Bijbel Basiscursus

 

In deze Bijbel Basiscursus leert u de basisprincipes van Gods Genade Evangelie Handelingen 20:24

kennen en hoe u gered (kan worden) bent.

 

Lees de teksten goed door en vul de vragen in. Copier deze les in een Word bestand

Stuur deze vragen in een Word bestand met naam en mail adres ingevuld naar

aug2013@genade-en-waarheid.com

De lessen worden nagekeken door uw Editor en gecorrigeerd naar u teruggestuurd!

 

Les 1: Introductieles 

Alle mensen zondaars

 

I Lezen Romeinen 3 verse 9-11: De mens in het algemeen beschreven.

 

1 Naar aanleiding van Romeinen 3 vers 9-11: Noem voor 3 manieren hoe de mens bescheven wordt door God in Zijn Woord?

 

1)

 

 

2)

 

 

3)

 

II Lees Romeinen 3 vers 12-18: De mens in het algemeen beschreven.

 

2 Welke andere dingen worden in Gods Woord gezegd over de mens?

 

1)

 

2)

 

3)

 

4)

 

5)

 

6)

 

7)

 

 

III Lees Romeinen 3 vers 19-20, Romeinen 7: 7-8, Galaten 3:19

3 God gaf de Wet. Wat was en is het doel van de wet? Door de wet waar zijn wij als mensen van bewust?

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Lees Romeinen 3 vers 23

4 Wat zegt Gods Woord over de mens?

 

 

 

V Lees Romeinen 5 vers 8, Romeinen 3 21, 22, 24-26

5 Wat is Gods antwoord op de zondeval van de mens?

 

 

 

 

VI Lees Romeinen 5 vers 10, 2 Korinthe 5: 19-21

6 Wat is Gods verzoening? Hoe kunnen mensen verzoend worden met God?

 

 

VII Lees I Korinthe 15 vers 3 en 4

7 Leg in eigen woorden uit wat deze verzen betekenen voor jou

 

 

 

VIII Lees Efeze 2:8-9

8 Hoe wordt je als mens gered/behouden?

 

 

 

IX Lees Romeinen 5 vers 35-39

9 Wat kan ons scheiden van de liefde van Christus?

 

 

 

X Lees Romeinen 5 vers 1

10 Als je in Christus geloofd, wat heb je dan nu?

 

 

XI Lees I Timotheus 2:5 en 6

11 Welke belofte geeft God en wat heeft onze Heere Jezus Christus voor allen gedaan?

 

 

 

XII Lees 2 Thessalonicensen 1:8 en 9

12 Over welke mensen zal wraak en oordeel komen van God en wat is hun straf?

 

 

 

13 Door wat kan je gered worden: 1 Kerklidmaatschap, 2 Doop, 3 Het houden van de 10 geboden, 4 Het doen van goede werken, 5 Jezus Christus alleen. (Omcirkel het juiste antwoord)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES 2

Introductie:

Wat is de Bijbel?

De Bijbel is God's Woord. Het is het Woord des Heeren naar mensen toe. Het is het Boek van God. In de Bijbel kunnen we lezen wie God is en wordt er geleerd wat leven, dood en eeuwigheid betekent. Degenen die geloven in Gods Woord de Bijbel en  ernaar leven vinden vrede en tevredenheid. Degenen die de Bijbel afwijzen worstelen en dwalen. Voor ons die geloven is de Bijbel, Gods Woord de enige werkelijke autoriteit wat wij hebben. De Bijbel geeft licht op de menselijke natuur, wereldse problemen en menselijk lijden. Maar boven dit alles de Bijbel onthult duidelijk  de weg naar God. De Bijbel is een geschiedenis Boek maar een heel speciale want het is geschreven door God Zelf. 2 Timotheus 3:16 en 17. 

Schepping:

1 Lees Genesis hoofdstuk 1 en 2

 

2 Lees Genesis 1:3 t/m 2 vers 3. Geef  hieronder van elke dag aan wat God deed op die dag (dag 1 t/m dag 7)

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

3 Lees Genesis 2 verzen 18 t/m 24 en antwoord de volgende vragen:

Vers 18: Wat probleem zag God en wat ging Hij eraan doen

Vers 21 en 22) Beschrijf hoe de vrouw werd geschapen. 

