Romeinen 6

 

 Deze Bijbelstudie gaat over Romeinen 6.  Het is één van de belangrijkste hoofdstukken van het Evangelie van genade wat de apostel Paulus ons doorgaf door de Heere Jezus Christus,  Die hem dit vanuit de hemel openbaarde. (bekend maakte)  Voordat we aan dit hoofdstuk beginnen eerst even dit.

   In veel Evangelische gemeenten o.a. Baptistengemeenten gebruiken ze Romeinen 6 om duidelijk te maken dat je gedoopt moet worden met water om lid te worden van hun gemeente of bij Christus te horen.  Ze zeggen dat de Heere Jezus Christus de doop heeft ingesteld ten eerste naar aanleiding van Mattheus 28:19 en ze zeggen ook dat de doop (waterdoop) een symbool van onze dood en opstanding is met de Heere Jezus Christus en dat dit dit uitdrukt.  De waterdoop symboliseert een graf. Romeinen 6:3 wordt dan aangehaald als vers. Daar staat geschreven: “Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Jezus Christus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?”  Mensen lezen over doop en denken gelijk dat het over water gaat (waterdoop).  Althans de tegenstander van God, satan, wil de mensen dit doen geloven.

  We kunnen ons afvragen is dat zo? Gaat het in Romeinen 6: 3 over waterdoop of gaat het hier om een andere doop?  Laten we eens nader bestuderen wat er nu precies staat in Romeinen 6. Dit betekent dat we ook letterlijk lezen wat er staat. Laten wij dit ook in gebed brengen aan God of Hij onze ogen mag verlichten voor wat er precies staat in Romeinen 6 en om ook Gods wonderbare genade te mogen gaan zien. Zoals we al in de aanhef gezegd hebben zal deze Bijbelstudie een vers bij vers Bijbelstudie worden.

Romeinen 6: 1-6

     Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in haar leven?    Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Jezus Christus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding;  Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 

    

        Vers 1: Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?  Wij als geloven zijn door genade door het geloof zalig geworden. In Efeze 2:8,9 lezen wij: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme” Veel gelovigen gebruiken het woord genade en veel mensen geloven ook dat je nu door genade leeft maar weten zij wat dit inhoudt? Wat betekent het woord genade nu eigenlijk? Genade, charis betekent onverdiende vergevingsgezindheid. Genade heb je van God gekregen. Het is niet iets wat je verdient hebt maar toch hebt gekregen van God. Wij verdienden straf in plaats van genade. Wij als gelovigen in Christus zijn zalig geworden door Zijn geloof want het is een cadeau van God, niet uit jezelf, niet uit zogenaamde werken die wij gedaan zouden hebben maar door het volbrachte werk op Golgotha d.m.v. Zijn Zoon voor ons volbracht. Hij stierf op Golgotha voor onze zonden, Hij stierf in onze plaats. Wij konden de straf niet dragen. Hij heeft de straf voor ons gedragen en niet alleen voor ons maar voor de gehele wereld.  Daarom kan je ook niet roemen in jezelf. Het vers begint met als wij nu door genade door het geloof leven dan kunnen wij raak zondigen?  Blijven wij in de zonde? Je krijgt vaak reacties als je mensen vertelt dat we door genade door het geloof gered zijn, dan kan je raak zondigen want het toch vergeven. Beste mensen genade van God is geen vrijbrief om raak te zondigen!

