:3,4 zal vergeving van zonden ontvangen en eeuwig leven Romeinen 10:12 en 13. Romeinen 15:13, Efeze 2:8-9. 

Alleen het overdenken van de geboorte van Jezus Christus geeft ons geen vreugde. We behoren ook te weten waarom kwam Hij naar deze aarde! Met Kerst geven mensen elkaar vaak cadeaus of willen ze wat geven aan de armen zoals voedsel of geld maar dit is tijdelijk. De vrede met God door Christus is eeuwig lieve broeders en zusters. En door de Heilige Geest Die in ons woont kunnen wij de vreugde ervaren in ons leven. Geen uiterlijke rituelen of ceremonies. Nee alleen door het hart wat gelooft in het volbrachte werk van Christus. Hij is onze Hoop Kolossensen 1:27-28, Romeinen 10:9-10. Als gelovigen in Christus lieve broeders en zusters mogen wij God verheerlijken in plaats van onszelf. I Korinthe 6:20: Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn" 

 Wat een geweldige God hebben wij Die een werd met ons om ons te redden van de eeuwige dood Efeze 2:5 In Hem kunnen wij ons verblijden "Verblijdt u in de Heere te allen tijd; weer zeg ik: Verblijdt u" Filippensen 4:4