De zonde van Adam en Eva

Lees Genesis 3

5 Lees Genesis 2 verzen 16 en 17: Welke opdracht had God gegeven aan Adam? 

6 Lees Genesis 3 verzen 4 en 5: Welke leugen vertelde de slang tegen Eva? 

Het lijden wat wij nu zien in de wereld bestaat door het feit dat Adam eerst heeft gezondigd. Romeinen 5 vers 12. Adam is het hoofd van het menselijk geslacht en al zijn nakomelingen zijn automatisch allemaal in Adam. Lees Hebreeen 7 vers 9 en 10

7 Lees Genesis 3 vers 14 t/m 19. In dit gedeelte kunnen we lezen wat God deed toen de zonde in de wereld kwam door de mens

Vers 14 en 15: Wat zei Hij tegen de slang? 

Vers 16 Wat zei Hij tegen de vrouw

Vers 17 t/m 19: Wat zei Hij tegen Adam

De apostel Paulus noemt op in Romeinen 8 vers 22 dat de wereld als in barensnood is door de zondeval en de vloek over de wereld. 

8 Lees Genesis 4

De Zondvloed

9 Lees Genesis 6, 7 en 8

10 Lees Genesis 6 verzen 5 t/m 7. Waarom speet het God dat Hij de mensheid had gemaakt en wat ging Hij er aan doen? 

11 Lees Genesis 6 verzen 14 t/m 16 Vertel in jouw eigen woorden en maak een tekening hoe ongeveer de ark er zou hebben uitgezien.

12. Lees Genesis 9 en 10

13: Lees Genesis 8 vers 21: Wat beloofde God na de zondvloed? 

      Lees Genesis 9 verzen 11 t/m 13: Wat teken gaf God van Zijn belofte? 

14  Lees Genesis 9 verzen 1 t/m 6

      Wat voor opdrachten gaf God aan Noach?

      Genesis 9 vers 1

      Genesis 9 vers 3 en 4

      Genesis  9 vers 5 en 6

De Torenbouw van Babel

15 Lees Genesis 11

16 Lees Genesis 11 verzen 1 t/m 4. God's opdracht aan Noach was om te vermenigvuldigen en de aarde zo te vervullen. Wat deed 

     deed de mens in plaats van dit? 

17  Lees Genesis 11 vers 8 en 9: Wat oordeel bracht God? 

De roeping van Abraham

18 . Lees Genesis 12,  Genesis 15 en Genesis 17

19   Lees Genesis 12 vers 1 t/m 3.  Schrijf hier op wat de 3 beloften waren die God met Abraham sloot. 

20:  Lees Genesis 15  Hoe beschrijft God het getal van nakomelingen van Abraham? \

        Wat was Abraham's antwoord op Gods belofte van nakomelingen?

        Lees Genesis 15 vers 18 Geef de grenzen van het land aan die beloofd was aan Abraham. 

De natie Israël wordt gevormd

21    De beloften van God aan Abraham ontvingen zijn nakomelingen. Abraham's zoon Izaak. Het is het verbond dat God            met Abraham sloot. En van Izaak ging het naar Jacob. 

        Lees Genesis 28 verzen 10-17

        Vers 11 en 12: Wat zag Jacob in zijn droom? 

        Vers 13-15: Welke belofte heeft God gemaakt met Jacob? 

22    Lees Genesis 32 verzen 22-28.    Welke naam kreeg Jacob van God?

        Jacob werd Israel en hij had 12 zonen. Tien van zijn zonen en 2 van zijn kleinzonen werden de 12 stammen van Israel. 