    Vers 2: Dat zij verre. Wij, die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in haar leven?  In het Engels staat er dat God het verbied. God forbid. Het is waarheid dat Gods genade geen vrijbrief is om in de zonde te blijven. Geen vrijbrief om raak te zondigen. Wij zijn aan de zonde gestorven, wij die nu in Christus zijn. In Romeinen 3:8 lezen wij: “En zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden, en gelijk sommigen zeggen, dat wij zeggen: Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Wier verdoemenis rechtvaardig is” Het vers zegt het al: wij zijn aan de zonde gestorven. Dit betekent dat wij niet meer onder controle zijn van de zonde, de zonde heerst niet meer over ons! Daarom hoeven wij ook niet in haar te leven! ? Wij zijn gered van de kracht van de zonde, die heerste in ons waarmee wij geboren zijn, door de Heere Jezus Christus. Wij waren in Adam toen wij geboren waren, de erfzonde was de zondige natuur. Romeinen 5:12 vertelt ons: ”Daarom gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan, in welke allen gezondigd hebben". Nogmaals God heeft ons gered van de kracht van de zonde door de Heere Jezus Christus! Zijn Zoon stierf voor ons zonden, in onze plaats aan het kruis op Golgotha! Hij heeft onze zonden gedragen in Zijn lichaam toen Hij stierf op Golgotha aan het kruis! Lees 2 Korinthe 5:19-21. Romeinen 5:8. 1 Petrus 2:24! 

    Vers 3 De reden dat wij niet blijven in de zonde, lezen wij in dit vers. Onze oude mens is gekruisigd met Christus (zie ook vers 6). In dit vers lezen wij het volgende: Wij zijn in Jezus Christus gedoopt en in Zijn dood! Op het moment dat wij de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser aannamen werd onze oude mens met Hem gekruisigd en begraven met Hem! Wij werden één met Hem.  Zoals in Galaten 3: 27 staat geschreven: “Want zovelen als bij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan” Ook in I Korinthe 12:13 lezen wij: ”Want ook wij allen  zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt”  Toen de Heere Jezus Christus voor ons stierf aan het kruis op Golgotha, werd Hij daarna begraven. Werd Hij in een watergraf begraven?  Het antwoord hierop is nee. Hij werd begraven in een rotsgraf ! In Mattheus 27:59 en 60 lezen wij het volgende: “En Jozef, het lichaam nemende, wond het in een zuiver fijn lijnwaad. En legde dat in zijn nieuw graf, dat hij in een steenrots uitgehouwen had; en een grote steen tegen de deur van het graf gewenteld hebbende, ging hij weg.” Dit vers spreekt dus niet over water. De tegenstander van God, de duivel, wil mensen doen geloven dat zij zich moeten laten dopen naar aanleiding van dit vers. Mensen nemen dit aan zonder erover na te denken wat er precies staat en laten zich met water dopen als getuigenis voor de wereld of als voorbeeld naar aanleiding van dit vers.  In vers 3 van Romeinen 6 staat heel duidelijk dat wij in Zijn dood gedoopt zijn!.  Dit vers gaat over onze identificatie of eenwording met Hem en heeft niets met water te maken. Doordat wij een gemaakt zijn in Zijn dood en opstanding hoeven wij  nu niet meer de zonde te dienen maar in nieuwheid des levens te wandelen. De conclusie is dat de waterdoop geen begrafenis is met Christus omdat Christus niet was begraven in water maar in de rotsen. Christus werd begraven toen Hij dood was terwijl degene die zich met water wil laten dopen al een nieuw leven heeft ontvangen. Gelovigen hoeven niet begraven te worden want ze zijn al begraven. Romeinen 6:3-5. We behoren niet gedoopt te worden in water maar in Jezus Christus. Het is dus onze éénwording met Christus en God heeft dat bewerkstelligt, wij hoeven daar niets aan toe te voegen.  Waterdoop vertelt de wereld niets, alleen dat wij als gelovigen verward zijn.  We kunnen nergens in de Schrift vinden dat waterdoop ooit toegepast werd als een getuigenis of voorbeeld. Romeinen 6:3 heeft te maken met het feit wat Christus al verkondigde in Lukas 12:50: "Maar Ik moet met een doop gedoopt worden: en hoe wordt Ik geperst, totdat het volbracht is!" Deze doop in de dood was de enige gebeurtenis die de prijs voor onze zonden kon betalen! Door deze ene doop zijn wij lid als gelovigen van het lichaam van Christus. Wij zijn hierdoor verbonden met Christus, vlees van Zijn vlees, van Zijn gebeente en Hij, Christus is het Hoofd van het Lichaam.

