KOLOSSENZEN HOOFDSTUK 2

 

 

 

 

      Als wij Kolossenzen 2 gaan bestuderen gaan we dit hoofdstuk in 3 delen verdelen om het goed te kunnen begrijpen n.l. vers 1-6, 7-15 en 16-23.

Vers 1-6:

  In vers 2 zien wij het doel  van gemeenschap van gelovigen, gemeenschap is niet alleen dat 2 mensen onder een dak  zitten en naar een predikant luisteren, maar het doel van gemeenschap is om de rechte kennis te hebben en zo het geheimenis van God en Christus te mogen kennen, omdat in dit geheimenis de schatten van alle wijsheid zich bevinden. M.a.w: Gods doel en wil in deze bedeling van genade. In vers 3 zien we de noodzaak om dit geheimenis of deze verborgenheid te weten omdat dan niemand ons dan kan misleiden en zo als wij vers 5 lezen, zien wij dat wij vastheid en orde in ons geloof krijgen. In deze tijd zien we veel gelovigen zonder orde en vastheid leven.

Als wij over het Lichaam van Christus spreken bedoelen wij: dat na de steniging van Stefanus (Handelingen 7), toen Israel  de Heilige Geest verwierp, God een andere apostel  heeft gekozen, om een nieuw Evangelie bekend te laten maken namelijk het Evangelie van Genade Handelingen 20:24. Dit Evangelie was geheim, verborgen gehouden en door de apostel Paulus bekend geworden  Efeze 3:1-9, Galaten 1:11-12. Dit genade evangelie is het evangelie of goed nieuws voor deze tijd van genade waarin wij leven. Deze boodschap moet gescheiden worden van het Profetische programma, Gods doel met het volk Israel.  Alleen in de brieven van de apostel Paulus komen wij voor het eerst in aanraking met de Gemeente: het lichaam van Christus Romeinen 12:4, I Korinthe 12:12,13. Alleen in de brieven van de apostel Paulus vinden wij de waarheid van één doop : lees Efeze 4:5, I Korinthe 12:13 of het geheimenis van de opname van de gemeente I Korinthe 15:50-53 en I Thessalonicensen 4:13-18.

 Zo zien wij dat deze waarheden en andere waarheden die de apostel Paulus heeft verkondigd, belangrijk zijn voor onze vastheid in het geloof in Christus. Volgens DIT EVANGELIE VAN GENADE krijgen wij kracht als gelovigen in Christus.

Romeinen 16:25: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest”

Handelingen 20:32: “En nu, broeders, ik beveel u Gode, en het Woord Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden”

Vers 7-15:

In vers 7 zien wij de volgorde van het geloofsleven, het beginsel: Christus aannemen, maar dit is alleen het begin en niet het einde. Er wordt van ons gelovigen, gevraagd om te wandelen, geworteld en opgebouwd in Hem. Dit betekent met Zijn kracht. Hij heeft de eer en het is niet meer onze “ik” maar Christus, die door ons heen werkt. Galaten 2:20.  Bevestigd worden in het geloof zoals wij geleerd hebben is een resultaat van de verborgenheid of het geheimenis. Wij behoren  Gods Woord LEREN, BESTUDEREN, niet naar onze gedachten of emoties, maar luisteren naar wat God zegt. In vers 8 en 9 lezen wij: “Laat niemand ons misleiden”. Het is niet de traditie die eerst komt maar Christus. Dat wil zeggen laat niemand u iets opleggen om iets te doen wat Christus al voor HEEFT gedaan, HET IS VOLBRACHT, en dat houdt in:

1: In Hem besneden, 2: Met Hem begraven in Zijn doop, 3: Met Hem opgestaan in Zijn opstanding door het geloof, 4 In Hem hebben wij vergeving (lees ook Kolossensen 1:14 en Efeze 1:7), 5 Onze overtredingen kwijtgescholden door het handschrift dat tegen ons was uit het midden weg te doen het aan het kruis te nagelen, 6 De overheden en machten uitgetogen hebbende en  tentoongesteld in het openbaar en over hen getriomfeerd!

Vers 16-23:

Omdat het volbracht is, laat niemand ons afdwalen naar tradities van mensen, heilige dagen, eten en drinken. Dit alles was een schaduw van Christus. Zo als wij MET Hem gestorven zijn behoren wij ook in Zijn vrijheid te leven en niet weer gebonden zijn. 

Conclusie: 

Kolossensen 2 is het beginsel van Gods Genade Evangelie, het vertelt over het volbrachte werk van de Here Jezus Christus en Hij krijgt alleen de eer in plaats van menselijke ceremonies.