Het Oude Testament: De geschiedenis van Israel

23    Lees Exodus 19 vers 5 en 6: Wat beloofde God Israel als zij Hem gehoorzaam zouden zijn? 

24    Lees Deuteronomium 28 verzen 1 t/m 68    Lees aandachtig vers 1 t/m 14,  en 15 t/m 68

        Dit hoofdstuk helpt ons om te verstaan het gehele Oude Testament. Israel was beloofd een zegen te zijn voor gehoorzaamheid

         Als zij ongehoorzaam zouden zijn zou er een vloek op hen komen. Het Oude Testament beschrijft dat Israel ongehoorzaam               was en dat zij onder de vloek kwamen precies beschreven in de Wet. Het Oude Testament eindigt met het boek Maleachi

25     Lees Maleachi hoofdstuk 3 en 4

26     Lees Maleachi 3 vers 1 Dit vers spreekt over een boodschapper die zal komen om de weg voor te bereiden. 

         Na deze persoon wie zal komen? 

27     Lees Jesaja 9 vers 6 en 7: Noem 3 namen die gegeven worden voor de Messias? 

28     Lees Jesaja 11 verzen 8-8. Beschrijf met jouw eigen woorden wat de conditie zal zijn op aarde als de Messias regeert op

         aarde? 

29     Lees Jesaja 53 verzen 1 t/m 12

         Jesaja spreekt hier over een gebeurtenis wat in de toekomst gaat gebeuren. 

         Lees vers 5: Waarom was de Persoon waarvan hier gesproken wordt gewond, doorstoken

         Lees  vers 6: Wat  zou God op Hem leggen? 

30     Lees I Petrus 2 verzen 24-25. Wat deed Christus aan het kruis? 

31     Lees I Korinthe 15 verzen 3 en 4: Waarom was Christus gekruisigd? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES 3

De Messias komt naar Israel

Het oude Testament sluit 450 jaar voordat de Heere Jezus Christus op aarde komt

met het boek Maleachi. In het Oude Testament zijn veel profetieen over de Messias

Die zou komen en de natie zou redden. 450 jaar verstrijkt zonder een Profetisch woord

Als het Nieuwe Testament begint lezen over de geboorte van de voorloper van de 

Messias die kwam om de weg voor te bereiden van Israel's Messias Jezus Christus 

1) Lees Mattheus 1 vers 1-25

2) Lees Mattheus 1 verzen 18 en 19: Waarom wilde Jozef van Maria scheiden? 

3) Lees vers 20: Wat stopte Jozef om dit plan uit te voeren? 

4) Lees vers 21-23: Twee namen die het kind worden gegeven. Noem deze 2 namen  met de betekenis of de reden voor elk?

5)Mattheus geeft weer zijn versie van Christus geboorte. Voor meer details gaat u Lukas 1 en 2 lezen

6) Noem de naam van de man tot wie de engel sprak

    Wat was de positie van deze man

7) Lees Lukas 1 vers 13-17. Noem de naam van de zoon die geboren werd uit dit echtpaar? Geef twee feiten over hem weer.

8) Lees Lukas 1 vers 26-38  Noem de naam van de engel die verscheen aan Maria.

9) Lees Lukas 1: 32-33 Hoe zou haar zoon genoemd worden volgens deze verzen/

                                      Wat voor positie zal hij bekleden? 

10) Lees Lukas 1:34 Welke vraag vroeg Maria

11  Lukas 1:35: Wat antwoord gaf Gabriel?

12 Lukas 2:1-7 Waarom moesten Maria en Jozef naar Bethlehem reizen?

13 Lukas 2 vers 25-32: Noem de man die Maria en Jozef tegenkwam toen zij Jezus in de tempel droegen? 

CHRISTUS AARDSE BEDIENING

14) Lees Markus 6 vers 3: Noem de jongere broers van de Heere Jezus  die aan het luisteren zijn in dit vers?

15) Lees Mattheus 3

16  Lees Mattheus 3 vers 15: We weten dat Christus niet gedoopt hoefde te worden want Hij was zonder zonde 2 Korinthe 5:21

       Waarom werd  de Heere Jezus Christus gedoopt? 

17) Lees Mattheus 4 vers 17: Welke boodschap predikte Christus in Israel in Zijn aardse bediening? 

18  Lees 4: 25 en 26: Wie beweerde de Heere Jezus te zijn?

19) Lees Johannes 5 vers 17 en 18: Waarom waren de Joden van plan om Christus te doden?