 

     Vers 4: Wij zijn met Hem begraven! Onze oude mens is niet alleen gekruisigd met Hem maar ook met Hem begraven.  Onze identificatie met Hem.  Door wat? Door de doop in de dood. Dit is onze éénwording met Hem, Christus.  Na 3 dagen stond Christus op uit het graf en wij met Hem. Onze oude mens is begraven met Hem en wij behoren de oude mens te zien als begraven. Wij zijn opgestaan met Hem en wij zijn nieuwe mensen in Hem! Hij is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Efeze 2:5,6 zegt ons: "Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; uit genade zijt gij zalig geworden En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus" Dit is onze positie! Wij zijn burgers van de hemel in Christus. Wij zijn al in de hemel, al dienen wij hier nog op aard! Dank God voor Zijn grote genade waarmee Hij ons heeft liefgehad! En dit mogen wij elke dag doen en ook beseffen.Wij zijn in Christus nieuwe mensen en kunnen nu ook in nieuwheid des levens wandelen.  In Efeze 4: 22,23,24 lezen wij hoe wij elke dag behoren te wandelen: “ Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest  van uw gemoed, En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid” Eerst behoren we te weten dat wij de oude mens in het graf behoren te laten en gaan wandelen naar de nieuwe mens en dat is elke dag. Elke dag mogen wij beseffen dat wij in Christus zijn, nieuwe mensen in Hem, dat wij door de opstandingskracht wandelen mogen naar de nieuwe mens. Nogmaals in deze verzen gaat het niet over waterdoop. Het is een geestelijke doop, geestelijke dood-begrafenis-opstanding met Christus, welke niets te maken heeft met waterdoop plechtigheden. Dit is ook de één doop van Efeze hoofdstuk 4.

     Vers 5: Het gaat in dit vers over de vereenzelviging met Christus, onze éénwording met Hem. Wij stierven met Hem dezelfde dood (gelijk aan Hem), zijn wij met Hem begraven in het graf. Dit is onze oude mens!  Gelijk Hij opstond uit het graf zo ook wij die in Hem zijn! Wij delen dus in Zijn dood, begrafenis en zeer zeker in dezelfde opstanding, Zijn opstanding uit de doden. Dit is nu op dit moment. Het is niet iets wat nog moet geschieden. Dit is reeds geschied.  In Romeinen 8:11 lezen wij het volgende: “En indien de Geest van Hem, Die Jezus uit de doden  opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.”  Dit is nu vandaag de dag. Zijn Geest woont in ons en Die kwam in ons wonen op het moment toen wij geloofden in Christus als onze persoonlijk Verlosser. Wij zijn daarmee verzegeld Efeze 1:13,14!  De Geest van God Die in ons woont maakt onze sterfelijke lichamen levend . Dit is Dezelfde Geest die de Heere Jezus uit de doden heeft doen opstaan! Wij mogen dagelijks dit ervaren en geloven dat Gods Geest in ons woont en elke dag zijn wij levend voor Hem. Door Gods Geest kunnen wij ook geloven door Zijn Woord Romeinen  10:17: “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods”  Aan de gelovigen in Galaten en ook voor ons schreef de apostel Paulus het volgende mooie vers: “Ik ben met Christus gekruisigd, en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft” Galaten 2:20. Dit is dagelijks een werkelijkheid, Hij, de Heere Jezus Christus leeft in mij net zoals Hij in Paulus leefde leeft hij nu in u en in mij.  Dit is de opstandingskracht die God ons geeft elke dag weer opnieuw. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Lees Romeinen 8:37!