20) Lees Johannes 5 vers 23: Hoe moeten alle mensen Jezus beschouwen?

21) Lees Johannes 10 vers 31-33 Waarom zochten de Joden om de Heere Jezus te stenigen? 

22) Lees Markus 14 vers 61 en 62: Wat voor vraag vroeg de Hoge priester aan de Heere Jezus? 

      Wat voor antwoord gaf Christus? 

23) Lees Mattheus 4 vers 23 en 24: Wat deed Christus bovendien  naast  Zijn prediking?

24) Lees Johannes 10 vers 25: Welk doel hadden de wonderen van de Heere Jezus Christus?

25) Lees Johannes 20 vers 30 en 31: Deed de Heere Jezus Christus  meer wonderen en tekenen dan die in de Schrift staan? 

      Waarom waren de tekenen in het Evangelie van Johannes opgeschreven? 

      Wat zou gebeuren met degenen die geloofden? 

Veel Joden geloofden maar de natie weigert de Messias

26  Lees Mattheus 16 vers 13-16: Wat zegt Petrus wie Jezus Christus is ? 

27  Lees Mattheus 16 vers 21: Wat gaat de Heere Jezus Christus leren aan Zijn discipelen?

28  Lees Mattheus 17 vers 1-8: Dit gaat over de verheerlijking van Christus op de berg. 

                                                   Wat voor instructies geeft Christus aan zijn discipelen in vers 9

                                                   Wat voorspelde christus over Hemzelf in het laatste gedeelte van vers 12

Het verraad en de kruisiging van Jezus Christus

Elke schrijver van de 4 Evangelien vertellen het waar gebeurde van Christus kruisiging.

Veel details overlappen elkaar. Soms schrijft een schrijver iets wat een ander niet schrijft. 

Om de details allemaal te kennen is het belangrijk om van de 4 Evangelien  deze samen te

voegen. 

29)  Lees Mattheus hoofdstuk 26 en 27

30)  Lees Markus Hoofdstuk 14 en 15

31)  Lees Lukas hoofdstuk 22 en 23

32)  Lees Johannes hoofdstuk 18 en 19

 

De betekenis van Christus dood

33)  Lees Johannes 19 vers 30  Noem de woorden  welke Jezus Christus sprak net voordat Hij Zijn Geest opgaf

34)  Lees Romeinen 3 vers 21-26

       Vers 24: Hoe zijn wij gerechtvaardigd voor God?

35)  Lees Efeze 1:7 Wat hebben wij ontvangen door Zijn bloed?

36)  Lees 2 Korinthe 5 vers 14- 21

        Vers 19: Wat deed God in Christus?

        Vers 21  Wat heeft God Christus gemaakt?

        Verse 21 Wat is het voordeel voor ons?

DE OPSTANDING VAN JEZUS CHRISTUS

Romeinen 1 vers 4: Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de Geest der heiligmaking uit de opstanding der doden namelijk Jezus Christus onze Heere

37)  Lees Mattheus 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20 en 21

38)  Handelingen 1 vers 9-11 gaat over het feit dat Christus opgenomen werd naar de hemel.

       Vers 11: Wat zal de manier zijn hoe Christus terugkeert?

39)  Lees Hebreeen 1: 1-4  Waar is Christus nu op dit moment? 

DEEL 3

ISRAEL WIJST DE MESSIAS OPNIEUW AF

Nadat de Here Jezus Christus opgenomen werd in de hemel kozen de 11 apostelen een nieuwe apostel uit die Judas verving als 12e apostel. Gedurende de eerste hoofdstukken van Handelingen begonnen de 12 apostelen de natie Israel om te gaan geloven in de Heere Jezus Christus, de Messias. Als de natie in zijn geheel geloofd en bekeert was dan zou Christus terugkeren op aarde en Zijn Koninkrijk beginnen zoals beloofd door God. Dit kunnen wij lezen in Handelingen 1 vers 6 en 3:19-21. De natie geloofde niet in de Messias. Zij weigerden en God zette het plan met Israel tijdelijk aan de zijkant Romeinen 11:11 en 12. Vandaag de dag is God bezig met individuele mensen in het Lichaam van Christus, Zijn Gemeente waarvan Christus het Hoofd is.