     Vers 6:  Onze oude mens, de oude ik, de mens die in Adam was, is met Hem gekruisigd op Golgotha aan het kruis en is begraven in het graf! Dit behoren wij niet alleen te weten en te geloven elke dag weer opnieuw maar ook te accepteren dat dit zo is door het geloof en wij behoren in onze dagelijkse wandel deze oude mens daar in het graf te laten want door de aanwezigheid van de zonde kunnen wij nog zondigen (wij hebben nog de zondige natuur). Het is juist door het besef dat de oude mens is gekruisigd en begraven en hem in het graf te laten kunnen wij kiezen of de zonde te dienen of dat we God dienen. Wij hoeven echter niet meer de zonde te dienen doordat wij nieuwe mensen in Christus zijn.  Laten wij eens kijken hoe dit werkt. In Kolossensen 3: 9 en 10: “Liegt niet tegen elkander, omdat gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van Hem, Die hem geschapen heeft” De mens is van nature leugenachtig. Elke dag liegen wij. God kan niet liegen. Hij is waarheid en Hij spreekt door Zijn Woord alleen waarheid! Hij kan Zichzelf niet verloochenen. II Timotheus 2: 13: “Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelf niet verloochenen” Wij behoren in ons dagelijks leven ons niet bezig te houden met de zonde maar we behoren te leven naar de nieuwe mens die door God geschapen is omdat wij nieuwe mensen in Christus zijn! Wij mogen weten dat de dagelijkse strijd die wij ervaren in ons leven tussen de Geest en het vlees Galaten 5:17: “Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, wat gij wilt” Die strijd is alreeds overwonnen door Christus voor ons want Hij stierf onze dood zodat wij nu zelf onze oude ik mogen laten in het graf als het ware en de oude mens mogen vergeten en ons richten op Christus, ja op het nieuwe leven in Hem.  We behoren ons te laten leiden door Gods Geest Die in ons woont wat samengaat met Gods Woord!  Ons dagelijks voedsel lezen we in de brieven van de apostel Paulus, door God geŃ—nspireerd, voor ons persoonlijk geschreven! Uit de brieven Romeinen t/m Filemon halen wij onze dagelijkse kracht (opstandingskracht). 

     Romeinen 6:7-13:

    "Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. Alzo ook  gij, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf Gode, al uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenenen der gerechtigheid."

 

Vers 7: 

     Wat betekent dit want die gestorven is?  Dit is de oude mens, die is gestorven met Christus aan het kruis en begraven in het graf. De oude mens vol met zonde en onrechtvaardig van nature is gekruisigd en begraven. God verklaart ons nu rechtvaardig want onze oude mens is gestorven dus Hij ziet ons aan in Christus gerechtvaardigd van zonde als nieuwe mensen in Hem! Wij zijn niet langer in positie dienaars of slaven van de zonde, de zonde heerst niet meer over ons.  Dus wat betekent dit voor de praktijk van elke dag? Wij  behoeven niet meer de zonde te dienen omdat de macht van de zonde niet meer over ons heerst. Christus heeft ons vrijgemaakt, vrijgekocht met Zijn eigen bloed van de zonde (macht), de eeuwige dood. Wat geweldig om dit te geloven en ook dagelijks daarbij stil te staan en mogen weten dat we als gelovigen in Christus zijn!

   We lezen nogmaals Galaten 2:20: "Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef; doch niet meer ik maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft."

 Vers 8: 

     Christus is gestorven voor onze zonden aan het kruis en Hij is ook weer opgestaan. In I Korinthe 15:3,4 lezen wij het volgende: "Want ik heb u ten eerste overgegeven , hetgeen ik ook ontvangen  heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden , naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt is ten derde dage naar de Schriften"  Christus is opgewekt uit de doden! Hij leeft en zit aan de rechterhand van de Vader en bidt en pleit voor ons, elk moment van de dag!  Romeinen 8:34: "Wie is het, die verdoemt?  Christus is het Die gestorven is; ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is , Die ook voor ons bidt"  Wij zijn in Hem dus wij kunnen met zekerheid ook geloven en zeggen dat wij met Hem leven omdat wij nieuwe mensen in Hem zijn. Dit is eeuwig leven! Wat een geweldige God hebben wij! Dat is iets om elke dag dankbaar voor te zijn en God elke dag voor te danken. 

 

Vers 9

       Christus is opgewekt uit de dood. De dood kon Hem niet houden. Hij is en was zonder zonde, Hij was en is God zelf. Hij leeft voor eeuwig en sterft niet meer! De dood is niet Zijn meester. In Openbaring 1:18 lezen wij het volgende:"En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen En Ik heb de sleutels van de hel en van de dood"  Dit zegt de opgestane Heere Jezus Christus tegen de apostel Johannes. 