40) Lees Romeinen 11 verzen 25 t/m 27

Lees vers 25: Wat gebeurde met Israel? 

Lees vers 25 weer: Hoe lang zal deze toestand duren?

Lees vers 26: Wat zal er gebeuren nadien?  

HET LICHAAM VAN CHRISTUS

Het Lichaam van Christus is anders dan de natie Israel. Israel is nu aan de zijkant gezet door God. Het Messiaanse Koninkrijk is uitgesteld voor een tijd tot in de toekomst van Gods keuze. Nu werkt God met Zijn Gemeente, het Lichaam van Christus en in het Lichaam van Christus is er geen verschil tussen Jood en niet Jood. Elk mens van elke natie, blank, bruin, zwart maakt niet, die de Heere Jezus Christus heeft aangenomen als Redder is een lid van het Lichaam van Christus. 

41) Lees Kolossensen 1 vers 23-29

      Wie spreekt in dit gedeelte? 

      Lees Kolossensen vers 18a en 24: Over wat spreekt Hij? 

      Lees Kolossensen vers 25 Welke verantwoordelijkheid is deze man gegeven? 

Paulus brieven zijn Romeinen t/m Filemon, 13 brieven. Het zijn deze boeken of brieven van de Bijbel die direct tot gelovigen vandaag de dag spreken. Elke schrift is belangrijk voor ons om te lezen en te bestuderen 2 Timotheus 3:16. Echter de brieven van de apostel Paulus zijn direkt tot ons geschreven als gelovigen in het Lichaam van Christus en behoren zorgvuldig gelezen en bestudeerd worden.

DE OPNAME VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS

Als de volheid der heidenen zal ingegeaan zijn zal God het Lichaam van Christus wegnemen van deze wereld. Deze gebeurtenis is bekend als de Opname!

42) Lees I Thessalonicensen 4 vers 13-18, I Korinthe 15: 51-58, Filippensen 3: 17-21! 

DE GROTE VERDRUKKING

Nadat het Lichaam van Christus, de Gemeente, is opgenomen I Thessaloncensen 5 vers 9 zal de Grote Verdrukking beginnen. Deze tijd is geprofeteerd in het Oude Testament. De profeet Joel spreekt hier al over in Joel 2: 3. De profeet Jeremia spreekt van Jakobs benauwdheid Jeremia 30 vers 7. Ook de profeet Daniel spreekt in Daniel 9 vers 24 t/m 27 hierover. De Grote Verdrukking merkt  de hervatting van Gods handelen met Israel als natie.

43) Lees Mattheus hoofdstuk 24. Christus spreekt tot Israel vanwege de Grote Verdrukking. Lees I Thessalonicensen 5 vers 1 t/m 11 en 2 Thessalonicensen 2: 1-12 en speciaal het boek Openbaring en dan hoofdstuk 4-19 

DE TWEEDE KOMST VAN JEZUS CHRISTUS, HET DUIZENDJARIG RIJK EN NADIEN

Openbaring 4 t/m 19 beschrijft de gebeurtenissen gedurende de Grote Verdrukking.  Openbaring 19  vers 11 en de volgende verzen beschrijft de tweede komst van Jezus Christus op aarde, de wederkomst. Openbaring 20 -22:21 geeft de orde van gebeurtenissen na Christus komst op aarde en het 1000 jarig rijk, het laatste oordeel en de Grote Witte Troon en de eeuwige status. 

44) Lees Openbaring 19-11-21 en 22:20

45) Lees Openbaring 20 vers 11-15 en Romeinen 8 vers 1. Een groot oordeel zal vallen op de ongelovigen van alle eeuwen. Degenen die niet gevonden worden in het boek des levens zullen in de poel des vuurs geworpen worden.

Schrijf in uw eigen woorden Romeinen 8 vers 1

46)  Lees 2 Petrus 1 vers 21. Schrijf dit vers als memory vers voor deze les