Vers 10:

      Christus is eenmaal gestorven voor onze zonden. (I Korinthe 15:3,4) Hij is niet dikwijls gestorven maar 1 keer! Het is niet zoals bij het volk Israel dat er dikwijls dieren moesten geofferd worden voor de zonden van het volk. Christus is het perfecte zoenoffer wat God in Hem aan ons mensen gaf om de gebroken relatie tussen ons en Hem weer te herstellen! 

     In Hebreeen 10: 11,12 lezen wij:

    "En iedere priester stond wel alle dagen dienende , en dezelfe slachtoffers dikwijls offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen; Maar Deze (Christus), een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods"

     Hij leeft voor altijd! Hij zit aan de rechterhand van God en wij zijn in positie daar met Hem in de hemel! Dit is werkelijkheid! Kolossensen 3:3: "Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verbonden in God"

 

 Vers 11: 

          Wij zijn gestorven met Christus aan het kruis! Onze oude mens is met Hem gekruisigd, gestorven en begraven. We behoren onze oude mens het voor daarvoor te laten zo. Die is dood en begraven. We behoren ons niet meer bezig te houden met de dingen van het oude maar wij zijn nieuwe mensen in Christus en wij zijn levend in Hem. Dit behoort tot ons als leden van het lichaam van Christus door te dringen. Eerst in ons hoofd en dan het ook toe te passen in de dagelijkse wandel met God. Het is ook het inzien van onze glorieuze positie in Christus. De bevrijding van zonde is nu op dit moment geen werken doen maar geloven, vertrouwen dat het zo is dat God ons dit genadig gegeven heeft in Zijn Zoon Jezus Christus, deze heerlijke positie! Natuurlijk weten wij dat het vlees (ons eigen zondige vlees) wat we nog hebben zich tegen de Geest verzet. (Lees Galaten 5:17!) maar het geheim is dat de overwinning in deze strijd niet ligt aan vechten maar het waarderen van het feit dat de strijd reeds overwonnen is door Christus Jezus, onze Heere. Hij stierf onze dood aan het kruis zodat wij nu de oude ik, onze oude mens kunnen laten in het graf en ons nu kunnen concentreren op Christus en het nieuwe leven in Hem.

 

 Vers 12:

     Dit is een verzoek van God. Waarom zouden wij zondigen? Wij zijn nieuwe mensen in Christus en kunnen kiezen om Hem te dienen in ons leven. Te wandelen in het werk wat God voor ons heeft voorbereid Efeze 2:10: "Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen"  Wij zijn der zonde gestorven waarom zouden wij dan nog bij de zonde blijven? Vers 2 zegt ons weer: Hoe zullen wij nog in haar leven? Wij behoren niet de zonde te dienen. We hebben nog altijd de mogelijkheid om dit wel te doen omdat wij dit sterfelijk lichaam met de zondige natuur nog hebben. Alleen wij behoren dit niet te gehoorzamen en de begeerlijkheden van ons lichaam. Wij zijn nieuwe mensen in Christus en wij kunnen nu Hem dienen! Galaten 5:16 zegt ons het volgende:"En ik zeg: Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerlijkheid van het vlees niet" 

 

 Vers 13:
       Met andere woorden lezen wij het volgende stel je niet ten dienste van de zonde. Je kan nu kiezen en kies voor God. Dit betekent dagelijks Gods Woord onderzoeken en bestuderen, breng tijd door in gebed, wees verheugd met jouw positie wat je hebt in de Heer Jezus Christus in de hemel. Wees dus bezig met de dingen die Gods Geest aangaan want je bent verzegeld met de Heilige Geest Efeze 1:13. kolossenen 3:1,2: "Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn" Wij zijn met Christus opgestaan en wij leven in en door Hem dus behoren wij onze leden, ons hele zijn, nu ten dienste te stellen voor Hem en voor Zijn werk wat Hij voor ons voorbereid heeft. lees Efeze 2:10.